Klarna är klart över miljarden

Download Report

Transcript Klarna är klart över miljarden

MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING – NU 382 000 LÄSARE
Fotografi
i gränslandet
till måleri
”Därför behövs
vinstintresset
i vården”
D E B AT T G A B R I E L U R W I T Z
4
PS
Växande
klassklyftor
i Kina
”Har Obama
varit bra
för Europa?”
34–35
11
K R Ö N I K A PÄ R N U D E R
14
VÄ R L D E N
STO C K H O L M S B Ö R S E N
Index
■ Omsättning, Mkr
15 000
345
10 000
340
5 000
335
0
330
Fredag
Måndag
Tisdag
Onsdag
O M XS , E N V E C K A
Fredag
O M XS , I Å R
+8,0%
–2,1%
ºLEDARE 2 ºDEBATT 4 ºNYHETER 6–13 ºVÄRLDEN 14–15 ºANALYS 17–25 ºREPORTAGE 28–30 ºENTREPRENÖR 32 ºPS 34–35
INDUSTRINS
Klarna är klart
över miljarden
Betalningsbolaget Klarnas omsättning spränger
i år miljardvallen med god marginal. Vd Sebastian SiemiatÂ�kowski räknar med en fortsatt hög
tillväxt med ett nytt e-handelssystem. nâ•›NYHETER 8
FOTO: J ARNAUD
NYA KRAFT
FOTO: NIKLAS LUNDENGÅRD
ÅRGÅNG 37 · NUMMER 218 · PRIS 30 KRONOR · VECKA 40 · 2012
Torsdag
Tillfälle ringa in Dunkla utsikter
seniorfavorit
för Outokumpu
Di:s Martin Blomgren
tror att telefontillverkaren Doros sjunkande
siffror bara är tillfälliga.
n VECKANS AKTIE 18–19
Inoxumförvärvet
möter motstånd från
EU-kommissionen
och tynger ståltillÂ�
verkarens aktie. n 20
Tar tid bli bäst Arbetstillstånd
på affärsjuridik ska gå snabbare
Billig flytande naturgas
allt hetare som energikälla
ºInvestor och EQT tror att natur- in i dragkampen med Aga och
gas är framtiden för svensk indu- norska Skangass om den uppvaknande gasmarknaden. n NYHETER 6–7
stri och sjöfart. De ger sig därför
”Att komma in på
listan är ingen quick
fix”, säger ordföranden
på den affärsjuristbyrå
som rankas högst. n 10
Sniffar efter dollar
Specialtränade hundar
avslöjar smugglare som
vill föra ut valuta på grund av
det osäkra ekonomiska läget
i Argentina. n REPORTAGE 28–30
n NYHETER 8
LEDARE
2
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Ledarskribenter: Tobias Wikström (chef) 08-573 652 75. Eva-Lena Ahlqvist, Ronald Fagerfjäll, Torun Nilsson, Petter Olofsson, Bo Pettersson. E-post [email protected]
Putin måste svara med
mer än repression
Man kan förstå att Ikea i Ryssland
censurerade förslaget till katalogom­
slag som toppade en nätomröstning,
utlyst av företaget självt. Ungdomar
med rånarmasker à la Pussy Riot
skulle nog få Moskva- och S:t Peters­
burgsbor att dra på munnen, men ris­
kerar att väcka anstöt i Kazan, Samara
eller Jekaterinburg – för att inte tala
om i Kreml. Med en försäljningsök­
⌀Forskning
■
och utveckling anses ha
positiva effekter på den tekniska ut­
vecklingen och produktiviteten. Att
det gynnar fler än de företag som gör
investeringen kan vara ett skäl att sub­
ventionera FoU. Däremot går det inte
att utifrån forskningen avgöra om det
är bra eller dåligt att stödja FoU med
skattesubventioner. Det här konsta­
terar Företagsskattekommittén i ett
delbetänkande, ”Skatteincitament
för forskning och utveckling”. Ändå
lägger utredningen ett sådant förslag.
Varför? Jo, därför att regeringen
har beställt just det.
Utredningen har stannat för en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna
för kvalificerad FoU med tak och
gränsdragningar av olika slag. Både
vinstgivande bolag och sådana som
Redaktionschef och
stf ansvarig utgivare
Lotta Edling
Nyhetschef, inrikes
08-573 650 31
Göteborgsredaktionen
Västra Hamngatan 9
411 17 Göteborg
031-701 51 50
E-post [email protected]
Malmöredaktionen
Stora Nygatan 24
211 37 Malmö
040-791 45
E-post [email protected]
Textarkiv: All redaktionell text lagras elektroniskt. Externa skribenter
måste meddela eventuellt förbehåll
mot elektronisk lag�ring. I princip
publiceras ej artiklar med sådant
förbehåll.
Sökning av elekÂ�troniskt
lagrad text sker via di.se
CENSURERADE. Ikea i Ryssland vågade inte låta detta bidrag tävla om att pryda nästa katalog, sedan det med
1 400 röster rusat till toppen i en nätenkät. De riktiga Pussy Riot-aktivisterna får i dag sin tvååriga fängelsedom prövad
i en domstol i Moskva.
ning på nära 40 procent är Ryssland
Ikeas snabbast växande marknad, och
påminner om hur viktigt landet har
blivit för många företag. Den ekono­
miska utvecklingen är på många sätt
en ljuspunkt i en glåmig värld.
Goda nyheter, som WTO-medlem­
skap och ett stort privatiseringspro­
gram, överskuggas dock av Vladimir
Putins framfart efter återkomsten
som president i maj. Skyhöga böter
för illegala demonstrationer och ute­
slutning av en tung oppositionsman
från parlamentet vittnar om nervosi­
tet efter den protestvåg som vällde
fram i vintras.
Putin har också gett några näs­
knäppar åt företrädaren Dmitrij Med­
vedev, som ändå väckte visst hopp
med en osminkad verklighetsbeskriv­
ning och löften om modernisering.
Men han har trots allt över fem år
kvar av sin mandatperiod, och borde
inse att ökad repression varken är svar
på Rysslands utmaningar eller på för­
väntningarna hos de medborgare
som så oväntat gick ut på gatorna.
Ikeas framgångar speglar hur Ryss­
”Att ryssarna ser
Vladimir Putin
som en legitim
ledare bottnar
i bristen på tro­
värÂ�diga alter­
nativ, men de
visar en till­
tagande leda med
hans politik och
uppträdande”
land förändrats, och de värderingsför­
skjutningar som detta medför kom­
mer att bli allt svårare att ignorera.
I det senaste numret av Foreign
Affairs redovisas hur den ”tysta majo­
riteten” resonerar, enligt en färsk stu­
die från Moskvainstitutet Center for
Strategic Research. De flesta gillar tan­
ken på en livaktig opposition och är
hjärtligt trötta på vardagskorruptionen
– de vill ha hederliga poliser och slippa
behöva muta sig till sjukvård.
Att ryssarna ser Vladimir Putin
som en legitim ledare bottnar i bristen
på trovärdiga alternativ, men de visar
en tilltagande leda med både hans
politik och uppträdande. Machostilen
och det grova språket ses som en
förolämpande underskattning av de
undersåtar som förmodats vara mot­
tagliga för sådana frierier.
Bara 18 procent av de tillfrågade
beskriver i dag Vladimir Putin som
”intelligent och kultiverad”, mot 43
procent för fyra år sedan. Ryssarna är
på väg att mogna – och beredda att
bli myndiga.
Välj skattesänkningar som gör nytta
Di Rakt på sak
n
REDAKTIONEN
Telefon 08-573 650 00 (växel)
Fax 08-573 652 20
E-post [email protected]
Postadressâ•‹113 90 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 21
Redaktionschef
Fredrik Björnsson
Di Ledare måndag 1/10
n
⌀■I dag prövas fängelsedomen på två
år mot Pussy Riot-aktivisterna i en
domstol i Moskva. Utslaget kan bli
en intressant politisk signal eftersom
premiärminister Dmitrij Medvedev
förklarat att domen den 17 augusti är
”kontraproduktiv” och att alla måna­
der de dömda suttit i häkte bör vara
straff nog.
Som halva världen numera vet
framförde punktrion i självaste Fräl­
sarkatedralen en föga from vädjan till
Jungfru Maria att rädda Ryssland från
Vladimir Putin – som ändå vann pre­
sidentvalet i mars med bred marginal.
Det vore ingen vidare reklam för
det ryska rättssystemet om de släpp­
tes fria efter nya vinkar från makten
– tidigare var det Vladimir Putin som
inför åklagarens utgångskrav på sju
års fängelse förklarade att domen inte
bör bli för hård.
Men det är säkert frestande, även
om skadan redan är skedd efter all
publicitet och protester. I veckan säl­
lade sig fredspristagaren Aung San
Suu Kyi till raden, och aktivisterna
kräver att de inblandade ska utsättas
för internationella sanktioner – precis
som många vill göra i fallet med den
modige (och därför döde) advokaten
Sergej Magnitskij.
Yttre intervention i ryska rättsfall
riskerar dock att motverka sina syften,
och underblåsa de västfientliga stäm­
ningar som Vladimir Putin har för
vana att spela på. När det gäller
”punkbönen” är det desto enklare,
eftersom få ryssar ser provokatörerna
som några frihetsmartyrer.
Chefredaktör och
ansvarig utgivare
Peter Fellman
går med förlust får en viss kostnads­
lättnad. 2 500 företag berörs. Stats­
finansiellt handlar det om 790 miljo­
ner kronor per år. Höjd skatt på peri­
odiseringsfonder för juridiska perso­
ner ska finansiera det hela.
Sverige är sårbart; en stor del av
forskningen ligger i storföretag. Astra
Zeneca drar ned; vem gör det härnäst?
Hur ska Sverige kunna behålla och
locka till sig forskning? Hur får man
nya forskningsintensiva och innova­
tiva företag? Det är viktigare och större
frågor som borde ha ställts hellre än
hur man ska konstruera ett skatte­
incitament, som ingen vet om det ens
har positiva effekter på samhälls­
ekonomin. Ett rejält skatteincitament
finns dessutom redan i och med att
utgifter för FoU är direkt avdragsgilla.
Det bästa med att förslaget är att
kommittén nu kan ägna sig de frågor
som den egentligen ska utreda.
”Tänk om
enkla generella
förÂ�bättringar
skulle stimulera
forskningen mer
än subven­
tionerad FoU.”
Väl så viktigt är att någon tänker
också på det som utredningen inte får,
till exempel vad som verkligen skulle
kunna göra Sverige attraktivt som
forskningsland. Då får man inte bortse
från höga marginalskatter, kapital­
skatter, ägar- och entreprenörsskatter.
Tänk om enkla generella förbätt­
ringar skulle stimulera forskningen
mer än subventionerad FoU. Varför
inte utreda vad lägre statlig inkomst­
skatt, lägre kapitalinkomstskatt,
�slopade 3:12-regler med mera skulle
betyda för ett dynamiskt och innova­
tivt företagsklimat. Just det som
enligt direktiven är syftet med Före­
tagsskattekommittén.
Vd
Henrik Stangel
ANNONSER
Chef annons
Erik Lennmark
Bokning och prisfrågor (textsida)
Telefon 08-573 650 00
Fax 08-573 652 20
E-post [email protected]
Postadress 113 90 Stockholm
Jobb & Karriär,
Företagsinformation,
Rapporter, meddelanden
och emissioner:
Annonssäljarna
Telefon 08-21 28 50
E-post [email protected]
Övriga rubriker
Newsfactory
Telefon 08-505 738 05
E-post [email protected]
UPPLAGA
Chef upplaga
Cecilia Göthlin
KUNDTJÄNST/SUPPORT
E-post [email protected]
Tel 08-573 651 00
Fax 08-34 78 24
Öppettider:
mån-fre 06.00–18.00,
lör 07.00–12.00
Prenumerationspriser
För fullständiga prenumerationsÂ�
villkor, gå in på
www.di.se/tidningen
Bankgiro: 575-8222
Plusgiro: 94 71 01-2
Upplaga
103 100
(TS helår 2011)
Läsare
382 000
(Orvesto konsument helår 2011)
Chefredaktör och ansvarig
utgivare: Peter Fellman.
Chef för di.se: Klas Granström
E-post: [email protected]
752 440
EVA- LENA
AHLQVIST
[email protected]
Utgivare: Dagens industri AB
Tryck: BOLD/DNEX
Tryckeri AB, Akalla
V-TAB, Landvetter
MittMediaPrint,
Örnsköldsvik 2012
ISSN 0346-640X
08-573 650 00
Läsare på nätet.
(Nielsen Online: unika webbläsare
under vecka 37, 2012)
I ÅR HAR VI VERKLIGEN HAFT
NYTTA AV BACKSPEGLARNA.
Den här TTA-säsongen har vi verkligen lämnat konkurrenterna bakom oss.
Inför sista deltävlingen hade vi vunnit både Team- och Märkesmästerskapen,
och igår lyckades dessutom Fredrik Ekblom säkra Förarmästerskapet.
Det firar vi med att ordna en tävling där du kan vinna en nervkittlande dag
på en racingbana. Dels får du göra en åktur med Fredrik, dels får du köra
en Polestaroptimerad Volvo V60. Tävlingen hittar du på grandslam.nu
Tack alla inom Volvo och Polestar som förvandlat en vanlig Volvo till ett
oslagbart kraftpaket. Och ett extra stort grattis till dig, Fredrik!
DEBATT
4
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Redaktör: Petter Olofsson [email protected] Telefon 08-573 650 00
Fel frågor ställs i debatten om vård, omsorg och skola. Är det vinstintresset
som är pudelns kärna? Borde det inte snarare handla om kvaliteten på,
och tillsynen av, det som levereras? Frågor som i lika hög grad berör offentlig
som privat verksamhet. Det frågar Gabriel Urwitz, Segulah.
FRÅGOR KRÄVER SVAR. Hur ska det offentliga klara av att leverera en mer mångfacetterad omvårdnad om vi inte släpper in entreprenörer i systemet, undrar Gabriel Urwitz.
FOTO: JOEY ABRAIT
Därför behövs vinster i vården!
P
å senare tid har debatten
om vinster i vård, omsorg
och skola blivit mer intensiv. Många tycks mena att
denna typ av tjänsteproduktion måste bedrivas utan privat
vinstintresse. Är just vinstaspekten
verkligen den viktigaste frågan när
det gäller framtidens produktion av
offentligt finansierade vårdtjänster?
Den viktigaste frågan att ställa borde vara hur vi ska ha råd att upprätthålla en acceptabel nivå – eller rent av
en förbättrad nivå – på offentligt finansierade tjänster inom vård, äldreomsorg och skola, så att Sverige kan
vidhålla ett bra välfärdssystem
Det som, kanske oreflekterat, upprör många är att det går att tjäna
pengar på skattefinansierad verksamhet. Men detta pågår hela tiden
i vårt samhälle sedan många år tillbaka. Vilka bygger våra vägar, våra
sjukhus, våra skolor, våra dagis?
Â�Vilka producerar assistenttjänster,
handikapputrustning? Det finns
mängder av skattefinansierad verksamhet som sedan lång tid tillbaka
drivs med vinstintressen. Men tydligen är det så att vård, omsorg och
skola väcker särskilda känslor.
I dag kostar svensk vård drygt 300
miljarder kronor, skolan cirka 200
miljarder kronor och äldreomsorgen
också cirka 200 miljarder kronor. Med
andra ord kostar dessa tre områden
tillsammans drygt 700 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent
av Sveriges BNP. I dag är drygt 18
procent av befolkningen 65 år eller
äldre. Om 30–40 år kommer enligt
prognoserna drygt 25 procent av befolkningen, det vill säga ytterligare
700╯000 personer, att vara 65 år eller
äldre vilket ökar behovet av vård och
äldreomsorg.
Sverige är en liten
öppen ekonomi som
under hela efterkrigstiden har varit
utsatt för stark internationell konkurrens. Svensk industri
har lyckats att kontinuerligt ställa om,
rationalisera, utveckla nya produkter och tjänster för
att upprätthålla sin
konkurrenskraft. För
att klara detta måste
företagen göra vad
som krävs. Ibland
fordras stora och
Â�besvärliga omställningar, ibland krävs
hårda rationaliseringar, nästan alltid
krävs välutbildad personal som får
möjlighet att Â�ytterligare utveckla sin
kompetens. Sverige har bland annat
tvingats lägga ned textilindustrin, varven, omstrukturerat skogsindustrin,
rationaliserat bilindustrin, utvecklat
telekom- och it-industrin.
Detta hade inte kunnat ske utan ett
”Den viktigaste
frågan att ställa
borde vara hur
vi ska ha råd att
upprätthålla en
acceptabel nivå
– eller rent av en
förbättrad nivå –
på offentligt finansierade tjänster.”
marknadsekonomiskt system, där det
finns möjligheter för företagen att göra goda vinster, för ägarna att bli rika
om man lyckas väl – men också för
företag att gå under och ägare att förlora pengar om de inte klarar av konkurrensen.
Det är värt att också påminna om
fackets konstruktiva roll i den svenska utvecklingen.
Är situationen så väldigt annorlunda inom offentligfinansierad tjänsteproduktion som vård, äldreomsorg
och skola? Behoven och vård och äldreomsorg kommer att fortsätta att öka
kraftigt vilket frestar på svensk ekonomi och finansieringen av offentlig
sektor. Det måste ligga i allas intresse
att se till att den offentligfinansierade
tjänsteproduktionen blir så effektiv
som möjligt.
Kan vi effektivisera med 10 procent, och åstadkomma samma produktion av vård, äldreomsorg och
skola till 10 procent lägre kostnader
– så sparar vi 70 miljarder kronor!
Hur ska detta åstadkommas om vi
inte släpper in entreprenörer och
vinstintressen i produktionen av
dessa tjänster? De som motsätter
sig vinster i produktionen av offentlig finansierade tjänster måste förklara hur Sverige framdeles ska kunna upprätthålla sin välfärd i ett system utan vinstintressen.
Tjänsteproduktion är i vissa avseenden annorlunda än klassiskt industriell produktion, men i grunden finns
samma behov av att utveckla effektivitet i sättet att arbeta, att utveckla nya
rutiner, att investera i medarbetarnas
kunskapsuppbyggnad, i it-system, att
utveckla nya tjänster. Vi måste fråga
oss hur detta kan ske på bästa sätt.
I ett mer mångfacetterat Sverige
finns det till exempel behov av
många olika lösningar när gäller
Â�omvårdnad av äldre. Hur ska det
�offentliga kunna klara av att leverera
en mer varierad omvårdnad om vi
Â�inte släpper in Â�entreprenörer i systemet?
Och ska vi släppa in dem så måste
det finnas ett vinstintresse. Det offentligas viktigaste uppgift borde vara att
handla upp på bästa sätt, att kvalitetssäkra och följa upp den vård, skola
�eller omsorg som levereras av olika
leverantörer – och vidta åtgärder mot
de leverantörer som inte uppfyller de
krav som samhället bör ställa.
De som är motståndare till vinster
i offentlig finansierad tjänsteproduktion måste förklara hur vi ska upprätthålla effektiviteten och mångfalden.
Om nu privata leverantörer av dessa
tjänster kan tjäna 5–10 procent på
omsättningen i vinst, utan att ge en
sämre service och kvalitet, innebär det
att det som produceras av det offentliga är 5–10 procent för dyrt!
Varför ska vi medborgare
acceptera detta?
GABRIEL URWITZ
ordförande, Segulah Advisor
SVERIGES BÄSTA TIDTABELL.
Med upp till 136 inrikesavgångar/dag. Var du än bor kan
du alltid ta ett senare flyg. Boka och boka om på sas.se
Källa: Nepa undersökning april 2012. Tidtabell nov 2012.
CP+B
NÄR MÖTET
BLIR LITE
TREVLIGARE
ÄN VÄNTAT.
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
6
NYHETER
Nyhetschefer: Anna Ekelund och
Jonas Jonsson. [email protected], 08-573 650 31
Få kan dra av
för välgörenhet
Obetalda skolfoton
när konjunkturen viker
n Vid årsskiftet blev det möjligt att göra av­
drag på skatten för gåvor
�
till välgörenhet.
Men reformen är knappast någon succé.
”Intresset har varit förvånansvärt lågt.
Ett tusental av våra cirka 100 000 givare
kan komma i fråga, säger till exempel
Â�Malin Thiel, insamlingsansvarig på Rädda
Barnen. (TT)
n Obetalda skolfoton är en utmärkt
�konjunkturbarometer.
Under krisåret 2009 hade landets största
skolfotobolag 5 225 mål hos Kronofogden.
I╯fjol var antalet nere på 3 799. Men i år, när
konjunkturen viker, blir det fler igen. Efter
inte ens nio månader är antalet mål redan
uppe i nästan 4 000. (TT)
Wallenberg ger
VÄXER. Nästa år väntas beslut fattas om en ny terminal för flytande naturgas i Göteborgs energihamn och 2015 ska den kunna tas i drift. En avsiktsförklaring om projektet har tecknats mellan Swedegas,
EQT gör miljardsatsning på flytande energi
Import av flytande naturgas är räddningen
för svensk energiintensiv industri och för
att sjöfarten ska klara nya hårda svavel­
regler.
Det tror den Wallenbergdominerade risk­
kapitaljätten EQT som på allvar tar upp
�kampen med gaskoncernen Aga och
norska Skangass som också hårdsatsar
på storskalig gasutbyggnad i Sverige.
Det globala uppsvinget för
naturgas är med full kraft på
väg in över Sverige. I skym­
undan har en kapplöpning
med miljardbelopp som insats
startat och väntas rita om
energikartan ordentligt de
närmaste åren.
Trots att det har gått snart
30 år sedan naturgasen på all­
var började importeras till
Sverige från numera sinande
danska källor i Nordsjön så
har naturgasen hittills inte fått
någon stor roll i energiförsörj­
ningen.
Marknaden tar fart
Men den sömniga svenska
gasmarknaden håller på att
vakna. Uppemot en fördubb­
ling av gasförsäljningen i Sve­
rige är fullt möjlig de när­
maste åren, tror bland annat
Swedegas, som inlett en
gasoffensiv sedan riskkapital­
bolaget EQT tog över som
ägare.
”Naturgasen har länge
varit viktig på många håll
i världen men har formligen
exploderat sedan nya stora
fynd gjorts i bland annat
USA. Marknaden svämmar
över av naturgas och den
har rasat i pris jämfört med
oljan ”, säger Lars Gustafs­
son, vd för Swedegas.
”För svensk industri
kan det på relativt kort tid
bli en överlevnadsfråga
att den får tillgång till billig
gas för att klara konkurren­
sen.”
Bolaget äger huvuddelen av
det svenska gasnätet. Men
efter att både energibolag och
svensk industri har misslyck­
ats med en rad försök att
bygga ut gasnätet är det i stäl­
let storskalig import av
�flytande naturgas, LNG, via
fartyg som ska öppna gas­
kranarna för Sveriges energi­
köpare.
Bygger ny terminal
Brohuvudet i Swedegas offen­
siv är en ny gasterminal
i Göteborgs hamn. Och så sent
som i förra veckan underteck­
nade Göteborgs hamn en
avsiktsförklaring med Swede­
gas och nederländska termi­
naloperatören Vopak om en ny
terminal för flytande naturgas.
”Göteborg är Sveriges
�viktigaste transportnav och
att just Nordens största hamn
blir en del i projektet är en vik­
tig milstolpe. Lokaliseringen
öppnar både för import av gas
till de internationellt bästa
villkoren och samtidigt för
vidare transport till en stor del
av Sverige och som hittills haft
4,3
NYHETER
Miljöpartiet vill
ge till äldrevård
n I Miljöpartiet de grönas
skuggbudget Â�satsas 3 miljarder kronor under tre år på
Â�äldreomsorgen.
Pengarna ska användas
för att hjälpa kommunerna
att få en bättre arbetsmiljö.
(TT)
7
procent
n Så litet är stödet för Centerpartiet enligt SR Ekot
och Novus sammanställning av de största opinionsundersökningarna för september månad. det är det
lägsta stödet på fyra år.
Även Kristdemokraterna
backar och får 3,3 procent.
(TT)
Terminaler för flytande naturgas (LNG)
Under
utredning
Gävle
Stockholm
Klar 2011
Nynäshamn
Lysekil
Under uppbyggnad,
klar 2014
Göteborg
Under
utredning
Swedegas
Aga
Skangass
Swedegas
stamnät
KARTA: ANNA BYSTRÖM
Di Fakta
n
LNG – iskall naturgas
■■LNG, Liquefied Natural
Gas, är flytande naturgas.
Den produceras genom att
naturgas kyls ned till vätskefas, vilket sker vid minus
162 grader.
■■I Sverige finns gasnät
främst i Skåne och på Västkusten. Naturgasen svarar
för Â�endast cirka 3 procent av
full gas
Göteborgs hamn och hamnoperatören Vopak.
ingen eller begränsad tillgång
till naturgas”, säger Lars Gus­
tafsson.
Anläggningen ska bli Sve­
riges första terminal som är
öppen för alla aktörer. Både
svensk energikrävande indu­
stri och sjöfarten är de främsta
målgrupperna.
”Industrin kan både kraf­
tigt sänka kostnaderna och
minska utsläppen genom att
byta från olja till naturgas.
Och för sjöfarten är LNG ett
av få alternativ när kraven
på svavelutsläpp skärps
Â�kraftigt”, säger Lars Gustafs­
son.
Han räknar med att fatta
beslut om miljardbygget
i Göteborg nästa år och att den
Sveriges energiförsörjning,
att jämföra med drygt 20
procent i EU.
■■Inom industri, sjöfart och
tung vägtransport ersätter
LNG främst olja. Genom att
byta till LNG minskar
Â�utsläppen till luft kraftigt.
Källa: Swedegas, Energigas Sverige,
Skangass
FOTO: GÖTEBORGS HAMN
nya terminalen är på plats
under 2015.
”Vi skannar nu av markna­
den, men vet att intresset och
potentialen är mycket stort.
STORA PLANER. Lars
Â�Gustafsson, vd för Swedegas, vill ge Â�flytande naturgas
en central roll på svensk
Â�energimarknad.FOTO: JÄGER ARÉN
Fler om budet
Men konkurrensen blir hård.
Startskottet för den nya
striden på gasmarknaden
�
gick redan förra året. Då
invigde gasjätten Aga i Nynäs­
hamn landets första terminal
för flytande naturgas. Inves­
teringen, som var i miljard­
klassen, var den största i bola­
gets historia.
”Omställningsviljan är
Â�trögare än vi hade väntat oss
på grund av konjunkturen.
Men vi har fått flera kontrakt
Moderaterna
vill ha samtal
n 900╯000 samtal med
Â�människor runt om i Sverige
ska Moderaterna genomföra Â�under samtalskampanjen ”Hallå Sverige” som
startade i helgen. Kampanjen pågår fram till valet
2014. (TT)
Läs mer
ECB och USA
präglar veckan
■■Ett räntebesked från ECB
och sysselsättningssiffror
från USA sätter tonen under veckan som kommer.
SIDAN 17
Genombrott för
norsk naturgas
Över 15 miljarder kronor.
Så mycket är det jättelika
gaskontraktet som Preem
har tecknat med norska
Skangass värt.
SCA och Uddeholm är
andra tungviktare som
också väljer norsk naturgas som nu fått sitt
genombrott i Sverige.
Landets största oljekoncern,
Preem, jublar över den nya
gasvågen i Sverige.
”Vi har tillsammans med
andra försökt få till import av
naturgas till Sverige under
många år, och det är mycket
positivt för oss i svensk indu­
stri att det nu äntligen lyck­
ats”, säger Thomas Ögren,
presschef på Preem.
Bolaget är bland de första
att utnyttja inflödet av fl
� ytande
naturgas till Sverige.
Jättekontrakt
Enligt uppgift till Di är insat­
serna mycket stora. I ett avtal
med norska Skangass köper
Preem 200╯
000 ton LNG
årligen under de närmaste
�
femton åren. Värdet på kon­
traktet är enligt Skangass över
1 miljard kronor per år, alltså
sammanlagt drygt 15 miljar­
der kronor.
”Det är mycket tuffa tider
i vår bransch och livsviktigt
för oss att vara konkurrens­
kraftiga. Vi räknar med att
detta blir en mycket god affär
för Preem. Genom att ersätta
andra bränslen i vår process
med LNG sänker vi våra årliga
kostnader med 200 miljoner
kronor och minskar samtidigt
koldioxidutsläppen
med
130╯000 ton”, säger Thomas
Ögren.
Bygger ny terminal
Avtalet innebär ett stort
genombrott för norsk gas
i Sverige och leverantören
Skangass. För att klara leve­
ranserna till Preem bygger
det norska gasbolaget just
nu en stor LNG-terminal
i anslutning till Preems
Â�raffinaderi i Lysekil. Anlägg­
ningen ska stå klar 2014 och
får då kapacitet att leverera
även till andra svenska kun­
der.
”Affären med Preem är för­
stås väldigt positiv och visar
att gas är mycket konkurrens­
kraftigt både ekonomiskt och
ur miljösynpunkt”, säger Peter
Blomberg, Sverigechef för
Skangass.
Storbolag blir kunder
Han avslöjar att även bland
annat skogs- och hygien­
koncernen SCA och stålbola­
get Uddeholm redan har teck­
nat avtal om att köpa LNG av
Skangass.
Bolaget förser också Aga
med norsk gas. Och tidigare
i år fick Aga prestigekontrak­
tet att förse Viking Lines nya
gasdrivna passagerarfärja
med flytande naturgas.
KIM LUNDIN
[email protected]
031-701 51 52
och ser stor potential fram­
över”, säger Jan Bäckvall, chef
för Aga.
Köper norsk gas
Aga köper sin gas från norska
Skangass som sam�
tidigt
är i full färd med ett eget
intåg på den svenska mark­
naden.
Förutom en ny terminal
som byggs i Lysekil utreder
gasbolaget en eventuell termi­
nal även i Gävle. Det innebär
risk för frontalkollission med
Swedegas som också vill
bygga i Gävle.
KIM LUNDIN
[email protected]
031-701 51 52
INKÖRSPORT. Norska Skangass är i full färd med att bygga en
terminal för flytande naturgas i Lysekil.
NYHETER
8
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Snabbare
tillstånd
för arbete
Migrationsverket inledde för ett år
sedan ett pilotprojekt där certi­
fierade företag får snabb hand­
läggning av arbetstillstånd för
arbetskraft utanför EU och EESområdet.
I╯dag, måndag, blir systemet
permanent och utvidgas.
Under året har omkring 320 certifierade företag beviljats över 3╯000
arbetstillstånd. Den genomsnittliga
handläggningstiden är enligt Migrationsverket fem dagar, en bråkdel av
de 90 dagar som är målsättningen för
ärenden från företag som inte certifierats.
Enligt Alejandro Firpo, chef på
arbetstillståndsenheten i Stockholm, är
det nya systemet ett resultat av diskussioner som Migrationsverket fört med
stora arbetsgivare som Ikea och TetraPak. Bland deras rekryteringsbehov
finns bland annat utländska it-specialister.
Öppnar sig för insyn
”De här företagen behöver en snabbhet
i systemet. Att vänta 3–4 månader är
inte acceptabelt för dem”, säger
Alejandro Firpo och fortsätter:
”Företagen som certifieras har
genomgått en gedigen kvalitetsgranskning av oss. Företagen öppnar böckerna och tillåter oss att göra kontroller
som vi enligt lag inte kan göra av andra
företag”.
Av de omkring 13╯500 arbetstillstånd
som Migrationsverket beviljade från
januari till augusti i år gick 5╯500 till
bärplockare från Thailand.
Deras ofta svåra arbetsförhållanden
har fått stor uppmärksamhet men Alejandro Firpo betonar att inget bärföretag har ansökt om certifiering och
omfattas inte av det förenklade regelverket.
Ingenjörer och it-specialister
I╯stället är det främst ingenjörer och
it-specialister från Indien, Kina och
USA som omfattas. I det system som
sjösätts i dag måste ett företag behöva
göra 25 anställningar av utländsk
arbetskraft per år, nyanställningar eller
förlängningar, för att ansöka om certifiering.
Mindre företag kan anställa utomeuropeisk arbetskraft via ett rekryteringsbolag som certifierats av Migrationsverket.
Målet är att även studenter och gästforskare på sikt ska omfattas av certifieringssystemet.
KARIN LUNDBÄCK
[email protected]
08-573 654 93
PIONJÄR. Alejandro Firpo, chef på
Migrationsverkets arbetstillståndsenhet i Stockholm, ser det nya systemet som ett resultat av diskussioner.
NYA DRAG. Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski styr företaget mot ökad omsättning och nya produkter för e-handelsbetalning.
FOTO: NIKLAS LUNDENGÅRD
Klirr i kassan för
Klarnas nya kassa
I år spränger omsättningen i det unga
snabbväxande betalningsföretaget Klarna
med god marginal miljardvallen.
Vd och grundare Sebastian Siemiat­
kowski räknar med fortsatt lönsam tillväxt
när hajpade Klarna i höst rullar ut sin nya
superkassa Klarna Checkout till e-hand­
larna.
”Det ska vara lika lätt att
e-handla som att trycka på
gilla�
knappen i Facebook”,
säger vd:n och grundaren
Sebastian Siemiatkowski och
visar på ett helgtomt kontor
i Stockholm hur nya Klarna
Checkout fungerar vid en
affär på nätet.
