Senter for rettSinformAtikk: BiBlioGrAfi 1970-2010

download report

Transcript Senter for rettSinformAtikk: BiBlioGrAfi 1970-2010

CompLex nr. 4/2011
Anne Gunn B. Bekken
Senter for rettsinformatikk:
Bibliografi 1970-2010
Senter for rettsinformatikk
Avdeling for forvaltningsinformatikk
Postboks 6706 St Olavs plass
0130 Oslo
Henvendelser om denne bok kan gjøres til:
Senter for rettsinformatikk
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 22 85 01 01
www. jus.uio.no/iri/
ISBN 9788272261305
ISSN 0806–1912
Utgitt i samarbeid med Unipub AS
Trykk: e-dit AiT AS
Omslagsdesign Kitty Ensby
Forord
I fjor fylte SERI 40 år, og kunne feire at vi som nest eldste fagmiljø i sitt
slag fremdeles er på hugget, mer aktive innen det rettsinformatiske og forvaltningsinformatiske feltet enn i noen av de foregående årene. Hva har vi brukt
alle årene til? En hovedbeskjeftigelse har selvsagt vært forskning. Ofte har det
vært arbeider som er gjennomført i tilknytning til teknologiske gjennombrudd
og frambrudd av nye innsikter om rettslige og andre samfunnsmessige konsekvenser av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Den første publikasjonen i SERIs bibliografi er fra 1971 og har tittelen
Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten 1970. Med dette utspringet har forskningen vår gått i mange retninger. Noe av det slående bibliografien viser, er den store faglige bredden vi holdt, selv om vi har vært et
relativt lite miljø. Dels har etablerte fag som opphavsrett, pengekravsrett og
forvaltningsrett vært gjenstand for rettsinformatiske analyser, og dels har det i
løpet av disse årene vokst fram nye fagområder som personopplysningsrett og
telekommunikasjonsrett. I tillegg har vi utviklet fagområder som rettsteknologi der rettslig informasjonssøking og automatisering av rettslige beslutninger
har stått sentralt.
Veldig mange har bidratt. SERI har fra første stund vært velsignet med
et aktivt og entusiastisk studentmiljø, og mye verdifull studentforskning er å
finne i denne jubileumsbibliografien. Andre har bidratt som ansatte forskere,
men dessverre er det bare noen av oss som har hatt det privilegium å drive
forskning over lenger tid. Jon Bing har imidlertid ledet og inspirert forskningen vår gjennom alle førti år, og hans imponerende del av bibliografien er spor
etter en ruvende og skjellsettende innsats for rettsinformatikken.
Jeg ønsker å gratulere og takke alle de flotte personene som til ulike tidspunkt og på ulike måter har bidratt til den rettsinformatiske forskningslitteraturen. Ikke minst vil jeg rette en stor takk til SERIs fantastiske bibliotekar,
Anne Gunn Berge Bekken, som har gjennomført det store arbeidet å finne fram
til og systematisere førti års innsats innen rettsinformatisk forskning.
Oslo 19. mai 2011
Dag Wiese Schartum
(senterleder)
Innhold
1 Innledning.................................................................................................7
2 Søkekilder.................................................................................................9
3 Bibliografi – alfabetisk på forfatter.........................................................11
4 Serier.....................................................................................................121
4.1 Skriftserien Jus og EDB................................................................121
4.2 CompLex.....................................................................................123
4.3 Forvaltningsinformatisk notatserie...............................................137
4.4 Hovedfags- og masteroppgaver fra Avdeling for
forvaltningsinformatikk...............................................................143
1
Innledning
Arbeidet med denne bibliografien ble påbegynt i forkant av Senter for rettsinformatikks 40-års jubileum i mars 2010. Formålet med bibliografien er å
synliggjøre forskningen og publiseringen ved senteret gjennom disse 40 årene.
Det ble fort klart at det ikke var mulig å skaffe en fullstendig oversikt over
hvem som har vært tilknyttet senteret i denne perioden, veldig mange har vært
innom i kortere eller lengre perioder og i mange slags tilsettingsforhold. Jeg
har derfor valgt å ikke være så opptatt av den formelle tilhørigheten, men har
med utgangspunkt i Skriftserien for Jus og EDB, CompLex og årsmeldinger
frisket på egen og andres hukommelse for å få en mest mulig fullstendig oversikt over personer som har vært tilknyttet senteret. I dette arbeidet har spesielt
Jon Bing og Dag Wiese Schartum vært gode samarbeidspartnere. Det kan kanskje være noen som er glemt, og muligens har noen blitt tatt med uten god nok
grunn. Noen har også en stor produksjon før og etter sin tid ved senteret. Slike
publikasjoner er i hovedsak ikke tatt med.
Også når det gjelder selve publiseringene har jeg prøvd å ha en bred tilnærming og ikke bare fokusere på de tungt vitenskaplige arbeidene. Aviskronikker,
ledere og enkelte studentoppgaver er derfor tatt inn på linje med doktoravhandlinger, bøker, og artikler. Jeg har også tatt med konferanseinnlegg der
disse har vært lett tilgjengelige. I noen tilfeller har det også vært naturlig å ta
med upubliserte arbeider.
Som vedlegg har jeg tatt med kronologiske lister over Skriftserien Jus og
EDB, CompLex, Forvaltningsinformatisk notatserie, Hovedfagsserien og masteroppgaver fra Afin. Dessverre er det ikke mulig å få en samlet oversikt over
studentarbeider skrevet innenfor rettsinformatikkområdet.
Fra Yulex har jeg tatt med artikler som ikke er publisert andre steder. Fra
jubileumsskrifter og lignende har jeg også tatt med artikler av tidligere studenter og ansatte selv om de ikke var tilknyttet SERI på publiseringstidspunktet.
Der ting er publisert flere steder er det satt opp som to innførsler i stedet
for “også publisert i”.
Jeg har valgt en alfabetisk inngang på forfatter i bibliografien. I tillegg
kunne en systematisk og en kronologisk inngang vært nyttig, men det ble ikke
prioritert i denne omgang. Slike innganger ville lettere ha gitt oversikt over
hvilke temaer man har skrevet om og om det har vært noen perioder som utpeker seg i en spesiell retning.
Takk til Randi Halveg Iversby for nyttige råd og fremdriftshjelp, og til Pål
Bertnes og Trond Bekken for god korrekturlesing.
8
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Spesiell takk til alle nåværende og tidligere studenter og ansatte som har
bidratt med sine publikasjonslister, kommentarer og rettelser, dette har gjort
arbeidet betydelig lettere.
Oslo, 30.mai 2011
Anne Gunn B. Bekken
2 Søkekilder
Bibsys
Norart
Lovdata
Bibjure
Frida/Cristin
ISI Web of Science
Il Diritto dell’informazione e dell’informatica – bibliografi
Registre til Lov og rett
Registre til Tfr
Registre til Jussens venner
Nordisk festskrift bibliografi
Norwegian legal publication in english, french and german 1966-76 / Kaare
Haukaas
Nordisk årbok i rettsinformatikk
Jon Bings bibliografi
Tobias Mahlers bibliografi
Yue Lius bibliografi
Stein Schjølbergs bibliografi
Lars Jakob Blancks bibliografi
Emily Weitzenboecks bibliografi
Tor Haflis bibliografi
Gert Fredrik Malts bibliografi
Lee A. Bygraves bibliografi
Andrew I.J. Jones´ bibliografi
3 �Bibliografi – alfabetisk på forfatter
[Uten forfatter] Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten
1970. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for jus og edb, 1971. 91 bl.
(Jus og EDB, 2)
Andresen, Herbjørn, (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et
rettslig regelverk, systemdokumentasjon som viser til rettskilder. Oslo,
Universitet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IV, 145 s. (Hovedfagsserien, 5/2000)
--- (red.), (2004). Jubileumsnotat til Avdeling for forvaltningsinformatikks
ti-årsjubileum høsten 2004. Oslo, Universitetet i Oslo, 64 s.
---, (2007). «I strafferettspleiens tjeneste»: noen milepæler i historien om
registrering og bruk av opplysninger om straff. I: Schartum, D. W. and
A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2007. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s.
17-36.
---, (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer.
I: Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis,
lovgivning og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk
[2005]. Bergen, Fagbokforlaget, s. 273-287.
---, Gunnar René Øie og Inger Anne Tøndel, (2007). Handling consent to patient data access in a hospital setting. I: MEDINFO 2007 [konferanse],
Brisbane, IOSPress, s. 242-246.
---, (2008). The attitude of norwegian healthcare professionals towards
eHealth. I: Journal on Information Technology in Healthcare, 6, s. 429440.
---, (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgende for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. I: Schartum, D. W. and A. J. Jansen
(red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av
IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 227-243.
---, (2008). Norwegian Health care professionals´ attitudes towards eHealth.
I: Scandianavian Health Informatics and Terminology [konferanse],
Kalmar, eHälsoinstitutet, s. 9-13.
12
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2008). On pseudonymous health registers - While they work as intended,
they are still controversial in Norway. I: Azevedo, L. and A. R. Londral
(red.) Healthinfo 2008: Proceedings of the First International Conference on Health Informatics, Vol 1. s. 59-66.
---, (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. I: Fred, A., et al. (red.) Biomedical Engineering Systems and Technologies. Berlin, Springer, s. 413-424.
---, (2008). Kven skal trøyste Hypomone?: eit kammerspel i tre akter om vern
av pasientopplysningar. I: Syn og segn, 1, s. [52]-61.
--- og Olaf Gjerløw Aasland, (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 24, s. 28232827
---, Jostein Jensen, Inger Anne Tondel, Martin Gilje Jaatun og Per Håkon
Meland, (2009). Reusable Security Requirements for Healthcare Applications. I: Availability, Reliability and Security, 2009. ARES ‘09. International Conference on [konferanse], 16-19 March 2009. s. 380-385.
---, (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et
realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G.
B. Bekken (red.) Yulex 2010. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 71-87.
---, (2010). Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger: regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser. Det
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub, (Doktoravhandlinger
forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo).
Bekkedal, Tarjei, (2000). Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er
involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge. Oslo,
[T. Bekkedal], 105 bl. [Studentavhandling].
---, (2002). Om delt tilgang til aksesslinjen - med hovedvekt på prising. I:
Myrbostad, T. (red.) Konkurrence og telekommunikation - Nordisk
årbog i retsinformatik 2001. København, Jurist- og Økonomforbundets
forlag, s. 69-86.
---, (2003). Anmeldelse [av Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, Iustus
Förlag AB, Uppsala 2003. 248 sider]. I: Lov og rett, 8, s. 511-512.
---, (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I: Schovsbo, J. (red.)
Immaterialrettens afbalancering. Netværksmødet 2003. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 43-58.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
13
---, (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. I: Tidsskrift
for forretningsjus, 1, s. 92-118.
Bekken, Anne Gunn B., (2002). Register 1974-2002. I: Kritisk juss, 4, s. 181262.
--- og Georg Philip Krog (red.), (2004). Yulex 2004. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 148 s.
--- og Georg Philip Krog (red.), (2005). Yulex 2005. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 277 s.
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2007). Yulex 2007. Oslo, Senter for
rettsinformatikk, 238 s.
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2008). Yulex 2008. Oslo, Senter for
rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk, 284 s.
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2009). Yulex 2009. Oslo, Senter for
rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk, 167 s.
---, (2010). SERI i et bibliografisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2010. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 171-176.
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2010). Yulex 2010. Oslo, Senter for
rettsinformatikk, 193 s.
Benno, Joakim, (1991). Nordiskt studentsamarbete inom rättsinformatiken bakgrund, utveckling, dagsläge och framtid. I: Retsinformatik i Norden,
1, s. 1-6.
---, (1992). Consumer purchases through telecommunications. I: Retsinformatik i Norden, 1, s. 19-22.
--- og Rolf Riisnæs, (1992). EDI og sikkerhet. I: Retsinformatik i Norden, 2,
s. 15-17.
---, (1993). Consumer purchases through telecommunications in Europe:
application of private international law to cross-border contractual disputes. Oslo, TANO, IX, 146 s. (CompLex, 04/93)
---, (1994). Ytringsfrihet - en konstitusjonell utfordring? [Fredrikstad], Institutt for journalistikk, 166 s.
---, (1995). Legal aspects of telecommunications. I: Telematics profile - Sweden, 7, s. 21-31.
14
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1997). Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga
problemställningar: en teori om varför rättsliga problem uppstår vid
anvendingen av IT. Stockholm, Det IT-rättsliga observatioriet, 41 s.
---, (1997). Den rättsvetenskapliga forskningens ansvar i utvecklingen av
informationssamhället. I: Komuniké, 3, s. 4.
---, (1998). The ”anonymisation” of the transaction and impact on legal
problems: a theory as to why the use of ICT engenders legal problems.
Stockholm, Det IT-rättsliga observatoriet, 36 s.
Berg, Gunnar Knoph, (2001). En rettsteoretisk analyse av underrettspraksis
som rettskildefaktor. [Oslo], [G.K. Berg], III, 87 bl. [Studentavhandling].
Berg, Jens Petter, (1992). Personvernet ofres i kampen mot økokrim. I:
Lov&Data, 30, s. 1.
---, (1992). Skattereformen 1992 - en rettspolitisk og rettssosiologisk begivenhet. I: Hefte for kritisk juss, 2, s. 59-74
---, (1992). Skattlegging for hvilken pris?: personvernutfordringer ved
introduksjon av EDB-baserte beslutningsstøttesystemer i ligningsforvaltningen. I: Hefte for kritisk juss, 4, s. 217-231.
---, (1993). EFs hvitvaskingsdirektiv: Rapporteringsplikt for bankfunksjonærer til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger. I: Lov&Data,
34, s. 14.
---, (1993). Nye lovregler om skattlegging av erstatning for tort og svie mv.
ved opphør av arbeidsforhold. I: Skatterett, 4, s. [332]-351.
---, (1994). Holstadkjennelsen, Rt. 1994 s. 50 - intet presseprivilegium å
kunne gjengi politianmeldelser! I: Kritisk juss, 1, s. 36-42.
---, (1994). Internasjonalisering av lovgivningsprosessen som utfordring for
demokratiet - EØS-avtalens betydning for det konstitusjonelle maktforholdet mellom Stortinget og regjeringen. I: Kritisk juss, 3, s. [194]203.
---, (1994). Personbeskatningen av kapitalinntekter - en fordelingspolitisk
utfordring. I: Kritisk juss, 3, s. [158]-159.
---, (1994). Stortingsrepresentanters innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter. I: Kritisk juss, 2, s. 86-87.
--- og Christine Bergland, (1994). RPFs 20-års jubileumsseminar i sjølransakingens tegn. I: Kritisk juss, 1, s. 2-4.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
15
---, (1995). En framifrå kur mot lav valgdeltagelse? I: Kritisk juss, 3, s. 138.
---, (1995). Null-skatt for rederne! I: Kritisk juss, 4, s. 202.
---, (1995). Ståle Eskeland og Einar Høgetveit (red.): Økonomiske forbrytelser og straff - juridiske grunnlagsproblemer. Oslo 1994. [Bokanmeldelse]. I: Kritisk juss, 1, s. 62-64.
--- og Lee A. Bygrave, (1995). Reflections on the rationale for data protection
laws. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology:
Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s.
3-39.
---, (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»-samfunnet? I: Kritisk juss, 3, S. [147]-163.
---, (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»samfunnet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 12 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/96)
---, (1997). Overvåking av kryptert datakommunikasjon på internettet:
statlige sikkerhetsinteresser versus personvern- og ytringsfrihetsinteresser. I: Punsvik, R. (red.) Elektronisk handel: rettslige aspekter: Nordisk
årbok i rettsinformatikk 1997. Oslo, Tano, s. 76-87.
---, (1997). Rettspolitisk vurdering av proposisjonene til lover om S- og
E-tjenestene - som forsvarskomiteen nylig returnerte til statsråd Kosmo
uten realitetsbehandling. I: Kritisk juss, 3, s. 158-188.
---, (1998). Karmøy-drapet og lagmannsrettens maltraktering av uskyldsprinsippet I: Kritisk juss, 2, s. 109-110.
---, (1998). Mappeinnsyn som grunnrettighet for borgerne. I: Kritisk juss, 1,
s. 3-4.
---, (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK. I: Lov&Data, 56, s. 1.
---, (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK? I: Kritisk juss, 3, s.
[203]-204.
---, (1998). Riksadvokaten som provokatør. I: Kritisk juss, 4, s. 289-290.
---, (1999). Fiskeren Kjell og skatterettskildene. I: Kritisk juss, 3, s. 205-206.
---, (1999), Kommentar til lov 16.7.1999 nr 16 om Schengen informasjonssystem (SIS), I: Gyldendal rettsdata, s. 3147-3152.
16
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1999). Personopplysningsvern i et nytt årtusen: kritikk av personopplysningslovproposisjonen. I: Kritisk juss, 4, s. 351-377.
---, (2000). Høyesteretts EMK-prosessrettslige «klarhetsdoktrine» - status etter tilleggsskatt = straffesiktelse-dommen, Rt 2000 s 996. I: Kritisk juss,
3, s. 261-278.
---, (2000). Nytt lys over striden mellom JD og UD om utformingen av menneskerettsloven § 3. I: Kritisk juss, 4, s. [343]-350.
---, (2000). Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonen. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
21 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/00)
---, (2000). Uskrevne, semikonstitusjonelle grunnrettigheter i rettsordningen:
skisser til utfylling av den allmenne rettsteorien og den juridiske argumentasjonslæra. I: Kritisk juss, 1/2, s. [129]-144.
---, (2001). NOU 2000:33 - bestilt enøydhet. I: Kritisk juss, 1/2, s. 7-8.
---, (2001). Terroristbekjempelse etter 11. september 2001 - folkerettslige og
menneskerettslige spørsmål. I: Kritisk juss, 3/4, s. 223-242.
---, (2001). Verneplikt: for folket, ikke mot folket. Grunnloven § 99 (2) i
grunnrettslig belysning. I: Kritisk juss, 1/2, s. 103-150.
---, (2002). Prisen for politiinformantenes liv. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex
2002. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 115-117.
---, (2005). Innledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten: og andre
fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori. Oslo,
[J.P.Berg], XVII, 352 s.
---, (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer
i norsk rettsliv. Oslo, Senter for rettsinformatikk, XIX, 401 s. (CompLex, 08/08)
---, (2008). Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en
postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. Oslo, UiO, Juridisk fakultet, 317
s.
---, (2009). Norge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysninger I: Lov&Data, 97, s. 6.
Berge, Øyvind, (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 145 s. (CompLex, 8/02)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
17
Bing, Jon, (1970). EDB og Tinglysning. I: Lov og rett, s. 293.
---, (1970). Elektronisk databehandling i rettsvitenskapen. I: Lov og rett, s.
369-382.
---, (1971). JURIS: juridisk informasjonssystem. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3)
---, (1971). Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers
Forening. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s. 397-401.
---, (1971). Juridiske Informasjonssystemer. I: Juristkontakt, 3, s. 58-60.
---, (1971). Juris. [Oslo], Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
62 s. (Jus og EDB, 3)
---, (1971). Jurist i utopia. I: Samtiden, 3, s.173-183.
---, (1971). Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
10 s.
---, (1971). Visit by lawyers of member states of the Council of Europe to
the United Kingdom to study the uses of computers for legal purposes
[Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål], 87 bl.
---, (1972). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Samuelsen, E. (red.) Statlige databanker og personlighetsvern.
Oslo, Universitetsforlaget, s. 202-213.
---, (1972). Classification of personal information, with respect to the sensitivity aspect. I: Blanck, L. J. (red.) The first International Oslo Symposium on Data Banks and Society: the proceedings, including the papers
presented by Klaus Lenk ... [et al.] Oslo, Universitetsforlaget, s. 98-150.
---, (1972). Når datamaskinene vet alt om oss. I: Norges vel, 1, s. 22-25.
---, (1972). Tono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byråintervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i Tono. I: NIR:
Nordiskt immateriellt rättsskydd, s. 147-153.
---, (1973). Innledning på møte 12/12 1973 i Rasjonaliseringsdirektoratet
om «Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen» [Oslo],
[Institutt for privatrett, Avdeling for Jus og EDB], 7 bl.
---, (1973). Jus og EDB - en oversikt. I: Data 4, s. 30-31.
18
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1973). Norsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for
NRKs juridiske avdeling. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s.
200-205.
---, (1973). Rettslig informasjonskrise? I: Lov og rett, s. 145-146.
---, (1973). Some remarks on the relation between an information retrieval
system and the use of legal sources. [Oslo], 11 s.
--- og Trygve Harvold, (1973). Rettskildebruk og informasjonssystemer.
Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, XVI, 323 bl.
(Jus og EDB, 4A)
--- og Trygve Harvold, (1973). Legal sources and information systems: a
summary of NORIS(3) and (4). Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling
for EDB-spørsmål, 100 bl. (Jus og EDB, 4B)
---, (1974). Anmeldelse av Åke Lögdberg: «Personlighetsrett». I: Tidsskrift
for rettsvitenskap, s. 659-664.
---, (1974). Bruk av EDB i tinglysningsarbeidet. I: Lov og rett, 8, s. 377.
---, (1974). Data-spesialisten. I: Datasystem nytt, s. 9-14.
---, (1974). ”Data-spesialisten”. I: Datassystem nytt, 1, s. 131-132.
---, (1974). Die norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht. [Oslo], 35
s.
---, (1974). Domstolenes skatterettslige informasjonssituasjon. Oslo, Institutt
for privatrett, 11 bl. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 3)
---, (1974). Oxford-konferansen om jus og EDB. I: Data, 8, s. 50.
---, (1974). Rettskildebruk og informasjonssøking som del av saksbehandlingen. I: Lov og rett, s. 99-115.
---, (1974). Spørsmål om stil eller språkform. [Oslo], 17 s., 11 bl.
---, (1974). Tekstsøking. I: Humanistisk data, 2, s. 5.
--- og Trygve Harvold, (1974). Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser
av svenskeforvaltningsdomstoler. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling
for EDB-spørsmål, 157 bl. (Jus og EDB, 9)
---, (1975). Anmeldelse av Colin Tapper: Computers and the law. London,
Weidenfeld and Nicolson, 1973. 314 s. . [Oslo], [J. Bing], 6 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
19
---, (1975). «Automatiseringsvennlig lovgivning»: innledning på et seminar
arrangert av Rikstrygdeverket 3/6 1975. Oslo, [J. Bing], 19 s.
---, (1975). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Privacy and protection of personal information in Europe. A
staff report of the Committee on Government Operations United States
Senate. Washington, US Government printing office, s. 123-133.
---, (1975). Data over alle grenser. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.)
Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s. 95-113.
---, (1975). EDB for politikere. [Oslo], 6 s.
---, (1975). Forlagsavtalen. Oslo, Universitetsforlaget, 189 s.
---, (1975). Fra problem til resultat. I: Jussens venner, 1, s. 1-32.
---, (1975). «Hva er et datamaskinprogram - juridisk sett»: foredrag holdt på
NordDATA 26/6 1975. Oslo, [J. Bing], 19 s.
---, (1975). Internasjonale datanett snart for stort at kontrollere: er toget alt
gått? I: Data, 10, s. 34.
---, (1975). Litt om åndsverkloven. I: Forfatteren, organ for den norske forfatterforening, 5, 8 s.
---, (1975). Lovgivning og EDB. I: Stavanger aftenblad, 13.desember
---, (1975). Samfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer: foredrag
på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/5
1975. [Oslo], [J. Bing], 8 s.
---, (1976). Kontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser:
NORIS (8) I. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
190 s. (Jus og EDB, 18)
---, (1976). Causes of recall and precision failure in full text retrieval systems.
I: Third symposium on legal processing in Europe, Oslo 29.-31. July
1975. Strasbourg, Council of Europe, s. 100-120.
---, (1976). Et databasert system for produksjon og vedlikehold av Lovsamlingen [manuskript]. [Oslo], [J. Bing].
---, (1976). Information retrieval and document preparation in the Norwegian Social Security Administration. I: Automatic Data Processing
Information Bulletin, s. 1-14.
20
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1976). Litt om juridiske beslutninger: kvalitet og informasjonssystem:
innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen, Hæsselby slott 12.-14.januar 1976. [Oslo], 5 s.
---, (1976). Merverdiavgift, investeringsavgift og datamaskinprogrammer. I:
Lov og rett, 2/3, s. 100-111.
---, (1976). A model of legal information retrieval as part of the decision
process. I: Informatica e diritto, 3, s. 259-285.
---, (1976). Retrieval Strategies. Practical Benefits of the computer for Lawyers, 17.-19.september [konferanse], Society for Computers and Law.
---, (1977). Automatiseringsvennlig lovgivning. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 195-229.
---, (1977). Dataspesialisten. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og
personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s. 259-269.
---, (1977). Fagetiske spørsmål knyttet til bruk av data på personnivå. I: Personvern og samfunnsforskning: seminarrapport. Bergen, NSD, s. 22-37.
---, (1977). Informationsgewinnung und Aufbereitung von Dokumenten in
der norwegischen Sozialversicherungsverwaltung. I: Informationsbulletin
über Datenverarbeitung, 23, S.3-25.
---, (1977). Oppreisning for personvernkrenkelser. I: Lov og rett, s. 433-434.
---, (1977). Personvern og EDB I: Aftenposten, 27.april.
---, (1977). Personvern og EDB: en internasjonal oversikt. I: Linander, B. and
S. Hjelmqwist (red.) Den personliga integriteten: föredrag vid den XX:e
nordiska studentjuriststämman i Lund 1977. Lund, Juridiska föreningen, s. 49-67.
---, (1977). Stockholm: report on the 4th Council of Europe Legal Information Symposium, 27.-29. June 1977. I: Computers and Law, 14, s. 2-3
--- og Trygve Harvold, (1977). Legal decisions and information systems.
Oslo, Universitetsforlaget, 272 s.
--- og Cato Schiøtz, (1977). Oppreisning for enkelte personvernkrenkelser. I:
Jussens venner, s. 241-270.
--- og Jan-Fredrik Wilhelmsen, (1977). Brukerforsøk med tekstsøkesystemet
Nova Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
149 s. (Jus og EDB, 21)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
21
---, (1978). Automatiseringsvennlig lovgivning: utredning avgitt til Utvalget
til å vurdere spørsmål om desentralisering og effektivisering av offentlig
databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 «Offentlig databehandling»]. Oslo, Institutt for privatrett, 37 s.
---, (1978). A comparative outline of privacy legislation. I: Comparative Law
Yearbook 1978. Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, s. 149-181.
---, (1978). Den norske personregisterloven. I: Data, 7/8, s. 72-74.
---, (1978). Legal information retrieval systems - the need for and design of
extremely simple retrieval strategies. I: Pre-proceedings of the 2nd Congress organized by the Corte di Cassazione on «Legal Informatics as an
aid to the Country» (Rome June 1-3, 1978). Vol. 1, Session 1/7. Roma,
Studio Ega Congressi, s. 34.
---, (1978). Sistemi deontici: un tentavio di introduzione. I: Informatica e
diritto, s. 121-132.
---, (1978). Transborder Data flows: some legal issues and possible effects on
business practices. I: Proceedings of the Conference on «Trans-National
Data Regulation» Brussels, Feb. 1978, s. 15-27.
---, (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36)
---, (1979). Availability and access by information system. I: Data, 6, s. 8794.
---, (1979). Avisklipp fra en forventet fremtid. I: Øy, N. E. [et al.] (red.)
Satelitt-fjernsyn: ja, det må vi vel ha? Oslo, Institutt for journalistikk, s.
13-22.
---, (1979). The computer in private international law. I: Computers, contracts and law [konferanse], Uxbridge, Online Conferences Ltd., s.
39-49.
---, (1979). Datamakt - til hva? I: Dagbladet, 21.november.
---, (1979). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access
pour des systemes d´information. I: Interdoc, 3, s. 2-11.
---, (1979). Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Information Privacy, 4, s. 175-177.
---, (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36)
22
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1979). Strategic responses to regulation of transnational data flows. I:
Data Protection/Privacy Compliance Guide, s. 192-217.
--- og Mette Johnsen, (1979). Tekstsøking og biblioteksystemer. I: Synopsis,
s. 97-107.
---, (1980). Bilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteratur. I: Profil, 3,
s. 2-7.
---, (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: Bing, J. and K. S.
Selmer (red.) A decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget,
s. 299-313.
---, (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: CI-IJ, 6.
---, (1980). Inn i datasamfunnet. I: Dagbladet, 8.juli.
---, (1980). Jus, tele og data I. Kjeller, Televerkets forskningsinstitutt, IV, 87 s.
(TELSAM-rapport, 6)
---, (1980). Legal norms, discretionary rules and computer programs. I:
Niblett, B. (red.) Computer science and law. Cambrigde, Cambridge
University Press, s. 119-136.
---, (1980). Legal sources: availability and access by Information System. I:
Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A Decade of computers and law. Oslo,
Universitetsforlaget, s. 239-264.
---, (1980). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access
pour des systemes d´information. I: ISJ, 2, s. 95-.
---, (1980). Lovspråk og popularisering. I: Bing, J. (red.) Lovspråk og juristspråk. Oslo, s. 7-79.
---, (1980). Personal data systems - comparative perspective on a basic concept in privacy legislation. I: Information Privacy, 1, s. 28-33.
---, (1980). Regulating international computer services - the problem and a
possible solution. I: Transnational data report, 11, s. 19-23.
---, (1980). Rettsinformasjon i Canada og USA: rapport fra en studiereise.
[Oslo], Rådet for rettsinformasjon, 61 s.
---, (1980). Teknologi er kultur. I: Teknologi er kultur: seks debattinnlegg.
Oslo, Ingeniørforlaget, s. 57-61.
---, (1980). Transnational data flows and the Scandinavian data protection
legislation. [Oslo], 96 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
23
---, (1980). Transnational dataflows and the scandinavian data protection. I:
Scandinavian studies in law, s. 67-96.
---, (1980). Uncertainty, decisions and information systems. I: Law/Technology, 4th quarter, s. 18-31.
---, (1980). WIPO meets on software. I: TDR - Transnational Data Report,
6, s. 10-.
---, Tove Fjeldvig, Ole Bjørn Flataker og Trygve Harvold, (1980). Lovspråk
og juristspråk. Oslo, Inst. for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
Universitetet i Oslo, 144 s.,[142] bl. (Jus og EDB, 41)
--- og Petter Forsberg, (1980). Some legal issues related to international data
networks. I: OECD DSTI/ICCP, 14.
--- og Knut S. Selmer, (1980). A Decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, 475 s.
---, (1981). Ambiguita, decisioni e sistemi informativi. I: Logica, Informatica,
Diritto, s. 12-120.
---, (1981). Datasamfunnet, individuell frigjøring og økte valgmuligheter. I:
Sinnets helse, 2, s. 13-16.
---, (1981). The Icelandic data protection law. I: Transnational data report, 8,
s. 39-40.
---, (1981). Information law? I: Journal of Media Law and Practice, 3, s.
219-239.
---, (1981). La Terza generazione dei sistemi di ricerca automatica dei testi. I:
Notiziario di informatica, 6, s. 9-51.
---, (1981). Maskinen med det vennlige ansiktet. I: Folkevett, 1, s. 14-15, 22.
---, (1981). Personvern i datasamfunnet. I: Staff, T. E. (red.) Det store familieverket , Jus i hverdagen 2. Oslo, Arnkrone, s. 250-290.
---, (1981). Text retrieval in Norway. I: Program-Automated Library and
Information Systems, 3, s. 150-162.
---, (1981). Uncertainty, decisions and information systems: elements in the
legal decision process introducing uncertainty and their relation to legal
information systems. I: Logica, Informatica, Diritto, s. 224-252.
---, (1981). Vet vi egentlig hva «datasamfunnet» er? I: Handels- og sjøfartstidende, [ukjent dato].
24
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, Petter Forsberg og Erik Nygaard, (1981). Legal issues related to transborder data flows and data network policies. I: OECD DSTI/ICCP, 9.
---, Petter Forsberg og Erik Nygaard, (1981). Problemes juridiques poses par
les flux transfrontieres de donnees et les politiques de reseaux de donnees. I: OECD DSTI/ICCP, 9.
---, (1982). Allergi med døden til følge: en datakrim. I: Datatid, 6, s. 30,33.
---, (1982). Anmeldelse av Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen «EDBanskaffelser». I: Lov og rett, s. 395-398.
---, (1982). Bak fjernsynsskjermen. I: «Kulturen lever»: utredning. [Oslo],
Norges kunstnerråd, s. 5-7.
---, (1982). Computerized access to legal information in Norway. I: Juriste
international, 2, s. 67-71.
---, (1982). Developing legal information services in Norway. I: Computers
and Law, 33, s. 11-15.
---, (1982). EDB i forvaltningen. I: Polyteknisk revy, s. 20-24.
---, (1982). EDB i forvaltningen. I: Juristkontakt, 1, s. 26-28.
---, (1982). «Edb-anskaffelser» (Anmeldelse av Odd-Einar Christophersen og
Arve Føyen «EDB-anskaffelser»). I: Aftenposten, 6.juli.
---, (1982). The Electronic game gambit. I: Impact of Science on Society, 4, s.
425-431.
---, (1982). Informasjonssystemer for Trygderettens kjennelser. Oslo, Universitetsforlaget, 251 s. (CompLex, 07/82)
---, (1982). Konsekvenser av økt bruk av EDB i rettslige kommunikasjonsprosesser. I: Data, 7/8, s. 50.
---, (1982). Kvartsbrikker. [Oslo], Gyldendal, 78 s.
---, (1982). Les jeux l´electroniques, pour le meilleur ou pour le pire. I: Impact: science et societé, 4, s. 465-474.
---, (1982). Methodological problem in deontic systems with special respect
to vagueness in law. I: Proceedings of the international workshop on
«Formal methods in law» , Bonn, 16-19.march 1982, s. 18.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
25
---, (1982). Possible future developments of legal information retrieval
systems. I: Electronic Law ´82. Proceedings of the conference held by
the Society for Computers and Law, Brighton, 1-4 July 1982. Brighton,
Society for Computers and Law, s. 76-77.
---, (1982). Rettslige kommunikasjonsprosesser. Oslo, Universitetsforlaget,
292 s.
---, (1982). Uncertainty, decisions and information systems: elements in the
legal decision process introducing uncertainty and the relation to legal
information systems. I: Ciampi, C. (red.) Artificial intelligence and legal
information systems. Amsterdam, North-Holland, s. 27-47.
---, (1982). Utfordringa: ei bok om edb, individ og samfunn: nynorsk. Oslo,
Gyldendal, 47 s.
---, (1982). Utfordringen: en bok om edb, individ og samfunn: bokmål. Oslo,
Gyldendal, 47 s.
---, Birger Eckhoff, Dag Frøystad og Anja Oskamp, (1982). Catts: computer
aided program for teaching text retrieval. Oslo, Universitetsforlaget, 119
s. (CompLex, 06/82)
--- og Dag Frøystad, (1982). Rettskildebruk. Oslo, Universitetsforlaget, 161
s. (CompLex, 03/82)
---, Mette Newth og Pål-Helge Haugen, (1982). Video? Oslo, Kunstnerrådet,
47 s.
--- og Knut S. Selmer (red.), (1982). International information law and policy
II. (Computer and law journal, 3)
---, (1983). All verdens tekster kan samles i en sukkerbit. I: Datapraksis, 1, s.
33-35.
---, (1983). Anmeldelse av Peter Seipel «Introduksjon til rättsinformatiken».
I: Lov og rett, s. 330-332.
---, (1983). Anmeldelse av Stein Bråten «Dialogens vilkår i datasamfunnet».
I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 6, s. 593-595.
---, (1983). Bøker er data, biblioteker er databaser. I: Bok og bibliotek, 8, s.
324-326
---, (1983). Computers and law - the regulatory environment of information
services. I: Fåk, V. (red.) Proceedings IFIP/SEC 83. Amsterdam, NorthHolland, s. 253-264.
26
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1983). Diktning og data. I: Dagbladet, 8.april.
---, (1983). Edb: mulighet og problem ved forenkling av regelverk. Oslo,
Universitetsforlaget, 135 s. (CompLex, 13/83)
---, (1983). Enn om vi kablet landet? I: Samtiden, 5, s. 2-6.
---, (1983). Forfatterens opphavsrett. I: Forfatteren, 3, s. 15.
---, (1983). Future aspect of EDP. NOCUS proceedings: report from the international meeting in Amsterdam [konferanse], Amsterdam, s. 13-20.
---, (1983). Informasjonsteknologies utfordring. I: Forfatteren og datamaskinen. Oslo, Norsk faglitterær forfatterforening, s. 21-30.
---, (1983). Information law: a brief introduction. I: Agora, 6, s. 35-38.
---, (1983). Information technology and the professional author. I: Information Age, 2, s. 79-83.
---, (1983). Info-tek. I: Hefte for kritisk juss, 1/2, s. 4-10.
---, (1983). Legislation and the layman: some aspects relevant to the drafting. I: Principles and methods of preparing legal rules: proceedings of
the twelfth colloquy on european law. Strasbourg, Council of Europe, s.
117-121.
---, (1983). New technology and the law. I: Computers and Law, 35, s. 2-6.
---, (1983). Opphavsrett og bruk av tekster i maskinlesbar form. I: Humanistiske data, 1, s. 13-19.
---, (1983). Oversikt: datamaskinbaserte rettslige informasjonstjenester. Oslo,
Institutt for rettsinformatikk, 35 bl.
---, (1983). Informasjonsteknologies utfordring. I: Rapport fra konferansen
Morsmålsundervisning i mediesamfunnet. Oslo, Landslaget for norskundervisning (LNU), 109 s.
---, (1983). Reciprocal transfer of copyright on photocopies. I: International
federation of journalists information, s. 11-18.
---, (1983). Regelanalytikere. I: Øvrelid, R. (red.) Regelforenkling. Oslo, Universitetsforlaget, s. 132-133.
---, (1983). Search Strategies. I: Electronic law ‘82: proceedings of the conference held by the society for computers and law at the University of Sussex in Brighton from 30th June to 3rd July, 1982. s. 33-38.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
27
---, (1983). User-constructed legal information-systems - subscription to and
use of legal information-services from the perspective of the end user. I:
Proceedings of the 3rd international conference organized by the Corte
di Cassazione on «Legal Informatics and National and international
communicties» (Rome, May 9-14, 1983). Roma, s. 25.
---, Petter Forsberg og Erik Nygaard, (1983). Legal problemes related to
transborder data flows. I: An exploration of legal issues in information
and communication technologies. Paris, OECD, s. 60-134.
---, Mette Newth og Pål-Helge Haugen, (1983). Kunst, samfunn, forandring.
Oslo, Kunsterrådet, 61 s.
--- og Knut S. Selmer, (1983). International information law and policy II. I:
Computer and law journal, 4, s. 9-18.
---, (1984). Boken er død! Leve boken! Oslo, Universitetsforlaget, 110 s.
---, (1984). Boken er død! Leve boken! I: Arena, 1, s. 22-26
---, (1984). Bruksutopier (anmeldelse av Kjell Hansteen «A-noria - B-noria»).
I: Dagbladet, 14.februar.
---, (1984). Conference of institutions responsible for teaching the subject
«Computers and Law». I: CI-IJ, 1.
---, (1984). The Council of Europe Convention and the OECD Guidelines on
Data Protection. I: Michigan Yearbook of International Legal studies s.
271-304.
---, (1984). Data protection and social policy. I: Beyond 1984: the law and
information technology in tomorrow´s society: proceedings of the
Fourteenth Colloquy on European Law, Lisbon, 26-28 September 1984.
Strasbourg, Council of Europe, s. 82-98.
---, (1984). Datamaskinassisterte forvaltningssystemer i et forvaltningsmessig
perspektiv. I: Jussens venner, 5, s. 174-185.
---, (1984). Den automatiske dommer. I: Nordisk DATAnytt, 1, s. 44-45.
---, (1984). Dystopa now? [anmeldelse av D. Burnham «The rise of the Computer state»]. I: Information Age, 3, s. 188-189.
---, (1984). EDB: Skriftkulturens eksplosjonsmotor. I: Bokbladet, 3, s. 51-55,
57.
---, (1984). Extraterritoriality of data act. I: Transnational data report, 5/6, s.
299-300.
28
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1984). Hvorfor en mikrodatamaskin? I: Bokspeilet, 4, s. 16-17.
---, (1984). Information law: a brief introduction. I: Journal of Media Law
and Practice, 2, s. 134-140.
---, (1984). Internasjonal datatrafikk. I: Nordisk DATAnytt, 7, s. 20-21.
