Ladda ner som PDF

Download Report

Transcript Ladda ner som PDF

nings-h
Augusti 2013
Sacoförbundens
internationella kontakterårs forsk-
Sacoförbundens internationella kontakter
Citera gärna ur skriften, men ange källa
© Saco Augusti 2013
www.saco.se
Förord
I det följande redovisas Sacos medlemsförbunds internationella kontakter.
De är i huvudsak indelade i Norden, Europa och övriga världen.
Förbunden har själva bidragit med informationen genom en uppdatering
av den föregående sammanställningen från år 2008. Allt fler av de frågor
som vi hanterar som fackliga organisationer har en internationell
anknytning, där EU:s inflytande är tydligast. Ett syfte med sammanställningen är att det ska vara lätt att gå in och se vad förbunden gör på
den internationella arenan, i vilka sammanhang förbunden deltar och
vilka frågor som är centrala. I den här upplagan har vi för överskådlighetens skull också inkluderat uppgifter om Sacos egna
internationella kontakter. Uppgifterna avser läget under våren 2013.
Åsa Ehinger Berling
Internationell sekreterare
2
Innehåll
Akademikerförbundet SSR
5
Akademikernas A-kassa
6
Civilekonomerna
7
DIK
8
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
9
Jusek
10
Kyrkans Akademikerförbund
11
Legitimerade Sjukgymnasters Förbund (LSF)
11
Lärarnas Riksförbund (LR)
12
Naturvetarna
12
Officersförbundet
14
Saco-förbundet Trafik och Järnväg
14
SRAT
14
Sveriges Arkitekter
16
Sveriges Farmaceuter
16
Sveriges Ingenjörer
17
Sveriges Läkarförbund
18
Sveriges Psykologförbund
20
Sveriges Skolledarförbund
21
Sveriges Tandläkarförbund
22
Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
23
Sveriges Veterinärförbund
23
Sacos internationella kontakter
25
3
4
Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR:s internationella arbete vilar på tre ben och
fördelas mellan fackliga frågor, professionsfrågor och frågor om
internationell solidaritet.
Norden
Akademikerförbundet SSR är medlemmar i NOFS, Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (www.nofs.org). NOFS bildades 1998
för att formalisera samarbetet kring internationella fackliga frågor i
Norden och syftet är att påverka verksamheten inom PSI och EPSU.
Akademikerförbundet SSR är också medlemmar i NSSK (Nordiska
Socionomförbundens Samarbetskommitté) som bl a äger och ger ut
tidskriften Nordiskt Socialt Arbeid.
Europa
Akademikerförbundet SSR är medlemmar i den europeiska fackliga
branschorganisationen EPSU, European Federation of Public Service
Unions (www.epsu.org) som är den regionala organisationen inom PSI för
hela Europa vilket innebär att frågorna inte är begränsade till EU- EPSU
har också en mycket viktig roll i den sociala dialogen, som ger parterna på
arbetsmarknaden direkt delaktighet i EUs lagstiftningsarbete, särskilt när
det gäller arbetsrätt och arbetsmiljö. Förbundet deltar bl a i de sociala
sektorsdialogerna för Local and Regional Government samt för National
and European Administration.
Akademikerförbundet SSR är också medlemmar i EU-liason committee
inom IFSW. Inom kommittén finns ett nätverk för utbildningarna inom
socialt arbete.
Världen
Akademikerförbundet SSR är medlemmar i den globala branschorganisationen, PSI, Public Services International (www.world-psi.org),
som är den globala fackliga internationalen för offentligt anställda och
anställda i offentligt finansierad verksamhet. En viktig fråga för PSI är att
försvara, etablera och utveckla facklig verksamhet i utvecklingsländer i
Asien, Afrika och Latinamerika.
Akademikerförbundet SSR är också engagerade i yrkesfrågor rörande
socialt arbete och är medlemmar i IFSW, International Federation of
Social Workers (www.ifsw.org).
Akademikerförbundet SSRs Solidaritetsfond
(www.akademssr.se/solidaritetsfonden) finansierar de projekt som
förbundet är engagerade i. Projekten är antingen fokuserade på mänskliga
rättigheter och fackliga fri och rättigheter eller tydliga professionsfrågor.
5
Genom samarbetet med Palmecentret stöds fackligt arbete i Sydafrika,
kvinnors ledarskapsutveckling i Burma och socialt arbete i Palestina.
Genom ett samarbete med socialarbetare i Kirgizistan stöds uppbyggnaden av deras yrkesorganisation. Solidaritetsfonden används också
för hjälp i katastrofsituationer som vid jordbävningarna på Haiti och
översvämningarna i Pakistan.
Akademikernas A-kassa
AEA:s uppdrag är att utreda och besluta om rätten till arbetslöshetsersättning, att fatta beslut om medlemskap i arbetslöshetskassan samt att
informera om det regelverk som ligger till grund för besluten.
I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anges det att villkoren för
ersättningsrätt ska uppfyllas i Sverige. Det finns emellertid bi- och multilaterala överenskommelser som Sverige har träffat, och som innebär att
vissa arbeten som utförts utomlands kan tillgodoräknas. Här följer några
av de viktigaste överenskommelserna.
Norden
Inom Norden, d.v.s. Island, Norge, Danmark (inklusive Färöarna och
Grönland), Finland (inklusive Åland) och Sverige, gäller Nordisk
konvention om social trygghet. Konventionen är nära anknuten till EGförordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och
innebär bland annat att förordningens personkrets utökas.
AEA har inlett ett visst samarbete med den danska Akademikernas a-kasse
(AAK). Syfte är att hjälpa de akademiker som rör sig mellan våra två
länder att få korrekt information om var någonstans de ska arbetslöshetsförsäkra sig och hur de kan dra nytta av denna försäkring. AAK går från
sommaren 2013 ihop med Ingeniørernas a-kasse (IAK), vilket ger
ytterligare tyngd till samarbetet.
Europa
Inom EU samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz gäller EGförordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Regelverket, som kom i en första version redan 1959, har som syfte att den
som nyttjar rätten till fri rörlighet inom EU inte ska förlora de rättigheter i
det sociala trygghetssystemet som denne upparbetat i en medlemsstat.
Förordningen inkluderar hela den sociala tryggheten, vilket, förutom
arbetslöshetsförmåner, bland annat omfattar förmåner vid sjukdom, vid
föräldraledighet, vid olycksfall i arbetet, vid förtida pensionering och vid
ålderdom.
Förordningen ger bland annat personer rätt att sammanlägga arbetsperioder som de fullföljt i olika medlemsstater för att uppfylla villkoren för
6
ersättning och rätt att under en period ta med sig sin ersättning för att
söka arbete i andra medlemsstater.