”Vi tar bort behovet av personnummer. I Klarna Checkout räcker det med namn,
e-post och postnummer och
det går att logga in via Facebook”, säger han.
E-handelskunder kan välja
på en rad betalningslösningar. Förutom Klarnas
fakturaÂ�modell finns till exempel svenska lösningar från
Dibs , Payex och Svea. Därtill
finns kreditkortsföretagen,
bankerna och postförskott
som alternativ.
En stor andel e-handelskunder blir så kallade dropouts och hoppar av affären
när det blir för krångligt att
betala i kassan.
”Att kunden kan genom-
föra sitt köp enkelt blir viktigare och viktigare.”, säger
Sebastian Siemiatkowski.
Ser en försäljningsökning
På kontoret visar han en film
som studerar hur en äldre
nybörjare som trots en del
misstag i knapptryckningen
accepteras som kund av Klarnas nya faktureringssystem.
”Nu har den testats i betaversion hos en handfull
e-handlare och resultatet är
tydligt. Andelen köp som
avbryts sjunker märkbart”,
säger Sebastian Siemiatkowski.
Blir det tio procent fler
affärer för e-handlarna?
”Det är tidiga tester men vi
kan se en försäljningsökning
på över tio procent hos handlarna som använder Checkout.”
Det låter som ökad risk för
Klarna. Ni är ju i princip ett
factoringbolag som köper
handlarnas fakturor direkt
vid själva transaktionen.
Di Fakta
n
Snabb succé
⌀■Tidigare i år
betalade Skypegrundaren Niklas
Zennström
100 Mkr för drygt
1 procent i Klarna
från bland andra
Öresund.
⌀■Värdet på
Klarna beräknades då till 6,7 miljarder kronor.
⌀■Omsättning
2011:750 Mkr.
⌀■Resultat 2011:
51, 1 Mkr.
⌀■Prognos
2012: Över en
miljard i omsättning.
⌀■Antal an­
ställda: 720.
Enkelheten ger väl fler be­
drägerier?
”Vi vänder hellre på det.
Den absoluta majoriteten av
kunderna som näthandlar är
hederliga. Det är för dem som
vi vill underlätta affärerna.
Sedan har vi utvecklat ett
mycket sofistikerat system för
att hitta bedragare. ”
”Och när handeln nu flyttar
till mobilen blir det ännu viktigare att leverera en enkel
betallösning. Ju bättre vår kreditvärdering fungerar och
desto fler kunder vi godkänner desto fler affärer gör ju
våra anslutna handlare.”
Procent på köpet
Fler affärer är också livsluften
för Klarna.
Varje gång en köpare gör
ett avslut tickar det in en fast
avgift och en procentandel till
Klarna från den anslutna
handlaren.
Ryktet säger att ni kan för­
dubbla omsättningen i år
från 750 Mkr i fjol till närma­
re 1,5 miljarder?
”När det gäller prognoser
för i år är vi litet försiktiga. Vi
kommer att omsätta betydligt
över en miljard och vi kommer att vara lönsamma”,
säger Sebastian Siemiatkowski.
I Sverige anser sig Klarna
ha en andel på 20–25 procent
av e-handelns betalningar.
På väggen på kontoret
hänger ett foto när Sebastian
Siemiatkowski i en tävling
2005 presenterar affärsidén för
en jury med bl a H&Ms Stefan
Persson, och Marcus Wallenberg som gjorde tummen ned.
Österrike nästa land
Klarna finns i Norden, Holland och sedan 2010 i Tyskland men marknadsandelerna
är fortfarande låga. På jättemarknaden Tyskland handlar
det om enstaka procent.
När ska ni in i ehandelns
moderländer som till exem­
pel USA eller England?
”Vi har globala ambitioner.
Men vi arbetar ju under EUs
lagstiftning så jag skulle säga
att England eller Frankrike
låter mer rimligt än USA i nästa
fas. I år blir det Österrike.”
Behöver ni ta in mer kapital
eller noteras för att klara
ambitionerna?
”Det är ingenting vi planerar för även om det är dyrt att
expandera”
Klarnas symbol på e-handelssajterna har varit en blå
tulpan. Nu byts den ut. Låter
dyrt och kanske farligt.
Vad kostar er nya profil?
”Det är säkert dyrt men vi
har gjort mycket av jobbet
själva så det är svårt att säga
ett exakt pris.”
LARS TULIN
[email protected], 040-791 45
NYHETER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
9
Skandia ger unikt lån
till strålbehandling
I en unik affär lånar Skandia ut 750 miljoner kronor till Kommunalförbundet
Â�avancerad strålbehandling, KAS, via ett
tjugoårigt obligationslån.
Utan kreditbetyg och säkerheter får KAS
betala en fast ränta på låga 3,67 procent.
KAS bildades 2006 av sju
svenska landsting och regioner. Förbundets uppdrag är
att finansiera och driva en
anläggning för en ny sorts
strålbehandling av cancer, där
protoner används i stället för
fotoner.
Anläggningen, som nu
byggs i Uppsala, ska utrustas
med en gigantisk protonkanon
som kostar cirka 750 miljoner
kronor. Hur köpet ska finansieras har diskuterats i flera år.
Men nu finns en lösning som
har visat sig vara billigare än
alla andra alternativ.
LYCKAT LÅN. Jerker Swanstein, ordförande för KAS, är glad för
det förmånliga lånet från Skandia. Det är även Lars-Göran
Â�Orrevall, Skandias chef för investeringsstrategi (lilla bilden).
Â�Anläggningen byggs i Uppsala. FOTO: STEFAN LINDBLOM
Di Fakta
n
95 kommunalförbund
⌀■ Ett kommunalförbund är
en offentligrättslig form för
samverkan mellan kommer
och/eller landsting. Det finns
i dag 95 kommunalförbund
i Sverige, varav de flesta inom räddningstjänstÂ�Â�omÂ�rådet.
⌀■Bakom kommunalförÂ�
bundet Kommunalförbundet
avancerad strålbehandling,
KAS, står landstinget
i Uppsala län, landstinget
i Östergötland, region Â�Skåne,
Stockholms läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.
Ingen säkerhet för lånet
Som första kommunalförbund i Sverige ska KAS låna
upp pengarna på kapitalmarknaden genom ett obligationslån. Motpart är bank- och
försäkringskoncernen Skandia, som ensam finansierar
hela lånet på 750 Mkr.
Lånet löper över 20 år med
en fast ränta på 3,67 procent,
vilket i ett historiskt perspektiv är mycket förmånligt för
låntagaren. Som jämförelse
kan nämnas att under de
senaste tio åren har marknaden i genomsnitt krävt exakt
lika mycket betalt, 3,67 procent, för att låna ut pengar till
svenska staten på tio års sikt.
KAS saknar dessutom kreditbetyg och har inte heller
behövt ställa några som helst
säkerheter för lånet.
”Det är väldigt förÂ�
del�
aktigt”, säger Jerker Swanstein, moderat politiker och
ordförande för KAS.
”Vi har varit på både Europeiska investeringsbanken
och Nordiska investerings-
banken och resonerat om en
långsiktig finansiering, men
Skandia är billigast och enklast att ha att göra med”, säger
han.
Lars-Göran Orrevall, Skandias chef för investeringsstrategi, är lika nöjd.
”Livförsäkringsbolag som
Skandia ställer ut långa
garantier och är intresserade
av värdepapper som kan
matcha dem. Då passar det
här väldigt bra”, säger han.
”750 miljoner kronor är
mycket pengar, men med
tanke på vår tillgångsbas på
300 miljarder kronor är det en
ganska lagom storlek på ett
lån”, säger han.
Att KAS varken har något
kreditbetyg eller har ställt
några säkerheter bekymrar
honom inte.
”I och med att det står
landsting bakom så uppfattar
vi det här som väldigt säkert.”
Ansvaret inte glasklart
Men hur långt landstingens
ansvar för KAS skuld sträcker
sig i praktiken verkar inte helt
vara glasklart.
”Huvudmännen går inte
i god för det men enligt lagen
om kommunalförbund är
huvudmännen ytterst ansvariga för förbundets skulder. Så
teoretiskt sett finns det ytterst
en form av förpliktelser för
landstingen, men det finns
ingen borgensförbindelse eller
så”, säger Jerker Swanstein.
Skandionkliniken, som den
nya cancerkliniken ska heta,
beräknas öppna våren 2015.
MARTIN REX
[email protected]
08-573 650 55
Dunkelt om dyra flyg
Beslutet att köpa upp till
60 nya Gripenplan för
90 miljarder kronor av
skattebetalarnas pengar
baserades på delvis hemliga kalkyler och analyser.
I fjärran skymtar ett diffust
hot från öst.
Köpet klubbas med regeringens budget för 2013. Där
nämns det på en knapp sida.
Underlag som regeringen
lutade sig mot hemligstämplades. Det kom från Saab och
Försvarsmakten och rörde
kostnader och hotbild. Riksdagens försvarsutskott låste
i våras in Saabs dokument i ett
kassaskåp utan att ens titta på
det.
”Det berodde på SchweizÂ�
affären. Vi ville inte riskera att
det läckte uppgifter som
kunde användas på felaktigt
sätt”, säger utskottets ordÂ�
förande Peter Hultqvist (S),
vars parti stödjer köpet.
Den 25 augusti meddelade
regeringen att Sverige köper
40–60 plan och Schweiz 22.
(TT)
www.big-gruppen.com
Think
Think BIG!
BIG!
BIG-GRUPPEN är Nordens ledande bygg- och industrikedja
med 60 yrkesbutiker och lokala lager från Finnmark i norra
LagerService
äri ett
system
där vi tar totalansvaret för
Norge till Skåne
södra
Sverige.
skötsel och drift av ett för resp. kund anpassat lager/förråd
BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en
på industrin, på byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstörre kedja kan erbjuda med bland annat import och volymstaden.
inköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare
Beräkningar
och erfarenhet
visar att kundernaIT-lösningar
sparar stora
i världen, rationella
och kostnadsbesparande
samt resurser
av bådegenom
svenska
nordiska
belopp
årligen för
via tecknande
vår LagerService,
attoch
överlåta
storkundsavtal.
lagerhållning,
beställningar och logistik till oss. Kunderna får
ökad kontroll över sina inköp av verktyg, skyddsutrustning,
Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala
maskiner, fästelement och förbrukningsartiklar. De får hjälp
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang,
att
hålla
nere med
lagervärdet
och de
viktigalösningar.
resurser vilket
lokal
närvaro
lager, butik
ochfrigör
kundunika
sammantaget ger bättre ekonomi.
Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.
Fördelarna är många och det är enkelt och snabbt att
Think BIG!
100.000-tals
inteBIGha fel.
komma
igång.
Tveka inte företagskunder
att kontakta detkan
lokala
Kontakta för
ossmer
gärna
för mer information.
företaget
information.
Med LagerService frigör ni
resurser till er kärnverksamhet, och ni får tillgång till ett
för er verksamhet noga utvalt
och anpassat sortiment med
garanterad tillgänglighet.
Sverige Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Göteborg/
Hisings Backa Prevex Göteborg/Sisjön Prevex Götene Movab Halmstad IMAB Helsingborg
IMAB Jönköping Sohlbergs Kalmar Lundgrens Järn Karlshamn Hjelmbergs Järn Ljungby
Sohlbergs Malmö Prevex Skene Skene Järn Skövde Bygg & Industripartner Stockholm/
Bromma Flinks Järn Stockholm/Globen Flinks Järn Stockholm/Hornsberg Flinks Järn
Stockholm/Solna Lundqvist Maskin & Verktyg Stockholm/Sätra Flinks Järn Stockholm/
Vällingby Toolcom Sundsvall Industricenter Uppsala Maskin & Verktyg Vimmerby
Albins Västerås Maskin & Verktyg Växjö Stål & Verktyg Örebro Skydd & Verktyg
Norge AEO Nord - AEO Nordland - AEO Midt-Norge - AEO Vest - AEO Øst - Tingstad - Kyvik Industrivarehuset
Är balans i livet
på väg att bli
en IT-fråga?
Tillsammans med Kairos Future har
vi kartlagt morgondagens kontor.
Följ med oss in i framtiden på
tdc.se/kontorsrevolutionen
IT och telekom för företag.
Och för människorna som jobbar där.
10
NYHETER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
ta NYHEtERNa
MED DIG
HELa DaGEN
NÖJDA. Dick Lundqvist, styrelseordförande för och delägare i Gernandt & Danielsson, är liksom
kollegan Tobias Larsson glad att advokatfirman behåller sin ställning i årets rankning av affärs­
jurister. FOTO: NIKLAS LUNDENGÅRD
Hat-trick för
affärsjurister
Stabilt när bolagen rankas
Gernandt & Danielsson toppar för tredje
året i rad TNS Sifos Prosperas rankning
över Sveriges bästa affärsjurister.
TV4 News - Sveriges
nyhetskanal, dygnet runt,
sju dagar i veckan.
TV4 News distribueras av Com Hem, Canal Digital, Viasat,
Tele2, 3, Sappa och TV4 Play samt i det digitala marknätet.
Gernandt & Danielsson följs
av Mannheimer Swartling och
Delphi när Sveriges största
köpare av affärsjuridik rangordnar de bästa byråerna.
Någon större dramatik i toppen är det dock inte. Tätplaceringarna var desamma ifjol
och något nytt namn finns inte
med bland de fem bästa.
Dick Lundqvist, styrelseordförande och delägare
i Gernandt & Danielsson, tror
att bristen på nykomlingar
beror på att det tar tid att
bygga upp förtroende. Han
noterar att det egna företaget,
som grundades 1992, har haft
relationer med många kunder
under 20 års tid.
”Ingen quick fix”
”Det är som en oceanångare.
Det du fattar beslut om i dag
inträffar om fem år. Att
komma in på listan är ingen
quick fix”, säger han.
Affärsjuridiken är mindre
konjunkturkänslig än många
andra branscher men den svagare konjunkturen märks av.
Det är färre stora transaktioner och Dick Lundqvist säger
att läget är svårbedömt.
”Folk är avvaktande och vill
se vart det tar vägen”, säger
han.
Delvis kompenseras bristen på stora affärer av att den
finansiella sektorn efterfrågar
mer juridiska tjänster.
”Inte minst banksektorn är
ju föremål för en regelexplosion som kräver mycket arbete
både internt och externt”,
säger Dick Lundqvist.
Kvinnorna i minoritet
För Gernandt & Danielsson
föll intäkterna med 4 procent
under det brutna räkenskapsår som avslutades
i augusti i år. Arvodesintäkterna landade på 226 miljoner
kronor. Att lönsamheten fortfarande är god är dock uppenbart. Förra året delade byrån
ut 58 miljoner kronor ut till de
21 delägarna. Hur mycket det
blir i år är inte klart ännu.
Med 100 anställda, varav 70
jurister, är Gernandt &
Danielsson en medelstor
spelare. Liksom på många
andra byråer är dock fördelningen mellan kvinnor och
män på höga positioner skev.
Bara två av 21 delägare är
kvinnor. Detta trots att Dick
Lundqvist konstaterar att det
är flest kvinnor som läser juridik, har de bästa betygen och
söker sig till affärsbyråerna.
”Vi arbetar med det. Vi är
inte jättebra för då hade vi
varit 50–50, men med tiden
kommer det att jämna ut sig”,
säger han.
KARIN LUNDBÄCK
[email protected]
08-573 654 93
Di Fakta
n
Bästa affärsjuristerna
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (5)
5 (4)
Gernandt & Danielsson
Mannheimer Swartling
Delphi
Vinge
Roschier
Fjolårets placering inom parentes
Analysföretaget TNS Sifo Prospera har
intervjuat 204 Sverigebaserade organisationer och företag som köper tjänster inom
affärsjuridik. Undersökningen genomfördes den 9 juli – den 20 september 2012.
NYHETER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
11
KRÖNIKA PÄR NUDER
Pär Nuder var samordningsminister och finansminister 2002–2006. I dag är han industriell rådgivare
och styrelseledamot i flera företag.
Europa behöver sitt USA
E-post: [email protected] Telefon: 08-573 650 00
S
å klev han upp inför det
mäktiga folkhavet i den
ljumma sommarkvällen.
Det Nya Hoppet, förkroppsligad i 186 smärta centimetrar, behövde bara öppna munnen och
publiken jublade som om han vore en
amerikansk rockstjärna på turné i
Europa.
Men det var inte Bruce Springsteen
som fick berlinarna i extas den 24 juli
2008 i Tiergarten. Det var en amerikansk
senator från Chicago. Och han behövde
inte ens säga ”Ich bin ein Berliner” för
att vinna tyskarnas hjärtan. Barack
Obama hade troligen vunnit en ännu
större jordskredsseger om han hade kandiderat i Europa, och inte bara i USA.
I╯dag, fyra år efter Barack Obamas
valseger, finns det skäl att utvärdera
”vår” amerikanske president. Har han
varit bra för Europa? Och har Europa
i sin tur förstått att vårda relationen med
sin historiskt, socialt, kulturellt och
politiskt allierade, Amerikas förenta
stater?
Svaret på dessa två frågor är dessvärre nedslående.
Barack Obama föddes på Hawaii
MÅNDAG
femton år efter andra världskrigets slut.
Han växte upp i Indonesien och har sina
rötter i Kansas och Kenya. Med den bakgrunden är det kanske inte så konstigt
att Obama efter den där elektriska kvällen i Berlin har betraktat och behandlat
Europa som vilken världsdel som helst.
Den transatlantiska länken har tunnats
ut under Obama.
Annat var det under Bill Clintons tid.
I motsats till George W Bush var också
han ett slags amerikansk president för
Europa. Bill Clinton spelade inte bara
saxofon i Prag, han odlade framför allt
sitt europeiska politiska nätverk. Tony
Blair och Clinton hade så gott som daglig kontakt, och deras gemensamma
grupp av progressiva stats- och rege�
ringschefer koordinerade sina ställningstaganden. Den transatlantiska
länken var mer än Nato.
”Obama har inte hållit ihop Väst”,
stönade en av Bill Clintons närmaste
rådgivare när jag träffade honom häromkvällen i Washington. Han menade
att Barack Obama har försummat
Europa, vilket kan bli ödesdigert framöver. Å andra sidan har Europa varit
PÄR NUDER
MARIA WETTERSTRAND
JAN SCHERMAN
”Finansoch
penningpolitiken
måste
koordineras över
Atlanten.
Annars lär
kommunister
i Kina och
postkommunister
i Ryssland
le i mjugg.”
TISDAG
oförmöget att lyfta blicken från sina
egna problem. Och undra på det – hittills har 19 toppmöten hållits för att
rädda euron!
Den europeiska samarbetstanken
förtvinar i takt med att den ekonomiska
krisen fördjupas och avståndet till
andra världskriget ökar. Timothy Garton Ash beskriver det så här i det senaste
numret av Foreign Affairs:
”De som 1945 var, säg, 15 år gamla
gick från krig till fred, från fattigdom
till välstånd, från fruktan till hopp. De
som var 15 år 2003, särskilt i de delar
av kontinenten som nu lider allra mest,
har gått i motsatt riktning: från välstånd till arbetslöshet, från konvergens
av nationella erfarenheter till divergens,
från hopp till fruktan.”
Om Europa slits isär i motsättningar
mellan nord och syd, mellan de som har
och de som inte har, kommer även USA
att drabbas – både politiskt och ekonomiskt. Den strimma av hopp som kan
skönjas i den amerikanska ekonomin
kan bli ett bloss i natten om den spanska
ekonomiska sjukan tar sig över Pyrenéerna och letar sig in i Frankrike.
MARIA BORELIUS
SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN
SOPHIE NACHEMSON-EKWALL
Och det verkar som om Europa självt
inte förmår att lösa sina problem – allra
minst med ett tjugonde toppmöte. En
omvald president Barack Obama bör
därför ta initiativ till ”A New Transatlantic Economic Deal” – en överenskommelse mellan å ena sidan USA:s
regering och centralbank, och å den
andra Europas regeringar och centralbanker. Finans- och penningpolitiken
måste koordineras över Atlanten.
Annars lär kommunister i Kina och
postkommunister i Ryssland le i mjugg
när Atlantis på nytt
dukar under.
Europa är inte
vilken
världsdel
som helst för
USA – vi hör
samman.
Kom tillbaka
till
Europa,
Obama! Allt
är förlåtet.
TORSDAG
EMMA STENSTRÖM
EWA SWARTZ GRIMALDI
ALEXANDER STUBB
Frågan om vinster inom välfärden delar S
Socialdemokraterna
i Malmö vill stoppa privata
vinster i välfärden och
känner ett växande stöd
från flera arbetarekommuner. Men S i Stockholms län säger prompt
nej till ett vinstförbud.
”Det här är en klassisk högervänsterfråga som skär rakt
igenom partiet”, säger Ulf Bjereld, statsvetare och socialÂ�
demokrat, till Di.
Häromdagen presenterade
Stefan Löfven sin nya affärsplan för Sverige. Men frågan
är om det finns utrymme för
de privata vinstdrivande välfärdsföretagen.
Om arbetarekommunen i
Malmö får bestämma blir svaret nej.
”Vi har samma inställning
som LO och anser att en ickevinstprincip ska råda inom
skola, vård och omsorg”, säger
kommunalrådet
Andreas
Schönström (S).
Vinstfrågan avgörs på
Socialdemokraternas partikongress i april nästa år.
Andreas Schönström är övertygad om att kongressen
kommer att enas om ett vinstförbud.
”Det är väldigt många som
sluter upp bakom vår linje nu,
det finns en bred uppfattning
att vi måste begränsa vinstÂ�
uttagen”, säger han.
”Näst intill bisarrt”
Beslutet att säga nej till de privata välfärdsvinsterna fattades av Socialdemokraterna
i Malmö förra veckan. I söndags fick de stöd av arbetarekommunen i Gävle, som
ställde sig bakom kravet.
”Hos oss finns en djupt
rotad
socialdemokratisk
tanke om hur vi ska använda
våra pengar bäst. Det är näst
intill bisarrt att pengar som
ska gå till välfärden tas ut i privata vinster”, säger Elin Lundgren, arbetarekommunens
ordförande i Gävle.
Även Socialdemokraterna
i Borås vill ha ett förbud mot
de privata välfärdsvinsterna.
Samtidigt som kraven på
slopade vinster växer säger
Socialdemokraterna i Stockholms län bestämt nej till ett
vinstförbud.
”I Stockholm har vi väldigt
många vinstdrivande företag
inom vård, omsorg och skola,
som människor har valt som
sina utförare”, säger Helene
Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd i Stockholm (S).
”Det finns företag som har
bidragit med innovationstänkande och nytänkande och jag
tror att många medborgare
uppskattar att de har fler alternativ att välja på”, fortsätter
hon.
Knäckfråga för Löfven
Socialdemokraterna i Stockholm är långt ifrån ensamma.
För några veckor sedan gjorde
tidningen Dagens Samhälle
en rundringning som visade
att 40 av 50 S-toppar i kom-
muner och landsting säger nej
till ett vinstförbud.
Ulf Bjereld ser frågan om
privata vinster i välfärden som
Stefan Löfvens största knäckfråga just nu. Det finns en tydlig konflikt mellan partiets
höger- och vänsterfalang och
tonläget mellan de två lägren
är stundtals uppskruvat.
”Jag tror man gör partiet en
björntjänst om man förnekar
att den här motsättningen
finns”, säger Ulf Bjereld.
FREDRIK ÖJEMAR
[email protected]
08-573 650 39
MÖT VÅR MAN I
SÃO PAULO
På väg till sitt kontor i São Paulo går
märken riktade mot olika kund- och
Nick Robinson dagligen förbi en av
åldersgrupper har varuhuskedjan en
Brasiliens
stark marknadsledande vaposition. DessNär du investerar genom
ruhuskejor.
utom har
Danske Invest får du tillgång till
Tillsammans
de en riktigt bra
lokal
kunskap
från
investeringsmed sitt team
ledning – enligt
experter världen över.
investerar Nick
vår uppfattning
Nick Robinson är en av dem.
Robinson i latinen av de bästa i
amerikanska
Brasilien” säger
aktier åt Danske
Nick Robinson.
Invest och 2005 valde man att investera i varuhuskedjan som har butiker i
Stor framgång med kort
hela Brasilien.
En av orsakerna till varuhusets stora
”Den brasilianska medelklassen
succé är lanseringen av ett kundkort
har vuxit med 35 miljoner människor
som kunderna kan använda i kedjans
de senaste åren, vilket ökar landets
alla varuhus.
köpkraft. Samtidigt förväntar vi oss
”Kundkortet har varit en stor succé
att antalet köpstarka konsumenter
och är ett av de områden där den brai landet blir ännu fler under de komsilianska varuhuskedjan har möjlighet
mande åren. Med sina elva varuatt växa i framtiden”.
Knowledge at work
Viktigt att känna ledningen
Nick Robinson möter med jämna mellanrum ledningen för att få en inblick
i den löpande affärsutvecklingen och
nya tillväxtmöjligheter.
”Det är avgörande för oss att vi
känner ledningen väl och vet vad den
står för samt ledningens ambitioner
och målsättning”.
Ta del av vår kunskap
Danske Invest är en av Nordens
största fondaktörer. Vi arbetar aktivt
med att välja rätt förvaltare till rätt
fond. Lokal insikt och närvaro är en av
hörnstenarna i detta arbete.
Läs mer på www.danskeinvest.se
NYHETER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
13
Asiens börser lockar de rika
Börserna i Asien och Latinamerika lockar
förmögna svenskar enligt en ny undersök­
ning. Hedgefonder och statsobligationer
på tillväxtmarknader får däremot tummen
ned.
Den brittiska kapitalförvalta­
ren Schroders, som har verk­
samhet i 26 länder, har frågat
välbärgade privatpersoner
i 12 länder hur de tänker inves­
tera sitt kapital.
När det gäller vilka börser
3
Frågor till...
Patrik Hankers
■■Privatmarknadschef
och ansvarig för det nya
företagskortet Supreme
Card Green Business från
skånska Resurs Bank.
Banken ska slåss med
miljöprofil genom att
plantera träd varje gång
kortet används.
”Vi tillför
något nytt
med kort”
Är inte marknaden för
företagskort redan mättad
med de svenska stor­
bankerna och utländska jät­
tar som American Express?
”Vi tillför något nytt på en
marknad som dominerats av
några få och konservativa
aktörer. Vi vet att många före­
tag har långtgående mål när
det gäller hållbarhet, nu kan
de ta ett stort, men enkelt steg
framåt även när det gäller
företagskort.”
Vilken är den största skill­
naden på ert nya kort och
konkurrenternas?
”Vi har helt enkelt tagit de
medel som kortutgivare tra­
ditionellt avsätter som bonus
till användarna och som kan
sätta företag och individer i en
tveksam skattesituation när
det avser utlägg på ett före­
tagskort. Vi utgår från att det
finns företag som hellre vill att
dessa medel oavkortat går till
att bidra till en bättre miljö.”
Hur ska trädplanteringen
gå till?
”Varje gång någon använ­
der kortet betalar vi kostna­
den för att det ska planteras
ett träd. Var detta ska ske
beslutas av en kommitté som
väljer ut lokala organisationer
som på plats utför plante­
ringsarbetet. Det ger även
arbetstillfällen i landet där
planteringen sker.”
”Projektet drivs av Stiftel­
sen Yves Rocher.”
LARS TULIN
la[email protected]
040-791 45
i världen som ser mest attrak­
tiva ut väljer de svenska inves­
terarna Asien, Sverige och
Latinamerika. Minst populära
regioner var Mellanöstern och
Europas kärnländer.
Vid sidan av aktier är råva­
ror och fastigheter populära,
var femte kund tänker inves­
tera i dessa tillgångsslag.
Hedgefonder hamnar i
strykklass, bara 1 procent av
de tillfrågade väljer dessa.
Nästan lika lågt intresse gäller
för statsobligationer på till­
växtmarknader.
Företagsobligation i topp
”Investerarna är mycket
osäkra på var de kan hitta till­
gångar som stiger i värde,
vilket inte är konstigt med
tanke på de volatila markna­
derna”, säger Viggo Johansen,
nordisk försäljningschef på
Schroders.
I en färsk analys från den
skotska pensionsjätten Stan­
dard Life pekas företagsobli­
gationer med högre risk, så
kallad high yield, ut som det
tillgångsslag som har störst
avkastningspotential. Pen­
sionsförvaltaren rekommen­
derar även en övervikt av pla­
ceringar i företagsobligationer
med hög kreditkvalitet samt
amerikanska fastigheter och
aktier med solida balansräk­
ningar och höga utdelningar.
Standard Life räknar med
att USA, Kina och Japan får
agera draglok i världsekono­
min nästa år. USA förväntas
visa upp en stabil tillväxt och
prognosen för Kinas tillväxt
de närmaste åren är 7 till 8
procent per år.
HANS BOLANDER
[email protected]
08-573 651 19
RÄKNAR OM. Mattias
Fellenius är grundare av en
ny pensionstjänst.
Agerar
mot höga
avgifter
En flytt av det privata pen­
sionskapitalet till fond­
torg utan försäkrings­
avgifter skulle sänka
avgifterna för svenska fol­
ket med 4,7 miljarder kro­
nor under tio år.
Det hävdar Mattias
Fellenius, grundare av en
ny pensionstjänst.
Tjänstepensioner var i fokus
under förra veckan, då den
kontroversiella
flytträtts­
utredningen presenterades.
Mattias Fellenius, som till­
sammans med Niklas Hell­
berg i våras startade jämfö­
relse- och bytessajten Pen­
siono.se, tycker också att
avgifter i det privata pensions­
sparandet bör debatteras.
”58 miljarder kronor av det
privata pensionssparandet
ligger i fondsparande där en
årlig försäkringsavgift tas ut,
förutom fondavgifter. Avgif­
ten ger sällan ett skydd så kun­
derna tjänar på att byta till
fondtorg som inte har försäk­
ringsavgifter”, säger han.
Administrerar byten
Tre typer av försäkringsavgif­
ter är vanliga. En procentuell
avgift som relateras till kapi­
talets storlek, en fast årsavgift
per försäkring och en premie­
avgift i procent vid insätt­
ningstillfället. Enligt Pen­
sionos beräkningar ligger
snittavgiften på en fondför­
säkring på sammanlagt
0,96 procent av kapitalet.
”Om alla flyttar till avgifts­
fria lösningar minskar kost­
naderna med 4,7 miljarder
kronor efter tio år”, säger Mat­
tias Fellenius.
Exempel på fondtorg där
ingen fondavgift tas ut är
Nordnet och Danica.
Vad tar ni ut i avgift av
kunderna för en flytt?
”Vår avgift är i genomsnitt
750 kronor. Det har gått för­
vånansvärt väl att argumen­
tera för vårt pris”, säger Mat­
tias Fellenius.
Myntets baksida är att kun­
den normalt får betala en flytt­
avgift till fondförsäkringsbo­
laget när kapitalet ska flyttas.
”Redan efter första året har
minskade löpande avgifter
ofta täckt upp flyttkostnaden.
Sedan tillkommer vår admi­
nistrationskostnad, om man
inte väljer att själv sköta flyt­
ten.”
HANS BOLANDER
[email protected]
08-573 651 19
VÄRLDEN
14
REDAKTÖR:
CECILIA SCHRAMM
[email protected] +46 8 573 650 00
[email protected] +861 86 21 11 03 44
[email protected]
+44 784 143 78 79
[email protected]
ANDERS
DAVIDSON
KRISTINA
KAPPELIN
GABRIEL
MELLQVIST
GERHARD
LARSSON
JENNY
HEDELIN
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
+1 203 434 50 68
[email protected]
+39 066 759 12 53
[email protected]
+54 11 487 179 01
Brasiliansk domstol
stoppar oljebolag
BUENOS AIRES – Det amerikanska
oljebolaget Transocean har fått
besked av en brasiliansk federal
domstol om att dess nio riggar och
oljeborrÂ�fartyg i Brasilien måste upphöra med sin verksamhet inom 30
dagar. Åtta riggar
�
jobbar för den statligt kontrollerade oljejätten Petrobras
som tillsammans med den brasilianska oljemyndigheten ANP har försökt
avvärja ett sådant här beslut som
skulle slå hårt mot oljeproduktionen.
Bakgrunden är ett oljeutsläpp förra
året på 3╯500 fat från en rigg som
Â�ägdes av oljebolaget Chevron och
opererades av Transocean. Tidigare
har en domstol dömt ut ett skadestånd på motÂ�svarande 130 miljarder
kronor för utsläppet.
(Di)
Grekland får
nästa utbetalning
Grekland kommer att få nästa
Â�utbetalning ur stödpaketet, 31 miljarder euro, trots att rapporten från
�trojkan EU, Europeiska Centralbanken och Internationella valutafonden
kommer att visa att villkoren för
Â�stödet inte riktigt har uppfyllts.
Det rapporterar tidningen Wirtschaftswoche och hänvisar till icke
namngivna EU-källor, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
Enligt tidningen kommer Grekland
att motta en lista på ekonomiska åtgärder som måste antas av parlamentet vid ett visst datum. Pengarna betalas ut efter godkännandet. (Direkt)
Legendarisk
tidningschef död
New York Times legendariske publi�
sher Arthur Ochs ”Punch” Sulzberger, som ledde tidningsföretaget i 34
år, har avlidit efter en längre tids
sjukdom i en ålder av 86 år.
