impuls_tela

download report

Transcript impuls_tela

РОЗДІЛ N3
ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ (22 ГОД)
СЬОГОДНІ НА УРОЦІ:
-
імпульс тіла, імпульс сили
- закон збереження імпульсу
(загальні відомості)
СИЛА ТА ШВИДКІСТЬ

На попередніх уроках ви бачили, що закони руху дають змогу
розв’язувати задачі механіки, коли відомі сили, прикладені
до тіл. Може здатися, що на цьому можна було б закінчити
вивчення механіки. Проте в багатьох випадках закони руху
не можна використати для розв’язування задач саме через
те, що невідомі сили. Наприклад, коли доводиться розглядати
зіткнення двох тіл – зіткнення автомобілів, вагонів або
більярдних куль, важко визначити значення сил, які
виникають при цьому. У таких випадках для розв’язування
задачі застосовують наслідки із законів руху. При цьому
з’являються нові величини замість сил і прискорень. Ці
величини - імпульс і енергія.
СИЛА ТА ІМПУЛЬС
Запишемо II закон Ньютона:
v  v0
mv  mv 0
 F = ma
a
F

t
t
Ft  mv mv0
p = mv –імпульс тіла після взаємодії
p0 = mv0 – імпульс тіла до взаємодії
Ft = p - p0
ІМПУЛЬС ТІЛА
– це добуток маси тіла на його швидкість:
p=mv
Імпульс – векторна величина, напрям
імпульса співпадає з напрямом швидкості.
Одиниця виміру імпульса: кг·м/с
Якщо тіло у стані спокою, то р=0.
ІМПУЛЬС СИЛИ

Імпульс сили Ft – це фізична величина, яка
одночасно враховує вплив модуля, напряму і
часу дії сили на зміну стану руху тіла. Це
означає, що одна і та сама сила протягом
одного і того самого інтервалу часу викликає у
будь-якого тіла однакову зміну імпульсу; одна і
та сама сила що діє протягом одного і того
самого інтервалу часу, викликає у тіл різної
маси різну зміну швидкості. Δp=Ft=mv-mv0
ЗАДАЧА
Кулька масою 100 г, яка летить зі швидкістю
20 м/с, пружно вдаряється об стінку та
відскочує від неї з такою ж швидкістю. Знайти
зміну імпульса кульки.
Рішення:
p1
mv
Δp = p2 – p1 = mv – (- mv) =
-mv
p2
= 2mv

Δp = 2·0,1кг·20м/с =
4кг·м/с
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

Сума імпульсів тіл до їх взаємодії дорівнює
сумі імпульсов тіл після їх взаємодії:
m 1 v1 + m 2 v 2 = m 1 u 1 + m 2 u 2
В задачах розглядається система з двох чи
більше тіл, зовнішні сили відсутні – т.з.
замкнена (ізольована) система.
ВАЖЛИВО!
Закон збереження імпульсу у багатьох випадках
дозволяє знаходити швидкості взаємодіючих тіл
навіть тоді, коли значення діючих сил невідомі.
Прикладом може служити реактивний рух. При
стрільбі з гармати виникає віддача - снаряд
рухається вперед, а знаряддя відкочується
назад. Снаряд і знаряддя - два взаємодіючих
тіла.
 Швидкість, яку набуває знаряддя при віддачі,
залежить тільки від швидкості снаряда і
співвідношення мас.

РЕАКТИВНИЙ РУХ
– рух тіла при відокремленні від нього деякої
маси:
0 = m1v1 - m2v2 або m1v1 = m2v2
Наприклад:
а) постріл з гармати, рушниці
б) рух ракети
в) рух кальмара
АБСОЛЮТНО ПРУЖНИЙ УДАР
При абсолютно
пружному
зіткненні двох тіл
обом тілам
надаються
нові швидкості
АБСОЛЮТНО НЕПРУЖНИЙ УДАР
При абсолютно непружному ударі тіла
з’єднуються і післе удару рухаються разом.
 Рівняння закону збереження імпульсу має
вигляд:

m1v1 ± m2v2 = (m1 + m2 )u
 (якщо тіла рухаються назустріч одне одному,
то ставиться «-», якщо одне тіло доганяє інше,
то «+»).

ЗАДАЧА
 Куля
масою 10 г летить та вдаряється в
брусок масою 390 г і застряє в ньому.
Знайти швидкість бруска, якщо
швидкість кулі складає 200 м/с.
ЗАДАЧА

Дано:
SI:
Рішення:
m1 = 10г
0,01кг
ЗЗІ для непружного удару
m2 = 390г 0,39кг m1v1 ± m2v2=(m1 +m2)u
v1 = 200м/с
m1v1=(m1 + m2 )u
m1v1
v2 = 0
u
m1  m2
u-?
0,01 200
2
u

 5м / с
0,39  0,01 0,4
САМОСТІЙНА РОБОТА
1. На аркуші написати прізвище та ім’я.
 2. Вказати номер варіанту (1 або 2).
 3. Виконати тестові завдання з вибором
відповіді.
 4. Бажаю успіху!

