Befattningsbeskrivning hemvärnet

Download Report

Transcript Befattningsbeskrivning hemvärnet

Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 1/42
HVUNDKOMPANI
Innehåll
HV KOMPCH UND .....................................................................................................................3
HV STF KOMPCH UND .............................................................................................................4
HV KOMPKVM UND..................................................................................................................5
HV UH BEF UND ........................................................................................................................6
HV STAB BEF HVUNDKOMP...................................................................................................7
HV SAMV BEF HVFLYG XG ....................................................................................................8
HV TOCH LEDN..........................................................................................................................9
HV STF TOCH LEDN ................................................................................................................10
HV GRPCH STAB O SAMBAND UND ...................................................................................11
HV SOLD STABSASS UND XF ...............................................................................................12
HV SOLD UNDASS BAT XF....................................................................................................13
HV SOLD UND SIGN ................................................................................................................14
HV GRPCH UND MCFÖ XR ....................................................................................................15
HV STF GRPCH UND MCFÖ XR ............................................................................................16
HV SOLD UND MCFÖ XR .......................................................................................................17
HV TOCH FLYG XG .................................................................................................................18
HV GRPCH FLYG XG...............................................................................................................19
HV STF GRPCH FLYG XG .......................................................................................................20
HV SOLD FLYG FÖ XG ...........................................................................................................21
HV SOLD MEK FLYG XG........................................................................................................22
HV GRPCH SJV UND ...............................................................................................................23
HV STF GRPCH SJV UND XH .................................................................................................24
HV SJUKSKÖTERSKA UND ...................................................................................................25
HV SOLD SJV UND XH............................................................................................................26
HV SOLD SJV UND FÖ XH .....................................................................................................27
HV SOLD UND SIGN ................................................................................................................28
HV HUND BEF UND.................................................................................................................29
HV SOLD UND HUNDFÖ XB ..................................................................................................30
HV GRPCH UND .......................................................................................................................31
HV STF GRPCH UND ...............................................................................................................32
HV SOLD UND STRIDSSJV.....................................................................................................33
HV SOLD UND XD ...................................................................................................................34
HV SOLD UND TFN .................................................................................................................35
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 2/42
HV SOLD UND FÖ BIL ............................................................................................................36
HV PLUTCH UND .....................................................................................................................37
HV STF PLUTCH UND .............................................................................................................38
HV TOCH TROSS ......................................................................................................................39
HV GRPCH UH O TP UND .......................................................................................................40
HV SOLD FÖ BIL O SLÄP .......................................................................................................41
HV SOLD FÖ TLB XK ..............................................................................................................42
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 3/42
HV KOMPCH INSATS (OF 1)
HV KOMPCH BEV (OF 1)
HV KOMPCH UND (OF 1)
C HVINSATSKOMPANI
C HVBEVAKNINGSKOMP
C HVUNDKOMP
Är underställd bataljonschef eller annan militär chef enligt chef förband bestämmande.
Kompanichefen skall kunna leda två till fem plutoner.