AEA är i ständig kontakt med institutioner i de andra medlemsstaterna
inom EU som hanterar arbetslöshetsförmåner för att begära och utfärda
de sammanläggningsintyg som är gemensamma för EU:s medlemsstater
och som behövs för samordningen. AEA arbetar dessutom aktivt med att
få ut information om bestämmelserna om samordning för att hjälpa både
medlemmar och icke-medlemmar som rör sig inom EU att kunna tillvarata sina rättigheter. AEA har även kontakt med nationella institutioner,
exempelvis Försäkringskassan, vars avgöranden kan påverka kassans
beslut.
Världen
Förutom de avtal, konventioner och förordningar som gäller gentemot
Norden, EU, EES-länderna och Schweiz, har Sverige bilaterala avtal med
Israel och Storbritannien (avseende kanalöarna) angående arbetslöshetsförmåner.
För den som arbetar i tredjeland, d.v.s. en stat utanför EU-/EES-området,
övriga Norden eller Schweiz, omfattar den svenska arbetslöshetsförsäkringen dessutom den som arbetar för en arbetsgivare med säte i
Sverige, om lön utbetalas från Sverige,tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka samt biståndsarbete, om lönekostnaderna betalas
av SIDA eller någon annan svensk statlig myndighet och arbete för
Nordiska rådet, Nordisk ministerrådet eller organ som är knutna dit.
Civilekonomerna
Norden
Civilekonomerna är medlem i Nordiska Civilekonomförbundet (NCF)
tillsammans med finska ekonomförbundet SEFE, FVH från Island och
Econa från Norge. Organisationerna har avtal om gästmedlemskap och
producerar information om villkor och löner i Norden. Erfarenhetsutbyte
är en viktig del av verksamheten. Sekretariatsfunktionen roterar mellan
medlemsförbunden på tvåårsbasis.
Europa och världen
På europeisk och internationell nivå är Civilekonomerna medlem i
Confédération Internationale des Associations de Diplomes en Sciences
Economiques et Commerciales (CIADEC), European Quality Link (Equal)
och Union Network International (UNI) (www.union-network.org).
CIADEC är en internationell ekonomorganisation med företrädesvis
europeiska organisationer. Organisationsstrukturen är väsentligt annorlunda utanför Norden, vilket påverkar Civilekonomernas möjligheter att
samverka med liknande organisationer.
7
Equal är en organisation som bland annat samlar utbildningsanordnare
samt de nordiska civilekonomorganisationerna. Utbildningskvalitet är
fokus för Equal, som även har definierat MBA-begreppet.
UNI har cirka 900 medlemsorganisationer med i sin tur 15 miljoner
medlemmar i 145 länder. Verksamheten är uppdelad i branschkommittéer. Civilekonomerna är bland annat medlemmar i kommittén för
industri och IT, UNI IBITS, och kommittén för finans och försäkring, UNI
Finans.
DIK
DIK organiserar många olika yrkesgrupper (arkivarier, bibliotekarier,
kommunikatörer, museimän, kulturförmedlare, logopeder m.fl.). Totalt
finns över 700 yrkestitlar i DIK:s medlemsregister. DIK är medlem i flera
olika internationella professionsbaserade intresseorganisationer. Vid
sidan om medlemskap i intresseorganisationer, deltar DIK 2013-2014 i ett
europeiskt samarbetsprojekt inom ramen för EU:s Lifelong Learning
Programme.
När det gäller fackliga frågor deltar DIK regelbundet i Eurocadresrådets
möten. För närvarande (2013) är DIK:s tidigare ordförande Britt Marie
Häggström svensk ledamot av Eurocadres styrelse. DIK har de senaste
åren medvetet stärkt sin kompetens i Europafackliga frågor genom att
sända ut personal från kansliet till det fackliga Brysselkontoret.
DIK har också (2013) en representant i Europaportalens styrelse. Europaportalen är en webbtidning som ägs av arbetsgivare och fack på den
svenska arbetsmarknaden och har fokus på europeisk arbets-marknad och
ekonomi.
Norden
I Norden har DIK ett regelbundet samarbete med skandinaviska systerorganisationer på bibliotekarie-området: Bibliotekarforbundet i Danmark
och Norge.
Europa
CPLOL – Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de
l'Union Européenne (www.cplol.org). CPLOL, samarbetsorganisationen
för EU:s logopedförbund, har som mål att främja logopedins utveckling.
Några viktiga mål är fri rörlighet inom EU för logopeder och harmoniserad
lagstiftning kring logopedyrkets utövning.
ENCATC – European Network of Cultural Administration Training
Centres (www.encatc.org). ENCATC är ett europeiskt nätverk för högre
utbildningar inom kulturadministration, kulturförmedling och den
8
kreativa sektorn. Syftet är att stimulera kunskapsutbytet och intresset för
utbildningarna.
EUPRERA – The European Public Relations Education and Research
Association (www.euprera.org) EUPRERA arbetar för att stimulera och
förmedla kunskap och forskning inom medie- och kommunikationsområdet.
Världen
IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics
(ialp.info). IALP är logopedkårens världsorganisation och arbetar för att
utveckla kunskapen om hinder för mänsklig kommunikation. DIK är
genom Svenska logopedförbundet medlem i IALP.
ICA – International Council on Archives (www.ica.org). ICA är en
världsomspännande professionsorganisation som arbetar med att främja
förvaltning, utveckling och användning av arkivtillgångar världen över.
Organisationen vill bland annat främja utvecklingen av arkiv i alla länder.
ICOM – International Council of Museums (icom.museum) (Icoms
svenska avdelning ). ICOM är en världsomfattande organisation för
museer och museimän. ICOM arbetar för att utveckla museiprofessionerna, höja medvetenheten om museerna, bevara kulturarvet och
förhindra olaglig handel med kulturarvsföremål. ICOM:s arbete i Sverige
följs upp av Svenska ICOM-kommittén där DIK är medlem.
IFLA – The International Federation of Library Associations and
Institutions (www.ifla.org). IFLA, världsorganisationen för bibliotek,
biblioteksföreningar och bibliotekarieföreningar, arbetar för att utveckla
och synliggöra värdet och nyttan av bibliotek.