---, (1984). Internationale Entwicklungen im Bereich Juristischer Informationssysteme. I: Seegers, H. and F. Haft (red.) Rechtsinformatik in der
achtziger Jahren: wissenchaftliches symposium der IBM Deutschland
München, J.Schweitzer verlag, s. 3-20.
---, (1984). Kommunikasjoner. I: Lange, T. C. and H. P. Smeby (red.) Norsk
puls. Oslo, Universitetsforlaget, s. 108-109.
---, (1984). Legal information services: some trends and characteristics. I:
Campbell, C. (red.) Data processing and the law. London, Sweet and
Maxwell, s. 29-45.
---, (1984). Mulighetenes skjerm: om videospill og hjemmedata-maskiner. I:
Andresen, H. (red.) Hva skjer foran skjermen? Oslo, Cappelen, s. 138147.
---, (1984). Offentlighetsloven og EDB. Oslo, Universitetsforlaget, 127 s.
(CompLex, 06/84)
---, (1984). Offentlighetsloven og edb-lagret materiale. I: Lov&Data, 1, s. 3.
---, (1984). The Ombudsman and Computerized Administration. I: Third
International Ombudsman Conference [konferanse], Stockholm.
---, (1984). Overtro før og nå. I: Lange, T. C. and H. P. Smeby (red.) Norsk
puls. Oslo, Universitetsforlaget, s. 49.
---, (1984). Protection des donnees et prevention sociale. I: Au-dela de 1984:
Le droit et les technologies de l´information dans la societe de demain.
Strasbourg, Council of Europe.
---, (1984). Rettslige informasjonssystemer. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Juristen i datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984.
Stockholm, Norstedt, s. 15-27.
---, (1984). The rise of the computer-state - Burnham, D. I: Information Age,
3, s. 188-189.
---, (1984). Skriftkulturens eksplosjonsmotor. I: Datapraksis, 1, s. 34-37.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
29
---, (1984). Storebror slipper deg løs: karnevalisme 1984. I: St. Hallvard, 2, s.
[158]-163
---, (1984). Third generation text retrieval systems. I: Journal of Law and
Information Science, 3, s. 183-209.
---, (1984). Third generation text retrieval systems. Human Rights Information Technology Seminar [konferanse], s. 31-55.
---, (1984). User-constructed legal information-systems - subscription to and
use of legal information-services from the perspective of the end user I:
Social Science Information Studies, 4, s. 241-259.
---, (1984). Vederlag er ikke avgift, butikktyveri er ikke reklame. I: Datatid,
8, s. 27-28.
---, (1984). Åndsverk, opphavsrett og ny teknologi: et temahefte for skolen.
Oslo, KOPINOR 15 s.
---, Tove Fjeldvig, Trygve Harvold og Robert Svoboda (red.), (1984). Handbook of legal information retrieval. Amsterdam, North-Holland, 580 s.
---, (1985). Anmeldelse av G. Greisser et al. «Data protection in health information systems: where do we go?». I: International Digest of Health
Legislation, 1, s. 258-260.
---, (1985). Arkitektkonkurranser - opphavsrett - nytterett. I: Arkitektnytt, 4,
s. 70-71.
---, (1985). Data protection in practice: international service bureaux and
transnational data flows. Oslo, Universitetsforlaget, 63 s. (CompLex,
01/85)
---, (1985). EDB i offentlig forvaltning. I: Nytt fra Universitetet i Oslo, 16, s.
5.
---, (1985). Ekspertsystemer: hva er det, og når har vi dem? I: Integrert edb i
forvaltningen: SDS- konferansen 1985. Oslo, s. 105-109.
---, (1985). En ny immaterialrett. I: Lov&Data, 2, s. 3.
---, (1985). Etablering av et informasjonssystem for sakprosa. Oslo, Kopinor.
---, (1985). Hva er Kopinor og Norwaco? I: Forfatteren, 3/4, s. 8-9.
---, (1985). Increasing the value of literary works by technology. I: Newsletter
of the European Writers´ Congress, 2, s. 4-8.
---, (1985). Kontoret uten vegger. I: Handel/kontor, 6, s. 5.
30
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1985). Kunst, kultur... og edb? I: Andersen, E. S. and T. Haug (red.)
Maskinen som forandrer verden. NKI-forlaget, s. 39-42.
---, (1985). Med kontoret i kofferten. I: Verk og virke, 3, s. 68-69.
---, (1985). Modeller av rettslige avveininger med et eksempel fra norsk interlegal rett. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 3/4, s. [395]-431.
---, (1985). The Ombudsman and Computerized Administration. I: Third
International Ombudsman Conference - report. Stockholm, s. 81-87,
96-98.
---, (1985). The Ombudsman and Computerized Administration. I: Informatica e diritto, 3, s. 83-96.
---, (1985). Opphavsrett og EDB. Oslo, Universitetsforlaget, 214 s. (CompLex, 02/85)
---, (1985). Personal data - the international legal regime. I: Kenny, J. J. P.
(red.) Data privacy and security. New York, Pergamon Infortech, s.
3-12.
---, (1985). Revolusjonen såvidt begynt! I: Arbeidsgiveren, 2, s. 34-35
---, (1985). Risiko og ansvar ved telekommunikasjon. I: Sjöberg, C. M. and
O. Torvund (red.) Juristen och datasäkerheten: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985. Stockholm, Norstedt, s. 114-121.
---, (1985). Straffelovens definisjon av «trykt skrift» anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemer. Oslo, Universitetsforlaget, 69 s. (CompLex, 11/85)
---, (1985). Teknologivirkninger i samfunnet. I: Kunskabsformidling i 1995.
København Nordisk ministerråd, s. 23-34.
---, (1985). To revolusjoner og en fremtid. I: Verk og virke, 3, s. 66-67.
---, (1986). A background analysis for information law. I: Lehtinen, P. (red.)
Oikeus ja uudet Ongelmat, Juhlajulkaisu. Turku, s. 43-60.
---, (1986). Beyond 1984 - the law and information technology in tomorrows
society - data protection and social-policy. I: Information Age, 2, s. 8594.
---, (1986). Bibliotekvederlagets histore: grove skiss av vederlagsstriden. I:
Forfatteren, 3, s. 24-27.
---, (1986). CLIRS - some first impressions. I: Computers and Law, 5, s. 5.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
31
---, (1986). Den elektroniske gjør-det-selv boken. I: Nopix, 2, s. 38.
---, (1986). EDB: en ganske hverdagslig sak. I: Almanakk for Norge 1987.
Oslo, Almanakkforlaget, s. 64-68.
---, (1986). Et fremtidsbilde: Informasjonsnettet. I: Datapraksis, 1, s. 30-35.
---, (1986). Hvadata? Oslo, Grøndahl, 155 s.
---, (1986). Impact of developing information technology on data protection
legislation. I: ICCP, 5.
---, (1986). Industriell opphavsrett. I: Juristkontakt, 2, s. 84-85
---, (1986). Informasjonskrigen. I: Adresseavisen, 9.september.
---, (1986). Informasjonsteknologi og ytringsfrihet. I: Andenæs, M. T. and R.
Aamodt (red.) Ytring. Oslo, Atheneum, s. 41-52.
---, (1986). Kommunikasjoner. I: Telematikk, 1, s. 10-11.
---, (1986). Legal text retrieval systems - the unsatisfactory state of the art. I:
Journal of Law and Information Science, 1, s. 1-17.
---, (1986). Legal text retrieval systems - the unsatisfactory state of the art.
I: Access to legal data bases in Europe: Proceedings of the Eight Symposium on Legal Data processing in Europe. Strasbourg, Council of
Europe, s. 201-220.
---, (1986). Mediasamfunnet. I: Bråthen, T. (red.) Husadvokaten. Oslo, Aschehoug, s. 212-245.
---, (1986). Mennesket i dataalderen. I: Arnkværn, B. (red.) Jus for hele familien. Oslo, Gyldendal, s. 269-280.
---, (1986). Nasjonalbiblioteket: et informasjonskraftverk. I: Norlin, B. and
B. Rugaas (red.) UB: Universitetsbiblioteket i ord og bilder. Oslo, Universitetsforlaget, s. 168-169.
---, (1986). Om tokning av enkeltord. Særlig i lovtekst. I: Bratholm, A., et al.
(red.) Samfunn, rett, rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Oslo, Tano, s. 131-143.
---, (1986). Opphavsrett og EDB - delinnstilling III. (NOU, 1986:18) [utvalgsmedlem]
---, (1986). Personvern. I: Høyer, R. (red.) Edb på norsk. Oslo, Tano, s. 136148.
32
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1986). Problemer omkring hel eller delvis gjengivelse av mønster fra
sedler trykt i reklameøyemed. I: Nordisk sentralbankjuristmøte 1986, 16
s.
---, (1986). Rettslige aspekter ved datamaskinbaserte forvaltningssystemer. I:
Nordisk administrativt tidsskrift, 1, s. 9-23.
---, (1986). Rettslige beskyttelse av integrete kretser. I: Sjöberg, C. M. and O.
Torvund (red.) Edb, kontrakter og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, Tano, s. 56-69.
---, (1986). The text retrieval system as a conversion partner. I: Yearbook of
law, computers and technology, s. 25-39.
---, (1986), Vi arbeider med saken (en film om hvordan forvaltningen arbeider). , 19 min.
--- og Dag Wiese Schartum, (1986). Automated Systems and Claim Realization in social security organizations. I: Rutgers computer and technology
law journal, 1, s. 83-97.
--- og Dag Wiese Schartum, (1986). Datenverarbeitung und Durchsetzung
von Ansprüchen in Organisationen der sozialen Sicherung. I: Karlsen,
T., et al. (red.) Informationstechnologie im Dienstleitungsbereich. Bonn,
Sigma, s. 99-116.
---, (1987). A background analysis for information law. I: International Computer Law Adviser, 12, s. 12-19.
---, (1987). The concept of rule in law. I: Buchberger, E., et al. (red.) Artifcial
intelligence: perspectives and implications. Oslo, Norwegian University
Press, s. 119-136.
---, (1987). Conseguenze degli sviluppi della tecnologia informatica per la
regulazione sulla tutela dei dati. I: Notiziario di informatica, 1, s. 1-75.
---, (1987). De juridiske institutter. I: Juristkontakt, 7, s. 446-451.
---, (1987). Den elektroniske jurist. I: Stud jur, 7, s. 61-63.
---, (1987). Den magiske globusen. I: Alternativ, 2 s. 2-3.
---, (1987). Den sorte sommeren. I: Pm, 1, s. 44-46.
---, (1987). Designing text retrieval for «conceptual searching». I: Proceedings of the «first international conference on artificial intelligence and
law» (Boston, 27-29.May), s. 43-51.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
33
---, (1987). Developing knowledge based legal systems for the public administration. I: Law/Technology, 1st quarter.
---, (1987). Diagnose: Exel 80986. I: Pm, 5, s. 44-47
---, (1987). Dommedagslitteratur. I: Samtiden, 2, s. 56-60
---, (1987). EDB: en ganske hverdagslig sak. I: Kommuniké, 8, s. 12-15.
---, (1987). EDB og etikk - før, nå og i fremtiden. I: Werring, H. (red.) Etikk
for ledere: selvmotsigelse eller utfordring. Oslo, Godbok, s. 158-168.
---, (1987). Electronic publishing: data bases and computer programs. Oslo,
Universitetsforlaget, 56 s. (CompLex, 06/87)
---, (1987). Elektroniske informasjonssystemer. I: A-moral magasinet, 1, s.
6-7.
---, (1987). Elektroniske informasjonssystemer. I: NFF-nytt 4, s. 6-7.
---, (1987). Elektroniske klipparkiv. I: Lov&Data, 10, s. 4.
---, (1987). F*Kus: knowledge based systems for public administration. Oslo,
Universitetsforlaget, 164 s. (CompLex, 08/87)
---, (1987). The F*kus concept: knowledge based systems for public administration. I: Bing, J. (red.) F*KUS: knowledge based systems for public
administration. s. 11-69.
---, (1987), Få liv i loven (videofilm), 19 min.
---, (1987). Gule som solen. I: Pm, 2, s. 44-47.
---, (1987). Informasjonssamfunnet. I: Bjørnsen, B., et al. (red.) Til framtida:
en antologi: utgitt i anledning av Det norske Arbeiderpartis 100-års
jubileum 1987 Oslo, Tiden, s. 143-158.
---, (1987). Journalister, aviser og databaser. Oslo, Universitetsforlaget, 71 s.
(CompLex, 14/87)
---, (1987). The law of books and the law of files: possibilities and problems
of legal information systems - Part I: Document design and search strategies. I: Computers and Law, 54, s. 31-36.
---, (1987). The legal slot machine: dispensing justice by computers. I: Rechtspraak en informatie-technologie.
---, (1987). Nightwaring. I: Klassekampen, 14.april.
34
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1987). Om bastarder og databaser: en samtale med Henning Ve, systemsjef i Lovdata. I: ND-avisen, november, s. 4-5.
---, (1987). Om slåmaskiner og edb: omtale av Jan Freese «Den maktfullkomliga oförmågan». I: Klassekampen, 11.august.
---, (1987). Parabol eller kabelnett? I: Aftenposten, 4.desember.
---, (1987). Performance of legal text retrieval-systems - the curse of boole. I:
Law Library Journal, 2, s. 187-202.
---, (1987). Personvern. I: Høyer, R. (red.) Edb på norsk. 2.utg. Oslo, Tano,
s. 146-159.
---, (1987). Representasjon av regler - og rettslige ekspertsystemer. I: KontakT-Blad, 1, s. 4-18.
---, (1987). Rettslige informasjonssystemer - utviklingslinjer og utfordringer.
I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juridiske informasjonstjenester:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1987. Oslo, Tano, s. 108-129.
---, (1987). Telematikk og lovgivning. I: ODA: nyhetsbrev om datapolitikk
og informasjonsteknologi i offentlig forvaltning, 2, s. 2.
---, (1987). Third generation text retrieval systems. I: CI-IJ, 2.
---, (1987). Troisième generation des systems de recherce documentaire. I:
CI-IJ, 2.
---, (1987). Visse rettslige aspekter ved datamaskinassisterte forvaltningssystemer. I: Beck, S. and O. Bruun Nielsen (red.) Ret og informationsteknologi - indlæg ved Nordisk Retsinformatikkonference 27.-28.oktober
1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering. Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 88-92.
---, (1987). Visse rettslige aspekter ved reklamefinansiert satellittfjernsyn.
Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 27 bl.
--- og Jon Bonnevie Høyer, (1987). Publisering av rettsavgjørelser. Oslo, Universitetsforlaget, 131 s. (CompLex, 02/87)
--- og Jan-Ivar Kvamme, (1987). Moderne kommunikasjonsmidler i medisinen. I: Fugelli, P. and M. Nylenna (red.) Kunnskap er makt - og bør deles
med andre: festskrift til Ole K. Harlems 70-årsdag. Oslo, Universitetsforlaget, s. 101-108.
---, Kjell Myrland og Kristine M. Madsen, (1987). Strafferettslig vern av immaterielle goder. Oslo, Universitetsforlaget, 136 s. (CompLex, 12/87)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
35
---, (1988). The Australia Card. I: Klassekampen, 2.august.
---, (1988). Computer-assisted working environment for lawyers I: ICA information: office information systems today: reality and expectations, 39, s.
242-261.
---, (1988). Computer-assisted working environment for lawyers: the concept
and design of integrated work stations for lawyers. I: CI-IJ, 1.
---, (1988). Computerised Information Services: an introduction. I: Nordic
journal of international law (Acta scandinavia juris gentium), 4, s. 393404.
---, (1988). Conceptual text retrieval. Oslo, TANO, 82 s. (CompLex, 09/88)
---, (1988). Conceptual text retrieval for legal information retrieval systems.
I: Proceedings of the 4th international congress organized by Corte suprema di Cassazione- Centro Eletronico di documentazione on «informatics and legal regulation» (Rome 16-21 May, 1988), Session VIII, no.
4, s. 16---, (1988). Conceptual text retrieval for legal information retrieval systems.
I: User-Oriented content-based text and image handling (RIAO 88).
Paris, s. 574-585.
---, (1988). Database for offentlige publikasjoner (DOP): fremtidig organisering. Oslo, TANO, 135 s. (CompLex, 08/88)
---, (1988). Databases, Journalists and Newspapers. I: Proceedings of the 4th
international congress organized by Corte suprema di Cassazione- Centro Eletronico di documentazione on «informatics and legal regulation»
(Rome 16-21 May, 1988), Session VIII, no 3, s. 19---, (1988). Datamaskiner og hypermedia: informasjonssamfunnets kultur. I:
Samtiden, 6, s. [20]-24
---, (1988). Dynamiske skjema: et element i det norske f*kus-konseptet. I:
Magnusson, C. and O. Torvund (red.) Myndighetsdata och rättssäkerhet. Stockholm, Norstedts, s. 139-154.
---, (1988). Electronic publishing: Part one: Database publishing. I: Journal of
Media Law and Practice, 2, s. 57-67.
---, (1988). Electronic publishing: Part two: publishing of computer programs. I: Journal of Media Law and Practice, 3, s. 97-105.
36
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1988). En bakgrunn for analyse av informasjonsrettslige bestemmelser. I:
Jussens venner, 4/5, s. [109]-121.
---, (1988). En teknologivisjon. I: Høyer, R. (red.) Teknologi for fremtiden.
Oslo, Bedriftsøkonomenes forlag, s. 203-219.
---, (1988). Environnement de travail informatisé pour juristes: la conception
de postes de travail intégrés pur juristes. I: CI-IJ, 1.
---, (1988). Et element i det norske F*KUS-konseptet. I: Sjöberg, C. M. and
O. Torvund (red.) EDB og rettssikkerhet i offentlig forvaltning: Nordisk
årbok i rettsinformatikk 1988. Oslo, Tano, s. 139-154.
---, (1988). Foreword. I: Greenleaf, G. W., et al. (red.) Australasian computerised legal information handbook. Sydney, Butterworths, s. xi-xii.
---, (1988). Industriell opphavsrett: programvareindustriens rettslige plattform. I: NordData, 3, s. 305-309.
---, (1988). Journalistes, journaux et de banques de données. I: Documents de
travail droit d´auteur. Maastricht, International federation of journalists,
---, (1988). Journalists, databases and newspapers. Oslo, TANO, (CompLex,
04/88)
---, (1988). Journalists, databases and newspapers. I: Copyright working
documents. Maastricht, International federation of journalists.
---, (1988). The law of books and the law of files: possibilities and problems
of legal information systems - Part II: Synonyms and interfaces. I: Computers and Law, 55, s. 22-27.
---, (1988). The law of books and the law of files: possibilities and problems
of legal information systems - Part III: Applying AI to text retrieval. I:
Computers and Law, 56, s. 25-31.
---, (1988). Lover, henvisninger og hypertekst. I: Falkanger, T. (red.) Lov,
dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19.juni 1988. Oslo, Universitetsforlaget, s. 45-55.
---, (1988). Ny mulighet for Nora! I: Klassekampen, 12.november.
---, (1988). Periodistas, periodicos y bases de datoa. I: Drechos de autor.
Maastricht, International federation of journalists.
---, (1988). Personvern. I: Høyer, R. (red.) Edb på norsk. 3.utg. Oslo, Tano,
s. 174-188.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
37
---, (1988). Rettsutdannelse og rettsdannelse på tyvehundretallet. I: Wahlgren, P. (red.) Det goda kunskapssamhället: ett perspektiv på rättsinformatiken. Stockholm, IRI, s. 85-88.
---, (1988). Sikkert som data. Oslo, Universitetsforlaget, 159 s.
---, (1988). The text retrieval system as a conversation factor. I: Walter, C.
(red.) Computer power and legal language. New York, Quorum Books,
s. 119-134.
--- og Vanessa Baird, (1988). Biblioteket. I: Bok og bibliotek, 1/2, s. 4-5
--- og Anne Kirsti Brække, (1988). Satellittfjernsyn. Oslo, TANO, 89 s.
(CompLex, 03/88)
--- og Gunnar Thommessen, (1988). Tax treatment of computer software Norway. I: Cahiers de droit fiscal international, s. 439-452.
---, (1989). Anmeldelse av Mads Bryde Andersen ”Edb-ret for brugere”. I:
Juristen, 2, s. 78-83.
---, (1989). Bolig og fremtiden. I: Arkitektur i Norge: årbok 1989, s. 44-48.
---, (1989). Computer technology and ”industrial copyright”. I: National
symposium on patents and new technology [konferanse], Bangkok,
WIPO.
---, (1989). Computer technology and «industrial copyright». I: Regional
forum on the impact of emerging technologies on the law of intellectual
property for Asia and the Pacific [konferanse], Seoul, WIPO.
---, (1989). Computer-assisted systems for public administration: impact
on legal decision processes. I: Snellen, I. T., et al. (red.) Expert systems
in public administration: evolving practices and norms. Amsterdam,
North-Holland, s. 113-132.
---, (1989). Computer-assisted working environment for lawyers - Part II:
from information retrieval to active decision support. I: CI-IJ, 2.
---, (1989). Computer-assisted working environment for lawyers I: the concept and design of integrated work stations for lawyers. I: Proceedings
of the 7th Colloquy on the use of computers in the administration of
justice. Strasbourg, Council of Europe, s. 245-262.
38
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1989). Conceptual text retrieval for legal information retrieval systems. I: Myers, A. (red.) Offshore information conference papers 1988.
Edinburgh, Institute of Offshore Engineering, Heriot-Watt University, s.
159-176.
---, (1989). Data base publishing. I: International contracts for sale of information services. Paris, International chamber of commerce, s. 91-116.
---, (1989). Environnement de travail informatise pour jusristes - IIème
partie: Du recouvrement de l´information à l´aide active à la prise de
décision. I: CI-IJ, 2.
---, (1989). From videogames to hypermedia. I: Children’s literature and the
new media: 21st congress of the international board on books for young
people. København, Selskabet for Børnelitteratur, s. 50-58.
---, (1989). Informasjonsrett. I: Høyer, R. (red.) Edb på norsk. 4.utg. Oslo,
Tano, s. 234-251.
---, (1989). Innføring i opphavsrett - 1: Eneretten til eksemplarfremstilling. I:
Ekko, 2, s. 1, 4.
---, (1989). Integrated work stations in the legal sector and decision support
systems - report submitted by the Norwegian delegation. I: Proceedings
of the 7th Colloquy on the use of computers in the administration of
justice. Strasbourg, Council of Europe, s. 173-180.
---, (1989). Kunnskapsbaserte metoder for tekstsøking. I: Blume, P. (red.)
Databaser, jus og jurister: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1989. Oslo,
Tano, s. 84-105.
---, (1989). Kunnskapsbaserte metoder for tekstsøking. I: Kongshavn, H.
and A.-M. Tronslin (red.) Det første nordiske juridiske bibliotekmøte,
Oslo, 7.-9. juni 1989: seminarrapport: den juridiske litteratur og dokumentproduksjon: rettsdatabaser, litteraturdatabaser Oslo, Det juridiske
fakultetsbibliotek, s. 129-148.
---, (1989). The law of books and the law of files: possibilities and problems
of legal information systems. I: Vandenbreghe, G. P. V. (red.) Advanced
topics in law and information technology. Berlin, Kluwer, s. 151-182.
---, (1989). Look and feel the Norwegian way. I: Software protection, 7, s.
1-4.
---, (1989). Lys i elektronisk tunnel. I: Datatid, 11, s. 98, 100, 102
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
39
---, (1989). Om mennesker og maskiner. I: Realfag: fagartikler - bøker - programvare. Oslo, Gyldendal, s. 7.
---, (1989). Om å forandre verden. I: Verk og virke, 5, s. 39-41.
---, (1989). Omtale av Cecilia Magnusson og Peter Wahlgren (red.) «Datorer
och Juridik: 15 rättsinformatikere om metoder, kvalité och konsekvenser». I: Juridisk tidskrift, 2/3, s. 365-367.
---, (1989). Personvern. I: Høyer, R. (red.) Edb på norsk. 4.utg. Oslo, Tano,
s. 219-233.
---, (1989). Rettslig informasjonssøking. [Oslo], TANO, 144 s.
---, (1989). Three Generations of Computerized Systems for Public Administration and Some Implications for Legal Decision-Making. I: Expert
systems in law [konferanse], Bologna, CIRFID,
--- og Jørgen Fog, (1989). Fem essays om ny informasjonsteknologi, forbrukere og personvern. København, Nordisk ministerråd, 73 s.
--- og Rolf Lindgren, (1989). Det maltesiske dilemmaet. I: Mål og makt, 1, s.
24-27.
--- og Dag Wiese Schartum, (1989). Automated Systems and Claim Realization in social security organizations. I: El§a Law Review, 1, s. 79-92.
---, (1990). Anmeldelse av Peter Blume «Fra tale til data». I: Ugeskrift for
retsvæsen, s. 68-71.
---, (1990). Classification of legal knowledge based systems. I: Kracht, D., et
al. (red.) Legal knowledge based systems. Lelystad, Koninklijke Vermande, s. 8---, (1990). Computer technology and «industrial copyright». I: Schartum, D.
W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 81-100.
---, (1990). Computer technology and „industrial copyright“. I: International
Computer Law Adviser, 4, s. 4-12.
---, (1990). Computer technology and «industrial copyright»: keynote address. I: Regional forum on the impact on emering technologies on the
law of intellectual property for Asia and the Pacific. Paris, WIPO, s.
21-33.
---, (1990). Datakvalitet i offentlige registre. I: Dette mener NR, s. 2-3.
40
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1990). Det maltesiske dilemma. I: Under dusken, 1, s. 74-76.
---, (1990). Electronic copying. Oslo, TANO, 44 s. (CompLex, 10/90)
---, (1990). Elektronisk kopiering. Oslo, Kopinor, 39 bl.
---, (1990). The emergence of a new law of public administration: research
issues related to the Norwegian Housing Aid System. I: Kaspersen, H.
W. K. and A. Oskamp (red.) Amongst friends in computers and law: a
collection of essays in rememberance of Guy Vandenberghe. Deventer,
Kluwer, s. 229-240.
---, (1990). En epoke med utfordringer. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs
spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års
jubileum. Oslo, Tano, s. I-XVII.
---, (1990). Er industripolitikk også kulturpolitikk? . I: Aftenposten, 26.mars.
---, (1990). Et tenkt forsvar for en ren opphavsrettsorganisasjon. I: Forfatteren, 5, s. 6-8.
---, (1990). The first twenty years: Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Computers and Law, 5, s. 21-22.
---, (1990). Informasjonsteknologi og rettslige problemstillinger. I: Basse, E.
M. (red.) Regulering og styring II: til fornyelse av den juridiske teori og
metode. København, Gad, s. 105-125.
---, (1990). Kommunikasjonsintegritet. I: Christie, N. (red.) - den urett som
ikke rammer deg selv: festskrift til Anders Bratholm 70 år. Oslo, Universitetsforlaget, s. 39-50.
---, (1990). Legal decisions and computerized systems. I: Seipel, P. (red.) From
data protection to knowledge machines. Deventer, Kluwer, s. 223-250.
---, (1990). Merverdiavgift og EDB. Oslo, TANO, 93 s. (CompLex, 09/90)
---, (1990). Norge: et kommunikasjonslaboratorium. I: Datatid, 5, s. 54-56,
58.
---, (1990). Potential directions in legal research for legal and regulatory
research for government managers. I: Workshop on regulatory information management [konferanse], Washington, OECD.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
41
---, (1990). Reflections on a data protection policy for 1992. I: Access to
public sector information, data protection and computer crime: legal
challenges and opportunities created by the prolific growth of electronic
information services, Luxembourg, 27-28 March 1990 [proceedings]
[konferanse], Strasbourg, Council of Europe.
---, (1990). Sekundære rettigheter og sekundær bruk av skjønnlitterære verk.
I: Forfatteren, 1, s. 4-7.
---, (1990). Three generations for computerized systems for public administration and some implications for legal decision making. I: Schartum, D.
W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 211-233.
---, (1990). Three Generations of Computerized Systems for Public Administration and Some Implications for Legal Decision-Making. I: Ratio Juris,
2, s. 219-236.
--- og Kai Dramer, (1990). Etikk i næringslivet. [Oslo], Hjemmets bokforlag,
163 s.
---, (1991). Anmeldelse av Mads Bryde Andersen «Edb og ansvar». I: Lov og
rett, 4, s. 250-253.
---, (1991). Computerized legal information services in the Nordic countries.
I: Blume, P. (red.) Nordic studies in information technology and law.
Deventer, Kluwer, s. 197-205.
---, (1991). Data protection in Norway. I: Blume, P. (red.) Nordic studies in
information technology and law. Deventer, Kluwer, s. 169-176.
---, (1991). Det sønderrevne mennesket: artikkel om Alan Turing i programheftet for «Breaking the code» [teaterstykke] Black Box, 31.10.1991.
---, (1991). Det usynlige bibliotek. I: Letnes, O. and Ø. Frisvold (red.) Offentlig informasjon fra folkebiblioteket: ideer og eksempler. Oslo, Biblioteksentralen, s. 7-14.
---, (1991). Direktiv om rettslig beskyttelse av IC-kretsmønstre (Halvlederprodukters topografi). I: IT elektronikkindustriens håndbok om ef, 1, s.
41-43.
---, (1991). Direktiver fra De europeiske fellesskaper. I: Lov&Data, 25, s. 6.
42
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1991). From information retrieval to active decision support. I: Systems
based on artificial intelligence in the legal field: proceedings of the 9th
symposium on legal data processing in Europe. Strasbourg, Council of
Europe, s. 11-31.
---, (1991). Informasjonsfrihet og elektroniske fora. I: Akademisk kvartal, 1,
s. 4-7.
---, (1991). The informatics of public administration: a proposed master´s
degree in Norway. I: Informatization and the public sector, 1, s. 83-84.
---, (1991). Information and the law. I: Rønning, H. and K. Lundby (red.)
Media and communication: readings in methodology, history and culture. Oslo, Norwegian University press, s. 159-168.
---, (1991). Information systems for environmental law. I: 9th colloquy on
legal data processing in Europe [konferanse], Council of Europe.
---, (1991). Institutt for rettsinformatikk og professor Knut S. Selmer: 20 år i
forvandlingens tegn. I: Hoff, O.-K. (red.) 20 år med rettsinformatikk. 20
år i forvandlingens tegn. Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut S. Selmer. Oslo, Tano, s. 11-24.
---, (1991). Kretsmønstervern - en nordisk oversikt. I: Galtung, A. (red.)
Internationella aspekter på rättsinformatiken - Nordisk årsbok i rättsinformatik 1991. Stockholm, Norstedts, s. 115-145.
---, (1991). Kvitt eller dobbelt?: et spill om barns fremtid og informasjonsteknologi. I: Data i skolen, 1, s. 40-41.
---, (1991). Legal informatics in legal education: Norway. I: Blume, P. (red.)
Nordic studies in information technology and law. Deventer, Kluwer, s.
184-190.
---, (1991). Legal text retrieval services. I: Kent, A. (red.) Encyclopedia of Library and Information Science. New York, Marcel Dekker, s. 219-254.
---, (1991). Mellom Alexandria og Utopia. I: Bødtker, M., et al. (red.) Fast
følge: festskrift til Else Granheim. Oslo, Statens bibliotektilsyn, s. 25-32.
---, (1991). Modeller av skjønn. I: Datatid, 5, s. 143.
---, (1991). Nordisk samarbeid mellom retsinformatiske studenter. I: Retsinformatik i Norden, 1, s. 9.
---, (1991). Oversikt over bibliotekretten: vedlegg 1 til NOU 1991:14 Bibliotek i Norge. s. 146-162.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
43
---, (1991). Personregisterlov og forfattervirksomhet. I: Forfatteren, 1, s. 12.
---, (1991). Personvern i faresonen. [Oslo], Cappelen, 89 s.
---, (1991). The portuguese infojur project and related issues. Oslo, TANO,
78 s. (CompLex, 02/91)
---, (1991). The problem of finding a precedent. I: Nagel, S. S. (red.) Law,
Decision-Making, and Microcomputers. New York, Quorum, s. 285307.
---, (1991). Reflections on a data protection policy for 1992. I: Yearbook of
law, computers and Technology, s. 164-179.
---, (1991). Rules and representation. I: Blume, P. (red.) Nordic studies in
information technology and law. Deventer, Kluwer, s. 95-119.
---, (1991). Språk og informasjonstjenester. I: Åstvedt, M. and H. Andersen (red.) Kulturens dekningsbidrag: om internasjonalisering og kulturkunnskap. Oslo, Cappelen, s. 88-89.
---, (1991). Washington-konvensjonen om vern av kretsmønstre. I: Andersen,
M. B. (red.) Edb-retten i Europa. København, Jurist- og økonomforbundets forlag, s. 63-75.
---, (1992). Applying copyright law to computer programs. I: Leser, H. G.
(red.) Wege zum japanischen Recht: Festschrift für Zentaro Kitagawa
zum 60. Geburtstag am 5. April 1992 Berlin, Duncker & Humblot.
---, (1992). An assessment of the Belgian Data Protection Bill I: Dumortier, J.
(red.) Recent developments in data privacy law. Leuven, Leuven University Press, s. 111-138.
---, (1992). Bedre struktur i lovverket. I: Lov&Data, 33, s. 9.
---, (1992). Biblioteklovgivningen og relaterte emner. I: NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo, s.
422-424.
---, (1992). Data Protection in a time of change. I: Korthals Altes, W. F. (red.)
Information law towards the 21st century. Deventer, Kluwer, s. 247-259.
---, (1992). Datamaskinbaserte systemer, regelvedlikehold og tradisjoner. I:
Gemensam nordisk konferens i rättsinformatik och rättsfilosofi 199192: konferensföredrag. Rovaniemi, Lapplands universitet, Institutet för
rättsinformatik, 19 s.
44
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1992). Den kongeblå skjermen. I: Thorsen, K. and V. Keul (red.) Omstilling med IT. Oslo, NKS-forlaget, s. 17-44.
---, (1992). Det sønderrevne mennesket. I: Compaq magasinet, 2, s. 11.
---, (1992). Erfaringer med personregisterloven. I: Lov&Data, 31, s. 4.
---, (1992). Improving the structure of legislation in Norway. I: NOU
1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning
II. Oslo, s. 440-449.
---, (1992). The informatics of public administration: introducing a new academic discipline. I: Informatica e diritto, 1-2, s. 23-34.
---, (1992). Information systems and regulatory management. I: Law Technology Journal, 1, s. 13-19.
---, (1992). IT and the rule of law. I: Transnational data and communications
report, January/February, s. 13-16.
---, (1992). Juridiske aspekter ved etablering og distribusjon av elektroniske
tjenester: TERESA (90). Oslo, Statskonsult, 153 s.
---, (1992). Personvernet i fare. I: Sosial trygd, 9, s. 11.
---, (1992). Regelsystemer utenfor Norden. I: NOU 1992:32 - Bedre struktur
i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo, s. 335-355.
---, (1992). Reklamelovgivningen - mulig fremtidig struktur. I: NOU 1992:32
- Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo,
s. 401-403.
---, (1992). Review of Kevin D. Ashley «Modelling legal argument: reasoning with cases and hypotheticals. I: Artificial intelligence and law, 1, s.
103-107.
---, (1992). Standard contracts for computer software and other services in
the Nordic countries. I: Mosesson, E. (red.) Software procurement: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1992. Oslo, Tano, s. 63-79.
---, (1992). Standardiserte formidlingskanaler. Oslo, Statskonsult, 153 s.
---, (1992). Straffelovens definisjon av «trykt skrift» anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemer: vedlegg 5 til NOU 1992:23 Ny straffelov.
I: Ny straffelov - alminnelige bestemmelser s. 318-341.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
45
---, (1992). Taushetsplikt, forvaltningslov og personvern - mulig fremtidig
struktur. I: NOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo, s. 371-375.
--- og Anne Kirsti Brække, (1992). Telekommunikasjonslovgivningen - mulig
fremtidig struktur. I: NOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo, s. 398--- og Dag Elgesem, (1992). Universiteters ansvar for bruk av datanett. Oslo,
TANO, 149 s. (CompLex, 09/92)
---, Arne Pape, Vidar Keul, Kari Thoresen og Tom Chr. Pape, (1992). Omstilling med IT. [Oslo], NKS-forlaget, 234 s.
---, (1993). Anmeldelse av Mads Bryde Andersen ” Lærebog i Edb-ret” og
”Edb-ret: lovgivning - retsafgørelser - kontrakter”. I: Lov og rett, 4, s.
269-275.
---, (1993). Axion - information technology and law: a compilation. Oslo,
Norwegian Research Center for Computers and Law.
---, (1993). Cecilia Magnusson Sjöberg, Rättsautomation: särskilt om statsförvaltningens datorisering [bokanmeldelse]. I: Juridisk tidskrift, 4, s.
723-728.
---, (1993). Databaser med «offentlige dokumenter». Særlig om den norske
åndsverkslov § 9. I: Levin, M. (red.) Vennebog til Mogens Koktvedgaard. Stockholm, Nerenius & Santérus, s. 76-99.
---, (1993). Det kybernetiske landskaps ikonografi. I: Fra Babbage til Pentium: en datahistoriebok. Oslo, IDG Communications Norge, s. 78-80.
---, (1993). Det virtuelle bibliotek. I: Bok og bibliotek, 7, s. 12-13.
---, (1993). A dinner at rules. I: Letter of credit: a tribute to Bernard Spence
Wheble. s. 30-31.
---, (1993). En datamaskin kan ikke velge en datamaskin for deg. I: Scientia
et potentia humana in ipsum coincidunt: I kunnskap er det makt. Oslo,
Kontor og datateknisk landsforening, s. 45-49.
---, (1993). Forskning for fellesskapet. I: Forskningspolitikk, 2, s. 6-7.
---, (1993). Informasjon er blitt handelsvare. I: Stavanger Aftenblad,
Adresseavisen, Bergens Tidende, 16. januar.
46
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1993). Information systems for environmental law. I: Interdisciplinary
research in legal databases: proceedings of the 9th colloquy on legal data
processing in Europe. Strasbourg, Council of Europe, s. 173-191.
---, (1993). Innkjøpsordningen finansierer Brageprisen. I: Forfatteren, 4, s.
44.
---, (1993). La Cooperation en matière de réglementation à l´aide de solution
informatiques. I: Colloque sur la gestion dans un environnement réglementaire à différents niveaux [konferanse], Paris, OECD.
---, (1993). Legal information services: the current situation and a Norwegian
example. I: Yearbook of law, computers and Technology, s. 103-112.
---, (1993). Manglende datasikkerhet: en formildende omstendighet. I: Datasikkerhet, Desember, s. 8-9.
---, (1993). Manglende datasikkerhet som en formildende omstendighet. I:
Observasjonsposten, 7, s. 4.
---, (1993). Matpakke og notatblokkmaskin. I: Stud jur, 2, s. 33-34.
---, (1993). Menneskers verk: om åndsverk, opphavsrett og kopiering. Oslo,
Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet/Kopinor.
---, (1993). Midnattssol over kybernetisk landskap. I: Gottschalk, P. (red.) IT
neste ti. Oslo, Ad Notam Gyldendal, s. 243-253.
---, (1993). The Norwegian Research center for computers and law: research
issues and organisational outline. I: Proceedings: CALI/LEAP Conference for law school computing professionals. Chicago, s. 141-159.
---, (1993). Perspectives for the Development of Computers and Law and
Computer Law: the next 10 years. I: Journal of Law and Information
Science, 1, s. 3-19.
---, (1993). Privacy and surveillance systems: balancing competing interests. I:
The International Computer Lawyer, 10, s. 17-23.
---, (1993). Regulatory cooperation throught computer assisted solutions. I:
Symposium on Managing Regulatory Relations between Levels of Government [konferanse], Paris, OECD.
---, (1993). Rettet fjernsynsreklame: forholdet mellom De europeiske fellesskapers direktiv, Europarådets konvensjon og norsk rett. I: Blume, P.
(red.) Telekommunikasjonsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1993.
Oslo, Tano, s. 112-126.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
47
---, (1993). Struktur og kodefikasjoner. I: Juristkontakt, 2, s. 2-4.
---, (1993). Tanketyven. Oslo, Kopinor, 8 s.
---, (1993). Velkommen til virkeligheten (virtuell). I: Tekno, 1, s. 4-7.
---, (1993). Ytringsfrihet og ”Tasken-Spillere”. I: Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende, 27.februar.
---, (1993). ”Flere bidrag” I: Slik gjøres det. Oslo, Det beste, 479 s.
---, (1994). The Baltic Republics and their legal information systems. I: International Journal of Law and Information Technology, 1, s. 32-63.
