Ladda ner ISO 14001 (PDF)

Download Report

Transcript Ladda ner ISO 14001 (PDF)

ISO 14001
CERTIFIKAT
CERTIFICATE
Sveriges Åkeriföretag är ett organ för certifiering av ledningssystem.
Swedish Association of Road Haulage Companies is a Certification Body, for certification of management systems.
Nr. M 331
Härmed intygas att:/This is to certify that:
Tommy Nordbergh Åkeri AB
Org nr 556250-4695
har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004
has a environment management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004
Huvudsaklig verksamhet: Transportplanering, administration och utförande av kyl- och
frystransporter, lastbilstransporter, lagringsverksamhet samt övriga tjänster som tillhör uppdraget
Pricipal activities: Transport planning, administration and performance of cold and
freezing transports, trucking, storage operations and other services belonging to the mission
Certifikatets ursprungsdatum:/The certificate’s origin dates: 2011-05-23
Certifikatet är giltigt till:/ This certificate is valid until: 2014-07-23
VD/MD, Sveriges Åkeriföretag
Revisor/Auditor
Member of Nordisk Lastbil Union, NLU and International Road Transport Union, IRU
Kopia