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Norden
FSA har ett nära och väl inarbetat samarbete med de övriga fyra nordiska
arbetsterapeutorganisationerna. Ordföranden från de nordiska länderna
ingår dessutom i styrelsen för Scandinavian Journal of Occupational
Therapy. Denna nordiska tidskrift i arbetsterapi ges ut med sex nummer
per år och finns även möjlig att läsa digitalt (informahealthcare.com)
Europa
Sedan 1989 är FSA medlem i den europeiska sammanslutningen av
arbetsterapeuter, Committee of Occupational Therapists for the European
Communities, COTEC, (www.cotec-europe.org). COTEC har 29 medlemsländer som sammanträder två gånger per år. Syftet med COTEC är att
möjliggöra för medlemsorganisationerna att ha utbyte om arbetsterapi och
utveckla möjligheter för arbetsterapeuter att förbättra yrkesutövningen
9
och arbetsterapeut utbildningen. Vart fjärde år arrangerar COTEC en
europeisk arbetsterapeutkongress. År 2012 var FSA och Sverige värd för
denna kongress.
Världen
FSA är sedan 1952 medlem i världsorganisationen för arbetsterapeuter,
World Federation of Occupational Therapists,WFOT, (www.wfot.org).
2013 har WFOT 57 fullvärdiga medlemsländer som sammanträder varje år
på ett Council Meeting. WFOT marknadsför arbetsterapi som yrke och
som ämne. Vidare stödjer WFOT utvecklingen av arbetsterapi och
framhåller dess betydelse för samhället världen över. Vart fjärde år
anordnar WFOT en världskongress i arbetsterapi. År 2002 var FSA och
Sverige värd för denna kongress.
Jusek
Juseks arbete med internationella kontakter är relativt begränsat. Främst
samarbetar förbundet med nordiska systerorganisationer i Danmark,
Norge och Finland.
Information från följande länk riktar sig till de medlemmar som arbetar
utomlands: jusek.se/Rad-och-stod/Utland/#Beställ
Norden
Varje år arrangeras sammankomster med systerorganisationerna i
Danmark, Norge och Finland (adjungerade är även Island och Estland),
där erfarenheter och idéer om till exempel lyckade projekt utbyts. Detta
har visat sig mycket värdefullt genom nya idéer och inspiration. Mest
utbyte sker med Danmark då deras organisation liknar Jusek mest.
Jusek och de nordiska systerorganisationerna har ett avtal som innebär att
man erbjuder varandras medlemmar service och rådgivning om respektive
lands arbetsmarknad. Medlemmar på väg att ta anställning i Danmark,
Norge eller Finland har ett års kostnadsfritt medlemskap hos respektive
systerorganisation och kan få hjälp med lönestatistik, anställningsavtal,
arbetsrätt, socialförsäkringar och annat kring anställningen. Medlemmen
kan också kontakta en ombudsman för att diskutera mer specifika frågor. I
serviceavtalet mellan de nordiska länderna – minus Danmark - ingår även
att företräda medlemmen vid tvist. I några fall kan man även prenumerera
på förbundens elektroniska nyhetsbrev och få tillgång till en del av deras
övriga medlemsförmåner.
Danmarks Jurist-og Økonomforbund: www.djoef.dk
Finlands Juristförbund: www.lakimiesliitto.fi
Statsvetarnas Förbund i Finland: www.sval.fi
Norges Juristförbund: www.juristforbundet.no
10
Samfunnsviternes Fagforening: www.samfunnsviterne.no
Samfunnsokonomenes Forening: www.samfunnsokonomene.no
Europa
Jusek har inget formellt samarbete på Europanivå. Med Danmarks Juristog Økonomforbund (DJØF) har Jusek ett avtal som innebär att
medlemmar i Bryssel har möjlighet att delta i de aktiviteter som DJØF har
för sina medlemmar där, till exempel seminarier och nätverk.
Världen
Jusek är medlemmar i Union Network International, UNI (www.unionnetwork.org). UNI har dels branschkommitéer (sectors) som t ex Finance
och IT samt arbetsgrupper (working groups) som Equal opportunities,
young workers och Managers. Arbetsgrupperna är transsektoriella och i
förekommande fall fördelas inkommande inbjudningar till arbetsgrupperna ut på lämplig person inom förbundet. Jusek deltar i UNI ICTS
branschkommité (IT) och är representerat i Finance. Ombudsman Mattias
Niinisaari är för närvarande ansvarig från förbundskansliet för dessa
kontakter.
Kyrkans Akademikerförbund
Norden
Kyrkans Akademikerförbund har inom ramen för Nordiskt Prästsamarbete (NPS) regelbunden kontakt och samarbete med följande
förbund:
Den Danske Præsteforening
AKI - Kyrkliga Fackförbundet inom Akava, Finland
Finska prästförbundet - Suomen kirkon pappisliitto
Den Norske Kirkes Presteforening
Prestafélag Íslands
Kontakter och utbyte förekommer även med andra nordiska systerförbund
som i första hand organiserar inom diakonyrkena:
Diakonforbund, Danmark
Diakonarbetarnas förbund - Diakoniatyöntekijöiden Liitto, Finland
Det Norske Diakonforbund
Djáknafélag Íslands
Legitimerade Sjukgymnasters Förbund (LSF)
För att främja samarbetet mellan världens alla sjukgymnaster är LSR
medlem i World Confederation for Phsysical Therapy (WCPT), vars
främsta uppgift är att verka för utvecklingen av professionen. Inom
11
Europa sker dessutom ett samarbete genom The European Region of
WCPT. http://www.wcpt.org
För att främja samarbetet inom Norden anordnas varje år en nordisk
samarbetskonferens med företrädare för de nordiska förbunden, där såväl
tjänstemän som politiker deltar. Dessutom anordnas nordiska
forskningssymposier. Det pågår även ett nordiskt samarbete kring kliniska
riktlinjer.
Lärarnas Riksförbund (LR)
Norden
Sedan 1994 är Lärarnas Riksförbund medlem i Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS (www.n-l-s.org), som omfattar samtliga
förbund inom det allmänna skolväsendet i de nordiska länderna. En av
huvuduppgifterna för NLS är att främja den pedagogiska utvecklingen
inom undervisningsområdet och att verka för en höjning av lärarnas status
i samhället.
Europa och världen
Lärarnas Riksförbund är sedan 1993 medlem i världsorganisationen
Education International, EI, (www.ei-ie.org) och dess Europasektion EIEurope. Förbundet har också en plats i European Trade Union Committee
for Education, ETUCE (etuce.homestead.com), som är Europafackets
branschfederation för utbildning. EI-Europe och ETUCE har bildat en
gemensam struktur med en gemensam ordförande under vilken båda
organisationerna vilar. Bo Jansson är invald i ETUCE:s styrelse. Lärarnas
Riksförbund försöker delta så mycket som möjligt i de aktiviteter EI och
ETUCE ordnar, men då de kolliderar med angelägna nationella händelser
prioriteras de senare.