Uppgifterna omfattar bl.a. att leda och ansvara för:
• Stridsledning
• Planläggning, genomförande och rapportering
• Stridsplan och order för kompaniets uppgifter:
- Stående order
- Larmlistor
- Försvar av grupperingsplats
• Samverkan med militära förbandschefer och civila myndigheter
• Personalplan
• Säkerhetstjänst
• Rekrytering
• Personalvård
• Medinflytande
Medverkan vid:
• Planering och genomförande av övningsverksamhet
• Bataljonens verksamhetsplan och resultatredovisning
• Krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplanering
• Omorganisation
• Beredskapsplanering
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 4/42
HV STF KOMPCH INSATS (OF 1)
HV STF KOMPCH BEV (OF 1)
HV STF KOMPCH UND (OF 1)
STF C HVINSATSKOMPANI
STF C HVBEVAKNINGSKOMP
STF C HVUNDKOMP
Är stf chef för kompaniet. Stödjer kompanichefen i planering och ledning.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Kompaniet vid kompanichefens frånvaro
Medverkan vid:
• Stridsledning
• Planläggning, genomförande och rapportering
• Stridsplan och order för kompaniets uppgifter:
- Stående order
- Larmlistor
- Försvar av grupperingsplats
• Samverkan med militära förbandschefer och civila myndigheter
• Personalplan
• Säkerhetstjänst
• Rekrytering
• Personalvård
• Medinflytande
• Bataljonens verksamhetsplan och resultatredovisning
• Krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplanering
• Omorganisation
• Beredskapsplanering
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 5/42
HV KOMPKVM INSATS (OR 6)
HV KOMPKVM BEV (OR 6)
HV KOMPKVM UND (OR 6)
HV KOMPKVM BÅT (OR 6)
HVKVARTERMÄSTARE
Ingår i kompaniledning, samordnar och leder under kompanichefen underhålls- och
personaltjänst. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd
beredskap.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Underlag och förslag till orderpunkterna logistik och personaltjänst
• Materieltjänsten
• Personaladministration och underlag till organisatoriska förändringar
• Planering och genomförande av utbildning.
• Kontroll av vapenförvaring och vård
Medverkan vid:
• Verksamhetsplanering och resultatredovisning
• Planering och genomförande av övningsverksamhet
• Utbildningsplanering av underhållstjänst
• Försvar av grupperingsplats
Hvkvartermästare båt ska ha kunskap om sjöburen logistik med tillhörande planering och
uppföljning.
Uppgifterna omfattar bl.a. att leda och ansvara för:
• Regler för hantering av farligt gods till sjöss, ADR utb
• Bestämmelser kring bunkring till sjöss
Logistik och förnödenhetsförsörjning till-, för- och med sjögående enheter med resp. båttyp
specifika krav och förmågor
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 6/42
HV UH BEF INSATS (OR6)
HV UH BEF BEV (OR6)
HV UH BEF UND (OR6)
UNDERHÅLLSBEFÄL
Ingår i kompanistab. Uppgifterna omfattar planering och ledning av underhållstjänst i fred och
under höjd beredskap.
Medverkar vid:
• Uppgifter avseende förplägnads- och förnödenhetstjänst, trafiktjänst, transportledning,
kommunikationstjänst och sjukvårdstjänst
• Trafiktjänstsamordning
• Utbildningsplanering, genomförande och värdering
• Hemvärnsbataljonens stabsarbete
• Utarbetande av bataljonens stående order
• Stridsledning
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 7/42
HV STAB BEF HVUNDKOMP (OR6)
STABSBEFÄL HVUNDKOMP
Upprättar och betjänar kompaniets ledning och underhållsplats, förbereder växel och alternativa
platser, samordnar med chef ledningtropp, chef trosstropp respektive chef flygtropp.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Signalskyddshandlingar
• Stabsarbetsplan
• Stabsorientering och ordergivning
• Informationstjänst
Medverkar vid:
• Kompanichefens planering
• Stabsarbete
• Försvar av grupperingsplats
• Upprättande- och brytande av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 8/42
HV SAMV BEF HVFLYG XG (OR6)
SAMVERKANSBEFÄL HVFLYG
Ingår i underrättelsekompaniets chefsgrupp. Uppgiften omfattar att stödja undkompanichefen i
nyttjande av flygtroppen.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Att utarbeta order
• Uppföljning av flygtroppens verksamhet
• Säkerhetsanalys
• Flygsäkerheten/ flygräddningstjänsten
• Samverkan
Medverkar vid:
• Underrättelseplanering
• Övrigt stabsarbete
• Försvar av grupperingsplatsen
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 9/42
HV TOCH LEDN (OR6)
C LEDNINGSTROPP
Är underställd kompanichefen, leder arbetet vid ledningstroppen.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Upprättande och betjäning av ledningsfunktionen
• Orderpunkt 5 Ledning
• Att inhämtandeplan upprättas och uppdateras
• Underrättelsesammanställning
• Informationssystem