---, (1994). Breaking new ground: the work of the Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Yearbook of law, computers and Technology, s. 193-202.
---, (1994). Det virtuelle bibliotek: et sted i det kybernetiske landskap. I: Bok
og bibliotek, 4, s. 12-14
---, (1994). Dobbeltgjengere. I: Samtiden, 2 s. 43-53.
---, (1994). Eksemplets makt. I: Kulturnytt, 1, s. 40-41
---, (1994). Electronic copyright management systems for libraries and in
general. I: (red.) Nordic conference on copyright issues: proceedings
of a conference organised by NORDINFO held at Hotel Eremitage,
Copenhagen, Denmark, 22-23 September 1994. Esbo, NORDINFO, s.
147-169.
---, (1994). Enn om vi møblerte Norge? I: Bertelsen, H. (red.) Råd for uråd:
Norsk kulturråd gjennom 30 år. Oslo, Grøndahl Dreyer, s. 7-8.
---, (1994). Fra skjermbrett til skjerm: litterære forestillinger om fremtidens
media. I: Norsk medietidsskrift, 2, s. 112-116.
---, (1994). Innleding: Kvalifisering av videogram distribuert gjennom telenettet på forespørsel - er det en form for kringkasting? I: Jacobsen, B. (red.)
Videogram på forespørsel. Oslo, Tano, s. 5-9.
---, (1994). Interlegal EDI. I: The EDI Law Review, s. 159-162.
---, (1994). Klarering av rettigheter til spillefilmer og kringkastingsprogram.
I: Jacobsen, B. (red.) Videogram på forespørsel. Oslo, Tano, s. 10-37.
---, (1994). Kretsmønsterloven. I: Karnovs kommenterte lovsamling.
48
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1994). Kunsten og kulturens egenverdi. I: Årsmelding 1993 - Norsk
kulturråd. s. 1.
---, (1994). Kyberpønkerens strømkretser. I: Hugin - studentavisa for Rogaland, 2, s. 2.
---, (1994). La coóperation en matière de réglementation à l´aide de solutions
informatiques. I: Coóperation en matière de réglementation dans un
monde interdépendant. Paris, OECD, s. 131-157.
---, (1994). Legal data bases for legal research and regulatory management. I:
Koivumaa, A. (red.) Rettslige informasjonssøking i databaser: juristens
nye verktøy: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1994. Oslo, Tano, s. 6177.
---, (1994). Legal data bases for legal research and regulatory management. I:
Proceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: problems, methods, experiences. s. 123-135.
---, (1994). Norway. I: Campbell, D. and J. Fisher (red.) Data transmission
and privacy. Dordrecht, Nijhoff, s. 395-434.
---, (1994). Offentlige informasjonstjenester: rettslige aspekter. Oslo, TANO,
101 s. (CompLex, 06/94)
---, (1994). Regulations - map or mould: the need of the legislator for information on the industry and the need of the industry for regulatory
information. I: Næss, H. Ø. (red.) The oil industry and the challenge of
records management. Stavanger, s. 14-20.
---, (1994). Regulatory co-operation through computer-assisted solutions. I:
Regulatory co-operation for an interdependent world. Paris, OECD, s.
115-139.
---, (1994). Rettssikkerhet og automatisering av offentlig forvaltning. I:
Holm, E. D. (red.) Tanker om ledelse: i kjølvannet av LOS. Oslo,
Norges forskningsråd, s. 78-93.
---, (1994). Telenetum admitti ergo sum: anmeldelse av Terje Rasmussen og
Morten Søby (red) «Kulturens digitale felt». I: Apollon, 2, s. 39-40.
--- og Mark G. Schoenberg, (1994). Communicating and codifying laws. I:
Improving the quality of law and regulations. Paris, OECD, s. 51-55.
--- og Mark G. Schoenberg, (1994). Communication et codification des lois.
I: L´amélioration de la qualité des lois et réglemantions: tecniques économiques, juridiques et de gestion. Paris, OECD, s. 51-55.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
49
--- og Magnus Stray Vyrje, (1994). Åndsverksloven. I: Karnovs kommenterte
lovsamling.
---, (1995). Computers as a tool for regulatory management. I: Multicountry
workshop on legislative and regulatory management: new methods for
new challenges - proceedings. SIGMA.
---, (1995). Copyright aspects of digitised pictures. I: Heikell, M. (red.)
Nordic conference on digital transfer of images: proceedings of conference organises by NORDINFO held at VTT, Technical Research Centre,
Espoo, Finland, 10.-11.november 1994. Esbo, NORDINFO, s. 165-183.
---, (1995). Det gjennomkontrollerte samfunn: et moderne utopia. I: Morgenbladet, 17.-23.februar.
---, (1995). Dine rettigheter. [Oslo], Det Beste, 608 s.
---, (1995). Electronic copyright management systems. I: The International
Computer Lawyer, 3, s. 11-20.
---, (1995). Elektronisk kopiering i bibliotek. I: Synopsis, 6, s. 293-298, 346.
---, (1995). Elektroniske systemer for rettighetsklarering. I: Hagedal, M.
(red.) Opphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning. Tromsø
SOFF, s. 61-68.
---, (1995). En labyrint av glansede forsider. I: Bladkatalogen 1995, s. 8-9.
---, (1995). Et moderne Utopia. I: Lov&Data, 42, s. 12.
---, (1995). Gammel jus for nytt land: eksempler på reguleringen av det
kybernetiske landskap. I: Jus’t: tidsskrift for jusstudentene i Tromsø, 2,
s. 6-8.
---, (1995). Hva skjer med rettigheter i den digitale verden. I: Norsk fotografisk tidsskrift, September, s. 12-17.
---, (1995). Hvordan stimulere et norsk marked for multimediaproduksjoner?
I: Brisis, K. d. (red.) Opphavsrett og multimedia: rapport fra Norsk Impact seminar Oslo, juni 1995. Oslo, Norsk Impact, s. 2-10.
---, (1995). Introduction. I: J. Bing and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law.
Oslo, Tano, s. v-xviii.
50
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1995). Kast lenkene av papir... I: Moe, J. (red.) Fra Kardemomme by til
Cyberspace: arbeidslivets utfordringer og muligheter i informasjonssamfunnet: essaysamling utgitt til Norges tekniske vitenskapsakademis 40
års jubileum Trondheim, Norges tekniske vitenskapsakademi, s. 25-35.
---, (1995). Kulturrådet: tradisjon og fornyelse. I: Kulturnytt, 1, s. 34-35
---, (1995). L´amélioration de la gestion du processus législatif par informatique. I: Seminar multinational sur la gestion des processus législatif et
réglementaire: de nouvelles méthodes pour de noveaux défis - proceedings. SIGMA.
---, (1995). Legal aspects of an electronic market place without frontiers I:
NordData ´95. Oslo, Den norske dataforening, 14 s.
---, (1995). Legal text retrieval and information services. I: Bing, J. and O.
Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research
Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 525-585.
---, (1995). Modeller for rettighetsklarering. I: Brisis, K. d. (red.) Opphavsrett
og multimedia: rapport fra Norsk Impact seminar Oslo, juni 95. Oslo,
Norsk Impact, s. 65-71.
---, (1995). Mormoren med de hundre tusen ungene. I: Kulturnytt, 1, s. 2425.
---, (1995). Multimedia. I: Hagedal, M. (red.) Opphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning. Tromsø SOFF, s. 30-51.
---, (1995). Ny teknologi: bedre service eller trussel mot personvernet? I:
Kjønstad, A., et al. (red.) Det norske trygdesystemet: fortid, nåtid og
framtid. Oslo Ad Notam Gyldendal, s. 253-273.
---, (1995). Opphavsretten og informasjonsteknologi: noen spredte notater. I:
NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s. 595-629.
---, (1995). Pris på informasjon. I: Morgenbladet, 5.mai.
---, (1995). Rettslige kommunikasjonsprosesser. Oslo, Universitetsforlaget,
292s.
---, (1995). Rettslige konsekvenser av digitalisering: rettighetsadministrasjon
og redaktøransvar i digitale nett. Oslo, TANO, VII, 311 s. (CompLex,
01/95)
---, (1995). Rettsliggjøring av standarder. I: Testing, 3, s. 8-9.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
51
---, (1995). A symbolic and connectionist approach to legal information
retrieval - Rose,DE. I: Information Processing & Management, 6, s.
903-906.
---, (1995). Tanzania: legal information systems and regulatory management.
I: International Journal of Law and Information Technology, 1, s. 1-48.
---, (1995). Teknologi og jus: en historie om utfordringer og svar. I: Under
dusken, 9, s. 4, 19.
---, (1995). Three generations for computerised systems for public administration and some implications for legal decision making. I: Bing, J. and
O. Torvund (red.) 25 Years anniversary anthology: Norwegian Research
Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 211-238.
---, (1995). Tradisjon og fornyelse. I: Kulturnytt, 1, s. 34-35.
---, (1995). Trenger vi en garanti mot usikkerhet i vår framtid? I: Testing, 2,
s. 12-13.
---, (1995). Trevde år... og videre frem. I: Norsk kulturråds årsmelding 1994.
s. 1-2.
---, (1995). Videreformidling av utenlandske pornografiske fjernsynsprogrammer i Norge. I: Galtung, A. (red.) Medierett: nye utviklingslinjer:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1995. Oslo, Tano, s. 9-22.
---, Andreas Galtung og Magnus Stray Vyrje, (1995). Lov om opphavsrett til
åndsverk 12. mai 1961 nr 2. Oslo, Karnov, 78 s.
--- og Dag Wiese Schartum, (1995). Public administration and information
technology: compendium to the Erasmus course. Oslo, TANO, 295 s.
(CompLex, 06/95)
--- og Mark G. Schoenberg, (1995). Regulatory management and information systems. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 64 s. (Public Management Occasional papers
--- og Olav Torvund (red.), (1995). 25 years anniversary anthology in computers and law. [Oslo], TANO, XX, 589 s.
---, (1996). Bibliotekenes rolle i et opphavsrettslig perspektiv. I: Nytt om data
i utbildningen: utbildning, it och upphovsrätt, s. 21-22.
---, (1996). The contribution of technology to the identification of rights especially in sound and audio-visual works: an overview. I: Copyright and
neighbouring rights in the digital era [konferanse], Oslo.
52
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1996). The contribution of technology to the identification of rights
especially in sound and audio-visual works: an overview. I: International
Journal of Law and Information Technology, 3, s. 234-267.
---, (1996). Copyright and intellectual property. I: Foster, S. (red.) Proceedings of the 1st International Memory of the World Conference. Paris,
UNESCO, s. 161-168.
---, (1996). Da biblioteket i Alexandria brant... I: Bokforum, 1, s. 2.
---, (1996). De gode hensikters tyranni: personvern, storebror og tommeliten.
I: DataTeam info, 3, s. 20-21.
---, (1996). Den medisinske mytologi. I: Tidsskriftet sykepleien, 18, s. 19.
---, (1996). Det tomme lerrets magi - forord. I: Kunsttimen: en evaluering.
Oslo, Kunst i skolen.
---, (1996). Det tomme lerrets magi - forord. I: Blomstrøm, K. (red.) Kunsttimen: tretrinns kunstformidling. Oslo, s. 2.
---, (1996). Electronic copyright management systems for libraries and in
general. I: Galdieri, P. (red.) Problemi giuridici dell´informatica nel
MEC. Milano, Dott. A. Giuffre, s. 1-30.
---, (1996). Fotokopiering. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och
upphovsrätt, s. 19-21.
---, (1996). Fra kirkebakken til Lovdata. I: Dagbladet, 5.juli.
---, (1996). From footprints to electronic trails: some current issues of data
protection policy. I: 17th International Conference on Data Protection
[konferanse], Købehavn.
---, (1996). Gjenbruk av Norsk rikskringkastings arkivmateriale. Oslo,
Norsk kulturråd, 11 s.
---, (1996). Informasjonsteknologi og grunnleggende rettigheter. I: Informasjonsteknologi, samfunn og kultur: innlegg fra idéseminar for Statssekretærutvalget for IT og Statssekretærutvalget for langtidsprogrammet 1819. september 1996 på Lysebu. Oslo, Norges forskningsråd, s. 57-70.
---, (1996). Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjons tjeneste. I: Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige
informasjonens tjeneste: innlegg og kommentarer. Oslo, Norges forskningsråd, s. 17-21.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
53
---, (1996). Internet. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och upphovsrätt, s. 32-33.
---, (1996). Internett og diskusjonen om opphavsrettigheter. I: Aftenposten,
27.september.
---, (1996). Jurisdiksjon og lovvalg for det elektroniske marked. I: Tokvam,
O. E. (red.) Juridiske aspekter ved et elektronisk marked. Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, s. 4-24.
---, (1996). Kast lenkene av papir... I: Den burtkomne faderen: konstekstuell
teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring. Oslo, Det
teologiske fakultet, s.155-165.
---, (1996). The legal infrastructure for the trade in networks of information
services related to intellectual property. I: Telecommunications and space
journal, s. 83-101.
---, (1996). Mennesket i informasjonssamfunnet. I: Arnkværn, B. (red.) Jus i
hverdagen. Oslo, Gyldendal, s. 249-259.
---, (1996). Multimedia. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och
upphovsrätt, s. 31-32.
---, (1996). Multimediaproduksjon. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och upphovsrätt. København, Nordisk ministerråd, s. 42-44.
---, (1996). Når lillebror sladrer til storebror. I: Bergens tidende, 12.februar.
---, (1996). Rettighetsadministrasjon. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och upphovsrätt, s. 45-47.
---, (1996). Rettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra
arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre institusjoner. Oslo,
Norsk kulturråd, 24 s.
---, (1996). Skatt og kunst. I: Harboe, E. (red.) Kunstnernes skatte- og trygdeforhold. Oslo, Norsk kulturråd, s. 3---, (1996). Video. I: Nytt om data i utbildningen: utbildning, it och upphovsrätt, s. 29-30.
--- og Ole E. Tokvam, (1996). Elektronisk publisering: utvalgte rettslige aspekter. Oslo, Tano-Aschehoug, 147 s. (CompLex, 07/96)
--- og Ole E. Tokvam, (1996). Elektronisk publisering: utvalgte rettslige
aspekter. Oslo, GBL, 71 s.
54
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1997). Availability and copyright. I: IFLA journal: special issue on copyright, 4, s. 266-269.
---, (1997). Availability and copyright. I: Banionyte, E. (red.) Libraries and
society: Proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians. Vilnius, s. 71-77.
---, (1997). Avisritualer. I: Avisene i en ny medietid. Oslo, Norske avisers
landsforening, s. 7-12.
---, (1997). Avleveringsloven og åndsverksloven: særlig om sceneverk. I: Hagstrøm, V., et al. (red.) Ånd og rett: festskrift til Birger Stuevold Lassen på
70-årsdagen 19.august 1997. Oslo, Universitetsforlaget, s. 127-141.
---, (1997). The challenge of virtual organisations. I: Colloquy on «Information Highways: between dream and reality». Strasbourg, Council of
Europe, s. 113-116.
---, (1997). Demokratisk sprengstoff. I: Studienytt, 3, s. 12-14.
---, (1997). Handel med informasjon i åpne nett, for eksempel Internet. I:
Sarenpää, A. and M. Suksi (red.) Rätten till information som en mänsklig rättighet. Åbo, Institutet för mänskliga rättigheter, s. 115-129.
---, (1997). Informasjonssamfunnets utfordringer - noen visjoner om enkeltmenneskets vilkår. I: Pedagogikens framtid i informationssamhället.
København, Nordisk ministerråd, s. 9-30.
---, (1997). Informasjonsteknologiens inntogsmarsj: anmeldelse av Terje
Rasmussen (1995) «Moderne maskiner». I: Norsk medietidsskrift, 1, s.
175-177.
---, (1997). IT-samhället: tillgänglighet, upphovsrätt och offentlighet. I:
Friborg, C. (red.) Mellan självförtroande och osäkerhet. København,
Nordisk råd, s. 42-43.
---, (1997). Lex futurum: review of Richard Susskind «The future of law». I:
International Journal of Law and Information Technology, 1, s. 100105.
---, (1997). Rettslige aspekter ved digital kringkasting. Oslo, Tano-Aschehoug, 142 s. (CompLex, 06/97)
---, (1997). Skolens oppgaver i informasjonsteknologiens tidsalder. I: Nordkvelle, Y. [et al.] (red.) Pedagogikk og teknologi - nye utfordringer:
foredrag fra den 24.NFPF-kongressen på Lillehammer. Lillehammer,
Høgskolen i Lillehammer, s. 11-22.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
55
---, (1997). Verden er så stor, så stor... I: PC World Norge, 3, s. 100-101.
---, (1997). Entusiasmens bauta: forord. I: Årsmelding 1996 - Norsk kulturråd
Oslo, Norsk kulturråd, s. 4-5.
---, Stein Husby, Andreas Galtung og Magnus Stray Vyrje, (1997). Lov 12.
mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Oslo,
Indexdata, 84 s.
--- og Per Håkon Schmidt [et al.], (1997). Straffe- og erstatningsmessige
spørsmål ved grenseoverskridende sendinger i fjernsyn og nettverk. København, Nordisk ministerråd, 91 s.
---, (1998). Commercialization of Geo-Information in Europe. I: Free accessibililty of geo-information in the Netherlands, the United States and the
European Communitiy. Delft, s. 59-79.
---, (1998). Future Models for co-operation betwen libraries and publishers.
I: Hugenholtz, P. B., et al. (red.) Universiteit en auterusrecht: wetenschapplijke informatioevoorziening in een digitale omgeving. Amsterdam, O. Cramwinckel, s. 55-66.
---, (1998). Handel och information över nettet. I: Medborgaren och rättsinformationen: rapport från Det fjärde nordiska juridiska biblioteksmötet,
Stockholm 10-13 september 1997. Stockholm, Riksdagsbiblioteket, s.
46-51.
---, (1998). ”Ja, litteratur er også en forvaltningssak”. I: Aftenposten.
---, (1998). Kultur på stedet, Årsmelding 1997. Oslo, Norsk kulturråd.
---, (1998). Landskap med tegn: en liten bok om informasjonsteknologi og
infortmasjonspolitikk. Oslo, Pax Forlag, 109 s.
---, (1998). Managing copyright in a digital environment. I: Butterworth, I.
(red.) The Impact of Electronic Publishing on the Academic Community. London, Portland Press, s. 52-62.
---, (1998). Managing copyright in a digital environment. I: Butterworth, I.
(red.) The Impact of Electronic Publishing in the Academic Community.
London, Portland press, s. 173-191.
56
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1998). Rettslige aspekter ved elektronisk formidling av materiale fra
arkiv, museum, bibliotek, universitet og visse andre institusjoner. I:
Aukrust, K. and B. Hodne (red.) Fra skuff til skjerm:Om universitetets
databaser for språk og kultur. Oslo, Universitetsforlaget, s. 196-221.
---, (1998). Utvecklingen på det rättsliga området. I: Cyberrymdens juridik:
lagstiftning och självreglering. Stockhom, Det IT-rättsliga observatoriet,
s. 13-17.
---, (1998). Vern av konsoliderte lovsamlinger og lover etter katalogregelen
og databasedirektivet. I: Lov og rett, 8, s. 488-503.
---, (1998). Vårt elektroniske verdenshav: det gode ikke-stedet. I: Prosa, 4, s.
40-43.
---, Anne Lise Ryel og John Stanghelle, (1998). To mistenkelige personer. I:
Finslo, S. (red.) Ved redaktør forstås...: redaktørinstituttets status 1998.
Oslo, Norsk redaktørforening, s. 173-191.
---, (1999). Bilder av virkeligheten. I: Aftenposten, 10.oktober.
---, (1999). Bondevett rimer på Internett. I: Avis 1, 18.august.
---, (1999). Copyright in electronic Commerce and Private international law.
I: Kaestner, J. (red.) Legal aspects of intellectual property rights in electronic commerce: 2nd ECLIP workshop proceedings. München, Verlag
CH Beck, s. 33-42.
---, (1999). Data protection, jurisdiction and the choice of law. I: Privacy of
personal data, information technology and global business in the next
millenium: International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Hong Kong: Conference proceedings. Hong Kong, Office of the
Privacy Commissioner for Personal Data, s. 270-280.
---, (1999). Data Protection, Jurisdiction and the choice of law. I: Privacy
Law and Policy Reporter, s. 92-98.
---, (1999). Den rasende Roland. I: Avis 1, 22.desember.
---, (1999). Den siste vilje. I: Juristkontakt, 9/10, s. 41-44.
---, (1999). Dobbeltblink for fremtiden. I: Natur & vitenskap, 2, s. 82.
---, (1999). Drømmenes århundre: kåseri i NRK Radio P2. 27.desember
---, (1999). eboken er her! I: Avis 1, 21.april.
---, (1999). Flyvetanker om konvergens. I: Avis 1.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
57
---, (1999). The future: life long learning or functional illiteracy. I: The art
of the impossible?: mulitlingualism and access to cyberspace. Oslo, The
norwegian national commission for UNESCO, s. 29-38.
---, (1999). Future Models for co-operation between libraries and publishers. I: Convergence in the digital age: challenge for libraries, museums
and archives: proceedings of a conference held in Amsterdam on 13-14
August 1998. Luxembourg, European Commission, s. 119-130.
---, (1999). Grenseløs handel. I: Dagens næringsliv, 18. og 19. desember.
---, (1999). Haren og skilpadden. I: Årsmelding 1998: Norsk kulturråd. s.
6-7.
---, (1999). Himmelens jukeboks. I: Avis 1, 24.november.
---, (1999). I skuddet. I: Avis 1, 27.oktober.
---, (1999). Impact of Legal information Automatisation on the Practise of
an Attorney. I: Kuwait first conference on legal and judicial Informatics.
Kuwait, Ministry of Justice, s. 45-59.
---, (1999). Inn i et nytt årtusen. I: Rogne, V. [et al.] (red.) Århundrets HvemHva-Hvor. Oslo, Schibsted, s. 488-489.
---, (1999). Internettet. I: Forhandlingene ved det 35.nordiske juristmøtet i
Oslo 18.-20.august 1999 - del 1. Oslo Det norske lokalstyret, s. 33-50.
---, (1999). Lesepenn med ordbøker. I: Avis 1, 1.juni.
---, (1999). Lex Informatica. I: Visuelt, s. 25.
---, (1999). Lex Informatica. I: Dagens næringsliv, 20. og 21.november.
---, (1999). Redaktøransvar på Internett. I: Avis 1, 13.oktober.
---, (1999). Reise pr faks. I: Avis 1, 5.mai.
---, (1999). Settopp? Nettopp? I: Avis 1, 16.juni.
---, (1999). Sympatiske dataskurker. I: Computerworld, 23, s.10
---, (1999). Vurdering av opphavsrettslig krenkelse av datamaskinprogrammer: et praktisk perspektiv. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s.
281-299.
---, (1999). Konvergens. Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene.
Statens forvaltningstjeneste, (NOU - Norges offentlige utredninger,
1999) [utvalgsmedlem]
58
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Andrew J. I. Jones, (1999). The Seventh International Conference on
Artificial Intelligence and Law. New York, Association for Computing
Machinery, XII, 220 s.
---, (2000). 2001. I: Dagens næringsliv, 30.12.2000-1.1.2001.
---, (2000). ADR - Alternative Dispute Resolution. I: Business Standard, 4, s.
48.
---, (2000). Akademiske forfatteres rettigheter til egne verk. I: Opphavsrett:
et notat fra et utvalg i Forskerforbundet. Oslo, Forskerforbundet, 16 s.
---, (2000). Automatisk oversettelse. I: Avis 1, 9.februar.
---, (2000). Avgift på lagringsmedia. I: PC world Norge, 13, s. 112-113.
---, (2000). Bilen som sluttbrukerutstyr. I: Avis 1, 6.september.
---, (2000). Boken er død! Leve boken! I: Dagens næringsliv, 22. og 23.juli.
---, (2000). Da boken ble til. I: Avis 1, 18.oktober.
---, (2000). De usynlige eksemplarene. I: PC world Norge, 7, s. 104-105.
---, (2000). Den analytiske maskin. I: Avis 1, 4.oktober.
---, (2000). Den levende beretningen. I: Dagens næringsliv, 19. og 20.august.
---, (2000). Den myke maskinen. I: Dagens næringsliv, 25. og 26.mars.
---, (2000). Elektronisk livvest. I: Avis 1, 16.mai.
---, (2000). Elektroniske spor. I: Avis 1, 23.februar.
---, (2000). ePapir. I: Avis 1, 31.desember.
---, (2000). Fagre nye media. I: Aftenposten, 29.februar.
---, (2000). Forord. I: Coll, L. M. and C. A. Lenth (red.) Personopplysningsloven: en håndbok. Oslo, Kommuneforlaget, s. 3-6.
---, (2000). Fra ATK til ATM: fra trafikk- til menneskekontroll. I: PC world
Norge, 2, s. 96-97
---, (2000). Fra kanal til collage. I: Dagens næringsliv, 16. og 17. september.
---, (2000). Hotellkonkurranser. I: Avis 1, 14.juni.
---, (2000). Hva er kunst? I: Dagens næringsliv, 2. og 3. desember.
---, (2000). Hvorfor Napster er et problem. I: PC world Norge, 9, s. 112113.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
59
---, (2000). Informasjon. I: Dagens næringsliv, 29.april og 1.mai.
---, (2000). Internett som menneskerett. I: PC world Norge, 11 s. 120-121.
---, (2000). Klubben Dumas. I: Avis 1, 26.april.
---, (2000). Krøllalfa. I: Avis 1, 27.november.
---, (2000). Kulturpolitikk? I: Dagens næringsliv, 24. og 25.juni.
---, (2000). Lex informatica. I: Lov&Data, 61, s. 1.
---, (2000). Lovlig på nett. I: Dagens næringsliv, 29. og 30. januar.
---, (2000). Lovvalg og Internett. I: PC world Norge, 5, s. 112-113.
---, (2000). Mer enn rimelig...: annenopposisjon til Ruth Vatvedt Fjelds doktoravhandling «Rimelig ut fra sakens art: om tolkning av ubestemte adjektiv i regelgivende språk». I: Norsk lingvistisk tidsskrift, 2, s. 211-258.
---, (2000). Nordisk kultur i møte med fremtiden. I: Cranfield, V. [et al.].
Nordisk værdigrundlag og nordisk identitet: Nordisk ministerkonference
24.-25.august 2000. København, Nordisk ministerråd, s. 31-42.
---, (2000). Om hav og fisk. I: Avis 1, 12.januar.
---, (2000). Om å «bryte en beskyttelse-». I: PC world Norge, 3, s. 112-113.
---, (2000). Om å tegne barter på Mona Lisa: forord. I: Danbolt, G. (red.)
Blikk for bilder: formidling av billedkunst til barn og unge. Oslo, Norsk
kulturråd.
---, (2000). Personopplysningsloven. I: Dagens næringsliv, 26. og 27.februar.
---, (2000). Redd skogen, bort med avisen. I: Avis 1, 26.januar.
---, (2000). Regulation and Self-Regulation in Data Networks:The Role or
Rule of law in the information society. I: Wiebe, A. (red.) Regulierung in
Datennetzen: Referate aus dem Symposium aus Anlass des 60. Geburtstages von Wolfgang Kilian. Darmstadt, S. Toeche-Mittler Verlag, s.
75-85.
---, (2000). Rom med utsikt. I: Avis 1, 22.mars.
---, (2000). Sagaen om Shef! I: Avis 1, 30.september.
---, (2000). Sensorene kommer! I: Avis 1, 1.november.
---, (2000). Starck! I: Avis 1, 23.august.
---, (2000). Storemor ser deg. I: Avis 1, 5.april.
60
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2000). Takk, unnskyld og hjelp. I: Avis 1, 31.mai.
---, (2000). Verdens hukommelse. I: Dagens næringsliv, 4. og 5. november.
---, (2000). Ytringsfrihet og internet. I: Dagens næringsliv, 27. og 28.mai.
---, (2000). Ytringsfrihet og opphavsrett: ytringsfrihet som forutsetning for
kunstnerisk utfoldelse. I: Bjørlykke, O. S. and m.fl. (red.) Kunsten å rulle
en stein: Norsk kunstnerråd 1940-2000. Oslo, Forlaget Bonytt, s. 48-57.
--- og Weje Sandén, (2000). IT-boken 2000/2001. Oslo, Freebook, 154 s.
---, (2001). Bare et nummer... I: Dagens Næringsliv, 8.-9.desember.
---, (2001). Brøyte seg e-rydning. I: PC world Norge, 2, s. 96-97.
---, (2001). Convergence - and Some Possible Consequences for Copyright
and Right Holders. I: Computer und Recht International, 4, s. 104-111.
---, (2001). Da juristene ble datapionerer: Lovdata 20 år. I: PC world Norge,
10, s. 96-97
---, (2001). Den første trykte boken. I: Dagens Næringsliv, 14.-15.juli.
---, (2001). Den levende Frankenstein. I: Dagens Næringsliv, 3.-4.november.
---, (2001). Det nye opphavsrettsdirektivet. I: PC world Norge, 8, s. 80-81.
---, (2001). Det nye opphavsrettsdirektivet. I: PC World Norge, 8, s. 104111.
---, (2001). Digitale objekter. I: Industry Standard.
---, (2001). Elektronisk domstol. I: Dagens Næringsliv, 19.-20.mai.
---, (2001). Elementært, min kjære Topshe. I: Avis 1, 2.mai.
---, (2001). En milepæl for opphavsretten. I: Dagens Næringsliv, 21.-22.april.
---, (2001). Et alvorlig tellerskritt. I: Avis 1, 14.mars.
---, (2001). Fantasimuseet. I: Dagens Næringsliv, 24.-25.mars.
---, (2001). Flott høst. I: Dagens Næringsliv, 8.-9.september.
---, (2001). Flyterminalløp. I: Avis 1, 5.september.
---, (2001). Garborg og fremtiden. I: Avis 1, 31.januar.
---, (2001). Gjenoppdagelse av perspektivet. I: Aftenposten, 13.oktober.
---, (2001). Hjelmkrabber og kyborger. I: PC world Norge, 6, s. 96-97.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
61
---, (2001). Hverdagsdramaturgi. I: Avis 1, 18.april.
---, (2001). Hvordan kan en kunstpolitikk se ut? I: Lund, C., et al. (red.)
Kunst, kvalitet og politikk: rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse
2000. Oslo, Norsk kulturråd, s. 55-74.
---, (2001). The identification of applicable law and liability with regard to
the use of protected material in the digital context. I: Walden, I. and
J. Hörnle (red.) E-commerce law and practice in Europe. Cambridge,
Woodhead Publishing Limited,
---, (2001). Impact of legal information automatisation on the practice of an
attorney. I: Wahlgren, P. (red.) IT og jurautdannelsen: Nordisk årbog i
retsinformatik 2000. København, Jurist- og økonomforbundets forlag, s.
95-109.
---, (2001). Impact of legal information automatisation on the practice of an
attorney. I: Savoir innover en droit: concepts, outils, systèmes - Hommage à Lucien Mehl. Paris, La documentation francaise, s. 105-118.
---, (2001). Innføring i telekommunikasjonsrett. Oslo, Cappelen akademisk
forl., 379 s.
---, (2001). Intellectual property in the ‘new’ music industry. I: Ready to
make money on the Net. s. 6-7.
---, (2001). Intelligent støv. I: Avis 1, 3.januar.
---, (2001). Kodeknekkerne ved Station X. I: Dagens Næringsliv, 3.juli.
---, (2001). Kom her skal du se, bestefar. I: Horisont, 3, s. 94-107.
---, (2001). Koselig norsk. I: Avis 1, 28.februar.
---, (2001). Krim på datamaskiner. I: Dagens Næringsliv, 6.-7.oktober.
---, (2001). Kyborger. I: Avis 1, 14.november.
---, (2001). Lille speil på veggen der. I: PC world Norge, 12, s. 12.
---, (2001). Lov og rett på internett. I: Hvem, hva, hvor 2002. Oslo, Schibsted, s. 164-165.
---, (2001). Lovdata 20 år: Da juristene ble datapionerer. I: PC world Norge,
10.
---, (2001). Metainformasjon og internett. I: Magma, 3, s. [19]-30
62
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2001). Metainformasjon og internett: Frem med stigen! I: Bygrave, L. A.
(red.) Yulex 2001. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 7-19.
---, (2001). Moderne og blåøyd. I: Avis 1, 13.juni.
---, (2001). Moderne røverspråk. I: Dagens Næringsliv, 3.-4.mars.
---, (2001). Nettsider og opphavsrett. I: Optikeren, 7, s. 27-28.
---, (2001). Noen som passer for deg. I: Avis 1, 17.oktober.
---, (2001). Om å lese bruksanvisninger. I: Avis 1, 3.oktober.
---, (2001). Pese og andre jubileum. I: Avis 1, 22.august.
---, (2001). Plakatpoesi. I: Avis 1, 29.november.
---, (2001). POL skal beskytte oss. I: Dagens Næringsliv, 1.februar.
---, (2001). Redaktøransvar for Internettet? I: PC world Norge, 4, s. 112-113
---, (2001). Rettsinformasjonens utvikling i Europa: Det store bildet. I:
Rättsinformation under 2000-talet - Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy. Stockholm, IT-kommissionen, s. ?
---, (2001). Rom til å tenke med. I: Avis 1, 17.januar.
---, (2001). Skyld på telefonen! Skyld på ITK! I: Andersen, K. (red.) Mangfold: lesestykker for framtida. Oslo, Gyldendal, s. 8-15.
---, (2001). Spådomsrekord? I: Avis 1, 15.september.
---, (2001). Svømmende husdyr - havets gull. I: Investor, 3, s. 6.
---, (2001). Takk! I: Årsmelding 2000: Norsk kulturråd. s. 6.
---, (2001). Titt deg! I: Avis 1, 14.februar.
---, (2001). Trollmannen fra Jordsjø. I: Avis 1, 16.mars.
---, (2001). Våre mange språk. I: Avis 1, 12.desember.
---, (2001). Øye, øre, hånd... I: Avis 1, 26.mars.
---, (2002). Alfakrøll og leirkrukker. I: PC World Norge, 7, s. 10.
---, (2002). Bestemmelser om innsynsrett i familieretten, særlig om ektskapsloven § 39. I: Bull, K. S., et al. (red.) Bonus pater familias: festskrift til
Peter Lødrup, 70 år. Oslo, Gyldendal, s. 157-169.
---, (2002). Det skjeve tårn i PISA? I: Bok og samfunn, 1, s. 9.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
63
---, (2002). Det ulovfestede personvern relatert til en kommunikasjonsmodell.
I: Lødrup, P. (red.) Rettsteori og rettsliv: festskrift til Carsten Smith til
70-årsdagen 13.juli 2002. Oslo, Universitetsforlaget, s. 97-111.
---, (2002). Elektronisk pikkolo. I: PC world Norge, 11, s. 10.
---, (2002). Et skip med sjel. I: Impuls: Tidsskrift for psykologi, 1, s. 29-31.
---, (2002). forskning.no - til tilgjengelighetens pris. I: Forskning.no: nettavis
med nyheter fra norsk og internasjonal forskning,
---, (2002). Fremtidens ikonografi. I: Pedagogisk profil, 1, s. 10-12.
---, (2002). Hjemmekino og bortefjernsyn. I: Dagens Næringsliv, 10.-11.
august.
---, (2002). Idéens skål! I: I begynnelsen var idéen: Styrbjørn årsrapport
2001. Oslo.
---, (2002). Intellectual property exclusive access rights and some policy implications. I: Scandinavian studies in law ; 42. S. 31-48.
---, (2002). Intellectual Property, Esclusive Access Rights and Some Policy
Implications. I: Scandinavian Studies in Law s. 31-48.
---, (2002). Juridiske oppfinnelser. I: Dagens Næringsliv, 26.-27.april.
---, (2002). Katzenjammer Kids. I: Dagens Næringsliv, 12.-13.januar.
---, (2002). Konvergensens museum. I: Dagens Næringsliv, 19.-20.oktober.
---, (2002). Kunstig intelligens: de vennlige maskinene. Oslo, Kreab.
---, (2002). Kybernetikk og datakrim. I: PC world Norge, 3.
---, (2002). Le «droit d’accès»: renouveau ou évolution. I: ALAI 2001 USA,
Actes du Congrès de l’ALAI. New York, Columbia University, School of
Law, s. 316-345.
---, (2002). Materialsamling om «infomediarett» i bokform: anmeldelse. I:
Juristkontakt, 6, s. 24-26.
---, (2002). Moderne fingeravtrykk. I: Dagens Næringsliv, 18.juni.
---, (2002). Nettets lover. I: Dagens Næringsliv, 16.-17.februar.
---, (2002). The New or Evolving «Access Right». I: ALAI 2001 USA: Proceedings of the ALAI Congress. New York, Columbia University, School
of Law, s. 288-315.
64
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2002). Norway: The Pool Box Deicsion. I: IRIS Legal Observations of
the European Audiovisual Observatory.
---, (2002). Personvern. I: Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og
internasjonal forskning.
---, (2002). Publicatio legis. I: Dagens Næringsliv.
---, (2002). Rooms for thought. I: Grønvold, U. (red.) The new Bibliotheca
Alexandrina. Oslo, The Norwegian Museum for Architecture, s. 69-78.
---, (2002). Saken om de usynlige kopiene. I: Forskning.no: nettavis med
nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
---, (2002). SARA og rettslige vurderinger. I: Forskning.no: nettavis med
nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
---, (2002). Selfangst og e-handel. I: PC World Norge, 5, s. 12.
---, (2002). Selvstendighet på spill, eller storm i en Østersjø. I: PC world
Norge, 1, s. 12.
---, (2002). Smilets interiør. I: Granlund, L. [et al.] (red.) Angell 2002. Oslo,
Gyldendal, s. 114-123.
---, (2002). Speilbilder av speilbildene. I: Dagens Næringsliv, 14.-15.september.
---, (2002). Våtvare og digitale kopier. I: PC world Norge, 8, s. 10.
---, (2003). Alais! I: 10.Trondheim gruppe, s. 6-7.
---, (2003). Alais! I: Trønderspeideren, 5, s. 12-14.
---, (2003). Boken i Internettets tidsalder. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2003.
Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 75-82.
---, (2003). Brevbrudd, data og DVD. I: Lov&Data, 73, s. 3.
---, (2003). Copymarks: a suggestion for simple management of copyrighted
material. I: Bing, J. and G. Sartor (red.) The Law of electronic agents:
legal contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical
behaviour between infohabitants in the information trading economy of
the Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298 Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, s. 185-222.
---, (2003). Dataprogram - vare eller tjeneste. I: PC world Norge, 10.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
65
---, (2003). Deposit, Copyright and the Notion of a ‘Document’. I: Alexandria, 3, s. 171-174.
---, (2003). Immaterialrettslige aspekter ved elektroniske agenter. I: Andersen, M. B., et al. (red.) Festskrift til Mogens Koktvedgaard. København,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 43-62.
---, (2003). Lille speil på veggen der. I: PC world Norge, 14.
---, (2003). Lovely Rita, Meter Maid. I: Business Standard, 57.
---, (2003). «Metatagger og ‹mellommmenn›». I: PC world Norge, 2, s. 12.
---, (2003). Nettets urinnvånere. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2003. Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 35-36.
---, (2003). Offentlighetsloven og datamaskinbaserte systemer: Særlig om
dokumentbegrepet. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 127 s.
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/03)
---, (2003). The Policies of Legal Information Services: A Perspective of Three
Decades with special Reference to Developing Countries. I: Bygrave, L.
A. (red.) Yulex 2003. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 75-82.
---, (2003). The policies of legal information services: A pespective of three
decades. I: Mirfield, P. and R. Smith (red.) Essays for Colin Tapper. London, LexisNexis Butterworth, s. 147-158.
---, (2003). Romingeniøren. I: Ingeniør Knut Berg på eventyr, 1.
---, (2003). Tal av den nordika juristpristagaren. I: Förhandlingarna vid det
36. nordiska juristmötet i Helsingfors 15.-17.augusti 2002 / utgivna av
lokalstyrelsen för Finland. . Jyväskylä, Kirjapaino.
---, (2003). Tiårsjubileum for <IMG>. I: PC world Norge, 6,
---, (2003). Vern av opphavsrett og nærstående rettigheter. I: NOU - Norges
offentlige utredninger, 27, 26-30.
--- og Giovanni Sartor (red.), (2003). The Law of electronic agents: legal
contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the
Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298. Oslo, Norwegian
Research Center for Computers and Law, 222 s. (CompLex, 04/03)
66
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Giovanni Sartor, (2003). Lovely Rita: A Scenario. I: Bing, J. and G.