Lärarnas Riksförbund har också en del kontakter med enskilda förbund.
Dessa kontakter sker utifrån olika frågors karaktär och inte på
kontinuerlig basis. Sammantaget ligger det internationella arbetet i
Lärarnas Riksförbund på en stabil nivå.
Naturvetarna
Det internationella arbetet i Naturvetarna har ökat väsentligt under 2000talet. Allt fler av förbundets medlemmar arbetar och studerar utomlands,
vilket gör att det finns en ökad efterfrågan på information och kunskap om
vad som gäller i olika länder och situationer. Därtill finns en väsentligt
ökad medvetenhet hos medlemmar och förtroendevalda om betydelsen av
internationella samarbeten nu och i framtiden.
12
Norden
Den medlem som söker jobb i Danmark, Norge eller Finland är
välkommen att kontakta Naturvetarnas nordiska systerorganisationer för
att få reda på till exempel löneläge och anställningsvillkor. När man fått
jobbet kan man dessutom gå med som gästmedlem. Gästmedlemskapet är
gratis under ett år. Det innebär att medlemmen får samma
medlemsservice som de ordinarie medlemmarna.
Dansk Magisterförning – fagforening for højtuddannede (DM)
www.dm.dk
Naturviterne www.naturviterne.no
Akademiska Naturvetarförbundet LAL
www.luonnontieteidenakateemiset.fi
Miljöspecialisternas centralförbund MCF www.ykl.fi
Mellan Naturvetarna och nedanstående organisationer erbjuds inte något
gästmedlemskap. Däremot träffas organisationerna för att utbyta
kunskaper och erfarenheter.
Danske Forstkandidaters Forening www.jordbrugsakademikerne.dk
Finlands Forstmästarförbund, Metsänhoitajaliitto ry
www.metsanhoitajat.fi
Europa
Geologsektionen är medlem i den europeiska yrkesorganisationen för
geologer, European Federation of Geologists (EFG). Organisationens
medlemstidning är European Geologist Magazine som utkommer två
gånger om året. www.eurogeologists.de
Biologer samarbetar med andra biologer i Europa genom European
Countries Biologists Association (ECBA). Detta samarbete har bland annat
lett till att svenska biologer som är medlemmar i Naturvetarna kan ansöka
om att få titeln European Professional Biologist.
www.europeanbiologists.org
Förbundets sektion Svenska sjukhusfysikerförbundet är medlem i
European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP).
www.efomp.org
Naturvetarna är medlem i Euroscience. Organisationen driver
forskningsfrågor i Europa och arrangerar Euroscience Open Forum. Mer
information finns på www.euroscience.org
13
Officersförbundet
Norden
Officersförbundet är med i Nordiska Officersalliansen, NOA, som är ett
samarbetsforum för fackförbund som organiserar officerare i Sverige,
Norge, Danmark och Finland. NOA håller två årliga
konferenser/arbetsmöten då frågor kring officerarnas anställning och
villkor, utvecklingar inom ländernas försvar och andra fackliga frågor
diskuteras.
Europa
Officersförbundet är också medlem i EUROMIL en europeisk organisation
som främjar sociala och yrkesmässiga intressen för militärer på alla nivåer
i Europa. EUROMIL är paraplyorganisation för 40 nationella militära
fackliga organisationer från 27 länder. www.euromil.org
Saco-förbundet Trafik och Järnväg
Norden
TJ har årligen återkommande möten inom ramen för Trafik- och
Järnvägsanställdas Nordiska Sammanslutning, TJNS. Dessa möten är
främst representantskapsmöten samt årlig gemensam nordisk kurs.
Aktuella frågor är främst järnvägens utveckling i Europa och Norden samt
EU:s så kallade järnvägspaket 1, 2 och 3, avregleringsfrågor, ökad
konkurrensutsättning, bolagiseringsfrågor, med mera. I viss utsträckning
behandlas även lönebildningsfrågor och vissa teknikfrågor inom
järnvägsområdet.
Med nedanstående systerorganisationer har TJ haft ett mer än 80-årigt
samarbete:
•
•
•
•
Brancheafdelningen Trafik & Jernbane, Danmark
Rautatievirkamiesliitto, Finland
Landsrådet för Teknik och Ledelse, Norge
Jernbanens Kontorspersonales Landsråd, Norge
SRAT
Det internationella arbetet inom SRAT sker genom medlemsföreningarna.
Lotsförbundet
Lotsförbundet är medlem i European Maritime Pilots’ Association
(EMPA), som har stort fokus på EU.www.empa-pilots.org
Sveriges Tandhygienistförening (STHF)
STHF är medlem i International Federation of Dental Hygienists, IFDH,
(www.ifdh.org) samt i EDHF European Dental Hygienists Federation
14
(www.edhf.eu)där STHFs ordförande innehar Presidentskapet sedan 2012
Verksamheten i IFDH och EDHF syftar i första hand till att sprida
kunskaper om oral hälsa samt att utveckla och harmonisera
tandhygienistutbildningarna i Europa och i världen. STHF har även en
kontinuerlig kontakt och samarbete med de övriga nordiska länderna i
frågor rörande utbildning, arbetsmarknad och lagstiftning. De nordiska
föreningarna och övriga medlemmar i IFDH och EDHF kan nås via
organisationens webbsida.
Svensk Perfusionistförening
Svensk Perfusionistförening har kontakter med den skandinaviska
sammanslutningen för perfusionister, Scansect (www.scansect.org).
Föreningen är dock inte medlem.
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
LKR tillhör den europeiska kiropraktorunionen, European Chiropractors’
Union, ECU (www.chiropractic-ecu.org), och den kiropraktiska
världsfederationen, World Federation of Chiropractic, WFC,
(www.wfc.org). WFC är medlem i Världshälsoorganisationen (WHO), och
dess organ för medicinsk vetenskap.
En LKR-kiropraktor har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät
genom dessa organisationer för vidareutbildningar och forskning men
även utbyte av erfarenheter i samband med politiska kontakter,
utbildningsfrågor och licensiering/legitimation. Dessutom har LKR ett
nordiskt samarbete, där ordföranden för Danmark, Island, Norge, Finland
och Sverige träffas en till två gånger per år. De viktigaste frågorna som
diskuteras och samarbetas kring, är utbildning och forskning. Danmark
ligger långt före övriga nordiska länder tack vare sin utbildning på
Syddansk Universitet och den fristående forskningsinstitutionen,
Nordiska Institutet för Kiropraktik och Klinisk Biomekanik, NIKKB
(www.nikkb.dk), där en hel del forskning bedrivs.