Sulzbergers farfar köpte New York
Times 1896 och Sulzberger blev dess
publicist 1963. Under hans ledning
vann tidningen det prestigefyllda
Â�Pulitzerpriset 31 gånger.
(TT)
Labourledaren ger
banker ultimatum
Den brittiska Labourledaren Ed Miliband vill sätta press på Londons storbanker och kräver att de ska sätta de
vanliga konsumenterna främst.
I en intervju med tidningen Observer lovar han att bryta upp de största
bankerna om han kommer till makten, vilket väntas reta upp bankÂ�
näringen. Ed Miliband kräver att
Â�bankerna skiljer sina tjänster till vanliga kunder från den ”kasinoartade”
investeringsverksamheten.
(TT)
GM avvisar miljardkrav för Saab
General Motors avvisar en stämning
från sportbilstillverkaren och förra
Saabägaren Spyker. Holländaren
Â�Victor Mullers Spyker hävdar att GM
drev fram konkursen genom att inte
låta ett kinesiskt företag köpa Saab
och kräver GM på tre miljarder dollar.
GM skriver i ett svar till domstolen
i delstaten Michigan att bolaget hade
laglig rätt att besluta om köpare.
”Giltiga kontrakt tillät inte Saab att
fullborda uppgörelsen utan GM:s
godkännande”, skriver GM.
(TT)
TUFFARE TIDER. Inkomstklyftorna mellan fattiga och rika i Kina ökar. Nu kräver allt fler att landets ledare genomför reformer för att komma till rätta med
�problemet.
FOTO: NG HAN GUAN
Kinas klyftor ökar
Gapet mellan fattiga och rika pressar landets ledning
Kinas Gini-koefficient, ett
mått på inkomstskillnaden
i ett land, i dagsläget ligger på
runt 0,5 där index varierar
från 0 till 1. Motsvarande siffra
för USA ligger på runt 0,45
där ett värde på över 0,4
bedöms kunna orsaka social
instabilitet.
SHANGHAI
Gapet mellan fattiga och rika i kommunistregimens Kina är nu större än någonsin.
Landets nya ledare kommer under det
kommande decenniet att vara under hård
press att minska klasskillnaderna i landet,
hävdar bedömare.
I Kina råder stor enighet om
att inkomstklyftan är ett
enormt ekonomisk och politisk problem, och att det är
något som måste lösas om
landets tillväxt ska börja likna
något som skulle kunna kal�las hållbar, säger Alistair
Thornton, ekonom på IHS
Global Insight i Peking till
nyhetsbyrån Bloomberg.
Rikedomar koncentreras
Ännu har vi inte sett tillräckligt när det gäller reformer för
att motivera uppfattningen att
det går i rätt riktning, säger
han.
Kinas snabba ekonomiska
tillväxt har enligt Världsbanken bidragit till att lyfta så
många som 600 miljoner
kineser ur fattigdom mellan
1981 till 2004. Men samtidigt
har de största tillgångarna i
landet koncentrerats till en
fraktion av befolkningen.
Den senaste Hurunrapporten som släpptes i förra veckan
visar att det finns 251 miljardärer i Kina i╯dag, att jämföra
med 15 för bara sex år sedan.
Och Li Shi, dekanus vid
institutionen för inkomstfördelning vid Beijing Normal
University, uppskattar att
Zhang Ping, chef
för Kinas superdepartementet
NDRC.
Farlig situation
Situationen är mycket farligt
just nu, säger Li Shi i en intervju med nyhetsbyrån.
Många reformer har försenats under de senaste åren,
men jag tror inte att Kina har
lyxen att fördröja dem så
mycket längre. Många sociala
problem i dagens Kina är relaterade till landets stora
inkomstskillnader, säger han.
I Kina har antalet strejker,
protester och upplopp fördubblats under perioden 2006
till 2010 till 180 000 per år,
enligt en rapport från Tsinghua universitetet i Peking.
Allmänhetens förtroende
för regeringen har äventyrats,
säger Li Shi. Om de nya ledarna
vill bygga förtroende och tillit
måste de börja leverera.
Planerar reformer
Zhang Ping, chef på superÂ�
departementet NDRC, National development and Rreform
commission, säger till nyhetsbyrån Xinhua att det pågår ett
intensivt arbete för att presentera en reformplan för
inkomstfördelningen i landet.
Om centralregeringens mål
är att öka konsumtionen, då är
ett ökat fokus på en omförÂ�
delning av landets inkomster
från rika till fattiga definitivt
en nyckelfråga, säger Louis
Kuijs, Kinaekonom på Royal
Bank of Scotland i Hongkong
till Bloomberg.
JENNY HEDELIN
[email protected], +86 186 2111 03 44
Bra börskvartal skapar oro på Wall Street
NEW YORK
Turbulensen är tillbaka på
Wall Street, bara två
veckor efter att Fed har
presenterat sitt senaste
stödpaket. Ändå lyckades
New York-börsen avsluta
det tredje kvartalet med
en uppgång – men orosmolnen hopas över årets
sista månader.
Efter att ha klättrat mot de
högsta nivåerna på fem år,
vände USA:s börser ned med
besked förra veckan. Nedgången bromsades in i slutet
på börsveckan, som rundades
av med en tämligen händelselös fredag.
”Alla är nervösa”
”Det här året har vi sett historiens mest lågmälda börsrally.
Vi har stigit 20 procent från
förra året och ändå är alla nervösa”, säger kapitalförvaltaren
Ed Keon till CNBC.
Ben Bernanke,
chef för Fed.
Inte minst oroas många
bedömare av den statsfinansiella ravin som väntar amerikanerna efter årsskiftet, då
planerade skattehöjningar
och sparåtgärder riskerar att
sänka återhämtningen.
Risker från en avmattning
i Kina och problemen i euroområdet är andra oroshärdar.
”Marknaden vill veta om
det kommer att rasa ihop eller
inte”, fortsätter Ed Keon.
Stora delar av den börsupp-
gång som följt Ben Bernankes
nya omgång av kvantitativa
lättnader är nu raderad. Wall
Street har däremot stigit
under den gångna tremånadersperioden. Den första
veckan på årets fjärde kvartal
inleds med viktiga amerikanska jobbsiffror på fredagen,
men få bedömare vågar hoppas på något glädjebesked.
GABRIEL MELLQVIST
[email protected]
+1 203 434 50 68
VÄRLDEN
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
15
Håll koll på världen på di.se i dag
Spaniens underskott blir större än väntat
Den spanska staten kommer att behöva
låna 1╯800 miljarder kronor nästa år, enligt
nya detaljer ur budgeten.
I år väntas både statsskuld och budget­
underskott bli större än tidigare befarats.
Spaniens hårt pressade rege­
ring lämnade under helgen
sitt budgetförslag för 2013 till
parlamentet och presenterade
nya detaljer. Nästa år väntas
staten behöva låna motsva­
rande 1╯800 miljarder kronor.
Enligt nyhetsbyrån Reuters är
det 200 miljarder kronor mer
än den upplåning som budge­
terats för i år.
Investerares oro har gjort
det dyrt för Spanien att låna.
De senaste månaderna har
räntan på spanska tioåriga
statsobligationer legat kring
6 procent. Kostnaderna för att
finansiera lånen väntas öka till
3,6 procent av BNP nästa år.
I samband med att budge­
ten lämnades också sämre
besked om statsskulden, som
blir större än tidigare känt. I
år väntas den uppgå till 85,3
procent av BNP, för att stiga
till 90,5 procent 2013. Budget­
underskottet väntas i år landa
på 7,4 procent, 1,1 procenten­
het mer än tidigare prognos.
Finansmarknaderna fort­
sätter att fokusera på om Spa­
nien kommer att be om hjälp
från EU:s räddningsfond ESM
för att stötta upp krisande ban­
ker. Enligt en överrenskom­
melse med EU kan Spanien be
om 850 miljarder kronor.
Hittills har Spanien inte
velat be om hjälp eftersom EU
då kan ställa motkrav på spar­
åtgärder. Bland annat har Spa­
nien inväntat det stresstest
som publicerades i fredags
kväll. En konsult har granskat
landets 14 största banker. Hälf­
ten av bankerna klarade inte
stresstestet och tillsammans
bedöms bankerna behöva låna
500 miljarder kronor.
KARIN LUNDBÄCK
[email protected]
08-573 654 93
Kritiskt läge
för Indiens
ekonomi
Vapenlagar
i fokus inför
USA-valet
Indien står på randen till
en finansiell avgrund och
måste snabbt skära ned
subventioner på mat,
drivmedel och konst­
gödsel.
Det varnar en tung,
indisk ekonomisk panel
i en ny rapport.
Efter sommarens våld­
samma dödsskjutningar
på bland annat en biograf
i Colorado svallar debat­
ten om USA:s vapenlagar.
Kampanjerna inför hös­
tens presidentval följs
med stort intresse av de
miljontals amerikaner
som äger vapen.
Just nu händer något
spännande i Paris.
Det är en politiskt spräng­
laddad rekommendation som
den regeringstillsatta panelen
lämnar. Indiens budget­
underskott kan växa till 6,1
procent i år och landet har inte
råd med de stora subventioner
som görs på matvaror, bränsle
och konstgödsel.
Enligt nyhetsbyrån Reuters
fastslår panelen: ”Vi kan inte
nog understryka behovet och
brådskan med finanspolitisk
konsolidering.
Tillväxten
sackar och inflationen tycks
inbyggd. Det externa betal­
ningsläget blinkar med röda
lampor”.
Protester att vänta
Att genomföra stora sänk­
ningar av subventionerna är
dock mycket svårt i Indien,
inte minst inför det parla­
mentsval som ska hållas 2014.
Hundratals miljoner indier är
beroende av subventionerat
spannmål och ris.
När regeÂ�
ringen för två
veckor sedan aviserade en
Â�höjning av Â�dieselpriset strej­
kade buss- och lastbilschauf­
förer.
Rapporten, som lämnats
till
finansdepartementet,
kommer i samma veva som
Indien står inför stora refor­
mer, bland annat inom detalj­
handeln.
Krafttag krävs
Med en tillväxt, som i år bästa
fall når 6 procent behöver lan­
det ta krafttag för att få till­
baka ekonomin på den till­
växtspår man haft de senaste
åren.
En högre tillväxt är nöd­
vändig för att kunna förse den
växande befolkningen med
utbildning, hälsovård och
infrastruktur. BNP-siffror för
årets andra kvartal visade på
en tillväxt på 5,5 procent.
KARIN LUNDBÄCK
[email protected]
08-573 654 93
”Snart kommer de att börja
bunkra igen”, säger Don Gal­
lardo, chef för skjutbanan och
butiken Shooters World i Pho­
enix i Arizona.
”Vid förra valet pågick det
i månader. De flesta vapen­
ägare är republikaner och
många var så rädda för att
Barack
Obama
skulle
inskränka deras rättigheter att
de köpte på sig extra kulor och
vapen.”
Dämpade smällar hörs
inÂ�ifrån skjutbanan, på väggen
har USA:s grundlags andra
tillägg – om rätten att bära
vapen – textats.
En klassiker gör comeback.
Titta in på seat.se om du är nyfiken.
Här hemma är allt
fortfarande som vanligt:
SCHYSST KVALITÉ.
SNYGG DESIGN.
SEAT IBIZA ST KOMBI. FRÅN 127.600:-
ENJOYNEERING
Blandad körning SEAT Ibiza ST 4,2–6,3 l/100 km, CO2 109–139 g/km.
FÖLJ OSS PÅ
S E A T. S E
Generöst i Arizona
Lagen tas på extra stort allvar
i Arizona, som har några av
USA:s mest generösa vapen­
lagar. Här kan i princip vem
som helst över 18 år köpa ett
gevär och den som fyllt
21 år kan skaffa sig ett hand­
eldvapen.
Under samtalet går kunder
ut och in ur butiken. De allra
flesta är vita, flera bär sitt
vapen synligt vid höften.
”I våra kurser tränar vi inte
deltagarna att döda, men väl
att stoppa ett hot. Kvinnor är
en kundgrupp som ökar, säger
Don Gallardo.
Två strategier
Wall Street Journal skriver att
USA:s vapenhandlare har för­
berett två strategier inför hös­
tens val. Om Narack Obama
Â�vinner väntas en försäljnings­
ökning, då många fruktar att
han tänker skärpa vapen­
lagarna – trots att Barack
Obama sagt att han vill jobba
med frågan ”inom befintliga
lagar”.
Men om Romney vinner
kommer åtminstone en
butikskedja att satsa på
kamouflagejackor, eftersom
kunderna då tros vilja
lägga pengar på accessoarer.
(TT)
Man vet aldrig
hur gammal
man blir.
Men hur länge
tänker du
leva livet?
Det är lätt att tro att rådgivning bara handlar om hur du ska placera dina pengar.
Inget kunde vara mer fel. Meningen är att du ska få en bättre helhetsbild av din
ekonomi – nu och i framtiden. Det vill säga allt från hälso- och livförsäkringar som
ökar tryggheten för dig och din familj, till långsiktigt sparande som ger en större
frihet när du slutat jobba. Det finns nästan alltid något att förbättra, bara man tar
sig tiden. En bra början är att boka rådgivning på skandia.se
Tänk längre
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
ANALYS
Stockholm:
353
331,74
Dow Jones:
13436,82
Nasdaq:
3122,19
I GÅR
1 VECKA
I GÅR
1 VECKA
I GÅR
1 VECKA
–0,86%
–2,09%
–0,36%
–1,05%
–0,46%
–1,82%
333
Redaktör: Cecilia Schramm
[email protected], 08-573 651 98
313
293
VECKANS AKTIE
H AC K I KU RVA N FÖ R
D O RO G E R KÖ PL ÄG E
17
18–19
1 MÅN
1 MÅN
1 MÅN
3,38%
2,55%
1,46%
UPPFÖLJNING
FRÅGOR TILL VD
NORDISK KRÖNIKA
CA ST E L LU M
H Ö L L M ÅT T ET
” V I H A R ET T
M E L L A NÅ R”
H Ö GA I N SATS E R
FÖ R O U TO KU M P U
18
19
20
Di På agendan v 40
n
Måndag
⌀■Börs övrigt
Flyg: Trafiksiffror för augusti Iata
Fordon: Nyregistreringsstatistik från
Bil Sweden
Nordnet: Presenterar aktiehandel
i september
Svolder: presenterar substansvärde
⌀■Statistik
Japan: Tankanrapport 3kv
Kina: inköpschefsindex industrin
september
Silf/Swedbank: inköpschefsindex
industrin september
EMU: inköpschefsindex (def) industrin september, arbetslöshet augusti
USA: Markit inköpschefsindex industrin september, ISM inköpschefsindex industrin september, bygginvesteringar augusti
Tisdag
⌀■Börs övrigt
Skog: Prisindex från Foex
Beklädnad: Måndagsstatistik från
Tyskland av Textilwirtschaft
Vostok Nafta: presenterar substansvärde
⌀■Statistik
Storbritannien: Nationwide huspriser
september
SCB: Fordonsstatistik september
EMU: PPI augusti
Centralbanker
Australien: räntebesked
⌀■Makro övrigt
Swedbank: Östersjörapport
Onsdag
⌀■Kapitalmarknadsdag
Vestas Wind Systems
⌀■Statistik
Kina: tjänste-PMI september
Silf/Swedbank: tjänste-PMI september
EMU: tjänste-PMI (def) september,
detaljhandel augusti
USA: ISM-index tjänstesektorn september
⌀■Centralbanker
Polen: Räntebesked
Torsdag
⌀■Rapporter
Bergs Timber, Skistar
Övriga Norden
Stolt-Nielsen
⌀■Börs övrigt
Detaljhandel: månadsförsäljning Gap,
Limited Brands, TJX
⌀■Kapitalmarknadsdag
SSAB
⌀■Statistik
Nederländerna: KPI
USA: industriorder augusti
Centralbanker
BOE: räntebesked
Riksbanken: direktionen samman�
träder
ECB: räntebesked, presskonferens
med Mario Draghi
Fed: protokoll från Fomc-mötet
12–13/9
Fredag
⌀■Rapporter
Industrivärden
⌀■Statistik
Estland: KPI september
Danmark: Industriproduktion augusti
Norge: Industriproduktion augusti
Spanien: Industriproduktion augusti
USA: Arbetslöshetssiffror augusti
⌀■Centralbanker
Bank of Japan: räntebesked
I BLICKFÅNGET. På fredag redovisas amerikanska arbetslöshetssiffror. FOTO: DAVID GOLDMAN
USA- jobb sätter tonen
Med helgledigt i Kina under hela
veckan riktas marknadens
blickar mot USA och Europa.
I fokus står ECB:s räntebesked
på torsdag och fredagens amerikanska arbetslöshetssiffror.
På torsdag är det återigen dags för ECBchefen Mario Draghi att offentliggöra
den europeiska centralbankens ränteÂ�
beslut. Med nedgången i förra veckans
tyska Ifo-index, som pekar mot att landets ekonomi befinner sig i recession, har
diskussionerna om huruvida ECB bör
sänka räntan ytterligare för att få fart på
euroområdets ekonomier tagit fart igen.
Spekulationer finns även om att centralbanken återigen kommer att erbjuda
bankerna treåriga lån till låga räntor eller
sänka den ränta som banker får när de
förvarar överskottslikviditet hos ECB
över natten, den så kallade depositräntan.
Mot en räntesänkning talar ECB-ledamoten Benoît Coeurés tal i Ramallah
Efter det oväntade fallet från 49,8 till 49,6
i augusti räknar analytikerna med att
indexet återhämtat sig till 50, vilket är
gränsen för tillväxt, enligt nyhetsbyrån
Bloombergs enkät.
förra helgen. Benoît Coeuré påpekade då
att det inte är säkert att en räntesänkning
behövs. Han hänvisade bland annat till
att inflationen sjunker, men i långsam
takt vilket motiverande en viss försiktighet när det gäller ytterligare räntesänkningar.
Risk för negativ lönsamhet
Till det kommer att Tysklands inflationsfokuserade centralbankschef Jens Weidmann, som motsatt sig ECB:s planer att
köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden, knappast kommer att argumentera för en räntesänkning.
Samtidigt skulle en sänkning av depositräntan, som syftar till att bankerna ska
låna ut pengar till varandra och inte till
ECB, innebära att den gick från noll till
negativt. Något som kan påverka de europeiska bankernas lönsamhet negativt,
vilket inte är önskvärt i nuvarande miljö.
Större chanser till positiva överraskningar lär i stället finnas på andra sidan
Atlanten. I eftermiddag publiceras det
amerikanska inköpschefsindexet ISM.
ECB-chefen
Mario Draghi.
Analytiker tror på fler jobb
På fredag är det sedan återigen dags för
det amerikanska arbetsdepartementet att
släppa siffror över sysselsättningen i landet. Den viktigaste av det batteri av siffror
som publiceras under dagen är hur
många jobb som tillkommit utanför den
säsongsstyrda jordbrukssektorn.
Här räknar analytikerna med att
120╯000 nya jobb skapades i september
mot 96╯000 i augusti.
Di I fokus
n
MATTIAS
MAURITZON
[email protected]
08-573 650 94
Di Håll koll på
n
Vändning för inköpschefsindex
Är Handelsbanken nya kronan?
Kinesiska stimulanser
⌀■Det är inte bara den amerikanska ISM:en
som publiceras i dag utan även i Sverige och
euroområdet är inköpschefsindex att vänta.
I Sverige väntas indexet ha stigit till 46,3 i
september från 45,1 augusti medan inköpschefsindex i euroområdet väntas vara oförändrat på 46, enligt nyhetsbyrån Bloombergs enkät.
⌀■Trots förnyad oro för de spanska
statsfinanserna fortsatte Handelsbanken att sätta nya kursrekord på Stockholmsbörsen förra veckan. Aktien tycks
därmed uppvisa en del av de kvaliteter
som tidigare tillskrivits kronan: att inte
bara stärkas under högkonjunktur utan
även under finansiell turbulens.
⌀■Kinas centralbank har en tradition av att pumpa in
pengar i det finansiella systemet inför stora helger då
miljontals kineser väntas ta ut stora summor. Så har
också skett inför veckans helgledighet. Det som gör
situationen speciell är att de tillförda summorna har
varit rekordstora. Samtidigt har det kommit svaga
tecken från de kinesiska industriföretagen, vilket gör
att marknaden hoppas på fler stimulanser.
ANALYS
18
Stockholmsbörsens branschindex, i fredags
OLJA & GAS
–0,8%
1215,7
RÅVAROR
–0,2%
776,3
INDUSTRI
–1,0%
872,9
Index, i fredags
TELEKOM
KONS. VAROR
KONS.TJÄNSTER
988,4
1064,0
998,8
–0,7%
–1,5%
–0,4%
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
FINANS
–0,8%
1008,2
TEKNIK
OMXSALLSHARE
686,8
331,7
–1,0%
–0,9%
Vinnare i fredags
OMXS 30
OMXS MID CAP
1072,5
273,5
–1,0%
NORDIC 40
–1,0%
–0,2%
1035,8
KARO BIO
RATOS A
BERGS TIMBER B
MULTIQ INTERNATI
TRANSATLANTIC B
+17,4
+8,3
+6,6
+5,0
+4,5
Förlorare i fredags
HÄLSOVÅRD
OMXS SMALL
1038,5
274,8
+0,0%
+0,5%
LAMMHULTS DESIGN
A-COM
DUNI
ANOTO GROUP
ALLENEX
–7,3
–5,7
–4,8
–4,4
–4,3
Castellum
höll måttet
För ett år sedan lockades vi av
fastighetsbolaget Castellum,
som vi såg som ett säkert alternativ i börsturbulensen.
Köprådet har gett bra utdelning, aktien har dock inte gått
lika starkt som index.
Di Uppföljning
n
När vi analyserade Castellum för ett
år sedan hade aktien stått emot bra i
börsraset. En relativt försiktig finan­
siell strategi lönade sig när placerarna
flydde allt som luktade risk. Samtidigt
såg vi fler kvaliteter – som långsiktig
förvaltning, god spridning såväl geo­
grafiskt som bland hyresgästerna, bra
möjlighet att fylla vakanserna samt
inte minst en övertygande historik.
Bolaget hade en lång svit bakom
av sig av tillväxt i både förvaltnings­
resultat och utdelning. Ovanligt sta­
bilt, ansåg vi och räknade med en
direktavkastning på närmare 5 pro­
cent – högre än sektorsgenomsnittet.
Det vägde tyngre än det faktum att
rabatten mot substansvärdet var liten
och att det fanns fastighetsalternativ
med lägre värdering av kassaflödet.
Större förlust än vinst
I bokslutet presterade bolaget dock
en lägre tillväxttakt än historiskt, för­
valtningsresultatet ökade bara med
3 procent. Samtidigt var nettouthyr­
ningen negativ under ett par kvartal,
det vill säga att Castellum förlorat mer
uthyrning än vad det dragit in. I årets
halvårsrapport var dock ordningen
återställd med positiv nettouthyrning
och en tillväxt på 9 procent.
Men som vi påpekade är Castellum
inte den största vinnaren på lägre
ränta och ett mer riskvänligt klimat.
Andra aktier i sektorn har, liksom bör­
sen i helhet, därmed gått betydligt
starkare i år. Sett med vår placerings­
horisont på ett år är Castellum dock
upp 7 procent. Lägger vi till utdel­
ningen på 3,70 kronor är totalavkast­
ningen över 11 procent. Klart god­
känt.
Di Uppföljning
n
AKTIE:
Castellum
Hack i kurvan för
Doros andra kvartal innebar ett
trendbrott med sjunkande försäljning och vinstmarginal.
Vi tror att det var ett hack
i kurvan och ser ett köpläge
i pensionärernas favoritbolag.
DI:S RÅD FÖR ETT ÅR SEDAN:
Köp (Medel risk)
Di Veckans aktie
n
AKTIEKURS DÅ:
AKTIEKURS NU:
84,40 kr
90,20 kr
KURSUTVECKLING:
OMXS UNDER PERIODEN:
7%
19%
[email protected]
95
86
77
68
jan 2011
Källa: Infront
MARTIN
BLOMGREN
sep 2012
08-573 650 46
Doro tillhör den ovanliga skaran börs­
bolag som har gått från att vara ett
utdömt ”turn-around-case” till att lyckas
med en omstöpning som fått ny fart på
bolaget och på aktien.
Vändpunkten kom för drygt fem år
sedan när bolaget lade om strategin och
satsade hårt på sitt tillväxtområde: tele­
komprodukter för seniorer – personer
över 65 år. Det handlar om telefoner,
främst mobiler, som har rejäla knappar
och lättlästa skärmar.
Tilltalande produkter
Det är en marknadsnisch som Doro
i praktiken har definierat själv. För de
större telefontillverkarna är seniorerna,
trots att de är talrika, en perifer målgrupp.
För Doro är de i stället kärnan i verksam­
heten och bolaget har med hjälp av mark­
nadsundersökningar och fokusgrupper
utvecklat produkter som uppenbarligen
tilltalar kunderna. Dividerar man antalet
mobiltelefoner som Doro har sålt i Nor­
den med antalet personer över 65 år visar
det på en så kallad penetrationsgrad på
15 procent.
På andra marknader där Doro inte har
funnits lika länge är penetrationen av
naturliga skäl mycket lägre.
Det är en faktor som talar för att det
finns mycket tillväxtpotential kvar för
bolaget.
Ett annat är att hela marknaden växer.
I dag finns det globalt sett ungefär 546
Di Råd
n
REKOMMENDATION:
Köp
RISK:
Medel
TRE PLUS:
⌀■Skuldfri
balansräkning.
⌀■Stark position
i växande nisch.
⌀■Försiktig
värdering.
TRE MINUS:
⌀■Risk för ökad
konkurrens.
⌀■Svagt andra
kvartal.
⌀■2012 är ett
mellanår.
miljoner människor över 65 år och om
åtta år väntas gruppen ha växt med näs­
tan 200 miljoner.
Det är visserligen en grupp som är fris­
kare, mer aktiv och mer teknikvan än vad
tidigare seniorer har varit. Men synen,
hörseln och rörelseförmågan blir tids nog
nedsatt ändå och då väger enkelhet tungt
i valet av telefon.
Doro har också utvecklat sina produk­
ter i takt med att tekniken har rört sig
framåt. Under fjärde kvartalet kommer
exempelvis bolagets första smarta telefon
ut på marknaden. Telefonen baseras på
operativsystemet Android, men har ett
förenklat gränssnitt.
Slimmad affärsmodell
En annan skillnad mot en del av mobil­
jättarna är att Doro har en minst sagt
slimmad affärsmodell. Produktion, logis­
tisk och mycket av administrationen är
utlagd på entreprenad vilket skapar flex­
ibilitet och begränsar kapitalbindningen.
Trots en försäljning på närmare 800 mil­
joner kronor har Doro bara 74 anställda.
Bland bolagets ambitiösa mål finns
ANALYS
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Räntor, i fredags SV LÅNG
Valutor, i fredags
USA 10 ÅR
–0,2%
TCW 117,90 KR
–1,8%
PROCENT
19
EURO 8,43 KR
-0,6 öre -0,4 öre
PROCENT
USD 6,54 KR
-1,1 öre
Råvaror, i fredags
GBP 10,57 KR
JPY 8,40 KR
DKK 1,13 KR
NOK 1,14 KR
CHF 6,97 KR
-6,1 öre -2,0 öre -0,0 öre -0,0 öre -1,2 öre
OLJA 111,7
USD/FAT
GULD 1772,8
USD/UNS
BRENT
Au
-0,8
ZINK 2052,0
USD/TON
-4,2
SV KORT
+0,9%
-16,0
Ag
Cu
SILVER 3465,0
CENT/UNS
KOPPAR 8175,0
USD/TON
+70,0
PROCENT
Zn
ALUMINIUM
2068,0 USD/TON
+44,5
+19,0
5
Doro
■ Kronor per aktie
36
Frågor
till...
31
Jérôme Arnaud
■■vd på Doro
26
21
jan 2011
sep 2012
Källa: Infront
Di Fakta
n
73 är Doro
Detta
70
■■Verksamhet: Säljer
52 telefoner och
relaterade produkter med inriktning på
seniorer, personer över 65 år.
■■Anställda: 74.
■■Vd: Jérôme Arnaud.
■■Ordförande:
Bo2012*
Kastensson. 2013*
2011
■■Största ägare:
ºNordea Fonder (9,8 procent)
ºAvanza Pension (7,5 procent)
ºOriginat (5,6 procent)
ºClearstream (3,2 procent)
Doro
■ Kronor per aktie
36
NY TEKNIK. Doro, med vd Jérôme
Arnaud, vill locka äldre kunder med
ny mobilteknik.
FOTO: MIKAEL TÖRNWALL
Doro ger köpläge
31
26
21
jan 2011
sep 2012
Di Bolagsfakta
n
Källa: Infront
FÖRETAG
Doro
NETTOVINST, MILJONER KRONOR:
73
70
52
2011
2012*
2013*
FÖRSÄLJNING, MILJONER KRONOR:
2011
745
2012
798
2013
877
VINST PER AKTIE, KRONOR:
2011
3,02
2012
2,14
2013
2,83
P/E-TAL:
2011
9,0
2012
10,6
2013
8,1
Källa: Talen för 2012 och 2013 är DI:s prognos.
bland annat en årlig tillväxt på 20 procent
och en rörelsemarginal på 10 procent.
Tillväxten har tidvis legat betydligt högre
och rörelsemarginalen närmade sig
målet i fjol då den landade på 8,3 procent.
I ljuset av det är det inte att undra på
att aktien störtdök när den senaste kvartalsrapporten släpptes. För första gången
på fyra år blev tillväxten negativ under
ett kvartal, minus 5 procent, och rörelsemarginalen halverades till knappt 3 procent.
Ökande orderingång
När tillväxten hackar i ett tillväxtbolag
ska man alltid dra öronen åt sig som
placerare och det är utan tvekan ett orosmoment att bolaget nämner ökad lågpriskonkurrens som ett skäl.
Ändå tycker vi inte att man ska vara
överdrivet bekymrad. Orderingången
ökade med 14 procent under kvartalet
och bolaget räknar självt med att nya produkter som är på väg ut ska sätta fart på
tillväxten igen.
Ett annat hot, förutom lågpriskonkurrenter, är förstås att bolag som Apple och
Läs mer
Följ Doros
aktie på
www.di.se/
borsen
Samsung lyckas locka många teknikvana
seniorer med sina smarta telefoner.
Många äldre kommer dock att betrakta
dessa telefoner som alltför avancerade
tror vi, vilket även i framtiden lämnar
stort utrymme för en duktig nischspelare.
Försiktigt värderat bolag
Och efter kursfallet som följde på
halvårsrapporten framstår Doro som väl
försiktigt värderat.
Räknat på våra prognoser, där vi
gör ganska försiktiga tillväxtantaganden
men räknar med en återgång till 8 procents rörelsemarginal nästa år, blir
p/e-talet 8.
Det är lågt och då ska man ha i åtanke
att bolaget har en nettokassa på 105 Mkr
som bara den utgör nästan en fjärdedel
av börsvärdet.
Kassan borgar också för att Doro
åtminstone behåller utdelningen på
1 krona per aktie, vilket ger en direkt�
avkastning på hyggliga 4,4 procent till
våren.
Om 2012 blir ett mellanår, som vi tror,
är det köpläge.
”Vi har ett
mellanår”
I halvårsrapporten nämner ni ökad
konkurrens från lågprisprodukter
– från vilken typ av aktörer?
”Det handlar om små lokala
aktörer som importerar enklare
telefoner med få funktioner, inga av
de stora internationella namnen.”
Ser ni några tecken på att de stora
aktörerna, som Samsung och Apple,
går in i er nisch?
”Visst finns det seniorer som
använder Iphone men vår nisch är att
vända oss till dem som inte är redo
eller som inte är bekväma med den
typen av produkter. Så vitt jag vet har
de stora aktörerna ingen intention att
göra specifika seniormodeller,
tvärtom så blir deras telefoner mer
tekniskt avancerade.”
Hur ser er distributionsmodell ut?
”Den går till största delen via
massmarknadskanaler, en del
kompletterande försäljning finns
i specialkanaler men det mesta
går genom teleoperatörerna och
liknande.”
Ni hade negativ försäljningstillväxt
under andra kvartalet. Räknar ni
med att kunna återgå till ert
20-procentsmål?
”Vad vi sa i rapporten var att vi inte
når 20 procent i år, men att det blir
tillväxt. Vi har ett mellanår där vi
investerar mycket och vi väntar oss
att det ska leda till tillväxt nästa år och
framöver. Vi har inte ändrat våra
finansiella mål.”
Hur ser ert säsongsmönster ut?
”Julhandeln är väldigt viktig för oss
eftersom våra produkter är en vanlig
gåva. Normalt är därför det fjärde
kvartalet det starkaste.”
MARTIN BLOMGREN
[email protected]
08-573 650 46
REJÄL. Tryckvänliga knappar är ett
av Doros kännetecken.
FOTO: ROBERT HENRIKSSON
ANALYS
20
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Euro per aktie
3,5
2,9
2,3
1,7
Dyrt stål
Osäkerheten är stor kring Outokumpus affär
med Inoxum och aktieägarna har bjudits
på en turbulent, och dyr, resa i år.