Sartor (red.) The Law of electronic agents: legal contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants
in the information trading economy of the Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 11-22.
---, (2004). Agenter: nettets urinnvånere. I: MorgenDagen: onsdag 1. mars
2034 uke 11 årgang 30. Mediebedriftenes landsforening.
---, (2004). Baccalà mantecato. I: Horisont: næringspolitisk skriftserie, 4, s.
60-65.
---, (2004). Boken i Internettets tidsalder. I: Bjorli, T. and G. Guttormsgaard
(red.) Lysten og hemmeligheten. Oslo, Pax Forlag, s. 34-39.
---, (2004). Copymarks: A Suggestion for Simple management of copyrighted
material. I: International review of law computers & technology, 3, s.
347-375.
---, (2004). Decision on linking to file sharing services. I: IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2, s. 15.
---, (2004). Den elektroniske titteren. I: TDC Business, s. 16-17.
---, (2004). «Electronic Agents and intellectual property Law». I: Artificial
intelligence and law, 12, s. 39-52.
---, (2004). Free education v. Cost of text books. I: Computer Law Review
International.
---, (2004). Har du forsøkt å avlytte et ark papir? I: MorgenDagen: onsdag 1.
mars 2034 uke 11 årgang 30. Mediebedriftenes landsforening.
---, (2004). Internationalisation and constant change. I: Scandinavian studies
in law, s. [11]-30.
---, (2004). Law and hyperstructures: some notes. I: Taeger, J. and A. Wiebe
(red.) Informatik, Wirtschaft, Recht: Regulierung in der Wissengesellschaft: Festschrift für Wolfgang Kilian zum 65. Geburtstag. BadenBaden, Nomos, s. 17-38.
---, (2004). Offentlighetslovens dokumentbegrep. I: Lov og rett, 10, s. 606619.
---, (2004). People and paper. I: MorgenDagen: onsdag 1. mars 2034 uke 11
årgang 30. Mediebedriftenes landsforening.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
67
---, (2004). Regulering av ytringer på Internettet. I: Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern: rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003. København,
Nordisk ministerråd, s. 177-191.
---, (2004). Regulering av ytringer på Internettet. I: Lov og rett, 1/2, s. 3-20.
---, (2004). The Riddle of the Robots. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken
(red.) Yulex 2004. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 7-24.
---, (2004). Saken om Bodil L. I: Multimedia!: et magasin fra PC World
Norge, 8, s. 10.
---, (2005). Anmeldelse [av Fragmenter til en lærebok i opphavsrett / OleAndreas Rognstad i samarbeid med Birger Stuevold Lassen]. I: Lov og
rett, 4, s. 250-256.
---, (2005). Biometri: Fingeravtrykk og Pudd´nhead Wilson. I: Lov&Data,
83, s. 1.
---, (2005). Code, Access and Control. I: Klang, M. and A. Murray (red.) Human Rights in the Digital Age. London, Glasshouse Press, s. 203-217.
---, (2005). Computerised Legal Information Services in Norway. I: Information, Wissenschaft und praxis, 4, s. 225-226.
---, (2005). Daktyloskopi. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, s. 2588.
---, (2005). „En svart boks av speil“. I: Skattebetaleren, s. 39.
---, (2005). Endringer i åndsverksloven. I: Lov&Data, 83, s. 4.
---, (2005). Enquire Within Upon Everything. I: Lov&Data, 84, s. 34.
---, (2005). «Forbud mot tilskyndelse til selvdrap: en kommentar». I: Suicidologi, 2, s. 19.
---, (2005). Hva kan vi lære av 1890? I: PC world Norge, 79, s. 10.
---, (2005). Implementing the Copyright Co-ordination Directive in Norway.
I: Computer Law Review International, 4, s. 107-109.
---, (2005). Intelligent støv. I: Begeistring!, 1, s. 9.
---, (2005). Kapteinens jul: en mediehistorisk julefortelling. I: Lov&Data, 84,
s. 12.
---, (2005). Jules Verne: Klarsynt - og pinlig nøyaktig med detaljer. I: Aftenposten, 2. april.
68
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2005). Kunnskap. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2005.
Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 7-11.
---, (2005). Legemet som data. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 8, s.
1128.
---, (2005). Liability for File Sharing Services Connect Direct. I: Computer
Law Review International, 4, s. 121-123.
---, (2005). Liability for Uploading Textbooks to the Internet. I: Computer
Law Review International,
---, (2005). «MP3-loven». I: Lov&Data, 82, s. 18.
---, (2005). The National Library - A Love Affair. I: Egeland, L. [et al.] (red.)
Knowledge and culture: Norwegian libraries in perspective. Oslo, The
National Library of Norway, ABM utvikling, s. 18-28.
---, (2005). The Norwegian National Library: Poised on the Threshold of the
Twenty-First Century. I: Alexandria, 3, s. 123-132.
---, (2005). Personvernproblemer knyttet til kildebruk for biografier. I: Årbok
2004 / Det norske videnskaps-akademi. s. [455]-470.
---, (2005). Rettslig regulering av datasikkerhet - et opphavsrettslig perspektiv. I: Jansen, A. and D. W. Schartum (red.) Informasjonssikkerhet Rettslige krav til sikker bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 275294.
---, (2005). Striden om MP3-loven. I: PC World Norge,
---, (2005). Sykehuset, min venn. I: Tidsskriftet sykepleien, s. 28-29.
---, (2005). Festen over for Giske. I: Abm, 2, s. 35.
---, Eirik Djønne og Hans Marius Graasvold, (2005). Utkast til en bok i skribentrett. Oslo, Fondet til fremme av forskning på privatrettens område,
II, 83 s.
--- og Thomas Dreier (red.), (2005). ”The answer to the machine is in the
machine” and other collected writings by Charles Clark. Oslo, Norwegian Research Center for Computers and Law, 256 s. (CompLex, 04/05)
--- og Trygve Madsen, (2005). Østfold fylkeskommune i samarbeid med Den
norske opera, Det norske blåseensemble og Halden kommune presenterer: Aurora. [Halden], Østfold fylkeskommune, [8] s.
---, (2006). Banna Bein: Fakta fra Verden. I: 125 Fakta fra Verden, s. 4-6.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
69
---, (2006). Calculating the cases of the widow Brandt. I: Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon. Suomalainen Lakimiesyhdistys, s.
255-266.
---, (2006). Computers and law: some beginnings. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 9-27.
---, (2006). De usynlige eksemplarene. I: Lov&Data, 87, s. 12.
---, (2006). Det stjerner er laget av. I: Tidsskriftet sykepleien, s. 6-7.
---, (2006). «Do-do-dog «Do-do-Dodgson». I: Illustrerte klassikere, 2, s. 6264.
---, (2006). Fra IRI til SERI. I: Lov&Data, 87, s. 22.
---, (2006). Historisk søking. I: Lov&Data, 86, s. 14.
---, (2006). Ikke anonym på Internett? I: PC world Norge, 9, s. 8.
---, (2006). Kong David, folketellinger og personvern. I: Lov&Data, 88, s.
31.
---, (2006). Logikk, jus og bordskikk. I: Lov&Data, s. 16-17.
---, (2006). Noen ganske små juridiske jubileer. I: PC world Norge, 1, s. 8.
---, (2006). Norway: Online Meta-Search-Service As Unfair Competion. I:
Computer Law Review International, 5, s. 155-156.
---, (2006). Om noen av rettsinformasjonens helter - og juridiske bibliotek. I:
Danbolt, K., et al. (red.) På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo, Det juridiske fakultetsbibliotek, s. 55-62.
---, (2006). Om å holde elefanter på avstand. I: Fjørtoft, L. E. (red.) Personvernveiledning: Risikostyring og revisjon. Norges Interne Revisorers
Forening, 5 s.
---, (2006). Overvåking. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, s. 1016.
---, (2006). «... snorkningen i bakgrunnen ...»: Fra leirtavler til skjerm. I:
Tobias, 1, s. 8-12.
---, (2006). Trafikkdata mot terrorisme. I: PC world Norge, 5, s. 10.
---, (2006). Trust and legal certainty in electronic commerce: an essay. I: Sjöberg, C. M. and P. Wahlgren (red.) Festskrift till Peter Seipel. Stockholm,
Norstedts juridik, s. 27-49.
70
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2006). Vampyrers personvern. I: Lov&Data, 86, s. 28-29.
---, (2006). Vampyrers rettsvern. I: Lov&Data, 86, s. 14.
---, (2006). Verdens første ”bug”. I: Lov&Data, 86, s. 23.
---, Hans Marius Graasvold og Eirik Djønne, (2006). Norsk skribentrett.
Oslo, Universitetsforlaget, 304 s.
--- og Tobias Mahler, (2006). Contractual Risk Management in an ICT Context Searching for a Possible Interface between Legal Methods and Risk
Analysis. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Unipub
forlag, s. 117-138.
--- og Tobias Mahler, (2006). Contractual risk management in an ICT context searching for a possible interface between legal methods and risk
analysis. I: Scandinavian Studies in Law, s. 339-357.
---, (2007). 25 år med SPAM. I: Lov&Data, 90, s. 11.
---, (2007). Compensation for reproduction of internet files. I: Computer
Law Review International, 5, s. 158-159.
---, (2007). Computers and Law: Some beginnings. I: IT - Information Technology: Methoden und innovative Anwendungen der Informatik und
Informationstechnik, 2, s. 71-81.
---, (2007). Copyrights in a Time of Upheaval. I: NB21, s. 76-78.
---, (2007). Fildeling på norsk. I: NOPA, s. 12-14.
---, (2007). ”Flere oppslag”. I: Gisle, J. (red.) Jusleksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget,
---, (2007). Fremtiden på spill. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.)
Yulex 2007. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 7-15.
---, (2007). Gjensyn med enkefru Brandt. I: Frantzen, T., et al. (red.) Rett og
toleranse: festskrift til Helge Johan Thue: 70 år. Oslo, Gyldendal Akademisk, s. 165-174.
---, (2007). ”Hvo, som krænker Privatlivets Fred...”. I: Lov&Data, 91, s. 12.
---, (2007). Innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur - en rettslig innføring. I: Ueland, T. and G. Arnestad (red.) Lidvin - rett og slett. Førde,
Selja forlag, s. 130-148.
---, (2007). ”Kunnskap”, ”Spillet på skjermen”. I: Eide, T. and T. W. Tørjesen (red.) Ord for alt 6. Oslo, Cappelen.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
71
--- (red.), (2007). Kunnskapens vilkår: Akademikernes 10-årsjubileum 19972007. [Oslo], Akademikerne, 81 s.
---, (2007). [Innledning]. I: Lentz, E. (red.) Mms Tv. [Oslo], Multi Press.
---, (2007). Myten om Warren og Brandeis. I: Lov&Data, 89, s. 18.
---, (2007). Natilus x 4. I: Julehefte for store og små. Flux forlag.
---, (2007). Norway: File-sharing using Bit Torrent - thepiratebay.no. I: Computer Law Review International.
---, (2007). Også for en jurist er i dag i går i morgen. I: PC world Norge, s.
10.
---, (2007). Opphavsrett i en brytningstid. I: NB21, 1, s. 22-26.
---, (2007). Romingeniøren. I: Ingeniør Knut Berg på eventyr.
---, (2007). Utskrifter fra Internettet -- forholdet til åndsverkloven. I: Nytt i
privatretten 3, s. 11-16.
---, (2007). Vern av privatlivet til offentlige personer. I: Tidsskrift for erstatningsrett, 3, s. 147-150.
--- og Jan Rosén, (2007). Utlåtande över Viveca Stills doktorsavhandling DRM och upphovsrättens obalans, Helsingfors 2007. I: Tidskrift utgiven
av juridiska föreningen Finland, 5/6, s. 552-554.
---, (2008). Ansvar for ytringer på nett - særlig om formidlerens ansvar. Oslo,
Universitetsforlaget, 267 s.
---, (2008). Biblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelse I: Lov&Data, 94, s. 12.
---, (2008). Bruk av rettslige informasjonssystemer - fortid, nåtid og fremtid. I: Jansen, A. and D. W. Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på
norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s.
41-62.
---, (2008). Case Translation - LB-2006-27667. I: Digital Evidence and Electrionic Signature Law Review, s. 134-140.
---, (2008). Cheshire-katten. I: Flux julehefte, s. 53-54.
---, (2008). Hullkort og folketelling. I: Lov&Data, 95, s. 1-4.
72
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2008). Introduction to Notions of Sensitive Personal Data. I: Barcelo, R.
[et al.] (red.) Challenges of privacy and data protection law: perspectives
of european and north american law. Brüssel, Bruylant, s. 191-208.
---, (2008). JURIS: Hvordan et rettslig informasjonssystem ble borte. I:
Lov&Data, 96, s. 6.
---, (2008). Let there be LITE: a brief history of legal information retrieval. I:
Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2008. Oslo, Unipub
forlag, s. 21-43.
---, (2008). Overvåking for et trygt samfunn. I: Samfunnssikkerhet, s. 20-21.
---, (2008). The Riddle of the Robots. I: Journal of International Commercial
Law and Technology, 3, s. 197-206.
---, (2008). Sabotasje mot personregistre - legenden bak den norske holdningen til personvern. I: Lov og rett, 7, s. 417-435.
---, (2008). Strømming av åndsverk. Noen opphavsrettslige aspekter ved en
tenkt maskin. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 3, s. 191-200.
---, (2008). Utskrifter fra Internettet - forholdet til åndsverkloven I:
Lov&Data, 93, s. 19.
---, (2009). Biblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelse. I: Bok og bibliotek, 1, s. 67-69.
---, (2009). Building Cyberspace: a brief history of Internet. I: Bygrave, L. A.
and J. Bing (red.) Internet Governance: Infrastructure and institutions.
Oxford, Oxford University Press, s. 8-47.
---, (2009). Copyright protection of computer programs. I: Derclaye, E. (red.)
Research Handbook on the Future of EU Copyright. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, s. 401-426.
---, (2009). Den blinde juristen. I: Køber, M. and K. Rudjord (red.) Bare røre,
ikke se: om Louis Braille, språk og skrift. Oslo, Akademisk Publisering,
s. 71-78.
---, (2009). Does a library need a building. I: Scandinavian Public Library
Quarterly, 2, s. 14-15.
---, (2009). Fremtiden på spill. I: Hjermann, R. and K. Haanes (red.) Barn.
Oslo, Universitetsforlaget, s. 344-352.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
73
---, (2009). The future of the trade in information - and a world history of
the legal types of contracts giving access to information. I: Schartum, D.
W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 9-17.
---, (2009). The heroes of the information age. I: Scandinavian Public Library
Quarterly, 3, s. 14-15.
---, (2009). Informasjon i informasjonsretten. I: Schartum, D. W. and A. G.
B. Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 117127.
---, (2009). Informasjon i informasjonsretten. I: Ugeskrift for retsvæsen, s.
383-388.
---, (2009). Legal Information Services: The Policies of Publishing. I: Peruginelli, G. and M. Ragona (red.) Law via the Internet: free access, quality
of information, effectiveness of rights: proceedings of the 9th international conference «Law via the Internet (30-31 October 2008, Florence,
Italy). Florence, European Press Academic Press, s. 83-95.
---, (2009). Ms Eloise ReQua and the communication of literature. I: Scandinavian Public Library Quarterly, 4, s. 14-15.
---, (2009). The Norwegian DeCSS Decision. I: Lodder, A. R. and A. Oskamp
(red.) Caught in the Cyber Crime Act. Deventer, Kluwer, s. 19-27.
---, (2009). The Norwegian DeCSS Decision. I: Schartum, D. W. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 77-87.
---, (2009). Personvern, ytringsfrihet og IP-adresser. I: Lov&Data, 98, s. 4.
---, (2009). Protecting personal data in wartime: The desctruction of the
alphabetic tabulators in Oslo. I: Computer Law and Security Report, 1,
s. 89-96.
---, (2009). Samtykke til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.
I: Aune, H. [et al.] (red.) Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns
70-årsdag. Oslo, Cappelen s. 45-65.
---, (2009). A sugar cube. I: Scandinavian Public Library Quarterly, 1, s. 1213.
--- og Lee A. Bygrave (red.), (2009). Internet Governance: Infrastructure and
Institutions. Oxford, Oxford University Press, XIV, 246 s. .
74
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Trygve Harvold, (2009). Til minne: Knut S. Selmer. I: Lov&Data, 98,
s. 16.
---, (2010). Citation networks. I: Henrichsen, C., et al. (red.) Ret, informatik
og samfund - Festskrift til Peter Blume. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 17-34.
---, (2010). Den blinde juristen. I: Lov&Data, 1, s. 34-35.
---, (2010). Elektroniske spor. Om samspill mellom personvern og teknologisk utvikling. I: Clemet, K. and J. O. Egeland (red.) Til forsvar for
personvernet. Oslo, Universitetsforlaget, s. 25-42.
---, (2010). «Enn om vi kablet landet? Internettet blir til.». I: P2-Akademiet.
Oslo, Transit, s. 67-76.
---, (2010). Forord. I: Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og
risiko: en kunnskapsoversikt Oslo, Norges forskningsråd,
---, (2010). Let there be LITE: A brief history of legal information retrieval.
I: Paliwala, A. (red.) A history of legal informatics. Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, s. 21-52.
---, (2010). Sabotasje av filmen Max Manus. I: Nytt i privatretten, 3, s. 1-2.
---, (2010). The future of the trade in information and a world history of the
legal types of contracts giving access to information. I: Fernandez-Barrera, M. (red.) Law and Technology - Looking into the Future: Selected
Essays. Firenze, European Press Academic Publishing, s. 271-279.
--- og Mark G. Schoenberg, ([uten år]). Improving regulatory management.
[uten sted], [uten utgiver], 62 bl.
Bjelke, Harald Chr., (1997). Rettslig vern av databaser: med Det norske
meteorologisk[e] institutts databaser som eksempler. Oslo, Tano-Aschehoug, 295, [216] s. (CompLex, 11/97)
Bjerke, Bjørn, (1992). Juriteket. I: Retsinformatik i Norden, 2, s. 13-17.
---, (1993). Nytt fra USA innen reverse engineering av programvare. I:
Lov&Data, 34, s. 7.
---, (1994). ”Reverse engineering” av datamaskinprogrammer: en komparativ fremstilling av opphavsrettslige problemstillinger forbundet med slik
”omvendt utvikling”. Oslo, TANO, III, 140 s. (CompLex, 09/94)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
75
---, (1994). Opphavsrettslige problemstillinger forbundet med omvendt
utvikling av datamaskinprogrammer. [Oslo], [B. Bjerke], 103 bl. [Studentavhandling]
---, (1995). A critical commentary on the limitations on reverse engineering
of computer programs in Norway and the European Union. I: Bing,
J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 349-366.
Blanck, Lars Jakob, (1972). Personlighetsvern og databehandling [upublisert]. Oslo, 2 bl. 13 s.
--- (red.), (1972). The first International Oslo Symposium on Data Banks
and Society: the proceedings, including the papers presented by Klaus
Lenk ... [et al.]. Oslo, Universitetsforlaget, 150 s.
---, (1974). Svensk datalov og datainspeksjon som skal verne om den enkeltes
personlige integritet. I: Lov og rett, 2, s. 84-91.
---, (1974). Litt om rettsanvendelse [upublisert]. [Oslo], 6 s.
---, (1975). Skjønn og regelanvendelse i forvaltningen. [Oslo], [L.J. Blanck],
157 bl.
---, Ragnar Dag Blekeli og Cato Schiøtz, (1975). Personvern og offentlig
forvaltning: en studie av Direktoratet for sjømenn Oslo, 202 s. (Jus og
EDB, 11)
---, (1976). Regelanvendelse, delegasjon og desentralisering. Oslo, Institutt
for privatrett, 25 bl.
---, Knut S. Selmer og Lars Borge-Andersen, (1976). Noen rettslige aspekter i
forbindelse med innføring av identitetskort. Oslo, 58, 59 s. (Stensilserie/
Institutt for privatrett, 49)
---, Ola Kjær og Tom Kolvig, (1977). Lønnsskattordningen. Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, 108 s. (Jus og EDB, 22)
---, (1978). Skjønn, regelanvendelse, og datamaskinassistert saksbehandling i
forvaltningen. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
66 s. (Jus og EDB, 31)
---, (1979). Personvern - nytt navn på «gamle» rettsspørsmål? I: Lov og rett,
s. 117-123.
---, (1980). Dommer og kjennelser i EDB-rett. [Oslo], Universitetsforlaget,
III, 237 s.
76
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1980). Computers, discretion and legal decision-making in public administration. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and
law. Oslo, Universitetsforlaget, s. 314-341.
Blekeli, Ragnar Dag, (1974). Individ og informasjonsbehandling. I: Administrasjonsnytt, 6, 7 s.
---, (1974). Uttalelse om prosjektet «Sosialdata Fase 2». Oslo, 10 s.
---, (1974). Individ og informasjonsbehandling. I: Ingeniørnytt, 21, 7 s.
--- og Knut S. Selmer, (1974). To artikler om individ og informasjonsbehandling. Oslo, 66 bl. (Jus og EDB, 7)
---, Lars Jakob Blanck og Cato Schiøtz, (1975). Personvern og offentlig
forvaltning: en studie av Direktoratet for sjømenn Oslo, 202 s. (Jus og
EDB, 11)
---, (1976). Norske legeholdninger til personvern og EDB. I: Norddata 76, s.
1212-1224.
---, (1976). Personvern og datasystemer. [Oslo], 5 s.
---, (1977). Individet og politiet: om planene for automatisering av fingeravtrykksregisteret ved kriminalpolitisentralen. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 20 s.
---, (1977). Informasjonssystemer, forvaltning og klienter: sluttrapport fra
prosjektet med samme navn, IFK-prosjektet. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 71 s. (Jus og EDB, 26)
---, (1977). Oversikt over personvernlovgivningen i Norden. Oslo, 5 s.
--- og Knut S. Selmer, (1977). Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget,
311 s.
---, (1978). Legeholdninger til behandling av pasientinformasjon: sluttrapport fra prosjektet PVMSIS: Personvernundersøkelsen i forbindelse
med prøveprosjektet for et meldesystem for infeksjonssykdommer Oslo,
Universitetet i Oslo, Inst.for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [4]
bl.,103 s. (Jus og EDB, 29)
---, (1978). Forvaltningsvedtak og publikumsservice: notat til Utvalget til å
vurdere spørsmålet om desentralisering og effektivisering av offentlig
databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 ”Offentlig databehandling”]. Oslo, Institutt for privatrett, 21 s.
---, (1978). Kommentarer til Telsamrapport 1-3. Oslo, 6 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
77
---, (1979). EDB og forvaltningsutvikling - bind 2. Oslo, Rådet for databehandling i staten, 2)
---, (1979). Framework for the analysis of privacy and information-systems.
I: Information Privacy, 5, s. 214-217.
---, (1979). Contracts between clients and organizations. 3. I: Information
Privacy, 6, s. 265-269.
---, (1979). Utlevering av pasientinformasjon fra leger. Oslo, [R. D. Blekeli],
14, [14] bl.
---, (1980). Patient information-flow. I: Information Privacy, 1, s. 37-41.
Borchgrevink, Mette og Johs. Hansen, (1980). SARA: system for analyse av
rettslige avgjørelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDBspørsmål., [3] bl.,147 s.,[141] bl.,127 s.,[145] bl. (Jus og EDB, 44)
--- og Johs. Hansen, (1980). SARA: a system for the analysis of legal decisions. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and law.
Oslo, Universitetsforlaget, s. 342-375.
---, (1983). EDB i arbeidslivet. Innføring og bruk av edb-teknologi i arbeidslivet - rettsforholdet arbeidsgiver-arbeidstaker. I: Hefte for kritisk
juss, 1/2, s. 21-30.
---, (1984). Ny teknologi i arbeidslivet. [Oslo], [Mette Borchgrevink], 415 s.
---, (1985). Ny teknologi i arbeidslivet. Oslo, Universitetsforlaget, 430 s.
Brække, Anne Kirsti, (1981). Postmonopolet. Oslo, Universitetsforlaget, 51
s. (CompLex 06/81)
---, (1984). Telekommunikasjon - informasjon og monopol. I: Sjöberg, C. M.
and O. Torvund (red.) Juristen i datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984. Stockholm, Norstedt, s. 38-48.
---, (1986). Formidlingsplikt for kabeleier: og andre regler om signaldistribuerte tjenester. Oslo, Universitetsforlaget, 95 s. (CompLex, 01/86)
---, (1986). Telekommunikasjon - også et spørsmål om ytrings- og informasjonsfrihet? I: Retfærd, 34, s. 44-56.
---, (1987). Nye lover om media. I: Lov&Data, 12, s. 2.
78
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1987). Telekommunikasjon - liberalisering eller monopol? I: Beck, S.
and O. Bruun Nielsen (red.) Ret og informationsteknologi - indlæg ved
Nordisk Retsinformatikkonference 27.-28.oktober 1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering. Århus,
Aarhus Universitetsforlag, s. 17-32.
---, (1987). Telemonopol og informasjonsfrihet. I: Lov&Data, 10, s. 2.
--- og Jon Bing, (1988). Satellittfjernsyn. Oslo, TANO, 89 s. (CompLex,
03/88)
---, (1990). Hvem skal styre media? I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum:
20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum.
Oslo, Tano, s. 101-104.
---, (1990). Systematisering av rettsregler. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs
spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års
jubileum. Oslo, Tano, s. 10-25.
---, (1990). Ytringsfriheten og elektroniske medier. I: Mennesker og rettigheter, 2, s. 9-15.
---, (1991). Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenettet. Oslo,
TANO, 184 s. (CompLex, 08/91)
---, (1991). Telekommunikasjonsretten i utvikling. I: Hoff, O.-K. (red.) 20 år
med rettsinformatikk. 20 år i forvandlingens tegn. Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut S. Selmer. Oslo,
Tano, s. 49-59.
--- og Jon Bing, (1992). Telekommunikasjonslovgivningen - mulig fremtidig
struktur. I: (red.) NOU 1992:32 - Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II. Oslo, s. 398-400.
---, (1993). EF og telekommunikasjon - rettslige problemstillinger. I:
Lov&Data, 35, s. 2.
---, (1993). EØS avtalen: felleseuropeisk og nasjonal regulering av telekommunikasjon. I: Blume, P. (red.) Telekommunikasjonsrett: Nordisk årbok
i rettsinformatikk 1993. Oslo, Tano, s. 11-25.
---, (1995). An outlook on Norwegian telecom law: recent regulations and
future tasks. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary
anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo,
Tano, s. 241-285.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
79
---, (1995). Telekommunikasjonsrettslige tekster. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, Avdeling for telekommunikasjon, 34, 41, 10 s.
---, (1996). Telecommunication law: compendium to the ERASMUS/
SOKRATES course. [Oslo], University of Oslo, Norwegian Research
Center for Computers and Law, Department for Telecommunication
Law, 336 s.
Brænd, Harald og Vidar Sørensen, (1982). Oljevern: brukerbehov og kildemateriale. Oslo, Universitetsforlaget, IV,129 s. (CompLex, 02/82)
Bråthen, Bjørn, (1978). Underinstansavgjørelser som rettskilde. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 55,[13] s. (Jus og EDB,
27)
Bull, Jørgen, (1971). Rettslig beskyttelse av dataprogrammer. Oslo, [J. Bull],
69 bl.
---, (1972). Rettslig beskyttelse av dataprogrammer: foredrag ved Datasenteret. Oslo, 12 s.
---, (1972). Legal protection of data programs. Oslo, 14 s.
---, (1973). Rettslig beskyttelse av dataprogrammer: en oversikt og en
nærmere redegjørelse for beskyttelsen etter åndsverkloven § 43 og lov
om markedsføring § 1 Oslo, Universitetsforlaget, IV, 99 s.
---, (1974). En byrettsdom. I: Data, 3, s. 24.
---, (1976). Kort innføring i EDB-kontrakter. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 228 s. (Jus og EDB, 13)
---, (1981). EDB-kontrakter. Oslo, Universitetsforlaget, VI,159 s.
Bygrave, Lee A., (1990). The privacy act 1988: a study in the protection of
privacy and the protection of political power. I: Federal Law Review, 1,
s. 128-153.
---, (1992). En kort oversikt over personvernlovgivningen «down under». I:
Lov&Data, 30, s. 4.
---, (1993). Legal Aspects of Information Security in the Nordic Countries. I:
Information Security in Nordic Countries. København, Nordisk ministerråd, 39 s.
---, (1994). Overview of Norway´s criminal justice system. I: The World Factbook of Criminal Justice Systems. U.S. Departement of Justice, Bureau
of Justice Statistics.
80
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Jens Petter Berg, (1995). Reflections on the rationale for data protection laws. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano,
s. 3-39.
---, (1996). Informasjon som felles ressurs - mulige konsekvenser for regelverk som berører personvern. I: Informasjonsteknologi og nye medier
i den offentlige informasjonens tjeneste: artikler fra dagskonferansen 26.
mars 1996 i Vika Atrium i Oslo. Oslo, Norges forskningsråd, s. 69-85.
---, (1996). Ensuring right information on the right person(s). [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 23 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/96)
---, (1997). Personvern i praksis: Justisdepartementets behandling av klager
på Datatilsynets enkeltvedtak 1980-1996. Oslo, Cappelen, 255 s.
---, (1998). Germany´s Teleservices Data Protection Act. I: Privacy Law &
Policy Reporter, s. 53-54.
---, (1998). Data Protection Reform in Scandinavia. I: Privacy Law and
Policy Reporter, 1, s. 9-12.
---, (1998). Data Protection pursuant to the Right to Privacy in Human
Rights Treaties. I: International Journal of Law and Information Technology, 3, s. 247-284.
---, (1999). Data protection law. Oslo, Universitetet i Oslo, 2 b. (XII, 628 s.).
---, (2000). Selvbestemmelse til besvær? I: Spor, 3, s. 5-7.
---, (2000). Minding the Machine: Art 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling. I: Privacy Law and Policy Reporter, 4, s.
67-76.
---, (2000). Determining Applicable Law pursuant to European Data Protection Legislation. I: Computer Law and Security Report, 4, s. 252-257.
---, (2000). An international data protection stocktake @ 2000. Part I: regulatory trends. I: Privacy Law and Policy Reporter, 8, s. 129-132.
---, (2000). Where have all the judges gone? Reflections on judicial involvement in developing data protection law - Part 1. I: Privacy Law &
Policy Reporter, 1, s. 11-14.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
81
---, (2000). Where have all the judges gone? Reflections on judicial involvement in developing data protection law – Part 2. I: Privacy Law &
Policy Reporter, 2, s. 33-36.
--- og Morten Foss, (2000). International Consumer Purchases through the
Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law. I: International
Journal of Law and Information Technology, 2, s. 99-138.
--- og Kamiel Koelman, (2000). Privacy, Data Protection and Copyright:
Their Interaction in the Context of Electronic Copyright Management
Systems. I: Copyright and Electronic Commerce. The Hague, Kluwer, s.
59-124.
---, (2001). The place of privacy in data protection law. I: University of New
South Wales Law Journal, 1, s. 277-283.
---, (2001). Electronic Agents and Privacy: A Cyberspace Odyssey 2001. I:
International Journal of Law and Information Technology, 3, s. 275294.
---, (2001). Balancing data protection and freedom of expression in the context of website publishing: recent Swedish case law. I: Privacy Law and
Policy Reporter, s. 83-85.
---, (2001). An international data protection stocktake @ 2000. Part II: Core
principles of data protection. I: Privacy Law and Policy Reporter, 9, s.
169-175.
---, (2001). A right to privacy for corporations? - Lenah in an international
context. I: Privacy Law and Policy Reporter, 7, s. 130-134.
---, (2001). Automated profiling: minding the machine: article 15 of the EC
data protection directive and automated profiling. I: Computer Law &
Security Report, 1, s. 17-24.
--- (red.), (2001). Yulex 2001. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 126 s.
---, (2001). Where have all the judges gone?: reflections on judicial involvement in developing data protection law I: Wahlgren, P. (red.) IT og
jurauddannelsen: Nordisk årbog i retsinformatik 2000. København,
Jurist- og økonomforbundets forlag, s. 113-125.
---, (2001). Et grunnlag for utvikling av en helhetlig nasjonal kryptopolitikk.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 3/01)
82
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2001). Et grunnlag for utvikling av en helhetlig nasjonal kryptopolitikk.
Oslo, Unipub, 77 s.
--- og Ann Helen Aarø, (2001). Norway. I: Henry, M. (red.) International
privacy, publicity and personality laws. London, Butterworths, s. 333346.
---, (2002). Balancing data protection and freedom of expression in the context of website publishing: recent Swedish case law. I: Computer Law &
Security Report, s. 56-58.
---, (2002). The 1995 EC Directive on data protection under official review
-feedback so far. I: Privacy Law and Policy Reporter, 7, s. 126-129.
---, (2002). The Technologisation of Copyright: Implications for Privacy and
Related Interests. I: European Intellectual Property Review, 2, s. 51-57.
---, (2002). Privacy-enhancing technologies - caught between a rock and a
hard place. I: Privacy Law and Policy Reporter, 7, s. 135-137.
---, (2002). Online dispute resolution - what it means for consumers. I: Internet Law Bulletin, 8, s. 81-88.
---, (2002). Data protection law - Sweden: Balancing data protection and
freedom of expression in the context of website publishing: recent swedish case law. I: Computer Law & Security Report, 1, s. 56-58.
--- (red.), (2002). Yulex 2002. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 122 s.
---, (2002). Data protection law: approaching its rationale, logic and limits.
Dortrecht, Kluwer, XXVII, 426 s.
---, (2003). Privacy in an International Context: report commissioned by U.S.
National Academies. U.S. National Academies. 25 s.
---, (2003). EC data protection Directive survives first official review. I: Privacy Law and Policy Reporter, 4, s. 74-76.
--- (red.), (2003). Yulex 2003. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 81 s.
---, (2003). The meaning of «data»: a legal issue of growing importance. I:
Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2003. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s.
59-64.
---, (2003). Kryptopolitikk i en brytningstid. I: Godø, H. (red.) IKT etter
dotcom-boblen. Oslo, Gyldendal akademisk, s. 252-278.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
83
---, (2003). Digital Rights Management and privacy - Legal aspects in the
European Union. I: Becker, E., et al. (red.) Digital Rights Management Technological, Economic, Legal and Political Aspects. Berlin, Springer,
s. 418-446.
---, (2004). Privacy Protection in a Global Context - A Comparative Overview. I: Scandinavian Studies in Law, s. 319-348.
---, (2004). Personvern etter 11.september. I: Ekelberg, D. and M. Ludvigsson
(red.) Frihet: samtalen fortsetter. Oslo, Civita, s. 142-159.
---, (2004). Forholdet mellom «biologisk materiale» og «personopplysning»:
en utredning for Personvernnemnda. I: Still, V. (red.) Nye medier - retssikkerhed og teknologi i forandring: Nordisk årbog for retsinformatik
2003. København, Jurist- og økonomforbundets forlag, s. 37-54.
---, Jan Dhont, Maria Veronica Perez Asinari, Yves Poullet og Joel R. Reidenberg, (2004). Safe Harbour Decision Implementation Study. Brüssel,
European Commission, Internal Market DG.
--- og Dag Wiese Schartum, (2004). Personvern i informasjonssamfunnet.
Bergen, Fagbokforlaget, 286 s.
--- og Olav Torvund (red.), (2004). Et Tilbakeblikk på fremtiden: artikler
samlet i anledning Jon Bings 60-årsdag 30.april 2004. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 270 s.
---, (2005). Review of M. Tugendhat QC & I. Christie (eds.), The Law of Privacy and the Media (Oxford: Oxford University Press, 2002). I: International Journal of Law and Information Technology, s. 286-289.
---, (2005). Ensuring respect for privacy on the internet. I: The Right to Privacy - the right to dignity: Proceedings of the 26th International Conference on Privacy and Personal Data protection. Warsaw, Biuro Generalnego Inpektora Ochrony Danych Osobowych, s. 273-276.
---, (2005). Datakriminalitet. I: Schartum, D. W. and A. Jansen (red.) Informasjonssikkerhet: rettslige krav til sikker bruk av IKT. Bergen Fagbokforlaget, s. 295-307.
--- og Graham Greenleaf, (2005). Tasmania´s privacy law due to start. I:
Privacy Law & Policy Reporter, s. 202-203.
---, (2006). Review of M. Klang and A. Murray (eds.), Human Rights in the
Digital Age (London: The Glasshouse Press, 2005). I: Nordisk tidsskrift
for menneskerettigheter, 1, s. 82-86.
84
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2006). Strengthening privacy protection in the Internet environment:
A modest program of action. I: Privacy Law and Policy Reporter, 8, s.
222-226.
---, (2006). The Technologisation of Copyright: Implications for Privacy and
Related Interests. I: Fitzgerald, B. (red.) Cyberlaw. Aldershot, Ashgate, s.
421-427.
---, (2006). The meaning of «Data» and similar concepts: an issue of growing
legal importance. I: Sjöberg, C. M. and P. Wahlgren (red.) Festskrift till
Peter Seipel. Stockholm, Norstedts juridik, s. 117-126.
--- og Graham Greenleaf, (2006). The Adequacy of Protection of Personal
Data in Australia: report commissioned by European Commission, 21st
November 2006. 184 s.
--- og Dag Wiese Schartum, (2006). Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven. Oslo, Justis- og politidepartementet, 226 s.
---, (2007). International perspectives on privacy. I: Waldo, J., et al. (red.) Engaging privacy and information technology in a digital age. Washington,
National Academies Press, s. 366-399.
---, Graham Greenleaf og Nigel Waters, (2007). Strengthening uniform privacy principles: An analysis of the ALRC’s proposed principles. Submission to the Australian Law Reform Commission on Discussion Paper
72 (Review of Australian Privacy Laws). Cyberspace Law and Policy
Centre, University of New South Wales.
---, Graham Greenleaf og Nigel Waters, (2007). Promoting and enforcing
privacy principles: An analysis of ALRC proposals for the role of the
Privacy Commissioner. Submission to the Australian Law Reform Commission on Discussion Paper 72 (Review of Australian Privacy Laws).
Cyberspace Law and Policy Centre, University of New South Wales.
---, Graham Greenleaf og Nigel Waters, (2007). Implementing Privacy Principles: After 20 Years, It’s Time to Enforce the Privacy Act. Submission
to the Australian Law Reform Commission on Issues Paper 31 (Review
of Privacy). Cyberspace Law and Policy Centre, University of New
South Wales.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
85
---, Graham Greenleaf og Nigel Waters, (2007). Closing the privacy-free
zones: An analysis of ALRC proposals concerning Privacy Act exemptions. Submission to the Australian Law Reform Commission on Discussion Paper 72 (Review of Australian Privacy Laws). Cyberspace Law
and Policy Centre, University of New South Wales.
---, (2008). International agreements to protect personal data. I: Rule, J. B.
and G. Greenleaf (red.) Global privacy protection: the first generation.
Cheltenham, Edward Elgar, s. 15-49.
---, (2009). Introduction. I: Bygrave, L. A. and J. Bing (red.) Internet Governance: Infrastructure and institutions. Oxford, Oxford University Press,
s. 1-7.
--- og Jon Bing (red.), (2009). Internet Governance - Infrastructure and Institutions. Oxford, Oxford University Press, 246 s.
---, (2009). NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Oslo, Departementenes servicesenter [utvalgsmedlem]
--- og Amanda Hubbard, (2009). Internet Governance goes Global. I: Bygrave, L. A. and J. Bing (red.) Internet Governance: Infrastructure and
Institutions. Oxford, Oxford University Press, s. 213-235.
--- og Terje Lundby Michaelsen, (2009). Governors of Internet. I: Bygrave,
L. A. and J. Bing (red.) Internet Governance: Infrastructure and Institutions. Oxford, Oxford University Press, s. 92-125.
--- og Dag Wiese Schartum, (2009). Consent, Proportionality and Collective
Power. I: Gutwirth, S., et al. (red.) Reinventing Data Protection? Dortrecht, Springer, s. 157-173.
---, Susan Schiavetta, Hilde Thunem, Anne Elisabeth B. Lange og Edward
Phillips, (2009). The Naming Game: Governance and the Domain Name
System I: Bing, J. and L. A. Bygrave (red.) Internet Governance: Infrastructure and Institutions. Oxford, Oxford University press, s. 147-212.
---, (2010). Captain Surveillance v. Mr. X: An Essay on the Semantics and
Politics of ‘Surveillance Society’. I: Schartum, D. W. (red.) Overvåking i
en rettsstat. Bergen, Fagbokforlaget, s. 49-61.
---, (2010). Privacy and data protection in an international perspective. I:
Scandinavian Studies in Law, 56, s. 165-200.