Svensk Flygteknikerförening
Svensk Flygteknikerförening är medlem i Aircraft Engineers International,
AEI, (www.airengineers.org) vilken är en sammanslutning av
flygteknikerorganisationer från hela världen med tyngdvikt på Europa.
Verksamheten går ut på att bevaka kårens gemensamma intressen, bland
annat genom att delta i rådgivande arbetsgrupper inom organisationer
som EU-myndigheten EASA och andra internationella organisationer.
Flygsäkerhet och medlemmars arbetsvillkor står högst på dagordningen
för AEI.
15
Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter är medlemmar i en rad internationella organisationer
både på europeisk och på internationell nivå. Dessutom finns ett
samarbete med olika nordiska organisationer.
Mest aktiv är Sveriges Arkitekter i Architects’ Council of Europé, ACE,
(www.ace-cae.org) eftersom det bedöms vara den organisation som har
störst inflytande över vad som händer på EU-nivå och därigenom påverkar
förutsättningarna för Sveriges Arkitekter, genom till exempel direktiv och
lagstiftning.
Dessutom är Sveriges Arkitekter medlem i följande organisationer:
International Union of Architects, UIA www.uia-architectes.org
International Confederation of Landscape Architects, IFLA
www.ifiworld.org
European Foundation for Landscape Architecture, EFLA
www.efla.org
European Council of Interior Architects, ECIA www.ecia.net
På kansliet har Katarina O Cofaigh huvudansvaret för de internationella
kontakterna och arbetar mest med ACE av ovan nämnda skäl.
Representanter från respektive yrkeskår är delegater i de andra
organisationerna.
Sveriges Farmaceuter
Norden
Sveriges Farmaceuter samarbetar med sina nordiska systerorganisationer
inom ramen för Nordisk Farmaceutunion (NFU). Tillsammans
representerar de 23 000 farmaceuter. Unionen arbetar för att förbättra de
nordiska farmaceuternas utbildning, yrkesstatus och avtalsförhållanden.
Att främja den sociala gemenskapen mellan nordiska farmaceuter är
ytterligare ett viktigt mål.
Europa
Inom European Industrial Pharmacists Group, EIPG, (www.eipg.eu)
arbetar Sveriges Farmaceuter för en utveckling av den industriella
farmacin och industrifarmaceuternas professionella förhållanden. EIPG är
ett organ som verkar inom ramen för EU.
Förbundet är dessutom medlem i Europharm Forum
(www.europharmforum.org), som i sin tur är knuten till World Health
Organization, WHO, och som arbetar med att utveckla farmaceuternas roll
inom hälso- och sjukvården.
16
The European Society of Clinical Pharmacy, ESCP, (www.escpweb.org) är
en organisation med farmaceuter från 53 länder, vars syfte är att arbeta för
att utveckla och stödja rationell och riktig användning av läkemedel hos
individen och i samhället. Sveriges Farmacevters ordförande är för
närvarande ledamot i General Committee i ESCP.
Världen
Sveriges Farmaceuter är aktiv medlem i The International Pharmaceutical
Federation (FIP), som består av 127 medlemsorganisationer från hela
världen och samarbetar officiellt med WHO. Organisationen har en
uttalad målsättning att alltid finnas med i diskussioner som rör läkemedel
ur ett globalt perspektiv. Sveriges Farmaceuter är den enda svenska
organisation som är representerad i FIP och förbundets ordförande,
Thony Björk, är för närvarande (2013) Vice President i det så kallade FIP
Bureau.
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer är anslutet till ett flertal europeiska och internationella organisationer, deltar i internationella projekt, samarbetar i
europeiska företagsråd och stödjer arbetet med fackliga och mänskliga
rättigheter i arbetslivet.
Norden
Sveriges Ingenjörer tillhör Industrianställda i Norden, IN (www.nordicin.org), och UNI IBITS Norden. Industrianställda i Norden samordnar de
nordiska industri förbundens intressen i Europa och globalt.
Sveriges Ingenjörer ingår i Nording (som består av elva ingenjörsorganisationer i fem skandinaviska länder. Nording erbjuder
informations- och erfarenhetsutbyte på nordisk nivå. Nordingförbunden
har också överenskommit om s. k gästmedlemsskap i en annan nordisk
organisation vid arbete i ett nordiskt land utanför hemlandet. Gästmedlemsskapet innebär att värdorganisationen, under maximalt tre
kalenderår, bevakar gästmedlemmens fackliga intressen.
Sveriges Ingenjörer deltar i s.k. Nordiska Ingenjörslönemöten (NIL) som
är ett årligt erfarenhetsutbyte om aktuella fackliga frågor mellan
ombudsmän och jurister.
Sveriges Ingenjörer ingår i Association of Nordic Engineers, ANE,
mit.ida.dk/Sites/ANE/Sider/ANEHome.aspx), ett samarbete mellan
ingenjörsförbund i Norge, Danmark och Sverige med kansli i Köpenhamn.
Syftet är att bevaka gemensamma frågor på nordisk och europeisk nivå.
17
Europa
Sveriges Ingenjörer är anslutet till Industry All European Trade Union
(www.industriall-europe.eu) som är en facklig branschfederation för
industrianställda på europeisk nivå, och till UNI Europa, Union Network
International, (www.uniglobalunion.org) som ansluter fackförbund inom
tjänstesektorer. Federationerna har en viktig roll i den sociala dialogen som
ger arbetsmarknadsparterna en direkt delaktighet i EU: s lagstiftningsarbete, inte
minst när det gäller arbetsrätt och arbetsmarknadslagstiftning, men även
beträffande industri- och innovationspolitik, strukturfrågor m.m.
FEANI, Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs
(www.feani.org) är en europeisk ingenjörsfederation med 29 medlemmar
från lika många länder. Sveriges Ingenjörer utser den svenska
nationalkommittén för FEANI och företräder det svenska medlemskapet.
FEANI omfattar cirka 3,5 miljoner ingenjörer och FEANI utfärdar också
titeln Europaingenjör.
Europeiska företagsråd syftar till att de anställda ska ha rätt att få
information om företagets verksamhet, diskutera och samråda med
koncernledning samt ha rätt till interna överläggningar och diskussioner
med fackliga kollegor i andra länder inom EU-området. Totalt finns idag
ca 800 avtal om Europeiska Företagsråd med ca 12 000 förtroendemän
från fackförbund i Europa involverade. Sveriges Ingenjörers lokala
förtroendemän är aktiva i Europeiska företagsråd. Branschförbund på
europeisk nivå är också viktiga partners i etableringen av råden och i
utbildningen av ledamöter i Europeiska företagsråd.