1,1
Euro per aktie
0,5
jan
2011
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
2012
feb
mar
Källa: Infront
apr
maj
jun
jul
aug
sep
GRAFIK: HELENA FAHLESON. FOTO: OUTOKUMPU
Höga insatser för Outokumpu
Di Nordisk krönika
n
⌀■Dagens krönika är ett
samarbete mellan Nordens
ledande affärsÂ�tidningar:
norska Â�Dagens Næringsliv,
finska Kauppalehti, danska
Børsen och Dagens
�
industri.
S
tåltillverkaren Outokumpu omges av
plågsam osäkerhet. De dunkla utsik­
terna beror självklart på det djärva Inox­
umförvärvet, som ska göra bolaget till
marknadens största aktör.
Förvärvet som kostade nära 3 miljarder euro anses
nödvändigt för att trygga bolagets framtid. Sam­
tidigt är placerarna tveksamma till nyttan av köpet.
Det var i januari som Outokumpu tillkännagav
samgåendet med Thyssen Krupps stålenhet,
Inoxum. Avsikten är att åtgärda den överkapacitet
som råder och möta den hårdnande konkurrensen
från Asien.
De europeiska konkurrensmyndigheterna är
bekymrade över att stålmarknaden snart har för få
aktörer och kräver att Outokumpu gör vissa efter­
gifter för att fusionen ska kunna genomföras.
Analytiker som följer Outukumpu säger att de
konkurrenseftergifter som bolaget har föreslagit var­
ken är trovärdiga eller tillräckliga.
Outokumpus förslag att sälja den svenska verk­
samheten tillfredsställer knappast kommissionen.
Förmodligen kommer EU att kräva större steg, efter­
som de föreslagna åtgärderna inte förändrar kon­
kurrenssituationen tillräckligt.
EU-kommissionen ser på konkurrenssituationen
för varje produkt respektive kundgrupp, och då ger
sammanlagda produktions- eller kapacitetstal inte
en tillräckligt klar bild.
I Outokumpus förslag ingår att sälja den svenska
smältverks- och kallvalsningsverksamheten i Avesta,
Nyby och Kloster samt en del av det europeiska för­
säljningsnätverket. I förslaget ingår också att öka
kallvalsningskapaciteten i Avesta.
De föreslagna åtgärderna är ren kosmetika, menar
Di Krönika
n
ANTTI
MUSTONEN
[email protected]
08-573 650 00
”En starkt
positiv kursreaktion är
att vänta om
Inoxumaffären faller.”
kritiska röster bland placerare i Finland. Svenska
Kloster var ju redan nedläggningshotat. Dessutom
ska Outokumpu i vilket fall som helst minska anta­
let försäljningskontor i Europa på grund av över­
lappning.
Dessutom kan Outokumpu flytta den produktion
som utförs i Avesta till Torneå. Och det skulle inne­
bära att Outokumpus produktionsvolymer förblev
oförändrade även om man gav upp Avesta.
Outokumpus utsikter är fortfarande grumliga och
frågorna är lika många som tidigare: Är de före­
slagna åtgärderna tillräckliga och till vilket pris är
Outokumpu berett att ge upp verksamheter?
Och kommer EU-kommissionen att lägga fram
ytterligare villkor i slutet av året?
Till den svenska verksamheten behöver Outo­
kumpu hitta en köpare. Att lägga ned verksamheten
är inget alternativ för EU-kommissionen, eftersom
myndigheten vill säkerställa konkurrens.
Men skulle Outokumpu tvingas att sälja blir pri­
set lågt och ger upphov till förlust. Att hitta köpare
till den svenska rörelsen är svårt eftersom det är
överkapacitet inom rostfritt stål i Europa.
Potentiella köpare skulle kunna vara företagets
ledning, ett riskkapitalbolag eller en industriell aktör
från Asien eller Europa.
Outokumpu har antytt att nedläggning kan vara
ett alternativ och det spekuleras kring detta. Men
nedläggningsalternativet, med påföljande nedskriv­
ning, skulle vara ett mycket dyrt alternativ.
Väntan på en oviss framtid har fått klippare att
vädra morgonluft.
För den kortsiktiga investeraren vore det bästa
att affären går tillbaka. Och så länge konkurrens­
myndigheterna inte har godkänt affären är det ett
möjligt scenario.
Outokumpus aktie är för närvarande mycket lågt
värderad. Ur den synvinkeln skulle den bästa lös­
ningen på kort sikt vara att Inoxumaffären faller.
Outokumpu har lovat att betala tillbaka de pengar
som samlats in via emissionerna om affären faller.
Bolaget fick hem en miljard euro i emissionen.
Det skulle betyda cirka 0,69 euro skattefri kapital­
återbetalning per aktie, det vill säga nästan tre fjär­
dedelar av den nuvarande aktiekursen 0,95 euro.
En starkt positiv kursreaktion är att vänta om
Inoxumaffären faller och bolaget meddelar att man
genomför den enorma kapitalåterbetalningen.
EU-kommissionen har förlängt handläggnings­
tiden på fusionen och nyheter om hur det utvecklar
sig kommer därför tidigast den 16 november. Outo­
kumpus mål är fortfarande att genomföra köpet före
årets utgång.
Trots de skeptiska rösterna anser de flesta sak­
kunniga som följer Outokumpu att Inoxumköpet
i ett längre perspektiv är ett positivt steg i rätt rikt­
ning. Bolaget har för avsikt att satsa aktivt på pro­
blemet med de ohälsosamma marknaderna.
Den bästa rekommendationen till Outokumpuplacerare i detta läge är nog ”behåll”. Outokumpu
kommer säkert att göra allt för att affären ska lyckas.
Optimism är en tillgång som Outokumpus place­
rare verkligen behöver. För om de ”betydande
synergieffekter” som Outokumpu har utlovat
verkligen realiseras, blir det först efter några år.
Utöver fusionsproblemen hotas Outokumpu av
förlustsiffror de kommande kvartalen och situatio­
nen på stålmarknaderna är fortsatt tuff. Den svaga
utvecklingen väntas hålla i sig även nästa år eftersom
tillväxten tappar momentum även på tillväxtmark­
naderna.
Outokumpus osäkra utsikter på kort sikt är smärt­
samt tydliga i aktiekursen. Sedan årets början har
kursen rasat 34 procent.
På lång sikt bör utsikterna för branschen dock
ljusna.
Rostfritt stål efterfrågas på många olika områden.
Det är förvisso energikrävande men totalt sett ett
fördelaktigt och ekologiskt alternativ eftersom det
är ett fullt återvinningsbart och starkt material med
lång livslängd. Och efterfrågan lär öka när världs­
ekonomin vänder uppåt.
Inoxumaffären skulle göra det möjligt att stänga
de gamla smältverken och få ned överkapaciteten.
Det nya företaget skulle ha effektiva produktions­
anläggningar i Finland, Italien och snart även i USA,
där Calvertfabriken verkar bli driftsklar enligt tid­
tabellen i slutet av året.
I stort sett är affärslogiken bakom Inoxumförvär­
vet klart positiv för Outokumpu. Det är den bästa
möjliga strategin. Det är bara konkurrensmyndig­
heterna som är i vägen.
Vad har
empati med
inkasso att göra?
På Lindoff är vi specialiserade på att analysera, värdera och effektivisera
hanteringen av kundfordringar och att korta ned betalningstider.
Genom vår breda erfarenhet inom bland annat handel, energi, telecom,
offentlig sektor samt bank- och finans har vi en mycket god överblick
över dina kunders betalningsbeteende. Vi vet vilka som betalar på en
påminnelse och vilka som inte gör det.
Vår erfarenhet är att människor vill göra rätt för sig – och att det går
snabbare och bättre när vi hjälper till. Det är ett av skälen till att
Lindorff är ett av Sveriges största inkassoföretag.
Kontakta oss på Lindorff så kan vi berätta mer om hur vi tänker
och hur det kan öka din lönsamhet.
www.lindorff.se
Lindorff grundades i Norge 1898 och har utvecklats till att bli ett av Europas ledande
företag i branschen. Lindorff Group finns idag representerat i elva länder och
har över 3 000 anställda. Vi erbjuder tjänster i hela kedjan av kredithantering och
företaget 703 miljoner SEK och har 225 anställda.
syre.se
relaterade tjänster. Lindorff omsatte 437 miljoner Euro år 2011, i Sverige omsätter
FONDER
22
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
Veckoindex
Avkasting för fondindex
Index sedan årskiftet
Procentuell förändring sedan en vecka.
Procent, ändring sedan
Europa
1v
-2,3
1 mån
3,4
årssk
8,8
Global
-1,6
2,0
6,4
Japan
-0,5
0,7
-2,1
Nordamerika
-1,7
1,8
7,6
Sv (30-49%)+Global
NA 2,8
10,5
Norden
-2,1
3,1
11,9
Sverigefonder Småbolag
-0,9
2,7
9,1
Östeuropa
-2,1
2,7
12,2
Blandfonder
-0,9
1,6
3,8
Sverigefonder
-1,9
3,1
10,8
Tillväxtmarknader
-0,8
3,3
6,6
Procent, ändring sedan
Asien exkl Japan
1v
1 mån
årssk
0,0
4,1
9,3
Europa2
Norden3
IT4
Sverige1
Europa2
Norden3
IT4
Världen5
USA6
Pacific7
Läkemedel8
Världen5
USA6
Pacific7
Läkemedel8
-2,3
-3,6
-1,7
-1,3
126,08
4,2
284,63
13,5
AMERIKA
AMF Aktiefond Världen
179,40
11,5
Axa Rosenberg US Eq B
1,4
8,4
10
6
AMF Balansfond
166,24
8,8
Banque de Luxembourg Eq America B
4,2
8,6
9
21
14
3
48,41
6,6
DNB North America
41
3,5
8,5
7
14
17
17
3
Fidelity Funds America Fund
2,1
7,1
9
23
21
18
Folksams Aktiefond USA
Carnegie Strategi A 685,50
10,4
Carnegie Sverigefond
1174,02
11,8
Carnegie World Wide 511,34
10,1
Catella Hedgefond 138,19
4,3
Catella Reavinstfond
240,31
13,1
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv2 178,33
Didner & Gerge Aktiefond
AVKASTNING, % SENASTE
FÖRMÖGENÂ�HET 1 VECKAN 1 MÅN
12 MÅN 36 MÅN
MKR
FOND
RISK
RATING
1003
1,9
8,1
6
21
23
17
4
Franklin US Equity A (acc) USD
1,7
7,8
2
18
17
5
Franklin US Opportunities Fund A USD
2,2
11,4
15
27
20
5
GS US CORE Equity Base Snap Inc
1,9
8,3
8
12
17
16
2
Handelsbanken Amerikafond
778
2,9
8,6
9
27
19
17
4
11,2
Handelsbanken Funds America
259
3,6
9,3
10
26
21
16
4
1252,42
19,6
JPM America Equity A (Dis) USD
2,2
7,9
5
18
20
16
9,34
5,9
JPM America Large Cap A (Dis) USD
2,4
8,0
7
21
15
14
1175,85
7,9
JPM US Value A (Dis) USD
2,2
7,5
5
15
20
18
East Capital Östeuropafonden
32,87
9,1
Länsförsäkringar Nordamerikafond
2584
3,9
9,3
5
15
17
15
4
Folksam Aktiefond Sverige
419,82
12,9
BlackRock US Basic Value A
2,4
6,8
4
18
20
17
3
Folksam LO Fond Sverige
172,73
13,1
Nordea Nordamerikafonden
390
2,8
8,5
9
10
18
17
3
Folksam LO Fond Världen
77,08
7,7
41
2,8
8,5
8
10
18
16
3
168,95
5,4
170
3,1
8,4
8
9
20
16
2
Nordea-1 North American Value Fund
244
3,1
7,3
17
21
18
28
Handelsbanken Korträntefond Sverige 101,82
2,2
Öhman Fonder Etisk Index USA
713
2,5
8,2
8
18
20
18
Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige140,70
2,1
Robur Amerikafond 716
2,1
8,1
7
19
19
17
4
528,30
13,6
SEB Nordamerikafond 1874
2,6
7,8
8
17
17
16
3
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond350,93
12,2
SEB Nordamerika C/R - Lux Ack
1142
3,0
8,7
11
6
15
19
3
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond530,30
8,5
Skandia USA
1930
2,4
8,1
9
14
16
2
1276
2,1
7,9
8
19
16
Franklin US Small-Mid Cap Growth A (acc)
1,9
11,0
19
39
19
JPM US Small Cap Growth A (Dis) USD
3,2
11,1
23
50
16
22
SEB Choice Nordamerik Småbolag
432
4,4
13,2
23
55
18
21
UBS (Lux) E F - Small Caps USA P-acc
2,3
11,1
23
26
15
22
Handelsbanken Sverigefond Index
Handelsbanken Sverigefond
Lannebo Småbolag
165,64
10,6
5330,90
12,6
965,49
12,7
33,15
7,4
Länsförsäkringar Europafond
246,18
5,9
Länsförsäkringar Obligationsfond
146,91
2,8
Länsförsäkringar Penningmarknadsfond102,55
1,4
Länsförsäkringar Sverigefond
Nordea Nordamerikanska Aktier
Nordea US Fund
SPP Aktieindexfond USA
32
AMERIKA SMÅBOLAG
3
13,0
21,93
8,9
Aktie-Ansvar FondSelect
227
0,0
-1,2
7
6
15
Länsförsäkringar Trygghetsfond
249,16
8,3
AMF Aktiefond Global
571
1,8
6,4
8
9
19
16
Nordea Alfa
572,03
9,8
Axa Rosenberg Global Eq B
1,1
6,3
7
-2
16
Nordea Europafonden 309,86
8,2
Banco Etisk Global 211
1,6
6,6
7
11
11
14
3
Nordea Futura
364,50
6,0
DNB Global SRI 170
2,4
6,3
8
15
19
16
4
DNB Quant Global
1226
1,8
6,1
8
12
17
2
554
1,6
5,9
8
15
18
16
4
5314
2,5
6,3
2
-4
23
14
4
Danske Invest Global Index
326
2,7
6,9
8
11
13
15
Danske Invest SRI Global
414
2,7
6,9
7
12
14
16
Danske Invest Utland
465
0,8
3,7
15
11
19
20
Nordea Likviditetsinvest
152,54
1,8
Nordea Nordenfonden 555,21
13,3
Nordea Obligationsinvest
492,51
2,3
Nordea Optima
470,14
7,2
Nordea Sekura
281,71
2,0
Nordea Spektra
GLOBAL
DNB Utlandsfonden
Carnegie World Wide 3
413,14
12,2
Danske Invest High Dividend
711
0,7
3,6
10
6
19
17
4
10,8
Danske Invest Global Stockpicking
570
2,5
5,5
5
6
19
17
4
Nordea Tillväxtbolagsfonden
121,99
8,1
Folksam Globala Aktiefond
506
1,4
5,4
10
20
15
16
3
Folksams Tj.mannafond Världen
1316
1,8
6,7
8
11
15
16
3
Franklin Mutual Beacon A (acc) USD
0,4
5,0
1
13
16
Handelsbanken Globalfond
2803
2,3
6,0
6
10
20
16
3
302
1,5
5,3
8
1
19
16
2
JPM Global Dynamic A (Dis) USD
2,3
7,2
10
7
20
16
Länsförsäkringar Fond-i-Fond Offensiv
Odin Norden SEK
1298,03
7,4
Odin Sverige SEK
1713,58
13,3
Robur Aktiefond Pension
13,28
9,0
Robur Allemansfond Komplett
40,22
8,0
Robur Europafond
15,78
7,3
Robur Exportfond
Carnegie Utlandsfond
60,07
9,2
Robur IP Aktiefond 29,40
8,2
Robur Kapitalinvest 59,58
8,4
Nordea Stratega 100 184,40
7,8
Nordea Tillväxtbolagsfonden
Robur Mixfond Pension
13,34
5,6
Nordea-1 Global Value Fund
Robur Mixfonden
20,70
5,0
Öhman Fonder Varumärkesfonden
Robur Nordenfond
63,97
13,0
Robur Penningmarknad MEGA
95,35
1,7
Robur Penningmarknadsfond
100,30
1,5
Robur Rysslandfonden
20,20
5,4
Robur Småbolag Norden
71,18
14,1
Robur Småbolagsfond Europa
16,67
17,5
Robur Småbolagsfond Sverige
43,26
9,7
Robur Svensk Likviditetsfond
137,43
1,5
Länsförsäkringar Globalfond
Nordea Etiskt Urval Global
943
2,2
5,0
4
15
17
17
1813
2,3
6,4
6
6
17
14
3
222
2,1
6,7
7
6
21
16
2
66
2,4
6,3
9
16
16
4580
1,8
6,0
3
-4
19
17
94
2,7
4,4
3
23
13
16
2
90
3,3
8,5
6
13
19
17
4
627
1,7
6,8
8
18
13
15
3
3304
1,9
6,2
8
9
15
16
3
Robur Globalfond MEGA
1242
2,0
6,3
7
10
17
16
3
Robur Globalfond - Lux
400
2,0
6,4
8
10
16
15
3
Robur Momentum
780
0,2
1,2
-4
-4
23
Robur Privatiseringsfonden
2547
1,6
4,0
3
-14
SEB Ch Global Value - Lux ack
1713
1,1
4,9
3
-18
SEB Etisk Globalfond
313
2,3
6,9
8
3
21
17
SEB Strategi Global 906
2,1
5,2
6
2
17
15
Robur Ethica Global MEGA
Robur Globalfond
26
13,3
SEB Glob Chans/Risk - Lux Ack
296
2,0
6,1
13
8
23
17
3
SEB Global - Lux Ack
1096
2,1
5,5
5
-1
22
16
2
97,09
8,6
SEB Globalfond Chans/Risk
2147
1,9
5,9
11
10
22
16
3
SEB Aktiesparfond 8,26
9,0
Skandia Selected Utland Offens
185
1,9
5,2
6
6
15
15,56
11,4
1744
1,8
6,0
6
13
6,50
8,5
2871
1,1
5,4
5
6
20
16
10
0,1
-2,4
12
24
20
24
Fidelity Funds Global Telecommunications
0,8
3,8
7
5
27
13
SEB Europafond
SEB Likviditetsfond SEK Ack
Skandia Världen
SPP Aktieindexfond Global Sustainability
11,93
0,7
6,90
8,6
13,34
12,8
SEB Obligation Flexibel SEK
10,07
1,7
SEB Penningm SEK - Lux Ack
22,78
1,6
Franklin Technology A (acc)
1,9
10,1
15
SEB Penningmarknadsfond SEK
10,05
1,6
Handelsbanken IT-fond
444
3,9
8,5
SEB Sverige Småbol Chans/Risk
80,17
1,9
Handelsbanken IT-fond
444
3,9
8,5
SEB Sverige Småbolagsfond
18,72
3,9
JPM Europe Technology A (Dis) EUR
2,5
4,6
SEB Sverigefond Stora bolag
9,82
12,2
JPM US Technology A (Dis) USD
3,6
10,1
10,31
12,3
Ålandsbanken TIME 266
3,1
5,8
Länsförsäkringar Teknologifond
200
4,4
Öhman Fonder IT-Fond
665
2,4
Robur Kommunikationsfonden
1927
SEB Teknologifond Skandia TIME Global SEB Läkemedelsfond SEB Nordenfond
SEB Sverigefond
SEB Världenfond
17
Folksam Framtidsfond
636
2,77,011 132319
53
20
3
18
17
18
3
18
17
18
20
35
19
25
53
20
-1
10
16
17
8,7
4
18
23
17
5,6
15
17
18
20
2,8
6,9
9
28
21
13
2211
3,8
8,0
2
27
17
18
354
2,0
5,8
9
35
24
18
2628
9,17
7,6
23,97
10,8
SKAGEN Global SEK 935,17
7,2
Skandia Balanserad 259,52
5,2
Skandia Sverige
697,64
12,5
SPP Generation 40-tal
185,18
4,6
BRANSCHFONDER LÄKEMEDEL
SPP Generation 50-tal
222,49
6,7
Carnegie Medical
1,4
3,9
8
9
20
12
SPP Generation 60-tal
243,59
7,7
Cicero Biotech & Healthcare
15
2,0
3,4
3
21
22
14
SPP Generation 70-tal
107,08
8,1
Fidelity Funds Global Health Care Fund
2,4
4,6
5
27
22
12
4873,15
13,3
FIM Rohto Biomed
0,9
3,6
4
15
12
141,05
1,7
501
2,1
4,9
6
24
18
12
26,46
15,7
5118
2,4
5,3
7
21
18
12
UBS (Lux) E F - Health Care P-acc
1,5
4,9
4
16
22
13
Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Robur FRN-fond
Swedbank Robur Östeuropafond
X_Closed_Nordea Beta
294,32
XACT OMXSB
277,82
12,9
Swedbank Robur Ny Teknik
590
1,9
2,2
24
52
26
Baring Global Resources Fund
4,6
8,5
17
-24
31
Baring Leading Sectors Fund
3,7
7,1
9
2
16
Fidelity Funds Global Financial Services
0,4
6,1
-1
3
23
21
Fidelity Funds Global Industrials
1,5
5,2
15
18
22
23
Carnegie Gorilla A 117
1,6
4,6
4
20
17
JPM Global Financials A (Acc) USD
0,3
5,0
-4
-3
22
30
Lannebo Vision 387
1,9
4,4
3
24
19
Länsförsäkringar Fastighetsfond
2676
0,10,135 732129
Nordea Foresta
40
0,5
2,7
6
12
28
Odin Fastighet SEK 20
0,4
1,2
32
46
21
23
Odin Maritim SEK 664
0,9
3,1
3
-34
32
Odin Offshore SEK 1872
1,7
2,7
22
-23
33
Öhman Fonder Hjärt-Lungfond
1100
1,4
3,3
9
37
14
Robur Contura
6868
3,3
7,3
9
28
16
Robur Finansfonden 495
-0,4
4,7
-5
-9
22
32
Robur Råvarufonden 759
2,6
7,2
16
-8
20
26
Robur Realinvest 2723
2,5
4,4
17
20
22
24
Robur Skogsfonden 642
0,8
3,6
5
15
28
SEB Fastighetsfond 864
3,3
5,9
10
23
24
22
SGAM Fund Equities Gold Mines A (USD)
0,0
4,8
-4
33
32
UBS (Lux) E Fund - Eco Performance P-acc
0,8
5,9
9
18
18
UBS (Lux) E F - Financial Serv.P-acc
-1,1
4,1
-8
-5
18
35
UBS (Lux) E F - Global Innovators P-acc
1,0
4,3
-7
-28
17
23
4
3
BLANDFONDER 20-30% AKTIER
Nordea Stratega 10 Robur Access Försiktig
Skandia Försiktig 180
337
1170
0,4
0,5
0,6
0,9
1,2
1,2
3
3
3
11
14
16
11
3
4
3
Banco Försiktig KPA Etisk Blandfond 1
Lärarfonder Lärarfond 59+ år
Nordea Stratega 30 SEB Trygg Liv Placeringsfond
80
352
398
71
4116
0,5
0,7
0,7
0,9
0,8
1,1
1,5
1,3
2,2
1,7
3
6
4
4
4
16
15
30
23
25
23
15
18
5
9
6
5
7
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv
Danske Invest Balanserad
Handelsbanken Bofond Flermarknad
Handelsbanken Flermarknadsfond
Handelsbanken Balans 50
Handelsbanken Klick Sverige 90
Handelsbanken Stiftelsefond
Nordea Donationsmedelsfond
Nordea Futura
Nordea SPARA Trean Nordea Stratega 50 Robur Access Balanserad
Robur Mix Indexfond Sverige
Robur Mixfond Pension
Robur Mixfonden SEB Strategi Balanserad Global
SEB Trygghetsfond Ekorren
Skandia Balanserad SPP EMU Blandfond 5004
0,9
1,0
11
45
15
15
1718
1,4
2,6
8
34
22
10
97
1,0
1,9
5
13
9
8707
1,0
1,951299
505
1,2
1,9
8
15
9
301
0,7
-0,4
1
-1
9
567
1,1
2,1
8
23
14
11
2190
0,9
1,5
8
22
12
10
13135
1,1
2,4
4
20
13
8
967
1,1
2,4
4
19
13
8
81
1,4
3,4
6
15
20
9
1155
0,9
2,2
5
12
9
4271
0,7
0,8
9
35
23
12
4528
1,0
2,4
3
21
17
8
15748
1,0
2,4
2
18
16
8
1493
1,1
2,5
3
4
7
1943
0,6
0,9
7
32
11
12463
1,0
2,1
5
21
9
133
-0,9
1,8
1
5
10
BLANDFONDER 61-85% AKTIER
AMF Balansfond Banco Balanserad 10756
197
1,2
0,7
2,1
1,9
9
4
35
18
18
10
11
11
3
BRANSCHFONDER TEKNOLOGI
Cicero TIME
SEB Östeuropafond RATING
2
12,5
SEB Corp Bond SEK - Lux Ack
RISK
23
41,22
Robur Technology
ANT MÅN
ÖVER
INDEX
20
238,41
Robur Sverigefond FOND
BLANDFONDER 46-60% AKTIER
716,70
Robur Sverigefond MEGA
+11,7
3
Nordea Sverigefonden
Robur Mix Indexfond Sverige
+9,7
BLANDFONDER 31-45% AKTIER
5
738,13
Länsförsäkringar Totalfond
+11,4
+11,6
BRANSCHFONDER ÖVRIGA
16
East Capital Rysslandsfonden
Handelsbanken Sverige/Världen
+8,0
+11,2
AVKASTNING, % SENASTE
FÖRMÖGENÂ�HET 1 VECKAN 1 MÅN
12 MÅN 36 MÅN
MKR
AMF Aktiefond Sverige
Handelsbanken Nordenfond
+6,5
ANT MÅN
ÖVER
INDEX
Aktie-Ansvar Graal Handelsbanken Flermarknadsfond
-0,5
+11,1
1) MSCI Sweden (data från 28/9) 2) MSCI Europe (28/9) 3) MSCI Nordic
Countries (28/9) 4) MSCI ACWI/Information Tech (28/9) 5) MSCI ACWI (28/9)
6) S&P 500 (28/9) 7) MSCI AC Pacific Ex Japan (28/9) 8) MSCI ACWI/Health
Care (28/9)
ÄNDR SEDAN ÅRSSKIFTET
East Capital Balkanfonden
-0,1
-2,1
1) MSCI Sweden (data från 28/9) 2) MSCI Europe (28/9) 3) MSCI Nordic
Countries (28/9) 4) MSCI ACWI/Information Tech (28/9) 5) MSCI ACWI (28/9)
6) S&P 500 (28/9) 7) MSCI AC Pacific Ex Japan (28/9) 8) MSCI ACWI/Health
Care (28/9)
NAV KURS ÄNDRING
%
-2,5
VECKANS FONDKOLL: AVKASTNING, RISK OCH RATING
TOPP 100FONDERNA
Carnegie Rysslandsfond
Procentuell förändring sedan årskiftet.
Sverige1
Handelsbanken Läkemedelsfond
SEB Läkemedelsfond Di Så läser du tabellerna
n
Veckans fonder Vi redovisar fyra
fonduppställningar, samma fonder återkommer alltså var fjärde
vecka. Länderfonder, branschfonder och blandfonder är några
av de grupper vi har med.
Kolumn 1: Fondförvaltare samt
fondnamn.
Kolumn 2: Fondförmögenhet
i miljoner kronor. Uppdateras
kvartalsvis.
Kolumn 3-6: Fondens avkastning i procent senaste veckan,
senaste månaden samt senaste
12 respektive 36 månaderna
omräknat till svenska kronor.
Kolumn 7: Antal månader som
fonden har gått bättre än sitt
jämförelseindex under de senaste 36 månaderna.
Kolumn 8, Risk: Ett riskmått
som anger hur mycket avkastningen varierar mellan olika
tidsperioder. Beräknat som
standardavvikelse för fondens
månadsavkastning under de
senaste 36 månaderna.
Ju högre siffra desto högre risk.
0-2 mycket låg risk, 3-8 låg
risk, 9-16 medelhög risk, 17-24
hög risk, 25 och uppåt mycket
hög risk.
Kolumn 9, Rating: W-rating
bygger på en noggrann analys
av den avkastning och de risker
som förvaltaren tagit under tidigare år i kombination med en
samlad bedömning av förvaltarens förutsättningar att lyckas
bra framöver.
Fonder med samma placeringsinriktning jämförs med varandra
och rangordnas efter en rad
olika kriterier.
Dessa vägs sedan samman till
en siffra mellan 1 och 5, som
utgör fondens W-rating.
* = Fondens framtida avkastning kan komma att avvika
mycket från index jämfört med
andra fonder i kategorin.
Avkastning för fondindex:
Moneymates fondindex bygger
på en oviktad genomsnittlig
avkastning för fonder inom respektive kategori. All avkastning
är i SEK.
Topp 100-fonderna: Utveck�
lingen sedan årsskiftet för
svenska fonder med störst
fondförmögenhet. De 20 mest
populära PPM-fonderna finns
KÄLLA: MONEYMATE/WASSUM
med.
FONDER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
23
Index
Bästa fonderna/Svenska Obligationer
Sämsta fonderna/Svenska Obligationer Bäst rating/Svenska Obligationer
Procentuell förändring sedan årskiftet.
Procentuell förändring de senaste 3 månaderna.
Procentuell förändring de senaste 3 månaderna.
