Nätverksträff 22 oktober 2014

download report

Transcript Nätverksträff 22 oktober 2014

Direkttelefon
Referens
2014-10-23
Mobil: 072-535 89 86
Tekniska kontoret
Framtidsvägen
Annica Persson
Minnesanteckningar från Trafiksäkerhetsnätverket
för yrkestrafiken, 22 oktober 2014
Närvarande:
Håkan Gren
Geron Lindström
Urban Lundström
Gunnar Österberg
Daniel Löfbom
Ellenor Alm
Hanna Nyström
Henry Andersson
DHL
DHL
Aha Trafikskola
Polisen
NTF Yrkesförarråd
Ströms Bärgningstjänst
Andreas Olofsson
Anders Lundmark
Robert Nyman
Ola Burström
Helena Stefansson Nilsson
Annica Persson
Skelleftebuss
Skelleftebuss/Kommunalösta
Tekniska kontoret
Tekniska nämnden/Framtidsvägen
Tekniska kontoret/Framtidsvägen
Tekniska kontoret/Framtidsvägen
Yrkeschaufför
Ola Burström hälsar alla välkomna till mötet
Deltagarna presenterar sig.
Information från Skelleftebuss, Andreas Olofsson
Se mer bifogad presentation.
På gång:
- Ny tidtabell för stadstrafiken till årsskiftet som innebär intrimning och
synkronisering mot egen trafik och regiontrafik.
- Nytt biljettmaskinsystem med mobil applikation och skyltstyrning. Med det nya
systemet kan man se var bussarna befinner sig i realtid, olika störningar m.m.
- Sparsam körning. Vi har köpt ett system där ambitionen är att sänka
bränslekostnader med 8 %. Premieringsmodell där man kan få en extra slant i
plånboken, detta för att få med chaufförerna. Stor skärm i trafikledningen där man
kan se var alla 25 bussarna befinner sig. Temperturlarm om bussarna går varm och
mindre slitage på bussarna. Passagerna får också en fördel genom en mjukare
körning.
- Inventering av hållplatser med hjälp av tekniska kontoret för att få reda på vilka
åtgärder som behöver utföras.
- Företagsförsäljning genom att erbjuda företag att ge anställda subventionerade
busskort.
Framtidsfrågor: Ambitioner för kollektivtrafiken i Skellefteå
-
Vilket utbud ska vi ha i stadstrafik och regiontrafik?
Vilken fordonsstandard ska vi erbjuda i stadstrafiken och med vilka drivmedel?
Hur tillgänglig ska busstrafiken vara (hållplatsser och övrig infrastruktur)?
Ska kollektivtrafiken prioriteras i det allmänna trafiknätet?
Resecentrum.
Andreas berättar om turtäthet linje 1-4 under vardagar och helger. Intäkterna ökade
med 19 % i jämförelse med september 2013. Man har satt in en nattbuss och om det
blir ett bra passagerarunderlag kan det finnas möjlighet att utöka med ännu en tur.
Postadress:
Skeppargatan 16
931 85 Skellefteå
Besöksadress:
Skeppargatan 16
Skellefteå
Fax: 0910-70 13 45
Tel: 0910-73 50 00
Organisationsnummer: 212000-2643
Internet: www.skelleftea.se
E-post: [email protected]
Dokumentnamn:
Sida
1(5)
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Frågor och svar om busstrafik
-
Hur unika är biljettsystemen? Man kommer att välja det som är bäst fördelaktigt.
Av de tre som lämnat anbud finns det möjlighet att det blir samma system som
Länstrafiken har.
Biljettförsäljningen i buss tar tid så ett mobilt biljettsystem är snabbare.
Kreditkortsköpen kommer att gå snabbare i framtiden. Kontant-hanteringen
kommer troligtvis att finnas kvar till hösten 2015.
-
-
-
-
-
Är det inte bättre att sänka priserna på bussen och få mer kunder än att köra med
tomma bussar? Finansiering kommer med 50 % från biljetter och resten från
skattemedel.
Skulle det hjälpa till att ha lägre pris mitt på dagen för att få fler passagerare under
den tiden? Tidsstyrda priser skulle vara bra, men det skulle bara ge effekt för de
som köper enkelbiljett. Men man kan tänka sig att man på sikt gör någon typ av
kampanjer.