Världen
Sveriges Ingenjörer tillhör den globala branschorganisationen Industry All
Global Union (www.industriall-union.org) och UNI Global (www.unionnetwork.org). Gemensamt för de globala organisationerna är bland annat
ansträngningarna att etablera facklig verksamhet i utvecklingsländer och
ekonomier som exempel Kina, Indien, Afrika samt Latin Amerika men
också att träffa globala ramavtal med multinationella företag.
Sveriges Läkarförbund
Sveriges läkarförbunds internationella samarbete syftar till att värna och
utveckla professionens villkor och fackliga frågor, yrkesetiken, mänskliga
rättigheter, patienternas rättigheter och en god hälso- och sjukvård för
alla. Detta arbete sker huvudsakligen inom ramen för ett antal
internationella läkarorganisationer som förbundet är medlem i eller på
annat sätt deltar i.
Norden
Sveriges Läkarförbund ingår i Nordiska Läkarrådet (NLR) som tillkom
1992. Rådet verkar inte formellt på Europaplanet, utan rör det inter18
nordiska samarbetet. Nordiska Läkarrådets styrelse (NLS) träffas till
sammanträden två gånger per år.
Syftet är att informera varandra fortlöpande om vad som händer och sker
inom sjukvården och förbunden i respektive land, men också att samråda
om eventuella gemensamma synpunkter på olika frågor som behandlas i
de internationella organisationerna.
Europa
Läkarförbundet deltar regelbundet och är aktivt engagerat i en rad olika
läkarorganisationer som agerar på EU-nivå. Standing Committee of
European Doctors, CPME (www.cpme.be), är grundat 1959 och en av de
större europiska läkarorganisationernasom driver professionens synpunkter på allehanda frågor rörande läkare och sjukvård visavi EUs
institutioner. CPME representerar ca 2 miljoner europeiska läkare.
European Union of Medical Specialists, UEMS (www.uems.net), den
europeiska specialistläkarorganisationen, grundad 1958, har tyngdpunkten i sitt arbete på harmonisering av ländernas specialistutbildningar,
fortbildningen för specialister och specialistläkarnas roll i dagens och
morgondagens sjukvård. En stor del av det konkreta arbetet utförs inom
specialistsektionerna. I dessa deltar representanter för de olika
medlemsförbundens specialitetsgrupperingar. Läkarförbundet bevakar
också kontinuerligt frågorna i European Accreditation Council for
Continuing Medical Education (EACCME) som granskar och utannonserar
fortbildningskurser och kongresser.
Världen
Läkarförbundet deltar regelbundet och är aktivt engagerat i World Medical
Association (Världsläkarförbundet, WMA, www.wma.net)), som förutom
europeiska anknytningar har medlemsförbund från ett 90-tal länder
världen över. WMA grundades 1947 som en följd av de etiska övergrepp
som skett bland annat från vissa läkares sida under andra världskriget.
WMA:s arbete har som mål att leda till högsta möjliga standard inom
läkarutbildning, medicinvetenskap, läkekonst och etik samt inom hälsooch sjukvården världen över. Framför allt på etikens område har WMA
gjort stora insatser genom att ta fram riktlinjer på en mängd olika
delområden. Mest kända är Helsingforsdeklarationen (etiska regler för
forskning på människor), Tokyodeklarationen (tortyr) och Genèvedeklarationen (läkareden). Exempel på aktuella ämnesområden är
uppdatering av Helsingforsdeklarationen, jämlik hälso- och sjukvård,
stamcellsforskning och gemensamma internationella riktlinjer för
samverkan mellan läkare och läkemedelsindustrin.
19
Sveriges Psykologförbund
Norden
Psykologförbundet är medlem i Nordiska Psykologförbundens
Samarbetskommitté (SAK) som grundades 1947. SAK syftar till att främja
det nordiska samarbetet. Idag består SAK av ordförande och kanslichef
eller motsvarande i de sex nordiska Psykologförbunden (Färöarna ingår
sedan 2010). Kommittén sammanträder två gånger per år och
ordförandeskapet roterar. Framförallt bedrivs samarbetsprojekt inom
olika professionsområden, till exempel för att likställa respektive förbunds
specialistutbildningar. Genom åren har etikfrågor stått högt upp på
agendan och idag har medlemsförbunden gemensamma yrkesetiska
principer för psykologer i Norden. Dessa ansluter till EFPA:s Etiska
Metakod (se nedan). Fler viktiga frågor är psykologutbildningarna i de
nordiska länderna, och att bevaka att den nordiska överenskommelsen om
fri rörlighet mellan länderna upprätthålls. I förhållande till övriga
internationella organ försöker SAK att formulera en gemensam nordisk
hållning. Sedan 1959 utger de nordiska förbunden, nu genom Stiftelsen
Scandinavian Psychology, tidskriften Scandinavian Journal of Psychology.
Europa
Sveriges Psykologförbund är anslutet till European Federation of
Psychologists’ Associations, EFPA (www.efpa.eu), som grundades 1981.
EFPA har medlemsorganisationer från 36 europeiska länder och har
kontor i Bryssel. Styrelsen består av sju ledamöter och generalförsamling
hålls vart annat år, närmast 2013, i samband med de europeiska
psykologkongresserna (European Congress of Psychology). EFPA är
erkänd medlem av den sociala dialogen som International Non
Governmental Organisation. Dessutom ger EFPA ut tidskriften European
Psychologist.
EFPA:s syfte är att främja vetenskapen och den vetenskapligt praktiserade
psykologin i Europa. Arbetet sker via arbetsgrupper och stående
kommittéer. Störst fokus under senare år har varit på att utarbeta och
introducera en gemensam plattform för ömsesidigt erkännande av
praktiserande psykologer på grundnivå samt utarbetande av gemensam
standard för specialiserade psykologer. EFPA har även utarbetat en för
alla medlemsländer gällande Etisk Metakod.
Psykologförbundet är även medlem i European Association of Work and
Organizational Psychology, EAWOP (www.eawop.org), som är en
organisation grundad 1991. EAWOP består av medlemsorganisationer från
27 europeiska länder, samt även individuella medlemmar. Även där består
styrelsen av sju ledamöter och en generalförsamling hålls vartannat år,
närmast 2013. Generalförsamlingen samlas i samband med de
arbetspsykologiska kongresserna (European Congress of Work and
20
Organizational Psychology). EAWOP ger ut tidskriften European Journal
of Work and Organizational Pshychology.