Sverige1
Europa2
Norden3
IT4
Världen5
USA6
Pacific7
Läkemedel8
+12,2
+8,3
+7,6
+11,9
+11,7
+12,0
+8,9
+12,2
1) MSCI Sweden (data från 27/9) 2) MSCI Europe (27/9) 3) MSCI Nordic
Countries (27/9) 4) MSCI ACWI/Information Tech (27/9) 5) MSCI ACWI (27/9)
6) S&P 500 (27/9) 7) MSCI AC Pacific Ex Japan (27/9) 8) MSCI ACWI/Health
Care (27/9)
ANNONS FONDNOTERINGAR
FONDFÖRVALTARE
FOND
Topp Sv, kr
Edge, kr
Explora, kr
Sharp, kr
Stability, kr
Archipel, kr
BMSEuro, €
Futuris, €
Lynx, kr
Multi-S. 2xL, kr
Multi-Str, kr
Nektar, kr
Zenit, kr
Co AEURacc, €
ED AEURacc, €
Em AEURacc , €
EP AEURacc, €
GE AEURacc, €
In AEURacc, €
Pa AEURacc, €
Sé AEURacc, €
NAV
KURS
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
9,16 -0,97
3 527,05
1 459,90
1 193,98 -0,42
1 224,88 0,02
12,8
23,7
10,2
17,0
5,9
29
42
27
42
17
1 207,53
4,0 14
186,03
-2,8 -7
384,46
-11,3 -10
202,42 1,46
1,9 16
1 335,53
7,1 23
2 027,32
4,8 16
2 235,25
5,0 36
53 702,02
8,4 23
302,40 0,62 -11,1
1
1 076,02 -0,80
7,3 10
739,22 -0,07
8,5 24
109,50 -0,50
5,6
141,50 -0,69
9,0
0
8 776,20 -0,18
2,5 -1
5 522,93 -0,67
0,0 -5
1 604,22 -0,99 -1,8 -10
5
2
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
11
8
23
7
-6
0
2
2
3
2
4
3
6
5
13
2
14
7
3
4
CB Hedge, €
CB Hedge SEK, kr
EuropeanQuality, €
Save Earth Fund, €
0,2
6,5
12,0
6,2
15
3
17
-8
5
4
Avkastning, kr
Focus, kr
Sverige, kr
WA Selection, kr
World 0-50, kr
World Wide, kr
NAV
KURS
Absolut, kr
Balanserad, kr
Brasilien, kr
EkvMStr, kr
Glb Megatrend, kr
Likvstrat, kr
Power, kr
Spektrum, kr
Total, kr
Trygghet, kr
101,43 -0,31
106,81 0,61
79,48 0,52
9,87 -1,59
106,14 0,04
95,02 -0,30
102,65 -0,64
92,69 -0,28
101,83 -0,24
150,69 -0,40
5,0
3,7
8,7
4,0
1,8
5,3
10
26
21
3
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
10,31
9,08 -0,43
10,12 -0,13
10,30
8,31 -0,47
10,13 0,00
9,67 0,18
13,40 0,36
17,73
12,93
Balanserad, kr
139,21 -0,14
EasternEurConv, kr 378,58 0,12
Eur Foc, €
13,77 -1,18
EuSmCap Acc, €
33,87 -1,62
Försiktig, kr
129,80 -0,09
Offensiv, kr
140,86 -0,28
Sv Fokus, kr
118,94 -0,52
Sv Likv, kr
1 116,39 0,03
Aktie Sverige, kr
D&G Småbolag, kr
Global, kr
1 252,42 -0,63
259,07 0,30
110,63 -0,63
Aktiefond, kr
15,2
3,7
12,2
10,1
-1,0
0,7
30,8
2,4
14,0
2,7
4,7
10,1
7,1
3
5
2
5
158,16
Balkan, kr
Baltikum, kr
ChinaA, €
ChinaEastAs, €
Ryssland, kr
Turkiet, kr
Östeuropa, kr
9,34 -0,43
42,16 0,24
120,74 1,17
209,07 0,89
1 175,85 -0,28
8,37 -1,18
32,87 -0,21
AmDivers A Acc, $
13,62 -0,50
America A Inc, $
5,65 -0,40
AmGr A Inc, $
25,01 -0,64
ASEAN A Inc, $
31,43 -0,17
AsiaSpSi A Inc, $
30,89 0,24
Austr A Inc, AUD
40,45 0,45
ChinaFocusAInc, $
38,40 0,55
CN Cnsmr AAcc , €
10,76 0,13
ConsInd A Inc, €
27,96 -0,63
EmMkts A Inc, $
20,27 0,08
EurAggr A Inc, €
12,38 -0,59
EurBal A Inc, €
13,21 -0,69
EurCoBd A Acc,
EurDynGrthAInc, €
29,66 -0,52
EurGr A Inc, €
9,95 -0,68
EurHiYieASEKhdg, kr 205,60 -0,05
EurLarCompA, €
31,46 -0,70
EuroBlCh A Inc, €
15,10 -0,53
EuroBond A Inc, €
11,85 -0,99
EuroCash A Inc, €
9,27 -0,99
EurpSpcSitAAcc, €
11,09 -0,54
EurSmCo A Inc, €
26,20 -0,26
FASTEuropeEUR, €
244,50 -0,70
FASTJapanEUR, €
98,01 -0,27
FASTOptMktNtrAAcc, € 91,37 -0,73
1,7
2,0
18,5
1,0
3,8
3,5
-5,6
10,1
3,4
1,6
9,1
13,6
18,8
17,7
7,1
11,7
12,9
3,1
19,6
17,2
4,7
10
2
2
1
4
2
44
12
8
4
21
-9
24
18
18
24
4
7
46
53
3
4
3
5
3
4
5
2
5
-13,0
CHF Bond Acc, CHF
DyPtfEUR Acc, €
EmMkts Acc, $
EUR Bond Acc, €
EurBlChips Acc, €
USD Bond Acc, $
YiPtfCHF Acc, CHF
0
5,9 -38
9,9
3
0,7 -2
3,7
2
7,9 19
28,4
8
9,1
3
8,2
11,5
4,8
12,4
6,9
9,5
0,0
6,8
9,9
6,5
10,0
10,8
FONDFÖRVALTARE
FOND
France A Inc, €
Germany A Inc, €
GlFinServEur, €
GlFocus A Inc, €
GlHlthCareA, €
GreChina A Inc, $
GrIncome A Inc, $
Iberia A Inc, €
IIUSDollarAcc, $
IndiaFocus EUR, €
Indone A Inc, $
Industrial, €
Intl A EUR Inc, €
IntlBond A Inc, $
Italy A Inc, €
Jap, ¥
Jap SmCo A Inc, ¥
Korea A Inc, $
LatAmer A Inc, $
Malaysia A Inc, $
MtAstStrAAcc, €
Nordic A Inc, kr
Pacific A Inc, $
Singap A Inc, $
SoEaAsAUSDInc, $
Switzer A Inc, CHF
Taiwan A Inc, $
Techn A Inc, €
Telecom A Inc, €
Thailand A Inc, $
US HiYi A USD, $
USD Bond A Inc, $
World A Inc, €
NAV
KURS
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
36,00 -0,52
27,81 -0,81
18,05 -0,33
32,97 -0,29
19,74 -0,59
129,60 0,32
15,79 -0,65
43,01 -0,80
33,40 -1,15
27,10 -0,14
28,10 -0,02
35,33 -0,23
26,65 -0,39
1,29 -0,92
22,73 -0,42
99,09 -0,30
857,10 -0,58
18,98 0,11
41,01 -0,40
46,71 -0,24
10,90 -0,62
564,40 0,04
20,35 -0,17
50,38 -0,04
6,52 0,21
36,07 -0,70
8,12 -0,62
7,37 0,13
8,36 -0,68
43,23 0,10
11,96 -1,15
6,94 -1,10
10,88 -0,44
2
5
3
2
3
2
4
22
27
20
50
15
23
-8
3
4
2
4
4
4
4
32
17
1
2
4
3
1
4
16,6 21
8,7 -1
16,2 37
11,9
6
16,7
0
3,1 -1
-5,4 -17
17,3 13
13,9 15
9,6 13
0,1 -8
-4,8 -13
4
4
Stockholms län
Tenbiz Wcn AB, Gräddö
Skandinavisk Opinion Skop AB,
Stockholm
Synlig & Sökbar AB, Stockholm
Alex & Fred The What’s Next
Agency AB, Stockholm
L Genlott Måleri AB, Bandhagen
Hops Inkasso AB, Stockholm
Midaworks AB, Bromma
Sickla Bygg & Inredning AB,
Johanneshov
Back To Roots (B2R), Upplands Väsby
Quinn Market Sweden AB,
Stockholm
Quinn Activities Sweden AB,
Stockholm
Quinn Capital Sweden AB,
Stockholm
Quinn Project Sweden AB,
4
4
3
2
4
3
5
3
AsiaGr A Acc, $
BRIC A, $
China A Acc, $
EmrMktBdSEKHdg, kr
Eur SmMd Gr, €
FrontMktsA, $
GlBdASEKH1, kr
GldPrecMetSEK, kr
GlTotRetSEKHdg, kr
India, $
LaAmer A Acc, $
MENA A Acc$, $
Mut Europe, €
Mut Gl Disc, $
USOppSEKHdg, kr
Access, kr
Asia, kr
Global L/S, kr
Value, kr
Global Acc, NOK
Kreditt, NOK
Norden Acc, NOK
Norge Acc, NOK
Rurik, NOK
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
2
4
4
4
2
3
4
4
2
2
3
5
4
4
4
3
FONDFÖRVALTARE
FOND
NAV
KURS
PersGlfA, €
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
8,08 -0,81
4,5
-3
3
AsiaExJapAC USD, $
EqSelEur.AR, €
EqSelEurExUK AR, €
EqSelGlbEmMktAR, $
EqUSA A C, $
161,90 1,00
83,67 -0,80
84,97 -0,77
103,28 -1,08
129,80 -0,26
5,0
6,3
8,5
0
-8
-8
2
2
7,4
14
2
ArEurEq, kr
Mobilis Aktiv, kr
Mobilis Fokus, kr
853,43 -0,03
90,08 -0,58
80,24 -0,49
5,3 -2
4,2 -2
6,2 -10
GlOpportunities, kr
StrategiBalans, kr
StrategiNyaMarkn, kr
StrategiRänta, kr
StrategiSv/Värl, kr
StrategiTrygghet, kr
StrategiVärlden, kr
SvenskaAktier, kr
33,07 -0,46
15,07 -0,29
21,51 -0,23
11,30 0,18
20,87 -0,65
15,60 -1,09
12,11 0,41
7,36 2,36
11,54 0,35
22,80 -0,50
78,83 -0,59
4,57 -1,15
17,50 -0,82
13,86 -0,51
10,84 1,40
113,23 -0,08
104,93 -0,07
76,34
204,68
105,44 -0,12
107,91 -0,20
183,33 -0,16
265,65 -0,19
113,56 -0,35
4,1 25
-1,7 -9
-3,9
0
13,1
11,5
6
12,4
1
11,8
-3,7
14,1
12,9
9
-1,7
3
4,1 -10
6,6 -2
6,5 10
10,1
11,5
9,6
-1,3
7,6
11,1
7,4
5,7
6,0
19,3
17
42
4
2
4
5
2
4
4
3
5
4
3
4
12
3
0
-8
8
3
3
ÄNDR 31/12 = Fondens avkastning i procent, räknat
i svenska kronor sedan senaste årsskiftet före
senaste kurs.
Quinn Rank Sweden AB, Stockholm
Quinn Progress Sweden AB,
Stockholm
Ra Invest AB, Södertälje
Ngh Bygg AB, Nynäshamn
Brabilvård i Hammarby Sjöstad
AB, Stockholm
Montage & Hantverk
Specialisterna Sverige AB,
Rosersberg
Solceller & Bygg i Sverige AB,
Tyresö
Rbm Sweden AB, Stockholm
Uppsala län
Dr G. Strindbergs Produkter i
Sverige AB, Almunge
Nickes Allservice AB, Bålsta
Spikgatan Förvaltning AB, Uppsala
4Show Pet Products AB, Enköping
Södermanlands län
M. Melkersten AB, Eskilstuna
Åkes Bilservice i Nyköping AB,
Nyköping
AB Café & Mat i Eskilstuna,
Eskilstuna
Quinn Passage Sweden AB,
Eskil Assistans AB, Eskilstuna
Booforssjö Biobränslen AB,
Stockholm
Katrineholm
Stockholm
-7
10
-1
23
23
7
6
-23
-5
9
56
8
14
10
-26
-11
-4
9
12
49
-2
17
18
32
14
-2
-1
18
24
105
30
19
8
118,53 0,29
1,9 17
114,57 0,02 -6,6
8
201,99 -0,14 -17,7 40
335,86 0,02 -3,4 -9
96,00 0,01 -12,8 21
147,55 -0,12 -4,2 -19
342,37 0,27 -1,3 18
Dagens Industris konkursinformation
www.morningstar.se
13,3
15,4
12,2
10,2
10,7
7,4
0,7
5,4
-4,5
16,9
-0,3
1,8
8,1
0,5
12,2
-0,9
-1,8
0,3
0,3
3,4
0,2
14,2
8,4
18,7
8,2
5,9
11,7
10,1
8,8
23,4
6,3
0,7
10,0
3
1
4
5
SEN ÄNDR = Fondens avkastning i procent, räknat i
svenska kronor mot förgånde dags kurs.
För tjänsterna svarar:
AAA Soliditet AB
Tel 08-519 013 50
Fax 08-51 90 10 83
Morningstars Total Rating.
–0,1
+0,3
+0,5
+0,6
+0,7
Västra Hamnen Fondkommission
Awake Swedish Bond
Enter Fonder AB
Enter Trend Räntefond
Alfred Berg Fonder AB
Alfred Berg Penningmarknad Plus
Swedbank SA
Swedbank Robur Svensk Obligationsfond MEGA
Swedbank SA
Swedbank Robur Absolutavkastning Plus
SPP Fonder
SPP Obligationsfond
AMF Fonder
AMF Räntefond Lång
Skandia Fonder AB
Skandia Kapitalmarknad
Alfred Berg Fonder AB
Alfred Berg Obligationsfond
Indecap AB
Guide Obligationsfond Sverige
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
För mer information om fondannonsering kontakta Dagens industri, Erik Wallin, tel 08-573 650 82
FONDFÖRVALTARE
FOND
3
4
5
4
Carnegie East European 1A, $
44,20
-0,03
EuropeEq, kr
148,61 -0,22
MedicalEUR, kr
451,22 0,00
NordicMkt, kr
665,86 -0,47
Saf90Bric, kr
108,87 -0,06
Safety90Sv, kr
126,28 -0,43
Sverige, kr
228,83 1,28
SvKortRänt, kr
134,23 0,02
SwLgCap, kr
113,59 -0,70
SvObl, kr
130,43 -0,03
SwSmCap, kr
116,56 -0,77
WldWd1A$, kr
511,34 -0,04
WldwdEthicAcc, kr
84,81 -0,04
+4,6
+4,4
+3,4
+3,4
+3,2
Öhman Fonder
Öhman Företagsobligationsfond
SEB Asset Management S.A.
SEB Corporate Bond SEK - Lux ack
Swedbank SA
Swedbank Robur Företagsobligationsfond
SEB Gyllenberg Fondbolag Ab
SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK Ack
Simplicity AB
Simplicity Företagsobligationer
•
113,71 -0,46
110,09 -0,16
94,63 -0,07
102,46 0,00
111,99 -0,17
104,13 -0,04
109,77 -0,17
178,45 -0,23
5,4
5,5
-0,4
3,1
7,2
2,5
4,8
13,2
27
AbsRtnGlCnsP, €
105,60 -0,89
AbsRtnGlDivP, €
119,73 0,48
AgriculturePEur, €
144,47 -0,73
AsnLclCcyDbPCap, $ 150,95 0,59
Biotech P Acc, $
377,69 0,14
BstSlCvEurCls, $
125,28 -1,14
ClEngPCap, $
61,84 -0,30
EastEurop P Acc, €
346,46 -0,21
EmEuMdEa&AfrEq, $ 149,64 -0,93
EmLclCcyDbPCap, $ 192,60 0,72
EmMkts P Acc, $
496,76 1,03
EmMktsIdxPCap, $
239,44 -0,37
EURBnds-PCap, €
444,86 0,41
EURCpteBdsP, €
167,45 -1,05
EURGovBndsP, €
129,88 -0,87
EURHiYldPCap, €
186,51 -0,89
EurlandIdxPCap, €
87,93 -0,68
EuropEqs P Acc, €
479,02 -0,59
EuropSustEqP, €
152,49 -0,78
EurpeIdxPCap, €
117,69 -0,67
EURSTMonMkt, €
137,83 -0,98
EURTrbIncmPDis, € 119,03 -0,85
Fnd (LUX) Sec P, $
129,16 -0,03
FndLUXPremBrndP, € 98,79 -0,99
Generics-P Cap, $
151,07 -0,21
GlEcoTrAEURIn, €
128,09 -0,95
GlEmCcysPCap, $
106,30 0,90
GlEmDebtPCap, $
320,33 -0,46
IndianEqPAcc, $
307,24 1,85
Jap Sel P Acc, ¥
6 555,66 -1,28
Japan Eq. P Acc, ¥ 4 138,70 -1,17
JapanIndexP, ¥
7 432,96 -1,11
Megatrend Sel-P $, $ 154,98 0,48
MenaP, $
46,86 1,11
PcfxJpnIdxPCap, $
323,75 0,63
PFUSEqValSe, $
144,14 -0,28
-0,8
1,3
5,4
0,0
27,0
-3,9
-3,7
10,9
2,6
5,5
1,0
5,0
4,8
4,7
1,9
11,0
7,6
12,1
5,7
8,0
-5,2
3,1
8,0
7,1
14,2
-1,7
-0,2
7,4
17,3
-0,4
0,4
-2,4
10,3
0,8
12,7
8,1
-10
-7
17
15
20
-2
-27
5
23
19
-3
9
-3
-5
-8
11
-15
3
1
2
-16
-10
34
41
27
-13
0
27
-13
-6
1
-8
20
-10
21
24
3
3
3
3
4
2
4
2
3
3
3
3
2
3
3
3
4
2
5
2
3
3
4
2
2
4
4
5
2
4
2
ÄNDR 3 ÅR = Fondens avkastning i procent, räknat i
svenska kronor sedan 3 kalenderår.
FONDFÖRVALTARE
FOND
Östergötlands län
Avesta Multimedia AB, Linköping
Virtual Community Platform
International (Vcpi), Linköping
Pergite Sweden AB, Norrköping
Tcmh’s Consulting AB, Linghem
Pcpunkten AB, Linköping
CE Bemanning AB, Linköping
Kalmar län
Gräsgärde Taxi AB, Kalmar
Bpl Konsult i Västervik AB,
Västervik
Teknik & Fastighetskonsult i
Vimmerby AB, Vimmerby
Gs Snickeri & Bygg AB, Västervik
Havvs Förvaltnings AB, Nybro
Skåne län
Alfa Stenhus Group AB, Malmö
Rinnsepp AB, Lund
Alfa Stenhus Production AB,
Malmö
Rolica AB, Helsingborg
Ledex Group AB, Kristianstad
Swecro Resor AB, Lund
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
-5,3 -5
4,9
3
7,9
7
7,0 11
-5,3
9
-4,0 -4
15,4 15
-5,4 -17
-5,0
3
10,8 34
14,6 23
7,4 28
10,8 35
-2,1
9
5,8 19
-1,3
7
Eq L/S IC1, €
160,74
12,0
23
Hedge, kr
Inside Asia, kr
Inside Australia, kr
Inside Canada, kr
Inside Sweden, kr
Inside UK, kr
Inside USA, kr
Inside USASmCap, kr
PP Aktiv Global, kr
107,67 0,34
109,27 -0,32
98,75 -0,53
101,45 -0,32
97,55 -0,52
102,41 -0,66
100,93 -0,08
100,94 -0,11
101,19 -0,31
5,4
12,0
26
SEBStratDefC, kr
StratBalans Acc, kr
StratMöjligh Acc, kr
Strattillvxt Acc, kr
102,38 -0,14
117,35 -0,20
120,44 -0,29
129,90 -0,41
2,3
3,5
4,7
5,6
Afrika, kr
Asien, kr
Balans, kr
Indien, kr
Kina, kr
Likviditet, kr
Norden, kr
Nya Europa, kr
Råvaror, kr
FONDFÖRVALTARE
FOND
SPP 40, kr
SPP 50, kr
SPP 60, kr
SPP 70, kr
SPP 80, kr
Sverige, kr
Sverige Aktiv, kr
USA, kr
2
3
3
3
3
5
5
4
4
3
4
3
NAV
KURS
SEN ÄNDR ÄNDR RAT
ÄNDR 31/12 3 ÅR 1-5
4,6
6,7
7,7
8,1
7,9
12,9
10,0
9,5
14
14
14
12
12
28
19
33
4
2
5
-8,4
-9,8
-11,2
-11,5
-12,7
1,7
0,2
-9,8
-35
-24
-28
-44
-35
23
17
-40
1
2
1
1
1
2
1
1
AsianTech Acc, $
103,53 1,11
9,1 37
Eq Sic Brazil, $
84,99 -1,21 -11,3 -15
Eq-Em Mkt Acc, $
27,14 -0,27
5,9
8
EurCoreEq, €
13,88 -0,49
9,3 -5
EuropeOppsBAcc, € 514,97 -0,41 12,5
8
Gl All, €
10,82 -0,62
2,3 -8
Gl Innov Acc, €
46,66 -0,20
7,1 -27
GrChina Acc, $
176,45 1,45
1,6 -8
KeySelSic ARP, €
109,17 -1,40
4,2 -9
LuxEmEq BlgBd, $ 1 847,92 -0,78
7,9 27
LuxEqSic Ru B, $
109,88 0,33
3,7 -1
MidCapUSA Acc, $
924,19 -0,23 -0,9 20
S/MCapJap Acc, ¥ 9 494,00 0,19
1,8
8
SmaCapUSA Acc, $
513,38 0,34 10,1 48
SmCapEur, €
185,74 -0,63 13,3 18
SS RICI, $
97,04 -0,10 -1,9 17
UBS (Lux) ES Japan Quanti, ¥
5 064,00
1,54 -13,4 -10
USEqUSD, $
15,27 0,09
9,0 17
3
1
2
2
4
2
2
3
A, €
A, $
B, $
CEURSICAV, €
CUSDSICAV, $
Gold A SICAV, $
Gold B SICAV, $
QuadrSupFutB, €
185,18 -0,10
222,49 -0,29
243,59 -0,37
107,08 -0,38
56,12 -0,38
146,80 -0,59
347,26 -0,50
82,89 -0,06
695,00
652,00
701,00
524,00
586,00
1 415,00
1 403,00
599,00
Core SEK, kr
103,00 0,22
3,9
Agri&Food, kr
Pakistan, kr
Ryssland, kr
93,79 0,03
108,03 -1,00
100,08 -0,60
23,5
2,7
3
7,6
2
2
1
1
1
1
95,96 -1,28
77,51 0,74
91,68 -0,13
154,78 1,11
79,54 0,71
105,23 0,01
251,19 -0,21
69,12 -0,04
98,30 0,38
8,2 14
5,3
5
1,1 -12
15,3 -4
-2,1
2,1
6
9,8 16
4,2 -7
-0,7
3
2
2
2
AF Dalarna, kr
AF Invest, kr
AF Småland, kr
AF Stabil, kr
AF Sverige, kr
Räntef Sve, kr
95,73 -0,74
118,72 0,07
139,15 0,14
264,41 -0,57
249,30 -0,82
108,64 0,01
8,8
15,6
13,5
6,9
10,0
2,7
13
3
28
30
38
8
3
5
3
5
Bygga, kr
EmergMarkSRI, kr
EMU Bland, kr
Europa, kr
Glob, kr
Japan, kr
Leva, kr
Obligation, kr
Penning, kr
104,21 -0,34
85,14 0,09
87,86 -0,35
70,79 -0,80
55,27 -0,60
38,20 -1,37
101,33 -0,13
129,09 0,05
115,56 0,01
12,3
4,8
4,6 -14
5,7 -2
5,1
5
-3,0 -10
2,2
3,6 18
2,4
7
4
3
2
Bank, €
Basindustri, €
Bear, kr
Bear2, kr
Bull, kr
Bull2, kr
ByggFast, €
Energi, €
EurBear2, €
EurBull2, €
Konsument, €
Läkemedel, €
Norden120, €
Nordic30, €
Obl, kr
OMXS30, kr
OMXSB, kr
Repo, kr
Råvaror, $
Verkstad, €
4
4
3
3
5
4
11,70 0,64 31,8
9,67 0,08
6,6
19,78 0,51 -20,4 -47
86,33 0,65 -27,3
163,86 -0,47 18,2 37
251,63 -0,64 22,8
11,71 -0,03 11,8
14,26 -0,26
8,7
12,25 -0,99 -33,5
15,36 -0,99 14,6
10,24 -2,19 14,0
15,02 0,23 20,7
11,07 -0,28 12,6
7,02 -0,42 14,3 16
111,57 -0,01
2,8
105,51 -0,42 13,8 32
277,82 -0,18 12,9 30
102,47 0,00
1,1
11,40 0,06
0,3
10,87 0,23 12,5
RAT 1-5 = Betyg (Morningstar Total Rating) där 5 är
bäst.
För säkrare affärer
Celtic Sweden AB, Eskilstuna
Thf Sverigehälsa AB, Eskilstuna
NAV
KURS
PicSovShTMMkt, $
101,90 -1,14
PictFd AsiaEq I, $
167,53 0,95
PTFGrtChinaPAcc, $ 358,51 0,77
Russian Eq-P Cap, $
63,95 0,15
ShT.MonMkt, ¥
10 128,13 -1,04
ShT.MonMkt, $
131,99 1,32
SmCapEu P Acc, €
600,23 -0,65
SovShTerMM, €
102,94 -0,98
STMMktCHF-P, CHF 124,33 -0,96
Telecom P Acc, $
151,96 0,41
Timber-P Cap, $
121,96 -0,29
US Eq Sel-P Cap, $
127,59 0,10
USA Index-P Cap, $ 121,25 -0,19
USDGovBndsPCap, $ 594,71 -1,25
Water P Acc, €
164,50 -1,15
WorldGovBdsP, €
148,40 -1,06
•
www.soliditet.se
Importbad och Exportbad i
Stockholm AB, Hjärnarp
Bra Mässor i Kristianstad AB,
AB Daggert Plåt&Bygg, Karlstad
VVS Huset i Torsby AB, Torsby
Kristianstad
Sten Från Grekland i
Kristianstad AB, Åhus
Den Lilla Tavernan AB, Åhus
Ne Holmgrens Golvtjänst i
Skåne AB, Svedala
Västra Götalands län
Matbolaget i Strömstad AB,
Strömstad
Anastomosis AB, Göteborg
Venbrit AB, Angered
Ud Transport AB, Vara
AB Coryphaeus Lackering, Mölndal
Masoud Vatankhah Spel &
Netto Tobak AB, Göteborg
Btt Nordic AB, Stenungsund
J.U Fashion AB, Västra Frölunda
Sibab Borås Ventilations och
Skorstensrenovering, Borås
Scandinavian Coil Trading AB,
Sollebrunn
Värmlands län
Byälvsskolan i Säffle AB, Säffle
Nordmarkens Grafiska AB, Årjäng
Do Holding AB, Karlstad
Dalarnas län
Sandvikens Elektronikcenter
AB, Hedemora
Vision i Säter AB, Säter
Hedemora Multimedia AB,
Hedemora
Falun Ljud & Bild AB, Falun
Rättviks Multimedia AB, Hedemora
Hjultorgets Multimedia AB,
Hedemora
O.C.E. Transport & Logistic AB,
Falun
Gävleborgs län
Olssons Bildemontering AB,
Hudiksvall
Storsjöstrands Trädgård AB,
Sandviken
Mhb i Hudiksvall AB, Delsbo
Västernorrlands län
Vargkällan AB, Bjästa
Jämtlands län
Göran Frost AB, Östersund
AB Mediasteget, Åre
3
2
3
3
3
3
2
3
5
4
NORDENS BÖRSER VECKANS STARTKURSER
24
VINSTPROGNOSER
BOLAG
AARHUSKARLSHAMN
ABB
ALFA LAVAL
ALLIANCE
OIL
ASSA ABLOY
ASTRAZENECA
ATLAS COPCO
AUTOLIV
AXFOOD
AXIS
BE GROUP
BETSSON
BILLERUD
BOLIDEN
CLAS OHLSON
CONCENTRIC
ELECTROLUX
ELEKTA
ENIRO
ERICSSON
GETINGE
GUNNEBO
H&M
HALDEX
HANDELSBANKEN
HEXAGON
HIQ
HOLMEN
HUSQVARNA
HÖGANÄS
INDUTRADE
INTRUM JUSTITIA
JM
KAPP-AHL
LINDAB
LOOMIS
LUNDIN MINING
LUNDINPETROLEUM
MEDA
MEKONOMEN
MILLICOM
MTG
NCC
NETENTERTAINMENT
NEW WAVE
NIBE INDUSTRIER
NOBIA
NOKIA
NORDEA
ORIFLAME
PA RESOURCES
PEAB
SAAB
SANDVIK
SAS
SCA
SCANIA
SEB
SECURITAS
SKANSKA
SKF
SSAB
STORA ENSO
SWEDBANK
SWEDISH MATCH
TELE2
TELIASONERA
TIETO
TRADEDOUBLER
TRELLEBORG
UNIBET
VOLVO
ÅF
STOCKHOLM STORA BOLAG
RES/PROG
PROGNOS
PROGNOS
2011, MKR
2012, MKR
2013, MKR
816,00
4550,00
4676,00
432,80
4559,00
12367,00
17276,00
828,30
1214,00
631,00
48,00
555,40
933,00
4560,00
551,00
251,00
2780,00
1708,00
–188,00
18121,00
3444,00
298,00
20942,00
217,00
16536,00
372,40
186,00
5328,00
1147,00
1024,00
729,00
753,00
1463,00
151,00
186,00
744,00
234,80
729,70
2040,00
523,00
985,30
–727,00
1808,00
129,00
275,90
941,20
101,00
–1198,00
3547,00
121,80
–1877,00
1195,00
2783,00
8179,00
–1629,00
974,00
12612,00
15345,00
2480,00
9099,00
8932,00
1998,00
421,00
15423,00
3180,00
6376,00
26778,00
91,30
114,40
2480,00
38,10
24929,00
426,00
914,00
4289,70
4594,40
369,10
6905,30
7372,80
18694,10
712,60
1229,10
627,70
47,60
684,50
574,40
4441,70
530,20
278,90
4117,60
2004,10
231,00
18805,40
3866,30
251,00
23338,00
133,80
17887,10
441,90
206,70
1631,00
1787,70
1042,60
698,40
752,40
1380,20
–149,70
239,40
892,60
249,50
767,20
1518,00
582,90
1008,40
2362,40
2088,90
153,20
247,00
1166,30
194,50
–3816,80
4141,40
159,10
–10,50
1450,60
1942,80
13585,90
–665,20
6676,80
9263,80
15123,20
2413,30
4054,20
7552,20
155,20
436,30
17308,80
3697,80
5737,20
23927,30
85,80
44,00
2652,70
39,90
23375,40
481,00
1100,70
4984,80
4948,60
509,10
7662,20
8355,20
19301,80
887,00
1258,80
830,20
113,20
877,40
742,20
4947,80
597,00
324,00
5460,20
2467,80
323,30
21387,50
4437,60
327,30
25802,70
259,40
18508,70
508,80
239,50
1598,80
2321,50
1131,60
761,20
871,80
1405,40
146,30
458,20
984,70
354,00
748,30
1943,90
794,00
1100,80
2681,80
2092,50
212,70
284,30
1260,80
468,60
–1154,90
4505,70
171,60
217,10
1682,30
1928,60
14852,60
–42,30
8513,50
11651,70
15617,20
2755,70
4908,90
8656,10
1752,10
564,20
17629,50
3996,10
6927,30
26629,00
136,10
75,80
2851,30
49,40
27662,50
557,40
VINNARE
AKTIESLAG
+4,3%
+2,0%
+1,5%
SENAST
BETALD
ABB
ALFA LAVAL
ALLIANCE SDB
ASSA ABLOY B
ASTRAZENECA
ATLAS COPCO A
ATLAS COPCO B
ATRIUM LJUN B
AUTOLIV SDB
AXFOOD
BOLIDEN
CASTELLUM B
ELECTROLUX A
ELECTROLUX B
ELEKTA B
ERICSSON A
ERICSSON B
FABEGE
GETINGE B
H&M B
HAKON INVEST
HANDELSBANK A
HANDELSBANK B
HEXAGON B
HOLMEN A
HOLMEN B
HUFVUDSTADE A
HUFVUDSTADE C
HUSQVARNA A
HUSQVARNA B
INDUSTRIVÄR A
INDUSTRIVÄR C
INVESTOR A
INVESTOR B
KINNEVIK A
KINNEVIK B
LATOUR B
LUNDBERG B
LUNDIN MINING
LUNDIN PETROL
MEDA A
MELKER SCHÖRL
MILLICOM SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
NORDEA BANK
ORIFLAME SDB
PEAB B
RATOS A
RATOS B
SAAB B
SANDVIK
SCA A
SCA B
SCANIA A
SCANIA B
SEB A
SEB C
SECURITAS B
SEMAFO INC.