• Rapportsammanställningar
• Sambandshandlingar
Medverkar vid:
• Underrättelserapportering
• Underrättelseinhämtning
• Förslag till kompletterande spaningsuppgifter
• Stridsvärdesrapportering
• Stabsarbete
• Kompanichefs orderarbete
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 10/42
HV STF TOCH LEDN (OR6)
STF C LEDNINGSTROPP
Ingår i hvundkompaniet. Är stf ledningstroppchef. Stödjer troppchefen i planering och ledning.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Ledningstroppen vid troppchefens frånvaro
Medverkar vid:
• Upprättande och betjänande av ledningsfunktionen
• Orderpunkt 5 Ledning
• Framtagande av underlag för inhämtandeplan
• Underrättelsesammanställning
• Framtagande av sambandshandlingar
• Underrättelserapportering
• Stridsvärdesrapportering
• Stabsarbete
• Kompanichefs orderarbete
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 11/42
HV GRPCH STAB O SAMBAND INSATS (OR4) C HVSTABS- OCH SAMBANDSGRP
HV GRPCH STAB O SAMBAND BEV (OR4)
HV GRPCH STAB O SAMBAND BÅT (OR4)
HV GRPCH STAB O SAMBAND UND (OR4)
Ingår i insats- och bevakning- und- och båtkompani. Uppgiften omfattar att säkerställa stabssambands- och ordonnanstjänsten. Skall kunna tjänstgöra som stabsassistent och signalist.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Upprättande/betjäning/brytande av kompaniets ledningsplats
• Aktuellt orderläge
• Signalskydd
• Betjäning av växel
• Drift av elverk
• Gruppens materiel
• Ordonnanstjänst
• Stabsmateriel
• Personalens kompetensutveckling och deltagande i avtalad övningsverksamhet
Medverkar vid:
• Troppchefens planering
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Upprättande och betjänande av sambandsplats
• Försvar och bevakning av stabsplatsen
• Rekrytering
• Stridsledning
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 12/42
HV SOLD STABSASS BAT XF (OR4)
HV SOLD STABSASS INSATS XF (OR4)
HV SOLD STABSASS BEV XF (OR4)
HV SOLD STABSASS UND XF (OR4)
HV SJM STABSASS XF (OR4)
STABSASSISTENT
Ingår i ledningspluton, insats-, bevaknings- och hvundkompanistab och båtkompani. Uppgiften
omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Förande av lägeskarta
• Dokumentation av in- och utgående ärenden
• Förande av tablåer
• Expenser
Medverkar vid:
• Sammanställning av rapporter
• Att aktuella handlingar finns tillgängliga
• Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar
• Framtagande av underlag för chefsbesök
• Förande av krigsdagbok
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Betjäning av stabsplatsens växel
• Betjäna ledningslag
• Betjäna MOB-ledning
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 13/42
Ledning:
HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4)
Und:
HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4)
(HV SOLD UNDASS UND XF)
STABSASSISTENT UND
Ingår i ledningspluton och hvundkompanistab. Uppgiften omfattar att föra övergripande
dokumentation och administration i stabsmiljö.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Förande av lägeskarta
• Dokumentation av in- och utgående ärenden
• Förande av tablåer
• Expenser
Medverkar vid:
• Sammanställning av rapporter
• Att aktuella handlingar finns tillgängliga
• Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar
• Framtagande av underlag för chefsbesök
• Förande av krigsdagbok
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Betjäning stabsplatsens växel
• Betjäna ledningslag
• Betjäna MOB-ledning
• Underrättelserapportering
• Mottagande av undori/undrapporter
• Uppdatering av läget
• Försvar och bevakning av stabsplatsen
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 14/42
HV SOLD SIGN XO (OR2)
HV SOLD INSATS SIGN XO (OR2)
HV SOLD BEV SIGN XO (OR2)
HV SOLD UND SIGN (OR2)
HV SJM SIGN XO (OR2)
SIGNALIST
HVMAN SIGNALIST
Ingår i ledningspluton och stabs- och sambandsgrupp vid kompani. Uppgiften omfattar att
kunna betjäna stabens sambandssystem.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Sändning och mottagning av meddelanden samt att expeditionsbehandla dessa
Medverkar vid:
• Upprättande av stabens sambandssystem
• Drift av stabens elverk
• Handhavande och vård av gruppens materiel
• Byggande av trådförbindelse
• Stabsarbete
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Betjäna stabsplatsens växel
• Betjäna ledningslag
• Betjäna MOB-ledning
• Försvar och bevakning av stabsplatsen
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 15/42
HV GRPCH UND MCFÖ XR
C HVUNDGRP/MC
Ingår i underrättelsekompaniets ledningstropp, är chef undgrupp mc. Uppgiften omfattar att
utföra ordonnanstjänst med motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost och vara
skyddsvaktsutbildad.
Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för:
• Ordonnansspaningsuppdrag
• Aktuellt orderläge
• Vård av tilldelade motorcyklar samt övrig gruppmateriel
Medverkar vid:
• Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och
slutpunkter
• Stabsarbete
• Trafikdirigering
• Försvar av stabsplatsen
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Spaningsuppdrag
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 16/42
HV STF GRPCH UND MCFÖ XR (OR4)
STF CHEF HVUNDGRUPP/MC
Ingår i hvundkompaniets ledningstropp. Uppgiften omfattar att utföra ordonnanstjänst med
motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost och vara skyddsvaktsutbildad.
Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för:
• Underrättelsegrupp/mc vid gruppchefens frånvaro
• Ordonnansspaningsuppdrag
• Aktuellt orderläge
• Vård av tilldelade motorcyklar samt övrig gruppmateriel
Medverkar vid:
• Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och
slutpunkter
• Stabsarbete
• Trafikdirigering
• Försvar av stabsplatsen
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Spaningsuppdrag
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 17/42
HV SOLD MCFÖ XR (OR2)
HV SOLD MCFÖ INSATS XR (OR2)
HV SOLD MCFÖ BEV XR (OR2)
HV SOLD UND MCFÖ XR (OR2)
MCORDONNANS
Ingår i ledningspluton, stabs- och trosstropp och ledningstropp. Uppgiften omfattar att utföra
ordonnanstjänst med motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost.
Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för:
• Ordonnansuppdrag
• Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område
• Vård av tilldelad motorcykel
Medverkar vid:
• Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och
slutpunkter
• Stabsarbete
• Trafikdirigering
• Försvar och bevakning av stabsplatsen
• Upprättande och brytande av stabsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 18/42
HV TOCH FLYG XG (OR6)
C HVFLYGTROPP
Ingår i hvundkompani. Uppgiften omfattar att planera, genomföra och följa upp troppens
verksamhet. Stödjer undkompanichefen i nyttjande av flygtropp.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Säkerhetsanalys för uppdrag
• Flygsäkerheten/ flygräddningstjänsten
• Personal- och stridsvärdesrapportering
• Rapportsammanställning
Medverkar vid:
• Underrättelseplanering
• Försvar och bevakning av grupperingsplatsen
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 19/42
HV GRPCH FLYG XG (OR6)
C HVFLYGGRUPP
Ingår i hvundkompaniets flyggrupp eller i bataljonsflyggrupp. Arbetar tillsammans med
stf C hvflyggrupp.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Flygsäkerheten vid gruppen
• Säkerhetsanalys före uppdrag
• Planering och genomförande av flygningar
• Rapportering till beordrande chef efter uppdrag
• Försvar och bevakning av grupperingsplatsen
Medverkar vid:
• Personal- och stridsvärdesrapportering
• Bataljonsstab som samverkansbefäl (gäller bataljonsflyggrupp)
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 20/42
HV STF GRPCH FLYG XG (OR4)
STF C HVFLYGGRUPP
Ingår i hvundkompaniets flyggrupp eller bataljonsflyggruppen. Stödjer gruppchef i planering
och ledning av flyggruppen.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Gruppen vid chefens frånvaro
Medverkar vid:
• Flygsäkerheten vid gruppen
• Säkerhetsanalys före uppdrag
• Planering och genomförande av flygningar
• Rapportering till beordrande chef efter uppdrag
• Försvar av grupperingsplatsen
• Personal- och stridsvärdesrapportering
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 21/42
HV SOLD FLYG FÖ XG (OR2)
HVFLYGFÖRARE
Ingår i hvundkompaniets flyggrupp och bataljonsflyggrupp. Uppgiften omfattar att kunna
genomföra flyguppdrag samt rapportera och hantera information från olika sensorer, främst
bilder och digitala system.