---, (2010). The Body as Data? Biobank Regulation via the ‘Back Door’ of
Data Protection Law. I: Law, Innovation and Technology, 1, s. 1-25.
86
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Cappelen, Frede (1983). EDB-basert informasjonssystem for forvaltningens
praksis: muligheter, forutsetninger, begrensninger. Oslo, Universitetsforlaget, 46 s. (CompLex, 09/83)
Cojocarasu, Dana Irina, (2006). Anti-spam legislation between privacy and
commercial interest: an overview of the European Union legislation
regarding the e-mail spam. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 103 s.
(CompLex, 01/06)
---, (2006). Anti-spam Legislation Between Privacy And Commercial Interest. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Oslo, Unipub, s.
91-116.
---, Alvaro Arenas, Michael Wilson, Shirley Crompton, Tobias Mahler og
Lutz Schubert, (2008). Bridging the gap between legal and technical
contracts. I: Ieee Internet Computing, 2, s. 13-19.
---, (2009). Legal issues regarding whois databases. I: Schartum, D. W. and
A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Unipub, s. 35-52.
---, (2009). Legal issues regarding WHOIS databases. Oslo, Norwegian Research Centre for Computers and Law, 170 s. (CompLex, 02/09)
Coll, Line M., (2000). Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser. Oslo, Universitetsforlaget, 103 s. (CompLex, 03/00)
--- og Claude A. Lenth, (2000). Personopplysningsloven: en håndbok. Oslo,
Kommuneforlaget, 212 s.
--- og Dag Wiese Schartum, (2004). Rettslige spørsmål knyttet til innsamling
og bruk av digitale bevis. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltingsinformatisk notatserie, 12/04)
---, (2006). Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved
arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? I: Arbeidsrett, 3, s.
162-182.
--- og Kjellbjørg Lunde, (2008). Vern privatlivet! I: Lov&Data, 93, s. 1.
---, (2009). NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Departementenes servicesenter. [utvalgssekretær]
Djønne, Eirik og Arve Føyen, (1983). Personvern. I: Hefte for kritisk juss,
1/2, s. 31-36.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
87
---, Tove Grønn og Tor Hafli (red.), (1987). Personregisterloven: lov om
personregistre m.m. av 9. juni 1978 nr. 48: med kommentarer. Oslo,
TANO, 269 s.
--- (red.). Datatilsynet : 10 år som personvernets vokter. 87 s. (CompLex,
04/90)
Eckhoff, Birger, Jon Bing, Dag Frøystad og Anja Oskamp, (1982). Catts:
computer aided program for teaching text retrieval. Oslo, Universitetsforlaget, 119 s. (CompLex, 06/82)
Eggen, Kyrre, (1994). Ærekrenkende ytringer. I: Mennesker og Rettigheter, s.
353-372.
---, (1995). Politisk reklame i kringkastingsmediene og ytringsfriheten. I: Galtung, A. (red.) Medierett: nye utviklingslinjer: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1995. Oslo, Tano, s. 45-56.
---, (1995). Dommer i panterett. Oslo, Universitetsforl., 335 s.
---, (1996). Politisk reklame i kringkastingsmediene og grunnlovens § 100. I:
Lov og rett, s. 198-206.
---, (1996). Incorporation and implementation of human rights in Norway. I:
Scheinin, M. (red.) International human rights norms in the Nordic and
Baltic countries. The Hague, Nijhoff, s. 203-221.
---, (1996). Artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og
norsk rett. I: Høstmælingen, N. (red.) Gjennomføring av internasjonale
menneskerettigheter i norsk rett: Torkel Opsahls minneseminar 1995.
Oslo Juristforbundets forlag, s. 119-133.
---, (1997). Noen aspekter mellom ytringsfriheten og ny lov om behandling
av personopplysninger. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, 17
bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/97)
---, (1998). «Skjult reklame» og ytringsfrihet. I: Tidsskrift for forretningsjus,
s. 41-53.
---, (1998). Kjuus-saken - rasediskriminering og ytringsfrihet. I: Lov og rett,
s. 259-275.
---, (1998). The «Kjuus» case: racial discrimination and freedom of speech.
I: Jihong, M. (red.) Biaoda ziyou de falü jiexian. Beijing, Zhongguo
renmin gong’an daxue chubanshe, s. 225-257.
88
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1999). Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område,
Særskilt vedlegg nr. 1 til NOU 1999: 27 (Del II). Statens forvaltningstjeneste.
---, (1999). Journalistisk formidling av ærekrenkende ytringer - med særlig vekt på betydningen av Menneskerettighetsdomstolens avgjørelse i
Tromsøsaken. I: Kritisk juss, 3, s. 209-234.
---, (2000). Ytringsfrihet, personvern og ærekrenkelser - tre norske saker for
EMD. I: Kritisk juss, 3, s. 223-260.
---, (2002). Ytringsfrihet. Oslo, Cappelen akademisk forl., 1027 s.
Einstabland, Nils Kr. (1992). Kringkastingsbegrepet. Oslo, TANO, iv, 148 s.
(CompLex, 02/92)
---, (1995). Legal framework for satellite communications. I: Bing, J. and O.
Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research
Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 287-332.
Elgesem, Dag og Jon Bing, (1992). Universiteters ansvar for bruk av datanett. Oslo, TANO, 149 s. (CompLex, 09/92)
---, (1995). Remarks on the right of data protection. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center
for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 83-104.
Endresen, Edle, (2003). Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling. Oslo,
Institutt for rettsinformatikk, 67 s. (CompLex, 7/03)
Engum, Anette, (2005). Personvern og ytringsfrihet: fotografering av siktede
i straffesaker - et vern for ytringsfriheten? Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 75 s. (CompLex, 2/05)
Erikstad, Ole M., (1979). A comparative study in text retrieval. [Oslo], Norwegian Research Center for Computers and Law, [4] bl.,125 s. (Jus og
EDB, 34)
Evensen, Marianne Rytter, (1993). Sendetidsfordeling i nærradio. Oslo,
TANO, 97 s. (CompLex, 06/93)
Fjeldvig, Tove, (1976). Kontrollert forsøk i tekstsøking på uttalelser fra skattedirektøren. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
205 s. (Jus og EDB, 16)
--- og Ole Bjørn Flatåker, (1977). «Respons på ord». Oslo, UiO/Usø.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
89
---, (1978). VEXT: et system for vektorsøking og resultatanalyse. Oslo,
Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [6] bl.,129 s. (Jus og
EDB, 28)
---, (1979). STANS: strategier for tekstsøking med argumenter i naturlig
språk. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 93 s.
(Jus og EDB, 37)
---, (1979). Kontrollerte forsøk i tekstsøking. Oslo, 28 s.
---, (1980). STANS (Strategier for tekstsøking med argumenter i naturlig
språk): arbeidsnotat 2. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDBspørsmål, 86 s. (Jus og EDB, 45)
---, (1980). Controlled experiments in text retrieval: an appraisal of the
results. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A Decade of Computers and
Law. Oslo, Universitetsforlaget, s. 147-172.
---, Jon Bing, Ole Bjørn Flataker og Trygve Harvold, (1980). Lovspråk og
juristspråk. Oslo, Inst. for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, Universitetet i Oslo, 144 s.,[142] bl. (Jus og EDB, 41)
---, (1981). Natural language as a mean of formulating search requests. I:
Proceedings of the sixth symposium on «legal data processing in Europe», Thessaloniki, 1-3 july 1981. Strasbourg, Council of Europe, s.
83-102.
---, (1984). Tekstsøking: teori, metoder og systemer. Oslo, Universitetsforlaget, 89 s. (CompLex, 05/84)
---, Jon Bing, Trygve Harvold og Robert Svoboda (red.), (1984). Handbook
of legal information retrieval. Amsterdam, North-Holland, 580 s.
--- og Anne Golden, (1984). Automatisk rotlemmatisering: et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking. Oslo, Universitetsforlaget, 99 s. (CompLex,
09/84)
---, (1986). Tekstsøking. Oslo, Universitetsforlaget, 2. utg., 107 s.
---, (1987). Aktuelle metoder for automatisk morfologisk analyse og mulige
anvendelser av dem i fremtidens tekstbehandlingssystemer. I: Humanistiske data, 3 s. 64-81.
---, (1987). Effektivisering av tekstsøkesystemer: utvikling av språkbaserte
metoder. Oslo, Universitetsforlaget, 221 s. (CompLex, 13/87)
90
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Anne Golden, (1987). Automatisk gjenkjenning og splitting av sammensatte ord. [Bergen], 37 bl.
--- og Anne Golden, (1988). Experiments with language-based aids in information retrieval systems. I: Nordic journal of linguistics, 1/2 s. 33-46.
--- og Anne Golden, (1989). Utvikling av språkbaserte metoder for behandling av tekst. I: Humanistiske data, 1/2, s. 122-130.
--- og Anne Golden, (1989). Bruk av språkbaserte hjelpemidler i informasjonssøking. I: Blume, P. (red.) Databaser, jus og jurister: Nordisk årbok
i rettsinformatikk 1989. Oslo, Tano, s. 49-63.
Forsberg, Petter og Jon Bing (1980). Some legal issues related to international
data networks. I: OECD DSTI/ICCP, 14.
---, Erik Nygaard og Jon Bing, (1981). Legal issues related to transborder
data flows and data network policies. I: OECD DSTI/ICCP, 9.
---, Erik Nygaard og Jon Bing, (1981). Problemes juridiques poses par les
flux transfrontieres de donnees et les politiques de reseaux de donnees. I:
OECD DSTI/ICCP, 9.
---, Jon Bing og Erik Nygaard, (1983). Legal problemes related to transborder data flows. I: An exploration of legal issues in information and communication technologies. Paris, OECD, s. 60-134.
Foss, Morten og Lee A. Bygrave, (2000). International Consumer Purchases
through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law. I:
International Journal of Law and Information Technology, 2, s. 99-138.
---, Peter Lenda, Vania Conan, Sophie Loveaux og Anne Salaün, (2000).
Legal Issues for personalised advertising on Internet: the AIMedia case
study. I: Moukas, A., et al. (red.) Agent Mediated Electronic Commerce
II: Towards Next-Generation Agent-Based Electronic Commerce Systems. Berlin, Springer, s. 40-67.
--- og Georg Philip Krog, (2002). Domstolsjurisdiksjon i forhold til
grenseoverskridende påståtte ærekrenkelser kringkastet av utenlandsk
tv-selskap I: Lov&Data, 70, s. 21.
---, (2003). Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder: eksemplifisert ved Luganokonvensjonens bestemmelser om forbrukerkjøp.
Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 93 s. (CompLex, 09/03)
Frøystad, Dag, (1976). Rapport om tekstbehandling til Det juridiske fakultet.
[Oslo], 39 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
91
---, (1982). Kontraktsforhandlinger. I: Data, 5, s. 48.
--- og Jon Bing, (1982). Rettskildebruk. Oslo, Universitetsforlaget, 161 s.
(CompLex, 03/82)
---, Birger Eckhoff, Jon Bing og Anja Oskamp, (1982). Catts: computer aided
program for teaching text retrieval. Oslo, Universitetsforlaget, 119 s.
(CompLex, 06/82)
---, (1984). Data protection in practice I: Identifying and matching elements.
Oslo, Universitetsforlaget, 88 s. (CompLex, 08/84)
---, (1987). Dommer i opphavsrett [Anmeldelse av: Dommer i opphavsrett /
Marie-Louise Holmstedt, Magnus Stray Vyrje (red.)]. I: Juristkontakt, 6,
s. 375-377.
Fuglesang, Andreas F. og Georg Philip Krog, (1999). Internett og jurisdiksjon: jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom
Internett Oslo, Tano-Aschehoug, 117 s. (CompLex, 03/99)
Føyen, Arve, (1973). Ansvars- og risikobegrensningsklausuler i edb-kontrakter. Oslo, [A. Føyen], Flere pag.
---, Einar Harboe og Arne Lie, (1973). Rettskildebruk innen skatteadministrasjonen. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 146
bl. (Jus og EDB, 5)
---, (1978). Norwegian government policy on purchasing data-processing
equipment from manufacturers producing such equipment in Norway.
Oslo, 16 s.
--- og Cato Schiøtz, (1979). Produktrelatert informasjon hos myndighetene.
Stockholm, (NU B 1979 B)
--- og Odd-Einar Christophersen, (1981). EDB-anskaffelser. [Oslo], Universitetsforlaget, 400 s.
--- og Stein Schølberg, (1982). Datajus : ingen bedring for Datatilsynet i årets
budsjettforslag. I: Datatid, 10, s. 30,93.
---, (1983). Utredning om endringer i personregisterloven. Oslo, Universitetsforlaget, 133 s. (CompLex, 01/83)
--- og Eirik Djønne, (1983). Personvern. I: Hefte for kritisk juss, 1/2, s. 3136.
92
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1991). Standard EDB-avtaler fra 1970-årene til våre dager. I: Hoff, O.-K.
(red.) 20 år med rettsformatikk - 20 år i forvandlingens tegn: Institutt
for rettsinformatikks jubileumsseminar. Oslo, Tano, s. 38-48.
--- [et al.], (2006). Kontrakter for utvikling av programvare. Oslo, Cappelen,
680 s.
Galtung, Andreas, (1987). Skatterettslige ekspertsystem: et eksempel basert
på skattelovens § 77. Oslo, Universitetsforlaget, 90 s. (CompLex, 15/87)
---, (1989). Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem. Oslo, TANO, v,
47 s. (CompLex, 06/89)
---, (1989). Personvern og den forbrukerrettede elektroniske betalingsformidling. København, Nordisk Ministerråd, 114 s.
---, (1989). Personvern og den forbrukerrettede elektroniske betalingsformidling. I: Hefte for kritisk juss, 2, s. 33-46.
--- og Dag Syvert Mæsel, (1989). XCITE: et statsborgerrettslig ekspertsystem. Oslo, TANO, 207 s. (CompLex, 03/89)
---, (1990). Personvern og den forbrukerrettede elektroniske betalingsformidling. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning
Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo Tano, s. 113-124.
---, (1990). XCITE (an expert system for naturalization cases). I: Schartum,
D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 234-247.
---, (1990). Opphavsrett til kart. I: Kart og plan, 3, s. 153-157.
---, (1991). Paperless systems and EDI: a survey of Norwegian law. Oslo,
TANO, 138 s. (CompLex, 03/91)
---, (1991). Fotografiloven. Oslo, Tano, vii, 165 s.
--- og Peter Blume (red.), (1991). Internationella aspekter på rättsinformatiken. Stockholm, Norstedts juridikförlag, 223 s.
--- og Peter Blume (red.), (1991). Noen internasjonale sider av rettsinformatikken. [Oslo], TANO, 223 s.
---, (1992). Rettslige sider ved teletorg. Oslo, TANO, VII, 94 s. (CompLex,
10/92)
---, (1992). Report from Norway. I: Mosesson, E. (red.) Software procurement: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1992. Oslo, Tano, s. 269.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
93
---, (1993). Litt om TELETORG-Norge, SERVICE 900-Danmark, 071-Sverige og den rettslige regulering. I: Blume, P. (red.) Telekommunikasjonsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1993. Oslo, Tano, s. 102-111.
---, (1993). Rapport fra Norge. I: Blume, P. (red.) Telekommunikasjonsrett:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1993. Oslo, Tano, s. 191-193.
---, (1993). VirJus. Drammen, Norman Data Defense Systems, 60 s.
---, (1994). Rapport fra Norge. I: Koivumaa, A. (red.) Rettslige informasjonssøking i databaser: juristens nye verktøy: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1994. Oslo, Tano, s. 264-265.
--- og Rolf Riisnæs, (1994). Rettslige aspekter ved digitale signaturer. I: Meldingssikkerhet - tiltrodde tredjeparter og digitale signaturer. Oslo, Norsk
EDIPRO, 43 s.
---, (1995). Medierett: nye utviklingslinjer: Nordisk årbok i rettsinformatikk
1995. Oslo, TANO, Norsk utg., 269 s.
---, (1995). Medierätten: nya utvecklingslinjer. Stockholm, Fritzes, 269 s.
---, (1995). Adgangen til å blokkere telefonlinjer til utlandet. I: Galtung, A.
(red.) Medierett: nye utviklingslinjer: Nordisk årbok i rettsinformatikk
1995. Oslo, Tano, s. 87-98.
---, (1995). Rapport fra Norge. I: Galtung, A. (red.) Medierett: nye utviklingslinjer: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1995. Oslo, Tano, s. 249250.
---, Jon Bing og Magnus Stray Vyrje, (1995). Lov om opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 nr 2. Oslo, Karnov, 78 s.
---, (1996). Samtrafikkavtaler på telesektoren - noen bemerkninger. I: Brinnen, M. (red.) Telekommunikasjon - rettslige aspekter: Nordisk årbok i
rettsinformatikk 1996. Oslo, Tano Aschehoug, s. 37-48.
---, Jon Bing, Stein Husby og Magnus Stray Vyrje, (1997). Lov 12. mai 1961
nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Oslo, Indexdata, 84
s.
---, (1998). Samtrafikk i rettslig perspektiv. I: Tidsskrift for forretningsjus, 1,
s. 24-40.
---, (1998). Om begrepet sterk markedsstilling i telekommunikasjonsretten. I:
Tidsskrift for forretningsjus, 3, s. 24-42.
94
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1999). Rapport fra Norge. I: Blume, P. (red.) IT-rätten i 1900-talets sista
skälvande år: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998. Stockholm, Jure, s.
198-200.
---, (2000). Rapport fra Norge. I: Koivumaa, A. (red.) Nätets juridik: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999. Stockholm, Jure, s. 179-182.
--- og Stein Wolland, (2000). Et forslag til etiske regler for Internett i Norge.
I: Koivumaa, A. (red.) Nätets juridik: Nordisk årsbok i rättsinformatik
1999. Stockholm, Jure,
---, (2001). Telekommunikasjonsrett. I: Bing, J. [et al.] (red.) Innføring i telekommunikasjonsrett. Oslo, Cappelen Akademisk, s. 55-84.
---, (2001). Samtrafikk. I: Bing, J. [et al.] (red.) Innføring i telekommunikasjonsrett. Oslo, Cappelen Akademisk, s. 200-240.
---, (2002). Nettnemndas grunnlag og virksomhet - et eksempel på selvregulering. I: Tidsskrift for forretningsjus, 4, s. 524-538.
---, (2004). The Norwegian Internet ethical council. I: Scandinavian studies in
law, 47, s. [407]-419.
Grindal, Lars Borchgrevink, (1992). Abonnementskontrakter for kabelfjernsyn. Oslo, TANO, vi, 161, [111] s. (CompLex, 05/92)
Gulbrandsen, Jon S. og Terje Hoffmann, (1983). Rettigheter i idrettsarrangementer. Oslo, Universitetsforlaget, 97 s. (CompLex, 03/83)
Hafli, Tor (red.), (1975). Lovgivning om personvern?: seminardiskusjoner
over Datautvalgets utredning. Oslo, 85 s. (Jus og EDB, 10)
--- (red.), (1976). Utvalgte emner i jus og EDB. Oslo, Institutt for privatrett.
Avdeling for EDB-spørsmål, 111 s. (Jus og EDB, 14)
---, (1977). Data og personvern. I: Dagbladet, 16.desember.
---, (1977). En komparativ studie av datalover. Oslo, Institutt for privatrett.
Avdeling for EDB-spørsmål, 43 s. (Jus og EDB, 20)
---, (1977). Personvernproblemet. I: Blanck, L. J., et al. (red.) Lønnsskattordningen. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 102-106.
---, (1977). Personvern - en kort utredning til Kirkerådet [upublisert]. Oslo,
5 s.
---, (1978). Bostøtteordningen. Oslo, Universitetet i Oslo, Inst.for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, [3] bl.,55 s. (Jus og EDB, 32)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
95
---, (1978). Kontroll med personopplysninger. I: Hefte for kritisk juss, 4, s.
12-17.
---, (1978). Kontroll av dataregistre. I: Dagbladet, 16.januar.
---, (1978). Personregisterloven. Oslo, Tanum-Norli, 14 s. (Forretnings- og
bedriftslederen 1979.
---, (1979). Transborder dataflow - Scandinavian solution. I: Information
Privacy, 8, s. 326-330.
---, (1979). Forholdet til personregisterlovgivningen og Datatilsynet. I: Forskningsetikk og personopplysninger: utredning. Oslo, NAVF, s. 75-84.
---, (1979). Utvalgte emner i jus og EDB. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, Universitetet i Oslo, 2.utg., 320 s. (Jus og EDB,
38)
--- og Knut S. Selmer, (1981). Den norske lov om personregistre m.m. I: Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1, s. 38-53.
---, Tove Grønn og Eirik Djønne, (1987). Personregisterloven med kommentarer. [Oslo], TANO, 269 s.
Hafstad, Jørgen og Thomas Prebensen Steen, (1983). Teleksrett og Merverdiavgift på programvare: to artikler. Oslo, Universitetsforlaget, 54 s.
(CompLex, 11/83)
Hagedal, Morten S., (1991). Deponering av kildekode. Oslo, [M.S. Hagedal],
60 bl.
---, (1992). Deponering av kildekode: ”escrow”-klausuler. Oslo, TANO, 89
s. (CompLex, 07/92)
---, (1993). Legal protection of databases. Strathclyde, University of Strathclyde, xiii, 95 s.
---, (1993). Forslag til EF-direktiv om rettslig beskyttelse av databaser og
forholdet til skandinavisk rett. Trondheim, Trondheim økonomiske
høgskole, 18 bl.
---, (1993). Four essays on: computer and information technology law. Oslo,
Tano, XXI, 145 s. (CompLex, 05/93)
---, (1997). EØS og opphavsrett. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 142 s.
96
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1997). SOFFs guide om opphavsrett og fjernundervisning. Tromsø,
SOFF, 78 s.
---, (1998). E-post og Internett i domstolene. [Oslo], Justis- og politidepartementet.
---, (1998). EØS og opphavsrett. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 311 s.
Hansen, Johs. og Thorbjørn Meringdal, (1978). Rapport om lovmodeller.
Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 77 s. (Jus og
EDB, 25)
--- og Mette Borchgrevink, (1980). Sara. Oslo, Universitetet i Oslo, Inst.
for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [3] bl.,147 s.,[141] bl.,127
s.,[145] bl. (Jus og EDB, 44)
--- og Mette Borchgrevink, (1980). SARA: a system for the analysis of legal
decisions. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and
law. Oslo, Universitetsforlaget, s. 342-375.
---, (1981). Et EDB-system for analyse av rettslige avgjørelser: matematisk
grunnlag og utforming av systemet. Oslo, Universitetsforlaget, 151 s.
(CompLex, 01/81)
---, (1981). Notater om deontiske systemer. Oslo, Universitetsforlaget, 109 s.
(CompLex, 02/81)
---, (1981). Utvidelse av SARA med flerverdiresultater og skissering av et
verktøy for modellering av normer. I: Hansen, J. (red.) Notater om deontiske systemer. Oslo, Universitetsforlaget, s. 75-102.
---, (1982). SMARN: a language for modelling norm structures. I: Proceedings of the international workshop on «Formal methods in law» , Bonn,
16-19.march 1982, s. 17---, (1985). Modelling knowledge, action, logic and norms. Oslo, Universitetsforlaget, 34, [38], 40 s. (CompLex, 08/85)
---, (1985). Sara: brukerveiledning og programdokumentasjon. Oslo, Universitetsforlaget, 123, [192] s. (CompLex, 07/85)
--- og Espen Ødegaard, (1985). SMARN - a language for modelling legal
norms: with an example of modelling parts of the Norwegian Inheritance Act. I: Hansen, J. (red.) Modelling knowledge, action, logic and
norms, vol II. Oslo, Universitetsforlaget.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
97
---, (1986). Simulation and automation of legal decisions. Oslo, Universitetsforlaget, 1 b. (flere pag.). (CompLex, 06/86)
---, (1988). Safe P: sikring av foretak, EDB-anlegg og personverninteresse
etter personregisterloven. Oslo, TANO, (CompLex, 12/88)
---, (1990). Formalisering av rettslige normer [upublisert paper].
---, (1995). How to Promote Independent Evaluation of IT Security. I: Bing,
J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology. Oslo, Tano, s.
105-119.
Hanssen-Bauer, Ingvild, (1993). Personvern i digitale telenett. Oslo, TANO,
iii, 128 s. (CompLex, 03/93)
--- og Mari Bø Haugstad (red.), (1993). Ekskursjon til Chicago 1993: referater. [Oslo], Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 31 s.
---, (1995). Digital switched telephone networks and privacy. I: Bing, J. and
O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research
Center for Computers and Law. Oslo Tano, s. 333-345.
Harboe, Einar, (uten år) Litt om adgangen til å fotografere samt til å offentliggjøre fotografiene etter norsk rett. [Oslo], 6 s.
---, Arve Føyen og Arne Lie, (1973). Rettskildebruk innen skatteadministrasjonen. Oslo, 146 bl. (Jus og EDB, 5)
---, (1974). Administrativ rettsoppfatning og praksis som rettskildefaktortyper innen skatteretten. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDBspørsmål, 45 bl. (Jus og EDB, 8)
---, (1974). Administrativ rettsoppfatning og praksis som rettskildefaktortyper innen skatteretten. [Oslo], [E. Harboe], IV, 56 bl.
---, (1975). Litt om Høyesteretts holdning til likningspraksis. I: Dommer, uttalelser m.v., 3, s. 500-517.
Harvold, Trygve og Jon Bing, (1973). Rettskildebruk og informasjonssystemer. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, XVI, 323
bl. (Jus og EDB, 4a)
--- og Jon Bing, (1973). Legal sources and information systems. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 100 bl. (Jus og EDB, 4b)
---, (1974). Data må sikres! I: Fellesnytt, 2, s. 4-8.
98
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Jon Bing, (1974). Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser av
svenske forvaltningsdomstoler. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for
EDB-spørsmål, 157 bl. (Jus og EDB, 9)
---, (1976). Performance of text retrieval systems. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 103 s. (Jus og EDB, 15)
---, (1976). Den norske versjonen av tekstssøkesystemet STATUS I: Norddata
76, s. 1398-1408.
---, (1976). Search techniques for retrieving legal documents stored in full
text. I: Third symposium on legal processing in Europe, Oslo 29.-31.
July 1975. Strasbourg, Council of Europe, s. 80-99.
---, (1976). Performance of text retrieval systems. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 103 s. (Jus og EDB, 15)
--- og Jon Bing, (1977). Legal decisions and information systems. Oslo, Universitetsforlaget, 272 s.
---, (1978). Tinglysing ved hjelp av EDB. I: Administrasjonsnytt, 6, s. 3-7.
---, Tove Fjeldvig, Ole Bjørn Flataker og Jon Bing, (1980). Lovspråk og juristspråk. Oslo, Inst. for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, Universitetet i Oslo, 144 s.,[142] bl. (Jus og EDB, 41)
---, Tove Fjeldvig, Jon Bing og Robert Svoboda (red.), (1984). Handbook of
legal information retrieval. Amsterdam, North-Holland, 580 s.
Hasseltvedt, Beate H., (1989). Modelling Assessment rules and case law
reasoning. I: pre-proceedings of the III international conference on
«Logica, Informatica, Diritto, Legal Expert systems» (Florence, 1989),
Vol. 2, session 1-5, s. 577-595.
--- og Henning Herrestad, (1989). Modelling Assessment rules and case law
reasoning. I: Pre-proceedings of the III international conference on
«Logica, Informatica, Diritto, Legal Expert systems» (Florence, 1989).
s. 577-595.
--- og Henning Herrestad, (1990). Modelling assessment rules and case law
reasoning. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 248267.
---, (1990). Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer: en vurdering av
enkelte sider ved TAXMAN. Oslo, Tano, 59 s. (CompLex, 06/90)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
99
---, (1992). Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør: en nordisk
studie. Oslo, Tano, 95 s. (CompLex, 01/92)
Haug, Are Vegard, (2002). E-demokrati: Vil øket bruk av IKT i de lokale
styringssystemene supplere eller undergrave det lokale representative demokratiet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/02)
---, (2003). Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 163 s. (Hovedfagsserien, 02/03)
---, (2004). Demokratisk IKT- profil Larvik kommune Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/04)
---, (2004). Innsyn for ungdom med IKT - Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, 95 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 6/04)
--- og Arild J. Jansen, (2004). The window of opportunity for e-democracy is
wide open. Some take advantage of it, some don’t! Why? Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/04)
---, Amund Eriksen, Dag Wiese Schartum og Margaret Hagevik, (2005).
Regelverk og informasjonssikkerhet, forprosjektrapport til KIS. http://
www.kunnskapsnettverk.no.
---, (2006). Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 278 s. (CompLex, 02/06)
Hauge, Erik, Arne Jørgensen, Knut Rognlien og Jakob Aars, (1971). Juridiske informasjonssystemer: en rapport. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 62 bl. (Jus og EDB, 1)
---, (1972). En oversikt over offentlige tjenestemenns lovbestemte taushetsplikt. Oslo, [E. Hauge], 54 bl.
Haugen, Anne-Oline, (1990). Tilgjengelighet til offentlig informasjon. Oslo,
Tano, 80 s. (CompLex, 07/90)
---, (1994). Kommunale forskrifter og forvaltningslovens saksbehandlingsregler. [Oslo], Universitetet i Oslo, 126 bl.
Haugen, Øyvind, (2002). Administrasjon av radiofrekvensspekteret: rettslige
problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 106 s. (CompLex, 5/02)
100
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Hauglie, Tore Andreas og Dag Wiese Schartum, (1984). Forslag til et helserettslig informasjonssystem. Oslo, Universitetsforlaget, 144 s. (CompLex,
02/84)
Haugstad, Mari Bø og Ingvild Hanssen-Bauer (red.), (1993). Ekskursjon til
Chicago 1993: referater. [Oslo], Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 31 s.
---, (1994). Sykepenger og personvern. Oslo, TANO, III, 104 s. (CompLex,
04/94)
Herrestad, Henning og Andrew J. I. Jones, (1986). Kommunikasjonsteori og
semantikk: filosofi i ny utgave. I: Impuls, 2, s. 44-45.
---, (1988). Alderstrygden i et nøtteskall, eller skall, skal ikke: en studie av
anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene.
Oslo, TANO, 63 s. (CompLex, 10/88)
---, (1988). Some problems concerning the representation of legal norms.
Proceedings of the first Scandinavian Conference on Artificial Intelligence [konferanse], IOS publications.
--- og Dag Syvert Mæsel, (1988). Five articles on artificial intelligence and
legal expert systems Oslo, TANO, 78 s. (CompLex, 13/88)
--- og Beate Hasseltvedt, (1989). Modelling Assessment rules and case law
reasoning. I: Pre-proceedings of the III international conference on
«Logica, Informatica, Diritto, Legal Expert systems» (Florence, 1989).
s. 577-595.
---, (1990). Some problems concerning the representation of legal norms. I:
Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt
for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 268-285.
---, (1990). Norms and formalization. Oslo, TANO, 105 s. (CompLex,
12/90)
--- og Beate Hasseltvedt, (1990). Modelling assessment rules and case law
reasoning. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s.
248-267.
---, (1991). AI and law - will the marriage last. I: Mayoh, B. (red.) Scandinavian Conference on Artificial Intelligence - 91: Odins Ravens. Amsterdam, IOS press, s. 90-98.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
101
---, (1991). Norms and formalization. I: Third International Conference on
Artificial Intelligence & Law: proceedings of the conference. New York,
ACM, s. 175-184.
---, (1992). Serie om kunnskapsteknologi - 5: kunstig intelligens: filosofisk
sludder eller nyttige dataprogrammer? I: Teknisk ukeblad, 16, s. 48.
---, (1992). Rettsfilosofen som anatom eller slakter. I: Tidsskrift for Nordiske
Retsinformatikstuderende, 3, s. 18-21.
---, (1992). EDB-verktøy for regeladministrasjon og kunstig intelligens. I:
DnD-konferansen Kommunikasjon og konkurransekraft [konferanse],
Trondheim.
--- og Maria Strøm, (1992). Fremtidig bruk av kunnskapsbaserte datasystemer i offentlig forvaltning. [Oslo], STATSDATA, 45, 15 bl.
---, (1993). Rett teknologi på rett sted: tilsvar til Thomas Nygaard. I: Retfærd, 60, s. 88-94.
---, (1993). Elektroniske læremidler- og EDB-bruk i juridisk praksis og undervisning. I: Lov&Data, 36, s. 5-7.
---, (1993). The choice of computer policy. I: From a seminar on Computerization of public administration - work division and organizational
change: three papers. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, s. 2-7.
---, (1993). The use of logic in the specification of case handling. I: From a
seminar on Computerization of public administration - work division
and organizational change: three papers. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, s. 8-18.
--- og Cees Groendijk, (1993). An incremental approach to legal drafting
support. I: Svensson, J. S., et al. (red.) Legal Knowledge Based Systems:
Jurix ´93: Intelligent tools for drafting legislation, computer-supported
comparison of law. Lelystad, Koninklijke Vermande BV, s. 31-42.
--- og Dag Wiese Schartum, (1993). From a seminar on Computerization of
public administration - work division and organizational change: three
papers. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo,
31 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/93)
---, (1994). Normative relasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. I: Mennesker og rettigheter, 1, s. [63]-69.
102
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Christen Krogh, (1994). Individuals & obligations. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 13 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie 1/94)
--- og Christen Krogh, (1994). The Right Direction. I: Bargellini, G. and S.
Binazzi (red.) Proceedings of the Conference -Towards a Global Expert
System in Law. Instituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
---, (1995). Formal theories of rights. [Oslo], Universitetet i Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 216 s.
--- og Christen Krogh, (1995). Deontic logic relativised to bearers and counterparts. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano,
s. 453-522.
--- og Christen Krogh, (1995). Getting personal: some notes on the relationship between personal and impersonal obligation Oslo, Universitetet, 16
s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/95)
--- og Christen Krogh, (1995). Obligations directed from bearers to counterarties. I: The Fifth International Conference on Artificial Intelligence and
the Law: Proceedings of the conference , May 21-24, 1995. New York,
ACM, s. 210-218.
---, (1996). Vil staten tvangsfore oss? I: Informasjonsteknologi og nye medier
i den offentlige informasjonens tjeneste: artikler fra dagskonferansen 26.
mars 1996 i Vika Atrium i Oslo. Oslo, Norges forskningsråd, Administrasjonsdepartementet, Statens informasjonstjeneste, s. 88-92.
---, (1996). Formal theories of rights. [Oslo], Juristforbundets forl., Disputation ed., 216 s.
---, (1996). Norms and institutions ; Modal logic and legal expert systems:
two papers based on the lecture given in connection with the doctoral
disputation Oslo, Universitetet, 18, 16 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/96)
--- og Christen Krogh, (1996). Getting personal: some notes on the relationship between personal and impersonal obligation. I: Brown, M. A. and
J. Carmo (red.) Deontic Logic, Agency and Normative Systems. Berlin,
Springer, s. 134-153.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
103
---, (1997). En kort presentasjon av boken «Formal theories of rights».
[Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 6 bl.
(Forvaltningsinformatisk notatserie 4/97)
---, (1999). Henrik Palmer Olsen: Rationalitet, ret og moral (bokanmeldelse).
I: Kritisk juss, s. 82-86.
--- og Christen Krogh, (1999). Hohfeld in Cyberspace and other applications
of normative reasoning in agent technology. I: Artificial Intelligence and
Law Journal, s. 81-96.
Hoff, Ola-Kristian (red.), (1991). 20 år med rettsinformatikk, 20 år i forvandlingens tegn: Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar: tilegnet professor Knut S. Selmer. Oslo, TANO, 93 s. (CompLex, 03/91)
---, (1992). Edb i juridisk undervisning i England og USA. Oslo, [O.K. Hoff],
128 bl. [Studentavhandling]
---, (1992). Edb i juridisk undervisning: med en reiserapport fra England og
USA. Oslo, TANO, 248 s. (CompLex, 08/92)
---, (1992). EDB i juridisk undervisning. I: Retsinformatik i Norden, 3, s.
6-12.
---, (1994). Information organisation. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25
years anniversary anthology. Oslo Tano, s. 193-210.
Hoffmann, Terje og Jon S. Gulbrandsen, (1983). Rettigheter i idrettsarrangementer. Oslo, Universitetsforlaget, 97 s. (CompLex, 03/83)
Hoida, Jason A., (1997). American telephony: 120 years on the road to fullblown competition. [Oslo], Tano-Aschehoug, 100 s. (CompLex, 10/97)
---, (2000). Abuse of the dominant position in the telecom sector. I: Koivumaa, A. (red.) Nätets juridik: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999.
Stockholm, Jure, s. 126-137.
Iversen, Frank (red.), (1990). Nordisk rettsinformatikk: foredrag fra Oslokonferansen 21. og 22. september 1989 Oslo, TANO, 152 s. (CompLex,
08/90)
Iversen, Vebjørn Krag, (2007). Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel: kompetansemuligheter og -begrensninger i Brüsselforordningen (nr. 44/2001) artiklene 5.1 og 23 - avtaler
om verneting og oppfyllelsessted. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 123
s. (CompLex, 1/07)
104
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Jacobsen, Beate, Gunnar Bach og Vidar Stensland, (1984). The national
social insurance system of Norway. Oslo, Universitetsforlaget, 64 s.
(CompLex, 07/84)
---, (1994). Film- og videogramrett. Oslo, TANO, 276 s. (CompLex, 02/94)
--- (red.), (1994). Videogram på forespørsel. Oslo, TANO, 102 s. (CompLex,
08/94)
---, (1994). Miljøargumentasjon i markedsføring. København, Nordisk ministerråd, 83, [40] s.
---, Gisle Aas og Katarina de Brisis, (1995). Infobet: spesifikasjon av et betalingssystem. Oslo, Norsk regnesentral, 12 bl.
--- og Katarina de Brisis (red.), (1995). Opphavsrett og multimedia: Norsk
Impact Seminar 1995 Oslo, Statskonsult, Norsk Impact sekretariat, 76
s.
---, (2001). Personvern og telekommunikasjon. I: Bing, J. [et al.] (red.) Innføring i telekommunikasjonsrett. Oslo, Cappelen Akademisk, s. 262-282.
Jansen, Arild J., Lars Petter Lystad og Astrid Nyeng, (2003). IKT-studier med
fokus på innovasjon. I: Magma, 6, s. [106]-112.
--- og Svein Ølnes, (2003). Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader: kva
er det vi evaluerer? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/03)
--- og Svein Ølnes, (2003). Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader: kva
er det vi evaluerer? I: Larsen, T. J. (red.) NOKOBIT 2003: Den tiende
Norsk konferanse for organisajoners bruk av IT. Oslo, s. 147-160.
---, (2004). Informasjonssikkerhet for alle - er det mulig og ønskelig? Foredrag på AFINs jubileumskonferanse 7.september 2004. Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 13/04)
--- og Are Vegard Haug, (2004). The window of opportunity for e-democracy is wide open. Some take advantage of it, some don’t! Why? Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/04)
--- og Dag Wiese Schartum, (2004). Høring - Forprosjektrapport om arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 9/04)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
105
--- og Svein Ølnes, (2004). Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader - kva
er det vi evaluerer? . I: Still, V. (red.) Nye medier - retssikkerhed og teknologi i forandring: Nordisk årbog i retsinformatik 2003. København,
Jurist- og økonomforbundets forlag, s. 119-132.
--- og Svein Ølnes, (2004). Quality Assessment and Benchmarking of Norwegian Public Web Sites. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 14/04)
---, (2005). Assessing E-government progress– why and what. I: Tessem,
B., et al. (red.) Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT: NOKOBIT 2005. Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, s.
165-179.
--- og Terje Nes, (2005). Information Systems as Structure or Actor A study
of the implementation of a case processing system in an organisation.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 2/05)
--- og Petter Nielsen, (2005). Theorizing convergence co-evolution of information infrastructures. I: Scandinavian Journal of Information Systems,
1, s. 67-100.
--- og Petter Nielsen, (2005). Theorizing Convergence: Co-Evolution of
Information Infrastructures. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 6/05)
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2005). Informasjonssikkerhet: rettslige
krav til sikker bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, 352 s.
--- og Gerhard Skagestein, (2005). Sikkerhet i informasjonssystemer og
infrastrukturer. I: Schartum, D. W. and A. Jansen (red.) Informasjonssikkerhet: rettslige krav til sikker bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget,
s. 61-77.
--- og Gerhard Skagestein, (2005). Tekniske sikkerhetstiltak. I: Schartum, D.
W. and A. J. Jansen (red.) Informasjonssikkerhet: rettslige krav til sikker
bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 78-97.