Busshållplatser – vandalisering, vad har man för planer för att stävja det? En fråga
för inventeringen som pågår av tekniska kontoret.
I byggnaden för godsmottageningen är det mindre administration nu och man
skulle kunna tänka sig att göra en större väntsal där. Kan man tänka sig det ur ett
säkerhetsperspektiv eftersom man då går mellan perrongerna? Dessutom kan man
fråga sig om man kan motivera en ombyggnation samtidigt som det finns planer
för ett resecentrum.
Varför går bussarna till Bastuträsk istället för Jörn när man ska ta tåget, när vägen
är mycket bättre till Jörn? Det kan bero på att den tidigare järnvägstrafiken gick
mot Bastuträsk och att vi vill ha igång ny persontrafik på järnväg och då blir den
nya anslutningen Bastuträsk eftersom det finns järnvägsspår mellan Skellefteå och
Bastuträsk.
Höjdgatan – belysningen är släckt på natten och tänds inte när busstrafiken börjar.
Kan man tända belysningen en timme tidigare? Som vi trafikerar nu så sker
Dokumentnamn:
Minnesanteckningar
trafiksäkerhetsnätverket 23
oktober 2014 yrkestrafik
Sida 2(5)
SKELLEFTEÅ KOMMUN
-
avstigning av passagerare på andra sidan. Fasbortkoppling ska vara mellan 23-05,
vi får kolla upp det. Det borde lysa 2 av 3 ljuspunkter vid den tidpunkten.
Busshållplatsen ligger för nära övergångstället vid Lilla Kina. Bussar som står
parkerade där skymmer gående som ska gå över övergångsstället. Kan man göra
något åt det? Det är endast flygbussen som går från den hållplatsen nu, så den
trafikeras inte så ofta.
Information från Framtidsvägen – Helena
Helena berättar om Kiruna där man har gratis busstrafik. Det finns ett lärande nätverk
för kollektivtrafiken i Västerbotten och Norrbotten, Kolltrast. Där har man också
diskuterat frågan om gratis busstrafik och enats om att det går bra att göra i mindre
kommuner men inte i större som t.ex. Skellefteå, Luleå och Umeå. Det blir så stora
kostnader som ska täckas med kommunala medel. Man kan istället göra kampanjer
eller projekt som Testresenär för att få fler att åka buss. Helena berättar om vissa
förändringar för att Framtidsvägen ska vara effektivare och klara sig med mindre
resurser. Det blir ingen Trafiksäkerhetsdag på Skyltsöndag i Brinken i år.
Framtidvägen har bland annat under hösten arbetat med:
-
-
-
-
-
Cykelfemman – en vidareutveckling av Cykelmästaren för elever i åk 5. Nytt är att
det blir fokus på praktisk träning samt att hela klassen får ta del av vinsten genom
att alla klasser som deltar får vara med i en utlottning på 2500 kr till klasskassan.
De får en teorilektion om vad bör tänka på som cyklist, trafikregler och lite skyltar
och ett prov direkt efter. Sedan blir praktisk träning och genomgång av cyklar och
hjälmar. Elever får ta med information hem till föräldrar.
Cykla för livet och Pendla smartare – Commute greener – tävlingar för att
uppmuntra fler vuxna att cykla och gå till jobbet.
Klimatmatchen – en nationell tävling som lokalt gjordes i samarbete med
fritidskontoret, för uppmuntra barn och ungdomar mellan 10-16 år att gå, cykla,
samåka eller åka kollektivt till träningar och matcher med sitt lag. I Skellefteå
kommun deltog 15 lag och bästa Skelleftelag kom på sjunde plats nationellt.
Nationella Gå och cykla till skolan - tävling som inte är avslutad, för elever i
årskurs F-6 samt pedagoger. Skolorna ska under två valfria veckor samla så många
respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.
Nationella och lokala priser. Från Skellefteå kommun deltar sju skolor.
Trafikantveckan 16-22 september – besök på några arbetsplatser med information
och samarbete med Skelleftebuss av utdelning till uppmuntringspåsar till trogna
bussresenärer.
Hockeybussen – ett samarbete mellan Skelleftebuss, Skellefteå AIK och Skellefteå
kommun/Framtidsvägen. Sex bussturer körs till hemmamatcher med syftet att
minska andelen personbilar genom att fler åker kollektivt. Vi söker alltid nya
sponsorer som på det sättet kan bidra till en minskad klimatpåverkan och bättre
trafiksäkerhet.