SKANSKA B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
STORA ENSO A
STORA ENSO R
SWEDBANK A
SWEDBANK PREF
SWEDISH MATCH
TELE2 A
TELE2 B
TELIASONERA
TIETO
TRELLEBORG B
VOLVO A
VOLVO B
WALLENSTAM B
FÖRLORARE
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
ELEKTA B
GETINGE B
AXFOOD
123,70
119,10
51,90
213,20
313,00
153,30
137,40
84,50
404,70
246,90
109,50
88,85
168,80
162,00
86,75
58,75
59,85
62,50
198,20
228,20
113,20
246,10
235,50
140,80
184,00
179,50
81,45
142,60
33,38
33,51
98,15
94,00
140,00
144,60
139,20
136,40
115,10
227,50
33,52
160,10
66,45
176,90
609,50
294,00
290,10
126,00
125,10
64,95
224,90
30,70
66,95
57,95
126,00
89,15
122,40
122,00
118,80
120,50
55,00
51,60
49,28
29,32
106,30
141,50
141,70
46,67
40,45
50,75
40,88
123,40
123,50
265,60
125,10
119,20
47,28
113,70
73,85
92,25
92,10
71,60
86,80
198,20
246,90
ÄNDRAD ÄNDRAD
I ÅR
I VECKAN
%
%
–3,74
–4,26
–3,80
–2,16
–0,19
–2,36
–1,93
–0,59
–3,92
1,48
–2,41
–0,73
–0,47
–2,06
4,33
–4,16
–4,77
0,81
2,01
–7,16
–1,74
1,23
1,03
–3,16
0,71
–2,18
0,62
–4,93
0,03
–1,96
–3,01
–3,69
–1,69
–1,83
0,14
–1,45
–3,52
–2,40
–2,22
–0,44
–0,45
–1,72
–0,49
–1,01
–3,11
–3,08
–4,65
–1,07
–3,39
–4,66
–1,47
–2,11
0,40
–4,40
–2,00
–2,32
–3,41
–4,37
0,00
0,78
–1,83
–4,18
–2,57
–2,41
–3,74
–7,95
–7,96
–3,33
–4,80
0,08
0,32
–0,93
–2,49
–3,17
–1,44
–7,11
–4,15
0,49
0,11
0,00
–4
–9
–39
+24
–1
+4
+5
+15
+8
–3
+9
+4
+31
+48
+16
–16
–15
+16
+14
+3
+18
+36
+33
+37
–7
–9
+16
+1
+5
+6
+13
+14
+14
+13
+4
+2
+8
+12
+29
–5
–7
+23
–12
–10
–12
+4
+3
+22
+3
–10
–19
–28
–12
+6
+21
+20
+21
+18
+37
+32
–17
–35
–7
–3
–3
–23
–23
+10
–1
+38
+39
+9
–16
–11
+1
+16
+24
+21
+22
+13
KURSREKORD
12 MÅN
147,40
147,00
93,00
219,30
329,80
175,60
156,60
86,70
472,30
258,80
125,60
94,50
184,70
177,00
90,75
72,00
72,55
64,85
201,40
257,30
117,60
249,90
238,30
149,50
210,00
204,80
83,90
150,00
42,00
42,00
109,20
103,90
148,20
152,10
157,50
155,20
148,00
237,00
36,22
185,20
73,40
189,30
768,00
369,00
371,30
153,10
152,00
66,95
278,30
39,70
98,85
93,00
150,30
108,00
125,00
125,00
140,00
142,20
56,45
53,10
67,30
61,90
125,90
175,80
174,80
76,60
66,60
67,50
52,40
125,70
125,40
294,50
175,00
141,50
49,65
139,50
79,75
100,50
100,40
76,50
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
SSAB B
SSAB A
H&M B
KURSREKORD
120203
120203
111116
120921
120117
120316
120316
120924
120315
120102
120209
120123
120918
120914
120420
120103
111130
120220
120906
120802
120312
120928
120928
120914
120110
120119
120806
120905
120319
120319
120502
120502
120316
120316
120327
120327
120327
120314
120207
120110
120215
120220
120403
120403
120403
120206
120206
120316
120402
120203
111108
111028
120206
120502
120921
120921
120404
120403
120925
120928
120209
111108
120203
120222
120220
120209
120209
120112
120221
120925
120925
120720
120123
111024
120917
120321
120914
120221
120221
120814
P/ETAL
*14
*16
*5
*15
*10
*13
*13
12
*11
*14
*9
20
*15
*15
*23
*13
*13
9
*17
*22
58
*12
*12
*16
*12
*12
12
20
*13
*13
neg
neg
neg
neg
6
6
8
6
*15
*37
*17
neg
*15
*12
*12
*9
*9
*10
*11
*9
41
36
*9
*11
*17
*17
*14
*14
*11
*11
*11
10
*15
*13
*13
>99
>99
*11
*11
*10
*10
*18
*12
*12
*12
*15
*9
*11
*11
17
VINST
PER
AKTIE
8,80
7,60
11,30
14,30
30,20
11,50
11,50
36,30
17,20
11,90
10,70
10,70
3,80
4,80
4,80
12,00
10,50
21,20
21,20
8,80
14,30
14,30
2,60
2,60
2,20
4,30
4,00
41,60
25,30
25,30
14,40
14,40
6,60
19,90
3,60
–8,0%
–7,9%
–7,2%
KURS/EK
%
259,90
333,40
66,00
336,10
284,00
653,60
585,80
118,00
180,90
400,20
142,50
136,40
253,90
243,70
866,60
135,70
138,20
86,90
323,40
856,40
211,50
221,40
78,90
76,90
137,80
241,30
156,00
156,60
96,90
92,80
68,80
71,10
64,80
63,50
175,50
91,10
27,80
737,20
121,40
126,00
389,40
481,70
475,30
164,90
163,70
113,20
624,10
107,70
158,90
137,50
103,90
344,20
13,20
8,00
7,40
7,40
8,60 275,40
8,60 279,30
5,20 9744,80
5,20 9142,40
4,60 195,50
190,10
7,20 229,90
11,20 300,60
11,20 301,00
0,40
49,10
0,40
42,60
4,60
76,40
3,70
61,60
11,90 142,60
11,90 142,70
14,50 –3415,30
9,60 261,80
9,60 249,40
4,00 175,50
7,40 163,00
8,40 150,10
8,20 232,10
8,20 231,80
119,60
BETAVÄRDE
40,50
46,70
228,20
UTDELN
/AKTIE
PROG 12
0,95
1,17
1,24
0,99
0,30
1,35
1,39
0,57
0,87
0,34
1,59
0,85
0,54
1,18
0,63
0,96
0,95
1,05
0,74
0,76
0,49
1,15
1,06
1,43
0,37
0,70
0,67
0,00
1,10
1,08
1,35
1,38
1,01
1,01
0,80
1,01
0,64
0,78
1,43
1,35
0,73
0,91
0,84
0,65
1,25
1,07
1,17
1,36
0,81
1,14
0,63
1,02
0,84
1,43
0,81
0,83
1,19
1,26
1,64
1,42
0,74
1,08
1,25
1,25
1,54
1,52
0,74
1,05
1,49
0,41
0,45
0,86
0,75
0,71
1,33
1,46
1,45
0,73
DIREKTAVKAST
%
4,74
3,65
0,00
5,38
19,97
5,57
5,57
3,8
3,0
0,0
2,5
6,4
3,6
3,6
12,95
12,61
4,25
3,2
5,1
3,9
6,65
6,65
5,61
2,58
2,58
4,1
4,1
6,4
4,3
4,3
4,16
9,71
2,1
4,2
10,23
10,23
0,30
7,80
7,80
4,2
4,2
1,6
4,4
4,4
1,55
1,55
4,6
4,6
0,00
0,00
2,29
0,0
0,0
3,5
36,27
9,14
9,14
10,07
10,07
2,52
15,34
2,07
6,0
3,1
3,1
8,0
8,0
3,9
6,8
6,7
5,00
3,91
4,41
4,41
4,78
4,78
1,97
1,97
2,88
4,0
4,4
3,6
3,6
4,0
4,0
3,6
3,6
5,8
6,09
5,76
5,76
1,56
1,56
3,15
2,54
5,90
5,90
7,54
10,92
10,92
4,07
6,86
2,85
3,26
3,26
5,7
4,1
4,1
3,3
3,3
6,2
6,2
4,8
4,8
2,8
9,2
9,2
8,6
6,0
3,9
3,5
3,5
STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG
VINNARE
Svenska vinnare i år
SOBI
AKTIESLAG
+143,7%
Active Biotech
Seamless Distribution
Ortivus B
Orexo
Arcam
Semcon
Moberg Derma
I.A.R Systems Group B
Biotage
114,90
114,60
111,10
82,30
72,50
70,80
70,60
66,90
63,50
Svenska förlorare i år
BIOINVENT
–85,8%
Nordic Mines
PA Resources
Epicept
A-Com
Karo Bio
Cybercom Group
Nokia Corporation
Ortivus A
TradeDoubler
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
SWEDISHORPHANB
BURE EQUITY
LOOMIS B
–82,50
–67,90
–67,70
–64,40
–63,50
–56,00
–49,20
–49,20
–48,70
AARHUSKARLSHA
ACTIVE BIOTEC
ADDTECH B
AVANZA BANK H
AXIS
B&B TOOLS B
BALDER B
BALDER PREF
BE GROUP
BEIJER ALMA B
BETSSON B
BILIA A
BILLERUD
BIOGAIA B
BIOINVENT INT
BJÖRN BORG
BLACK EAR SDB
BURE EQUITY
BYGGMAX GROUP
CDON GROUP
CLAS OHLSON B
CLOETTA
CONCENTRIC
COREM PROPERT
COREM PR PREF
DIÖS FASTIGHE
DUNI
EAST CAPITAL
ENIRO
ENIRO AB PREF
ENQUEST PLC
FAGERHULT
FAST PARTNER
FENIX OUTDO B
G&L BEIJER B
GUNNEBO
HALDEX
HEBA B
HEXPOL B
HIQ INTERNATI
HÖGANÄS B
IFS A
IFS B
INDUTRADE
INTRUM JUSTIT
JM
KAPPAHL
KAROLINSKA DE
KLÖVERN
KLÖVERN PREF
KUNGSLEDEN
LINDAB INTERN
LOOMIS B
MEDIVIR B
MEKONOMEN
NET ENTERTA B
NET INSIGHT B
NEW WAVE B
NIBE INDUST B
NOBIA
SENAST
BETALD
+42,6%
+4,4%
+4,2%
ÄNDRAD ÄNDRAD
I ÅR
I VECKAN
%
%
248,50
–1,78
47,50 –3,26
178,50
–1,92
144,75 –0,69
163,00
0,62
50,00 –5,21
36,10 –0,55
300,50
0,17
17,10 –2,84
113,00 –3,00
174,50
–7,18
87,50
0,86
61,25
2,08
195,00
–1,02
2,27 –14,66
34,80
1,46
12,25
–1,61
23,60
4,42
31,80 –8,36
41,20
–5,94
86,00 –1,43
15,20
1,33
49,20 –2,57
20,60
3,00
135,25
0,37
33,80
–3,98
55,00
–1,35
51,00 –2,39
9,10 –5,21
477,00 –0,21
12,30 –2,38
164,50 –1,50
57,00
1,79
154,00
–1,91
108,00 –1,37
29,00
0,35
33,20
–7,00
63,00 –0,79
255,00
0,39
34,60
2,06
228,50
0,00
90,00
0,28
110,00 –0,90
195,00
–1,76
96,00
0,00
120,00 –4,57
6,50
1,56
16,30
1,88
25,80
1,18
140,50 –0,18
37,10
0,27
51,10
2,67
93,25
4,19
75,50
4,14
194,50 –3,23
70,75
–1,74
2,12
3,92
20,70 –4,17
108,25 –0,69
24,80
2,48
FÖRLORARE
36,80
23,60
93,20
+25
+115
+14
–12
+18
–16
+43
+13
–14
–1
+15
–10
+5
+20
–86
+11
–12
+48
+20
+9
+7
+5
+23
+3
+10
+19
+2
–5
–21
+21
+3
+42
+1
–1
+21
+32
+5
+26
+27
+8
+6
+25
+7
–11
+7
+8
–32
+0
–19
+37
–6
+14
–14
+14
+3
–10
+6
+1
KURSREKORD
12 MÅN
256,50
62,25
198,50
202,00
189,00
75,00
36,40
305,00
30,20
138,25
234,00
140,00
65,75
227,50
20,71
46,48
19,50
24,40
43,20
69,75
106,75
20,00
64,25
23,00
137,75
36,30
63,50
58,50
16,90
500,00
14,85
219,50
59,00
192,50
142,50
39,40
47,90
67,50
265,00
37,90
265,00
110,00
119,00
229,50
115,50
140,25
11,07
28,90
28,90
144,75
55,00
57,95
100,25
100,75
246,00
79,00
2,59
38,00
113,50
36,10
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
BIOINVENT INTERN
BYGGMAX GROUP
BETSSON B
KURSREKORD
120920
120306
120220
120327
120220
120202
120921
120703
120209
120221
120514
120217
120502
120503
120206
120402
111013
120823
120420
120301
120403
120313
120426
120220
120903
120910
120316
120228
120319
120706
120327
120220
120808
120216
120222
120209
120228
120119
120821
120419
120502
120416
120502
120220
120417
120203
110929
111101
120123
120723
120203
120228
120201
110929
111107
120720
111006
120209
120914
120302
P/ETAL
*15
neg
12
14
*25
7
7
59
*24
11
*11
5
*15
44
neg
8
neg
neg
11
33
*14
61
*11
neg
neg
7
10
neg
*5
*5
22
10
13
12
13
*13
*18
12
14
*12
*10
15
18
*15
*14
*10
neg
neg
9
49
8
*24
*11
20
*17
*20
16
*8
*14
*31
VINST
PER
AKTIE
KURS/EK
%
16,10
286,50
652,20
447,40
477,70
6,50 1471,20
0,70
15,50
4,10
6,10
4,30
1,70
1,70
2,20
1,80
2,80
22,20
13,00
7,10
12,10
–0,60
2,20
8,60
11,60
3,50
2,70
7,80
0,80
90,50
753,60
106,20
209,00
552,10
121,20
134,20
1460,50
121,60
220,50
3,50
84,20
224,80
662,00
310,60
582,60
232,40
77,90
511,20
92,70
124,20
65,60
28,00
1469,40
153,20
236,90
153,20
271,10
188,50
123,90
109,90
111,50
354,90
266,00
228,20
175,60
214,60
377,90
272,30
218,30
281,60
42,10
98,10
534,00
65,60
149,00
200,40
215,40
453,70
1175,90
162,20
66,40
266,00
123,50
–14,7%
–8,4%
–7,2%
BETAVÄRDE
2,30
31,80
174,50
UTDELN
/AKTIE
PROG 12
0,64
0,68
0,56
0,69
0,85
0,65
0,41
1,20
0,58
0,59
0,76
0,94
0,64
0,73
0,72
0,94
0,43
0,71
0,26
0,26
0,43
0,81
1,19
0,28
0,30
0,46
0,43
0,79
1,03
0,17
0,89
0,70
0,90
0,01
0,53
0,67
0,75
1,38
0,70
DIREKTAVKAST
%
5,20
2,1
6,01
3,7
0,44
2,6
11,42
6,6
3,19
5,2
4,56
5,3
2,10
4,4
0,00
0,00
0,0
0,0
1,02
1,62
3,5
4,9
2,48
10,50
7,3
4,6
6,68
4,78
6,90
0,00
3,5
5,0
5,8
0,0
0,83
0,98
1,12
0,55
0,55
0,53
0,74
1,05
0,64
1,18
1,39
4,44
2,7
4,8
8,17
2,41
4,2
3,4
0,93
2,41
0,38
4,5
2,2
1,5
NOLATO B
NORDIC MINES
NORDNET B
PA RESOURCES
PROFFICE B
REZIDOR HOTEL
SAGAX A
SAGAX PREF
SAS
SKISTAR B
SWECO A
SWECO B
SWEDISH ORPHA
SWEDOL B
SYSTEMAIR
TRADEDOUBLER
TRANSMODE HOL
UNIBET GROUP
VOSTOK NA SDB
WIHLBORGS FAS
ÅF B
ÖRESUND
70,00
8,90
18,80
0,68
23,00
24,80
179,00
30,40
7,45
83,25
72,00
69,25
36,80
25,50
85,00
14,00
75,50
184,00
15,80
98,00
147,00
94,75
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
–5,08
–2,73
–2,59
3,03
2,22
–1,20
1,13
0,00
–5,10
2,15
0,00
–1,42
42,64
1,59
0,59
–6,04
–6,21
–0,27
–3,07
–0,25
–0,17
–1,30
+38
–82
+21
–68
+7
+12
+8
+15
–7
+2
+26
+20
+144
–14
+3
–49
+18
+16
+32
+8
+32
+1
74,00
55,69
25,70
2,85
29,40
28,40
199,00
30,50
11,95
94,50
76,00
78,00
39,30
33,50
92,25
35,50
87,00
200,00
17,70
101,50
148,00
117,00
120209
111227
120314
111017
120223
120504
120215
120921
111107
111031
120713
120713
120926
120221
120127
120206
120511
120509
120910
120917
120927
120217
14
neg
12
neg
11
neg
50
8
neg
18
18
17
>99
15
16
*20
17
*13
neg
11
*14
neg
–0,60
–1,40
0,70
14,50
10,40
160,00
201,20
216,20
13,30
239,00
253,00
108,00
18,30
19,70
223,90
441,30
424,40
199,90
343,70
348,60
68,90
394,50
304,90
41,90
134,50
202,00
94,70
0,59
0,68
0,76
1,18
0,63
0,99
0,46
0,06
1,03
0,41
0,16
0,50
0,40
0,54
0,51
0,90
0,51
1,53
0,80
0,80
0,70
0,00
0,0
0,00
0,0
0,85
6,1
8,17
4,4
5,30
3,6
STOCKHOLM MINDRE BOLAG
VINNARE
AKTIESLAG
A-COM
ACANDO B
ACAP INVEST A
ACAP INVEST B
ADDNODE GRO B
AEROCRINE B
ALLENEX
ALLTELE
ANOTO GROUP
ARCAM
ARISE WINDPOW
ARTIMPLANT B
ASPIRO
AVEGA GROUP B
BEIJER ELECTR
BERGS TIMBE B
BIOTAGE
BONG
BOULE DIAGNOS
BTS GROUP B
CATENA
CAVOTEC SA
CELLAVISION
CISION
COASTAL CONTA
CONCORDIA M B
CONNECTA
CONSILIUM
CTT SYSTEMS
CYBERCOM GROU
DEDICARE
DGC ONE
DIAMYD MEDI B
DORO
DUROC B
ELANDERS B
ELECTRA GRUPP
ELOS
ENEA
EPICEPT
ETRION
EWORK SCANDIN
FEELGOOD SVEN
FINGERPRINT B
FINNVEDENBULT
FORMPIPE SOFT
GEVEKO B
GLOBAL HEALTH
HAVSFRUN IN B
HEMTEX
HMS NETWORKS
I.A.R SYSTE B
IMAGE SYSTEMS
INTELLECTA B
ITAB SHOP C B
KABE HUSVAG B
KARO BIO
KNOW IT
LAGERCRANTZ B
LAMMHULTS D B
LUXONEN SDB
MALMBERGS E B
MICRO SYSTE B
MICRONIC MYDA
MIDSONA A
MIDSONA B
MIDWAY A
MIDWAY B
MOBERG DERMA
MORPHIC TEC B
MQ HOLDING
MSC KONSULT B
MULTIQ INTERN
NAXS NORDIC A
NEDERMAN HOLD
NORDIC SERV B
NOTE
NOVESTRA
NOVOTEK B
OASMIA PHARMA
ODD MOLLY
OEM INTERNA B
OPCON
OREXO
ORTIVUS A
ORTIVUS B
PARTNERTECH
PHONERA
POOLIA B
PRECISE BIOME
PREVAS B
PRICER B
PROACT IT GRO
PROBI
PROFILGRUPP B
RAYSEARCH L B
READSOFT B
REJLERKONCE B
RNB RETAIL AN
ROTTNEROS
RÖRVIK TIMB B
SEAMLESS DIST
SECTRA B
SEMCON
SENSYS TRAFFI
SIGMA B
SINTERCAST
SOFTRONIC B
STJÄRNAFYRKAN
STUDSVIK
SVEDBERGS B
SVOLDER A
SVOLDER B
TRACTION B
TRANSATLANT B
TRANSCOM WO A
TRANSCOM WO B
TRIGON AGRI
UNIFLEX B
VBG GROUP B
VENUE RETAI B
VITEC SOFTW B
VITROLIFE
XANO INDUST B
FÖRLORARE
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
MIDSONA A
ARTIMPLANT B
ARISEWINDPOWER
SENAST
BETALD
+32,4%
+14,3%
+12,5%
0,00
0,10
27,00
ÄNDRAD ÄNDRAD
I ÅR
I VECKAN
%
%
0,33 –10,81
15,30
2,34
37,00
0,00
17,50
7,36
34,00 –2,30
13,35
2,69
1,35
6,30
17,90
4,07
2,60
0,00
69,00
1,47
27,00 12,50
0,08 14,29
0,85
3,66
19,40 –5,83
57,00 –1,72
8,85
4,12
8,50
0,00
12,20 –5,06
45,00 –4,05
60,50
6,14
54,25
0,46
18,90 –0,53
15,20
0,00
53,50
2,88
43,50 –5,02
10,80
0,00
59,00
–1,67
15,70 –6,55
42,00
0,24
4,40 10,00
33,10
–1,78
57,50
4,55
6,90 –2,13
22,90
0,44
14,15
0,00
22,30 –0,89
33,60
5,00
34,90
–1,69
38,00
0,00
0,71 –1,39
2,25 –0,88
34,50
0,00
1,45 –3,33
6,15
6,96
36,90 –0,81
4,83 –0,41
5,00
4,17
4,90 –6,67
13,90 –4,14
5,10 –3,77
107,50 –0,46
40,90
4,34
0,43
0,00
30,00
0,00
101,50
1,00
89,75
–1,37
0,54
3,85
54,75
0,00
61,25
2,51
20,30
4,10
113,00 –0,88
47,00 –3,89
14,00
0,00
10,35 –0,96
19,00 32,40
13,30
2,31
20,70
6,15
18,30
1,10
41,80
5,29
0,12
–7,69
18,00 –5,26
2,33
0,00
1,05
0,00
31,50 –0,63
136,75
0,18
9,00
1,12
6,55 –0,76
6,30
0,00
9,50 –3,06
6,75
–7,53
28,10
9,77
61,50 –1,60
1,87 –15,00
50,50
2,85
6,15 –12,14
4,18
4,50
23,70 –2,87
38,00
1,88
13,90
3,35
1,02
–1,92
20,40
0,99
11,75 –0,84
90,50
–5,97
49,80 –6,04
33,30
–1,19
19,50 –2,50
20,50
0,99
68,50
0,74
2,05 –0,97
1,77 –2,21
17,50
–5,91
22,00 –8,33
43,20
0,70
41,00
–1,91
0,32
0,00
5,45 –3,54
46,00 –3,36
6,00
0,00
0,10
0,00
34,90 –5,68
26,70
–7,93
71,50 –10,62
56,75 –0,44
79,00 –1,25
6,90 –2,13
0,59
0,00
0,62
0,00
6,70
2,29
33,00
2,80
78,00 –1,27
35,00 –3,85
68,50
0,74
44,70 –8,54
90,50 –3,21
–64
+5
–9
–1
+22
+60
–9
–28
–2
+72
–19
+13
+0
–28
–6
–20
+63
–32
+41
+32
–6
+37
+15
+45
+29
–17
–22
–10
+44
–56
+43
+16
–23
–16
–1
+33
+15
–24
+46
–68
–31
+12
+17
–34
+6
–35
+0
–37
–4
+21
+13
+67
–19
–4
+39
+7
–64
+15
+43
–10
+11
+10
–7
–13
+22
+0
+4
+3
+71
+0
–13
+1
+9
+32
+37
+11
–1
–3
–12
–24
–11
+12
–30
+82
–49
+111
+11
–25
–2
–23
–13
+3
–43
–5
–9
+35
+10
+11
–24
–16
–30
+115
–9
+71
+4
+5
+2
+9
+0
+10
–10
–6
+18
+16
–25
+31
+29
–15
+4
+3
+21
+23
+17
+11
KURSREKORD
12 MÅN
0,97
16,00
40,70
30,80
37,00
15,00
1,98
30,80
3,30
75,50
43,00
0,13
1,31
34,50
77,75
16,50
8,70
25,10
56,00
61,50
102,00
24,00
18,10
62,50
50,00
16,50
85,75
20,00
42,80
14,25
38,40
67,75
13,35
33,90
20,30
25,30
35,60
57,00
45,00
3,05
4,57
41,00
2,75
10,35
46,60
8,59
8,00
10,50
17,00
8,00
112,00
44,90
0,74
40,00
120,00
118,00
1,82
72,75
65,00
25,40
119,00
59,50
20,40
15,30
25,10
15,80
25,00
23,40
41,90
0,21
26,40
4,00
1,39
32,50
140,00
10,50
9,00
8,00
13,00
11,90
49,50
75,00
3,49
56,75
16,30
4,85
35,90
58,50
19,00
1,76
32,00
14,25
165,00
67,00
41,00
26,90
26,00
79,00
3,65
3,00
43,00
26,50
50,45
50,75
0,49
6,70
66,00
7,75
0,16
51,00
38,40
81,00
61,00
87,00
13,71
3,65
3,42
9,15
41,00
103,50
47,00
73,00
50,58
113,00
ÄNDRING PROCENT SENAST BETALT, KR
OPCON
ORTIVUS A
A-COM
KURSREKORD
111017
120102
111116
120423
120330
120907
120209
120224
120104
120803
120217
111019
120215
120214
120402
120217
120914
111031
120906
120910
120123
120312
120502
120224
120727
120123
120202
120215
120925
120220
120829
120404
120209
120214
120223
120323
120328
120123
120419
111020
111116
120213
120510
120102
120321
120215
120112
110929
120203
120214
120417
120730
111101
120426
120427
120403
111227
120220
120718
120213
120329
120419
120202
120523
120228
111027
120227
120124
120926
120209
120305
120224
111031
120919
120918
120229
120315
111108
120502
111028
120210
120417
111108
120917
111221
120731
120426
120208
111025
111104
120319
111107
120119
120511
111109
120320
120229
120301
120223
111003
111020
120921
120102
120502
110928
120202
120131
120319
111027
120316
120207
120208
111028
120611
110930
110930
110928
111026
120130
120201
120309
120320
120925
120305
P/ETAL
neg
16
neg
neg
9
neg
neg
neg
neg
43
18
neg
0
8
11
neg
26
neg
21
19
10
17
25
9
neg
6
10
9
21
neg
19
16
2
8
8
7
11
16
neg
neg
neg
14
14
77
6
4
neg
neg
neg
neg
22
17
neg
6
12
7
neg
8
11
28
12
7
12
neg
13
9
neg
neg
neg
neg
8
neg
52
neg
18
50
5
neg
12
neg
11
11
neg
neg
neg
neg
58
6
16
neg
6
8
34
32
22
39
10
12
neg
neg
neg
neg
33
11
neg
7
22
11
10
13
11
neg
44
neg
neg
neg
neg
75
12
10
7
11
29
8
VINST
PER
AKTIE
–15,0%
–12,1%
–10,8%
KURS/EK
%
–287,50
151,20
135,50
64,10
126,80
2687,60
73,90
176,30
232,90
392,30
72,60
257,80
4,50
464,50
256,80
26,50
110,40
32,40
109,80
351,90
211,20
287,60
80,00
30,00
29,00
373,90
69,40
716,30
21,10
626,30
355,40
44,30
249,90
54,20
57,60
103,20
97,70
161,30
510,40
138,80
252,30
75,20
181,30
60,20
79,30
58,00
145,30
407,70
198,30
164,20
57,10
307,90
145,70
180,30
119,80
260,40
47,00
92,60
144,50
82,30
66,30
46,40
88,50
78,30
494,20
165,10
77,20
107,40
58,20
84,10
287,70
84,10
72,90
73,70
123,70
1172,30
127,30
219,90
42,70
485,70
438,70
298,20
65,10
194,30
218,90
574,20
111,50
186,70
429,30
401,50
101,80
339,90
207,60
246,80
35,30
26,80
25,90
1330,60
281,40
168,00
135,30
108,40
344,30
140,10
141,30
52,30
313,20
108,90
86,40
91,30
30,90
79,90
535,00
153,20
137,10
297,80
255,00
122,50
BETAVÄRDE
1,90
6,20
0,30
UTDELN
/AKTIE
PROG 12
0,56
0,48
0,00
0,58
0,60
0,71
0,43
0,50
0,38
0,43
0,48
0,39
0,54
0,51
0,49
0,39
0,41
0,04
0,27
0,24
0,37
0,76
0,49
0,62
0,44
0,51
0,93
0,26
0,52
0,69
0,45
0,43
0,26
0,49
0,47
0,45
0,48
0,20
0,42
0,56
0,46
0,33
0,27
0,38
0,33
0,49
0,57
0,28
0,34
0,49
0,60
0,89
0,59
0,38
0,15
0,33
0,50
0,84
0,17
0,18
0,04
0,43
0,64
0,04
0,30
0,13
0,52
0,56
0,62
0,27
0,09
0,30
0,58
0,32
0,76
0,55
0,00
0,35
0,61
0,27
0,48
0,53
0,62
0,73
0,23
0,34
0,23
0,85
0,53
0,54
0,97
0,62
0,42
0,49
0,38
1,00
0,45
0,57
0,79
0,57
0,46
0,53
0,27
0,11
0,55
0,23
0,60
0,71
0,70
0,56
0,53
0,55
0,60
0,28
0,42
0,41
DIREKTAVKAST
%
NORDENS BÖRSER VECKANS STARTKURSER
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
AKTIESLAG
SENAST
BETALD
ÄNDRAD ÄNDRAD
I ÅR
I VECKAN
%
%
KURSREKORD
KURSREKORD
DATUM
P/ETAL
VINST
PER
AKTIE
KURS/EK
%
BETAVÄRDE
UTDELN
/AKTIE
PROG 12
DIREKTAVKAST
%
AKTIESLAG
NGM EQUIT Y
AIK FOTBOLL
BETTING PROMO
GINGER OIL
GINGER OI KV1
GLYCOREX TR B
GUIDELINE TEC
LIFEASSAYS B
LIFEASSAY BTB
NGS GROUP
OBDUCAT B*
OBDUCAT TO8B*
PAYNOVA
SERVAGE B
SHELTON PET B
SOTKAMO SILVE
SOTKAMO S TO3
SVERIGES BOST
+1
+0
–6
+12
+2
+1
–21
–7
–3
–2
+0
+22
–2
–5
–6
+8
+0
+27
–35
+15
+38
–5
–21
–62
2,45
11,70
1,35
95,00
4,77
1,48
12,56
1,20
52,00
2,00
0,01
1,59
5,50
16,70
21,25
3,00
24,30
+82
+159
+0
–30
+40
–3
–3
+56
120831
120214
120502
120528
120803
111103
111003
120924
120828
120427
120216
111004
120420
120227
111101
120808
120926
neg
7,00
neg
neg
54,00
neg
neg
neg
17,00
neg
0,00
0,00
neg
neg
>99
12,00
neg
AMER SPORTS A
CARGOTEC
CITYCON
ELISA CORPORA
FISKARS CORPO
FORTUM CORPOR
HUHTAMÄKI
KEMIRA
KESKO A
KESKO B
KONE CORPORAT
KONECRANES
METSO CORPORA
METSÄ BOARD B
NESTE OIL COR
NOKIA CORPORA
NOKIA CORPORA
NOKIAN RENKAA
NORDEA BANK F
ORION A
ORION B
OUTOKUMPU
OUTOTEC
POHJOLA BANK
RAISIO VAIHTO
RAUTARUUKKI
SAMPO A
SANOMA
SPONDA
STOCKMANN A
STOCKMANN B
STORA ENSO A
STORA ENSO R
TALVIVAARA MI
TECHNOPOLIS
TELIASONERA
TIETO
UPM-KYMMENE
WÄRTSILÄ B
YIT CORPORATI
0,23
0,26
0,34
0,40
0,41
0,37
0,26
0,38
0,40
0,22
0,82
0,49
0,30
A LT E R N AT I VA A K T I E M A R K N A D E N
0,25
0,32
0,20
500,00
229,82
+0
+5
+0
+0
+0
+0
+0
+11
0,78
0,34
0,20
950,00
231,12
18,00
0,50
200,00
10,00
3,50
200,00
310,00
108,00
50,00
0,60
390,00
1,20
750,00
–10
+0
+5
+0
+0
+0
+2
+0
+0
+0
–19
+0
+0
–25
+0
+11
+11
–12
+0
–10
+6
+0
+0
–29
+140
+0
25,00
0,70
200,00
10,00
4,65
200,00
345,00
108,00
50,00
0,65
550,00
1,23
800,00
3,50
4,00
630,00
720,00
0,21
19,00
0,30
21,00
52,00
–23
–2
+0
+0
+0
+0
–5
+2
+33
+21
–75
+12
+0
+2
3,50
5,30
660,00
840,00
3,40
20,00
0,44
22,00
57,00
110920
91112
111212
110919
110630
120928
111017
120928
120321
111103
110418
101113
111114
120820
100426
110520
111212
120319
100913
120928
120917
120319
110919
120416
110922
120426
120514
120823
120514
61,90
30,00
18,70
180,60
neg
neg
neg
neg
0,00
24,00
>99
neg
3,00
12,00
8,00
9,00
5,00
520,50
615,40
383,10
86,20
958,30
209,00
130,00
24,00
35,00
169,90
225,10
397,00
89,80
neg
neg
32,00
48,80
55,70
132,40
0,80
2,11
0,08
0,34
0,85
0,65
0,14
0,02
12,00
0,08
0,03
0,90
4,00
1,15
0,29
0,56
0,02
1,67
0,15
9,70
9,45
0,28
4,00
0,08
1,14
0,58
0,12
0,75
0,04
4,05
neg
9,00
neg
neg
>99
9,80
195,20
135,90
583,70
134,50
0,47
–8
+21
+14
+3
+4
+30
–22
–33
+2
–11
+50
+1
+0
–13
+4
+2
+0
+2
+15
+7
+45
+17
+8
+0
+0
–15
+33
+44
–20
+62
–27
–26
–50
–60
–46
+100
+69
–20
–25
–10
–52
–3
+24
–71
–18
+178
–40
–24
+42
–27
–20
+25
–64
+255
1,90
6,00
0,08
1,94
5,50
2,99
1,35
0,04
12,60
0,21
0,05
2,85
4,55
3,65
1,34
0,70
0,08
2,85
0,23
24,66
13,00
0,47
7,31
0,17
1,39
1,54
0,24
1,09
0,20
4,81
120330
120706
100122
111011
111024
111115
111027
110928
120920
120120
111017
120118
120507
111003
111003
120703
111003
120123
120926
120202
120927
120705
111031
110928
120802
120530
111010
111021
111027
120927
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
0,00
neg
neg
neg
neg
>99
100,60
0,33
199,40
0,36
76,20
28,20
317,00
1492,20
30,40
–550,90
157,10
2470,50
85,80
129,20
411,30
179,90
1417,30
569,70
4734,70
285,00
126,60
89,70
10,30
182,20
39,60
1352,50
0,59
0,27
0,93
0,75
0,50
0,24
0,59
0,14
0,33
0,38
0,63
0,33
0,50
KURS/EK
%
VINST
PER
AKTIE
P/ETAL
KURSREKORD
DATUM
BETAVÄRDE
DIREKTAVKAST
%
UTDELN
/AKTIE
PROG 12
65,00
1,66
23,60
0,21
1,51
0,18
0,02
0,94
27,80
16,30
0,75
0,21
7,95
14,55
22,00
1,80
0,04
3,65
0,17
4,14
0,22
0,14
6,80
0,42
0,82
0,37
2,92
0,21
0,64
14,70
–2
+4
–6
+0
–3
+12
+0
+13
+0
+14
–12
–5
+10
–10
+15
+3
–56
–15
–15
–2
+505
–56
–16
+24
–24
–22
+0
+13
–28
–23
–69
–53
+20
+4
+208
–38
–12
–4
–14
–18
+6
–1
–9
+3
+4
–81
–33
+50
–51
–89
+22
–21
+49
+35
–56
–55
–29
80,25
5,80
36,50
0,24
2,23
0,36
0,04
1,18
74,50
30,16
4,00
0,92
10,35
25,00
29,40
6,00
0,35
17,36
1,47
8,45
0,30
0,92
28,60
0,50
2,23
5,85
3,99
0,34
0,70
15,10
120529
120201
120126
120814
111130
111014
110928
120328
120315
120329
111017
120323
120224
120531
120307
120321
120928
111011
111031
120221
120926
111121
120530
120629
120321
111102
120917
110929
120904
120925
neg
neg
49,00
21,00
14,00
neg
neg
neg
neg
56,00
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
30,00
310,90
28,30
51,80
315,70
71,30
274,70
83,30
385,90
105,10
1123,40
300,90
21,00
45,00
359,50
20388,30
130,30
1,30
121,30
150,60
133,50
21,30
61,90
45,40
45,90
16,70
16,70
230,00
12621,30
189,50
402,50
10,12 –5,00
18,35 –11,00
2,33
0,00
17,59
2,00
14,96 –5,00
14,33 –2,00
12,41
1,00
10,82 –1,00
23,00
1,00
22,05
0,00
53,85
0,00
22,56 –4,00
27,81 –5,00
2,33 –6,00
10,20
1,00
2,01 –5,00
+12
–20
+1
+9
+7
–13
+35
+18
–7
–15
+34
+55
–3
+75
+31
–47
11,15
33,62
2,79
18,04
17,49
19,36
12,55
11,20
27,65
27,81
54,95
25,54
37,27
2,47
10,72
5,18
31,65
7,67
16,54
16,65
0,83
36,95
10,24
2,83
4,90
24,21
6,97
3,19
14,90
14,83
5,81
4,83
1,90
3,36
5,58
13,44
8,79
26,95
14,93
–4,00
–1,00
1,00
1,00
–15,00
–5,00
0,00
–1,00
–8,00
–1,00
–6,00
–2,00
–2,00
–2,00
–3,00
–4,00
–8,00
–1,00
–1,00
–6,00
–5,00
–2,00
–5,00
+27
+28
+9
+11
–84
+2
+36
+18
–31
+26
–21
+2
+9
+24
+16
+4
–24
+0
+7
+22
+3
+21
+21
38,20
7,89
17,00
16,82
8,21
46,67
10,58
2,95
9,49
24,52
11,70
3,50
19,50
18,68
7,19
5,95
4,50
4,20
5,77
15,65
10,98
31,33
17,25
111027
120319
111031
120327
120207
120302
120727
120221
120123
111027
120925
120221
120316
120921
120914
111028
120928
120403
120925
120319
120316
120127
120301
120925
120924
120206
120921
120203
120203
120309
120221
111013
120221
120120
120322
120914
120321
120221
120427
120313
39320,00
41520,00
14,70
91,50
79,50
49,60
532,50
514,00
174,80
1208,00
154,80
104,70
130,40
336,50
24,99
72,95
89,25
172,40
1995,00
107,80
202,00
57,50
916,50
159,90
79,00
543,00
551,50
445,00
6,55
320,00
26,50
109,40
42,26
1136,00
376,90
41,24
520,00
99,00
8,10
124,00
–4,00
–3,00
0,00
–2,00
–2,00
0,00
–5,00
–4,00
–2,00
3,00
–3,00
–4,00
–2,00
–5,00
0,00
0,00
4,00
–2,00
0,00
1,00
–2,00
0,00
0,00
–1,00
–6,00
–2,00
–2,00
3,00
0,00
–5,00
–1,00
–1,00
2,00
–1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
–1,00
2,00
+10
+9
+80
+23
+47
+29
+28
+27
+40
+46
+15
+44
+27
+0
+4
+94
+84
+22
+14
+0
+6
+31
+39
–10
+46
+18
+20
+38
+3
+39
–17
+21
–8
+27
+18
–33
+9
+74
–5
+5
46200,00
48160,00
15,10
94,00
82,50
65,00
561,00
543,50
181,10
1215,00
170,00
113,40
134,00
479,90
27,35
85,00
90,50
205,00
2300,00
128,50
285,00
58,60
980,50
180,00
104,50
595,50
593,00
447,50
9,65
363,00
43,50
115,60
47,45
1161,00
384,30
116,50
596,50
117,00
9,10
172,50
120220
120220
120919
120917
120921
120113
120921
120920
120905
120815
120321
120917
120316
120221
120711
120830
120928
120213
120131
120720
120312
120820
120809
120104
120120
111031
120914
120928
111017
120914
120215
120220
111208
120917
120912
111028
120719
120501
120418
120319
14
*9
47
*14
8
*10
14
*20
12
12
*22
20
*10
*6
*19
neg
neg
13
*10
*12
*12
neg
21
15
20
neg
*10
*6
8
35
34
*11
*11
neg
41
*12
*15
*12
*17
15
2,10
1,30
1,40
0,50
2,40
2,80
0,40
0,50
–0,80
–0,80
0,80
1,50
1,50
–0,10
–0,10
2,40
1,10
0,40
0,40
0,50
0,90
0,80
1,60
144,60
100,60
71,70
349,60
221,40
132,20
168,60
122,60
101,60
97,40
689,80
329,70
197,70
103,70
106,60
63,40
0,87
1,36
0,79
0,57
0,54
0,85
0,72
1,06
0,40
0,74
0,80
1,26
1,40
1,42
1,03
1,28
352,00
119,40
467,40
470,50
58,00
423,40
140,40
140,40
54,00
152,00
74,50
70,50
123,40
122,80
78,10
65,00
168,20
687,10
185,10
172,00
61,80
324,90
206,20
1,19
1,32
0,48
0,47
1,30
1,39
1,11
0,43
1,38
0,88
0,79
0,85
0,42
0,75
0,80
1,23
TIDIGARE NOTERINGAR
1 VECKA
1 MÅN
6 MÅN
12 MÅN
AKER SOLUTION
ALGETA
BIONOR PHARMA
BW OFFSHORE L
DET NORSKE OL
DNB
DNO INTERNATI
DOLPHIN GROUP
ELECTROMAGNET
FRED. OLSEN E
FRONTLINE
GJENSIDIGE FO
GOLDEN OCEAN
KONGSBERG AUT
KVÆRNER
MARINE HARVES
MORPOL
NORSK HYDRO
NORSKE SKOGIN
NORTHLAND RES
OPERA SOFTWAR
OPERA SOFTWAR
OPERA SOFTWAR
OPERA SOFTWAR
ORKLA
PETROLEUM GEO
PRONOVA BIOPH
PROSAFE
RENEWABLE ENE
ROYAL CARIBBE
SCHIBSTED
SEADRILL
SEVAN DRILLIN
SONGA OFFSHOR
STATOIL
STOREBRAND
SUBSEA 7 S.A.
