1 FRÅGENYCKEL - GENOMFÖRANDESTÖD En av Kulturbryggans

download report

Transcript 1 FRÅGENYCKEL - GENOMFÖRANDESTÖD En av Kulturbryggans

FRÅGENYCKEL - GENOMFÖRANDESTÖD
En av Kulturbryggans viktigaste ambitioner är att utgöra ett oberoende och kompletterande
alternativ till andra offentliga bidragsgivande instanser inom kulturområdet. Samtidigt har vi ett
uppdrag att sträva mot finansiell samverkan i vår bidragsgivning. Således bör detta också avspegla sig
i de frågeställningar som ligger till grund för de bedömningar som görs inom ramen för
Genomförandestödet.
FRÅGOR I PROJEKTBESKRIVNINGSMALLEN FÖR GENOMFÖRANDESTÖD
1. Kortsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill uppnå med projektet inom ramen för denna
ansökan. Ange projektets tongivande aktiviteter i tidplanen på nästa sida.
Bedömningsgrund: Samtliga
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter en beskrivning av vad ni vill uppnå med projektet på kort sikt, dvs. inom ramen för
denna ansökan. Redogör för projektets viktigaste aktiviteter i tidplanen. Är tidplan och
tillvägagångssätt rimliga i förhållande till vad som ska uppnås? Är aktiviteterna relevanta i
förhållande till Kulturbryggans riktlinjer och villkor för Genomförandestödet? Tänk på att vara
konkret och kärnfull i er beskrivning och glöm inte att beskriva projektet utifrån era valda
kompetenser!
2. Långsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill att projektet ska leda till på längre sikt.
Bedömningsgrunder: Samtliga
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter en beskrivning av vad ni vill uppnå med projektet på längre sikt, dvs. då projektet
är avslutat. Redogör för projektets tilltänkta effekter på ett övergripande plan. Är de relevanta i
förhållande till Kulturbryggans riktlinjer och villkor för Genomförandestödet? Tänk på att vara
konkret och kärnfull i er beskrivning och glöm inte att ta era valda kompetenser i beaktande!
3. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet till formen är nyskapande.
Bedömningsgrund: Nyskapande
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter hur projektet till formen kan tänkas vara nyskapande. Frågan ställs för att
Kulturbryggans bidragsförordning fäster särskild vikt vid att stödja nyskapande former av kultur.
Fokus ligger vid på vilka sätt projektet strävar efter att experimentera och tänka i nya banor för att
åstadkomma något nytt. Tänk på att vara konkret och kärnfull och glöm inte att argumentera för
projektet utifrån era valda kompetenser! Det räcker inte med att bara konstatera faktum – här krävs
väl underbyggd argumentation.
1
4. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet innehållsmässigt är nyskapande.
Bedömningsgrund: Nyskapande
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter på vilka sätt projektet innehållsmässigt kan tänkas vara nyskapande. Frågan ställs
för att det är angeläget för Kulturbryggan att stödja projekt som har ett nyskapande innehåll. Fokus
ligger vid på vilka sätt projektet strävar efter att experimentera och tänka i nya banor för att
åstadkomma något nytt. Tänk på att vara konkret och kärnfull och glöm inte att argumentera för
projektet utifrån era valda kompetenser! Det räcker inte med att bara konstatera faktum – här krävs
väl underbyggd argumentation.
5. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande utifrån hur det kan tänkas
påverka eller utveckla de områden som motsvarar era val av kompetenser.
Bedömningsgrund: Nyskapande
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter hur projektet kan tänkas påverka eller utveckla de områden ni själva har angett att
projektet omfattar. Fokus ligger vid på vilka sätt projektet är originellt, eller rentutav unikt, i
förhållande till andra, eventuellt liknande projekt. Tänk på att vara konkret och kärnfull och glöm inte
att argumentera för projektet utifrån era valda kompetenser! Det räcker inte med att bara konstatera
faktum – här krävs väl underbyggd argumentation.
6. Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande i förhållande till andra,
eventuellt liknande projekt.
