Uppsatsmall SPL 2 - Institutionen för språk och litteraturer

Download Report

Transcript Uppsatsmall SPL 2 - Institutionen för språk och litteraturer

Student: __________________________________________
Ämne: _______________________ Termin: ___________
Uppsatsens titel: ______________________________________________________________________________________
MALL FÖR BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER
Betygskriterier
Underkänt 1-3 poäng
Godkänt 4-6 poäng
Väl godkänt 7-9 poäng
Viktning
kandidat
Viktning
avanc.
1
Bakgrund
Saknas helt eller saknar relevans
Tillräcklig för ändamålet
Saklig, relevant och problematiserande
2
Syfte och problemformulering
Finns ej/oprecist och vagt avgränsat och dokumenterat
Relevanta, motiverade och dokumenterade
Precist, väl avgränsat, väl motiverat och dokumenterat
x2
3
Anknytning till
tidigare forskning
Saknas eller saknar relevans
Acceptabel för ändamålet
Grundligt och problematiserande
förhållningssätt
x2
4
Vetenskaplig
grund
Rudimentär och ytlig, bristfällig
begreppsapparat
Enklare teoretisk förankring, tillräcklig begreppsapparat för ändamålet
Teoretisk förankring med relevans och koppling till den egna
problemformuleringen, väl använda begrepp
x2
Metod
Metoddiskussion saknas eller är
ytlig/metoden passar ej det valda ämnet
Metodval är relevant och motiverat
Metodval är relevant och motiverat samt diskuteras på ett medvetet och problematiserande sätt
För litet eller ej relevant för syftet
Relevant, lagom omfattning för
att belysa frågeställningen, relaterat till aktuellt språkområde
Hög relevans och logiskt urval i
förhållande till problemställningen, relevant inom aktuellt
språkområde
5
6
Material
7
Innehåll
Föga intresseväckande, svag
problemställning
Relevant problemställning i förhållande till materialet
Förhållandevis självständig problemställning och /eller intressant
ämnesval
8
Analys
Svag argumentation, bristande
logik, terminologi och analytisk
skärpa
God argumentation, logisk uppbyggnad, adekvat terminologi och
acceptabel analytisk skärpa
Synnerligen väl argumenterad
och logisk, avancerad terminologi och god analytisk skärpa
Svag självständighet, bristande
diskussionsförmåga, auktoritetsbunden, egna ställningstaganden saknas.
God självständighet och diskussionsförmåga, tar vissa egna
ställningstaganden
Synnerligen god självständig
hållning med god argumentation
gentemot tidigare forskning
9
Självständighet
x2
x2
x2
x2
x4
x2
Summa
poäng
Betygskriterier
10
Underkänt 1-3 poäng
Godkänt 4-6 poäng
Väl godkänt 7-9 poäng
Viktning
kandidat
Viktning
avanc.
Textens disposition och
koherens
Svag integrering av olika delar,
osammanhängande och/eller
fragmentarisk text, frågeställning och tillvägagångssätt föga
integrerade
Adekvat och tydlig disposition i
förhållande till problemställningen, delarna integrerade,
frågeställning och tillvägagångssätt väl integrerade
Väl genomtänkt och presenterad
disposition, hög integration mellan de olika delarna, frågeställning och tillvägagångssätt synnerligen väl integrerade
x2
x4
Reflekterande
förhållningssätt
Ogrundat eget tyckande, bristande problematiseringsförmåga, svag koppling till resultaten
Upptäcker mönster i materialet,
egen positionering
Grundlig och kreativ bearbetning
av materialet liksom god förmåga
att se mönster i detta
x2
x3
Resultat
Svag koppling mellan analys
och resultat, förmår ej dra egna
slutsatser, relateras ej till tidigare forskning
God koppling till analys och något självständiga resultat av visst
intresse, viss diskussion med tidigare forskning
Mycket god relation till analys,
självständiga, originella och intresseväckande, välgrundade
egna resultat som relateras till
tidigare forskning
x2
x3
Kompetens inom
det språkspecifika
området
Visar svag anknytning till aktuellt språkområde och dess vetenskapliga tradition
Visar god insikt inom aktuellt
språkområde och dess vetenskapliga tradition
Är synnerligen väl insatt i aktuellt språkområde och i dess vetenskapliga tradition
x2
x3
14
Titel
Oklar, nyckelbegrepp saknas
Beskriver innehållet, nyckelbegrepp finns med
Intresseväckande och adekvat
titel
15
Språklig form
Tydliga brister gällande stavning, morfologi, syntax och ordval
På det hela taget korrekt språk/
ordval, acceptabel stringens och
akademisk nivå
Hög språklig korrekthet, varierat
uttryckssätt, god stringens och
akademisk nivå
x2
x2
11
12
13
16
Citat- och hänvisningsteknik,
bibliografi
Bristfällig hänvisningsteknik,
citat ej korrekta eller relevanta,
bristfällig bibliografi
Referenser någorlunda täckande, i
huvudsak primärkällor, korrekt
hänvisningsteknik, citat o. bibliografi korrekta och relevanta
Referenser systematiskt valda,
primärkällor där så är möjligt,
tydlig hänvisningsteknik, väl
valda, korrekta och relevanta citat/ bibliografi
17
Ventilering:
försvar
Lyckas inte bemöta framförd
kritik på ett övertygande sätt
Försvarar sin text och bemöter
framförd kritik på ett övertygande
sätt
Argumenterar väl för sin text och
bemöter framförd kritik på ett
välformulerat och övertygande
sätt
x2
Ventilering:
opposition
Inte genomarbetad och dåligt
förberedd. Allmänna eller icke
relevanta frågeställningar
Genomarbetad och väl förberedd.
Relevanta frågor
Väl genomarbetad och förberedd.
Nyanserad och med synnerligen
relevanta frågeställningar
x2
18
Betygskala kandidat: 216 - 168 Väl godkänd
Betygskala avancerad: 342 - 266 Väl godkänd
167 - 96 Godkänd
265 - 152 Godkänd
95 - 0 Underkänd
151 - 0 Underkänd
Summa
poäng
Summa poäng: ________