TELENOR
TGS-NOPEC GEO
YARA INTERNAT
1,36
0,46
0,43
0,16
0,65
0,14
0,79
0,33
0,31
0,39
0,78
0,39
0,47
0,29
0,44
0,37
0,92
0,62
0,53
0,28
0,10
SNITT
JAN
Stockholm
SENAST
Statsskuldväxlar
Löptid
EMU
1 euro
EUR
8,4483
8,5214
8,3088
8,3088
8,3088
8,2819
30 DGR
USA
1 dollar
USD
6,5768
6,5629
6,6125
6,6125
6,6125
6,6775
60 DGR
JAPAN
100 yen
JPY
8,4450
8,3950
8,4150
8,4150
8,4150
8,4823
10,6501 10,4610 10,4610 10,4610
10,4972
STORBRITANNIEN 1 pund
GBP 10,6051
KANADA
1 dollar
CAD
SCHWEIZ
1 franc
CHF
6,9889
7,0331
6,9187
6,9187
6,9187
6,8956
DANMARK
1 kronor
DKK
1,1333
1,1431
1,1154
1,1154
1,1154
1,1123
NORGE
1 kronor
NOK
1,1459
1,1435
1,1340
1,1340
1,1340
1,1318
6,6764
6,7185
6,6930
6,6930
6,6930
6,7268
Industrivärden(D)
9/10
MQ Holding(B), Öresund(D)
10/10
KappAhl(B)
11/10
Avanza Bank(D), Venue Retail Group(B)
12/10
Luxonen(D)
1,26
7,2
0,98
6,9
15/10
ÅF(D)
0,53
4,9
16/10
Castellum(D), Diamyd Medical(B), Fabege(D)
17/10
CDON Group(D), Investor(D), Millicom(D),
TeliaSonera(D)
Atea(D), Atrium Ljungberg(D), Axis(D),
BioInvent(D), Concentric(D), Kongsberg
Automotive Holding(D), MTG(D), Nokia(D),
Nordnet(D), Orc Group(D), Ortivus(D), Probi(D),
Saab(D), SCA(D), SKF(D), Tele2(D), Transcom(D)
Arcam(D), G & L Beijer(D), Jeeves(D),
Kinnevik(D), Micro Systemation(D), Nederman
Holding(D), Note(D), Odd Molly(D), Rottneros(D),
Tomra Systems(D), Traction(D), Yara
International(D)
Elanders(D), Electrolux(D), Fagerhult(D),
Handelsbanken(D), HiQ(D), OEM International(D),
Profilgruppen(D), Scania(D)
Acap Invest(D), Alfa Laval(D), Autoliv(D),
Axfood(D), BioGaia(D), Cision(D), eWork
Scandinavia(D), Hexpol(D), HMS Networks(D),
Klövern(D), Know IT(D), NAXS(D), Norsk
Hydro(D), ProAct IT Group(D), ReadSoft(D), Stora
Enso(D), Swedbank(D), Tieto(D), Transmode
Holding(D), Uniflex(D), VBG Group(D)
Atlas Copco(D), BE Group(D), Duni(D), Duroc(D),
Enea(D), FinnvedenBulten(D), Gjensidige
Forsikrng(D), Havsfrun(D), Höganäs(D), IAR
Systems(D), Intrum Justitia(D), Karo Bio(D),
Midway Holding(D), Net Insight(D), Nolato(D),
Nordea(D), PA Resources(D), PartnerTech(D),
Precise Biometrics(D), Renewable Energy
Corporation(D), Rnb(B), Sigma(D), SSAB(D),
Storebrand(D), Telenor(D), Trelleborg(D),
Volvo(D)
ABB(D), Addnode Group(D), AstraZeneca(D),
Beijer Electronics(D), Billerud(D), Boliden(D),
Catena(D), Connecta(D), Corem Property
Group(D), Cybercom Group(D), Dedicare Group(D),
DGC One(D), Diös(D), DnB ASA(D), Eniro(D),
Fast Partner(D), Geveko(D), Gunnebo(D),
IFS(D), Kabe(D), Kungsleden(D), Lagercrantz
Group(D), Micronic Mydata(D), Moberg
Derma(D), multiQ(D), Net entertainment(D),
Nordic Service Partners(D), Orexo(D), Petroleum
Geo-Services(D), Sandvik(D), SEB(D), Semcon(D),
Sensys(D), Softronic(D), StjärnaFyrkant(D), Vitec
Software Group(D), Wihlborgs(D)
Acando(D), Addtech(D), Betsson(D), Bilia(D),
Biotage(D), Brinova(D), Byggmax Group(D),
CellaVision(D), Elos(D), Ericsson(D), Hexagon(D),
Holmen(D), Husqvarna(D), JM(D), Lindab
International(D), Marine Harvest(D), Midsona(D),
Morphic Technologies(D), MSC(D), NCC(D),
Nobia(D), Norwegian Property(D), Poolia(D),
Prevas(D), PSI Group(D), Sagax(D), Statoil(D),
Studsvik(D), Svedbergs(D)
Assa Abloy(D), Novestra(D), Pricer(D)
1,46
2,7
18/10
1,75
0,02
0,37
0,01
0,01
6,3
1,0
3,6
0,6
0,6
19/10
0,29
1,29
1,29
0,01
3,9
7,7
7,7
0,7
0,38
1,26
0,56
7,8
5,2
8,0
0,30
0,30
6,2
6,2
0,48
0,81
0,61
1,00
8,6
6,0
7,0
3,7
1,43 1118,59
1,44 1118,59
2,7
2,7
0,86
0,80
0,84
1,14
1,32
1,20
22/10
23/10
24/10
*8 5440,30
*8 5440,30
*45
1,70
*12
*12
*26
*23
neg
*20
*17
*13
*19
45,10
45,10
6,80
53,10
–36,50
5,30
7,90
26,40
1,30
*42
*24
17
*16
*3
*10
*26
*26
*10
*16
*16
*13
neg
2,10
7,20
*14
*10
*11
*12
neg
*22
0,89
1,14
1,20
202,10
6,50 165,50
68,40
5,90 120,30
35,90 1107,50
6,20 492,40
8,10
34,50
34,50
34,00
–1,30
20,80
7,90
4,00
108,30
31,10
–0,80
23,20
267,50
0,41
1,49
1,43
1,29
1,57
0,62
0,99
1,11
1,09
0,26
0,66
1,43
1,37
0,74
0,84
1,02
1,23
1,06
1,29
0,71
1,24
0,26
0,77
0,62
1,66
0,79
1 VECKA
25/10
0.00* 0.00*
6,51
6,51
0,50
19,55
4,33
0,62
1,11
10,26
0,80
1,3
1,3
0,3
1,6
2,8
0,6
0,8
3,0
3,2
0,55
0,00
0,6
0,0
2,36
5,00
2,23
16,14
2,02
2,79
10,34
10,34
18,18
0,00
2,2
2,5
3,9
1,8
1,3
3,5
1,9
1,9
4,1
0,0
1,73
4,68
0,00
16,43
0,00
0,00
1,6
11,1
0,0
4,4
0,0
0,0
26/10
29/10
30/10
31/10
1/11
2/11
5/11
0,90
6/11
7/11
108,50
148,00
3,53
3,60
94,75
70,25
10,94
5,80
14,05
256,00
22,14
79,45
4,07
1,59
14,80
4,63
8,63
26,84
5,19
4,18
36,70
36,70
36,70
36,70
43,51
94,70
10,05
47,28
1,76
172,10
219,00
223,70
5,75
12,07
147,90
26,32
132,20
111,70
186,90
287,00
–3,00
3,00
0,00
7,00
–1,00
–2,00
7,00
2,00
–5,00
1,00
–6,00
0,00
–8,00
–8,00
–3,00
–1,00
3,00
–6,00
–1,00
–3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
–3,00
–1,00
1,00
–1,00
–10,00
–3,00
0,00
–1,00
–10,00
–3,00
–4,00
–4,00
–7,00
–1,00
0,00
–4,00
+72
–3
+139
–62
+8
+20
+46
+78
+6
+27
–13
+15
+8
+10
+52
+79
+4
–3
+15
–52
+26
+26
+26
+26
–3
+45
+28
+15
–47
+15
+47
+12
+13
–34
–4
–15
+19
+14
+41
+20
SVENSKA RÄNTOR
FÖR- SENAST
KORTN
Bergs Timber(B), SkiStar(B)
5/10
5,3
114,40
199,00
4,88
10,90
100,50
75,30
11,50
6,04
21,50
261,30
48,50
81,60
5,95
2,57
18,00
4,89
13,40
34,58
8,38
12,45
46,00
46,00
46,00
46,00
50,20
100,60
11,00
50,35
6,57
183,70
222,50
246,90
8,13
24,60
162,80
38,61
154,90
114,20
191,80
305,50
120917
111025
120510
111017
120910
120327
120918
120912
120302
120919
120319
120925
120215
120207
120503
120912
110928
120221
120209
120123
120814
120814
120814
120814
111025
120912
120815
120220
110928
120208
120502
120821
120319
120202
120314
111028
120402
120927
120917
120917
*12
neg
13
neg
0
*9
*17
8,80
266,70
2662,40
344,50
–0,10
35,30
*13
*9
neg
*11
*7
10
7
*25
neg
neg
neg
neg
*19
*25
*19
*25
*12
*20
20
*10
neg
*17
*28
*11
neg
*8
*7
*9
17
*18
*13
*8
1,10
28,40
–6,60
7,20
0,60
7,70
0,60
0,20
–0,40
–2,20
1,90
1,90
1,90
1,90
3,50
4,80
4,50
–2,40
10,40
7,80
20,80
1,60
21,10
3,00
6,40
14,80
36,90
1,53
0,59
0,52
0,66
3,20
2,9
0,47
13,0
97,10
518,80
0,30
513,60
213,90
143,40
1,22
1,25
2,04
0,00
2,9
0,0
1,20
0,93
1,12
58,30
45,20
162,80
153,90
92,20
71,00
13,30
105,80
618,60
618,60
618,60
618,60
162,50
194,70
186,20
393,60
30,50
72,70
363,80
292,80
48,10
35,30
6394,60
63,50
134,50
200,50
332,00
182,80
1,63
1,09
0,00
20,00
0,00
5,90
0,00
0,0
7,8
0,0
7,5
0,0
0,84
0,02
0,5
1,25
1,08
1,02
0,60
0,60
0,60
0,60
0,92
1,56
0,34
1,05
1,45
1,10
0,96
1,32
0,63
0,00
2,3
0,0
0,27
0,27
0,27
0,27
2,68
1,51
0,8
0,8
0,6
0,6
6,2
1,6
3,08
0,00
2,39
4,12
20,58
6,5
0,0
1,4
1,9
9,2
0,00
6,77
0,35
0,0
4,6
1,3
5,76
6,61
7,64
5,1
3,5
2,6
1,59
0,92
1,30
1,36
0,76
1,35
1,17
Di Marknadsnoteringar och makroekonomi
n
VA L U T O R
VÄ N TA D E R A P P O R T E R
4/10
0,98
OSLO
FIRST NORTH
AFRICA OIL CO
ARCTIC GOLD
BLACKPEAR SDB
BREDBAND2
BRINGWELL
CHRONTECH PHA*
CRYPTZONE B
CYBAERO
DANNEMORA M B
DIGNITANA
FORESTLIGHT B
GETUPDATED
GÖTENEHUS G B
IMPACT COATIN
JAYS
KANCERA
KOPPARBERG UR
KOPPARBERG B
LIGHTLAB SW B
LUCARA DIAMON
OPUS GROUP TR
ORASOLV
PETROGRAND
PRECOMP SOL B
RURIC B
RUSFOREST
SHAMARAN PETR
SMARTEQ B
TRUSTBUDDY IN
TRYGGA HEM SK
KURSREKORD
KÖ P E N H A M N
A.P. MØLLER A
A.P. MØLLER B
ALM. BRAND
AURIGA INDU B
BANG & OLUFSE
BAVARIAN NORD
CARLSBERG A
CARLSBERG B
CHR. HANSEN H
COLOPLAST B
D/S NORDEN
DANSKE BANK
DSV
FLSMIDTH & CO
G4S
GENMAB
GN STORE NORD
JYSKE BANK
KØBENHAVNS LU
LUNDBECK
NKT HOLDING
NORDEA BANK
NOVO NORDIS B
NOVOZYMES B
PANDORA A/S
ROCKWOOL IN A
ROCKWOOL IN B
ROYAL UNIBREW
SAS
SOLAR B
SPAR NORD BAN
SYDBANK
TDC
TOPDANMARK
TRYG A/S
VESTAS WIND S
WILLIAM DEMAN
ZEALAND PHARM
ÖSSUR HF.
ØSTASIATISKE
AKTIETORGET
ACCELERATOR B
ANGLER GAMING
AQUALIV A BTA
ARCHELON MI B
BEOWULF M SDB
BOTNIA EXPLOR
BUSINESS CONT
CLEAN TECH EA*
CLINICAL LA B
COMMODITY QUE
FUNDIOR
HQ
MEDFIELD DIAG
MICROPOS MEDI
MINERAL INVES
MIRIS HOLDING
MOBICARD MEDI*
MOBILE LO SDB
MYCAB INT SDB
NEUROVIVE PHA
PHARMALUNDENS
RESPIRATORIUS
SENZIME
STARBREEZE
SWEDE RESOU B
TAURUS ENER B
TOWORK SVERIG
TRUE HEADIN B
VJ SINCE 1890
ZINZINO B
ÄNDRAD ÄNDRAD
I ÅR
I VECKAN
%
%
HELSINGFORS
2,15
6,60
0,75
90,00
2,70
0,77
0,95
0,92
47,30
1,81
0,01
0,56
4,20
11,70
14,00
1,20
23,40
A+ SCIENCE HO
ACTIVE PROPER
ACTIVE PROPER
ALTERNATIVA A
ALTX
AXIMED
BOX DESTILLER
CENTRECOURT
CINNOBER B
DALA ENERGI A
DOXA
EAST CAPITAL
ELAJO INVEST
GARPCO B
GEMA INDUSTRI
KARTENA
LEDSJÖ VIND
ODEN CONTROL
REDERI AB GOT
REDERI AB GOT
RINDI ENERGI
RINDI ENERGI
SPILTAN
SPILTAN PREF
SRAB SHIPPING
TRIONA
WIP
XAVITECH B
ÄLVSBORGSVIND
SENAST
BETALD
25
UTLÄNDSKA RÄNTOR
TIDIGARE NOTERINGAR
1 MÅN
3 MÅN
6 MÅN
12 MÅN
SNITT
JAN
90 DGR
1,10
0,95
0,88
1,03
0,95
0,93
1,35
1,10
1,05
1,35
1,17
1,05
1,45
1,40
1,40
1,65
1,50
1,45
1,40
1,23
1,08
180 DGR
0,84
0,90
1,04
1,04
1,33
1,27
1,03
Statsobligationer
Förfall
2012
1,18
2013
0,69
2014
0,67
1,17
0,68
0,71
1,17
0,82
0,83
1,10
0,92
0,94
1,30
0,89
1,21
1,14
1,20
1,20
1,16
0,82
0,91
SENAST
USD
GBP
EUR
CHF
JPY
Statspapper, löptid
0,46
0,90
0,56
0,09
0,20
1 VECKA
–0,01
–0,02
–0,01
–0,01
–0,00
TIDIGARE NOTERINGAR
1 MÅN
3 MÅN
6 MÅN
–0,01
–0,10
–0,04
–0,02
0,00
–0,01
–0,13
–0,14
–0,02
0,00
–0,12
–0,18
–0,77
0,04
0,00
12 MÅN
0,21
0,07
–0,92
–0,09
–0,02
8/11
9/11
Avega Group(D), Fred Olsen Energy(D), Swedish
Match(D), Swedish Orphan Biovitrum(D)
Artimplant(D), Feelgood(D), Lammhults Design
Group(D), Lundin Petroleum(D), Orkla(D),
Tradedoubler(D), Unibet(D)
Norske Skog(D), Novotek(D), Prosafe(D), TGSNOPEC Geophysical Company(D), Vitrolife(D)
Aerocrine(D), Aker Solutions(D), Anoto
Group(D), Global Health Partner(D), Rederi AB
Transatlantic(D)
Indutrade(D), ITAB Shop Concept(D), Sweco(D)
Aspiro(D), Fenix Outdoor(D), Haldex(D),
Latour(D), Rejlers(D)
AarhusKarlshamn(D), Arise Windpower(D),
Concordia(D), Fingerprint Cards(D), Opcon(D),
Schibsted(D), Securitas(D), Semafo Inc.(D),
SinterCast(D), Wallenstam(D), Xano Industri(D)
B&B Tools(D), Balder(D), BTS Group(D),
Dagon(D), Doro(D), Heba(D), Mekonomen(D),
Phonera(D), SAS(D), Skanska(D)
Active Biotech(D), Aker(D), Björn Borg(D),
Boule Diagnostics(D), East Capital Explorer(D),
Loomis(D), Meda(D), Ratos(D), Royal Caribbean
Cruises Ltd(D)
Tabellnyckel
Rapporter: (D) = Delårsrapport, (S) = Stämma,
(B)= Bokslut
Ändring i veckan och i år: Beräknas på
betalkurser.
Vinst per aktie, kronor: Förväntat resultat
efter finansnetto, rensat för poster av engångs
karaktär, minus 30 procents schablonskatt,
skattefria utdelningar undantagna, dividerat
med genomsnittligt antal aktier. Andelar i
interessebolags resultat inkluderas och minoritetsandelar är frånräknade. Prognos enligt
SME Direkt (drygt 90 av bolagen).
P/E-tal: För bolag markerade med * i p/etalskolumnen är p/e-talet beräknat på prognoser från SME Direkt. För övriga bolag är talet
beräknat på förra årets bokslut.
Kurs/EK, procent: Aktuell kurs dividerat
med eget kapital per aktie från senaste årsredovisning. Observera att det historiska egna
kapitalet kan avvika kraftigt från det aktuella.
I synnerhet gäller det bolag med marknadsvärderade tillgångar som investment-och
fastighetsbolag.
Beta-/förklaringsvärde: Betavärdet visar hur
aktien utvecklar sig i förhållande till index. Är
tallet större än 1 stiger och faller aktien mer
än index, är talet mindre än 1 rör sig kurserna
mindre än index.
Direktavkastning: Beräknad på utdelningsprognonser från SME Direkt.
Stockholmsbörsens indelning: Stora bolag:
Börsvärde över en miljard euro. Medelstora
bolag: Börsvärde 150 miljoner euro till en miljard euro. Mindre bolag: Börsvärde under 150
miljoner euro.
Källa: Millistream. Bearbetning: EBI AB
26
jobb & karriär
Nobel Media AB har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att förvalta och utveckla
medierelaterade rättigheter inom ramen för Nobelstiftelsens intressesfär. Bolagets verksamhet innefattar en rad
produktioner, bland annat Nobelprisets officiella webbplats – Nobelprize.org med 45 miljoner besökare per
år, direktsändningar och tv-samarbeten, oberoende vetenskapsdokumentärer, internationella föreläsningsserier,
evenemang och viss publicistisk verksamhet. Nobel Media AB bildades 2004 och är ett dotterbolag till Nobel
Foundation Rights Association. Bolaget har 15 anställda och kontor i centrala Stockholm
Nobel Media AB söker VD
Nobel Media söker en mediekunnig VD, med stor erfarenhet av digitala
medier, som arbetat såväl strategiskt som operativt. Vi söker en driven ledare
som vill utveckla befintliga och bygga upp nya plattformar och forum för att
sprida Nobelprisets budskap till en global publik, samtidigt som bolagets
finansiella ställning stärks. Sponsorer och partnerskap bör utvecklas vidare,
och VD skall därför obesvärat kunna interagera med ledare inom näringsliv
och vetenskapssamhälle.
VD för Nobel Media är en positiv och engagerad lagarbetare som har
förståelse för Nobelsfären som helhet och kan samverka med övriga enheter
får att nå gemensamma övergripande mål.
annonsbokning: annonssäljarna
08-21 28 50 · [email protected]
SHAPING
ANOTHER FUTURE
Föreställ dig att du arbetar tillsammans
med några av de skarpaste och mest
kreativa hjärnorna i transport- och
infrastruktur industrin.
Föreställ dig att du arbetar för Volvokoncernen, en ledande global aktör
inom hållbara transportlösningar,
med 100 000 anställda, produktion
i 20 länder och försäljning på mer än
190 marknader.
Föreställ dig att du arbetar i ett
företag där din röst blir hörd och dina
idéer verkligen betyder något.
Together we move the world.
Som anställd hos AB Volvo, Volvokoncernens moderbolag,
arbetar du vid koncernens huvudkontor i Göteborg. Utöver
att stötta koncernledningen och aktivt delta i dess dagliga
arbete, är huvudkontoret en viktig stödresurs för all övrig
verksamhet inom Volvokoncernen.
Erfaren jurist sökes till Corporate Compliance. Med bas
i Göteborg men med hela världen som arbetsfält bidrar du
med kvalificerad rådgivning inom bland annat exportkontroll,
personuppgiftsfrågor, anti-korruption och konkurrensrätt samt
utbildar våra anställda inom dessa områden.
För mer information om tjänsterna, besök www.volvogroup.com
Vi vill ha din ansökan snarast då urval sker löpande,
dock senast 14 oktober.
www.volvogroup.com/career
Nobelpriset skapar unika möjligheter att inspirera människor världen över
och sprida kunskap om naturvetenskap, samhällsvetenskap, fredsarbete och
humaniora. För rätt person finns här ett stimulerande uppdrag med stora
möjligheter att utveckla Nobel Medias verksamhet vidare.
Önskat tillträde den 1 januari 2013.
Välkommen med din ansökan och eventuella frågor senast den 18 oktober
till: ODGERS BERNDTSON,
Elisabeth Berglund
Sveavägen 17, 17 tr, 111 57 Stockholm
[email protected]
Volvo Group Headquarters
Linnéuniversitetet söker
Innovationsrådgivare
vid samverkansavdelningen samt del av Grants and Innovation Office
Läs mer om anställningarna på Lnu.se
Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! Linnéuniversitetet är Sveriges
nyaste universitet, ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi finns i
Kalmar och Växjö med 35 000 studenter och 2 000 anställda.
Read more and apply at WWW.IFSWORLD.COM
Har du råd
med 17 kr
i månaden?
För 200 kronor per år blir du medlem i Röda Korset.
Sätt in 200 kr på bg 900-8095. Glöm ej ange namn och adress.
Läs mer på www.redcross.se
Du är välkommen!
27
jobb & karriär
annonsbokning: annonssäljarna
08-21 28 50 · [email protected]
KommunanalytiKer
till risK & analys avdelningen
Regeringen söker
Riksgäldsdirektör och chef
för Riksgäldskontoret
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder
omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är
individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på
befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta
myndighetschefer anställs för bestämd tid — normalt är den första
anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i
anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs och garanteras av svenska
kommuner och landsting. vår vision är att
vara det självklara valet för svenska
kommuner och landsting när det gäller
produkter och verktyg för en effektiv
finansförvaltning, med fokus på finansiering. Kommuninvest lånar upp på den
inter nationella och nationella kapitalmarknaden. Bolaget är penningpolitisk
motpart i riksbanken och har tilldelats
aaa respektive aaa av ratinginstituten
moody’s och standard & Poor’s. 270 av
sveriges kommuner och landsting är
medlemmar i Kommuninvest som har en
balansomslutning på 269 mdkr och en
utlåning på 188 mdkr.
som kommunanalytiker kommer du främst att arbeta mot kommuner med
finansiella utmaningar. arbetet är utåtriktat och du kommer utifrån ett
ekonomiskt perspektiv analysera kommuner och landsting samt vara rådgivare åt dem. du deltar även i arbetet med sektorsanalys och kreditrisk på
avdelningen. rollen som kommunanalytiker är ny, vilket innebär att du omgående kommer att få stort eget ansvar. det innebär även att du får stor frihet
att tillsammans med andra forma tjänsten.
du har en akademisk examen inom ekonomi på minst kandidatnivå, gärna
med inriktning finansiering, nationalekonomi eller redovisning. erfarenhet
från liknande arbete är önskvärt och det är ett krav att du har flerårig erfarenhet av arbete inom, eller mot, den kommunala sektorn.
ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 847694).
För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult
urban appelquist på telefon 070-377 45 95.
sista ansökningsdag är 7 oktober.
Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.
Mer information om befattningen finns på regeringens webbplats
www.regeringen.se/ledigajobb
European Spallation Source AB is
preparing to construct a world-leading
European materials research centre in
Lund, Sweden. ESS is partnered by a
large number of European countries.
Vi söker
avdelningschefer
Be part of the future!
We are looking for a highly qualified:
HEAD OF FINANCE
Läs mer på www.scb.se/jobb
See all our positions at: www.esss.se/careers
Di
Rapporter & Meddelanden
In the High Court of Justice
No. 6491 of 2005
Chancery Division
För s ä lj n i ngsch e F
Companies Court
RELIANCE NATIONAL INSURANCE
COMPANY (EUROPE) LIMITED
V i k . M a r k n a dsc h e F
V i k . M a r k n a ds a ssis t e n t
Scheme of arrangement under s.425
Companies Act 1985, sanctioned on 20 October 2006 (the “Scheme”)
Notice is hereby given that the Scheme has now been completed and all
Payable Scheme Claims have been paid.
Quest Consulting (London) Limited, 115 Houndsditch, London EC3A 7BR
(attn: Gary Piggott)
LUXEMBOURG SELECTION FUND
Société d’Investissement à Capital Variable | Registered Office: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Register of Commerce: Luxembourg B 96.268
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
läs mer om tjänsterna och gör din ansökan
på www.grandhotel.se.
The shareholders of LUXEMBOURG SELECTION FUND are invited to the annual general meeting of the Company that will take
place at its registered office on 10 OCTOBER 2012 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) with the following
AGENDA
1. Approval of the report of the board of directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as of 30 April 2012
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the board of directors
5. Statutory elections
6. Independent auditor’s mandate
7. Miscellaneous
The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the
Company in Luxembourg.
In order to participate in the annual general meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at 16:00 (Luxembourg time)
five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
or at any other appointed paying agent. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and
outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as “record date”). There will be no
requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda;
resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each
share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to
their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.
If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return
a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the “record date”) to the
attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.
The proxy form will only be valid if it includes the shareholder’s and his/her/its legal representative’s first name, surname and
number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous
proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.
The Board of Directors
REPORTAGE ARGENTINA 10 ÅR EFTER FINANSKRISEN
28
BUENOS AIRES
Argentina upplever i dag en
dollarkris som är en direkt
följd av den finansiella
Â�kollapsen för ett decennium
sedan.