Bedömningsgrund: Nyskapande
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi ifall projektet har några föregångare eller eventuella likheter med andra projekt. Fokus
ligger vid på vilka sätt projektet är originellt, eller rentutav unikt, i förhållande till andra, eventuellt
liknande projekt. Tänk på att vara konkret och kärnfull och glöm inte att argumentera för projektet
utifrån era valda kompetenser! Det räcker inte med att bara konstatera faktum – här krävs väl
underbyggd argumentation.
7. Kvalitet: Argumentera för projektets kvalitet ur följande perspektiv: a) konstnärlig eller kulturell
aktualitet, b) konstnärlig eller kulturell ambition och c) konstnärlig eller kulturell integritet.
Bedömningsgrund: Kvalitet
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter projektets kvalitativa egenskaper. Fokus ligger vid projektets samtida/framtida
relevans (aktualitet), seriositet/strävan (ambition) samt kompromisslöshet med projektets kärna
(integritet). Tänk på att vara konkret och kärnfull och glöm inte att argumentera för projektet utifrån
era valda kompetenser! Det räcker inte med att bara konstatera faktum – här krävs väl underbyggd
argumentation.
2
8. Kompetens och genomförbarhet: Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga
nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet.
Bedömningsgrund: Kompetens och genomförbarhet
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter projektets viktigaste medarbetares kompetenser och vilken betydelse dessa
kompetenser har för projektet. Fokus ligger vid på vilka sätt initiativtagaren och övriga
nyckelpersoner tillämpar relevanta kompetenser i projektet samt deras förmåga att samordna och
kommunicera projektet. Tänk på att vara konkret och kärnfull i er redogörelse och glöm inte att ta
era valda kompetenser i beaktande!
9. Samverkan: Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på
vilka sätt de är relevanta (eller inte!) för projektets genomförande och resultat.
Bedömningsgrund: Samverkan
Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er).
Här frågar vi efter projektets eventuella samarbetspartners och huruvida de är viktiga för projektet
eller inte. Tonvikten ligger vid de konstnärliga eller kulturella parterna, men även vid andra
samarbeten som är relevanta för projektets genomförande och resultat. Här avses inte de eventuella
ekonomiska parter som deltar i projektet. Tänk på att vara konkret och kärnfull i er redogörelse och
glöm inte att ta era valda kompetenser i beaktande!
10. Ekonomisk kalkyl
Bedömningsgrund: Ingen
Bedöms av: kansliet utifrån svar angivna i den ekonomiska kalkylen.
I den ekonomiska kalkylen ber vi er redogöra för projektets budget. Det finns tre olika slag av
intäktstabeller – en avseende offentlig finansiering, en för egenfinansiering samt en för extern
privat/icke-offentlig finansiering. Resultatfälten längst ned i kalkylen består av ett antal fält som
hjälper er att få en överblick kring projektets ekonomi. Alla resultatfält beräknas automatiskt.
Nedanför resultatfälten återfinns ett fält med nyckeltalet medfinansieringsgrad.
Medfinansieringsgraden är summan av den finansiering som är säkrad dividerat med det belopp ni
söker hos Kulturbryggan uttryckt i procent. För att ansökan ska uppfylla kravet på medfinansiering
måste medfinansieringsgraden som lägst uppgå till 100 % samt innehålla säkrad finansiering från en
privat/icke-offentlig part (företrädesvis en extern finansiär men egenfinansiering som inte är egen
arbetad tid godkänns också). Det betyder att om man exempelvis söker 1 000 000 kr från
Kulturbryggan så behöver man ha minst lika mycket finansiering från annat håll.
Uppgår inte medfinansieringsgraden till som lägst 100 % (inklusive minst en privat/icke-offentlig
finansiär) vid ansökningstillfället ska man komplettera med en reviderad finansieringsplan som
säkerställer att kravet på medfinansiering är uppfyllt senast den 10 april 2014. För mer utförlig
information hänvisas till: Om medfinansiering inom Genomförandestödet samt till de anvisningar
som återfinns i projektbeskrivningen.
3