Nyhetsbladet hösten 2010

download report

Transcript Nyhetsbladet hösten 2010

hösten 2010
Nya VA-ledningar
runt om i kommunen
Veolia Vatten byter vatten- och avloppsledningar i
Norrby (klart i december 2010). Därefter fortsätter
arbetet med läcksökning och ledningsrenovering i
Hallstavik och Rimbo.
PE-plast – livslängd på 100 år
Nu förnyas ledningssystemen
Norrtälje kommun har rustat de flesta av sina vatten- och avloppsverk och nu är det
dags att se över ledningssystemen. Många vattenledningar är ca 50 år gamla och
orsakar betydande läckage.
– Med nya ledningar hoppas vi inom tre år nå vårt mål 15 procents utläckage – och
därmed vara bättre än de flesta andra kommuner, säger Bertil Rusk, kommunens VA-chef.
Sedan arbetet startade i juni har Veolia Vattens
personal bytt ut ledningar i bland annat Kvist­
hamra, Norrtälje.
– De åker ut och söker läckor. På de ställen vi
har läckage i en avloppsledning gräver vi upp och
skickar ned en kamera för att avgöra konditionen
på röret. Då ser man om det räcker att laga,
eller om hela ledningen måste bytas, fortsätter
Bertil Rusk. På flera ställen läcker regnvatten in
i avloppsledningarna, vatten som sedan kostar
onödig energi att hantera i reningsprocessen.
– Tidigare hade våra vattenledningar ett ut­
läckage på 35 procent. Vi är nu nere i 22 procent,
men målet är som sagt 15 procent. Vi har sagt att
vi varje år ska minska utläckaget av dricksvatten
med två procent för att kunna nå målet – och än så
länge har vi lyckats med det.
Viktigt att veta vid källaröversvämningar
På hösten ökar risken för kraftiga regn som kan ge
översvämningar i källare. Värst utsatta brukar vara
de hus som har otillräcklig dränering. Hösten 2008
drabbades till exempel många fastighetsägare i
Norrtälje, Rimbo och Spillersboda.
Har du kommunalt VA och översvämning?
Kontakta Veolia Vatten!
Om du drabbas av en skada som kan ha orsakats av
Norrtälje kommuns VA-system ska du alltid kontakta
Veolia Vattens kundtjänst på telefon
0176-20 85 90. Efter kontorstid kopplas du vidare
till vår jourtelefon – som har öppet dygnet runt.
Att tänka på vid översvämning i din källare:
• Bryt all elektrisk ström i de översvämmande
lokalerna. Se dock till att eventuell dränerings­pump inte stannar.
• Ring Veolia Vatten på 0176-20 85 90 för
information och assistans dygnet runt.
• Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
• Skaffa hjälp med länspumpning.
Bertil berättar att så här långt har det varit nöd­
vän­digt att byta ut de flesta läckande ledningar
man hittat. Att lägga en ny ledning kostar cirka
4 000 kr per meter. Medan en lagning eller en så
kallad infodring med plastfilm på rörets insida
kostar ca 1 200 kr per meter.
– Just nu satsar vi mycket inom det här
området och den största delen av vår budget på
ca 16 miljoner går till renovering och byten av
ledningar. Idag är de flesta av kommunens
vatten­ledningar i gjutjärn och avloppsled­
ningarna i betong. Båda byts nu ut till miljö­
riktiga PE-plastledningar som är mycket lättare
att hantera och har en lång livslängd. Tidigare har
vi pratat om en livslängd på 50 år, men tillver­
karen säger 100 år. Vi hoppas förstås på 100, men
åtminstone 50 år ska de klara.
Ger besparingar
– En minskning på in- och utläckaget gör att
kommunen både kan spara energi och minska
kemikalieanvändningen. Kan vi minska läckaget
har vi möjlighet att slippa höja VA-taxan.
Eftersom ledningarna går sönder eller slits ut
successivt är detta ett rullande projekt som vi
räknar med kommer att pågå 10-tal år framöver,
avslutar Bertil Rusk.
På norrtalje.se hittar du mer information om
ledningsrenoveringen.
• Fotografera all utrustning och egendom som har
skadats av vattnet.
• Var noga med hygienen efter kontakt med
inträngande avloppsvatten.
• Ring ditt försäkringsbolag.
• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning av
lokaler.
På www.norrtalje.se och på www.veoliavatten.se kan
du ladda ner mer info om källaröversvämningar.
Aktuella projekt hösten 2010
Drottningdal Nya avstängningsventiler och
spolposter har monterats på vatten- och
spillvattenledningar vid nya området Smålandsvillan.