Uppgiften omfattar bl a:
• Flygsäkerheten i luften
• Identifiering
• Spaning emot, längs och inom område
• Rekognosering och fotografering
• Flygning med viktig personal och/eller materiel
• Sambands rekognosering
• Maskeringskontroll
Medverkar vid:
• Försvar av grupperingsplatsen
• Flygstaben (hvundkompani)
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 22/42
HV SOLD MEK FLYG XG (OR2)
HVFLYGMEKANIKER
Ingår i hvundkompaniets flyggrupp och bataljonsflyggrupp.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Fortlöpande tillsyn och underhållskontroll
• Förberedning av objekt för reparation på högre nivå/civil verkstad ska kunna
genomföras
• Tankning och klargöring av flygplan
• Övervakning och uppföljning av drivmedels- och oljebehov
• Flytt av flygplan på marken (taxning eller bogsering)
• Gruppens flygsäkerhetsmateriel
Medverkar vid:
• Försvar av grupperingsplatsen
• Vissa flyguppdrag
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 23/42
HV GRPCH SJV INSATS (OR4)
HV GRPCH SJV BEV (OR4)
HV GRPCH SJV UND (OR4)
C HVSJUKVÅRDSGRP
Ingår i insats- bevaknings- och underrättelsekompani. Uppgiften omfattar att kunna leda
kompaniets sjukvårds- och sjuktransporttjänst.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Att planlägga och leda sjukvårdstjänsten
• Rapportering enligt METHANE
• Att komplettera sjukvårdsförnödenheter
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
Medverkar vid:
• Planläggning av sjuktransporter
• Kontroll av fälthygien
• Sjuksköterskans arbete vid sjukvårdsinsatser
• Utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Personalfrågor
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 24/42
HV STF GRPCH SJV INSATS XH (OR4)
HV STF GRPCH SJV BEV XH (OR4)
HV STF GRPCH SJV UND XH (OR4)
STF C SJVGRUPP
Ingår i hemvärnsbevaknings-, insats- och hvundkompani. Uppgiften omfattar att kunna leda
sjukvårds- och sjuktransporttjänst.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Sjukvårdsgruppen vid gruppchefens frånvaro
Medverkar vid:
• Att planlägga och leda sjukvårdstjänsten
• Rapportering enligt METHANE
• Att komplettera sjukvårdförnödenheter
• Planläggning av sjuktransporter
• Kontroll av fälthygien
• Sjuksköterskans arbete vid sjukvårdsinsatser
• Utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Personalfrågor
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 25/42
HV SJUKSKÖTERSKA INSATS (CF1)
HV SJUKSKÖTERSKA BEV (CF1)
HV SJUKSKÖTERSKA UND (CF1)
HV SJUKSKÖTERSKA BÅT (CF1)
SJUKSKÖTERSKA ENL HVAVTAL
Ingår i insats- bevaknings- underrättelse- och båtkompani. Legitimerad sjuksköterska med
specialistutbildning.
