VERKSAMHETSPLAN 2012 - Ekonomihögskolan

Download Report

Transcript VERKSAMHETSPLAN 2012 - Ekonomihögskolan

VERKSAMHETSPLAN 2012
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan
2011-12-14
Dnr EHL 2011/148
Innehållsförteckning
Ekonomihögskolans verksamhet 2012..................................................................................... 3
Verksamhetens övergripande inriktning under 2012 .............................................................. 3
Viktiga områden 2012 ........................................................................................................ 3
Ekonomiska förutsättningar 2012 ........................................................................................... 5
Ekonomihögskolans styrelse och utskott ................................................................................ 6
Ekonomihögskolans styrelse .............................................................................................. 6
Lärarförslagsnämnden ........................................................................................................ 6
Utbildningskollegiet ........................................................................................................... 7
Forskarutbildningskollegiet ................................................................................................ 7
Forskningskommitté ........................................................................................................... 7
HMS-kommitté ................................................................................................................... 7
Jämställdhets- och likabehandlingskommitté ..................................................................... 7
Biblioteksnämnd ................................................................................................................. 8
Rådgivande organ ................................................................................................................... 8
Rådgivande kommittén ....................................................................................................... 8
Scientific Advisory Board .................................................................................................. 8
Medarbetarfrågor ..................................................................................................................... 9
Personalpolicy ......................................................................................................................... 9
Hälsa-Miljö-Säkerhet........................................................................................................ 10
Jämställdhet och likabehandlingsarbete ........................................................................... 10
Beslut om övertid ............................................................................................................. 10
Delpension ........................................................................................................................ 11
Bisysslor ........................................................................................................................... 11
Personalförteckningar ....................................................................................................... 11
Utbildning ................................................................................................................................ 12
Utbildningsuppdrag............................................................................................................... 12
Utbildningsprogram med start 2012 ................................................................................. 12
Ekonomiska ramar för utbildning ......................................................................................... 15
Ersättning för utbildningsuppdraget inom Ekonomihögskolan ........................................ 16
Sammanfattning av utbildningsanslaget fördelat per användningsområde ...................... 17
Forskning och forskarutbildning ........................................................................................... 18
Forskning .............................................................................................................................. 18
Övergripande inriktning ................................................................................................... 18
Forskarutbildning .................................................................................................................. 19
Handledarutbildning ......................................................................................................... 19
Ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning ....................................................... 19
Ersättning för forskning och forskarutbildning vid Ekonomihögskolan .......................... 20
Sammanfattning av fakultetsanslaget fördelat per användningsområde........................... 21
Riktade satsningar ............................................................................................................ 21
Medfinansiering till multidisciplinära projekt .................................................................. 22
Gemensamma verksamheter .................................................................................................. 23
Pedagogisk/didaktisk utveckling........................................................................................... 23
Internationalisering ............................................................................................................... 23
Ekonomihögskolans bibliotek ............................................................................................... 24
Ekonomihögskolans kansli ................................................................................................... 24
Ekonomiska ramar för gemensamt finansierade verksamheter ............................................ 25
Lokalkostnader ................................................................................................................. 25
Gemensamt finansierade verksamheter och indirekta kostnader...................................... 25
Budgettekniska frågor ............................................................................................................ 28
Bilagor ...................................................................................................................................... 30
Ekonomihögskolans verksamhet 2012
Verksamhetens övergripande inriktning under 2012
Vår vision är att vara en ledande forskningsbaserad ekonomihögskola. Denna ambition ska
baseras på en kombination av innovativ forskning och utbildning i nära kontakt med företag och
organisationer samt den akademiska tradition och bredd som finns inom Lunds universitet.
För att nå visionen måste Ekonomihögskolan därmed fortsätta att utvecklas som ett
forskningsbaserat lärosäte och som erbjuder konkurrenskraftiga utbildningar både nationellt och
internationellt. En viktig faktor i detta arbete är vad vi vid Ekonomihögskolan benämner
balanserad excellens i forskning och utbildning. Balanserad excellens är en god cirkel som är
kritisk för Ekonomihögskolans utveckling. Hög kompetens hos våra lärare och forskare är en
förutsättning för att vi ska kunna attrahera de duktigaste studenterna vilka i sin tur stimulerar och
ställer krav både på forskning och på undervisning. Det förutsätter att vi har anställda som både är
duktiga forskare och stolta över sin undervisning och vad man kan åstadkomma tillsammans med
sina studenter. Inte minst har detta accentuerats då studieavgifter nu är en realitet.
Viktiga områden 2012
Ekonomihögskolans avser att aktivt arbeta med följande prioriterade områden som ett led i att
stärka fakultetens nationella och internationella erkännande. Under 2012 så tas ett nytt avstamp i
arbetet med internationell kvalitetssäkring i så motto att den första återrapporteringen till EQUIS
ska lämnas inför återackrediteringen som infaller under första kvartalet 2014. Prioriterade
områden under 2012 utgörs av:
Strategisk dialog och prioriteringar
Under 2012 kommer en bred dialog inom Ekonomihögskolan vad avser fakultetens strategiska
position att genomföras. Detta dialogarbete förväntas bl a ge input i frågan hur de anställda vid
Ekonomihögskolan uppfattar begreppet strategisk position vilket kan tolkas på många olika sätt,
samt vilka strategiska prioriteringar som följer som en konsekvens av detta. Utifrån olika externa
intressenter som HSV och t ex EQUIS ställs krav på verksamheten som måste hanteras däribland:
 tydliggöra att Ekonomihögskolan är en fakultet med bredd och djup vad gäller utbildning
och forskning inom ekonomi och informationssystem
 fortsatt internationalisering inte minst vad gäller internationell rekrytering av medarbetare
och studenter
 ökad tydlighet vad gäller hur strategiska satsningar ska genomföras och vilka mätmetoder
som ska användas för att det ska gå att uttala sig om satsningarna varit framgångsrika
eller ej
Synlighet och tydlighet är ledord för Ekonomihögskolans kommunikation
Ekonomihögskolan strävar att under 2012 förbättra kommunikationskanalerna både internt och
externt. Förmågan att kommunicera är en förutsättning för att positionera Ekonomihögskolan
både nationellt och internationellt avseende både forskning och utbildning. Utvecklingen inom
området högre utbildning går snabbt och konkurrensen om potentiella studenter hårdnar. Denna
utveckling ställer krav på att Ekonomihögskolan kan marknadsföra utbildningsprogram på ett
förtroendegivande sätt. På liknande sätt blir även förmågan att kommunicera forskningsresultat
allt viktigare.
3
Ekonomihögskolan verkar som en del av Lunds universitet, men det finns ett behov av att
tydliggöra Ekonomihögskolans roll som samlande arena för utbildning och forskning i samverkan
med det omgivande samhället. Ett ökat fokus på att tydliggöra Ekonomihögskolan som
sammanhållande arena för detta arbete kommer därför att genomföras under 2012.
Utvecklande lärandemiljöer
Under kommande år fortskrider arbetet med projektering av nya kompletterande lokaler för
Ekonomihögskolan (ECIV). De nya lokalerna syftar primärt till att utveckla bättre studiemiljöer
för våra studenter. ECIV kommer även att bättre föra samman samtliga lokaler för
Ekonomihögskolan i ett fullt ut sammanhållet campusområde.
Parallellt med arbetet kring förbättring av den fysiska studiemiljön har det under senare år även
bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete kring att bygga upp en fakultetsgemensam
studentportal. Denna portal, benämnd [email protected] ger Ekonomihögskolans studenter en
gemensam och därmed mer enhetligt IT-baserat stöd under sin utbildning. Diskussioner med
övriga fakulteter/institutioner pågår om möjligheterna till att använda [email protected] som en
universitetsgemensam studentportal. Detta projekt har stöd av universitetsledningen. Under 2012
kommer [email protected] att drivas och administreras via Ekonomihögskolan.
Satsning på pedagogik/didaktik
Under 2012 kommer Ekonomihögskolan att rikta medel för att förstärka och utveckla vår
pedagogiska samsyn. Ur ett övergripande perspektiv så syftar satsningen till att ge lärarna och
studenterna förutsättningar för att möta de behov och krav på kunskap som omgivande samhälle
ställer.
Under året kommer en inventering av behov och utmaningar som lärarna ställs inför att
genomföras. Denna inventering förväntas utgöra avstamp för en mer systematisk pedagogisk
diskussion vid fakulteten. Övriga viktiga delar utgörs av satsning på case som pedagogisk metod
samt utveckling av studenternas förmåga att skriva uppsats på avancerad nivå på engelska. Vidare
undersöks även möjligheten att ge lärare som undervisar på engelska ett stöd för vidareutveckling
av både språk och undervisning mulikulturella klassrum.
Utveckling av utbildningsportföljen
Under 2012 kommer förändringar i Ekonomihögskolans utbildningsportfölj att genomföras. Ett
nytt MSc program i ”Health Economics and Management” som primärt kommer att vända sig till
verksamma inom vårdsektorn är under validering. Vidare pågår ett arbete att se över möjligheten
att erbjuda en internationellt gångbar MSc examen i ”Management”. Båda dessa utbildningar
avses att starta under höstterminen 2013. Båda programmen antas även ha mycket goda
förutsättningar till att attrahera många kvalificerade sökanden.
Internationalisering
Internationalisering omfattar många dimensioner och aspekter. En viktig dimension av
internationaliseringsarbetet innefattar rekrytering av medarbetare med internationell erfarenhet.
Under 2012 kommer Ekonomihögskolan att genomföra en extra satsning på post docs med just
internationell erfarenhet.
En annan dimension av internationaliseringsarbetet är vilka geografiska områden som
Ekonomihögskolan speciellt vill fokusera under 2012. Ekonomihögskolan har starka
samarbetspartners inom Europa och Asien tack vare ett långsiktigt arbete som byggts upp under
många år. Lärare och forskare har även under många år varit aktiva i Afrika och under det gångna
året erhölls finansiering av SIDA för en fortsatt utveckling av Trapca i Arusha, Tanzania.
4
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Ekonomihögskolan är även aktiv i andra projekt som relateras till Afrika och kommer aktivt att
medverka i det arbete som universitetet bedriver vid kontinenten.
Samarbetet inom LERU (League of European Universities) är en viktig del av
Ekonomihögskolans internationella kontaktnät, eftersom det bland LERUs medlemmar återfinns
andra framstående forskningsbaserade ekonomihögskolor. Dessa internationella
ekonomihögskolor är i flertalet fall även de delar av stora framstående universitet på liknande sätt
som Ekonomihögskolan är inom Lunds universitet.
Ekonomiska förutsättningar 2012
Ekonomihögskolan har i universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut tilldelats 165 720 tkr för
utbildning, samt 66 347 tkr för forskning och forskarutbildning. Undervisning på andra områden
genererar ytterligare 4 626 tkr anslagsintäkter. Anslagen fördelas inom området i föreliggande
verksamhetsplan. Underliggande beräkningar av anslagen framgår av bilagorna till
verksamhetsplanen.
Fördelning av statsanslag
Institution
Gu-anslag
Fo-anslag
Summa 2012
Summa 2011
Företagsekonomi
61 836
13 840
75 676
73 387
Nationalekonomi
35 488
16 250
51 738
52 133
9 930
9 440
19 370
19 686
Ek. Historia
Statistik
11 399
2 583
13 982
12 981
Handelsrätt
21 872
2 555
24 427
23 983
Informatik
19 827
3 791
23 618
23 038
1214
3 945
5 159
4 500
Institutet för ek.forskning
0
4 459
4 459
6 473
Centrum för ekon. demografi
0
964
964
1 393
2 030
0
2 030
2 351
6 750
8 520
15 270
5 777
170 346
66 347
236 693
225 702
Forskningspolitik
Uppdrag till andra omr
Avsättning för senare
fördelning
Summa
5
Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
2012
2011
Företagsekonomi
22 861
21 746
Nationalekonomi
15 430
14 794
Ekonomisk-historia
4 856
5 982
Statistik
3 801
3 566
Handelsrätt
8 118
6 808
Informatik
6 397
5 496
Forskningspolitik
2 188
2 189
Institutet för ek.forsk
4 422
4 662
Centrum för ekon. demografi
2 298
1 571
974
824
71 345
67 636
Institutet för livsmedelsek analys
Summa
Underlag för beräkning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2012 framgår av
bilaga 5.