Övriga synpunkter, frågor och svar
Det kom en ny lagstiftning 1 september för cyklister. Det innebär att det nu finns både
cykelöverfart och cykelpassage med olika regler. En cyklist har inte företräde vid en
cykelpassage men vid en cykelöverfart är bilisten skyldig att ge cyklisten företräde.
Dokumentnamn:
Minnesanteckningar
trafiksäkerhetsnätverket 23
oktober 2014 yrkestrafik
Sida 3(5)
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Trafiksituationen på cykelbanan Storgatan är farlig för cyklister. Kör man bil måste
man köra upp på cykelbanan för att se om det kommer en cykel när man kommer
uppifrån Skeppargatan. Upplevelsen på Storgatan är att det inte är många som
använder cykelbanan idag utan cyklar även på vägen.
När man cykelpendlar till jobbet går det väldigt fort mellan 40-50 km, då passar man
inte in på en cykelväg och inte heller på vägen. Bilisterna vill att man ska cykla på
cykelbanan och gör man det i den hastigheten funkar det inte.
Gunnar tillägger att det är små problem med krockar mellan bil och cykel. Den största
cykelproblematiken de ser är att cyklister kör på gående. Forskningen visar att
gångfartsområden är bra för trafikmiljön. Grundregeln; gör det besvärligt för bilarna,
så funkar det för alla! Svårare att ta sig fram och dämpa farten för fordon så blir
trafikmiljön bättre för alla.
Det behövs ännu mer information till cyklister om trafikregler, gärna i samarbete med
Norran med en artikel.
Beröm för cykelövervakningen till polisen
Om man ska bygga fler cykelbanor, tänk på att man ska synas och inte ha dåligt sikt.
Men det är svårt med hus som står nästan ute på gatan.
-
-
-
-
Korsningen nedanför Stadshotellet är jättemörk så man ser inte cyklisterna. Kan
man göra något åt det?
Det är svårt för cyklister att passera över Lasarettsvägen – Södra Järnvägsgatan,
när bilarna/bussarna står nästan över övergångsstället. Kan man göra något åt
detta?
Cyklisterna syns inte vid korsningen vid Statt på gång- och cykelbanan, speciellt
vid mörker. Kan man göra något åt detta?
Bulan och övergångsstället på Moröhöjden ligger väldigt ologiskt för cyklisterna,
varför? Guppet är avsett att vara ett farthinder och inte ett förhöjt övergångsställe.
Cyklister måste försäkra sig om att passera utan fara.
Kan man sätta upp bättre belysning eller rikta om befintlig vid hållplatsen utanför
Skeria? Det är väldigt svårt för busschaufförer att se om det står påstigande
passagerare vid hållplatsen. Reklamen gör att man kan se dåligt eller om det är
dåligt väder. Det är svårt att ta sig ut från hpl till E4:an och skapar onödiga
situationer. Det skulle behövas en spott ner mot hållplatsen. Det är Trafikverkets
väg men man kan föra det vidare.
Kan man göra något en felriktad lampa vid Sörböleskolan som lyser rakt mot
rondellen? Ansvaret ligger hos Support och lokaler.
Kan man inte göra om Företagsvägen till en huvudled precis som man gjort för
Gymnasievägen, eftersom det är många utfarter till Företagsvägen också?
Vad är tanken med upphöjningen på Trädgårdsgatan? Syftet är att sänka hasigheten
och öka framkomligheten så att det blir mindre konflikter mellan trafikanterna.
Vad gäller för elbilar, när man återta körkortet för dessa? Sjukdom är inget
återkallande krav för körkortet, fast det finns många anhöriga som önskar det.
Behövs det körkort för permobil? Nej.
Dokumentnamn:
Minnesanteckningar
trafiksäkerhetsnätverket 23
oktober 2014 yrkestrafik
Sida 4(5)
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Nätverket kommer överens om att under år 2015 kommer man att planera in för två
möten, i förslagsvis februari och oktober. Tiden ändras till 14-16 med möjlighet till
förlängning om det behövs.
Ola tackar för den här träffen och hälsade alla välkomna till nästa möte.
Vid tangenterna!
Annica och Helena
Dokumentnamn:
Minnesanteckningar
trafiksäkerhetsnätverket 23
oktober 2014 yrkestrafik
Sida 5(5)