ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων

Download Report

Transcript ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων

Ταξινόμηση των
οργανικών
ενώσεων
Ερωτήσεις Προφορικής
Εξέτασης
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Επιμέλεια: Παπαδοπούλου Δέσποινα, Χημικός
Ποιες από τις παρακάτω
ενώσεις είναι οργανικές;
Ένωση
CO2
CCl4
HCN
CH4
CH3COOH
CH3MgI
5ο ΓΕΛ Καβάλας




Ένωση
NaHCO3
HCOONa
H2CO3
NaCl
(CN)2
CO


Παπαδοπούλου Δέσποινα
Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι
κορεσμένες και ποιες ακόρεστες;
Ένωση
Ένωση
CΗ2=CΗ2
ΑΚΟΡΕΣΤΗ
CH3-CH=O
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH3-OH
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH3-C≡N
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
C2H2
ΑΚΟΡΕΣΤΗ
CH3-C-OH
II
O
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
C3H8
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH3-CH=CH2
ΑΚΟΡΕΣΤΗ
HCH=O
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH3-CO-CH3
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH3COOH
ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
CH≡CH
ΑΚΟΡΕΣΤΗ
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω
οργανικές ενώσεις με βάση όλα τα
γνωστά κριτήρια
CH3CHC≡CH
I
CH3
Άκυκλος, ακόρεστος,
υδρογονάνθρακας
CH2—CH2
O
Ετεροκυκλικός,
κορεσμένος, αιθέρας
CH3CH2COCH3
Άκυκλη, κορεσμένη,
κετόνη
5ο ΓΕΛ Καβάλας
CH2—CH2
I
I
CH2—CH2
Ισοκυκλικός, κορεσμένος,
υδρογονάνθρακας
CH2=CHCH2CHO
Άκυκλη, ακόρεστη,
αλδεύδη
CH3CH2CH
II
O
άκυκλη, κορεσμένη,
CH3CH=CHCOOH
Άκυκλο, ακόρεστο,
καρβοξυλικό οξύ
CH2—CH—COOCH3
I
I
CH2—CH2
Ισοκυκλικός, κορεσμένος,
εστέρας
CH2=CH—O—CHCH3
άκυκλος, ακόρεστος,
αιθέρας
αλδεύδη
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Γράφω συντακτικούς τύπους
Γράψτε τους συντακτικούς τύπους:
1. Μίας κορεσμένης αλκοόλης
2. Μίας κορεσμένης αλδεύδης
3. Ενός ισοκυκλικού υδρογονάνθρακα
4. Μίας άκυκλης ακόρεστης με ένα τ.δ.
5. Ενός αρωματικού καρβοξυλικού οξέος
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Εξηγώ το σωστό ή λάθος
1
Όταν μία ένωση περιέχει άνθρακα είναι οπωσδήποτε
οργανική
Λ
2
Η ουρία είναι ο πρώτη οργανική ένωση που
απομονώθηκε
Λ
3
Οργανικές ενώσεις είναι οι ενώσεις που προέρχονται
από τον έμβιο κόσμο
Λ
4
Το άτομο 6C έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του
στιβάδα
Λ
5
Δύο άτομα μπορούν να συνδεθούν με συνεισφορά 1,2 ή
3 μονήρων ηλεκτρονίων
Σ
6
Αν στο μόριο μίας ένωσης υπάρχει διπλός ή τριπλός
δεσμός μεταξύ δύο ατόμων τότε η ένωση είναι ακόρεστη
Λ
7
Άκυκλες ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις όπου τα
άτομα C ενώνονται σε ευθεία αλυσίδα
Λ
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Εξηγώ το σωστό ή λάθος
8
Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις είναι δυσδιάλυτες
στο νερό και ευπαθείς στην υψηλή θερμοκρασία
Σ
9
Ο συντακτικός τύπος δείχνει τον τρόπο που συνδέονται
τα άτομα των χημκών στοιχείων στο μόριο της ένωσης
στο επίπεδο
Σ
10
Ο μοριακός τύπος δίνει περισσότερες πληροφορίε από
το συντακτικό
Λ
11
Σε 1 mol CH4 υπάρχουν 4 ομοιπολικοί δεσμοί
Λ
12
Όταν μία χημική ένωση περιέχει στο μόριο της εξαμελή
δακτύλιο χαρακτηρίζεται ως αρωματική
Λ
13
Ετεροκυκλικές ενώσεις είναι αυτές που περιέχουν στο
μόριο τους ένα τουλάχιστον άτομο Ο, Ν ή S
Λ
14
Οι άκυκλες ενώσεις ονομάζονται και αλειφατικές ή
λιπαρές
Σ
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Εξηγώ το σωστό ή λάθος
15
Οι ακόρεστες ενώσεις περιέχουν πολλαπλό δεσμό στον
οποίο συμμετέχει άτομο άνθρακα
Λ
16
Στις άκυκλες οργανικές ενώσεις όλα τα άτομα άνθρακα
τοποθετούνται σε ευθεία αλυσίδα
Λ
17
Ο δεσμός C-C είναι σταθερός λόγω της μικρής
ατομικής ακτίνας του άνθρακα
Σ
18
Κυκλικές ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις στο μόριο
των οποίων όλα τα άτομα άνθρακα σχηματίζουν
κλειστή αλυσίδα
Λ
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Σωστή αντιστοίχηση
a CH2—CH2
CΗ2
β CH3CH2CH2CH3
γ
CH2—CH2
I
I
CH2 CH2
1
Άκυκλη κορεσμένη
2
Άκυκλη ακόρεστη
3
Ισοκυκλική
4
Ετεροκυκλική
O
δ CH3C≡CH
ε CH3CH2CH=O
O
II
C
CH2 CH2
ζ I
I
CH2 CH2
CH2
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Συγχαρητήρια
έφτασες στο
τέλος!!!
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Παπαδοπούλου Δέσποινα