ТЕСТ
1. Імпульсом тіла називають
величину, що дорівнює
а) добутку маси тіла на силу
б) відношенню маси тіла до його
швидкості
в) добутку маси тіла на його
швидкість
г) добутку маси тіла на прискорення
2. Якщо на тіло не діє сила, то
імпульс тіла
1. Імпульс тіла завжди
напрямлений
а) перпендикулярно до швидкості
б) сонаправлений зу швидкістю
в) протилежний до швидкості
г) співпадає з прискоренням
2. Якщо на тіло діє сила, то імпульс
тіла
а) не змінюється
а) не змінюється
б) збільшується
б) тільки збільшується
в) зменшується
в) тільки зменшується
г) дорівнює нулю
г) може і збільшуватись і
зменшуватись
ТЕСТ
3. Коли ступінь ракети відділяється
від космічного корабля, вона
отримує деякий імпульс p0. Який
імпульс p отримає при цьому
космічний корабель?
а) р = р0
б) р < р0
в) р > р0
г) р = 0
4. М’яч масою m брошений вгору з
початковою швидкістю v. Яка буде
зміна імпульсу м’яча за час руху від
початку до повернення в
вихідну точку?
а) mv
3. При пострілі з рушниці куля
отримує імпульс р1, а рушниця за
рахунок віддачі отримує імпульс р2.
Порівняйте імпульси обох тіл
а) р1 > р2
б) р1 < р2
в) р1 = р2
г) р1 = р2 = 0
4. Два автомобілі з однаковою
масою m рухаються з
швидкостями v и 2v відносно
Землі. Чому дорівнює модуль
імпульсу другого автомобіля
відносно першого?
б) - mv в) 2mv г) 0
а) 3mv б) 2mv в) mv г) 0
ПИТАННЯ №5
Візок масою 0,1 кг
рухається рівномірно по
столу з швидкістю 5 м/с так,
як зображено на малюнку.
Чому дорівнює його імпульс
і як направлений вектор
імпульсу?
1)
2)
3)
4)
5)
0,5 кг·м/с, праворуч
0,5 кг·м/с, ліворуч
5,0 кг·м/с, праворуч
50 кг·м/с, ліворуч
50 кг·м/с, праворуч
Автомобіль масою 1т,
рухається прямолінійно
зі швидкістю 20 м/с.
Імпульс автомобіля
дорівнює…
1)
2)
3)
4)
5)
0,5·103
1·104
2·104
20
50
кг·м/с
кг·м/с
кг·м/с
кг·м/с
кг·м/с
ПИТАННЯ №6
Матеріальна точка
масою 1 кг рухалася по
прямій і під дією сили в
20 Н змінила свою
швидкість на 40 м/с.
За який час це
відбулося?
1) 0,5 с
2) 5 с
3) 2 с
4) 0,2 с
5) 20 с
Автомобіль, який рухався зі
швидкістю 20 м/с, після
вимкнення двигуна
зупинився через 3 с. Сила
опору, що діяла на
автомобіль при
гальмування, дорівнює
6000 Н. m автомобиля…
1) 600 кг
2) 700 кг
3) 800 кг
4) 900 кг
5) 1000 кг
ПИТАННЯ №7
Тенісний м’яч масою m,
рухаючись праворуч по
осі ОХ, пружно
вдаряється об бетонну
стінку, маючи перед
ударом швидкість v.
Визначіть напрям та
модуль зміни імпульсу
м’яча.
1) ліворуч, mv
2) ліворуч, 2mv
3) праворуч, mv
4) праворуч, 2mv
5) зупиниться, 0
Куля з пластиліну масою m,
рухаючись ліворуч по осі
ОХ, вдаряється об бетонну
стінку, маючи перед ударом
швидкість v. Визначити
напрям та модуль зміни
імпульсу кулі.
1) ліворуч, mv
2) ліворуч, 2mv
3) зупиниться, mv
4) праворуч, 2mv
5) імпульс не зміниться
ВСТАНОВИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ
Тіло кинуте вертикально
вгору. Як будуть
змінюватися імпульс,
швидкість та
прискорення?
Фізичні
величини
а) імпульс
б) швидкість
в) прискорення
Їх зміна
1) не зміниться
2) збільшиться
3) зменшиться
Тіло кинуте вертикально вниз.
Як будуть змінюватися
імпульс, швидкість та
прискорення?
Фізичні
величини
Їх зміна
а) імпульс
1) не зміниться
б) швидкість
2) збільшиться
в) прискорення
3) зменшиться
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Здаємо роботи та записуємо домашнє
завдання:
 Електронний підручник - розділ №3; §30 опрацювати (питання - усно)
 Вправа 27 (4,5) - виконати в робочому зошиті