Ekonomihögskolans styrelse och utskott
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Fakultetsstyrelsen för
Ekonomihögskolan är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och
forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för fakultetens
administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och
kontaktverksamhet.
Styrelsens sammansättning regleras genom universitetets föreskrifter om organisation på
områdesnivå inom Lunds universitet. Enligt dessa ska Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan
ha följande sammansättning
Företrädare för lärare:
Företrädare för studenter:
Allmänföreträdare:
7
3
3
Vidare fastställs i universitetets föreskrifter att ledamöterna inte ska ha ersättare samt att de tre
personalorganisationerna får utse var sin företrädare, som ges närvaro- och yttranderätt i styrelsen.
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolans sammanträder 4-6 gånger per läsår.
Lärarförslagsnämnden
Lärarförslagsnämnden har till uppgift att bereda tillsättnings- och befordringsärenden för
professurer och lektorat. Därutöver hanterar lärarförslagsnämnden även docenturärenden.
Lärarförslagsnämndens sammansättning är reglerad i universitetets föreskrifter rörande
anställning av lärare (LS2010/771).
Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter.
Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt studerandesuppleant/er. En av
6
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
läranderepresentanterna ska utses som vice ordförande. Lärarförslagsnämnden ska ha jämställd
representation.
Utbildningskollegiet
Utbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller
frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. En viktig uppgift för
utbildningskollegiet är att tillse att områdets arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och
utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt. Utbildningskollegiet förväntas
även tillse att strategiskt viktiga områden som internationalisering av utbildning samt pedagogisk
utveckling (inklusive högskolepedagogik) hanteras på ett professionellt sätt.
Utbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för utbildning på grund- och
avancerad nivå, programansvariga för program på grundnivå samt studeranderepresentant.
Ordförande i Utbildningskollegiet är prorektor vid Ekonomihögskolan.
Forskarutbildningskollegiet
Forskarutbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen.
Forskarutbildningskollegiet har till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och
samverkan över ämnesgränserna inom forskarutbildningen.
Forskarutbildningskollegiet består av sju lärare jämte ordföranden, som utses av
Ekonomihögskolans rektor samt tre doktorandrepresentanter. Samtliga institutioner ska vara
representerade. Lärarrepresentanter samt ordföranden i forskarutbildningskollegiet har inte
suppleanter.
Forskningskommitté
Forskningskommittén arbetar både med fakultetens långsiktiga forskningsstrategi,
kvalitetssäkring och uppföljning inför utvärderingar. Forskningskommittén förväntas även kunna
hantera frågor om utvärdering av t ex RQ13-karaktär. Vidare ska forskningskommittén bevaka
forskningsfinansiering och internationellt forskningssamarbete.
Forskningskommittén samt dess ordförande utses av Ekonomihögskolans rektor och består av 8
docentkompetenta lärare samt en doktorandrepresentant.
HMS-kommitté
HMS-kommittén utgör en stödfunktion för fakultetens och institutionernas arbete med hälsa,
miljö och säkerhet. Inom HMS-kommittén samordnas fakultetens uppgifter beträffande
arbetsmiljö, yttre miljö, brandskydd och säkerhetsfrågor. Kommitténs uppgift är att bereda
ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen.
HMS-kommittén består av tre lärarrepresentanter, de tre personalorganisationerna samt tre
studeranderepresentanter. Kommittén leds av en ordförande. Lärarrepresentanter inklusive
ordförande utses av Ekonomihögskolans rektor.
I kommittén ingår vidare områdets huvudskyddsombud samt Ekonomihögskolans
husintendent med närvaro- och yttranderätt.
Jämställdhets- och likabehandlingskommitté
Jämställdhets- och likabehandlingskommittén har till uppgift att följa upp och fördjupa
jämställdhetsarbetet inom Ekonomihögskolan på grundval av universitetets policy för
jämställdhet, likabehandling och mångfald. Dessutom ska kommittén sprida information om och
fördjupa arbetet inom Ekonomihögskolan gällande likabehandlings- och mångfaldsfrågor bl a
genom att ta fram handlingsplaner samt ansvara för uppföljningen av dessa. Kommittén ska
bereda ärenden inom områdena jämställdhet och likabehandling och ge förslag till beslut till
fakultetsstyrelsen.
7
Jämställdhets- och likabehandlingskommittén består av sex lärare jämte ordföranden samt en
representant för TA-personal, samtliga utses av Ekonomihögskolans rektor. Därutöver ingår även
en studeranderepresentant och en doktorand.
Biblioteksnämnd
Biblioteksnämnden utgör både ett samrådsorgan och ett beslutsorgan när det gäller
biblioteksfrågor inom Ekonomihögskolan. Nämnden bereder och fastställer bibliotekets budget,
verksamhetsplan samt bokslut. Nämnden ska i övrigt bereda ärenden samt ge förslag till beslut
avseende biblioteksfrågor inför fakultetsstyrelsen.
Biblioteksnämnden består av fem lärare jämte ordföranden vilka utses av Ekonomihögskolans
rektor, bibliotekschefen samt tre studeranderepresentanter.
Rådgivande organ
Rådgivande kommittén
Rådgivande kommittén utgör sedan 1993 ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare
för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans
ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.
Scientific Advisory Board
Till Ekonomihögskolan finns ett rådgivande organ avseende forskningsfrågor, Scientific Advisory
Board, vars representanter utgörs av framstående internationella forskare. Ledamöter utses av
Ekonomihögskolans rektor.
8
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Medarbetarfrågor
Ekonomihögskolan verkar kontinuerligt för att bli en bättre och attraktivare arbetsgivare för
forskare, lärare och administrativ personal. En fråga som har en framskjuten position är att
möjliggöra för Ekonomihögskolans anställda att utvecklas i sina respektive yrkesroller och som
individer.
Personalpolicy
En målsättning för Ekonomihögskolan är att skapa tryggare anställningsförhållanden genom att
verka för att antalet tidsbegränsade anställningar minskar. Vidare är förestående
generationsväxling en mycket viktig fråga och där god framförhållning krävs för att bibehålla en
hög kompetens både inom viktiga forsknings- och undervisningsområden och inom
administrationen vid Ekonomihögskolan. I dessa frågor ska jämställdhetsaspekten aktivt beaktas.
Det personalstrategiska arbetet är en av hörnstenarna för att uppnå Ekonomihögskolans strategi att
bli en av de ledande forskningsbaserade ekonomihögskolorna i Europa. Strategin ska uppnås
genom att Ekonomihögskolan utöver aktiv forskning även erbjuder forskningsbaserade och
konkurrenskraftiga utbildningar. Detta kommer att kräva att vi kan knyta till oss framstående och
meriterade lärare och forskare. Konkret innebär det att alla anställningar vid Ekonomihögskolan
ska utlysas öppet och sökas i konkurrens. Alla lärar- och forskaranställningar, samt platser på
forskarutbildningen förväntas utlysas internationellt. En anställning som lärare vid
Ekonomihögskolan ska innebära ett ansvarstagande både för undervisning och forskning. Alla
anställningsprocesser ska beakta genusperspektivet enligt Ekonomihögskolans jämställdhetsplan.
Som kommenterats ovan är Ekonomihögskolans policy att alla anställda ska kunna vidareutveckla
sin kompetens. Lärare och forskare ska ges möjlighet att meritera sig inom sina ämnesområden.
Kurser inom högskolepedagogik ska erbjudas liksom möjligheten att inom sin anställning erhålla
tid till forskning och egen kompetensutveckling. Teknisk-administrativ personal ska ges utrymme
till kompetensutveckling inom sin arbetstid både vad gäller interna som externa utbildningar.
Arbetsgivaren ska i möjligaste mån uppmuntra och underlätta för personer som vill byta eller
prova på andra arbetsuppgifter inom Ekonomihögskolan. I syfte att främja kompetensutveckling
är nätverk för alla anställda viktiga. Inom Ekonomihögskolan ska sådana nätverk stödjas.
Regelbundna möten för alla personalgrupper inom Ekonomihögskolan ska anordnas, på
institutions- och områdesnivå, i informations- och kontaktfrämjande syfte. Institutionerna ska
särskilt avsätta resurser till kompetensutveckling i sina egna institutionsbudgetar.
Utvecklingssamtal ska hållas med alla anställda minst en gång per år. Utvecklingssamtalet ska ses
som en naturlig del av verksamhetens utveckling. Samtalen förväntas skapa delaktighet och
samsyn för att för att uppnå verksamhetens mål. Utvecklingssamtalen är även en viktig del i
arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.
Samtliga anställda vid Ekonomihögskolan ska erbjudas lönesamtal inför varje lönerevision.
Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att
verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. En anställds lön ska bestämmas utifrån sakliga
grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med
arbetsuppgifterna, samt den anställdes skicklighet och resultat i förhållande till
verksamhetsmålen. Alla anställda ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan
göra för att påverka sin lön.
Ekonomihögskolans viktigaste resurs är medarbetarna. När någon anställd slutar sin anställning är
det viktigt att genomföra ett avvecklingssamtal. Detta ger både verksamheten och medarbetaren
9
en möjlighet att dela med sig av kunskaper och erfarenheter som är viktiga för det framtida arbetet
för den enskilde såväl som för Ekonomihögskolan.
Hälsa-Miljö-Säkerhet
Basen för miljö- och arbetsmiljöarbetet inom Ekonomihögskolan är respektive institution, där
prefekten har ett samlat arbetsmiljöansvar. Institutionerna uppmanas att särskilt avsätta resurser
till institutionens HMS-arbete i den egna institutionsbudgeten.
De lokala skyddsombuden och studentskyddsombuden har en aktiv roll som företrädare för de
anställda och studenterna genom att initiera och driva ärenden av miljö- och arbetsmiljökaraktär,
inklusive den psykosociala arbetsmiljön.
Dekanen har en allmän tillsynsplikt av miljö-arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom området.
HMS-kommittén samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet inom
Ekonomihögskolan samt tar initiativ till och följer upp lokala gemensamma åtgärdsplaner inom
hälsa, miljö och säkerhet.
Jämställdhet och likabehandlingsarbete
Jämställdhetsarbetet vid Ekonomihögskolan ansluter till Lunds universitets policy för
jämställdhet, likabehandling och mångfald. Ekonomihögskolans jämställdhets- och
likabehandlingskommitté har till uppgift att planera och samordna jämställdhets- och
likabehandlingsarbetet vid fakulteten. Det operativa ansvaret åvilar dock huvudsakligen
institutionerna. Institutionerna uppmanas att särskilt avsätta resurser till jämställdhetsarbetet i den
egna institutionsbudgeten.
Jämställdhets- och likabehandlingskommittén, där det finns representanter för
Ekonomihögskolans ämnesinstitutioner, är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte. Kommittén ska
stödja institutionernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete samt arbeta med att utveckla,
uppdatera och utvärdera fakultetens policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Arbete
pågår förnärvarande inom Ekonomihögskolan med att ta fram en ny dylik policy med
utgångspunkt i Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald, beslutad
8 september 2011.