Uppgiften omfattar bl att leda och ansvara för:
• Att samordna sjukvårdsinsatser
• Identifiera och bedöma vårdbehov och vårdnivå
• Vårda under förflyttning
• Daglig sjukvård enligt nivåindelat medicinskt omhändertagande
Medverka vid:
• Leda och fördela arbetet vid större skadeutfall
• Att planera och genomföra vårdhandlingar och medicinsk behandling utifrån patientens
specifika vårdbehov
• Tillämpning gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter inom hälso- och
sjukvården
• Att upprätthålla sjukvårdsberedskap
• Att stödja kompanichefen avseende utbildningsplanering och värdering vad avser
sjukvårdstjänst
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 26/42
HV SOLD SJV INSATS XH (OR2)
HV SOLD SJV BEV XH (OR2)
HV SOLD SJV UND XH (OR2)
HEMVÄRNSSJUKVÅRDARE
Ingår i insats- bevaknings- och underrättelsekompani. Uppgiften omfattar att kunna omhänderta
och övervaka skadade och sjuka.
Medverka vid:
• Att vårda sjuka och skadade
• Sjuktransport
• Rapportering
• Att upprätta, betjäna och bryta grupperingsplats
• Vid sjukvårdsberedskap
• Daglig sjukvård
• Kontroll av fälthygien
• Stödja vid utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Uppfyllnad av sjukvårdsmateriel
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 27/42
HV SOLD SJV INSATS FÖ XH (OR2)
HV SOLD SJV BEV FÖ XH (OR2)
HV SOLD SJV UND FÖ XH (OR2)
HVJUKVÅRDARE/BILFÖRARE
Ingår i insats- bevaknings- och underrättelsekompani. Uppgiften omfattar att kunna
omhänderta, övervaka och transportera skadade och sjuka.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvar för:
• Sjuktransport
• Fordonets framförande
• Att bestämmelser följs, exempelvis avseende farligt gods
• Att fordon vårdas och har reglementerad säkerhetsutrustning
• Att vara informerad om uppdaterade underhållsvägar
Medverka vid:
• Att vårda sjuka och skadade
• Rapportering
• Att upprätta, betjäna och bryta grupperingsplats
• Vid sjukvårdsberedskap
• Daglig sjukvård
• Kontroll av fälthygien
• Stödja vid utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Uppfyllnad av sjukvårdsmateriel
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 28/42
HV SOLD INSATS SIGN XO (OR2)
HV SOLD BEV SIGN (OR2)
HV SOLD UND SIGN (OR2)
HV SOLD SIGN FLYG (OR2)
SKYTTESOLDAT/SIGNALIST
HVMAN SIGNALIST
Ingår i insats-, bevaknings- och hvundkompani. Uppgiften omfattar bl a att kunna betjäna
gruppens sambandssystem.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Gruppens sambandssystem
Medverkar vid:
• Gruppens uppgifter
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 29/42
HV HUND BEF INSATS (OR4)
HV HUND BEF BEV (OR4)
HV HUND BEF UND (OR4)
HUNDBEFÄL
Ingår i insats- och bevakningskompanistab samt underrättelsepluton med hund. Uppgiften
omfattar planering av kompaniets hundtjänst.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Lägesorientering
• Genomförande av statuskontroll
• Att följa upp, värdera, rapportera och dokumentera hundekipagens stridsvärde
• Uppföljning av personalens deltagande
Medverkar vid:
• Kompaniets planering
• Stabsarbete
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Försvar och bevakning av stabsplatsen
• Rekrytering och kompetensutveckling
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 30/42
HV SOLD INSATS HUNDFÖ XB (OR2)
HV SOLD BEV HUNDFÖ XB (OR2)
HV SOLD UND HUNDFÖ XB (OR2)
HUNDFÖRARE
Ingår i insats- bevaknings- och underrättelsepluton med hund. Uppgiften omfattar att stödja
plutonchefen vid plutonens uppgifter.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Hundens stridsvärde
• Att leda hunden vid insats
Medverka vid:
• Plutonchefens planläggning
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 31/42
HV GRPCH INSATS (OR4)
HV GRPCH INSATS UNDERSTÖD (OR4)
HV GRPCH BEV (OR4)
HV GRPCH UND (OR4)
C HVGRUPP
Ingår i insats- bevaknings- och hvundkompani. Är underställd plutonchef och leder grupp.
Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap
eller högre beredskap beordrats.
Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för:
• Genomförande av stridsuppgifter
• Stridsplan för förstahandsuppgift
• Kontroll av befintlighet och vård av tilldelad materiel
• Medverkan i planering och genomförande
• Personalvård
Medverkar vid:
• Att biträda plutonchefen med rekrytering
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 32/42
HV STF GRPCH INSATS (OR4)
HV STF GRPCH INSATS UNDERSTÖD (OR4)
HV STF GRPCH BEV (OR4)
HV STF GRPCH UND (OR4)
STF C HVINSATSGRUPP
STF C HVUNDERSTÖDSGRP
STF C HVBEVAKNINGSGRP
STF C HVUNDGRUPP
Ingår i insats- bevaknings- och hvundkompani. Är underställd plutonchef och leder grupp.
Uppgifterna omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap
eller högre beredskap beordrats
Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för:
• Gruppen vid chefens frånvaro
• Gruppens stridsplan för förstahandsuppgift
• Gruppens larmning
• Materielkontroll
• Medverkan i planering och genomförande av gruppens utbildning
• Personalvård och regelbunden kontakt med gruppmedlemmarna
Medverkar vid:
• Att biträda kompani- och plutonchefen med rekrytering av personal till gruppen
• Gruppens genomförande av stridsuppgifter
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 33/42
HV SOLD INSATS STRIDSSJV (OR2) SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE
HV SOLD BEV STRIDSSJV(OR2)
SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE
HV SOLD UND STRIDSSJV (OR2)
UNDSOLDAT-STRIDSSJV
HV SOLD FLYG STRIDSSJV (OR2)
SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE
Ingår i insats- bevaknings- undkompani och flyggrupp. Uppgiften omfattar att kunna påbörja
akut omhändertagande av skadade. Skall vara skyddsvaktsutbildad.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Omhändertagande av skadade på skadeplats
• Gruppens sjukvårdsberedskap
• Rapportering
• Vård och tillsyn av förbandets sjukvårdsutrustning
Medverkar vid:
• Gruppens stridsuppgift
• Försvar av grupperingsplats
• Vara sjuksköterskan och/eller läkaren behjälplig vid omhändertagandet och evakuering
av skadad samt
• Utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 34/42
HV SOLD INSATS (OR 2)
HV SOLD BEV (OR2)
HV SOLD UND XD (OR2)
SKYTTESOLDAT
HVUNDSOLDAT
Ingår i insats- bevaknings- hvundkompani och flyggrupp.
Medverkar vid:
• Gruppens strids- och övriga uppgift
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 35/42
HV SOLD UND TFN (OR2)
HVUNDSOLDAT, TFN
Ingår i undkompaniet vid undpluton/undgrupp. Uppgiften omfattar att kunna betjäna gruppens
sambandssystem.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Sändning och mottagning av meddelanden samt att expeditionsbehandla dessa
Medverkar vid:
• Gruppens strids- och övriga uppgifter
• Upprättande av gruppens sambandssystem
• Drift av elverk
• Handhavande och vård av gruppens sambandsmateriel
• Byggande av trådförbindelse
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 36/42
HV SOLD UND FÖ BIL (OR2)
HVUNDSOLDAT, BILFÖ
Ingår i hvundkompaniet. Uppgiften omfattar transport av gruppens personal och materiel. Skall
vara skyddsvaktsutbildad.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Framförande av förbandets fordon
• Leda vård och tillsyn av förbandets fordon
• Att bestämmelser följs
• Att vara informerad om uppdaterade underhållsvägar
Medverkar vid:
• Gruppens informationsinhämtning
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 37/42
HV PLUTCH UND (OF1)
C HVUNDPLUT
Är underställd kompanichef eller annan militär chef enligt chef förbands bestämmande.
Plutonchefen skall kunna leda upp till fem grupper.