Grisslehamn Ett nytt styrsystem för styrning och
övervakning av Grisslehamns vattenverk håller på att
installeras.
Hallstavik Arbete pågår för att göra
underhållsinsatser på Hallstaviks avloppsreningsverk.
Hallstavik Ett nytt effektivt Ozon-aggregat för
vattenrening köps in till Hallstaviks vattenverk.
Norrby Vatten och avloppsledningar läggs om i
gatumark längs hela Kyrkhultsvägen mot skolan – för
att få bort problemen med gamla VA-ledningar och
driftstörningar på tomtmark.
Norrtälje Flera större projekt pågår på Lindholmens
avloppsreningsverk för förbättrad miljö; bl a inköp av
ny rensutrustning och gallertvätt, bygge av en ny
värmeväxlare till rötkammaren för att återanvända
värmen, inköp av ny slamcentrifug samt byte av
luftarmembran.
Norrtälje Tryckledningsrenovering med så kallad
strumpinfodring av spillvattenledning kommer att
utföras på Drottning Kristinas väg/Genvägen för att
bygga bort läckage.
Rimbo Upphandling pågår för att installera ny
ventilation i Rimbo reningsverk för att ytterligare
förbättra arbetsmiljön. Samtidigt kommer
anläggningen att ses över för att rustas upp.
Norrtälje kommun och kommunförbundet Norrvatten har sedan 2009 förberett
bygget av en 5,5 mil lång vattenledning som ska förbinda Norrvattens vattenverk
vid Mälaren med Norrtäljes eget ledningsnät. Kapaciteten blir 17 000 m3/dygn –
tillräckligt för att försörja ca 50 000 personer med dricksvatten.
Först byggs sträckan Norrtälje-Bergshamra, vilket
gör att Bergshamra kan få dricksvatten från Erken
redan sommaren 2013. Två år senare ska hela
ledningen vara klar.
Då kommer bland
annat Norrtälje,
Rimbo, Bergshamra,
Finsta, Furusund,
Gräddö, Köpmanholm,
Spillersboda,
Svanberga, Södersvik,
Kapellskär, Älmsta
och delar av Blidö att
få sitt dricksvatten
I entrén på kommunhuset
från Mälaren. Vi
finns en utställning om den
träffade Essi Bagheri,
nya 55 km långa vatten­
ledningen, 71 cm i diameter projektledare på
Norrtälje kommuns
och tillverkad av åter­
tekniska kontor, för
vinnings­bar polyeten. Mer
info finns på norrvatten.se
att ställa några frågor.
När börjar ni gräva sträckan Norrtälje-Bergshamra?
– Byggstarten blir nu till sommaren 2011. Det är
något senare än vad vi tänkte från början, men
sträckan beräknas ändå vara klar i tid för den
planerade anslutningen av Bergshamra till Nånö
vattenverk.
Den nya vattenledningen kan försörja 50 000
personer. Hur har ni tänkt kring kapaciteten?
– Idag får ca 25 000 personer sitt vatten från
Norrtälje kommuns VA-nät och vi ser att vi lär ha
ca 35 000 anslutna redan om fem år. Resterande
kapacitet gör det möjligt för kommunen att
fortsätta växa med en tryggad dricksvatten­
försörjning.
Beslutet att ansluta sig till Norrvatten fattades i
januari 2008. Hur långt har ni kommit med den
nya vattenledningen sedan dess?
– Förprojekteringen är klar och miljöansökan
till länsstyrelsen inlämnad. Vi har haft samråd
med alla markägare och en rad sakägare, t ex
vägföreningar och fiskeföreningar. Vidare har vi
utrett flera arkeologiska frågor längs sträckningen.
Arkeologiska utgrävningar pågår fortfarande.
Budgeten är 500 miljoner kronor. Håller den?
Och vem betalar egentligen?
– Ja, budgeten ser ut att hålla och vi hoppas
att totalkostnaden kan bli något lägre än 500
miljoner. Norrvatten bygger och finansierar
ledningen. 78 miljoner av kostnaden kommer
Norrvatten att bära. Resten betalas av Norrtälje
kommun med en avbetalningsplan på 40 år.
Vem kommer att utföra själva grävningen?
– Vi kommer att ta in anbud med början
våren 2011. De som vinner i de här offentliga
upphandlingarna blir dem som kommer att gräva.
Hur upplever du samarbetet med Norrvatten?
– Vi har möten med dem mer än en gång
per månad och täta kontakter hålls både på
tjänstemanna- och politikernivå. Jag tycker
samarbetet fungerar jättebra.
Veolia Vatten AB
Kyrkogatan 8, 761 30 Norrtälje
Tel 0176-20 85 90. Fax 0176-20 85 99
[email protected]
www.veoliavatten.se
Produktion: www.engfeldt.se
På omslagsbilden syns Mats Pallüth och Jerker Öhman. Foto: Veolia Vatten.
Bergshamra först att få nytta
av samarbetet med Norrvatten