Bland de övergripande målen för Ekonomihögskolan återfinns målet att skapa en miljö som
präglas av balans mellan antalet kvinnor och män i grundutbildning och forskarutbildning, inom
olika yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser. Det ska också råda balans vad gäller kvinnors
och mäns inflytande på undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden samt beslut på alla
nivåer.
En kartläggning av löneskillnader görs årligen av den gemensamma universitetsförvaltningen i
samarbete med områdena. Denna kartläggning ska ligga till grund för en analys av löneskillnader.
Därvid ska inte bara i lagens mening osakliga löneskillnader uppmärksammas, utan
kartläggningen och analysen ska även tjäna som underlag för jämställdhetsåtgärder på
löneområdet vid institutionerna
Beslut om övertid
I lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Lunds universitet regleras att en lärares arbetsuppgifter
ska planeras på sådant sätt att samtliga arbetsuppgifter ska inrymmas inom årsarbetstiden. Enligt
ALFA\ALFA-T (allmänt löne- och förmånsavtal) 4 kap §20 kan dock arbetsgivaren begära att en
arbetstagare ska arbeta på övertid, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Om arbetsgivaren
bedömer att det finns särskilda skäl att ta ut övertid i större omfattning ska han träffa en enskild
överenskommelse med arbetstagaren. Denna överenskommelse ska vara skriftlig. Innan
överenskommelsen träffas ska berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.
10
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Prefekt har delegation att besluta om övertid upp till 150 klocktimmar per kalenderår och anställd.
All övertid utöver 150 klocktimmar per kalenderår beslutas av kanslichef. All övertid ska vara
beordrad före det att arbetet utförs.
Delpension
Före ansökan om deltidspension tillstyrks av prefekt el. motsvarande ska Ekonomihögskolans
rektor meddelas. Då delpension beviljas ska detta normal göras fr.o.m. hel- eller halvårsskifte.
Finansieringen av delpensioner sker i enlighet med lokalt kollektivavtal genom uttag från tre
källor.
1. Den deltidspensionerade bidrar själv med 40 % genom minskad lön.
2. Universitetet står för 30 % av finansieringen genom centrala medel
3. Institutionen ska inom befintlig ekonomisk ram finansiera återstående 30%
Bisysslor
En anställds bisyssla är tillåten så länge denna inte är konkurrerande, arbetshindrande eller
förtroendeskadlig. Bestämmelser rörande bisysslor återfinns i bl a Lagen om offentlig anställning,
Högskolelagen, Högskoleförordningen, ALFA samt universitetets föreskrifter om anställdas
bisysslor. Samtliga lärare samt chefer och professorer, som enligt lag och kollektivavtal har en
vidare skyldighet att anmäla bisysslor än andra, ska lämna in anmälan om bisysslor årligen.
Övriga anställda ska på särskild begäran lämna in anmälan om bisysslor. I dessa fall ska det
finnas anledning till detta antingen med hänsyn till arbetstagares sätt att utföra sina
arbetsuppgifter eller att kravet på saklighet och opartiskhet vid utförandet av arbetsuppgifterna är
särskilt centralt. Avsett formulär: ”Anmälan om bisysslor” ska användas.
Sektion personal anmodar varje år prefekter/motsvarande att tillse att anställda anmäler och/eller
uppdaterar information om bisysslor. Anmälan ska lämnas till prefekten som efter bedömning
vidarebefordrar denna till områdeskansliet. Prefekt lämnar egen anmälan direkt till
områdeskansliet.
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan erinrar anställda inom området att all verksamhet som
avser bisyssla inom lärartjänstens ämnesområde ska anmälas, oavsett om verksamheten bedrivs i
form av anställning, uppdrag eller i eget eller närståendes företag och oavsett bisysslans
omfattning och varaktighet. Prefekter ska i samband med att en medarbetare anställs vid
institutionen upplysa den nyanställde om innebörden av gällande föreskrifter och bestämmelser
om bisysslor.
Personalförteckningar
Institutionernas personalförteckningar biläggs budgetbeslutet.
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan erinrar institutionerna om att individuella
personalplaner ska tas fram för all undervisande personal. Ur dessa planer ska det framgå hur
arbetstidens fördelas mellan undervisning, forskning samt egen kompetensutveckling samt
administration.
Institutionerna ansvarar för att personalkostnaderna håller sig inom budgetramarna.
Lönebikostnader
Totalt påslag på bruttolön
2012
2011
2010
51,33%
51,33%
51,4%
11
Utbildning
Utbildningsuppdrag
Ekonomihögskolan strävar efter att uppnå en uthållig balans mellan uppdrag och genomförd
utbildning. Detta arbete präglas av införandet av studieavgifter samt för demografiska
förändringar som sannolikt kommer att påverka antalet nybörjarstudenter framöver.
Under 2011 så förväntas samtliga institutioner nå sina utbildningsuppdrag och fakulteten som
helhet kommer sannolikt att generera en överproduktion gällande antalet helårsstudenter. Dock
indikerar årets uppföljning att överproduktionen kommer att stanna vid ca 30 HÅS.
Ekonomihögskolans helårsprestationer uppskattas kvarstå på ca 76%.
Ekonomihögskolans utbildningsmål för år 2012 uppgår till 3 890 helårsstudenter varav 60
helårsstudenter avser avgiftsfinansierade studenter.
Utbildningsuppdrag
2012
2011
3 028
2 973
742
782
Betalande studenter
60
20
Till område HT
60
75
3 890
3 850
105
119
Helårsstudenter grundnivå
Helårsstudenter avancerad nivå
Summa helårsstudenter
Från område N och LTH
Minskningen av helårsstudenter på avancerad nivå avser studenter på gamla ekonomprogrammet
som har fasats ut under 2011. Motsvarande antalet helårsstudenter har omfördelats till grundnivå.
Antalet köpta utbildningsplatser från område HT avser språkstudier inom
civilekonomprogrammet. Inför 2012 kommer antalet helårsstudenter att minska från 75 till 60
helårsstudenter. Minskningen innebär att motsvarande antalet helårsstudenter omfördelas inom
ekonomihögskolans utbildning på grundnivå.
Antalet betalande studenter förväntas öka under 2012. Ökningen beror dels på att programmen är
tvååriga, dels på att Ekonomihögskolan har haft en större tillströmning under 2011 än vad man
hade räknat med.
Minskningen av utbildningsuppdraget från andra områden hänförs sig i sin helhet till LTH som
har haft färre registrerade studenter på kurser som tillhandhålls av Ekonomihögskolan.
Fördelning av utbildningsuppdrag redovisas i bilaga 2.1 och 2.3.
Utbildningsprogram med start 2012
Utbildningsutbud av program 2012 på grundnivå kommer att utgöras av civilekonomprogrammet,
ekonomie kandidatprogrammet och systemvetarprogrammet. På avancerad nivå kommer 17
program (varav 16 med engelska som undervisningsspråk) att ges.
I föreliggande verksamhetsplan fastställs utbildningsutbudet i programform under 2012 samt
ansvariga för respektive program enligt nedan:
12
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
• Ekonomie kandidatprogram:
Programansvarig: Klas Fregert, Nationalekonomiska institutionen
• Civilekonomprogram:
Programansvarig: Martin Blom, Företagsekonomiska institutionen
• Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem:
Programansvarig: Bo Andersson, Institutionen för informatik
Antagning till vt-11, Grundläggande nivå
Ekonomie kandidatprogrammet (175 platser). Företagsekonomi utgör inledande termin för
studenter antagna vid vt-start och nationalekonomi första termin för studenter som antas till
programmet vid ht-start.
Antagning till ht-11, Grundläggande nivå
• Civilekonomprogram, 225 platser
- med analytisk inriktning (150 platser)
- med inriktning engelska (20 platser), franska (20 platser), japanska (5 platser), kinesiska
(5 platser), spanska (5 platser), tyska (20 platser)
•
Ekonomie kandidatprogram, 175 platser
•
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem, 120 platser
Antagning till ht-11, Avancerad nivå
• Master Programme in International Marketing & Brand Management, 60 hp
40 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning.
Programansvarig: Ulf Elg, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Globalization, Brands and Consumption, 60 hp
25 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning.
Programansvarig: Ulf Johansson, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Managing People, Knowledge & Change, 60 hp
40 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning
Programansvarig: Stefan Svenningsson, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Accounting and Management Control, 60 hp
15 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning
Programansvarig: Per Magnus Andersson, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Accounting and Auditing, 60 hp
15 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning. F n görs antagning till denna inriktning via programmet Accounting and
Management Control
Programansvarig: Anne Loft, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Corporate and Financial Management, 60 hp
40 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning.
Programansvarig: Niclas Andrén, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Entrepreneurship, 60 hp
40 platser
13
Programansvariga: Tomas Karlsson, Joakim Winborg Företagsekonomiska institutionen.
Detta program ges f n med två inriktningar: New Venture Creation Track; Corporate
Entrepreneurship, and Innovation Track
14
•
Master Programme in Finance, 60 hp
25 platser
Programansvarig: Hossein Asgharian, Nationalekonomiska institutionen
•
Master Programme in Finance, 120 hp
År 1: 25 platser
År 2: se budget
Programansvarig: Hossein Asgharian, Nationalekonomiska institutionen
•
Master Programme in Economics, 60 hp
20 platser. Därutöver tillkommer de studenter inom civilekonomprogrammets
specialinriktning
Programansvarig: Mårten Wallette, Nationalekonomiska institutionen
•
Master Programme in Economics, 120 hp
År 1: 15 platser
År 2: se budget
Programansvarig: Mårten Wallette, Nationalekonomiska institutionen
•
Master Programme in International Economics with a focus on China, 60 hp
15 platser
Programansvarig: Sonja Opper, Nationalekonomiska institutionen
•
Master Programme in Economic History, 120 hp
År 1: 5 platser
År2: se budget
Programansvarig: Patrick Svensson, Ekonomisk-historiska institutionen
•
Master Programme in Economic Demography, 120 hp
År 1: 10 platser
År 2: se budget
Programansvarig: Martin Dribe, Ekonomisk-historiska institutionen
•
Master Programme in Economic Growth, Innovation & Spatial Dynamics, 120 hp
År 1: 20 platser
År 2: se budget
Programansvarig: Jonas Ljungberg, Ekonomisk-historiska institutionen
•
Master Programme in Information Systems, 60 hp
20 platser
Programansvarig: Sven Carlsson, Institutionen för informatik
•
Master Programme in Sustainable Business Leadership, 60 hp
20 platser
Programansvarig: Magnus Lagnevik, Företagsekonomiska institutionen
•
Master Programme in Technology Management, 120 hp
20 platser
Programansvarig: Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska institutionen
•
Master programme in European and International Tax Law, 60 hp
20 platser.
Programansvarig: Cécile Brokelind och Oskar Henkow, Institutionen för handelsrätt
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Ekonomiska ramar för utbildning
Fördelning av uppdrag och ramar till respektive fakultet grundar sig på fakulteternas föregående
års ramar, exklusive universitetets särskilda satsningar. Ekonomihögskolans sammanlagda
utbildningsanslaget år 2012 uppgår till 165 720 tkr varav 2 734 tkr avser anslag för de
avgiftsfinansierade studenterna.
2012 höjer regeringen ersättningsbeloppet för helårsstudent inom utbildningsområdena
humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik med 1600 kr per helårsstudent jämfört med
2011. Regeringens målsättning är att höjningen ska användas till att höja kvaliteten i den
befintliga utbildningen. Regeringens satsning förväntas fortsätta även 2013. Totalt beräknas
ökningen av ersättningsbeloppet uppgå till 6 500 kr per helårsstudent jämfört med 2011-års nivå.