---, (2006). Strategies for user involvement in eGovernment projects. I: Følstad, A., et al. (red.) User involvement and representation in e-Government projects. Oslo, SINTEF, s. 11-18.
106
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2006). What role has Scandinavian IS tradition in eGovernment implementations. I: Wimmer, M. A., et al. (red.) Electronic government: 5th
international conference, EGOV 2006, Kraków, Poland, September 4-8,
2006: proceedings Berlin, Springer, s. 47-57.
---, (2006). High level strategies for user involvement in eGovernment projects: What role has Scandinavian IS tradition in eGovernment implementations. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/06)
--- og Marius Pellerud, (2006). Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten En
undersøkelse av etableringen av Altinn. I: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT 2006 Trondheim,
Tapir akademisk forlag, s. 89-106.
--- og Marius Pellerud, (2006). Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten En undersøkelse av etableringen av Altinn. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/06)
--- og Dag Wiese Schartum, (2006). IKT-politikken – Invitasjon til å komme
med synspunkter: Innspill fra Avdeling for forvaltningsinformatikk
(AFIN), UiO. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/06)
---, (2007). Fra EMMA til MinSide: IKT som et redskap for automatisering
eller drivkraft for endring. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/07)
---, (2007). Fra EMMA til MinSide: IKT som et redskap for effektivisering
eller drivkraft for dynamikk og endring? I: Habib, L. (red.) Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT
2007. Trondheim, Tapir, s. 183-200.
--- og Marius Pellerud, (2007). Cross-agency cooperation based on ICT in
public sector. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/07)
--- og Dag Wiese Schartum, (2007). Elektronisk forvaltning og jus. I: Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning
og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]. Bergen, Fagbokforlaget, s. 17-32.
---, (2008). Teknologi som drivkraft for utvikling av norske kommuner: fra
hullkort til e-forvaltning. I: Jansen, A. and D. W. Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen,
Fagbokforlaget, s. 91-116.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
107
---, (2008). Fra Emma til Altinn. I: Jansen, A. and D. W. Schartum (red.)
Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT.
Bergen, Fagbokforlaget, s. 63-89.
---, (2008). Forvaltningpolitikk eller IKT-politikk Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/08)
--- og Einar Løvdal, (2008). Reorganising public agencies –what are the driving forces? The case of NUCAS –The Universities and College Admission systems. I: Moe, C. E. (red.) Norsk konferanse for organisasjoners
bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT 2008. Tapir, s. 223-239.
--- og Einar Løvdal, (2008). How can ICT reform public agencies? I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2008. Oslo, Unipub forlag,
s. 185-202.
--- og Dag Wiese Schartum (red.), (2008). Elektronisk forvaltning på norsk.
Bergen, Fagbokforl., 417 s.
--- og Dag Wiese Schartum, (2008). E-forvaltning: Perspektiver, systematikker og begreper. I: Jansen, A. J. and D. W. Schartum (red.) Elektronisk
forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 19-37.
---, (2009). Innovation in ICT-based health care information infrastruction. I:
Krogstie, J. (red.) NOKOBIT 2009: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, 23. - 25. november 2009: norsk konferanse
for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Trondheim, Tapir, s.
135-147.
--- , Leif Skiftenes Flak, Willy Dertz, John Krogstie, Svein Ølnes og Ingrid
Spjelkavik, (2009). What is the value of eGovernment - and how can
we actually realize it. I: Transforming Government: people, process and
policy, 3, s. 220-226.
--- og Einar Løvdal, (2009). Can ICT Reform Public Agencies? I: Wimmer,
M. A., et al. (red.) Electronic government: 8th international conference,
EGOV 2009, Linz, Austria, August 31 - September 3, 2009, proceedings. Berlin, Springer, s. 88-102.
---, Erik Hornnes og Øyvind Langeland, (2009). Hvordan utvikle en åpen
IKT-arkitektur for offentlig sektor? I: Krogstie, J. (red.) Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi: NOKOBIT
2009. Trondheim, Tapir, s. 39-52.
108
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, Erik Hornnes og Øyvind Langeland, (2010). How to Develop an Open
and Flexible Information Infrastructure for the Public Sector? I: Wimmer, M. A. (red.) EGOV 2010: proceedings. Berlin, Springer Verlag, s.
301-314.
Jarbekk, Eva I. E., (1996). Personvern og overføring av personopplysninger
til utlandet. Oslo, TANO, 154 s. (CompLex, 04/96)
Jarbo, Karl Fr., (1990). Kabelnett i Oslo-området: rettslige aspekter. Oslo,
Tano, 39 s. (CompLex, 11/90)
Johannessen, Silje, (2002). Varemerkerettslige konflikter under .no: i hvilken
grad kan registrering og bruk av et domenenavn medføre inngrep i en
varemerkerett? Hvordan løses konflikter under .no i dag, og hva kan
være en mer hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme i fremtiden? Oslo,
Institutt for rettsinformatikk, 118 s. (CompLex, 9/02)
Johansen, Tormod S. og Knut-Magnar Aanestad, (1995). Innsynsrett i
elektronisk post i offentlig forvaltning. Oslo, TANO, 174 s. (CompLex,
01/96)
Johnsen, Kjetil, (1978). Skoleelevers personverninteresser. Oslo, Institutt for
privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, VII, 51 s.
---, Stefan Engel og Herbert Burkert, (1979). Das norwegische Personendaten-Register Gesetz. I: Datenschutz und Datensicherung, 4, s. 252-256.
---, (1979). Skoleelevers personverninteresser. I: To utredninger om personvern. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, s.
81-145.
---, (1980). System implications of privacy legislation. I: Information Privacy,
2, s. 60-68.
---, (1981). Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen. Oslo,
Universitetsforlaget, 202,[258] s. (CompLex, 04/81)
Jones, Andrew J. I. og Henning Herrestad, (1986). Kommunikasjonsteori og
semantikk. I: Impuls, 2, s. 44-45.
--- og Ingmar Porn, (1986). Ought and must. I: Synthese, 1, s. 89-93.
---, (1987). On the relationship between permission and obligation. I: Proceedings of the conference: the First International Conference on Artificial Intelligence and Law. Boston, Northeastern University, s. 155-163.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
109
--- og Ingmar Porn, (1989). A note on the deontic systems DL of Jones and
Porn - a rejoinder to Hansson. I: Synthese, 3, s. 429-432.
---, (1990). Deontic logic and legal knowledge representation. I: Schartum, D.
W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 286-294.
---, (1990). Toward a formal theory of communications and speech acts. I:
Cohen, P. R. (red.) Intentions in communication. Cambridge, MIT Press,
s. 141-160.
---, (1990). Deontic Logic and Legal Knowledge Representation. I: Ratio
Juris, 2, s. 237-244.
---, (1991). Norm theory and knowledge representation. I: Hoff, O.-K. (red.)
20 år med rettsinformatikk. 20 år i forvandlingens tegn. Institutt for
rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut S. Selmer.
Oslo, Tano, s. 72-84.
---, (1991). On the Logic of Deontic Conditionals. I: Ratio Juris, 3, s. 355366.
--- og Marek Sergot, (1992). Formal specification of security requirements
using the theory of normative positions. I: Deswarte, Y., et al. (red.)
Computer security - ESORICS 92: Second European Symposium on Research in Computer Security, Toulouse, France, November 23-25, 1992:
proceedings. Berlin, Springer, s. 103-121.
--- og Marek Sergot, (1992). Deontic Logic in the Representation of Law:
Towards a Methodology. I: Artificial Intelligence and Law, 1, s. 45-64.
---, (1993). The logic of practical reasoning, California-style: a critique of
Shoham´s agent oriented programming. I: Cunningham, R. J. (red.) ESPRIT basic research action MEDLAR II. London, Dept. of computing,
Imperial College, 9 s.
---, (1993). Towards a formal theory of defeasible deontic conditionals. I: Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 1, s. 151-166.
--- og Marek Sergot, (1993). On the characterization of law and computer
systems: the normative systems perspective. I: Meyer, J. J. C. and R. J.
Wieringa (red.) Deontic logic in computer science: normative system
specification. Chichester, Wiley, s. 275-307.
110
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, Laurence Cholvy og Robert Demolombe, (1994). Reasoning about the
safety of information: from logical formalization to operational definition. I: Ras, Z. W. and M. Zemankova (red.) Methodologies for intelligent systems: 8th international symposium, ISMIS ‘94, Charlotte, North
Carolina, USA, October 16-19, 1994: proceedings. Berlin, Springer, s.
488-499.
--- og Robert Demolombe, (1994). Deriving answers to safety queries. I:
Demolombe, R. and T. Imielinski (red.) Nonstandard queries and nonstandard answers. Oxford, Clarendon, s. 113-129.
--- og Marek Sergot (red.), (1994). Deon´94: Workshop proceedings: Second
International Workshop on Deontic Logic in ComputerScience: Oslo,
Norway, 6-8 January 1994. Oslo, TANO, 347 s. (CompLex, 01/94)
---, (1995). Norm-governed systems: some formal aspects. I: Bing, J. and O.
Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian research
center for computers and law. Oslo, Tano, s. 385-392.
--- og Jose Carmo, (1995). Deontic logic and different levels of ideality. I:
Technical report. Dept. of Mathematics, Technological University of
Lisbon.
--- og Marek Sergot, (1995). On the characterization of law and computer
systems: the normative systems perspective. I: Bing, J. and O. Torvund
(red.) 25 Years anniversary anthology: Norwegian Research Center for
computers and Law. Oslo, Tano, s. 393-452.
--- og Jose Carmo, (1996). Deontic database constraints, violation and recovery. I: Studia Logica, 1, s. 139-165.
--- og Robert Demolombe, (1996). Integrity constraints revisited. I: Logic
journal of the IGPL, 3, s. 369-383.
--- og Marek Sergot, (1996). A formal characterisation of institutionalised
power. I: Logic journal of the IGPL, 3, s. 427-443.
--- og Jose Carmo, (1997). A new approach to contrary-to-duty obligations.
I: Nute, D. (red.) Defeasible deontic logic. Dortrecht, Kluwer, s. 223262.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
111
---, Robert Demolombe og Jose Carmo, (1997). Toward a uniform logical
representation of different kinds of integrity constraints. I: Gabbay, D.
M., et al. (red.) Qualitative and quantitative practical reasoning: first
International Joint Conference on Qualitative and Quantitative Practical Reasoning, ECSQARU-FAPR’97, Bad Honnef, Germany, June 9-12,
1997: proceedings Berlin, Springer, s. 614-620.
---, Filipe Santos og Jose Carmo, (1997). Responsibility for action in organisations: a formal model. I: Holmström-Hintikka, G. and R. Tuomela
(red.) Contemporary action theory: vol 2. Dordrecht, Kluwer, s. 333350.
---, (1999). Information technology in the normative domain. I: The art of
the impossible?: multilingualism and access to cyberspace. Oslo, The
Norwegian National Commission for UNESCO, s. 73-75.
--- og Jon Bing, (1999). The Seventh International Conference on Artificial
Intelligence and Law. New York, Association for Computing Machinery, XII, 220 s.
--- og Robert Demolombe, (1999). On sentences of the kind «Sentence ‘p’
is about topic T». I: Ohlbach, H. J. and U. Reyle (red.) Logic, language
and reasoning: essays in honour of Dov Gabbay Dortrecht, Kluwer, s.
115-133.
--- og Christen Krogh, (1999). Protocol breaches and violation flaws. I:
McNamara, P. and H. Prakken (red.) Norms, Logics and Information
Systems - New Studies in Deontic Logic and Computer Science. Amsterdam, IOS Press, s. 265-274.
---, Jose Carmo og Robert Demolombe, (2001). An application of deontic
logic to information system constraints. I: Fundamenta Informaticae,
2-3, s. 165-181.
--- og Babak Sadighi Firozabadi, (2001). On the characterisation of a trusting agent - Aspects of a formal approach. I: Castelfranchi, C. and Y. H.
Tan (red.) Trust and Deception in Virtual Societies. Dordrecht Kluwer, s.
157-168.
Jongers, Maria, (2006). Retten til eget bilde: en redegjørelse, vurdering og
sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c,
straffeloven § 390 og personopplysningsloven. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 132 s. (CompLex, 5/06)
112
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Jørstad, Stefan, (2004). Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke
sine ansatte. Oslo, Institutt for rettsinformatikk 117 s. (CompLex, 3/04)
Karanja, Stephen Karbera, (1995). The role of legal regulation in the social
shaping of new information technologies. Oslo, Universitetet, IV, 85, XV
s.
---, (1998). Norwegian Border Control in a Europe without Frontiers - Implications for data protection and civil liberties. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk.
---, (2000). The Schengen co-operation: consequenses for the rights of EU
citizens. I: Mennesker og Rettigheter, 3, s. 215-222.
---, (2001). Crossing the Schengen External Border. I: Bygrave, L. A. (red.)
Yulex 2001. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 93-102.
---, (2001). Crossing the Schengen External Border. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/01)
---, (2001). Norwegian border control in a Europe without internal frontiers:
implications for data protection and civil liberties. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 157 s. (CompLex, 06/01)
---, (2002). The Schengen Information System in Austria: An Essential Tool
in Day to Day Police and Border Control Work? I: Bygrave, L. A. (red.)
Yulex 2002. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 91-113.
---, (2002). The Schengen Information System in Austria: An Essential Tool
in Day to Day Police and Border Control Work? I: Journal of Information, Law and Technology, 1.
---, (2005). SIS II Legislative Proposals 2005: Gains and Losses. I: Krog, G. P.
and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2005. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 81-103.
---, (2006). Schengen Information System and border control co-operation.
[Oslo], [S.K.Karanja], XVII, 467 s.
---, (2006). The Directive on Data Retention - Between Privacy and Security.
I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2006. Oslo, Unipub
forlag, s. 49-63.
---, (2008). Transparency and proportionality in the Schengen Information
System and border control co-operation. Leiden, Nijhoff, XXIII, 466 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
113
Karlsen, Thore K., (1974). Informatics and administrative decisions: the
decentralization issue: NORIS (10). The Norwegian contribution to the
IISA project. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål,
39 bl. (Jus og EDB, 6)
---, (1974). Informatics and administrative decisions - the decentralization
issue. I: Rutgers Journal of Computers and the Law, 1, s. 103-140.
Kjelland-Mørdre, Kristin, (1983). Om forenkling av regler. Oslo, Universitetsforlaget, 202 s. (CompLex, 12/83)
---, (1984). Regelforenkling er ikke enkelt. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Juristen i datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984.
Stockholm, Norstedt, s. 119-132.
---, (1984). Regelforenkling er ikke enkelt. I: Jussens venner, 3, s. 93-97.
Kjørrefjord, Anette C., (2001). Internett og lovvalg. Oslo, [A.C. Kjørrefjord],
67 bl.
Klafstad, Anette og Ulf Alex. Samer, (1984). Plan for et forsikringsrettslig informasjonssystem. Oslo, Universitetsforlaget, 100 s. (CompLex, 15/83)
Kleiva, Odd Randgaard, (2009). Åpen programvare: noen rettslige problemstillinger. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 148 s. (CompLex, 01/09)
Krabbe-Knudsen, Johan, (1998). Fotografiske verk og fotografiske bilder,
åndsverkloven § 1 og § 43A: med særlig vekt på forskjellene i det materielle vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske
verk og fotografiske bilder. Oslo, Tano-Aschehoug, 109 s. (CompLex,
01/98)
Krog, Georg Philip og Andreas F. Fuglesang, (1999). Internett og jurisdiksjon: jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom
Internett Oslo, Tano-Aschehoug, 117 s. (CompLex, 03/99)
---, (2002). Determination of Jurisdiction for Defamatory Statements in TV
Broadcasting pursuant to EC-law. I: IRIS Legal Observations of the
European Audiovisual Observatory, 3, s. 10.
--- og Morten Foss, (2002). Domstolsjurisdiksjon i forhold til grenseoverskridende påståtte ærekrenkelser kringkastet av utenlandsk tv-selskap I:
Lov&Data, 70, s. 21.
---, (2003). Alternative tvisteløsningssystemer i forbrukersaker på Internett. I:
Lov&Data, 73, s. 17.
114
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, Urs Gasser [et al.], (2003). iTunes: How Copyright, Contract, and Technology Shape the Business of Digital Media - A Case Study I: The Berkman Center, Harvard University, 103 s.
---, (2004). Jurisdiction pursuant to the Lugano Convention art 5.3 applied
on defamatory statements in TV broadcasting. I: IPRax: Praxis des
Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2, s. 154-161.
---, (2004). The Brussels I Regulation article 15.1c): Whereto are commercial
or professional activities directed through the Internet? I: Krog, G. P.
and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2004. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 117-148.
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2004). Yulex 2004. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 148 s.
---, (2005). Internett, jurisdiksjon og territoriell avgrensning. I: Lov&Data, 1,
s. 24-27.
---, (2005). Linking as accessory copyright infringement - a case summary of
the Norwegian Napster case. I: Digital Civil Rights in Europe (http://
www.lessig.org/blog/archives/Napster-case.pdf).
---, (2005). Jurisdiksjon og avgrensning av Internett´s kolliderende handlingsuniverser. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2005. Oslo,
Institutt for rettsinformatikk, s. 249-277.
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2005). Yulex 2005. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 277 s.
---, (2006). The Norwegian «Napster case» - do hyperlinks constitute the
“making available to the public” as a main or accessory act? I: Computer Law and Security Report, 1, s. 73-77.
---, (2006). Determinants for dataflow: norm and action - causation in law,
and causation from law to action. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.)
Yulex 2006. Oslo, Unipub forlag, s. 139-145.
Krogh, Christen og Henning Herrestad, (1994). Individuals & obligations.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 13 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie 1/94)
--- og Henning Herrestad, (1994). The Right Direction. I: Bargellini, G.
and S. Binazzi (red.) Proceedings of the Conference -Towards a Global
Expert System in Law. Instituto per la Documentazione Giuridica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
115
---, (1995). Obligations in multiagent systems. I: Aamodt, A. and J. Komorowski (red.) Scai ‘95 - Fifth Scandinavian Conference on Artificial
Intelligence. Amsterdam, IOS press, s. 19-30.
---, (1995). Obligations in multiagent systems. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 15 s. (Forvaltningsinformatisk
notatserie 1/95)
---, (1995). The rights of agents. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
Universitetet i Oslo, 12 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie 2/95)
--- og Henning Herrestad, (1995). Getting personal: some notes on the relationship between personal and impersonal obligation Oslo, Universitetet,
16 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/95)
--- og Henning Herrestad, (1995). Obligations directed from bearers to
counterarties. I: Proceedings of the conference: the Fifth International
Conference on Artificial Intelligence and the Law, May 21-24, 1995.
New York, ACM, s. 210-218.
--- og Henning Herrestad, (1995). Deontic logic relativised to bearers and
counterparts. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary
anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo,
Tano, s. 453-522.
---, (1996). The rights of agents. I: Wooldridge, M., et al. (red.) Intelligent
Agents II Agent Theories, Architectures, and Languages: IJCAI’95
Workshop (ATAL) Montréal, Canada, August 19–20, 1995 Proceedings.
Berlin, Springer, s. 1-16.
---, (1996). Normative structures in natural and artificial systems. [Oslo],
Department of Philosophy, University of Oslo, VI, 212 s.
--- og Henning Herrestad, (1996). Getting personal: some notes on the
relationship between personal and impersonal obligation. I: Brown, M.
A. and J. Carmo (red.) Deontic Logic, Agency and Normative Systems.
Berlin, Springer-Verlag, s. 134-153.
---, (1997). Normative structures in natural and artificial systems. Oslo,
Tano-Aschehoug, V, 212 s. (CompLex, 05/97)
--- og Henning Herrestad, (1999). Hohfeld in Cyberspace and other applications of normative reasoning in agent technology. I: Artificial Intelligence
and Law Journal, s. 81-96.
116
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Andrew J. I. Jones, (1999). Protocol breaches and violation flaws. I:
McNamara, P. and H. Prakken (red.) Norms, Logics and Information
Systems - New Studies in Deontic Logic and Computer Science. Amsterdam, IOS Press, s. 265-274.
Lange, Anne Elisabeth B., (2000). Klassikervernet i norsk åndsrett. Oslo,
Universitetsforlaget, 128 s. (CompLex, 01/2000)
Lenda, Peter, (2000). Lovvalg ved elektronisk handel over landegrensene I:
Lov&Data, 63, s. 15.
---, Vania Conan, Morten Foss, Sophie Loveaux og Anne Salaün, (2000).
Legal Issues for personalised advertising on Internet: the AIMedia case
study. I: Moukas, A., et al. (red.) Agent Mediated Electronic Commerce
II: Towards Next-Generation Agent-Based Electronic Commerce Systems. Berlin, Springer, s. 40-67.
---, (2001). Internet and choice-of-law: the international sale of digitised
products through the internet in a European context. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, 183 s. (CompLex, 01/01)
---, (2001). E-handelsdirektivet og elektronisk handel på tvers av europeiske
landegrenser. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2001. Oslo, s. 113-126.
---, (2004). Partial implementation of the E-Commerce Directive. I: IRIS legal observations of the European Audiovisual Observatory, 2, s. 15.
---, (2005). Lov om elektronisk signatur. I: Jansen, A. J. and D. W. Schartum
(red.) Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT.
Bergen, Fagbokforlaget, s. 149-171.
Lenth, Claude A., (2000). Adgangen til å benytte personopplysninger: med
vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor.
Oslo, Universitetsforlaget, 114 s. (CompLex, 02/2000)
--- og Line M. Coll, (2000). Personopplysningsloven: en håndbok. Oslo,
Kommuneforlaget, 212 s.
Lie, Arne, Arve Føyen og Einar Harboe, (1973). Rettskildebruk innen skatteadministrasjonen. Oslo, 146 bl. (Jus og EDB, 5)
Liu, Yue, (2003). Electronic discovery. Stockholm, Stockholms Universitet,
38 s.
---, (2005). Electronic Discovery: the management and IT Application. I:
Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2005. Oslo, Universitetet i
Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 143-179.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
117
---, (2006). Smart Card and Encryption as PETs in Biometric Authentication.
I: Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie, 6, s.
1-24.
---, (2006). Legal Concerns about Biometric Technology. I: International
Conference on Business, Law and Technology (IBLT) [konferanse].
---, (2007). Proportionality principles on Biometrics in Europe: case study of
Norway. I: 2nd International Legal, Security and Privacy Conference in
IT ( LSPI) [konferanse].
---, (2008). Identifying Legal Concerns in the Biometric Context. I: Journal of
International Commercial Law and Technology, 1, s. 45-54.
---, (2008). Rational concerns about biometric technology. I: Subramanian,
R. (red.) Computer security, privacy and politics: current issues, challenges and solutions Hershey, IRM press, s. 94-134.
---, (2008). Identifying Legal Concerns in the Biometric Context. I: Computer
Forensics and Legal Issues. Hyderabad, AMICUS Books division.
--- og Yun Wan, (2008). The Impact of Legal Challenges on the Evolution of
Web-based Intelligent Agents. I: Journal of International Commercial
Law and Technology, 2, s. 112-119.
---, (2009). The principle of propertionality in biometrics: case studies from
Norway. I: Computer Law and Security Report, 3, s. 237-250.
---, (2009). Property Rights for Biometric Information- protection measure?
I: International Journal of Private Law (IJPL), 3, s. 244-259.
---, (2010). Biometric and Privacy Protection in US Constitution. I: International Journal of Private Law, 1, s. 54-68.
---, (2010). Bio-privacy: Legal Challenges for Privacy Regulations of Biometric Identification and Authentication. Oslo, Det juridiske fakultetUniversitetet i Oslo, (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo)
---, (2010). Privacy regulations on biometrics in Australia. I: Computer Law
and Security Report, 4, s. 355-367.
Maartmann, Hanne Plathe, (1986). Personvern i sykepengerutinen: noen
perspektiver på andre etaters bruk av trygdeopplysninger. Oslo, Universitetsforlaget, 71 s. (CompLex, 04/87)
118
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Madssen, Eiliv Berge, (1997). Rettslige spørsmål i tilknytning til Oppgaveregisteret. [Oslo], Tano-Aschehoug, IV, 126 s. (CompLex, 03/97)
Mahler, Tobias og Thomas Olsen, (2004). Reputation systems and data
protection law. I: Cunningham, P. and M. Cunningham (red.) eAdoption
and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Pts 1
and 2. Amsterdam, IOS Press, s. 180-187.
---, Vicky Cooper og Marco Conte, (2005). Legal Issues in SME Clusters. I:
Pawar, K. S. e. a. (red.) Proceedings of the 11th International Conference on Concurrent Enterprising: Integrating Engineering of Products,
Services and Organisations. Berlin, Springer, s. 341-346.
--- og Fredrik Vraalsen, (2005). Legal risk analysis with respect to IPR in a
collaborative engineering virtual organization. I: Camarinha-Matos, L.
M., et al. (red.) Collaborative Networks and Their Breeding Environments. Berlin, Springer, s. 513-520.
---, Thomas Olsen [et al.], (2005). Privacy in relation to networked organisations and identity management. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.)
Yulex 2005. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 57-67.
---, Fredrik Vraalsen, Mass Soldal Lund, Xavier Parent og Ketil Stølen,
(2005). Specifying legal risk scenarios using the CORAS threat modelling language - Experiences and the way forward. I: Hermann, P., et al.
(red.) Trust management: third international conference, iTrust 2005,
Paris France, May 23-26, 2005: proceedings Berlin, Springer, s. 45-60.
---, Alvaro Arenas og Lutz Schubert, (2006). Contractual Frameworks for
Enterprise Networks & Virtual Organisations in E-Learning. I: Cunningham, P. and M. Cunningham (red.) Exploiting the Knowledge Economy:
Issues, Applications and Case studies. Amsterdam, IOS Press, s. 271278.
--- og Tobias Mahler, (2006). Contractual Risk Management in an ICT Context Searching for a Possible Interface between Legal Methods and Risk
Analysis. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Unipub
forlag, s. 117-138.
--- og Jon Bing, (2006). Contractual risk management in an ICT context
searching for a possible interface between legal methods and risk analysis. I: Scandinavian studies in law, 49, s. [339]-357.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
119
--- og Fredrik Vraalsen, (2006). Legal Risk Management for an E-Learning
Web Services Collaboration. I: Kierkegaard, S. M. (red.) Legal, privacy
and security issues in information technology - volume 1. Proceedings of
the First International Conference on Legal, Privacy and Security Issues
in IT (LSPI). Oslo, Unipub, s. 503-523.
--- og Thomas Olsen, (2007). Identity management and data protection law:
Risk, responsibility and compliance in `Circles of Trust’ - Part II. I: Computer Law & Security Report, 5, s. 415-426.
--- og Thomas Olsen, (2007). Risk, responsibility and compliance in ‘Circles
of Trust’ - Part I. I: Computer Law & Security Report, 4, s. 342-351.
--- og Thomas Olsen, (2007). Privacy & identity management: data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 155 s. (CompLex,
04/07)
---, Ketil Stølen, Folker den Braber, Ida Hogganvik, Mass Soldal Lund og
Fredrik Vraalsen, (2007). Assessing enterprise risk level. I: Khadraoui,
D. and F. Herrmann (red.) Advances in Enterprise Information Technology Security. Hershey, Information Science Reference, s. 311-333.
---, (2008). The state of the art of contractual risk management methodologies. I: Haapio, H. (red.) A Proactive Approach to Contracting and Law.
Turku, Turku University Applied Sciences s. 57-74.
---, (2008). Defining legal risk. I: Nystén-Haarala, S. (red.) Corporate contracting capabilities: Conference proceedings and other writings. Joensuu, Department of Law, s. 51-77.
---, (2008). How can we analyze contractual risk? I: Contracting excellence,
4, s. 15-16.
---, Alvaro Arenas, Michael Wilson, Shirley Crompton, Dana Irina Cojocarasu og Lutz Schubert, (2008). Bridging the gap between legal and technical contracts. I: Ieee Internet Computing, 2, s. 13-19.
---, (2009). Jurister på vei til Neandertal? Omtale av Richard Susskind: The
end of lawyers? . I: Lov&Data, 98, s. 20.
---, (2009). Una definición del riesgo legal. I: Foro de Derecho Mercantil,
Revista Internacional, 22, s. 78-113.
120
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2009). Visualizing legal risk. I: Schweighofer, E. (red.) Semantisches Web
und Soziale Netzwerke im Recht: Tagungsband des 12. Internationalen
Rechtsinforamtik-symposions IRIS 20098 Wien, Österreichishe Computer Gesellschaft, s. 315-320.
---, (2009). A roadmap towards tool-supported legal risk management. I:
Fernandez-Barrera, M. [et al.] (red.) Law and Technology Looking into
the Future: Selected Essays. Florence, European Press Academic Publishing, s. 175-198.
---, (2010). Legal Risk Management. Developing and Evaluating Elements
of a Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on
Contracts. Oslo, Det juridiske fakultet (Doktoravhandlinger forsvart ved
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
---, Audun Jøsang og Lothar Fritsch, (2010). Privacy Policy Referencing. I:
TrustBus, Trust, Privacy and Security in Digital Business, 7th International Conference, TrustBus 2010, Bilbao, Spain, August 30-31, 2010:
Proceedings. Berlin, Springer, s. 129-140.
--- og Malin Renate Ranheim, (2010). Datalagringsdirektivet og den tyske
grunnloven. I: Lov&Data, 102, s. 19-23.
---, Malin Renate Ranheim og Dana Irina Cojocarasu, (2010). Hvordan
vurderer nasjonale domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og
menneskerettigheter? I: Schartum, D. W. (red.) Overvåking i en rettsstat.
Bergen, Fagbokforlaget, s. 149-166.
Malt, Gert-Fredrik, (1977). Tvilsom rettferdighet: En tilnærmelse til Hegels
rettsfilosofi. Oslo, Institutt for offentlig rett, 137 s. (Stensilserie / Institutt
for offentlig rett, 15)
---, (1977). Bokanmeldelse: Ny Rett og samfunn (T. Mathiesen). Rett og
Samfunn 2. utgave. I: Hefte for kritisk juss, 2, s. 28-30.
---, (1978). Noen forutsetninger og tendenser i Vest-tysk rettsteoretisk forskning. Oslo, Institutt for offentlig rett, 79 s. (Stensilserie / Institutt for
offentlig rett, 23)
---, (1978). Noen institusjonelle forutsetninger for rettsvesen og rettsvitenskap i Forbundsrepublikken Tyskland. Oslo, Institutt for offentlig rett,
18,[16] s. (Stensilserie / Institutt for offentlig rett 22)
---, (1978). Kritisk rettsteori i Norge. I: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift,
7, s. 39-57.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
121
---, (1980). Rett og urett i undertrykkelse av indianere i Syd-Amerika. Oslo,
Institutt for privatrett, 87, III s. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 74)
---, (1980). From AI to ALI - and a new conceptualism. I: Selmer, K. S. (red.)
Swansea Debriefing. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 52-64.
---, (1981). Deontiske systemer - Begreper og kritikk. I: Hansen, J. (red.) Notater om deontiske systemer. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 5-37.
---, (1981). Noen boligrettslige spørsmål ved etablering av bofellesskap og
mens bofellesskapet består. I: JussBuss, et al. (red.) Rapport fra fellesseminaret 1981 på Rødungsstølen: tema: NOU:1980 nr. 5 «Samliv
uten vigsel».
---, (1982). Políticas y organizaciones de producción, mejoramiento y administración de viviendas en la nueva Nicaragua. 155 s., [156] bl. (Stensilserie / Institutt for privatrett, B, 1)
---, (1982). Radikal boligpolitikk i et u-land: Nicaragua. I: Hefte for kritisk
juss, 2, s. 46-52.
---, (1983). Boliglovsamlingen 1982 [bokanmeldelse]. I: Juristkontakt,
---, (1983). Tugurios - de fattiges boliger i Nicaragua. I: BO, 1, s. 20-23.
---, (1984). Grini og Lilleholt: Borettslovene. 1983 [anmeldelse]. I: Lov og
rett, 10, s. 637-640.
---, (1985). On deontic probability. I: Hansen, J. (red.) Modelling knowledge:
action, limits and norms. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 1-34.
---, (1985). Anmeldelse. Retfærd - et nordisk tidsskrift. I: Lov og rett, 9, s.
537-538.
---, (1985). Deontic probabililty. I: Bulygin, E., et al. (red.) Man, law, and
modern forms of life. Dordrecht, D. Reidel, s. 233-240.
---, (1986). Svake normer. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 167-191.
---, (1986). Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulering. 1984. I: Lov og
rett, 5, s. 305-307.
---, (1986). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. I:
Lov og rett, 5, s. 302-305.
---, (1986). Tale til Torstein Eckhoff. I: Jussens venner, 9, s. 325-327.
---, (1987). Med SAIH til Nicaragua - det er bruk for SAIH-tierne. I: Stud.
jur., 7, s. 104-106.
122
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1987). Types of Norms. A note on the problem. I: Bing, J. (red.) F*kus:
knowledge based systems for public administration. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk, s. 71-110.
---, (1987). Lettere for Miskitoene i Nicaragua. I: Mennesker og Rettigheter,
4, s. 18-22.
---, (1987). Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. I: Mennesker og
Rettigheter, 4, s. 22-25.
---, (1990). Juss og Moral 1. I: Stud. jur., s. 15-18.
---, (1990). Justisdepartementets tinglysingsavgjørelser. I: Lov og rett, s. 487498.
---, (1992). To glemte linjer i tradisjonell rettsfinningslære. I: Tidsskrift for
rettsvitenskap, 1/2, s. 48-83.
---, (1992). Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Oslo, Institutt for privatrett, 62 s. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 138)
---, (1992). Methods for the solution of conflicts between rules in a system of
postitive law. I: Brouwer, B. (red.) Coherence and conflict in law: proceedings of the 3rd Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory,
Amsterdam, January 3-5, 1991 Deventer, Kluwer, s. 201-226.
---, (1993). Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. I: Hefte for
kritisk juss, 1, s. 1-5.
---, (1995). Dynamic interpretation. Spatial and temporal aspects in interpretation. Jes Bjarup & Mogens Blegvad (Hrsg): Time, Law and Society. I:
ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie, 64, s. 85-100.
---, (1997). Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1986. Oslo, Institutt
for privatrett, 148 s. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 157)
---, (1999). Boligrett I: Nytt i privatretten, 2, s. 13-14.
---, (1999). Boligrett: Eierseksjonsloven, kommentarutgave. I: Nytt i privatretten, 3, s. 15.
---, (1999). Boligrett: Nye avgjørelser om eierseksjonsameiers prosessuelle
partsevne. I: Nytt i privatretten, 3, s. 15.
---, (1999). Boligrett: Borettslag, kjøp av andel med leiekontrakt. I: Nytt i
privatretten, 3, s. 15.
---, (2000). Boligrett. I: Nytt i privatretten, 1, s. 13-14.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
123
---, (2000). Boligrett. I: Nytt i privatretten, 2, s. 18-19.
---, (2000). Kommentarer til eierseksjonsloven. I: Lov og rett, 7, s. 412-428.
---, (2000). Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. I: Lov
og rett, s. 650-652.
---, (2001). Husleienemnd, takstnemnd og husleitvistutvalg. I: Nytt i privatretten, 2, s. 23-24.
---, (2001). Rt. 2001 s. 157: Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler
ved utleiers ønske om egen utnyttelse. I: Nytt i privatretten, 4, s. 14.
---, (2001). Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2000 s. 1153. I: Nytt i
privatretten, 2, s. 21-23.
---, (2001). Rundskriv om tvisteløsning i husleieforhold. I: Nytt i privatretten,
4, s. 14.
---, (2003). Boligrett. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle
være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsl.
22 og 19 - Høyesteretts dom 4/3-2003. I: Nytt i privatretten, 2, s. 18-19.
---, (2003). Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie
og om høyeste leiesum for fremleieforholdet - Rt. 2002 s. 1155. I: Nytt i
privatretten, 2, s. 18.
---, (2003). Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler.
I: Nytt i privatretten, 4, s. 15-16.
---, (2003). Nye lover om boligbyggelag og borettslag. I: Nytt i privatretten,
3, s. 18-20.
---, (2005). Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse
av samtykke til overdragelsen? Rt. 2004 s. 1256. I: Nytt i privatretten,
2, s. 8-10.
---, (2005). Borettslag: Tvangssalg av tildelingskontrakt ved mislighold av
innskuddsbetalingsplikt. Tvfl § 5-17. Rt 2004 s. 1785. I: Nytt i privatretten, 2, s. 10-11.
---, (2005). Borettslovene endret og delvis i kraft, fra 15/8. I: Nytt i privatretten, 3, s. 11-12.
---, (2005). Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet? Rt. 2004 s. 1711. I:
Nytt i privatretten, 2, s. 11-13.
124
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2005). Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s.
16. I: Nytt i privatretten, 3, s. 8-11.
---, (2005). Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret
festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.) § 43 tredje ledd. Rt. 2004 s. 793. I:
Nytt i privatretten, 1, s. 1-3.
---, (2006). Boligrett. Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant
i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. I: Nytt i
privatretten, 2, s. 12-13.
---, (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett: Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2005 s. 1046. I: Nytt i privatretten,
1, s. 7-10.
---, (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Husleie:
Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-15
og § 3-8. Litispendens. Rt. 2005 s. 1399. I: Nytt i privatretten, 2, s. 1112.
---, (2006). Boligrett. Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akershus. I: Nytt i privatretten, 2, s. 12.
---, (2006). Boligrett. Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli
2006. I: Nytt i privatretten, 2, s. 13.
---, (2006). Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten
Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. I: Nytt i privatretten, 2, s.
13.
---, (2006). Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel
om «Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet». I: Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT), 2/3, s.
168-171.
---, (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Nettsteder. I: Nytt i privatretten, 2, s. 11.
---, (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Boligsamvirke: kommentarutgave til borettslovene. I: Nytt i privatretten:
nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 2, s. 12.
---, (2006). Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Borettslag. I: Nytt i privatretten: nyhetsbrev for informasjon på det privatret,
2, s. 12.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
125
---, (2007). Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och
tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s [bokanmeldelse]. I:
Tidsskrift for rettsvitenskap, 1-2, s. 272-276.
---, (2008). Når Høyesterett ikke finner loven. I: Schartum, D. W. and A. G.
B. Bekken (red.) Yulex 2008. Oslo, Unipub forlag, s. 145-161.
---, (2008). Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering: uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008
(HR-2008-1138-A). I: Nytt i privatretten, 1, s. 12-15.
---, (2008). Kommunal forkjøpsrett ved overføring av andel i leiegårdsselskap
- hjemmel og begrunnelseskrav - Høyesteretts kjennelse 18/1-2008 (HR2008-88-A). I: Nytt i privatretten, 2, s. 8-10.
---, (2009). Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler [bokanmeldelse]. I:
Tidsskrift for rettsvitenskap, 1, s. 149-155.
---, (2010). Sameierettslige prinsipper. I: Knudsen, G. N., Kristin and G.
Woxholth (red.) Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til
Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, Gyldendal Akademisk, s. 181-199.
Manshaus, Halvor, (1997). Private pengespill på Internett. Oslo, TanoAschehoug, 110, V s. (CompLex, 04/97)
---, (2005). Renessansen som unnfanget Corpus iuris civilis: keiser Justinians
gjenerobring av Romerriket. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 142 s.
(CompLex, 01/05)
Mauritzen, Ingrid, (1997). Avtalelisens etter åndsverkloven § 36: med særlig
vekt på de krav som stilles til organisasjon, jfr. § 38a. Oslo, Tano-Aschehoug, 70 s. (CompLex, 08/97)
Melsom, Gjert, (1992). Datamaskinprogrammer og avskrivninger. Oslo, [G.
Melsom], 89 bl.
---, (1994). Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer: særlig om avskrivninger. Oslo, TANO, IV, 150 s. (CompLex, 10/94)
---, (2000). Datamaskinprogrammer og skatt. Oslo, Universitetet i Oslo, 248
s.
Mestad, Ingvild, (1986). Elektroniske spor: nye perspektiver på personvern.
Oslo, Universitetsforlaget, 115 s. (CompLex, 03/86)
126
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1986). ”Elektroniske spor” som styringsredskap og personvernproblem.
I: Dahl, T., et al. (red.) Rettferdighet og styring: en studenthilsen til
Torstein Eckhoff. Oslo, Universitetsforlaget, s. 112---, (1988). L’informatique, la liberté individuelle et la recherche épidémiologique: une étude comparative entre le droit francais, le droit norvégien et
le droit suédois. Oslo, TANO, 83 s. (CompLex, 11/88)
Miazine, Kirill, (2006). Rettskilder og hyperstrukturer : om alternative
grensesnitt til
rettslige informasjonssystemer. I: Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer :
to avhandlinger. – Oslo, Senter for rettsinformatikk/Unipub, s. 63-136.
