Västsvenska paketet - Mobility Management i Öresund

download report

Transcript Västsvenska paketet - Mobility Management i Öresund

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor
Pernilla Sott
Konsult – Trafikplanering, COWI
Ulrika Franzén
Konsult - Mobility management, Sweco
Stråkkoordinatorer inom
Västsvenska paketet
– att se till helheten
Pernilla Sott
2012-02-13
Sida 2
Filmen
2012-02-13
Sida 3
Västsvenska
paketet
2012-02-13
Sida 4
Västsvenska paketet
• Infrastruktursatsningar med start nu fram till 2027
• Västra Götalandsregionen, region Halland, Göteborgs stad, Trafikverket,
Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik
• Totalt 34 miljarder kr;
- trängselskatt
- statlig finans
- regional finans
- kommunal finans
2012-02-13
Sida 5
Fram tom 2013;
•
•
•
•
•
•
Längre perronger på pendelstågsstationerna
Nya busskörfält
Fler pendelparkeringar
Fler bussar och nya längre tåg
Trimmingsåtgärder i trafiksystemet
ITSlösningar
2013;
• Trängselskatt from 1/1 2013
Efter 2013;
•
•
Nya förbindelser över älven (Marieholmstunnlen
och ny Göta älv bro)
Tågtunnel under Göteborg (Västlänken)
2012-02-13
Sida 6
MiiTs funktioner
Stråkkoordinatorer
Samordnare
Kommunikatör
Regionen
• Företagsrådgivare (VT)
• Kommunrådgivare (GR)
• Projektledare (VT)
• Näringslivets transp (TK)
• Strategisk komm (GR)
Trafikkontoret Gbg
• Företagsrådgivare
• Trafikpedagog
• Projektledare NVV
• Näringslivets transp
TK, VT, TrV
• MM i Byggskedet
2012-02-13
Sida 7
…och vad är stråkkoordinering?
• Skapa och underhålla en bild av stråket: karaktäristik
(demografi, resandeströmmar etc), planerade och pågående
projekt och andra åtgärder och ständig återkoppling till
involverade
• Bidra till att produkten kollektivtrafik blir så konkurrenskraftig
som möjligt – givet förutsättningar och planer
• Koordinera och genomföra marknadsföringsinsatser längs
respektive stråk
• Stödja MM i byggskeden
2012-02-13
Sida 8
Arbetspendlingsstråk in mot Göteborg
2012-02-13
Sida 9
Vi samlar …
…kunskap om trafiken och
trafikanten.
2012-02-13
Sida 10
Vi stöttar…
…genom kunskap om vad som
händer utmed stråket.
Stråkbild
2011
2012
December
Januari
Aktivitet (fysiskt objekt/projekt)
Kommunikation
Beslutad/Obeslutad Uppdaterad
Ytterligare
information
Februari
Mars
April
Stråk 1, E6N / Bohusbanan - Prioriterat stråk
E6 , Busskörfält i båda riktningarna Bäckebol-Kärramotet
Kommunikation
B
2011-08-11
Inga beslut ännu
2011-11-03
E6.20 Lindholmsmotet, ny trafikplats
Kommunikation
O
2011-05-22
E6.20 Hjalmar Brantingsmotet, nya kantbalkar
Kommunikation
O
2011-05-22
driftåtgärd
E6.20 Angeredsbron, fogbyte
Kommunikation
B
2011-05-22
driftåtgärd
Ny bytespunkt vid Kärramotet
Kommunikation
Byggnation av Pendelparkeringar
Kommunikation
Stråk 2, E45 / Norge-Vänerbanan
E45 byggs ut (ej VP ansv: trafikverket)
Vägarbete BanaVäg
Stallbacka - Förstäkning konsol samt utbyte räcke, kantbalk och
tätskikt
BanaVäg i Väst Älvängen - Alvhem
Klart 12-12
Blad 19
B
B
2011-11-07
2011-11-07
Klart 07-12
Klart 12-12
2012-02-13
Sida 11
Fysiska och kommunikativa åtgärder anpassade till stråket
-oberoende av organistion
2012-02-13
Sida 12
Mobility Management i byggskedet
SWECO stöttar Trafikverket i arbetet med
Mobility Management i byggskedet
för projekt inom Västsvenska paketet
(initiala åtgärder inför trängselskattens införande i Göteborg)
◄
►
13
Beteendepåverkan i byggfasen
Att få resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel när vägbyggen stör
►
14
Mål: att få fler att resa och transportera hållbart samtidigt som
störningen från byggarbetena blir så liten som möjligt
Metod: fysiska åtgärder, information och kommunikation,
regional samverkan mellan berörda aktörer
◄
►
15
Vad innebär MM i byggskedet?
• Minimera störningar
• Prioritera kollektivtrafik, gång och cykel
• Åtgärder som kan beaktas
• Planering av arbetsutförandet
• Fysiska åtgärder
• Information och kommunikation
◄
►
16
Exempel på åtgärder
Planering av arbetsutförandet
• När görs vilket moment?
• Kalendertid
• Tid på dygnet
• Hur placeras byschor, maskiner, avstängningar…
• Hur hanteras gc?
• Tillgänglighet till hållplatser?
• …
◄
►
17
Exempel på åtgärder
Fysiska åtgärder
• Skyltning
• Användning av utrymmet (körfält för buss)
• Signalprioritering
• Omledning
• Tillfälliga cykelställ
◄
►
18
Exempel på åtgärder
Information och kommunikation
• Boende i området och i stråket samt till näringsliv i området och i stråket
• Snabb information via VMS
• Möten via event, torg, köpcentrum
• Nyhetsblad, sms-tjänst, webb
• Glöm inte godset!
• …
◄
►
19
Utmaningar
◄
►
20
Vill du veta mer?
•
•
•
•
www.goteborg.se/trafikkontoret
www.vastsvenskapaketet.se
www.k2020.se
www.youtube.com "Det goda livet"
2012-02-13
Sida 21
Tack för att ni lyssnade
Ulrika Franzén
Hållbara transporter
Sweco
+46 31 62 77 55
+46 76 106 17 41
[email protected]
Pernilla Sott
Trafikplanering
Cowi
+46 10 850 15 69
+46 70 601 59 11
[email protected]
2012-02-13
Sida 22