Ekonomihögskolan tilldelas sammanlagt 6 219 tkr i resursförstärkning 2012. Denna
resursförstärkning föreslås disponeras enligt följande:
•
•
4 000 tkr används för ökad satsning av kvalitet i utbildningen på grundnivån med fokus
på metodfrågor. Medlen fördelas efter antalet helårsstudenter på grundnivå.
2 219 tkr avsätts för vidare satsning på högskolepedagogik
Utbildningsanslag
Tilldelning enligt uppdrag hst
2012
2011
155 447
155 956
Minskat takbelopp
-819
Förstärkning HSTJ
6 219
0
Studiefinansierade platser
2 734
1 578
Pris- och löneomräkning 0,9%
Minskning pga utbyggnad av
läkarutbildning
Omfördelning senare beslut (ca 3%)
1 453
313
- 233
0
- 4 315
- 4 208
161 306
152 820
2 299
2 421
110
157
Grundanslag
Medel för internationalisering
Lärar och medarbetarskap
SAS-kurser
87
87
100
269
Kårobligatoriet
0
- 945
Kompensation för studentbostäder
0
887
1 818
2 402
165 720
158 098
Gränsöverskridande m.m.
Kompensation för ökade
universitetsgem kostnader
Totalt
Härutöver tillkommer ersättning för Ekonomihögskolans utbildning inom LTH och
Naturvetenskapliga fakulteten (se nedanstående tabell).
Enligt en överenskommelse angående köp och sälj av undervisning mellan fakulteter inom Lunds
universitet beräknas ersättningen för dessa utbildningar utifrån omfattningen av helårsstudenter
och helårsprestationer föregående år. Ersättningen utgår enligt departementets ersättningsbelopp
med avdrag för 3 % för universitetsgemensamma åtaganden och 10 % för programplanering etc.
hos det köpande området.
15
Fördelning av dessa anslag sker i enlighet med Ekonomihögskolans fördelningsmodell bilaga 2.1
Utbildning till och från andra fakulteter
tkr
2012
2011
Område LTH
2 916
3 271
Område N
1 710
1 684
Ersättning för utbildningsuppdraget inom Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans modell för fördelning av grundutbildningsanslag innebär att ersättning för
utbildning på avancerad nivå är 30 % högre än för utbildning på grundläggande nivå. Denna
ersättningsnivå tillämpas för utbildning som bedrivs i programform. För utbildning vid
Institutionen för informatik tillämpas en ersättning som är 41 % högre jämfört med ersättningen
per helårsstudent på grundläggande nivå då merparten av kurserna tillhör naturvetenskapligt
utbildningsområde. Den särskilda ersättningsnivån för informatik tillämpas för utbildning på såväl
grundläggande som avancerad nivå.
Utgångspunkten i beräkningen av ersättningen för utbildningsuppdraget inom Ekonomihögskolan
har varit Ekonomihögskolans grundanslag, anslag från områdena LTH och N (såld utbildning)
minskat med anslag till område HT (köpt utbildning). Den sammanlagda ersättningen för
utbildningsuppdrag uppgår till 139 553 tkr (se bilaga 2.1).
Ersättningsnivåer 2012
1. Grundläggande nivå - för utbildning på grundläggande nivå: 31 789 kr (31 818 kr) per
helårsstudent.
2. Avancerad nivå – för utbildning på avancerad nivå. Denna ersättningsnivå tillämpas för
utbildning som bedrivs i programform: 41 326 kr (41 364 kr) per helårsstudent.
Ersättningsnivån inrymmer utrymme för ev. ersättning för uppdrag som programansvarig.
3. Ersättningsnivå för informatik- för helårsstudenter motiveras av en hög andel N/T-märkta
kurser: 44 505 (45 864 kr) per helårsstudent.
Fördelning av utbildningsanslag redovisas i bilaga 2.1
Ekonomihögskolan har tilldelats stimulansmedel för internationalisering efter antalet in- och
utresande studenter (2 220 tkr) samt personalmobilitet (79 tkr). Internationaliserings- arbetet inom
Ekonomihögskolan är samordnat i ett för Ekonomihögskolan gemensamt sekretariat. Sekretariatet
har bemannats med tre internationella koordinatorer och beräknas kosta 1858 tkr under år 2012.
Kostnaden för sekretariatet utgör en del av områdesgemensamma kostnader och fördelas till
institutionerna efter lön och drift. Stimulansmedel för internationalisering fördelas därför enligt
samma fördelningsgrund (se bilaga 2.2).
Ekonomihögskolan har tilldelats sammanlagt 1 818 tkr som kompensationen för universitetsgemensamma kostnader 2012. Ersättningen avser verksamheten utbildning och finansieras genom
ianspråktagande av universitetets myndighetskapital. Fördelning av medel mellan områden har
skett efter fördelningsbas lön och drift. Ekonomihögskolan tillämpar samma fördelningsprinciper,
bilaga 2.2.
Särskilda avsättningar
Bilaga 2.2
Ekonomihögskolans tilldelning avseende gränsöverskridande utbildningar avser Erasmus Mundus
joint master program (100 tkr). Medlen tilldelas Ekonomisk-historiska institutionen. Ekonomiskhistoriska institutionen har dessutom tilldelats extra anslag på 87 tkr för genomförande av SASkurser (Special Area Studies). Företagsekonomiska institutionen tilldelas extra anslag 700 tkr för
16
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
omkostnader inom mastersprogrammet Technology Management samt 400 tkr för programmet
Sustainable Business Leadership. Institutionen för informatik tilldelas 740 tkr för finansiering av
en professorstjänst i enlighet med ett beslut från år 2006 samt 200 tkr för medverkan i nätverket
SANTE. Statistiska institutionen tilldelas en resursförstärkning om 1 500 tkr med anledning av att
kurserna klassificeras som naturvetenskapligt utbildningsområde.
Avsättningen under posten medel för senare fördelning innehåller en reservation på 2 000 tkr för
kommande utökning av EHL:s lokalbestånd samt 2 270 tkr för pedagogisk utveckling enligt
ovanstående förslag.
Sammanfattning av utbildningsanslaget fördelat per användningsområde
2012
2011
100 706
99 161
Till område HT
2 030
2 351
Avancerad nivå
30 718
32 407
Betalande studenter
2 480
827
Förstärkning HSTJ –
kvalitetsförstärkning på grundnivå
4 000
0
Förstärkning HSTJ – pedagogisk
utveckling
2 270
0
Anslag från andra områden
3 619
4 067
Kompensation för universitetsgem
kostnader
1 818
2 402
Kompensation för studentbostäder
0
887
Internationalisering
2 298
2 322
Särskilda avsättningar
5 727
4 526
14 680
14 103
170 346
163 053
Grundnivå
Hyresbidrag
Totalt
Fördelning av utbildningsanslaget framgår av bilaga 2.
17
Forskning och forskarutbildning
Forskning
Övergripande inriktning
Utmärkande för forskningen inom Ekonomihögskolans ämnesområden är stor bredd, och
samtidigt en tydlig profilering mot prioriterade områden till vilka resurser kraftsamlas. Under
senare år har ett antal starka forskningsmiljöer vid Ekonomihögskolan identifierats och varit
föremål för riktade satsningar. Utvärderingar har också pekat på miljöer där ytterligare
ansträngningar är nödvändiga för att göra forskningen konkurrenskraftig.
Vid Ekonomihögskolan ska det vid varje institution finnas utrymme för inomvetenskaplig
forskning. Forskningskompetens ska finnas inom alla ämnesområden där undervisning bedrivs.
Vidare ska nya forskningsområden identifieras som kan bli viktiga för Ekonomihögskolans
utbildning framöver. Ekonomihögskolan har som mål att öka antalet forskningsområden inom
vilka forskningen i ett internationellt perspektiv är framstående. Detta ska åstadkommas genom
att aktivt söka och identifiera nya synergimöjligheter och strategiska forskningsområden genom
att i ökad omfattning driva forskningssamarbeten mellan Ekonomihögskolans olika delar, med
resten av Lunds universitet, med forskare vid andra universitet samt med näringsliv och offentliga
organisationer. Under 2010 och 2011 har ett arbete längs dessa linjer bedrivits när det gäller
forskningen inom ”Finance” vid Ekonomihögskolan. Ett viktigt syfte har varit att skapa slagkraft
inför VINNOVAs utlysning av medel för centrumbildningar inom området hösten 2010, genom
vilken Ekonomihögskolan under 2011 erhållit en basresurs för bildandet av Knut Wicksells
centrum för finansvetenskap.
Fakultetsanslaget utgör idag basanslaget för finansiering av forskning inom respektive institution.
I dagsläget är dock fakultetsmedlen otillräckliga som basfinansiering av forskningen varför
kontinuerliga insatser görs för att angelägna forskningsområden ska kunna tillföras ökade externa
resurser; parallellt förs en diskussion om fördelningen av fakultetsanslag inom Lunds universitet.
Under 2011 har forskningen inom entreprenörskapsområdet erhållit en donation om 20 miljoner
kronor från Sten K. Johnson för att stärka forskningen inom detta område.
Fördelningen av interna forskningsresurser spelar en viktig roll för att skapa drivkrafter för att
bedriva och föra ut forskning på ett effektivt sätt. Under 2009 togs ett steg i denna riktning genom
introduktionen av en ny modell för fördelning av fakultetsanslaget inom Ekonomihögskolan. Den
viktigaste förändringen jämfört med den tidigare modellen är att en stor del av anslaget fördelas
utifrån prestation mätt som examination i forskarutbildningen, erhållna externa medel samt
publikationer. Under 2010 och 2011 har ett arbete bedrivits för att skapa ett fakultetsgemensamt
poängsystem för publikationer; ett förslag föreligger och det planeras att användas i
resursfördelningen från och med budgeten för 2013.
Under 2009 startades, med stöd av satsningar som Lunds universitet gjorde efter den
universitetsgemensamma forskningsutvärderingen RQ08, ett antal strategiska samarbeten mellan
Ekonomihögskolan och andra fakulteter vid Lunds universitet: Klimat, energi och tillväxt; Health
Economics and Management; samt Institutional Change and Global Economic Development.
Dessa samarbeten har utvecklats och har bidragit till att stärka existerande forskningsmiljöer och
börjar nu ge avkastning i form av gemensamma publikationer, konferenser och ansökningar.
18
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Forskarutbildning
Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskarutbildning i ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik samt i forskningspolitik. I dessa ämnen kan såväl
doktors- som licentiatexamen avläggas. Platser till forskarutbildningarna i de olika ämnena
attraherar såväl svenska som internationella sökande och söktrycket är överlag mycket högt.
Utvecklingsarbetet inom forskarutbildningen har under året varit inriktat på att skapa ett utbud av
gemensamma kurser för forskarstuderande inom Ekonomihögskolans ämnen. En kurs med
inriktning mot institutionell teori ges under läsåret 2011-12. Vidare har en kurs i vetenskapsteori
utvecklats i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten; denna kurs kommer att ges
vårterminen 2012.
Aktuella föreskrifter för forskarutbildningen inom Ekonomihögskolan är fastställda av
Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan 2011-02-17, Dnr EHL 2011/2.
Handledarutbildning
Lunds universitet har beslutat att genomgången introducerande utbildning för handledare inom
forskarutbildningen ska vara ett behörighetskrav för att utses till huvudhandledare eller biträdande
handledare för nyantagna studerande på forskarutbildningen.
Vid Ekonomihögskolan är det delegerat till respektive institutions prefekt att utse handledare.
Utifrån denna utgångspunkt har Ekonomihögskolan beslutat att det åligger prefekten att tillse att
universitetets behörighetskrav tillämpas då handledare inom forskarutbildningen utses vid
institutionen. Kurskostnaden för deltagare i den behörighetsgivande handledarutbildningen som
ges av CED finansieras av fakulteten.
Ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning
De ekonomiska ramarna för forskning och forskarutbildning uppgår till totalt 66 347 tkr enligt
universitetsstyrelsens fördelningsbeslut för år 2012.
Anslag för forskning och forskarutbildning
2012
2011
62 670
61 685
0
860
3 000
0
590
125
LU Innovation
87
0
Kårobligatoriet
0
-21
66 347
62 649
Anslag 2012
Professor i entreprenörskap
Ökat anslag genom omfördelning
Pris- och löneomräkning 0,9%
Totalt
Fördelning av ramar till respektive fakultet grundar sig på fakulteternas föregående års ramar,
exklusive universitetets särskilda satsningar. Inför 2012 beslutade universitetsstyrelsen att viss
kompensation ska utgå till de fakulteter som har ett relativt lågt fakultetsanslag i förhållande till
sitt grundutbildningsanslag och/eller utbildningsuppdrag. Beslutet innebär att Ekonomihögskolan
tilldelas sammanlagt 6 mkr i nya fakultetsanslag, 3 mkr 2012 samt ytterligare 3 mkr 2013.
19
Utvärdering enligt RQ08 innebar att Ekonomihögskolan erhöll anslag för perioden 2009-2011
omfattande 2,6 mkr per år. Ekonomihögskolan har dessutom tilldelats medel för två
forskningsprojekt ur potten för strategiska satsningar, 2 mkr (0,7 mnkr per år i tre år) till Health
Economics and Health Management samt 3 mkr (1 mnkr per år i tre år) till Institutional Change
and Global Economic Development. Härutöver har Ekonomihögskolan tilldelats 1 mkr per år (i
tre år) ur potten för gränsöverskridande samverkan inom Lunds universitet. Dessa projekt avslutas
vid utgången av 2011 vilket innebär att sammanlagt 5,4 mkr frigörs för omfördelningar till nya
satsningar inom forskning och forskarutbildning från och med 2012.
Som ett led i vidareutvecklingen av Ekonomihögskolans internationaliseringsarbete så kommer en
riktad satsning på internationell rekrytering av yngre forskare med hög potential att genomföras
under kommande år. Denna satsning är en del i att stärka internationaliseringen av forskningen
inom Ekonomihögskolan vilket också svarar mot de ökade krav som ställs inför framtida
internationella kvalitesackrediteringar.
Resursförstärkningen och de frigjorda RQ08 medlen förslås därmed disponeras enligt följande:
•
•
•
3 850 tkr avsätts för anställning av nya doktorander, 550 tkr per institution.
3 575 tkr avsätts för nyanställningar av internationella postdoc, ytterligare 3 575 tkr
avsätts 2013.
1 000 tkr avsätts för internationell spetskompetens.
Ersättning för forskning och forskarutbildning vid Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans modell för fördelning av fakultetsmedel består av fem delar: basresursen, en
prestationsrelaterad del, studiefinansiering i forskarutbildningen, riktade satsningar samt
hyresbidrag.
Basresursen utgör en grundfinansiering av institutionernas forskningsorganisation. 80 % av
anslaget fördelas i förhållande till antalet professorer och resterande 20 % av anslaget fördelas i
förhållande till utbildningsanknytning efter antalet helårsstudenter/utbildningsuppdrag.
Den prestationsrelaterade delen syftar till att skapa en drivkraft inom forskningen och stärka
Ekonomihögskolans konkurrenskraft. Fördelningen bygger på antalet examina inom
forskarutbildningen, externa bidragsintäkter samt antalet registrerade publikationer i
publikationsdatabasen LUP.
Fördelning av anslag för forskarutbildningen sker efter antalet examina i forskarutbildningen. I
prioriterade satsningar 2012 ingår satsningar på forskarutbildning enligt ovan. Institutionerna
tilldelas ytterligare 550 tkr var för nyanställning av nya doktorander. Det belopp för
forskarutbildning som fördelas i Ekonomihögskolans budget är en minimisumma för
forskarutbildning som i sin helhet ska användas till forskarutbildning. Det står institutionerna fritt
att avsätta ytterligare medel till forskarutbildning. Lunds universitet har beslutat att avskaffa
utbildningsbidrag senast den 31 december 2012, dnr 2011/378. Den som har utbildningsbidrag
under 2012 ska senast den 1 januari 2013 anställas som doktorand. Detta beslut ska beaktas vid
planeringen av forskarutbildning 2012.
Hyresbidraget motsvarar de budgeterade hyreskostnaderna inom verksamhetsgrenen forskning
fakultetsmedel.
20
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Sammanfattning av fakultetsanslaget fördelat per användningsområde
2012
2011
Basresurser
15 976
15 505
Prestationsrelaterad del
13 694
13 290
Forskarutbildning
15 976
15 505
Förstärkning forskarutbildning
3 850
0
Förstärkning post doc
3 575
0
Internationell spetskompetens
1 000
0
Hyresbidrag
3 787
3 647
0
5 444
8 489
14 702
66 347
62 649
RQ08
Övriga riktade satsningar
Totalt
Fördelningen av fakultetsanslag framgår av bilaga 3.
Riktade satsningar
Bilaga 3.1
Riktade satsningar utgörs av tilldelningar märkta i forskningspolitiska propositioner, medel för
senare fördelningar och medfinansiering till multidisciplinära projekt.
Nätverket för europaforskning tilldelas 1 708 tkr. 1 200 tkr härav tilldelas enligt beslut i
budgetpropositionen 1990/91. Resterande 508 tkr avser kompensationen för indirekta kostnader.
Centrum för ekonomisk demografi erhåller fr.o.m. 2006-07-01 Linnéstöd från Vetenskapsrådet
med 5 mkr per år under 10 år. Som en del av universitetets medfinansiering av verksamheten
tillskjuter rektorsämbetet 500 tkr, samt medverkande fakulteter gemensamt 500 tkr årligen till
Centret. Medverkande fakulteter är, utöver Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
samt Medicinska fakulteten. Ekonomihögskolans andel av medfinansieringen uppgår till 350 tkr
per år.
Ekonomihögskolan avsätter 1 000 tkr för senare fördelning. Avsättningen avser kommande
lokalkostnadsökningar till följd av utökning av Ekonomihögskolans lokalbestånd. Föregående års
reserveringar för samfinansiering av forskningsprojekt samt delfinansiering vid nyanställningar av
biträdande lektorer utgår 2012. Medel för dessa ändamål täcks med myndighetskapitalet.
Föregående års avsättning till Nationalekonomiska institutionen, Statistiska institutionen och
Institutionen för handelsrätt sammanlagt 550 tkr i kompensation för intäktsminskning till följd av
den nya modellen för fördelning av fakultetsmedel utgår 2012.
Flera institutioner tilldelas riktade anslag för finansiering av enskilda anställda:
Nationalekonomiska institutionen 200 tkr. för medfinansiering av en doktorandtjänst
delfinansierad från Vårdalstiftelsen, Forskningspolitiska institutet och Institutet för ekonomisk
forskning tilldelas 590 tkr respektive 860 tkr för finansiering av professorer samt en ny ersättning
21
på 690 tkr för lönekostnad för en anställd med särskilda behov. För medfinansiering av Venture
Lab avsätts 145 tkr.
Partiell tjänstebefrielse
Sabbatstermin medges professorer vid Ekonomihögskolan efter fullgjord femårsperiod som
professor (beslut 2004-04-15, dnr EKO F9 32/2004). Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan
finansierar härvid halva lönekostnaden under den tid han/hon beviljats sabbatstermin, dock max
fyra månader. Enligt fastställda anvisningar för sabbatsterminer ska ansökan om sabbatstermin ha
inkommit till Ekonomihögskolans kansli senast den 30 september året före det år ansökan avser.
Till ansökan ska bifogas en forskningsplan som redogör för den planerade
forskningsverksamheten för sökt sabbatstermin. Efter ledigheten ska en redovisning inlämnas
med en kort beskrivning av uppnådda forskningsresultat. För ändamålet anslås medel i
Ekonomihögskolans budget. Anslaget för 2012 uppgår till 1 550 tkr. Anslaget har justerats utifrån
beviljade ledigheter för 2012 samt med beaktande av nya kostnader för Ekonomihögskolans
avgående ledning.
Framställningsbidrag för avhandlingar
Framställningsbidrag för avhandling, bidrag till distribution och ersättning till opponent utgår med
44 tkr. Medlen kommer att överföras till institutionerna i samband med disputationer. Årligen
läggs ca 15-20 doktorsavhandlingar fram och i föreliggande budget har avsättningen för
framställningsbidrag och ersättning till opponenter beräknats utifrån 20 disputationer, vilket
innebär en avsättning på 880 tkr.
Medfinansiering till multidisciplinära projekt
Vårdalinstitutet – Institutet för Vård- och Omsorgsvetenskap
Vårdalinstitutet finansieras av Vårdalstiftelsen, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne. Vid institutet sker forskning och forskarutbildning inom tre
forskningsplattformar med anknytning till hälso- och sjukvård samt omsorg. Lunds universitets
finansiering, delas mellan Medicinska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Område
humaniora och teologi samt Ekonomihögskolan. Ekonomihögskolans andel uppgår till 675 tkr,
varav 475 tkr avser stöd till forskningstid för forskare som disputerat inom de senaste fem åren
och som har relevant forskningsinriktning. Övriga 200 tkr avser delfinansiering av
doktorandanställning inom något av Ekonomihögskolans forskarutbildningsämnen, för
närvarande en doktorand vid Nationalekonomiska institutionen (se ovan under riktade satsningar).
Innevarande avtal om årliga insatser från Lunds universitet till Vårdalinstitutet avser period 20072012.
Professur i genusvetenskap
Ekonomihögskolan bidrar till finansieringen av en professur i genusvetenskap vid Centrum för
genusvetenskap med 40 tkr.
22
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Gemensamma verksamheter
Pedagogisk/didaktisk utveckling
Pedagogisk utveckling utgör en viktig del för att kunna uppnå den balanserade excellens som är
en bärande del av Ekonomihögskolans strategi. Detta innebär bl a att undervisande personal ska
ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling avseende högskolepedagogik. Inte minst är
detta viktigt då pedagogisk meritering och skicklighet utgör en del i meritbedömningen vid
tjänstetillsättningar.
Under 2012 avser Ekonomihögskolan genomföra en genomlysning av behov och önskemål av de
utmaningar som lärare står inför i den dagliga undervisningssituationen. Denna genomlysning
utgör grunden till ett utvecklingsprogram i pedagogik som ska utvecklas vid Ekonomihögskolan.
Detta program inkluderar både pedagogisk utveckling för undervisning på grundnivå, avancerad
nivå samt forskarutbildningsnivå (speciellt forskarhandledning).
Ekonomihögskolan har slutit ett ramavtal med CED om den högskolepedagogiska verksamheten
under vår- och hösttermin 2012. Avtalet innebär att CED ska svara för specifika
högskolepedagogiska kurser för Ekonomihögskolans lärare och doktorander under avtalsperioden.
För de inledande fem veckorna samarbetar Ekonomihögskolan med Samhällsvetenskapliga
fakulteten vad gäller den högskolepedagogiska utbildningen.
Den högskolepedagogiska utbildningen som svarar mot SUHFs fastställda rekommendationer
omfattar 10 veckors kompetensutveckling. Kurserna delas i in tre nivåer:
• Nivå 1 motsvarar introduktionskurs (i normalfallet omfattande 2 veckor)
• Nivå 2 motsvarar s k fortsättningskurs (i normalfallet omfattande 3 veckor)
• Nivå 3 motsvarar kurser på fördjupningsnivå (kurser som omfattar från 1 veckas
utbildning upp till 5 veckors utbildning).