Michaelsen, Terje Lundby, (2006). Opphavsrettsavtaler: med særlig sikte på
opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd. Oslo, [T. L. Michaelsen].
[studentavhandling]
Mironenko, Olga, (2010). Air Passenger Data Protection: Data Transfer
from the European Union to the United States. Oslo, Unipub, (CompLex, 02/10)
---, (2010). Air Passenger Data Protection: Data Transfer from the European
Union to the United States. Saarbrücken, LAMBERT Academic Publishing 74 s.
---, (2010). Passenger Lists. I: Schartum, D. W. (red.) Overvåking i en rettsstat. Bergen, Fagbokforlaget, s. 217-242.
---, (2010). Personvern og sikkerhet i sivil luftfart. I: Lov&Data, 103, s. 2931.
Myrbostad, Thomas, (1997). Elektronisk informasjonsansvar: om det
kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved
elektronisk informasjonsformidling. Oslo, Tano-Aschehoug, 112 s.
(CompLex, 7/97)
--- (red.), (2002). Konkurrence og telekommunikation. København, Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, 187 s.
Mæsel, Dag Syvert og Henning Herrestad, (1988). Five articles on artificial
intelligence and legal expert systems Oslo, TANO, 78 s. (CompLex,
13/88)
--- og Andreas Galtung, (1989). XCITE: et statsborgerrettslig ekspertsystem.
Oslo, TANO, 207 s. (CompLex, 03/89)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
127
Nuth, Maryke Silalahi, (2003), Electronic Contract Formation: Analysing
Article 11 EU E-Commerce Directive and Its Implementation in England, Italy and Norway. Oslo, [M. S. Nuth]. [Master Thesis]
---, (2005). Article 11 Electronic Commerce Directive: A Failed Attempt to
Harmonise Electronic Contract Formation? I: Krog, G. P. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2005. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 213225.
---, (2007). Making Sense of Digital Cash. I: Schartum, D. W. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2007. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 67-80.
---, (2007). Choice of Law in International Contracts. [konferanse].
---, (2007). Indonesia’s Digital Divide and E-commerce: Opportunities and
Challenges. [konferanse].
---, (2007). Den ubehagelige sannheten (Debatt om rasisme). I: Aftenposten,
30.august.
---, (2007). Towards Global Digital Economy: Closing the Digital Divide and
Promoting E-commerce in Indonesia. WN Legal Practice.
---, (2008). Electronic contracting in Europe: benchmarking of national
contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light
of the EU e-commerce directive. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 127
s. (CompLex, 02/08)
---, (2008). Borderless e-Commerce Contracting: An International Perspective. I: e-Case 2008: The 2008 International Joint Conference on
e-Commerce, e-Administration, e-Society, and e-education: Bangkok,
March 27-29, 2008. Bangkok, International Business Academics Consortium ( IBAC ).
---, (2008). Taking advantages of new technologies: For and against crime. I:
Computer Law and Security Report, 5, s. 437-446.
---, (2009). Information Obligations in e-Commerce and Its Impact on
Online Contracting. e-CASE 2009: International Joint Conferences on
e-CASE and e-Technology [proceedings] [konferanse], Singapore, International Business Academics Consortium (IBAC).
---, (2010). E-commerce Contracting: The Effective Formation of Online
Contracts. Oslo, Faculty of Law.
128
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2010). E-commerce Contracting: The Effective Formation of Online
Contracts. Oslo, Faculty of Law - University of Oslo, (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Nygaard, Erik, (1981). Toll på datamaskinanlegg og utstyr: TERESA 6:
arbeidsnotat ; Ansvar for informasjonsformidling: TERESA 7: arbeidsnotat. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 24, 64 s.
(Jus og EDB, 47)
---, Petter Forsberg og Jon Bing, (1981). Legal issues related to transborder
data flows and data network policies. I: OECD DSTI/ICCP, 9.
---, Petter Forsberg og Jon Bing, (1981). Problemes juridiques poses par les
flux transfrontieres de donnees et les politiques de reseaux de donnees. I:
OECD DSTI/ICCP, 9.
---, Petter Forsberg og Jon Bing, (1983). Legal problemes related to transborder data flows. I: An exploration of legal issues in information and
communication technologies. Paris, OECD, s. 60-134.
Obutte, Peter Chukwuma, (2004). Telecommunications and the Regulatory
Regime in Nigeria. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2004.
Oslo, Unipub, s. 95-116.
---, (2007). Knowledge Economy theories underpinning EU’s i2010 strategy
and their (in) capacity for representation in a regulatory framework
for Nigeria. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2007.
Oslo, Unipub, s. 193-208.
---, (2007). Theory and practice of telecommunications regulation in Nigeria
through the development question. [Oslo], P.C. Obutte, XVIII, 352 s.
---, (2008). Theory and practice of telecommunications regulation in Nigeria
through the development question. Saarbrücken, VDM Verlag, XVI, 352
s.
Olsen, Thomas og Tobias Mahler, (2004). Reputation systems and data
protection law. I: Cunningham, P. and M. Cunningham (red.) Eadoption
and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Pts 1
and 2. Amsterdam, IOS Press, s. 180-187.
---, Tobias Mahler [et al.], (2005). Privacy in relation to networked organisations and identity management. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.)
Yulex 2005. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 57-67.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
129
---, (2006). Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til
mobiltelefon. I: Lov&Data, 85, s. 1.
--- og Tobias Mahler, (2007). Identity management and data protection law:
Risk, responsibility and compliance in `Circles of Trust’ - Part II. I: Computer Law & Security Report, 5, s. 415-426.
--- og Tobias Mahler, (2007). Risk, responsibility and compliance in ‘Circles
of Trust’ - Part I. I: Computer Law & Security Report, 4, s. 342-351.
--- og Tobias Mahler, (2007). Privacy & identity management: data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 155 s. (CompLex,
04/07)
---, (2009). Personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning. I: NOU
2009:1: Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Oslo,
s. 276-296.
---, (2010). Personvernøkende identitetsforvaltning. Oslo, Juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo/Unipub forlag, (Doktoravhandlinger forsvart ved
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Ose, Elling Øyehaug, (1984). Retstidende som informasjonssystem. Oslo,
Universitetsforlaget, 169 s. (CompLex, 10/84)
Pettersen, Kirsti og Olav Torvund (red.), (2006). Yulex 2006. Oslo, Senter
for rettsinformatikk, 175 s.
Pettersen, Monica Annie, (2005). Ytringsfrihet og Internett: ytringsfrihetsvernet ved bruk av nettverttjenester for privates publisering av ytringer på
www. Oslo, [M.A.Pettersen]. [studentavhandling]
Ranheim, Malin Renate og Tobias Mahler, (2010). Datalagringsdirektivet og
den tyske grunnloven. I: Lov & Data: Tidsskrift for Rettsinformatikk,
102, s. 19-23.
---, Tobias Mahler og Dana Irina Cojocarasu, (2010). Hvordan vurderer
nasjonale domstoler datalagringsdirektivet opp mot grunn- og menneskerettigheter? I: Schartum, D. W. (red.) Overvåking i en rettsstat. Bergen,
Fagbokforlaget, s. 149-166.
Rieber-Mohn, Thomas, (2002). Hvorfor « Jackpot », men ikke « Vil du bli
millionær?»? I: Lov&Data, 70, s. 1.
---, (2004). Court of Appeal Decision in Norwegian DVD Case. I: IRIS Legal
Observations of the European Audiovisual Observatory, 3, s. 12-13.
130
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2004). Court of Appeal Decision in the napster.no Case. I: IRIS Legal
Observations of the European Audiovisual Observatory, 4, s.14.
---, (2004). Proposed Amendments to the Norwegian Media Ownership Act.
I: IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 9,
s. 14.
---, (2004). Proposed Amendments to Article 100 of the Norwegian constitution. I: IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 9, s. 15.
---, (2005). Norwegian implementation of the EUCD Article 6. I: INDICARE Monitor, 4, s. 16-19.
---, (2005). The Norwegian Supreme Court Decides the napster.no Case. I:
IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 3,
s. 16-17.
---, (2005). White Paper Proposes Implementation of EC Copyright Directive.
I: IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 4,
s.16-17.
---, (2006). Harmonising anti-circumvention protection with copyright law:
the evolution from WCT to the Norwegian anti-circumvention provisions. I: IIC-International Review of Industrial Property and Copyright
Law, 2, s. 182-225.
---, (2006). Kravet til opphavsrettslig relevans som ”grunnsten” i det norske
forbudet mot omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 4, s. 321-326.
---, (2006). Implementation of EC Copyright Directive. I: IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 3, s. 18.
---, (2006). Media Ownership Act - Revisited. I: IRIS Legal Observations of
the European Audiovisual Observatory, 3, s. 19.
---, (2006). Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologi - en trussel mot opphavsretten? I: Økonomisk forum, 1.
---, (2006). Consumer Ombudsmann Bans iTunes Contract Terms. I: IRIS
Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 7, s. 16.
---, (2006). Årsrapport Norge. I: Seipel, P. (red.) Rätten och säkerheten i ITsamhället - Nordisk årsbok i rättsinformatikk 2004. Stockholm, Jure, s.
175-187.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
131
---, (2006). Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologi: en trussel mot opphavsretten? Bergen, Samfunns- og næringslivsforskning, II, 10 bl.
--- [et al.], (2007). Study of the Implementation and Effect in Member States’
Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonization of Certin Aspects
of Copyright and Related Rights in the Information Society. Institute for
Information Law.
---, (2009). Digital privatkopiering. [Oslo], Det juridiske fakultet/Unipub,
285 s.
---, (2010). Digital privatkopiering. Oslo, Gyldendal, 325 s.
Riisnæs, Rolf (red.), (1990). Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser 1: Arbeidsdokumenter til den nordiske konferansen 1990. Oslo,
TANO, 207 s. (CompLex, 05/90)
--- (red.), (1991). Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser 2:
Rapport fra den nordiske konferansen 1990 Oslo, TANO, 291 s. (CompLex, 05/91)
---, (1992). Implementing EDI: a proposal for regulatory reform. Oslo,
TANO, 58 s. (CompLex, 06/92)
---, (1992). EDI and National Legislation. I: Data Security in computer
Networks and Legal Problems. Darmstadt, S. Toeche-Miller Verlag, s.
117-127.
--- og Joakim Benno, (1992). EDI og sikkerhet. I: Retsinformatik i Norden,
2, s. 15-17.
---, (1993). Rettslige spørsmål ved edb-basert tolldeklarering [studentavhandling]. [Oslo], [R. Riisnæs], 122 bl.
---, (1994). Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen: rettslige spørsmål
knyttet til TVINN. Oslo, TANO, IV, 173 s. (CompLex, 03/94)
--- og Andreas Galtung, (1994). Rettslige aspekter ved digitale signaturer. I:
Meldingssikkerhet - tiltrodde tredjeparter og digitale signaturer. Oslo,
Norsk EDIPRO, 43 s.
---, (1996). Enkelte juridiske problemstillinger. I: Digitale signaturer og
tiltrodde tredjeparter. Norsk EDIPRO, s. 37-41.
---, (1996). Introduction to the Norwegian Model EDI Agreement. I: EDI
Law Review, 3, s. 165-173.
132
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Dag Wiese Schartum, (1999). Nasjonal BitBank - forprosjekt - juridiske forhold. I: Kosberg, J.-E. (red.) Langtidslagring av informasjon:
underlag for etablering av en nasjonal BitBank. Trondheim, SINTEF, s.
53-65.
---, (2000). Samvirke mellom TTPer - notat til Torvundutvalget. I: Elektroniske signaturer - Myndighetsroller og regulering av tilbydere av sertifikattjenester. Oslo, Nærings- og Handelsdepartementet, 10 s.
---, (2000). Tiltrodde tredjepartstjenester - om TTP›ens og myndighetenes
roller - notat til Torvundutvalget. I: Elektroniske signaturer - Myndighetsroller og regulering av tilbydere av sertifikattjenester. Oslo, Nærings- og
handelsdepartementet, 19 s.
---, (2000). Skisse til retningslinjer for bruk av digital signatur og kryptering
i offentlig forvaltning - notat til PKI-utvalget. Oslo, [Institutt for rettsinformatikk].
---, (2003). Electronic Agents and Public Key Infrastructure. I: Bygrave, L. A.
(red.) Yulex 2003. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 7-22.
---, (2003). Eletronic Agents and PKI in the ‘Lovely Rita’ Scenario. I: Bing, J.
and G. Sartor (red.) The Law of electronic agents: legal contributions to
ALFEBIITE. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 51-66.
---, (2004). Digital Certificates and Certification Services. I: Scandinavian
Studies in Law, 47, s. 131-151.
---, (2005). Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen - eForvaltningsforskriften. I: Jansen, A. J. and D. W. Schartum (red.) Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 172-207.
---, (2006). Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og
ansvar. [Oslo], [Rolf Riisnæs], V, 389 s.
---, (2007). Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og
ansvar. Bergen, Fagbokforlaget, 478 s.
---, (2007). Regelverksutvikling og brukerdeltakelse i eForvaltningen. I:
Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og rettslige utfordringer. Bergen, Fagbokforlaget, s. 255-271.
Risvand, Nils Eivind, (1994). Satellittfjernsyn og norsk rett. Oslo, TANO, 91
s. (CompLex, 07/94)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
133
---, Mads T. Andenæs og Rolf Høyer, (1994). EØS, media og offentlighet.
Oslo, TANO, 82 s. (CompLex, 05/94)
Rognlien, Knut, Erik Hauge, Arne Jørgensen og Jakob Aars, (1971). Juridiske informasjonssystemer: en rapport. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 62 bl. (Jus og EDB, 1)
---, (1990). Juridisk metode, teknologisk utvikling og menneskerettigheter. I:
Juntunen, R. (red.) EDB, lovgivningen og juristenes rolle: Nordisk årbok
i rettsinformatikk 1990. Oslo, Tano, s. 166-173.
---, (1991). Forutberegnelighet og teknologisk utvikling som juridiske argumenter. Oslo, TANO, 155 s. (CompLex, 06/91)
Rynning, Paul, (1976). En fremstilling og vurdering av reglene for tildeling
av bostøtte. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 53
s. (Jus og EDB, 17)
---, (1979). En fremstilling og vurdering av reglene for tildeling av bostøtte. I:
Jussens venner, 2/3, s. 47-91.
Rynning, Ole Christian, (2008). Juristopia: semantic wiki for legal information. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 157 s. (CompLex, 03/08)
Rønning, Leif Tore, (1995). Satelittkommunikasjon. [Oslo], [L.T. Rønning],
95 bl. [studentavhandling].
Samer, Ulf Alex. og Anette Klafstad, (1984). Plan for et forsikringsrettslig informasjonssystem. Oslo, Universitetsforlaget, 100 s. (CompLex, 15/83)
Sandvik, Sverre, (1995). Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og
bruk av standarder innen telekommunikasjon. Oslo, TANO, 138 s.
(CompLex, 02/95)
Schartum, Dag Wiese, (1981). Hjelp eller egeninteresse? En vurdering av to
«veldedige» boligtiltak. I: Juss-Buss 1971-1981. Oslo, Juss-Buss, s. 4761.
---, (1982). Utleier eller barnepike?: om husordensregler ved skoleinternater.
I: Hefte for kritisk juss, 2, s. 29-32.
--- og Tore Andreas Hauglie, (1984). Forslag til et helserettslig informasjonssystem. Oslo, Universitetsforlaget, 144 s. (CompLex, 02/84)
---, (1985). Forbrukeren og utvikling av elektroniske betalingssystemer. I:
Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen och datasäkerheten: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985. Stockholm, Norstedt, s. 72-78.
134
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1985). Codex, calculations and computers: an investigation of some
administrative consequences of the introduction of new calculation principles in the Norwegian National Insurance Act of 1966. Oslo, Universitetsforlaget, 60 s. (CompLex, 03/85)
---, (1985). Ble folketrygdloven skapt for edb? I: Lov&Data, 4, s. 4.
---, (1986). Stans av edb-tjenester i krigs- og krisesituasjoner. Oslo, Universitetsforlaget, 48 s. (CompLex, 02/86)
---, (1986). Rasjonalisering som begrunnelse og forutsetning for nedskjæring
av trygdeytelser. I: Jakhelln, H. (red.) Artikkelsamling for offentlig rett
grunnfag. Oslo, Universitetsforlaget, s. 196-207.
---, (1986). Rasjonalisering som begrunnelse og forutsetning for nedskjæring
av trygdeytelser. I: Hefte for kritisk juss, 3/4, s. 10-15.
--- og Jon Bing, (1986). Automated Systems and Claim Realization in social
security organizations. I: Rutgers computer and technology law journal,
1, s. 83-97.
--- og Jon Bing, (1986). Datenverarbeitung und Durchsetzung von Ansprüchen in Organisationen der sozialen Sicherung. I: Karlsen, T., et al. (red.)
Informationstechnologie im Dienstleitungsbereich. Bonn, Sigma, s. 99116.
---, (1987). The social insurance administration of Norway: possible applications of deontic systems. I: Bing, J. (red.) F*KUS: Knowledge based
systems for public administration. Oslo, Norwegian University Press, s.
129-150.
---, (1987). Service på avveier? I: Sosial trygd, 5, s. 16-19.
---, (1987). Kontantløse trygdekontor. I: Sosial trygd, 8, s. 20-23.
---, (1987). The introduction of computers in the Norwegian local insurance
offices: corepoints and context. Oslo, Universitetsforlaget, 400 s. (CompLex, 09/87)
---, (1987). Informasjonsteknologi og forvaltningsutvikling: eksempelet trygdeetaten. I: Retfærd, 39, s. 33-42.
---, (1987). EDB i forvaltningen: ikke bare et spørsmål om rasjonalisering. I:
Nordisk Administrativt Tidsskrift, s. 85-96.
---, (1988). Tjenestekvalitet, delegasjon og desentralisering i en edb-støttet
trygdeetat. I: Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2, s. 211-221.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
135
---, (1988). Introduction of information technology in social insurance institutions: political objectives and organizational consequences, history and
future. I: Information Age, 2, s. 107-112.
---, (1988). Introduction of information in social insurance institutions: political objectives and organizational consequenses, history and future. I:
Information Age, 2, s. 107-112.
---, (1988). «Forutsatt at EDB-programmet er riktig»: en rettslig gjennomgang av et saksbehandlingssystem i offentlig forvaltning. I: Sørensen, K.
H. and T. Espeli (red.) Ny teknologi: en utfordring for samfunnsforskning. Oslo, NAVF, s. 245-257.
---, (1988). «Forutsatt at EDB-programmet er riktig»: en rettslig gjennomgang av et saksbehandlingssystem i offentlig forvaltning. I: Sjöberg, C.
M. and O. Torvund (red.) EDB og rettssikkerhet i offentlig forvaltning:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1988. Oslo, Tano, s. 127-138.
---, (1988). Delegation and decentralization: computer systems as tools for
instruction and improved service to clients. I: Göranzon, B. and I. Josefson (red.) Skill, knowlegde and artificial intelligence. Berlin, Springer, s.
159-168.
---, (1989). Om den offentlige forvaltningens EDB-programmer, deres rettslige innhold og stilling som forskrift. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 4/5,
s. [650]-678.
--- (red.), (1989). IRIs spektrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, TANO, XXIII, 294 s. (CompLex,
01/90)
---, (1989). En rettslig undersøkelse av tre edb-systemer i offentlig forvaltning. Oslo, TANO, 147 s. (CompLex, 01/89)
--- og Jon Bing, (1989). Automated Systems and Claim Realization in social
security organizations. I: EL§A law review, 1, s. 79-92.
---, (1990). Service på avveie. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20
artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo,
Tano, s. 174-179.
---, (1990). Om den offentlige forvaltningens edb-programmer, deres rettslige innhold og stilling som forskrift. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs
spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års
jubileum. Oslo, Tano, s. 180-210.
136
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1990). IRIs spectrum: innledning. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. XVIII-XXIII.
---, (1992). Publikumsinteresser i offentlig forvaltning. I: Hefte for kritisk
juss, 4, s. 191-203.
---, (1993). Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning. Oslo,
Universitetsforlaget, XVI, 530 s.
---, (1993). Organization of systems development - how do we secure legally
correct computer programs? I: Herrestad, H. and D. W. Schartum (red.)
From a seminar on Computerization of public administration - work
division and organizational change: three papers. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, s. 19-31.
---, (1993). Mot et helhetlig perspektiv på publikumsinteresser i offentlig forvaltning?: rettssikkerhet, personvern og service. I: Retfærd, 63, s. 43-59.
--- og Henning Herrestad, (1993). From a seminar on Computerization of
public administration - work division and organizational change. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 31 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/93)
---, (1994). To artikler om forvaltningsinformatikk hovedfag. Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, 29 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie,
2/94)
---, (1994). A presentation of the new study option of Information Technology and Administrative systems. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/94)
---, (1994). Mulige konsekvenser for norsk forvaltning av EFs reviderte utkast til personverndirektiv. I: Lov og rett, 6, s. 349-362.
---, (1994). «Forvaltningsinformatikk hovedfag» - Hva er det og hva kan det
bli. Avdeling for forvaltningsinformatikk.
---, (1994). Folketrygden i informasjonsteknologiens tegn. I: Bruusgaard, D.,
et al. (red.) Et nødvendig gode: folketrygdens plass i velferds-Norge.
Oslo, Ad Notam Gyldendal, s. 99-120.
---, (1994). «Den selvbetjente forvaltning»: om saksutredning ved behandling av enkeltsaker i masseforvaltningen. I: Nordisk Administrativt
Tidsskrift, 1, s. 32-47.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
137
---, (1995). Transparent Computer Systems: transparent government. I: Informatica e diritto, 2, s. 167-177.
---, (1995). Forenklet selvangivelse: en for enkel selvangivelse? I: Dommer,
uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål, 5, s. 1089-1122.
---, (1995). Dirt in the Machinery of Government? Legal Challenges Connected to Computerized Case Processing in Public Administration. I: International Journal of Law and Information Technology, 3, s. 327-354.
---, (1995). Dirt in the machinery of government? - Legal challenges connected to computerized case-processing in public administration. I: Bing,
J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: norwegian
research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s. 151-192.
--- og Jon Bing, (1995). Public administration and information technology:
compendium to the Erasmus course. Oslo, TANO, 295 s. (CompLex,
06/95)
---, (1996). «Pliktig skatt på riktig måte» - et innlegg om mål, strategier og
løsninger for en ligningsetat under omstilling. I: Dommer, uttalelser m.v.
i skattesaker og skattespørsmål, 4, s. 963-1003.
---, (1996). Kommentar til Terje Dyrstad [Odin: Kritisk innlegg på konferansen: Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjonens tjeneste? Vika Atrium 26.3.96]. I: Informasjonsteknologi og nye
medier i den offentlige informasjonens tjeneste: innlegg og kommentarer.
Oslo Norges forskningsråd, s. 107-110.
---, (1996). Elektronisk informasjon: hva skal den være til? I: Årsmelding
1996 [Statens informasjonstjeneste]. Oslo, Statens informasjonstjeneste,
s. 24-29.
---, (1997). Proportional Control? I: Computers in Human Behavior, 4, s.
543-557.
---, (1997). Proportional control. I: International Review of Law, Computers
and Technology, 1, s. 107-116.
---, (1997). Personvernrettens inntog? I: Juristkontakt, 2, s. 2-7.
---, (1997). Personvern og pressefrihet [upublisert]. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk.
---, (1997). NOU 1997:19 Et bedre personvern- forslag til lov om behandling
av personopplysninger. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. [utvalgsmedlem]
138
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1997). Noen kommentarer til NOU 1997:19 «Et bedre personvern».
[Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, [6] bl.
---, (1997). Hva vil vi egentlig med informasjonsteknologien? [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, [8 bl.]. (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 1/97)
---, (1997). Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/97)
---, (1997). Et bedre personvern i Norge? I: Lov&Data, 51, s. 3.
---, (1998). Utvikling av beslutningsstøttesystemer - Fra lovtekst til programkode. Innføring for jurister og brukerrepresentanter. (Foreløpig utgave).
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk.
---, (1998). Offentlig innsyn i forvaltningens saksdokumenter i lys av informasjonsteknologiske muligheter. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk.
---, (1998). Innlegg fra seminaret «Offentlighet i forvaltningen». Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie,
3/98)
---, (1998). Forventede endringer i norsk personvernlovgivning. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie,
4/98)
---, (1998). Et møte mellom personvernretten og forvaltningsretten. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/98)
---, (1998). Access to Government Held Information: Challenges and Possibilities. I: Journal of Information, Law and Technology, 1.
---, (1999). Utvikling av beslutningsstøttesystemer - Fra lovtekst til programkode. Innføring for jurister og brukerrepresentanter. (Bearbeidet,
foreløpig utgave).
---, (1999). Offentlig innsyn i praksis. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, 40 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/99)
---, (1999). Forventede endringer i norsk personvernlovgivning. I: Blume, P.
(red.) IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998. Stockholm, Jure, s. 31-51.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
139
--- og Rolf Riisnæs, (1999). Nasjonal BitBank - forprosjekt - juridiske
forhold. I: Kosberg, J.-E. (red.) Langtidslagring av informasjon: underlag
for etablering av en nasjonal BitBank. Trondheim, SINTEF, s. 53-65.
---, (2000). Rettslige systemavgjørelser. Oslo, Statskonsult, 33 s.
---, (2000). Plikt- og rettighetsinformasjon på Internett. [Oslo], Avdeling for
forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, [7] bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/00)
---, (2000). Omsorgsteknologi og personvern for eldre som er i offentlig pleie
og omsorg. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/00)
---, (2000). Lov om behandling av personopplysninger. I: Lov og rett, 9, s.
543-566.
---, (2000). Kommentarer og forslag til justeringer av forslaget til lov om
behandling av personopplysninger, Ot.prp. nr 92, 1998-99: notat til
Stortingets justiskomité. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk,
Universitetet i Oslo, 9 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/00)
---, (2001). Vilkår for å sette bort systemutviklingsoppgaver som omfatter
myndighetsutøvelse. Oslo, Institutt for rettsinformatikk.
---, (2001). Privacy Enhancing Employment of ICT: Empowering and Assisting Data Subjects. I: International Review of Law, Computers and
Technology, 2, s. 157-169.
---, (2001). Personvern og lokasjonsbaserte tjenester. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/01)
---, (2001). Norway. I: Blume, P. (red.) Nordic Data Protection. København,
DJØF Publ., s. 79-113.
---, (2001). Systemsikkerhet. I: Rättsinformation under 2000-talet: nuläge i
Sverige och Europa, trender och policy: delbetänkande / av IT-kommissionen. - Stockholm: Fritzes, 2001. Stockholm, Fritzes, s. 60-73.
---, (2002). What should access legislation be like in the future? - Possible
structures for access legislation. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2002.
Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 55-72.
---, (2002). Jus og etikk. I: Skagestein, G. (red.) Systemutvikling: fra kjernen
og ut, fra skallet og inn. Kristiansand, Høyskoleforlaget, s. 389-406.
140
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2002). ICT, service policy and changed division of work between citizens
and government - towards a distributed, user-monitored government? I:
Electronic communication law review, 1, s. 7-22.
---, (2002). Fra rettsstat til rettsautomat. I: Slaatta, T. (red.) Digital makt.
Oslo, Gyldendal Akademisk, s. 118-135.
---, (2003). Personvern og offentlig innsyn. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/02)
---, (2003). Krav til åpenhet på nettsider i offentlig forvaltning. Forslag til
åpenhetskriterier basert på en evaluering av Larvik kommunes nettsider.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 2/03)
---, (2003). IKT, åpenhet og innsyn. Systematikk, begreper og rettspolitiske
utfordringer. Oslo, Avdling for foraltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/02)
---, (2004). Ti år med undervisning i forvaltningsinformatikk - hva skjedde og
hva gjorde kvalitetsreformen med oss? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 8/04)
---, (2004). Regulering av informasjonssikkerhet: XX:e Nordiska rättsinformatikkonferensen, Stockholm 21. – 22. oktober. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 11/04)
---, (2004). Making Access Rights Operative. I: Scandinavian Studies in Law,
47, s. 275-294.
---, (2004). Making Access Rights Operative. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2004. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 31-52.
---, (2004). Krav til åpenhet i den digitale forvaltning. I: Still, V. (red.) Media,
innovationer och produktivitet: rättssäkerheten och teknologin i omvandling: Nordisk årbok i rettsinformatikk 2003. Stockholm, Jure AB, s.
95-118.
---, (2004). Krav til åpenhet i den digitale forvaltning. I: Still, V. (red.) Nye
medier - retssikkerhed og teknologi i forandring: Nordisk årbog i retsinformatik 2003. København, Jurist- og økonomforbundets forlag, s.
95-118.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
141
---, (2004). Information Access Legislation for the Future?: Possibilities
according to a Norwegian Experience. I: Aicholzer, G. and H. Burkert
(red.) Public sector information in the digital age: between markets, public management and citizens rights. Cheltenham, Edward Elgar, s. 69-90.
---, (2004). Forvaltningsinformatikk i 10 år. Universitetet i Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 7/04)
---, (2004). Forvaltningsinformatikk i 10 år. I: Lov&Data, 80, s. 10.
--- og Lee A. Bygrave, (2004). Personvern i informasjonssamfunnet. Bergen,
Fagbokforlaget, 286 s.
--- og Line M. Coll, (2004). Rettslige spørsmål knyttet til innsamling og bruk
av digitale bevis. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltingsinformatisk notatserie, 12/04)
--- og Arild J. Jansen, (2004). Høring - Forprosjektrapport om arkitektur for
elektronisk samhandling i offentlig sektor Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 9/04)
---, [et al.], (2004). Programvarepolitikk for fremtiden: teknologiske strategier for et åpnere samfunn. Oslo, Teknologirådet. 92 s.
---, (2005). Utvikling av beslutningssystemer - Fra lovtekst til programkode.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 1/05)
---, (2005). Security i transport. Personvernets grenser. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/05)
---, (2005). Notater om å ivareta informasjonssikkerhet ved hjelp av regelverk. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/05)
---, (2005). Notater om å ivareta informasjonssikkerhet ved hjelp av regelverk. I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2005. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 13-36.
---, (2005). Jus og etikk. I: Skagestein, G. (red.) Systemutvikling: fra kjernen
og ut, fra skallet og inn. 2. utg. Kristiansand, Høyskoleforlaget, s. 385403.
---, Amund Eriksen, Are Vegard Haug og Margaret Hagevik, (2005). Regelverk og informasjonssikkerhet, forprosjektrapport til KIS. http://www.
kunnskapsnettverk.no.
142
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Arild J. Jansen (red.), (2005). Informasjonssikkerhet: rettslige krav til
sikker bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, 352 s.
---, (2006). Personopplysningsloven 14. april 2000 nr. 31. Oslo, Gyldendal
akademisk, 44 s.
---, (2006). Om forholdet mellom personopplysningsloven og offentlighetsloven mv. I: Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Oslo,
Senter for rettsinformatikk, s. 29-47.
---, (2006). Om barns rett til personvern. I: Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon. Ahti Saarenpää 60 vuotta. Suomalainen lakimiesyhdistys, s. 351-366.
---, (2006). Norsk regelverk vedrørende informasjonssikkerhet - oversikt og
struktur vurdert i lys av ønsket om samordning. I: Seipel, P. (red.) Rätten
och säkerheten i IT-samhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 2004.
Stockholm, Jure, s. 113-130.
---, (2006). Introduction to a government-based perspective on proactive law.
I: Scandinavian Studies in Law, 49, s. 35-51.
---, (2006). Elektronisk forvaltning som utfordring for forvaltningsretten. I:
Henrichsen, C., et al. (red.) Forvaltningsretlige perspektiver. København,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 581-620.
---, (2006). Data Protection: Between Paternalism and Autonomy. I: Sjöberg,
C. M. and P. Wahlgren (red.) Festskrift till Peter Seipel. Stockholm, Norstedts juridik, s. 553-568.
--- og Erik Boe, (2006). Argumenter i anledning lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister), ot.prp. nr. 49 (2005-2006): Innlegg på åpen høring om forslaget til Norsk Pasientregister i Stortinget
6.11.2006. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/06)
--- og Lee A. Bygrave, (2006). Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven. Oslo, Justis- og politidepartementet, 226 s.
--- og Arild J. Jansen, (2006). IKT-politikken – Invitasjon til å komme med
synspunkter: Innspill fra Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN),
UiO. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/06)
---, (2007). Security i transport og personvernets grenser. Oslo, Transportøkonomisk institutt, IX, X, 107 s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
143
---, (2007). Personvern og transportsikkerhet: personvernmessige spørsmål
knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag. Oslo,
Senter for rettsinformatikk, 203 s. (CompLex, 03/07)
---, (2007). Møte mellom forvaltningsretten og personopplysningsretten. I:
Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2007. Oslo, Senter
for rettsinformatikk, s. 81-108.
---, (2007). Møte mellom forvaltningsretten og personopplysningsretten. I:
Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005].
Bergen, Fagbokforlaget, s. 227-253.
---, (2007). Innflytelse i fremtidens forvaltning. I: Fagbladet, 8, s. 18-19.
--- (red.), (2007). Elektronisk forvaltning i Norden. Bergen, Fagbokforl., 306
s.
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2007). Yulex 2007. Oslo, Senter for
rettsinformatikk, 238 s.
--- og Arild J. Jansen, (2007). Elektronisk forvaltning og jus. I: Schartum,
D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og
rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]. Bergen,
Fagbokforlaget, s. 17-32.
---, (2008). Systemutvikling i rettslig perspektiv. I: Jansen, A. and D. W.
Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal
bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 199-225.
---, (2008). Personvern for skoleelever. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/08)
---, (2008). Norwegian Research Center for Computers and Law. I: SCRIPTed, 3, s. 594-599.
---, (2008), Kommentar til personopplysningsloven, I: Gyldendal Norsk
Forlag A/S,
---, (2008). It-støtte for arbeid med lovsaker. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 78 s. (CompLex, 04/08)
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2008). Yulex 2008. Oslo, Unipub forlag,
284 s.
--- og Arild J. Jansen (red.), (2008). Elektronisk forvaltning på norsk. Bergen,
Fagbokforlaget, 417 s.
144
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Arild J. Jansen, (2008). E-forvaltning: perspektiver, systematikker og
begreper. I: Jansen, A. and D. W. Schartum (red.) Elektronisk forvaltning
på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s.
19-37.
---, (2009). Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning:
Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/09)
---, (2009). Bedre kvalitet i lovgivningen. LovIT: verktøy for IT-støtte i lovsaker. I: Lov&Data, 97, s. 20.
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2009). Yulex 2009. Oslo, Senter for
rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk, 167 s.
--- og Lee A. Bygrave, (2009). Consent, Proportionality and Collective Power.
I: Gutwirth, S., et al. (red.) Reinventing Data Protection? Dortrecht,
Springer, s. 157-173.
---, (2010). Designing and formulating data protection laws. I: International
Journal of Law and Information Technology, 1, s. 1-27.
---, (2010). Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning. I: Henrichsen,
C., et al. (red.) Ret, informatik og samfund - Festskrift til Peter Blume.
København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 263-277.
---, (2010). Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning. I: Schartum,
D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2010. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 113-126.
---, (2010). Developing E-government Systems. -Legal, Technological and
Organizational Aspects. I: Scandinavian Studies in Law, 56, s. 125-147.
---, (2010). Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning:
resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig forvaltning.
Oslo, Unipub forlag. 101 s. (CompLex, 05/10)
--- (red.), (2010). Overvåking i en rettsstat. Bergen, Fagbokforlaget, 388 s.
---, (2010). Overvåking i en rettsstat - oversikt og innledende observasjoner.
I: Schartum, D. W. (red.) Overvåking i en rettsstat. Bergen, Fagbokforlaget, s. 17-35.
---, (2010). Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann: Ret, privatliv og
teknologi. Jurist- og økonomforbundets forlag, København 2009. 234 s
[bokanmeldelse]. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 1, s. 141-144.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
145
--- og Anne Gunn B. Bekken (red.), (2010). Yulex 2010. Oslo, Senter for
rettsinformatikk, 193 s.
Schiavetta, Susan, (2001). A Critical Analysis of Whether the Divide between
the Tourism Generating States of the North and the Host States of the
South Undermines the European Union’s Ability to Create a Coherent
Regulatory Framework. I: IFTTA Journal of Travel and Tourism Law,
Summer.
---, (2001). Computer Games Technology and Legal Education and Its
Impact on Legal Systems. I: 16th British & Irish Law, Education and
Technology Association (BILETA) Conference [konferanse].
---, (2002). The World Trade Organisation and Legal Regulation of E-commerce. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2002. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 43-55.
---, (2003). Book Review of «Justice and Technology in Europe: How ICT
is changing the Judicial Business». I: International Journal of Law and
Information Technology, 3, s. 321-323.
--- og Konstantinos Komaitis, (2003). ICANN´s Role in Controlling Information on the Internet. I: 18th British & Irish Law, Education and Technology Association (BILETA) Conference [konferanse].
---, (2004). The relationship between e-ADR and Article 6 of the European
Convention of Human Rights pursuant to the case law of the European
Court of Human Rights. I: Journal of Information, Law and Technology, 1.
---, (2004). The relationship between e-ADR and Article 6 of the European
Convention of Human Rights pursuant to the case law of the European
Court of Human Rights. I: Law/Technology Journal, 1, s. 1-63.
---, (2004). Does the Internet Occasion New Directions in Consumer Arbitration in the European Union? I: 19th British & Irish Law, Education and
Technolgy Association (BILETA) Conference [konferanse].
---, (2008). Electronic alternative dispute resolution. [Oslo], Faculty of Law,
University of Oslo Unipub, XVI, 507 s.
---, Lee A. Bygrave, Hilde Thunem, Anne Elisabeth B. Lange og Edward
Phillips, (2009). The Naming Game: Governance and the Domain Name
System I: Bing, J. and L. A. Bygrave (red.) Internet Governance: Infrastructure and Institutions. Oxford, Oxford Univ. press, s. 147-212.
146
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Schjølberg, Stein, (1980). Computer crime in Norway. I: Bing, J. and K. S.
Selmer (red.) A decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget,
s. 440-459.
---, (1980). Datamaskinassistert kriminalitet. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, Fl.pag. (Jus og EDB, 42)
---, (1980). Datamaskiner og kriminalitet. I: Politiembetsmennenes blad, 9, s.
20-24.
---, (1980). Computer-assisted crime in Scandinavia. I: Computer/Law Journal, 2, s. 457-469.
---, (1981). Computer crime developments in Europe. [Oslo], 13 s.
---, (1981). First Interpol seminar for investigators of computer crime: December 7.-11. 1981. Computer crime developments. [U.s.], 33 s.
--- og Donn B. Parker, (1981). Computer crime: encyclopedia of crime and
justice. [California], 20 s.
---, (1982). Datamaskinassistert kriminalitet. I: Nordisk kriminalkrønike
1982. Oslo, s. 9-21.
--- og Arve Føyen, (1982). Datajus: ingen bedring for Datatilsynet i årets
budsjettforslag. I: Datatid, 10, s. 30,93.
---, (1983). Approaches to computer-crime legislation differ. I: TDR - Transnational Data Report, 4, s. 221-.
---, (1983). Computers and penal legislation. Oslo, Universitetsforlaget, 147
s. (CompLex, 02/83)
---, (1983). EDB og kriminalitet: oversikt og kategorier. I: Lov og rett, 9, s.
467-478.
---, (1983). Er det behov for en ny lovgivning om EDB og kriminalitet? I: Lov
og rett, 9, s. 479-487.
---, (1983). Fra brekkjern til dataskjerm: nye redskaper, nye forbrytelser. I:
Samtiden, 5, s.12-17.
---, (1984). Computer and penal legislation. I: Proceedings of the 2nd worldwide congress on computer and communications security and protection, Cannes 29.february-2.march 1984, s. 15-24.
---, (1984). EDB og kriminalitet - oversikt og kategorier. I: Revisjon og regnskap, 5, s. 187-188, 190-194.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
147
---, (1984). Er det behov for en ny lovgivning om EDB og kriminalitet? I:
Revisjon og regnskap, 6, s. 249-251, 253-255.
---, (1984). Systems hackers: handlingenes art og juridiske konsekvenser. I:
Nordisk datanytt, 7, s. 53-55.
---, (1986). Datakriminalitet og forsikring. Oslo, Universitetsforlaget, 53 s.
(CompLex, 07/86)
---, (1988). Datakriminalitet. I: Jussens venner, 4/5, s. [170]-178.
---, (1991). Datakriminalitet og straffelovgivning - en internasjonal utvikling.