EAWOP:s syfte är att främja arbetspsykologin och den praktiserade
arbetspsykologin i Europa. Arbetet sker via arbetsgrupper. Under senare
år har fokus varit på att ta fram en gemensam standard för specialiserade
arbetspsykologer samt att ta fram riktlinjer för granskning av
arbetspsykologiska test samt standard för psykologer som utför
arbetspsykologisk testning.
Världen
Psykologförbundet är medlem i International Union of Psychological
Science, IUPsyS (www.iupsys.org), som bildades i Stockholm 1951 som en
efterföljare till en organisation bildad 1889. IUPsyS består av nationella
medlemmar i hela världen och har sitt säte i Montreal, Kanada.
Generalförsamling med val hålls vart fjärde år, närmast 2016, i samband
med de internationella psykologkongresserna (International Congress of
Psychology). Däremellan hålls en generalförsamling utan val. IUPsyS är en
erkänd icke vinstdrivande organisation och medlem av International
Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC)
samt har konsultativt status (kategori A) till UNESCO. IUPsyS ger ut
tidskriften International Journal of Psychology.
IUPsyS’ syfte är att verka för psykologins utveckling, representation och
framåtskridande som en grundläggande och tillämpad vetenskap
nationellt, regionalt och internationellt. IUPsyS arbetar även med
utvecklingsprojekt i utvecklingsländer där man arrangerar regionala
konferenser. Mest förknippas organisationen med världskongresserna i
psykologi. Sveriges Psykologförbund stod värd för den 27
världskongressen i Stockholm 2000.
Psykologförbundet är även medlem i International Test Commission, ITS
(www.intestcom.org), som är en organisation som verkar för utveckling av
standards och riktlinjer för psykologisk testning. ITS bildades 1978 och
har 20 nationella medlemsorganisationer och 46 affilierade, till exempel
testförlag och nationella kommissioner. Styrelsen består av 15 medlemmar
varav fem är exekutiva. Styrelsen väljs vid generalförsamlingen som hålls
vartannat år, närmast 2014. ITS ger ut tidskriften International Journal of
Testing.
Sveriges Skolledarförbund
Norden
Sveriges Skolledarförbund är medlem i Nordisk Skolledarforum (NSF)
som är en samarbetsorganisation bestående av skolledarorganisationer
från de nordiska länderna. NSF bildades med syftet att skapa ett forum för
skolledarsamarbete i Norden, samtidigt som man vill vara remissinstans
21
och samtalspartner för olika organisationer när det gäller nordiska
skolfrågor ur ett skolledarperspektiv. Varje medlemsförbund har en
representant i styrelsen. Denna sammanträder vid behov och som regel en
till två gånger per år. Ett större forum sammanträder årligen. Det består av
styrelserna för respektive förbund.
Den sakfråga som ständigt står i centrum för intresset är framtagandet av
en nordisk skolledaretik. De etiska frågorna är gemensamma för de
nordiska länderna och arbetet med en gemensam etik pågår kontinuerligt
NSF har kontakter med två andra skolledarorganisationer, ESHA och
International Confederation of Principals (ICP).
Europa
European School Heads Association (www.esha.org) är en europeisk
skolledarorganisation som sedan många år utgör ett kraftfullt nätverk för
skolledare och skolledarorganisationer. Särskilt framgångsrikt har arbetet
med de så kallade ESHA-konferenserna varit. De har genom åren fungerat
som mötesplats för tusentals skolledare och åtnjutit starkt samhällsstöd.
Sveriges Tandläkarförbund
Norden
Samarbetet mellan de nordiska tandläkarförbunden har pågått under
många år och är väl etablerat. Ansvariga för kursverksamheten i de olika
länderna träffas årligen för att utbyta erfarenheter. Tidningsredaktionerna
har ett samarbete som går ut på att göra gemensamma temanummer av
tidningarna några nummer per år. Ordförandena inom de nordiska
tandläkarförbunden träffas regelbundet varje år. Man diskuterar då
aktuella frågor för tandvården i norden och berör frågor om
verksamhetsutveckling m m. Samtidigt med dessa möten genomförs möte
i Skandinavisk Tannlegeforening, som delar ut forskningsstipendier i
norden.
Europa
Samarbetet med de europeiska tandläkarförbunden sker genom Council of
European Dentists, CED (www.eudental.eu), tandläkarförbundens
paraplyorganisation inom EU. Flera av de länder som ännu inte är
medlemmar i EU deltar i sammanträdena som observatörer. Bland de
väsentliga frågor som diskuteras inom CED och som är betjänta av ett
gemensamt agerande kan till exempel nämnas patientsäkerhet,
infektionskontroll, grundutbildning, framtidens tandläkare och dentala
material. Organisationen har kontor i Bryssel.
Världen
Det internationella samarbetet i övrigt sker via FDI, Fédération Dentaire
Internationale (www.fdiworldental.org). FDI är en opolitisk och
22
oberoende organisation med säte i Ferney- Voltaire i Frankrike. FDI har
191 medlemsorganisationer i 135 länder. Inom FDI diskuteras och
utvecklas gemensamma synsätt och standards inom odontologins
områden. FDI samarbetar också med WHO, till exempel med World
Tobacco Day. Man har en vetenskaplig kommitté, Commission, som
arbetar med jämförelser och sammanställningar av forskningsresultat över
hela världen.
Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
Norden
Sedan flera år tillbaka träffas de nordiska universitetslärarorganisationerna på årliga konferenser. Jämförande lönestatistik står
alltid på dagordningen liksom avrapportering av senaste årets
förändringar inom sektorn. Tematiska diskussioner under senare år har
gällt förändringar i universitets- och högskolestrukturen, akademisk
frihet, självständiga universitet och högskolor, sammansättning av
universitetsstyrelser, resurstilldelningssystem och jämställdhetsfrågor.
Europa och världen
SULF är medlem i Education International, EI (www.ei-ie.org), som
organiserar alla typer av lärare och är organiserat efter världsdelar.
Europanivån heter European Trade Union Committee for Education,
ETUCE (www.csee-etuce.org). ETUCE är också Europafackets
branschfederation för utbildning. Arbetet med högre utbildning och
forskning samordnas mellan organisationerna inom gemensamma
kommittéer. På europeisk nivå diskuteras högre utbildning och forskning i
Higher Education and Research Standing Committee (HERSC) som träffas
regelbundet ett par gånger om året. På senare år har frågor med
anknytning till Bolognaprocessen, men även den ekonomiska krisen, fått
en allt större tyngd, särskilt sedan EI 2005 accepterades som partner i
processen. EI samverkar genom ETUCE om högre utbildning och
forskning med OECD och ILO.
SULF har också bilaterala kontakter och samarbetsprojekt med flera av
sina europeiska systerorganisationer, till exempel i Norden, de baltiska
länderna, Tyskland och Storbritannien.
