Transcript Hjerneteori

Neurokonference 2011
Neuropædagogiske kompetencecenter
DEN PLASTISKE HJERNE
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Susan Hart

Workshop ”neocortex – den tænkende hjerne”
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Fokus for denne workshop



”JEG FORSTÅR MIG OG DU FORSTÅR MIG”
FØLGENDE INDHOLD VIL BLIVE PRÆSENTERET:
 NEOCORTEX, GEOGRAFI
 PARITALLAPPERNE
 INSULA
 FRONTALLAPPERNE
MENTALISERING OG EKSEKUTIVE FUNKTIONER
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Sådan ser neocortex ud.
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Neocortex Fakta

Det øverste niveau i den tredelte hjerne. Unikt for
mennesket

Niveauet for rationel mentalisering

Giver mulighed for at leve i en verden med en fortid og
en fremtid. Giver os muligheden for at mentalisere og selv
reflektere, udsætte behov og vælge langsigtede strategier.

Relation mellem hinanden på en forfinet og raffineret
måde.
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Parietallapperne





Giver oplevelsen af sig selv i verden og et indre subjektiv
rum. Giver identitetsfølelse, hvem og hvor er man?
Gør det muligt at adskille fantasi og virkelighed.
(konfabulationer og neglect)
Sanser som berøring, smerte, temperatur opfattes og
fortolkes i parietallapperne.
Sanserne bliver samlet til billeder og videre op i vores
frontallapper til mentale billeder.Vores sanseintegrations
lap. Sansning af krop via muskler og led
Forbindelsen mellem frontallapperne og parietallapperne
udgør en stor del af menneskets intelligens.
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Insula, (den 5. lap)
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Insula

Beliggende i bunden af parietallappen - betegnes af nogle som vores
5 lap.

Registrerer forandringer i det autonome nervesystem  opleves
som lyst/ulyst, et somatisk selv. Fornemme sig selv i.f.t. andre

Smerteimpulser fra kroppens organer + indre dele kan fornemmes
 via Insula bevidstgøres organismen om smerten

Samarbejder med Gyrus singularis,

Kropserfaringer er med til at sortere i hvad er mest betydningsfuldt
og dermed ræsonnement – indeholder et neurobiologisk
”kropskort”. Når præfrontal cortex er modnet er det ikke kun
aktuelle kropstilstande – kan genkalde repræsentationer
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Insula i forhold til dagens fokus

Hjernens evne til at benytte kropsmæssige erfaringer og bruge
dem metaforisk er grundlaget for fantasi.

Fysiske metaforer dannes gennem kropserfaringer og
bevægelse  muliggør kognitiv refleksion

Mentale billeder og kropsfornemmelser er byggesten for
dannelse af indre repræsentationer af selvet  skabelse af
mentaliseringsevnen og empati

Insula, parietallapperne og præfrontal cortex modelleret
gennem erfaringer og er de områder i hjernen med størst
plasticitet
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Billede af præfrontal cortex
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Præfrontal cortex, Orbitofrontal cortex





Placeret tæt på det limbiske system, hierarkiske top af det
limbiske system og det autonome nervesystem.
Tætte forbindelser til det retikulære aktiveringssystem og
spiller en vigtig rolle for reguleringen af arousal
Ansvarlig for det implicitte adfærdsregulering. (førbevidste
niveau)
Kender til enhver aktivitet i organismen
Stressfølsomt område
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Dorsolaterale præfrontale cortex

Placeret lige foran motorisk og præmotorisk område.

Den ultimative struktur hvor informationer og reaktioner
koordineres, og hvor følelsesmæssige og mentale indtryk samles og
målrettes. Handlinger planlægges.

Vælger mellem flere forskellige strategier og udformer planer.

Undertrykker og styrer uhensigtsmæssige følelser

Gør arbejdshukommelse mulig ved at fastholde informationer på et
tankeplan.

Den eksplicitte adfærdsregulering
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Mentaliseringsformer
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Rationel mentalisering

Foregår i præfrontal cortex - indkodning i præfrontal cortex
kræver opmærksomhed og fokusering  aktivering af
implicitte og eksplicitte hukommelsesspor.

Mentalisering er ikke at tænke - har en bredere rationalitet –
styrkelse af selvet

Mentalisering er gennemsyret af emotioner - vi mentaliserer
egne og andres emotionelle tilstande

Indsigt og visdom handler om kapaciteten til at mentalisere ift.
sansninger, emotioner, kognitive strategier og adfærd

Når barnet udvikler mentalisering udvikler barnet også
affektregulering
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Forudsætning for mentalisering

Kræver internaliserede repræsentationer (RIG)

At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte
bestemte responser og hæmme andre

Informationer kan fremdrages senere uden
tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Implicit mentalisering

Før refleksiv - fodrer evne til intuition

En mental tilstand der er forbundet med selvet - selvet
som emotionel engageret aktør

Spejlneuroner spiller ind her - tæt samarbejde med gyrus
cingularis og insula anterior

Hvordan det føles at være mig i tanker, følelser og
handleprocesser
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Eksplicit mentalisering

Refleksiv proces

Form for narrativ, som vi skaber løbende - fortælling om
vores mentale tilstand

Tænke og tale emotionelt om os selv og andre

Skifter ofte i tidsmæssig horisont

Tæt samarbejde med parietallappen, insula og den
implicitte mentalisering
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
De eksekutive funktioner i præfrontal
Dorsolaterale cortex

Styringsfunktioner for planlægning, dømmekraft,
fleksibilitet, opnåelse af mål, refleksion, strategisk
tænkning, problemløsning

Fokuseret opmærksomhed

Forbinder tanker – manipulerer og sammensætter på
nye måder

Forudsætning for intelligens
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Eksekutiv kontrol i Dorsolaterale cortex:

Funktionenafhængig af samspil mellem orbitofrontal cortex,
parietallappen/insula og gyrus cingularis anterior  det
viljestærke netværk.

Området er det sidste modnet/udvikles gennem hele livet

Selektiv opmærksomhed, fordeler mentale ressourcer,
beslutningsprocesser, viljestyret bevægelseskontrol

Løser konflikter med konkurrerende stimuli fx
behovsudsættelse

Skaber planer, handlinger, tanker, fantasier  grundlag for
innovation
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Objekt konstans:

En forudsætning for rationel mentalisering og udvikling af
de eksekutive funktioner

Kræver internaliserede repræsentationer

At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte
bestemte responser og hæmme andre

Informationer kan fremdrages senere uden
tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer +
transfer mellem kontekster
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011
Damasio

Vi forlader os på informationer fra vores følelser i langt større
omfang end vi er klar over og det gælder især når vi indgår i
metalliserende samspil med andre mennesker.

Bevidsthed/rationel mentalisering. Er på mange måder en
historie der allerede er blevet skrevet

Derfor er sproget af stor betydning for hukommelsessystemer
i præfrontal cortex – italesættelse af selvet

Uden præfrontal cortex kan man kun vente på, at passende
hukommelsessprog kommer forbi og skaber kontakt til lagret mentaliseringen ikke rationel men emotionel
Merete Sand og Anni Mortensen,
Neurokonference 2011