Kursutbudet för 2012 framgår via följande länk:
http://www.ehl.lu.se/internt/hogskolepedagogisk-utbildning
Internationalisering
Ekonomihögskolans strategi för internationalisering omfattar tre mål: att forskar- och lärarkåren
har en internationell utblick, att vidareutveckla den internationella miljön vid Ekonomihögskolan,
samt att ge studenterna möjlighet att läsa utomlands en termin. Dessa frågor är nära
sammanlänkade till Ekonomihögskolans mål att utvecklas till en av de ledande forskningsbaserade ekonomihögskolorna. Detta ska åstadkommas genom att vara en forskningsbaserad
fakultet som erbjuder konkurrenskraftiga utbildningar där klassiska akademiska värden
kombineras med de professionella kunskaper och färdigheter som krävs i en globaliserad
ekonomi.
Som ansvariga för utbildning av framtidens ledare, ska vi till våra studenter förmedla en passion
för kunskap och lärande och en medvetenhet om de etiska frågor som ingår i ett globalt
ansvarsfullt ledarskap.
Ekonomihögskolans omfattande program för studentutbyte medverkar till att skapa en
internationell miljö på hemmaplan; mer än 300 internationella studenter kommer varje år till
Ekonomihögskolan, och ca 300 av Ekonomihögskolans studenter tillbringar en termin av sin
studietid utomlands. Institutionerna strävar efter att blanda svenska och internationella studenter
23
på de kurser som ges på engelska. Ett fortsatt arbete med att utveckla internationella kontakter och
samarbeten har hög prioritet.
Ekonomihögskolan erbjuder ett stort antal internationella master/magisterprogram. En
målsättning vad gäller sammansättningen av studenter vid programmen har varit att minst 30% av
alla antagna studenter ska ha internationell bakgrund. Denna målsättning har uppnåtts i flertalet
program under senare år. I och med att studenter som kommer från länder utanför EES-området
numera betalar ansökningsavgift samt studieavgift har förutsättningarna delvis förändrats vad
gäller rekrytering av studenter från dessa geografiska områden. Arbetet med att rekrytera
internationella studenter har fortsatt högsta prioritet för Ekonomihögskolan. För att kunna behålla
en hög internationaliseringsgrad på hemmaplan har marknadsföringsaktiviteterna intensifierats.
Inte minst gäller detta marknadsföringen av Ekonomihögskolans utbildningar via den
engelskspråkiga webben.
Som konstaterats ovan är en viktig fråga som genomsyrar arbetet med internationalisering hur
Ekonomihögskolan kan nå internationellt erkännande (international credibility) både avseende
utbildning och forskning. Ett prioriterat område är därför det fortsatta arbetet med det
gästprofessorsprogram som Institutet för ekonomisk forskning administrerar. Detta
gästprofessorsprogram bidrar till den internationella miljön vid Ekonomihögskolan. För
närvarande är drygt en handfull internationellt framstående gästprofessorer knutna till detta
program. En värdefull förstärkning är även institutets ”visiting fellows program” där yngre
framstående internationella forskare har knutits till Ekonomihögskolan.
Ekonomihögskolans bibliotek
Ur handlingsplanen för Ekonomihögskolans bibliotek framgår fyra prioriterade områden för
bibliotekets verksamhet; informationstjänster, stöd till forskning, stöd till utbildning och lärande
samt fysiska och virtuella lärandemiljöer.
Vad gäller stöd och utbildning till forskare i frågor kring publicering av forskningsresultat så finns
en speciellt ansvarig bibliotekarie.
För att utveckla studenternas informationskompetens, så arbetar biblioteket med att
informationskompetens integreras i undervisningen på alla utbildningsnivåer.
Ekonomihögskolans kansli
Ekonomihögskolans kansli har gått ifrån att vara en verksamhet som ska ge service och bereda
ärenden till fakultetsstyrelsen och dess utskott till att vara en aktiv del av Ekonomihögskolans
verksamhet och utveckling. Kansliet har en central roll i att utveckla och leda verksamheten i
enlighet med Ekonomihög skolans strategiska plan. Kansliet ombesörjer även vissa gemensamma
funktioner såsom reception, vaktmästeri, IT-organisation, datorsalar, karriärcenter,
alumniverksamhet samt externa kontakter.
Fakultetsgemensamma funktioner inom utbildningen såsom programledning och internationella
sekretariatet är även dessa placerade vid kansliet.
24
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Ekonomiska ramar för gemensamt finansierade verksamheter
Lokalkostnader
Ekonomihögskolans hyresmodell
Ekonomihögskolans lokalkostnader finansieras inom anslagsramen för grundutbildning, forskning
och forskarutbildning samt genom externa medel.
Samtliga hyres- och städkostnader inom Ekonomihögskolan bokförs på fakultetsnivå och det
formella ansvaret för utrustning i föreläsnings- och datorsalar ligger på fakultetsnivå. Syftet med
samordningen av Ekonomihögskolans lokaler är att få en enhetlig standard i lokalerna och därmed
en effektivare användning av lokalerna. EHL tillämpar en enhetlig internhyra för samtliga lokaler.
Lokalkostnaderna fördelas efter bokförda lönekostnader. Institutionernas lokalkostnader
klassificeras som direkta lokalkostnader medan kostnaderna för fakultetsgemensamma
verksamheterna klassificeras som indirekta kostnader och utgör en del av områdesgemensamma
kostnader. Under 2012 planeras inventering av Ekonomihögskolans lokaler i syfte att tillgodose
universitetets krav på särredovisning av indirekta lokalkostnader på institutionsnivå.
Fördelningen av lokalkostnaderna 2012 framgår av bilaga 4.
Lokalkostnader 2012
Ekonomihögskolans disponerar för närvarande 17 441 m2. 892 m2 avser lokalerna i MNO-huset
som disponeras av Forskningspolitiska institutet och resterande 16 549 m2 avser lokaler inom
Ekonomihögskolans campusområde. Flera institutioner är dock i behov av nya lokaler.
Ekonomihögskolan har därför tecknat ett nytt hyresavtal på ytterligare 538 m2 i fastigheten Alfa 1.
De nya lokalerna kommer dock inte att lösa alla lokalproblem inom Ekonomihögskolan.
Ytterligare lokalförhyrningar är nödvändiga för att tillgodose de behov som finns inom
Ekonomihögskolan.
Ekonomihögskolans lokalkostnader för 2012 beräknas uppgå till sammanlagt 26 100 tkr.
Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 20 700 tkr. 19 600 tkr avser de befintliga lokalerna och
1 100 tkr avser förhyrning av nya lokaler i fastigheten Alfa 1. De nya lokalerna kommer att
tilldelas institutionerna under november 2011. Övriga lokalkostnader avser drift och underhåll av
gemensamma lokaler och undervisningslokaler, 1000 tkr, samt städkostnader, 4 400 tkr. Underlag
för fördelning av lokalkostnaderna 2012 framgår av bilaga 4.
I tabellen nedan anges finansieringen av lokalkostnader år 2012 per verksamhetsgren exklusive ny
förhyrning på Alfa 1 då dessa lokaler ännu inte fördelats till institutionerna. I 2012- års fördelning
av statsanslag har 3 mkr reserverats för kommande lokalkostnader.
Belopp tkr
Utbildning
FFU- fakultetsmedel
FFU-externa medel
Indirekta lokalkostnader
Summa
Lokalkostnader 2012
Lokalkostnader 2011
14 680
3 787
4 358
2 175
25 000
14 103
3 648
4 287
2 517
24 554
Gemensamt finansierade verksamheter och indirekta kostnader
Lunds universitet redovisar de indirekta kostnaderna enligt SUHF:s redovisningsmodell. Den
grundläggande principen i modellen är att universitetets samtliga kostnader ska redovisas på
kostnadsbärare inom verksamheterna utbildning forskning. Kostnaderna klassificeras som direkta
eller indirekta. De direkta kostnaderna är direkt hänförbara till en kostnadsbärare, medan de
indirekta kostnaderna är gemensamma för flera kostnadsbärare och finns på olika nivåer i
25
organisationen (stödfunktioner). Inom Lunds universitet fördelas de indirekta kostnaderna efter
löne- och driftskostnader. Tre olika kostnadspålägg tillämpas för utbildning, uppdragsutbildning
och forskning. Modellen innebär även att universitetets indirekta kostnader struktureras och
presenteras på ett enhetligt sätt.
Universitetsgemensamma kostnader, tkr
Ekonomihögskolans andel av
2012
2011
32 622
31 811
Gemensamma servicefunktioner vid Campus
Helsingborg
815
901
Central funktionsansvar för lokala nät - CFL
1 096
1 060
Totalt
34 533
33 772
Kompensation för ökade universitetsgemensamma
kostnader
1 818
2 402
Universitetsgemensamma kostnader
Universitetsgemensamma kostnader
Universitetsgemensamma kostnader avser kostnader för universitetets ledningsfunktion,
universitetsgemensam förvaltning, biblioteksverksamhet och andra universitetsgemensamma
funktioner som antagning, studiedokumentation och examina m.m. Ekonomihögskolan andel av
universitetsgemensamma kostnader för 2012 uppgår till sammanlagt 34 533 tkr vilket är en
ökning med jämfört med 2011 med 761 tkr.
För 2012 utgår en kompensation för universitetsgemensamma kostnader inom verksamhetsgrenen
utbildning med sammanlagt 1 818 tkr dvs 584 tkr lägre jämfört med år 201. Kompensation för
universitetsgemensamma kostnader infördes 2010 efter det att debitering ökat pga. att kostnader
tidigare varit finansierade via räntor och myndighetskapital. I takt med att subventionen minskar
ska kostnadsreduceringar ske. Inför 2012 minskar subventionen med ytterligare sammanlagt 6
mkr och minskningen i sin helhet belastar områdena.
Under 2013 förväntas subventionen minska med ytterligare 6 mkr. Minskningen av
subventionerna innebär att områdena på sikt måste vidta besparingar för att kunna hålla de
indirekta kostnaderna på en rimlig nivå. En möjlighet som diskuteras är en effektivisering av
arbetssätt och organisation inom ekonomi- och personaladministrationen inom Lunds universitet
som planeras genomföras under 2012-2013.
Universitetsgemensam kostnad för CFL uppgår år 2012 till 16,6 mkr. Kostnaderna finansieras
genom debitering av respektive område i förhållande till antalet heltidsekvivalenter.
Ekonomihögskolans andel av de totala CFL-kostnaderna uppgår till 1 096 tkr.
Områdesgemensamma kostnader
Områdesgemensamma kostnader, tkr
2012
2011
36 812
33 864
Områdesgemensamma kostnader uppgår till sammanlagt 36 812 tkr. Kostnadsökningen jämfört
med år 2011 beror i huvudsak på löneökningarna, förstärkning av EHL:s ledning samt, drift och
vidareutveckling av Ekonomihögskolans studentportal. Ytterligare 1,6 mnkr beräknas tas i
anspråk ur myndighetskapitalet avseende avskrivningar av studentportal, 1,1mkr samt
avskrivningar av brandlarm, 0,5 mkr.
En mera detaljerad sammanställning över budgeten för områdesgemensamma kostnader 2012
framgår av bilaga 4.
26
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
Kansli EHL: 8 931tkr
Posten innefattar personal- och driftkostnader för Ekonomihögskolans kansli. Ökningen jämfört
med 2011 omfattar löneökningar samt 50 % av en utbildningsadministratör som förväntas komma
tillbaka från tjänstledighet.
Fakultetsledning samt tidigare ledning: 3 933 tkr
Posten innefattar kostnader för uppdragsarvoden och tjänstenedsättningar för Ekonomihögskolans
rektor och prorektorer samt tidigare ledning. Ökningen jämfört med 2011 avser löneökningar
samt avsättningar för tidigare ledning.