Uppgifterna, som skall kunna lösas självständigt eller i samverkan med andra militära förband,
omfattar förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre
beredskap beordrats.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Plutonens stridsplan för förstahandsuppgift, mobiliseringsförberedelser och larmlista
• Vård och befintlighet av plutonens gemensamma materiel samt kontroll av vård,
förvaring och befintlighet av personlig materiel
• Planläggning av och medverkan i kompaniets utbildning
• Underlag till rapportering av personalens utbildning och tjänstgöring
• Medinflytande
• Personalvård
• Försvar av grupperingsplats
Medverkar vid:
• Rekrytering
• Kompaniets årliga verksamhetsplanering och resultatredovisning
• Planering och genomförande av KFÖ och SÖF
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 38/42
HV STF PLUTCH UND (OF1)
STF C HVUNDPLUT
Ingår i hvundkompaniets undpluton. Stödjer plutonchef vid planering och ledning.
Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Hvundplutonen vid plutonchefens frånvaro
Medverkar vid:
• Plutonens stridsplan för förstahandsuppgift, mobiliseringsförberedelser och larmlista
• Vård och befintlighet av plutonens gemensamma materiel samt kontroll av vård,
förvaring och befintlighet av personlig materiel
• Planläggning av och medverkan i kompaniets KFÖ och övrig utbildning
• Underlag till rapportering av personalens utbildning och tjänstgöring
• Medinflytande
• Personalvård
• Rekrytering
• Kompaniets årliga verksamhetsplanering och resultatredovisning
• Planering och genomförande av KFÖ och SÖF
• Försvar av grupperingsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 39/42
HV TOCH TROSS (OR6)
C TROSSTROPP
Ingår i hvundkompani. Är chef trosstropp och är underställd kompanichef. Uppgifterna
omfattar planering och ledning av trosstroppen i fred och under höjd beredskap.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Upprättande av underhållsplats
• Stridsvärdesrapportering
• Försvar av underhållsplats
• Personalrapportering
Medverkar vid:
• Kompanichefens planering
• Samordning av inköp
• Kompaniets underhållstjänst
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GMU
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 40/42
HV GRPCH UH O TP (OR4)
C HEMVÄRNSUH-TPGRUPP
HV GRPCH UH O TP UND
HV GRPCH UH O TP BÅT
Ingår i hvund- och båtkompaniet. Genomför underhållstjänsten vid kompaniet samt ansvarar
för att förbandets materiel transporteras enligt gällande bestämmelser.
Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för:
• Upprättar av underhållsplats
• Ledning av kompaniets transporter avseende gemensam materiel
• Samordning av förnödenhets och förplägnadstransporter
• Förbandets vattenförsörjning
• Försvar av underhållsplats
• Aktuella packlistor och planer
• Personalrapportering
Medverkar vid:
• Planering av förplägnads- och förnödenhetstjänst
• Framtagande av orderpunkt logistik/ledning
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 41/42
HV SOLD FÖ BIL O SLÄP (OR2)
HV SOLD FÖ BIL O SLÄP XK (OR2)
BILFÖRARE PB SLÄP
Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Framförande av förbandets fordon
• Leda vård och tillsyn av förbandets fordon
• Att bestämmelser följs
• Att vara informerad om uppdaterade underhållsvägar
Medverkar vid:
• Betjänandet av underhållsplats
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
• Försvar av grupperingsplats
• Spaningsinhämtning genom att rapportera läget längs transportvägar
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF
Befattningsbeskrivning hemvärnet
Bilaga 5 till HKV skr 2012-02-07
19 100:52377
Sida 42/42
HV SOLD FÖ TLB XK (OR2)
HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2)
HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2)
HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2)
BILFÖRARE TLBIL
Ingår i ledningspluton, insats-, bevaknings och hvundkompani och CBRN-pluton. Uppgiften
omfattar transport av materiel.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Fordonets framförande
• Daglig tillsyn av fordon
• Att bestämmelser följs
• Fordonsmaskering
• Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område
Medverkar vid:
• Stabsarbete
• Upprättande och brytande av stabsplats
• Försvar och bevakning av stabsplats
Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.
Minimikrav för militär GU: GUF