Sveriges Veterinärförbund
Norden
På ledningsnivå finns det sedan många år ett samarbete med veterinärförbunden i Danmark, Finland, Island och Norge. Nordiska ordförandemöten arrangeras 2 gånger per år. Den goda samverkan mellan de
nordiska förbunden har medfört en harmonisering av regelverk för
medlemskap med mera på nordisk basis vilket betyder mycket eftersom
23
rörelsen av veterinärer och veterinärstuderande över gränserna inom
Norden blivit tämligen omfattande. Samverkan har också betydelse för de
nordiska ländernas inflytande i Federation of Veterinarians of Europé
(FVE).
Förbunden har stort utbyte av varandras erfarenheter. De nordiska
veterinärförbunden äger tillsammans den veterinärvetenskapliga
engelskspråkiga tidsskriften Acta Veterinaria Scandinavica
(www.actavetscand.com) som numera publicerar i ”open access” och har
sedvanlig internationell referee-granskning av alla artiklar innan de
accepteras. ACTA tar emot publikationer från hela det internationella
forskarsamhället inom veterinärmedicin.
Förbunden har även en nordisk kommitté för vetenskapligt samarbete och
kommunikation, NKVet, med stöd från Nordiska Ministerrådet. NKVet
anordnar en vetenskaplig konferens årligen. Den hålls på engelska och
vänder sig till en internationell målgrupp. På initiativ av SVS har en
gemensam utbildning och examination av veterinärer med särskilt
kompetens att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt
utformats. Syftet är att allt mer samordna och utnyttja de nationella
resurserna.
Representanter från Veterinärförbunden i Estland, Lettland och Litauen
deltar i de nordiska ordförandekonferenserna som med åren alltså har
blivit nordiska/baltiska. SVF har tillsammans med de övriga nordiska
förbunden sedan länge bidragit med kunskapsöverföring till de baltiska
länderna. Behovet har minskat med åren, samarbetet består i år främst i
att de nordiska och baltiska förbunden bjuder in varandra till sina årliga
nationella veterinärmöten.
Europa
SVF är medlem i Federation of Veterinarians of Europé, FVE,
(www.fve.org), en sammanslutning av veterinärförbunden inom Europa.
Federationen arbetar med gemensamma samhällsrelaterade veterinära
frågor såsom djurskydd, smittskydd, veterinärutbildningarnas kvalitet,
lagstiftningsfrågor runt medicinanvändning, med mera. Den tar även fram
underlag och rekommendationer avseende mer interna yrkesfrågor. FVE
har sitt säte i Bryssel och strävar efter att påverka beslutsfattarna inom EU
med en stark lobbyverksamhet. FVE är en mycket betydelsefull plattform
som ger möjlighet att påverka andra länders veterinärkårer och hur de i
sin tur påverkar politiker och allmänhet i hemländerna i angelägna frågor
som livsmedelssäkerhet, smittskydd och folkhälsa, djurskydd, veterinärutbildning, med mera. Sveriges Veterinärförbund är mycket aktivt i FVE
och har representanter i flertalet av FVE:s centrala arbetsgrupper och
permanenta kommittéer. SVF engagerar sig på europanivå främst i frågor
som rör djurskydd, livsmedelssäkerhet, utbildning och ömsesidig
godkännande av utbildning och yrkeskvalifikationer. Engagemanget i FVE
24
är en hög prioriterad verksamhet som även påverkar SVF:s inflytande på
nationella förhållanden.
Sacos internationella kontakter
Idet internationella arbetet samarbetar Saco i stor utsträckning med
kollegor på LO och TCO. Åsiktsskillnaderna mellan de tre centralorganisationerna är i ett internationellt perspektiv små, och det finns
mycket att vinna på att tala med en enhetlig svensk facklig röst. Arbetet
samordnas i den s.k. Koordinationskommittén, där de internationellt
ansvariga på respektive centralorganisation sitter tillsammans med chefen
för det gemensamma Brysselkontoret.
Norden
Saco är medlem i Nordens Fackliga Samorganisation, NFS (www.nfs.net),
som är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i
Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer med sammanlagt nästan
9 miljoner fackligt anslutna. NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete
mellan medlemsorganisationerna. De senaste åren har NFS prioriterat
dels samordning av de nordiska delegationerna i Europafacket, dels
gränshinder för den fria rörligheten i Norden.
Europa
På europeisk nivå är Saco med i Europafacket, den Europeiska Fackliga
Samorganisationen, EFS, på engelska ETUC (www.etuc.org). 85 fackliga
centralorganisationer runt om Europa är medlemmar, med sammanlagt
runt 60 miljoner arbetstagare i leden. Europafacket är den samlade
fackliga rösten gentemot EU:s institutioner, och deltar bl.a. i
förhandlingar med arbetsgivarna på europeisk nivå, den s.k. sociala
dialogen.
Saco är också med i Eurocadres (www.eurocadres.org), en
paraplyorganisation för Europas fackliga organisationer som organiserar
chefer och akademiker. Även Eurocadres bedriver intressebevakning
gentemot EU:s institutioner, men fokuserar på frågor som Europafacket
sällan prioriterar, t.ex. högre utbildning, forskning och psykosocial
arbetsmiljö.
Saco har även en av tolv platser i den svenska delegationen i den
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, EESK
(www.eesc.europa.eu).
Världen
Saco är medlem i den fackliga internationalen IFS eller ITUC (www.ituccsi.org) samt i TUAC (www.tuac.org), den rådgivande fackliga kommittén
inom OECD. TUAC deltar i den sociala dialogen mellan regeringarna och
industrins företrädare. TUAC bildades 1948 och samlar 58 central25
organisationer med totalt 66 miljoner medlemmar inom de anslutna
staterna. TUAC bevakar bland annat frågor kopplade till internationell
handel, investeringar, uppförandekoder för multinationella företag samt
korruptionsfrågor.
Paul Lidehäll från Sveriges Ingenjörer företräder Saco i den svenska
Nationella kontaktpunkten beträffande OECD: s riktlinjer för
multinationella företag vid Utrikesdepartementet. Den svenska
kontaktpunkten är ett regeringsorgan vid Utrikesdepartementet som
ansvarar för implementeringen av OECD: s uppföranderegler visavi
svenska multinationella företag.
26
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för
Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation.
Sacos 22 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela
arbetsmarknaden, inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är över
630 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademiker är det
självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och
forskning som ger kunskap är en investering för såväl samhället som individen och
är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.
Saco, Box 2206, 10315 Stockholm
tel vx: 08-6134800, www.saco.se