Styrelse och utskott: 295 tkr
Posten innefattar arvoden till externa ledamöter och studeranderepresentanter i Fakultetsstyrelsen
för Ekonomihögskolan, kostnader för tjänstenedsättningar för ledningsuppdrag gällande HMSkommittén (10 %), samt lönekostnader för huvudskyddsombud (10 %).
Lärarförslagsnämnden, sakkunnigarvoden mm: 374 tkr
Posten har justerats efter en förväntad förenkling av anställningsprocessen med anledning av nya
föreskrifter för anställning av lärare. Bl.a. förväntas färre sakkunniga engageras under 2012.
Gemensamma funktioner: 13 072 tkr
Posten avser kostnader för IT-funktionen, datorsalar, licenser, reception, information,
vaktmästerifunktion, alumniverksamheten samt drift och utveckling av EHL:s studentportal.
Kostnadsökningen jämfört med 2011 avser i huvudsak löneökningar samt drift och
vidareutveckling av EHL:s studentportal, ca 2 000 tkr. Motsvarande kostnader under 2011 täcktes
med myndighetskapital och reservationer på de centrala kostnadsställena. Förhoppningen är att
fler områden kommer att ansluta sig till studentportalen under 2012 vilket på sikt kommer att leda
till en kostnadsminskning för Ekonomihögskolan.
Ekonomihögskolans bibliotek: 5 466tkr
Anslaget har räknats upp för löneökningar och lokalkostnader samt justerats avseende en anställds
tjänstledighet.
Högskolepedagogisk utbildning: 460 tkr
Posten innefattar kostnader för högskolepedagogiska kurser som ges av CED för områdets lärare
och doktorander.
Utbildningssamordning: 2 143 tkr
Posten avser kostnader för ledning och administration av utbildningsprogrammen. Posten har
justerats för löneökningar samt för nya resurser avseende koordination av Afrikasamarbete och
utveckling av case-metodiken.
Internationalisering: 1 858 tkr
Avsättningen avser områdesgemensamt sekretariat för internationaliseringsfrågor. Skillnaden
jämfört med 2011 avser minskad bemanning på grund av pensionering.
27
Budgettekniska frågor
Medel som tillförs Ekonomihögskolan förs ut till institutionerna efter avsättningar för
områdesgemensamma åtaganden inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning, s.k.
direktavsättningar. Fördelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning
specificeras i bilagorna 2 och 3. Kommande års lokalkostnader och fördelning av dessa till
respektive institution redovisas i bilaga 4. I budgetbeslutet redovisas Ekonomihögskolans
indirekta kostnader och dess fördelning på verksamhetsgren och institution (bilaga 5).
Anslag som anvisas institutionerna i detta budgetbeslut kommer att föras över till institutionerna
med en tolftedel den 25:e varje månad. Institutionerna har ansvar för hela sin ekonomi. Inom de
ekonomiska ramar som anvisas kan institutionen själv besluta om fördelning av resurserna, om
inte annat uttryckligen anges. Medel som anvisas för forskning får dock i princip inte användas
för grundutbildning och vice versa. Institutionerna ska senaste den 5 december upprätta en budget
innefattande samtliga intäkter och kostnader för år 2012. För första gången kommer budgeten att
upprättas i ett för universitetet gemensamt budgetsystem - EOS. Ekonomihögskolans
budgetinstruktioner återfinns i bilaga 6.
Institutionernas budgetar kommer att aggregeras till en totalbudget för hela Ekonomihögskolan.
Områdena ska senast den 20 januari 2012 rapportera sin totalbudget till sektionen Ekonomi.
Totalbudgeten ska vara förhandlad enligt 11 § MBL. Totalbudgeten ska inkludera förslag till
åtgärder med anledning av jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. I totalbudgeten ska även redovisas förslag till åtgärder med anledning av
områdens riskanalys samt plan för att sänka myndighetskapitalet så att det senast 2014-12-31
motsvarar maximalt 5 procent av områdets kostnader inom utbildning respektive 7 procent av
områdets kostnader inom forskning.
Verksamhetsplanen fastställs av Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan den 14 december 2011,
dnr EHL 2011/148.
28
Ekonomihögskolans verksamhetsplan 2012
29
Bilagor
Bilaga 1: Budgetöversikt
Bilaga 2: Grundutbildningsuppdrag samt anslag
Bilaga 3: Fakultetsmodellen, fördelning av anslag för forskning
Bilaga 4: Lokalkostnader
Bilaga 5: Budget för gemensamt finansierade ändamål
Bilaga 6: Personalförteckning
Bilaga 7: Kursutbud
30
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Bilaga 1
2011-10-31
Budgetöversikt 2012
Belopp i tkr
Institution
Utbildning
Forskning
Summa intäkter
Företagsekonomiska
61 836
13 840
75 676
Nationalekonomiska
35 488
16 250
51 738
9 930
9 440
19 370
Statistiska
11 399
2 583
13 982
Handelsrätt
21 872
2 555
24 427
Informatik
19 827
3 791
23 618
1 214
3 945
5 159
Institutet för ek forskn
0
4 459
4 459
Ekonomisk demografi
0
964
964
Institutet för livsmedelsek analys
0
0
0
6 750
8 520
15 270
0
0
0
2 030
0
2 030
170 346
66 347
236 693
Ekonomisk-historiska
Forskningspolitiska
EHL
Från andra områden
Till område HT
Summa
Summa
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Institutet för livsmedelsek analys
EHL
Till område HT
Belopp i tkr
102 736
Anslag
grundläggande
nivå
32 042
23 683
4 673
7 915
15 767
15 577
1 049
0
0
0
0
2 030
Fördelning av utbildningsanslag 2012
33 198
Anslag
avancerad
nivå
19 919
5 166
3 719
32
992
890
0
0
0
0
2 480
0
4 000
Förstärkning
HSTJ
1 332
984
194
329
655
462
44
0
0
0
0
0
3 619
1 818
2 298
Kompens
Anslag från
ökade
andra
universgem Internationali
områden
kostn
sering
19
717
905
1 830
390
494
0
97
123
262
126
159
1 508
279
353
0
201
254
0
8
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2011-10-31
7 997
Särskilda
avsättningar
1 100
0
187
1 500
0
940
0
0
0
0
4 270
0
14 680
Hyresbidrag
5 802
2 941
937
1 076
2 318
1 503
103
0
0
0
0
0
170 346
Totalt
61 836
35 488
9 930
11 399
21 872
19 827
1 214
0
0
0
6 750
2 030
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Bilaga 2
Summa
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Betalande studenter HÅS
Till område HT
Belopp i tkr
3 850
40
3 890
HÅS
2012
1 490
870
237
250
520
370
33
0
0
60
60
44 864 kr
HÅS Förändring
HÅS 2012
2011
1 464
26
863
7
240
-3
250
0
520
0
370
0
33
0
0
0
15
-15
20
40
75
-15
41 364 kr
44 505 Kr
Teknik/Natur
tkr
Totalt
51 980
30 679
8 392
8 209
18 267
16 467
1 049
0
0
2 480
2 030
139 553
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Bilaga 2.1
tkr
HÅSuppdrag Anslag
tkr anslag
HÅS
tkr Anslag
HÅS
andra
andra
grundläggande grundläggande avancerad avancerad Summa
omr
omr
nivå
anslag
nivå
nivå
nivå
482
51 961
1 008
32 042
19 919
1
19
125
28 849
745
23 683
5 166
57
1 830
90
8 392
147
4 673
3 719
0
0
1
7 947
249
7 915
32
8
262
24
16 759
496
15 767
992
39
1 508
20
16 467
350
15 577
890
0
0
0
1 049
33
1 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
2 480
0
0
2 480
0
0
0
2 030
60
2 030
0
0
0
3 088
102 736
802
33 198
135 934
105
3 619
31 818 kr
41 326 Kr
Avancerad nivå
EHL Prislappar 2011
31 789 Kr
Grundläggande nivå
EHL Prislappar 2012
Utbildningsåtaganden och tilldelning av GU-uppdrag år 2012
2011-10-31
2011-10-31
Fördelning av kompensation för ökning av universitetgemensamma kostnader
och anslag för internationalisering
Belopp i tkr
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Senare fördelning
Summa
Fördelningsbas
lön och drift
40 648
22 150
5 508
7 142
15 829
11 386
461
0
0
0
103 124
Komp för
ökning av
universitetsge Internation
m kostn
alisering
717
905
390
494
97
123
126
159
279
353
201
254
8
10
0
0
0
0
0
0
1 818
2 298
Fördelning av anslag för genomförande av handlingsplan för kvalitet
Belopp i tkr
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Senare fördelning
Summa
Fördelningsbas Förstärkning
HÅS grundnivå
HSTJ
1 332
1 008
984
745
194
147
329
249
655
496
462
350
44
33
0
0
0
0
0
0
3 028
4 000
Särskilda avsättningar
Belopp i tkr
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Senare fördelning
Summa
Separat
fördelning
1 100
0
187
1 500
0
940
0
0
0
4 270
7 997
Kommentar
Särskild tilldelning TM 700, SBL 400
Erasmus mundus Joint Master 100, SAS kurser 87
Särskild tilldelning
Särskild tilldelning 740, SANTE 200
Reserv nya lokaler 2000, pedagogisk utveckling 2270
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
bilaga 2.2
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ
Erasmus Mundus
Civilekonomprogrammet avancerad nivå
Examensarbete
H08
H07
30
30
60
40
40
25
40
15
15
40
20
20
20
20
15
20
20
20
20
10
15
5
25
25
Platser
HP
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
UTBILDNINGAR INOM GRADUATE SCHOOL
Corporate and Financial Management
Int. Marketing & Brand Management
Global Consumption
Managing People, Knowledge & Change
Accounting & Management Control
Accounting & Auditing
Entrepreneurship
Sustainable Business Leadership
TM år 1 (10:2, 11:1)
TM år 2 (09:4, 10:3)
Economics 1 år (10:2, 11:1)
Economics år 1 (10:2, 11:1)
Economics år 2 (09:4, 10:3)
Finance 1 år (10:2, 11:1)
Finance år 1 (10:2, 11:1)
Finance år 2 (09:4, 10:3)
Int. Economics with a focus on China/South-East Asia
Economic History år 1 (10:2, 11:1)
Economic History år 2 (09:4, 10:3)
Economic Demography år 1 (10:2, 11:1)
Economic Demography år 2 (09:4, 10:3)
Economic Growth, Innovation & Spatial Dynamics år 1 (10:2, 11:1)
Economic Growth, Innovation & Spatial Dynamics år 2 (09:4, 10:3)
European and International Tax Law
Information Systems Management
Belopp HÅS
Fördelning av utbildninguppdrag vid EHL 2012
198
113
85
1(1)
1 490
90%
88%
284
10%
12%
15%
15%
EKH
870
745
12
12
3
27
98
50%
100%
100%
1,5 80%
1,5 80%
100%
100%
20
15
15
13
13
10
8
100%
100%
100%
13 50%
13 50%
