Protokoll styrelsemöte på Skandinaviska Skolan

download report

Transcript Protokoll styrelsemöte på Skandinaviska Skolan

Protokoll styrelsemöte på Skandinaviska Skolan
Datum: 10.01.2012
Tid: 18.00
Närvarande: Gro Saether, Ola Johansson, Daniela Cristofori, Knut Lakså, Karolina Dalestedt
Jakobsen, Rektor Irene Simon Holm, Skolverkets representant Cristina Kvist och
personalrepresentant Cecilie Aske Olsen.
Frånvarande: Ulla Eråker.
§1 Mötet öppnades.
Ordförande Gro Saether öppnade mötet.
§2 Val av justerare.
Till mötesjusterare valdes Daniela Cristofori och Knut Lakså.
§3 Godkännande av dagordningen.
En ny paragraf, Rekrytering, lades till dagordningen.
§4 Föregående protokoll
Skolans framtid: Den svenska ambassaden har skickat in ansökningen till den mozambiquanska
regeringen och avväntar nu svar.
§5 Ekonomi
a) Ekonomiansvarig gav ordet till rektor som gick igenom de poster i resultatrapporten som
avviker från budget. Totalt sett så förväntas skolans intäkter bli högre än budgeterat.
b) Den förfrågan om reduktion som inkommit för ett barn beviljades av styrelsen.
§6 Krisplan för skolan
a) Cristina informerade om svenska ambassadens brandövning förmiddagen den 31 januari.
Skolan kommer att delta genom Irene och två andra representanter.
b) Rektors förslag på krisgrupp godkännes av styrelsen:
Gro Säther, Styrelsens ordförande
Irene Simon Holm, Rektor tillika förskolechef
Lars Emanuelsson, skolkanslist
Maria Castillo, representant förskola, sjuksköterska
Mikael Ohlsson, representant skolan
Cristina Kvist, Skolverkets representant
Rektor kommer att kalla krisgruppen till ett första möte.
§7 Personalrepresentant har ordet.
Personalrepresentanten informerade om att skolstarten gått bra och att studiedagen den 9
januari varit lyckad. Förberedelser inför nationella prov tar upp mycket tid och är pågående.
§8 Rektor informerar.
a) Vi har haft en givande studiedag måndag 9 januari.
b) Anna Gardelin har nu börjat som volontär.
c) 3 nya barn: 1 dansk elev till grupp 3; 1 danskt barn till förskolan; 1 svenskt barn till
förskolan.
1 planerat nytt barn: 1 svenskt/tyskt barn till förskolan.
d) Larva Migra - Skolan har pratat med Dr Schmauch och vidtagit åtgärder under jullovet.
§9 Rekrytering (ny paragraf!).
a) Volontär.
Rekrytering till HT12 skal startas omgående. Boende är en fråga som måste lösas. Skolan
har idag inget alternativt boende avsett till en volontär. Den nuvarande rektorsbostaden
blir ledig men den är dyr.
En förfrågan kommer att skickas ut till alla föräldrar om att ha en volontär boende i en
termin. En kompensation á ca 2500 sek per månad kommer att utbetalas av skolan till
värdfamiljen.
b) Rektor /Tillika förskolechef.
Rektor Irene har tackat nej till att föränga hennes kontrakt med ett år. Styrelsen har för
avsikt att tillsätta Clara Björkhem som ny rektor med start HT12.
§10 Övrigt
a) Skandinaviska skolan vann den årliga fotbollsturneringen i 2011. Skolans uppgift som
vinnare är att vara värd för fotbollsturneringen 2012. En lämplig tidspunkt för
turneringen skulle vara om eftermiddagen den 17 februari. Festkommitten, Daniela och
Lars, ansvarar för att anordna och skicka ut inbjudningar.
b) Trädkojan har efterfrågats av barnen. En arbetsgrupp med uppgift att göra en plan för en
ny trädkoja eller annat spännande ska tillsättas. Rektor Irene skickar ut en förfrågan till
alla föräldrar angående deltagande i arbetsgruppen.
§11 Elev‐ och personalärenden.
Elev- och personalärenden behandlades och fördes i ett separat protokoll.
§12 Nästa styrelsemöte
Den 7 februari kl 18:00 i förskolans lokal.
§13 Mötet avslutades.
Vid protokollet Justeras
Daniela Cristofori
Knut Lakså