Dollarsniffande hundar
vid gränsövergångar är ett
tecken på landets ekonomiska problem.
n Sedan nio månader finns hundar
utplacerade vid argentinska färjetermi­
naler, flygplatser och vid andra gräns­
övergångar. Men till skillnad från andra
hundar som används vid gränspassager
är det inte de anländande resenärerna
som är föremål för de argentinska hun­
darnas intresse. Det är de som lämnar
landet som får sitt bagage undersökt.
Hundarna är nämligen tränade att
känna igen doften av bläck på dollar­
sedlar.
Omöjligt växla till dollar på bank
Utförsel av utländsk valuta är begränsat
till 10╯000 dollar per person, men
många argentinare vill föra ut mycket
mer i det osäkra ekonomiska läget. De
argentinska dollarhundarna nosade sin
första månad på jobbet upp över 2,7 mil­
joner dollar, 19,5 miljoner kronor.
25 miljarder dollar försvann ur
Argentinas finansiella system under
förra året. Den stora kapitalflykten
gjorde att den omvalda presidenten
Cristina Fernández de Kirchner
i november slog till med hårda restrik­
tioner mot utförsel av utländsk valuta
och mot valutaväxling. Reglerna har
successivt skärpts så att det numera
i stort sett är omöjligt för argentinare
att växla till sig dollar i en bank till den
officiella kursen.
Även om begränsningarna har mins­
kat kapitalflykten till 3,6 miljarder dol­
lar under första halvåret i år, har det
skrämt argentinarna. De är vana vid att
spara i dollar eftersom peson sedan
länge upplevs som instabil och osäker.
Många har rusat till banken för att
tömma sina dollarkonton.
Inofficiella dollarkursen rusar
Sedan restriktionerna infördes har nära
40 procent av insättningarna i dollar
tagits ut och bankernas dollarkonton
innehåller nu 9,5 miljarder dollar, enligt
Centralbanken.
Samtidigt har den inofficiella dollar­
kursen skjutit i höjden. På den stora
”svarta” växlingsmarknaden kostar nu
en dollar 6,30 pesos, långt över den offi­
ciella kursen på 4,71 pesos.
Eftersom i stort sett alla fastighets­
affärer sker i dollar har restriktionerna
slagit hårt mot försäljningen av hus
och lägenheter samt mot nybygg­
nationen.
ANDERS
DAVIDSON
[email protected]
+54 911 6443 0212
Argentina jagar
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
29
Redaktör: Rolf Hansson
E-post: [email protected]
Tel: 08-573 650 00
MED NÄSA FÖR AFFÄRER. Med hundar tränade
att sniffa sig till undangömda dollar på väg att
smugglas ut ur Argentina försöker landets
Â�regering och personal från skattemyndigheterna
att hindra kapitalflykten. Förra året försvann
25 miljarder dollar ur landet. FOTO: ENRIQUE MARCARIAN
dollar på flykt
30
REPORTAGE ARGENTINA 10 ÅR EFTER FINANSKRISEN
Di Fakta
n
Stats­
bankrutt
KRISÅREN. Argentinare i våldsamma demonstrationer 2001 när landets regering stängde bankerna och tvångsväxlade dollar till pesos. Stora delar av befolkningen drabbades av ekonomisk ruin. FOTO: EDUARDO COMESANA
En ekonomisk berg-och-dalbana
Argentina gjorde 2002 det som
Grekland inom kort kan komma att
tvingas till: ställde in betalningarna
på utlandsskulden.
Men spåren av statsbankrutt
Â�förskräcker. Allt har sin orsak
i Argentinas finansiella kollaps
för ett decennium sedan.
Argentina hamnade 2001 i ekonomiskt
och politiskt kaos. Bakgrunden var att
landet 1991 valde att knyta sin valuta till
dollarn så att 1 peso hade samma värde
som 1 dollar. Det blev ett effektivt sätt att
få stopp på den hyperinflation som plågat Argentina sedan 1980-talet.
Den starka peson gjorde att många
argentinare kände sig rika.
”Vi kunde åka på semester till Brasilien
och leva billigt tack vare vår starka valuta”,
säger en argentinsk statstjänsteÂ�man.
Under tiden växte Argentinas utlandsskuld. Mot slutet av 1990-talet hade uppgången för den amerikanska dollarn drivit med sig peson till en nivå där argentinska företag fick allt svårare att konkurrera. Läget förvärrades då Argentinas
största exportmarknad Brasilien 1999
devalverade sin valuta, real. Det året
krympte Argentinas BNP med 4 procent
och lågkonjunkturen fortsatte de två följande åren.
Bankerna stormades
Under de följande två åren späddes
recessionen på av sjunkande världsmarknadspriser på landets viktigaste
exportprodukter vete, majs och soja. Statens budgetunderskott växte dramatiskt
och regeringen vidtog det ena spar�
programmet efter det andra. Dessa
ökade djupet i lågkonjunkturen.
Argentinas valutareserv smälte ned
i takt med att centralbanken genom stora
stödköp försökte skydda valutakursen.
2001 började argentinarna på allvar
befara att en finansiell kris var nära förestående. Folk stormade bankerna för att
ta ut sina besparingar, speciellt angelägna
var de att tömma sina bankkonton i dollar.
Samtidigt förvärrades det politiska
kaoset. De dagliga demonstrationerna
i Buenos Aires blev allt våldsammare.
Banker och utländska företag attackerades. Sedan den dåvarande presidenten
Fernando de la Rúa vid jultid 2001 utlyst
undantagstillstånd blev upploppen alltmer utbredda. de la Rúa tvingades fly
i helikopter sedan presidentpalatset
Casa Rosada i Buenos Aires angripits.
”I början av 2003 var 53 procent av
befolkningen under fattigdomsgränsen
och 25 procent var extremt fattiga” säger
ekonomen Ernesto Kritz, på konsultÂ�
firman SEL i Buenos Aires till Di.
Bannlyst från kreditmarknaden
Befolkningen i Buenos Aires slumÂ�städer
växte med 57 procent under åren 2001–
2006.
Den utbredda fattigdomen bidrog till
att kriminaliteten ökade dramatiskt och
trots att de ekonomiska förhållandena
förbättrats sedan dess har den höga
brottsligheten bitit sig fast.
Den populistiske Néstor Kirchner valdes till president 2003 och kunde surfa
på den ekonomiska uppgång som tagit
fart. Efter den stora devalveringen var
argentinska företag extremt konkurrenskraftiga och argentinska produkter
ersatte importvaror som blivit för dyra
för invånarna. Argentinas BNP ökade
i snitt med runt 7 procent årligen från
kollapsen till i fjol.
Nu tio år efter kraschen lider Argentina fortfarande av kraschens effekter.
Trots att Argentina gjort upp med
huvuddelen av sina utländska fordringsägare är landet bannlyst på den internationella kreditmarknaden.
Eftersom regeringen därmed inte kan
täcka underskottet i statsbudgeten med
utländska krediter måste den hitta finansiering inom landet, ofta med bryska
metoder. Bland annat konfiskerade
regeringen för två år sedan cirka 30 miljarder dollar av privata pensioner för att
täcka hål i statskassan.
De hårda restriktionerna mot valutaväxling är ännu ett sätt att för regeringen
att kompensera för den uteblivna upplåningen utomlands och rädda kvar dol-
100 miljarder dollar i skulder
Argentina hade under de sista veckorna
2001 fyra olika presidenter. En av dem,
Adolfo Rodrigues Saa ställde in betalningarna på större delen av utlandsskulden i december 2001. BetalningsÂ�
inställelsen på skulder på nära 100 miljarder dollar blev det den största statsbankrutten till dags dato. Nästa president, Eduardo Duhalde, gjorde det
ofrånkomliga i början av 2002: han
släppte pesons koppling till dollarn.
Bankerna hade under tiden tvingats
stänga. De människor som inte tömt sina
bankkonton kom inte åt sina bankinnehav och protesterade våldsamt. Insättningar av dollar tvångsväxlades om till
den gamla kursen, 1 dollar är lika med
1 peso.
När väl bankerna åter öppnade fick
peson flyta fritt och fortsatte att rasa till
en tredjedel av sitt tidigare värde, vilket
för många familjer betydde ekonomisk
ruin. 2002 var Argentinas BNP 18 procent mindre än 1998.
lar och annan utländsk valuta i landet.
Även de omfattande importrestriktionerna har delvis samma syfte.
Den ekonomiska situationen är nu tio
år efter kraschen allt annat än stabil.
Inflationen, liksom löneökningarna, ligger unt 25 procent om året. Det gör att
de argentinska företagen successivt tappar konkurrenskraft. Budgetsaldot och
handelsbalansen försämras. Industriproduktionen föll 2,1 procent i juli, jämfört med samma månad i fjol.
”Argentina har nu den svagaste ekonomin och den högsta inflationen i hela
hemisfären”, säger ekonomen Alberto
Ramos på Goldman Sachs.
Prognosmakare spår nolltillväxt
BNP-tillväxten väntas i år sjunka till
drygt 3 procent från nära 9 procent i╯fjol.
En del ekonomer, däribland tankesmedjan Capital Economics i London, spår att
Argentinas ekonomi i år får nolltillväxt
och nästa år krymper med 2 procent. Det
ska jämföras med en tillväxt på nära
9 procent 2011.
President Cristina Fernández de
Kirchners popularitet har på ett år nästan halverats till 30 procent, enligt en
färsk opinionsmätning.
Hundratusentals argentinare demonstrerade mot regeringens politik i Buenos Aires och andra städer i landet häromveckan. För första gången sedan krisen 2001–2002 var det människor ur
medel�klassen som fyllde gatorna och
protesterade skramlande med kastruller
och grytlock. En betalningsinställelse och en stor
devalvering är förvisso inte en bestående
mirakelmedicin för ett land. Grekerna
borde ta en titt på Argentina. Om de inte
redan har gjort det. Argentinas ekonomi – en hisnande berg- och dalbana
■ Argentinas BNP. Förändring i procent jämfört med föregående år.
12
6
3,4*
0
–2,0**
–6
Fernando de la
Rúa, president
2001.
Eduardo Duhalde, president
2002
4,4*
0**
PROGNOS
–12
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
* Regeringens prognos ** Prognos av Capital Economics
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Källor: Moody’s, CIA, statistikmyndigheten Indec.
Néstor Kirchner,
president 2003.
Cristina Fernández de Kirchner,
nuvarande
�president.
⌀■En statsbankrutt inne­
bär att en stat
helt eller delvis
upphör att be­
tala ränta och
amortering på
sina skulder till
exempel i form
av stats­
obligationer.
⌀■Mängder av
länder har under
århundradena
ställt in betal­
ningen på hela
eller delar av sin
statsskuld. Sve­
rige gjorde det
till exempel 1812
då landet deltog
i kriget mot
Frankrike.
⌀■De uppgörelser som till ex­
empel Argentina
nått med större
delen av sina
internationella
fordringsägare
efter betalnings­
inställelsen
2001 innebar att
dessa fick nöja
sig med om­
kring 30 procent
av fordringarna
plus upplupen
ränta.
⌀■Ryssland
�slutade 1998 att
betala på sin in­
hemska skuld­
börda och gjor­
de ett morato­
rium vad gäller
utländska kredi­
ter. Samtidigt
devalverades
rubeln. Tack
�vare en snabb
ökning av olje­
priset kunde
Rysslands eko­
nomi återhämta
sig efter bara ett
par år och
�skulderna
�reglerades.
⌀■Det senaste
landet som har
ställt in betal­
ningarna är
Ecuador. Lan­
dets president
Rafael Correa
(bilden) beslöt
2008 att Ecua­
dor skulle sluta
betala ränta på
statsskulden
som uppgick till
3,2 miljarder
dollar med
�motiveringen att
krediterna tagits
upp av en tidi­
gare ”korrupt”
regim.
CIA Factbook, Di med
flera
R E S TAU R A NG G U I DE N. c om
Sveriges bästa krogar, hotell och konferensanläggningar finns hos oss!
Nu har vi även ett presentkort som gäller till över 200 av dessa!
Hummersupé
En äkta skärgårdsupplevelse
29 sept - 13 okt
Pensionat
STYRSÖ SKÄRET
www.pensionatskaret.se
Mat smakar
bättre på
restaurang
www.restaurangguiden.com
En bra värd
är guld värd.
Di bjuder på fem femstjärniga tips
för en femstjärnig middag.
Den 11 oktober ger vi 40 Di Guld-medlemmar med sällskap en unik insyn i hur
fem experter skapar den stilmedvetna matplatsen. Du får höra hovmästaren
Daniella Illerbrands filosofi om dukning, prova viner från Penfolds, lära dig
insiderknep om snittar, se perfekta blomsterarrangemang och inte minst
lyssna på råd om design. Allt på plats i Slettvolls
inredningsbutik i Stockholm.
Läs mer och anmäl dig på www.di.se/diguld/finedining
Ta genvägar.
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
32
ENTREPRENÖR
Varje dag om små och
medelstora företag
Redaktör: Rolf Hansson
Tipsa oss: [email protected] 08-573 650 00
DAGENS INDUSTRI
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
D I : S R E P O R T R A R PÅ P L AT S I H E L Aâ•‹ L A N D E T
UMEÅ
GÖTEBORG
NORRKÖPING
SUNDSVALL
KRISTIANSTAD
DEGERFORS
MALMÖ
STOCKHOLM
CAMILLA
ANDERSSON
KIM
LUNDIN
HENRIK
LENNGREN
ANDERS
LÖVGREN
BJÖRN
SOLFORS
IDA
THUNBERG
LARS
TULIN
REET
WAIKLA
[email protected]
kim.lund[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
070-598 70 04
031-701 51 52
070-891 98 06
070-300 37 19
072-303 31 10
070-350 91 57
070-548 98 11
08-573 652 63
SATSAR BRETT. Dahn Johansson, produktions- och försäljningsansvarig, och Henrik Johansson, inköpsansvarig (till höger), har successivt tagit allt större plats i organisationen. Pappa Stig Johansson
är vd. ”I dag sköter jag nästan 80 procent av försäljningen. I takt med att Stig trappat ned har vi kunnat hitta våra roller i företaget”, säger Dahn Johansson. FOTO: BJÖRN SOLFORS
Breddning gav ny bas
Verktygsbolag vann över Asienkonkurrenter
VÄRNAMO
När marknaden för andra gången försvann
över en natt tänkte den nischade verktygstillverkaren Stigab Verktygs om.
Beslutet att bredda sig maximalt i stället
för att göra tvärtom gick hem.
”Nu kan vi konkurrera med prispressen
från Asien”, säger vd Stig Johansson.
I en tid när många små verk­
tygstillverkare i Sverige har
det tufft ökar Stigab Verktygs
försäljningen med 35 procent,
dessutom med rejält ökad
vinstmarginal.
”I många år slogs vi för att
ens nå ett nollresultat, samti­
digt som vi bara fick höra hur
dyra vi var. Konkurrensen från
Asien har lett till många kon­
kurser i vår bransch. Men vi
har hittat ett sätt att kunna
behålla teknik och produktion
på hemmaplan”, säger Stig
Johansson, som var en av
medgrundarna till Stigab
Verktygs 1973.
Startade med gummi
Med tanke på att regionen runt
Värnamo kallas för gummi­
riket är det inte så konstigt att
nischen från början blev verk­
tygstillverkning inom gummi­
industrin. Men i slutet av 1980talet tog det tvärstopp.
”Telefonerna slutade ringa
när systemleverantörerna
kom in på marknaden. Köpte
till exempel Volvo en komplett
instrumentpanel där Bosch
var huvudleverantör, så stod
Bosch även för alla inköp av
komponenter till denna. Det
innebar att vi sällan kom med
som underleverantör, efter­
som inköpen till stora delar
gjordes utanför Sverige”,
säger Stig Johansson.
För att överleva riktades
hela verksamheten om mot
plastindustrin. Tills prispres­
sen från Asien några år senare
slog ut den marknaden också.
”Då bestämde vi oss för att
inte försätta oss i den känsliga
situationen igen. Vi gjorde en
undersökning och planering
av vad som kom att efterÂ�frågas
på den svenska och europeiska
marknaden framöver. Svaret
blev att vi skulle utbilda oss och
tvärtom bli breda inom verk­
tygstillverkning”, säger han.
Kunder med krav
I dag kallar sig Stigab Verk­
tygs ”en av världens bredaste
verktygstillverkare”, med sju
olika verktygstyper inom
smide, gummi, plast, zink och
aluminium. Bland slutkun­
derna finns Scania, Siemens
och Husqvarna och företaget
tar också fram formblåsnings­
verktyg till Volvos ventila­
tionsrör i bilar och lastbilar.
”Vi arbetar med kunder
som efterfrågar hög kvalitet
och snabb service. Då behövs
en närhet som de asiatiska
leverantörerna inte kan kon­
kurrera med”, säger han.
Bredden har ökat företa­
gets möjligheter att hitta rätt
kunder att jobba med, vilket
är ett av skälen till att vinst­
marginalen har rusat från ett
par procent till drygt 14 pro­
cent förra året.
”Tack vare att vi har en bre­
dare kundgrupp har vi råd att
säga nej i dag. Det kan man
inte när man har få kunder.
I dag är ingen kund större än
20 procent.”
Samtidigt med omställ­
ningen i produktionen, som
har krävt stora investeringar
i maskiner och utbildning, har
Stig Johansson banat väg för
ett generationsskifte. Redan
2008 klev sönerna Dahn och
Henrik Johansson in som
delägare.
Trappar ned
”Många företagare står själva
och producerar i verkstaden
och det gjorde jag också. Då
hinner man aldrig tänka
framåt. Jag har successivt
trappat ned under flera års tid
och i dag skulle jag kunna
sätta mig på ett flygplan och
vara borta i tre månader. Då
tycker jag att man har lyckats”,
säger Stig Johansson.
När åker du?
Haha, vi får se. Men jag
skulle aldrig släppa över före­
taget till dem bara för att de är
min familj. Man måste ha
intresse och anlag för affärer.
Annars skulle jag bara göra
dem en otjänst.”
BJÖRN SOLFORS
[email protected], 072-303 31 10
STORA KUNDER. Företagets verktyg tillverkar bland annat
delar till Siemens ångturbiner, pressgjutningsdetaljer till Husqvarnas motorsågar och gräsklippare samt ventilationsrör och
bensintankar till Volvo. FOTO: BJÖRN SOLFORS
Di Fakta
n
Stigab Verktygs
⌀■Ägare: Stig Johansson
(52 procent), Dahn Johansson (24 procent), Henrik
Johansson (24 procent).
⌀■Omsättning: 18,9 Mkr
(2011). Omsättningsökningen från 9,7 Mkr (2010-08)
beror främst på ett förlängt
räkenskapsår med fyra
månader.
⌀■Resultat efter finans
netto: 2,3 Mkr (2011).
⌀■Anställda: Tolv.
Di
33
DI RUBRIKER
ANNONSBOKNING: NEWSFACTORY AB
08-505 738 05 - [email protected]
Utbildningsguiden
Res med oss till
Thailand. Kom hem
som en bättre chef.
EXECUTIVE LEADERSHIP
10 dagars ledarskapsutbildning
i samarbete med:
Följ med på en ledarskapskurs
utöver det vanliga i vackra Ban Phe
25/1-9/2! Tillsammans med andra
chefer utvecklar du strategier för
ett hälsosamt och hållbart ledarskap. I bagaget hem får du med dig
användbara verktyg för din fortsatta
utveckling som ledare.
Morgan Alling
och David Loid
– en föreläsning
om att hantera
sig själv och
andra på jobbet.
Oscarsteat
er
18 okt kl 1 n
3.00–16.0
595 k
0
r ex moms.
Ring Freys Resebyrå 0176 555 95
för mer information och anmälan.
Gå 5 – beta
la för 4!
Boka på 031-733 33 30
eller www.laraforlivet.se
i samarbete med
Di
Annonsmarknaden
Äkta skånskt gemyt!
Di
Annonsmarknaden
Boka klassiska Hotel
Salzburger Hof före
31 oktober.
Sportlov i
Bad Gastein.
Barn betalar
fr 4 995 kr.
Inkl. flygresa, boende och mat.
Begränsat antal platser, boka idag!
www.alpresor.se • 0771-20 20 20
Boka årets skidresa
till Cervinia idag!
Nu fr 8 995 kr/pers
I priset ingår flygresa, boende, frukost, middagar och 6-dagars liftkort.
www.alpresor.se • 0771-20 20 20
Tel 044-22 60 00 • www.bykrogen.nu
Vill du annonsera, kontakta vår
säljorganisation på
NewsFactory på 08-505 738 05
www.dagensindustri.se/annons
Hotell
Konferens
Matlagning
Julmiddag
på Knistad!
www.knistad.se
MÅNDAG 1 OKTOBER 2012
34
PS.
NYA SIDOR AV
Redaktörer:
Henrik Huldschiner och Nina Åkerberg
[email protected]
08-573 650 00
”AFTER PARTY” (2002). ”Nästan varje år har jag fest i min studio i London. När jag kommer tillbaka nästa dag ser jag på resterna nästan som arkeologiska fynd. Det är som lämningar
av en föreställning, en stor installation, och jag har förmånen att göra bilder av denna installation innan allt städas bort”, beskriver Wolfgang Stillmans sin eget konstverk.
Fotokonstnären ser
Wolfgang Tillmans visar fotografier och installationer på
Tysken Wolfgang Tillmans har
kallats en av världens bästa
dokumentärfotografer i sin
generation. Men det är oklart
om han ens vill uppfattas som
fotograf – han verkar i gränslan­
det mellan fotografi och måleri.
På lördag öppnar Wolfgang
Tillmans första stora separat­
utställning i Sverige.
gare, bland annat med utställningar i
Turin, Venedig och Frankfurt.
”Han är väl den första personen i sin
generation som experimenterar med
fotografiet så att det är bortanför fotografiet. Det finns något slags måleriskt i det”,
säger Daniel Birnbaum.
”Det är klart att han jobbar med kameran, men han gör också bilder helt utan
fotooptik, kemiska fotoexperiment utan
kamera. Och då är det ju väldigt nära
måleri, för vad är måleri om inte något
slags färgexperiment?”
Det är Daniel Birnbaum, överintendent
och chef för Moderna museet i Stockholm, som har tagit Wolfgang Tillmans
till Sverige. De båda har känt varandra i
tio år och Daniel Birnbaum, som även är
kurator för utställningen i Stockholm,
har jobbat med Wolfgang Tillmans tidi-
Tillbaka till Berlin
Wolfgang Tillmans är 44 år och född
i Tyskland. Efter 20 år i London har han
återvänt till sitt hemland och delar i dag
sin tid mellan London och Berlin, dit han
flyttat sin studio.
År 2000 blev Wolfgang Tillmans den
Di Fakta
n
Wolfgang
Tillmans
⌀■Född: 1968
i Remscheid,
Tyskland.
⌀■Bor: Berlin
och London.
⌀■Aktuell: Utställning
på Moderna
museet i Stockholm. Pågår
6 oktober–
20 januari 2013.
FOTO: KATJA ANNOLA
PS
35
Di Trend/Stockholm
n
HENRIK HULDSCHINER
[email protected]
08-573 651 35
Huvudlöst med
två jättearenor
”IGUAZU” (2010). ”Det är lätt att avfärda sådant som är populärt i allmänhet,
men oftast är populära attraktioner väldigt bra. Här besöker jag vattenfallet
Iguazu från den argentinska sidan och försöker göra min egen bild av vad som fotograferas hundratals gånger per minut”, säger Wolfgang Tillmans.
V
ilka av alla händelser, evenemang och beslut
i Stockholm anno 2012 kommer att sätta störst
avtryck i framtiden?
Jag tror inte att det blir invigningspartyt för
Friends arena om ett par veckor, ett 50miljonersspektakel i regi av Colin Nutley som enligt
arrangörerna ska bli ”något alldeles speciellt som aldrig
har setts i Sverige”.
Jag tror inte heller att det blir de tre utsålda konserterna
senare i höst på samma arena med haussade dj-trion Swedish House Mafia – även om det definitivt är en milstolpe
som demonstrerar hur dj:erna blivit de nya rockstjärnorna.
Nej, jag tror att det mest bestående minnet av Stockholm
”SMOKIN’ JO” (2010). ”I mitten av
1990-talet insåg jag att det fanns en
stark grupp av kvinnliga dj:s som
skapat en plats för sig själva i en
värld som domineras av män”, säger
Wolfgang Tillmans.
”IN FLIGHT ASTRO” (2010). ”Bilden
är tagen från ett nattflyg mellan New
York och London. Det är otroligt att
kameratekniken är så avancerad att
man kan ta en astronomisk bild från
ett passagerarplan.”
”CONCORDE GRID”
(1997). ”Jag flög aldrig Concorde och bad
aldrig om tillträde till
det. Jag var mer intresserad av hur Concorde blev ett speciellt ögonblick för alla
som såg det under 30
år”, säger Wolfgang
Tillmans.
ALLA BILDER: © WOLFGANG TILLMANS. COURTESY GALERIE
bortom fotot
BUCHHOLZ, COLOGNE/BERLIN.
Moderna museet i Stockholm
första icke-britt och den första fotograf
som belönades med det prestigefyllda
Turnerpriset. Utställningen på Moderna
spänner över hela Wolfgang Tillmans
konstnärsskap, men själv vill han inte
kalla den retrospektiv.
”Den innehåller 25 års arbete, så till
sin natur är utställningen en retrospektiv
till skillnad från de projekt jag arbetar
med. Men jag är bara 44 år. Det är en
annan sak om Gerhard Richter, som är
80 år, har en retrospektiv utställning”,
säger Wolfgang Tillmans.
Melankoliskt om Concorde
Ingen av hans utställningar är den andra
lik.
”Varje rum är en installation”, säger
Wolfgang Tillmans som själv hänger
utställningen i Stockholm.
I ett av rummen med Wolfgang Till-
mans verk visas samtidigt installationen
”Science Fiction/Hier und jetzt zufrieden” av Isa Genzken (tidigare gift med
just Gerhard Richter) i ett samarbete mellan fotograf och skulptris.
Bland Wolfgang Tillmans egna verk
märks bland annat en bildsvit, ”Concorde
Grid”, 56 foton som visar det världsÂ�
berömda, numera skrotade, flygplanet
från olika vinklar och miljöer runt Heathrow i London.
”Concorde var en dröm om en bättre
framtid genom teknologin. Det här är ett
melankoliskt verk över futurismen”,
säger Wolfgang Tillmans.
Kända bilder på kändisar
Wolfgang Tillmans publicerades tidigt
i tidskrifter som i-D, Spex och Interview.
Hans foton från Londons klubb- och gayscen gav honom rykte som en av de främ-
sta dokumentärfotograferna i sin generation. Han tog också berömda porträtt av
kända personer.
Men den unge Wolfgang Tillmans första stora intresse var astronomi. Senare
letade han fram sitt gamla teleskop och
började fotografera genom det.
”Vi har ett helt rum här tillägnat denna
mitt livs första passion, astronomi”, säger
Wolfgang Tillmans.
Speciellt till utställningen görs en
Artist Book, som Wolfgang Tillmans
betraktar som en del av installationen på
Moderna museet. Boken delas ut gratis
till alla besökare.
GÖRAN
JONSSON
[email protected]
08-573 651 48
2012 blir själva Friends arena. Om 20 år kommer folk fortfarande att skaka på huvudet och utbrista: ”Hur
tänkte de egentligen?”
Att det lagts mångmiljardbelopp på att samtidigt
bygga två gigantiska nya så
kallade evenemangsarenor i
Stockholm – Friends arena
i Solna och Tele 2 arena i
Globenområdet – kan inte
ses som något annat än ett
hål i huvudet-beslut. Enda
sättet det kan förklaras på är
att det pågått en prestigetävling mellan de styrande
lokalpolitikerna i grannkommunerna Stockholm och Solna.
Det är klart att evenemangsstaden Göteborg känner
flåset i nacken – att Bruce Springsteen väljer Stockholm
nästa gång han kommer till landet som kramar ihjäl
honom kan väl inte hållas för otroligt. Men det finns ändå
bara ett begränsat antal artister och evenemang som kan
fylla dessa megaarenor.
”Om 20 år
kommer folk
fortfarande
att skaka på
huvudet och
utbrista: ’Hur
tänkte de
egentligen?’”
Och de tilltänkta stamhyresgästerna, AIK på Friends
arena och Hammarby och Djurgården på Tele 2 arena, är
ju inte ens i närheten av att fylla sina gamla, betydligt
mindre, hemmaplaner.
Hur många fler besökare inbillar man
sig egentligen att det ska komma bara
för att korven blir lyxigare och stolarna
mer bekväma? Min gissning är – inte en
enda. Det enda säkra är att biljetterna blir
ännu dyrare.
Henrik Huldschiner är redaktör
för PS och biträdande
redaktör för Di Weekend.
Di Sudoku
n
9
6
2
5 3
7
3 7 5 4 2 9
4
3
9 1
8
2
5
6
5
8 4 9 1
8
9
3
9
2
3
8
4
6
1
4
1
7
3
9
5
2
5 6
7 8
Mark Huckvale's
Sui så
Doku
Generator
Rating: Moderate
Rutorna
ska fyllas
attPuzzle
varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra föreÂ�kommer
två gånger. Lösningen finns på sista sidan i dagens tidning.
Sudokulösning
Läs mer
9
7
6
2
5 3
Läs senaste
numret av
Dagens industri
i╯din läsplatta
3 7 5 4 2 9
3
9 1
8
2
5
6
5
8 4 9 1
4
Håll dig uppdaterad
– senaste nytt på di.se
8
9
Mark Huckvale's Su Doku Puzzle Generator
3
9 4 6 8 2 7 1 3 5
2 1 5 3 9 4 6 8 7
3 7 8 6 5 1 2 4 9
8
4
6
1
5
3
9
5
2
6
7
1
2
9
3
5
7
9
4
2
4
8
1
3
7
2
6
3
5
8
9
3
8
7
4
1
5
7
6
9
6
2
4
8
1
7 8 4 1 6 9 5 2 3
Rating: Moderate
Fri Sep 28 12:18:02 2012
Ska jaga malaria med app
Hjalmar Winbladh sticker ut i socialt företagande
I dag delas det nyinstiftade priset ”SEB
A Perfect Entrepreneur” ut till it-entreprenören Hjalmar Winbladh. Men det är
inget vanligt pris. Vinsten är nämligen att
få ge av sin tid för att bidra till något positivt i samhället, i det här fallet att få ut en
”malaria-app” på marknaden.
Utmärkelsen ”SEB A Perfect
Entrepreneur” är ett nyinstiftat pris som delas ut för
första
gången
i╯
dag,
i samband med SEB:s Business day. Priset delas ut till
den entreprenör som förväntas kunna göra affär av
ett patent som ännu inte har
kommit ut på marknaden.
Vinnaren blir delägare i ett
nytt företag vid Karolinska
institutet. Bakom priset står
Karolinska Institutet, SEB
och A Perfect Guide, som gör
temamagasin.
1
KALLAS IN. Hjalmar Winblad har valts ut att hjälpa
ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet.
2 - 2012
98
Känner sig utvald
Pristagaren, entreprenören
Hjalmar Winbladh, grundare av bland annat it-företaget Sendit, som senare
köptes av Microsoft, presentkortsföretaget Wrapp
och
internettelebolaget
Rebtel, blev både förvånad
och glad när han fick veta att
han fått utmärkelsen.
”Jag känner mig ödmjuk
och ärad över att ha blivit
utvald. Det är en kompetent
jury och det finns otroligt
många alternativ till mig”,
säger han.
Även om priset inte är
KOMPLETTERAR. Professor Johan Lundin säger
att forskningen behöver
Â�entreprenörer.
något vanligt pris, eftersom
det förutsätter en motprestation av pristagaren, tvekade
inte Hjalmar Winbladh om
han skulle acceptera det.
”Jag har alltid känt att en
av de viktigaste uppgifter
som du har som entreprenör
är att dela med dig av dina
erfarenheter. Anledningen
till att jag själv blivit entreprenör är att jag har lyssnat
till och inspirerats av andra
entreprenörer ”, säger han.
Får chansen att bidra
Jan Carlzon, riskkapitalist
och före detta vd för SAS, är
ordförande i juryn. Han förklarar idén bakom det ovanliga priset där man i första
hand ska ge något i╯stället
för att få.
”Tanken med priset är
inte att dela ut en direkt
monetär belöning till den
framgångsrika entreprenören. Priset är att få bidra till
att utveckla ett socialt projekt och använda sin kommersiella entreprenörskunskap för att se till att det blir
framgångsrikt”, säger han.
Skickar prov till analys
Projektet handlar om att
underlätta diagnostisering
av malaria och andra sjukdomar. Med hjälp av ett mikroÂ�
skop i miniatyr och en särskild app ska man kunna
skicka en bild av ett blodprov
via mobiltelefonen till specialister, till exempel vid
Karolinska institutet, som
kan analysera provet och ge
svar via mobilen. Förhoppningen är att tekniken på sikt
ska komma sjuka och fattiga
i utvecklingsländer till godo.
Professor Johan Lundin,
vars forskargrupp har
utvecklat tekniken, ser väldigt positivt på att få en
framgångsrik entreprenör
knuten till projektet.
”Det är just det här som
behövs. Inom forskningen
har man ofta fina idéer och
prototyper, men sedan gäller
det att verkligen föra det
vidare till en användbar produkt. Det är där det behövs
entreprenörer. ”
CHARLOTTE RYDBERG
[email protected]
08-573 654 68