10 50%
50%
Summa Hås: 3 830
125
97
20
242
50%
50%
50%
2
NEK
10%
40
40
25
40
15
11
40
18
8
12
1 008
10
Hås:
125
FEK
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
90%
100%
100%
Hås: 3 088
97
10
2,5
2,5
5
5
10
10
2,5
2,5
5
5
10
10
Hås:
7
1
10
7,5
7,5
12,5
12,5
10
1
11
10
7,5
7,5
12,5
12,5
10
40
40
25
40
15
15
40
20
8
12
20
15
15
25
25
20
15
5
5
10
10
20
20
20
20
500
HÅS vt 11 HÅS ht 11 HÅS TOT
2011-10-31
237
147
17
17
74
8
5
5
8
8
20
20
5%
5%
STA
250
249
0
1
0,5
0,5
100%
25%
HAR
520
496
0
24
20
4
100%
INF
370
350
0
20
20
FPI
33
33
0
Omr HT
60
60
0
CED
Bilaga 2.3 Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ekonomisk forskning
Centr för ek demografi
Avsättning för separat fördelning
Summa
Belopp i tkr
4 638
5 092
2 754
1 022
943
777
745
0
6
0
15 976
Basresurs
Fördelning av fakultetsanslag 2012
3 025
3 746
2 625
314
395
1 028
1 236
858
467
0
13 694
5 222
5 915
3 525
1 100
1 100
1 864
1 100
0
0
0
19 826
Prestationsrel Forskarutbildn
2011-10-31
0
200
0
0
0
0
590
3 403
350
8 520
13 063
Riktade
satsningar
955
1 297
537
147
118
122
274
197
140
0
3 787
Hyresbidrag
13 840
16 250
9 440
2 583
2 555
3 791
3 945
4 459
964
8 520
66 347
Totalt
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Bilaga 3
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
bilaga 3.1
2011-10-31
Fördelning av fakultetsanslag 2012
Basresurser
Belopp tkr
1
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ekonomisk forskning
Centr för ek demografi
80%
12 781
0,75
20%
3 195
15 976
Prof*
Bef prof*
Tot
Delsumma
Hås**
Delsumma
Summa
3,1
4,4
2,8
1,0
0,3
1,0
0,0
0,0
0,0
12,6
5,6
6,7
3,7
1,0
1,0
0,0
2,1
0,0
0,0
20,0
7,3
9,4
5,5
1,8
1,1
1,0
1,6
0,0
0,0
27,6
3 388
4 357
2 545
810
501
463
717
0
0
12 781
1 473
866
246
250
520
370
33
0
8
3 765
1 250
735
208
212
441
314
28
0
6
3 195
4 638
5 092
2 754
1 022
943
777
745
0
6
15 976
* genomsnitt heltidsekv 2009-2011
** hås-uppdrag 2010-2012
Prestationsrelaterat
Belopp tkr
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ekonomisk forskning
Centr för ek demografi
30%
10%
60%
4 108
1 369
8 216
13 694
Delsumma
Summa
2 679
2 712
1 582
226
113
791
113
0
0
8 216
3 025
3 746
2 625
314
395
1 028
1 236
858
467
13 694
Externa
intäkter *
Delsumma
Publikatio
ner **
739
5 509
6 435
325
1 546
1 144
7 418
5 354
2 576
31 046
98
729
852
43
205
151
982
708
341
4 108
39
47
30
7
12
13
22
23
20
213
Examina i
forsk utb
Delsumma
***
249
304
191
45
77
86
141
150
126
1 369
24
24
14
2
1
7
1
0
0
73
* genomsnitt. intäkter 2008-2010
** genomsnitt.antal publiceringar 2008-2010
*** tot antal examina i forskarutb 2007-2010
Riktade satsningar
Belopp tkr
Avs separat
fördeln
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Institutet för ekonomisk forskning
Centr för ek demografi
EHL
0
200
0
0
0
0
590
1 695
350
8 520
11 355
Märkta satsn i
Märkta
prop satsn RQ08
0
0
0
0
0
0
0
1 708
0
0
1 708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summa Kommentar
0
200 Doktorand Vårdal 200
0
0
0
0
590 Medfinansiering UNESCO Chair 590
3 403 Prof entreprenörsk 860, Venture lab 145, EG
350 Medfinansiering Linnéstöd 350
8 520 Senare fördelning
13 063
Institution
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Ekonomisk-historiska
Statistik
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska
Summa
Belopp tkr
Totalt belopp studiestöd :
Grundresurs
23,70
24,00
14,00
2,00
1,00
7,00
1,00
72,70
Slutlig
tilldelning
2012
4 941
5 004
2 919
550
550
1 460
550
15 974
4 344
5 422
2 914
550
550
1 175
550
15 505
4 492
5 606
3 013
550
550
1 215
550
15 976
4 672
5 365
2 975
550
550
1 314
550
15 976
550
550
550
550
550
550
550
3 850
En doktorand
per ins
Examination i
forskarutbildningen
2007-01-01--2010-12-31
Relativ
tilldelning
2012-års Tilldelning
fördelning
år 2011
Relativ
tilldelning
2011-års
fördelning
Enligt fördelningsmodell 2012
5 222
5 915
3 525
1 100
1 100
1 864
1 100
19 826
Summa
Total
tilldelning
Ekonomihögskolans verksamhetsplan
bilaga 3.2
Förstärkning
2012
15 976
550
Fördelning av medel för forskarutbildning 2012
2011-10-31
Utbildning
5 237
11 147
16 384
Lokalkostnader per VG tkr
58 106
Fakultetsgemensamma funktioner (not2)
Summa
5 237
2 070
1 049
334
384
827
536
37
0
0
5 237
Kostnad
undervisnings
lokaler
34%
8 616
8 616
Forskning
Not 2
Lokalkostnader för fakultetsgemensamma funktioner ingår i områdesgemensamma kostnader
Fördelning på verksamhtetsgrenar sker utifrån de totala lönekostnaderna
Kostnader för övriga lokaler fördelas mellan verksamhetsgrenarna grundutbildning och forskning/forskarutbildning .
Totalt
5 237
19 763
25 000
10 483
68 589
22 962
11 642
3 708
4 261
9 176
5 948
409
0
0
58 106
Fördelningsbas
Utbildning
Lokalkostnaderna för undervisningslokaler finansieras i sin helhet inom verksamhetsgrenen grundutbildning
Not 1
22 962
11 642
3 708
4 261
9 176
5 948
409
0
0
58 106
Fördelningsbas
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska inst
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska institutet
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Summa
Institution
Belopp tkr
Fördelning av lokalkostnader
Genomsnittlig fördelning på verksamhetsgrenar
66%
m2
3 653
13 788
17 441
Area
Undervisningslokaler
Övriga verksamhetslokaler
Undervisningslokaler
Övriga verksamhetslokaler
Summa
tkr
19 600
4 400
1 000
25 000
Kostnadsslag
Hyreskostnader
Städkostnader
Övriga omkostnader för lokaler
Summa
Beräknad lokalkostnad 2012 not 1
Lokalkostnader 2012
1(1)
1 703
11 146
3 732
1 892
603
692
1 491
967
66
0
0
9 443
Kostnad övriga
lokaler
2011-10-31
1 704
16 384
5 802
2 941
937
1 076
2 318
1 503
103
0
0
14 680
Summa
3 078
27 763
6 223
8 453
3 501
956
772
796
1 786
1 284
914
24 685
471
4 258
955
1 297
537
147
118
122
274
197
140
3 787
Fördelningsbas Kostnad lokaler
fak medel
fak medel
25 258
440
2 579
2 438
0
74
1 717
3 080
10 125
4 805
25 258
Fördelningsbas
externa medel
Forskning
0
4 358
76
445
421
0
13
296
531
1 747
829
4 358
Kostnad
lokaler ext
medel
471
8 616
1 031
1 742
958
147
131
418
805
1 944
969
8 145
Summa
2 175
25 000
6 833
4 683
1 895
1 223
2 449
1 921
908
1 944
969
22 825
Summa
Totalt
Bilaga 4 Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Utbildning
21 384
755
773
22 912
1 439
Uppdragsutb
1 439
Forskning
9 799
60
323
10 182
Funktion
Ledning
Utbildning-forskning
Ekonomi-personal
Infrastruktur
Bibliotek
Nivåspecifikt
Summa
Belopp tkr
Uppdragsutb
61
29
43
248
95
475
Utbildning
3 055
7 874
1 494
10 838
3 499
26 760
9 577
Forskning
2 159
743
1 066
3 117
2 493
Sammanställning områdesgemensamma kostnader 2012
Kostnad
Universitetsgem kostnader
Campus Helsingborg
CFL
Summa
Belopp tkr
1(2)
TOTALT
5 274
8 645
2 603
14 203
6 087
0
36 812
TOTALT
32 622
815
1 096
34 533
Sammanställning EHL:s andel av universitetsgemensamma kostnader 2012
Sammanställning universitetsgemensamma kostnader 2012
2011-10-31
Bilaga 5 Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska inst
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska institutet
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Institutet för livsmedelsek analys
Summa
Belopp tkr
Institution
Företagsekonomiska
Nationalekonomiska
Ekonomisk-historiska
Statistiska inst
Handelsrätt
Informatik
Forskningspolitiska institutet
Institutet för ek forskn
Ekonomisk demografi
Institutet för livsmedelsek analys
Summa
Belopp tkr
Universitetsgem
kostnader
1 203
2 160
1 135
186
165
470
898
2 279
1 184
502
10 182
26 760
Områdesgem
kostnader utb
10 548
5 748
1 429
1 853
4 108
2 955
120
0
0
Områdesgem
kostnader
1 131
2 032
1 068
175
155
442
845
2 143
1 114
472
9 577
Forskning
Fördelningsbas Universitetsgem
utb kostnader utb
40 648
9 031
22 150
4 921
5 508
1 224
7 142
1 587
15 830
3 517
11 386
2 530
461
102
0
0
0
0
0
103 125
22 912
Fördelningsbas
11 801
21 189
11 135
1 823
1 614
4 614
8 814
22 355
11 619
4 922
99 885
Fördelning av indirekta kostnader 2012
Summa
2 334
4 192
2 203
361
319
913
1 744
4 422
2 298
974
19 759
2(2)
Fördelningsbas
uppdr.utb
3 757
2 259
0
0
691
0
881
0
0
0
7 588
Utbildning
Sammanställning universitetsgemensamma kostnader 2012
2011-10-31
Universitetsgem
kostnader
uppdr.utb
712
428
0
0
131
0
167
0
0
0
1 439
Områdesgem
kostnader
uppdr.utb
235
141
0
0
43
0
55
0
0
0
475
Summa
20 527
11 239
2 653
3 440
7 799
5 484
444
0
0
0
51 586
Bilaga 5 Ekonomihögskolans verksamhetsplan
2011-10-31
Bilaga 5.1 Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Budget för gemensamt finasierade ändamål 2012
Belopp i tkr
Ändamål
Budget
2012
Utb
2012
Fo
2012
Universitetsgemensamma kostnader
Campus Helsingborg
CFL
Summa universitetsgemensamma kostnader
32 622
815
1 096
34 533
22 823
755
773
24 351
9 799
60
323
10 182
Kansli EHL
Fakultetsledning samt tidigare ledning
Styrelse och utskott
Lärarförslagsnämnden, sakkunnigarvoden mm
Televäxeln
Gemensamma funktioner
Ekonomihögskolans bibliotek
Kurskatalog
Högskolepedagogisk utb
Utbildningssamordning, karriärcenter
Internationalisering
Summa områdesgemensamma kostnader
8 931
3 933
295
374
180
13 072
5 466
100
460
2 143
1 858
36 812
5 921
2 360
177
150
108
10 678
3 280
100
460
2 143
1 858
27 235
3 010
1 573
118
224
72
2 394
2 186
9 577
Totalt indirekta kostnader
71 345
51 586
19 759
880
1 550
475
40
9 845
4 270
880
1 550
475
40
5 575
Summa avsättningar för separat fördelning
12 790
4 270
8 520
Summa gemensamt finansierade ändamål
84 135
55 856
28 279
Indirekta kostnader
Avsättningar för separat fördelning
Framställningsbidrag o ers t opponenter
Partiella tjänstebefrielser
Vårdalstiftelsen (forskningsutrymmen)
Professur, genusvetenskap
Uppdrag för senare fördelning