I: Galtung, A. (red.) Internationella aspekter på rättsinformatiken Nordisk årsbok i rättsinformatik 1991. Stockholm, Norstedts juridik, s.
146-155.
---, (1996). Artificial intelligence and law: ekspertsystem for dommere? I:
Kritisk juss, 1, s. [43]-46.
---, (1996). The legal framework - unauthorized access to computer systems:
a presentation at the International Integrity Institute (I-4) Conference
in Oslo, Norway, June 18-20, 1996 [Oslo], Norwegian Research Centre
for Computers and Law, [18] s.
---, (2002). Dommere og domstolers bruk av internett: rapport til Studiepermisjonsutvalget for dommere [S.l.], [s.n.], 1 b., flere pag.
---, (2003). Lovtiltak mot datakriminalitet. Oslo, Statens forvaltningstjeneste,
78 s.
--- og Amanda Hubbard, (2005). Harmonizing National Legal Approaches
on Cybercrime. Geneve, ITU.
---, (2006). Cybercrime: straffbare handlinger mot den alminnelige orden og
fred i cyberspace. [Oslo], Cybercrimelaw.net, 124 s.
---, (2007). Datakriminalitet: forberedelseshandlinger som selvstendig forbrytelse. I: Lov&Data, 3, s. 20-21.
---, (2007). Terrorism in cyberspace: myth or reality? I: http://www.cybercrimelaw.net/documents/Cyberterrorism.pdf, 20 s.
---, (2008). The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to Geneva. I: http://cybercrimelaw.net/documents/cybercrime_history.pdf, 23 s.
---, (2009). A Global Protocol on Cybersecurity and Cybercrime. Oslo, Cybercrimelaw.net, 39 s.
148
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2009). På vei mot en global protokoll om cybersikkerhet og cyberkriminalitet. I: Lov&Data, 1, s. 32-35.
---, ([198?]). Datamaskinassistert kriminalitet: rapport til justisdepartementet. D.1. [Oslo], 21 s.
---, ([uten år]). Computer crime laws [upublisert]. 25 s.
Schiøtz, Cato, Ragnar Dag Blekeli og Lars Jakob Blanck, (1975). Personvern
og offentlig forvaltning: en studie av Direktoratet for sjømenn Oslo, 202
s. (Jus og EDB, 11)
--- og Jon Bing (1977). Oppreisning for enkelte personvernkrenkelser. I: Jussens venner, s. 241-270.
--- og Arve Føyen, (1979). Produktrelatert informasjon hos myndighetene.
Stockholm, (NU B 1979 B)
Selmer, Knut S., (1970). Personal injury law in Nordic countries - introduction. I: American Journal of Comparative Law, 1, s. 54-57.
---, (1970). Rammeplan for perioden 1972-75. Oslo, Universitetet i Oslo, 20
s.
---, (1971). Databankene - en utfordring til juristene. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 1, s. 1-6.
---, Elisabeth Schweigaard Selmer og Hans C. Bjønness, (1972). Familie-jus.
[Oslo], Elingaard, Rev. utg., 98 s.
---, Elisabeth Schweigaard Selmer og Trygve Lange-Nielsen, (1972). Jus for
alle. Oslo, 142 s.
---, (1973). Elektronisk databehandling - en kilde til ubehag, rettskrenkelse
og ?: foredrag i advokatforeningen 28.februar 1973. [Oslo], 32 bl.
---, (1973). Lærebok i forsikringsrett. Oslo, Universitetsforlaget, 2 b.
---, (1973). Problemer i grenselandet mellom erstatning, forsikring og trygd.
I: Nilssen, B. R. (red.) Festskrift til Corpsus juris: 1963-1973. Oslo,
Corpsus juris, s. 95-114.
--- og Birger Stuevold Lassen (red.), (1973). Knophs oversikt over Norges
rett. Oslo, Universitetsforlaget, 6. utg., XXVIII, 846 s.
---, (1974). Medical information systems: the precarious balancing of blessings and dangers. [Oslo], 17 s., 14 bl.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
149
---, (1974). Problemer i grenseområdet mellom beskatning, forsikring og
trygd. I: Jussens venner, 4/5, s. 147-169.
--- og Ragnar Dag Blekeli, (1974). To artikler om individ og informasjonsbehandling. Oslo, 66 bl. (Jus og EDB, 7)
--- og Birger Stuevold Lassen, (1975). Knophs oversikt over Norges rett.
[Oslo], Universitetsforlaget, 7. utg., XXIX, 949 s.
---, (1976). Hvilke konsekvenser kan datalovgivningen få for norsk offentlig
forvaltning og privat næringsliv ? Oslo, Uten pag.
---, (1976). Elektronisk databehandling - en trussel mot enkeltmennesket? I:
Samtiden, 2, s. 77-94.
---, (1976). Standard for information handling and control procedures. I:
Oecd Informatics Studies, M10, s. 66-82.
---, (1976). Carl Jacob Arnholm 18.12.1899-15.9.1976. I: Tidsskrift for
rettsvitenskap, s. 417-421.
---, Lars Jakob Blanck og Lars Borge-Andersen, (1976). Noen rettslige aspekter i forbindelse med innføring av identitetskort. Oslo, Institutt for
privatrett, 58, 59 s. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 49)
---, (1977). Universitetsforlaget: vitenskapsforlag eller utdannelsesforlag?
Oslo, Universitetsforlaget.
---, (1977). Erstatning for risiko for fremtidig skade. I: Jakhelln, H. (red.)
Rett og humanisme: festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. Oslo,
Tanum-Norli, s. 326-335.
---, (1977). Tanker om juridiske eksamensoppgaver. I: Jussens venner, s. 113152.
--- og Ragnar Dag Blekeli, (1977). Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, 311 s.
--- og Birger Stuevold Lassen (red.), (1978). Knophs oversikt over Norges
rett. [Oslo], Universitetsforlaget, 7. utg., 2. oppl., XXIX, 981 s.
---, Elisabeth Schweigaard Selmer og Pål Christensen, (1978). Familie-jus.
[Oslo], Elingaard, Rev. utg., 97 s.
---, (1979). Norwegian privacy legislation. 1. I: Information Privacy, 4, s.
178-182.
150
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, Elisabeth Schweigaard Selmer og Trygve Lange-Nielsen, (1979). Jus for
alle. Oslo, Elingaard brevskole, 128 s.
--- (red.), (1980). Swansea debriefing: Workshop on Computer Science and
Law. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 76 s. (Jus
og EDB, 46)
---, (1980). [Innlegg til hovedartikkel om yrkesskade og yrkesskadeforsikring]. I: Nordisk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner, s. 330.
---, (1980). Forsikringsavtalelovens § 40. I: Lov og rett, 1, s. 60-61.
---, (1980). Abortinngrep og prosedyre. I: Lov og rett, 5, s. 273-274.
--- og Jon Bing (red.), (1980). A Decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, 475 s.
--- (red.), (1981). The Lawdata papers. Oslo, Universitetsforlaget, 47 s.
(CompLex, 07/81)
--- og Tor Hafli, (1981). Den norske lov om personregistre m.m. I: Nordisk
administrativt tidsskrift, 1, s. 38-53.
---, (1982). Forsikringsrett. Oslo, Universitetsforlaget, 2. rev. utg., XVI, 437
s.
---, (1982). Juss på boks. I: Bratholm, A., et al. (red.) Lov og frihet: festskrift
til Johs. Andenæs på 70-årsdagen, 7. september 1982. Oslo, Universitetsforlaget, s. 637-652.
--- og Jon Bing (red.), (1982). International information law and policy II.
(Computer and law journal, 3)
---, (1983). Registrering av politiske opplysninger om arbeidstagere: et tilsvar
til Ståle Eskeland. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 4, s. 445-447.
--- og Jon Bing, (1983). International information law and policy II. I: Computer and law journal, 4, s. 9-18.
---, (1984). Risikobegrensninger i personforsikring: et rettspolitisk perspektiv.
I: Bernitz, U. (red.) Festskrift till Jan Hellner. Stockholm, Norstedt, s.
573-586.
---, (1984). Profesjon, rett og etikk. I: Tidsskrift for Den norske legeforening,
5, s. 339-343.
---, (1984). Databaser over rettsavgjørelser. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, 4,
s. [325]-334.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
151
---, (1985). Elektronisk databehandling og rettssamfunnet. I: Sjöberg, C. M.
and O. Torvund (red.) Juristen och datasäkerheten: Nordisk årsbok i
rättsinformatik 1985. Stockholm, Norstedt, s. 171-184.
---, (1985). Kabelnettene - konkurranse eller monopol? I: Lov&Data, 3, s. 1.
---, (1986). Datatilsynets kontroll med forvaltningen. I: Bratholm, A., et al.
(red.) Samfunn, rett, rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag. Oslo, Tano, s. 586-598.
---, (1986). Telelovgivningen i smeltedigelen. I: Lov og rett, 9, s. 547-559.
---, (1986). Norsk Retstidende i data-alderen. I: Norsk Retstidende, 1, s. 1424.
---, (1987). Stiftelsen Lovdata. [Oslo], Justisdepartementet, 14 s.
---, (1987). Automatisering av forvaltningsarbeidet. I: Beck, S. and O. Bruun
Nielsen (red.) Ret og informationsteknologi - indlæg ved Nordisk
Retsinformatikkonference 27.-28.oktober 1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering. Århus, Aarhus
Universitetsforlag, s. 79-87.
---, (1987). Databaser over rettsavgjørelser. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Juridiske informasjonstjenester: Nordisk årbok i rettsinformatikk
1987. Oslo, Tano, s. 130-139.
---, (1987). Lov om avtaler om skadeforsikring. Oslo, Universitetsforlaget,
211 s. (NOU, 1987:24) [utvalgsleder]
---, (1988). Data Protection Policy Trends. I: TDR - Transnational Data
Report, 10, s. 19-25.
---, (1988). Skadeforsikring og ulovlig virksomhet. I: Falkanger, T. (red.) Lov,
dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19.juni 1988. Oslo, Universitetsforlaget, s. 467-481.
---, (1988). Tanker om det juridiske studium. I: Lov og rett, 4, s. 250-259.
---, (1988). Nordisk lovsamarbeid på forsikringsrettens område. I: Tidsskrift
for rettsvitenskap, 4, s. [586]-605.
---, (1989). Forsikringsavtaleloven med forarbeider. [Oslo], Forsikringsakademiet, VII, 241 s.
---, (1989). Borgernes vakthund - forvaltningens vokter. I: Hansen, G., et al.
(red.) Mennesket i sentrum: festskrift til Helge Seips 70-års dag. Oslo,
Tano, s. 145-157.
152
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1989). Council of Europe Convention on automatic data-processing. I:
Medical Informatics, 3, s. 211-214.
---, (1990). Forsikringsavtaleloven med forarbeider. [Oslo ], TANO, 399 s.
---, (1990). Data protection policy. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum:
20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum.
Oslo, Tano, s. 125-146.
---, (1990). Borgernes vakthund - forvaltningens vokter. I: Schartum, D. W.
(red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 147-159.
---, (1990). Stiftelsen Lovdata: Opprettelse og virksomhet 1981-86. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for
rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 160-173.
---, (1990). Datatilsynets rolle i et komplisert samfunn. I: Djønne, E. (red.)
Datatilsynet: 10 år som personvernets vokter. Oslo, Tano, s. 59-87.
---, (1990). Ny lov om forsikringsavtaler. I: Lov og rett, 8, s. 465-480.
---, (1991). Hvor gikk vi? Hvor står vi? I: Hoff, O.-K. (red.) 20 år med
rettsinformatikk. 20 år i forvandlingens tegn. Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut S. Selmer. Oslo, Tano, s.
85-93.
---, (1992). Hvem er du?: om systemer for registrering og identifikasjon av
personer. I: Lov og rett, 6, s. 311-334.
---, (1992). Oversikt over personregisterloven og Datatilsynets arbeid. I:
Hefte for kritisk juss, 4, s. 180-190.
---, (1995). Realising Data Protection. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25
years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers
and Law. Oslo, Tano, s. 41-65.
---, (1997). Forsikringstilfelle og renteplikt ved forsikring av uførekapital.
[Oslo], Foreningen, 29 s.
--- og Hans Jacob Bull, (2004). Forsikringsretten. I: Knophs oversikt over
Norges rett. . 12. utg. Oslo, Universitetsforlaget, s. 404-421.
Skjørshammer, Jon, (1984). Kabelnett: bygnings- og ekspropiasjonslov. Oslo,
Universitetsforlaget, 24 s. (CompLex, 01/84)
---, (1986). Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer: kontraktsrettslige aspekter. Oslo, Universitetsforlaget, 263 s. (CompLex, 04/86)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
153
Solbakken, Øystein, (2001). Post- og teletilsynets kompetanse etter offentlignettforskriften § 4-9. [Oslo], [Ø. Solbakken], III, 98 bl. [Studentavhandling]
Sollie, Berit, (1979). Utredning om personregisterlovens konsekvenser for
motorvogn- og førerkortregistrene i Statens vegvesen. I: To utredninger
om personvern. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, s. 1-80.
Somby, Ánde, (1987). Selektiv gjenfinning av bestemmelser i bygningslovgivningen. Oslo, Universitetsforlaget, 149 s. (CompLex, 07/87)
Spang-Hanssen, Henrik, (2001). Online aftaler i USA. I: Bygrave, L. A. (red.)
Yulex 2001. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 101-111.
---, (2001). Filterblokering af websiders indhold og lovgivning af Internettet:
herunder Yahoo-sagen. I: Kritisk juss, s. 321-328.
---, (2001). Indtrængen (”deep linking”) i andres databaser. I: Lov&Data,
68, s. 1-3.
---, (2001). Det jordiske kaos over websider: jurisdiktionsspørgsmål og netcensur. I: Kritisk juss, s. 63-67.
---, (2001). Cyberspace jurisdiction in the U.S: from an alien’s point of view:
the international dimension of due process. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, VIII, 447 s. (CompLex, 05/01)
---, (2004). Cyberspace & international law on jurisdiction. København,
DJØF, XI, 700 s.
---, (2004). En global undersøgelse af Cyberspace Jurisdiktion foretaget af
ABA/ ICC I: Lov&Data, 78, s. 25.
---, (2004). Californiske Yahoo! Inc. contra Frankrig: en international tvist
på Internettet I: Lov&Data, 80, s. 18.
Steen, Thomas Prebensen, (1982). Post- og Televerkets regulerte ansvar.
Oslo, Universitetsforlaget, 91 s. (CompLex, 04/82)
--- og Jørgen Hafstad, (1983). Teleksrett og Merverdiavgift på programvare:
to artikler. Oslo, Universitetsforlaget, 54 s. (CompLex, 11/83)
--- (red.), (1985). Kompendium i informasjonsrett. Oslo, Universitetsforlaget,
48 s. (CompLex, 09/85)
154
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1985). Post- og televerkets regulerte ansvar - særlig ved transport av
data. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen och datasäkerheten: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985. Stockholm, Norstedt, s.
105-113.
--- (red.), (1986). Kompendium i informasjonsrett. 2. utg. Oslo, Universitetsforlaget, 67 s. (CompLex, 08/86)
Steen, Therese, (1997). Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat
bruk: en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling
til privatbruk. Oslo, Tano-Aschehoug, 98, XV s. (CompLex, 01/97)
Stensaasen, Tarjei, (1983). Utvalgte emner i jus og EDB. Oslo, Universitetsforlaget, 3. utg., 361 s. (CompLex, 14/83)
---, (1984). Opphavsrett, databaser og programmer [kronikk] I: Aftenposten,
28.mai.
---, (1985). Opphavsrettslovens § 43 (”katalogregelen”). Oslo, Universitetsforlaget, 134 s. (CompLex, 10/85)
---, (1986). Juridiske aspekter ved lagring av opphavsrettslig vernet materiale
i databaser. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Edb, kontrakter og
opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, Tano, s. 161164.
---, (1986). Programvare som massevare. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Edb, kontrakter og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk
1986. Oslo, Tano, s. 123-129.
---, (1987). Rettslig vern av EDB-programmer og databaser. [Oslo], TANO,
312 s.
Strøm, Maria, (1991). Register for rundskriv og liknende materiale, register
for andre kildeprodusenters materiale. Oslo, [M. Strøm], 1 b., flere pag.
---, (1992). Rettskilderegistre i Helsedirektoratet. Oslo, TANO, 168 s. (CompLex, 03/92)
--- og Henning Herrestad, (1992). Fremtidig bruk av kunnskapsbaserte datasystemer i offentlig forvaltning. [Oslo], STATSDATA, 45, 15 bl.
Strømsheim, Aud og Vidar Sørensen, (1979). Informasjonssystem for et
nordisk institutt for menneskerettigheter. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, [3] bl.,103 s. (Jus og EDB, 35)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
155
Svendsen, Per-Kaare (red.), (1995). Souvenir proceedings 1995. [Oslo], Norwegian Research Center for Computers and Law, 114 s.
---, (1997). Konkurransebegrensninger i telesektoren: RNT- og konkurranseregler. [Oslo], [P.K.Svendsen], 75 s. [Studentavhandling]
Sønneland, Helge, (2008). Bibliotekvederlaget. I: Schartum, D. W. and A. G.
B. Bekken (red.) Yulex 2008. Oslo, Unipub, s. 229-238.
---, (2009). Nabolands TV: en innføring i landskapet. I: Schartum, D. W. and
A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Unipub, s. 105-116.
Sørensen, Vidar og Aud Strømsheim, (1979). Informasjonssystem for et
nordisk institutt for menneskerettigheter. Oslo, Instituttfor privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, [3] bl.,103 s. (Jus og EDB, 35)
---, (1980). Informasjonssystem for norsk arkitektur. Oslo, 33 s.
---, (1981). Informasjonssystem m.m. for Norges geotekniske institutt. Oslo,
Universitetsforlaget, 85,[104] s. (CompLex, 03/81)
--- og Harald Brænd, (1982). Oljevern: brukerbehov og kildemateriale. Oslo,
Universitetsforlaget, IV,129 s. (CompLex, 02/82)
Thaulow, Jon Christian, (2003). Etableringslandsprinsippet: en analyse av
E-handelsdirektivets art 3 og prinsippet om fri bevegelighet av tjenester
ved elektronisk handel. Oslo, Institutt for rettsinformatikk 129 s. (CompLex, 3/03)
Thorvaldsen, Marit, (1981). Teledata og rettsinformasjon. Oslo, Universitetsforlaget, 81 s. (CompLex, 05/81)
Thrap-Meyer, Ellen-Katrine, (1989). Forbrukerkjøp og edb. Oslo, TANO,
123 s. (CompLex, 05/89)
--- og R. Thrap-Meyer, (1990). Datamaskinprogrammer og rettslig klassifikasjon. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning
Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 26-47.
Thrap-Meyer, Robin, (1988). Utvalgte emner i rettsinformatikk. Oslo,
TANO, 4. utg., 392 s. (CompLex, 01/88)
---, (1989). Pantsettelse av datamaskinprogrammer og databaser. Oslo,
TANO, 62 s. (CompLex, 04/89)
156
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Ellen-Katrine Thrap-Meyer, (1990). Datamaskinprogrammer og rettslig
klassifikasjon. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i
anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s.
26-47.
Tokvam, Camilla S., (1997). Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi: særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier
ved tildeling av kontrakt Oslo, Tano-Aschehoug, 131 s. (CompLex,
02/97)
Tokvam, Ole E., (1995). Personvern og straffeansvar: straffelovens § 390.
Oslo, TANO, 146 s. (CompLex, 04/95)
---, (1996). Sivilombudsmannens uttalelse om politisk reklame i fjernsyn. I:
Lov&Data, 46, s. 19.
--- (red.), (1996). Juridiske aspekter ved et elektronisk marked. Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, 64 s.
--- og Jon Bing, (1996). Elektronisk publisering: utvalgte rettslige aspekter.
Oslo, GBL, 71 s.
--- og Jon Bing, (1996). Elektronisk publisering: utvalgte rettslige aspekter.
Oslo, Tano-Aschehoug, 147 s. (CompLex, 07/96)
---, (1997). Reklame og sponsing i kringkasting: de rettslige rammevilkår for
finansiering av kringkastingsvirksomhet. Oslo, Cappelen Akademisk
forlag, 197 s.
Torvund, Olav, Anne Fosby og Siv Bergit Pedersen, (1981). Leiekontrakter i
Gamlebyen. Oslo, Juss-Buss, 63 bl. (Juss-Buss, 12)
---, (1983). Elektronisk betalingsformidling. I: Hefte for kritisk juss, 1/2, s.
37-41.
---, (1983). Studiemetode. I: Jussens venner, 7, s. 213-241.
---, (1983). Legalitetsprinsippet og innsamling av personopplysninger: en
replikk til Erik Boe. I: Jussens venner, 10, s. [352]-353.
---, (1983). Betalingsformidling: rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer. Oslo, Universitetsforlaget, 226 s.
(CompLex, 06/83)
---, (1984). Danmark. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen i
datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984. Stockholm,
Norstedt, s. 139-140.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
157
---, (1984). Papirløs pengekravsrett. I: Jussens venner, 5, s. 186-195.
---, (1984). Forslag om en norsk verdipapirsentral. I: Lov&Data, 1, s. 4.
---, (1984). Elektronisk betalingsformidling. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen i datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik
1984. Stockholm, Norstedt, s. 61-71.
---, (1984). Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen i datasamhället: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1984. Stockholm, Norstedt,
s. 144-150.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1984). Juristen i datasamfunnet:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1984. Oslo, Bedriftsøkonomen, 158 s.
---, (1985). Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juristen och
datasäkerheten: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985. Stockholm,
Norstedt, s. 199-203.
---, (1985). To informasjonsrettslige arbeider. Oslo, Universitetsforlaget, II,
70 s. (CompLex, 04/85)
---, (1985). Verdipapirsentral i Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Juristen och datasäkerheten: Nordisk årsbok i rättsinformatik
1985. Stockholm Norstedt, s. 139-140.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1985). Juristen i datasamhället:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1984. Stockholm, Norstedt, 158 s.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1985). Juristen och datasäkerheten :
Nordisk årbok i rättsinformatik 1985. Stockholm, Norstedt, 215 s.
---, (1986). Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Edb, kontrakter
og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, Tano, s.
183-184.
---, (1986). Betalingskort (’’kredittkort’’) - betalingsinstrumenter på uryddig
grunn. I: Lov og rett, 6, s. 336-352.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1986). ADB, avtal och upphovsrätt:
Nordisk årbok i rättsinformatik 1986. Stockholm, Norstedt, 197 s.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1986). Edb, kontrakter og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, TANO, 197 s.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg, (1986). Juristen og datamarkedet. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Edb, kontrakter og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, Tano, s. 9-10.
158
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1987). Mot internasjonale regler for elektronisk overføring av handelsinformasjon. I: Beck, S. and O. Bruun Nielsen (red.) Ret og informationsteknologi: indlæg ved Nordisk Retsinformatikkonference 27.-28.oktober
1986 om telekommunikationsret, EDB og ophavsret og forvaltningsautomatisering. Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, s. 38-46.
---, (1987). EDB-baserte transaksjonssystemer - en utfordring innen trygderetten. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juridiske informasjonstjenester: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1987. Oslo, Tano, s. 149-164.
---, (1987). Lov om verdipapirsentral: lov av 14. juni 1985 nr 62: med kommentarer. [Oslo], TANO, XXXI, 429 s.
---, (1987). Juridiske informasjonstjenester. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund
(red.) Juridiske informasjonstjenester: Nordisk årbok i rettsinformatikk
1987. Oslo, Tano, s. 11-14.
---, (1987). Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) Juridiske informasjonstjenester: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1987. Oslo, Tano, s.
207-210.
---, (1987). Verdipapirsentralen - norsk formuerett i informasjonssamfunnet.
I: Lov og rett, 5, s. 278-294.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1987). Datoriserad rättsinformation: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1987. Lund, Norstedts, 226 s.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg (red.), (1987). Juridiske informasjonstjenester: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1987. Oslo, TANO, 226 s.
---, (1988). Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnet. I: Falkanger, T.
(red.) Lov, dom og bok: festskrift til Sjur Brækhus 19.juni 1988. Oslo,
Universitetsforlaget, s. 557-566.
---, (1988). Jus og musikk. I: Corpsus juris 25 år: festskrift. Oslo, Corpsus
juris, s. 27-50.
---, (1988). Norge. I: Sjöberg, C. M. and O. Torvund (red.) EDB og rettssikkerhet i offentlig forvaltning: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1988.
Oslo, Tano, s. 177-181.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg, (1988). Myndighetsdata och rättsäkerhet:
Nordisk årbok i rettsinformatikk 1988. Stockholm, Norstedt, 206 s.
--- og Cecila Magnusson Sjöberg, (1988). Edb og rettssikkerhet i offentlig
forvaltning: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1988. [Oslo], TANO, 206
s.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
159
---, (1989). Å studere jus. [Oslo], TANO, 215 s.
---, (1989). Norge. I: Blume, P. (red.) Databaser, jus og jurister: Nordisk
årbok i rettsinformatikk 1989. Oslo, Tano, s. 187-190.
---, Peter Blume, Ritva Juntunen og Erik Mosesson (red.), (1989). Databaser,
jus og jurister: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1989. [Oslo], TANO,
205 s.
---, (1990). Edb og samfunn - rettsvitenskap. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs
spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års
jubileum. Oslo, Tano, s. 1-9.
---, (1990). Mot internasjonale regler for elektronisk overføring av handelsinformasjon. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i
anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s.
59-65.
---, (1990). Omsetning og kreditt i informasjonssamfunnet. I: Schartum, D.
W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 66-80.
---, (1990). Informasjonsteknologi som verktøy for kriminelle og for myndigheter. I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning
Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 105-112.
---, (1990). Norge. I: Juntunen, R. (red.) EDB, lovgivningen og juristenes
rolle: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1990. Oslo, Tano, s. 216-219.
---, (1990). Paperless systems in the international trade, the legal challenges.
I: Schartum, D. W. (red.) IRIs spectrum: 20 artikler i anledning Institutt
for rettsinformatikks 20 års jubileum. Oslo, Tano, s. 48-58.
---, (1991). Betalingsformidling. [Oslo], [O. Torvund], XV, 468 s.
---, (1991). EDU. Fra papirbaserte til datamaskinbaserte systemer. I: Hoff,
O.-K. (red.) 20 år med rettsinformatikk. 20 år i forvandlingens tegn.
Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar. Tilegnet professor Knut
S. Selmer. Oslo, Tano, s. 25-37.
---, (1991). Norge. I: Galtung, A. (red.) Internationella aspekter på rättsinformatiken - Nordisk årsbok i rättsinformatik 1991. Stockhom, Norstedts
juridikförlag, s. 203-206.
---, (1991). Rettslige rammevilkår for betalingsformidling. Oslo, Norges råd
for anvendt samfunnsforskning, 55, 52 s.
160
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (1992). Misbruk av betalingsinstrumenter og ikke-autoriserte betalingstransaksjoner. Oslo, NORAS, 100, 105 s.
---, (1993). Betalingsformidling i et rettslig perspektiv. Oslo, TANO, 517 s.
---, (1993). Risiko og ansvar ved bruk av betalingskort. I: Haug, A.-C. (red.)
Forbrukerombudet 1973-1993: 20 år: festskrift. Oslo, Forbrukerombudet, s. 110-118.
---, (1993). Pengekravsrett. Oslo, TANO, 136 s.
---, (1993). Veiledning i å løse juridiske oppgaver. [Oslo], Tano, 111 s.
--- og Tore Andreas Hauglie, (1993). Elektroniske uttaks- og betalingskort.
Oslo, Bankforeningens servicekontor, 52, 20, 58 s.
---, (1994). Motregning i personlig innskuddskonto - refleksjoner etter
Bobygg-saken i Rt 1992 s. 1474. I: Lov og rett, 3/4, s. 224-232.
---, (1994). Fellesheftelse, kausjon og regress. I: Jussens venner, 4, s. 225-265.
---, (1995). Electronic Data Interchange. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25
years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers
and Law. Oslo, Tano, s. 367-381.
---, (1995). Ny studieordning? I: Kritisk juss, 1, s. [5]-9.
---, (1995). Kontraktsregulering. Oslo, Universitet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 1 b. (flere pag.).
--- og Jon Bing (red.), (1995). 25 years anniversary anthology in computers
and law. [Oslo], TANO, XX, 589 s.
---, (1996). Å studere jus. [Oslo], Tano Aschehoug, [2. utg., rev. og utvidet],
317 s.
---, (1996). Elektronisk marked - særlig om betaling. I: Brinnen, M. (red.)
Telekommunikasjon - rettslige aspekter: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1996. Oslo, Tano Aschehoug, s. 93-106.
---, (1997). Opphavsrett til dataprogrammer utviklet i vertikalt samarbeid.
I: Hagstrøm, V., et al. (red.) Ånd og rett: festskrift til Birger Stuevold
Lassen på 70-årsdagen 19.august 1997. Oslo, Universitetsforlaget, s.
1027-1032.
---, (1997). Elektronisk handel via Internett. I: Punsvik, R. (red.) Elektronisk
handel: rettslige aspekter: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1997. Oslo,
Tano, s. 2-9.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
161
---, (1997). Kontraktsregulering: IT-kontrakter. [Oslo], Tano Aschehoug, 347
s.
---, (1997). Pengekravsrett. [Oslo], Tano Aschehoug, 287 s.
---, (1998). Internet som ressurs for jurister. I: Lov og rett, 1, s. 46-54.
---, (1998). Pengekravsrett. Oslo, Pensumtjeneste, 98 s.
---, (1999). År 2000 - noen juridiske utfordringer. I: Tidsskrift for forretningsjus, 1, s. 25-35.
---, (1999). Elektronisk marked. I: Juristkontakt, 1, s. 4-10.
---, (1999). Opphavsrett i oppdragsforhold. I: NIR: Nordiskt immateriellt
rättsskydd, 1, s. 123-139.
---, (1999). Hvem har ansvaret for år 2000? I: Juristkontakt.
--- og Mads Bryde Andersen, (1999). Shopping på internettet. København,
Nordisk ministerråd, 143 s.
---, (2000). Lov om finansavtaler og finansoppdrag. I: Juristkontakt, 1, s. 4-9.
---, (2000). Elektroniske signaturer. Oslo, Nærings- og handelsdepartementet, 1 b. (flere pag.).
---, (2001). Spor for storebror? I: Lov og rett, 2, s. 65-66.
---, (2002). Selvregulering. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex 2002. Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, s. 7-14.
---, (2002). Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet. I: Bjørkås, S. (red.) Kultur: produksjon, distribusjon og konsum. Kristiansand,
Høyskoleforlaget, s. 135-144.
---, (2003). Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting
lagmannsretts dom i RG 2002 1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda I: Lov&Data, 75, s. 1.
---, (2004). Jon Bing 60 år. I: Lov&Data, 77, s. 8.
---, (2004). Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser.
Oslo, Justis- og politidepartementet, 50 s.
---, (2004). Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser?
I: Krog, G. P. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2004. Oslo, Senter for
rettsinformatikk, s. 25-29.
162
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Lee A. Bygrave (red.), (2004). Et Tilbakeblikk på fremtiden. Oslo,
Institutt for rettsinformatikk, 270 s.
---, (2006). Formueretten i møte med ny teknologi. I: Torvund, O. and K.
Pettersen (red.) Yulex 2006. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 159175.
---, (2006). Sikkerhet og tillit i finansielle transaksjoner. I: Seipel, P. (red.)
Rätten och säkerheten i IT-samhället: Nordisk årsbok i rättsinformatikk
2004. Stockholm, Jure, s. 85-92.
--- og Kirsti Pettersen (red.), (2006). Yulex 2006. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 175 s.
--- og Helge Rønning, (2007). Tvungne publiseringskanaler - et angrep på
den akademiske frihet. I: Forskerforum, 9, s. 36-37.
---, (2008). Enerett til lenking - en keiser uten klær? I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 5, s. 417-443.
---, (2008). Nasjonal rettighetspolitikk. I: Forskerforum, 7, s. 40.
---, (2010). Da aksjebrevene forsvant. I: Knudsen, G., et al. (red.) Selskap,
kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70
år. Oslo, Gyldendal Akademisk, s. 312-317.
Totland, Helge, (1975). Programpakke for behandling av juridiske tekster
(PROTEST): programbeskrivelse. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling
for EDB-spørsmål, 50, 93 s., 58 bl. (Jus og EDB, 12)
Tranvik, Tommy, (2007). Organisasjonsendring i sivilsamfunnet. Teknologisk endring og nye rettslige krav. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex 2007. Oslo, Senter for rettsinformatikk, s. 37-65.
--- og Per Selle, (2007). Civil Society in Transition: Organizational Change
and Globalization. I: Gloppen, S. and L. Rakner (red.) Globalization
and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor
of Lars Svåsand. Bergen, Fagbokforlaget, s. 193-213.
--- og Per Selle, (2007). More Centralization, Less Democracy: the Decline
of the Democratic Infrastructure in Norway. I: Trägårdh, L. (red.) State
and Civil Society in Northern Europe: the Swedish Model Reconsidered.
New York, Berghahn Books, s. 205-228.
---, (2008). Digital teknologi og omstilling i fire sivilsamfunnsorganisasjoner.
I: Tranvik, T. (red.) Digital teknologi og organisasjonsendring: Studier
av offentlig og frivillig sektor. Bergen, Fagbokforlaget, s. 154-191.
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
163
---, (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring i offentlig og frivillig
sektor. I: Tranvik, T. (red.) Digital teknologi og organisasjonsendring.
Studier av offentlig og frivillig sektor. Bergen, Fagbokforlaget, s. 9-42.
--- (red.), (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Bergen, Fagbokforlaget, 223 s.
---, (2008). E-forvaltning og organisasjonsendring i sivilsamfunnet. I: Jansen,
A. J. and D. W. Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig
og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s. 333-355.
--- og Per Selle, (2008). Digital teknologi i sivilsamfunnet: studier av fire
frivillige organisasjoner. Oslo, Unipub forlag, 275 s.
---, (2009). Datatilsynets virkemiddelbruk. I: Schartum, D. W. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Senter for rettsinformatikk/Avdeling for
forvaltningsinformatikk, s. 145-160.
---, (2009). Kommuner og informasjonssikkerhet. Etterlevelse av kravene i
personopplysningsloven og forskriften. I: Schartum, D. W. and A. G. B.
Bekken (red.) Yulex 2009. Oslo, Senter for rettsinformatikk/Avdeling for
forvaltningsinformatikk, s. 89-103.
---, (2009). Personvern og informasjonssikkerhet: en studie av rettsreglers
etterlevelse i kommunal sektor. Oslo, Senter for rettsinformatikk, 130 s.
(CompLex, 04/09)
--- og Anne Lise Fimreite, (2010). Norway. I: Goldsmith, M. J. and E. C.
Page (red.) Changing Government Relations in Europe: from localism to
intergovernmentalism. London, Routlegde, s. 163-178.
Tysland, Sverre, (1977). Rettslig datamaskinbasert informasjonssystem hos
forbrukerombudsmannen: rapport fra forundersøkelse. . Oslo, Institutt
for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 254 s. (Jus og EDB, 19)
---, (1979). Rettslig datamaskinbasert informasjonssystem hos Forbrukerombudsmannen: rapport fra prøvedrift. Oslo, Institutt for privatrett,
Avdeling for EDB-spørsmål, 157 s.,[153] bl. (Jus og EDB, 39)
Tøien, Irina Eidsvold, (1999). Rapport fra seminar om teaterregi og opphavsrett. I: Stikkordet, 4, s. 16-17.
---, (2002). Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett: med
hovedvekt på kringkastingsbegrepet. Oslo, Institutt for rettsinformatikk,
142 s. (CompLex, 04/02)
164
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Valm, Monika-Silvia, (2003). Minority-Language Broadcasting and Legislation in the OSCE. Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College,
Oxford University /IViR Univesiteit van Amsterdam.
---, (2005). Media System of Estonia for the Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector. European Commission, Directorate Information Society.
Vigen, Bernhard, (2001). Arbeidstakeres opphavsrett. Oslo, Universitetsforlaget, 136 s.
Vyrje, Magnus Stray, (1985). Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogrammer. Oslo, Universitetsforlaget, VI, 252 s. (CompLex, 12/85)
---, (1986). ”Shrink-Wrap”-klausuler. I: Lov og rett, 1, s. 47-53.
---, (1986). Kopiering i skoleverket. I: Norsk skoleblad, 23, s. 32-33.
---, (1986). Tredjemanns immaterialrett som ”mangel” ved overdragelse
av opphavsretten til et datamaskinprogram. I: Sjöberg, C. M. and O.
Torvund (red.) Edb, kontrakter og opphavsrett: Nordisk årbok i rettsinformatikk 1986. Oslo, Tano, s. 99-122.
--- og Marie-Louise Holmstedt, (1986). Dommer i opphavsrett. Oslo, Universitetsforlaget, 213 s.
---, (1987). Opphavsrettens ABC. [Oslo], TANO, 363 s.
---, (1988). Offentlighetslov og EDB. I: Lov og rett, 4, s. 260-264.
Wagle, Anders M. og Magnus Ødegaard, (1996). Opphavsrettslig vern av
datamaskinprogrammer. [Oslo], Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 131 s.
--- og Magnus Ødegaard, (1997). Opphavsrett i en digital verden. Oslo, Cappelen akademisk forl., 640 s.
--- og Magnus Ødegaard, (1997). Opphavsrett på Internett. [Oslo], Statskonsult, 105 s.
--- og Magnus Ødegaard, (1999). Opphavsrett til datamaskinprogrammer - dommer og status. I: Blume, P. (red.) IT-rätten i 1900-talets sista
skälvande år: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998. Stockholm, Jure, s.
137-162.
Walle, Stig A., (2003). Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling
av musikk. Oslo, Institutt for rettsinformatikk/Unipub, 87 s. (CompLex,
6/03)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
165
Wasmuth, Valborg og Jan-Fredrik Wilhelmsen (red.), (1977). Lovgivning om
personregistre: referat fra et seminar om utkast til lov om personregistre
m.m. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 116 s.
(Jus og EDB, 24)
Weitzenboeck, Emily M., Joseph A. Cannataci og Jeanne Pia Mifsud Bonnici, (2000). Not EU compatible and woefully inadequate. I: The Malta
Independent, 3.juli.
---, David Jaramillo, Jochen Haenisch og Sotiris Makris, (2000). Validation
of the Product Data Model for Ship Operation. I: Proceedings of the 9th
Symposium on PDT Europe 2K, ESTEC. Noordwijk, ESTEC, s. 323330.
---, Clemens Odendahl, Ralf Angeli, Jochen Haenisch, David Jaramillo og
Sotiris Makris, (2000). Web-based Virtual Enterprise Network for the
Maritime Industry. I: Stanford-Smith, B. and P. T. Kidd (red.) E-business:
key issues applications and technology. Amsterdam, IOS press, s. 559565.
---, Clemens Odendahl, Peter Wieland, David Jaramillo, Sotiris Makris,
Antonio Cacho og Carlos Guedes Soares, (2000). MARVIN, a Virtual
Enterprise Network for the Maritime Domain. I: Proceedings of the 1st
International Conference on Computer Applications and Information
Technology in the Maritime Industries. Potsdam, s. 323-326.
---, (2001). Building a legal framework for a virtual enterprise in the maritime domain: the MARVIN experience. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex
2001. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s. 21-33.
---, (2001). Information law reform - Malta: Maltese white paper on the
legislative framework for information practices. I: Computer Law &
Security Report, 1, s. 45-48.
---, (2001). Electronic Agents and the Formation of Contracts. I: International Journal of Law and Information Technology, 3, s. 187-188.
--- (red.), (2001). International journal of law and information technology:
special issue on «Electronic agents». (International journal of law and
information technology, 9)
166
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
---, (2001). Building a legal framework for a virtual enterprise in the maritime domain: the MARVIN experience. I: Thoben, K.-D., et al. (red.)
Proceedings of the 7th international conference on concurrent enterprising: «Engineering the Knowledge Economy throug Cooperation»,
Bremen, Germany 27-29 June 2001. Nottingham, University of Nottingham, s. 337-345.
---, (2001). Enterprise security: Legal challenges and possible solutions. I:
Proceedings of the Tenth Ieee International Workshops on Enabling
Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises. Los Alamitos, IEEE, s. 183-188.
---, (2001). Legal issues of maritime virtual organisations. Oslo, Institutt for
rettsinformatikk 99 s. (CompLex, 04/01)
---, (2002). Electronic agents and contract performance: good faith and fair
dealing. I: The Law of electronic agents: selected revised papers. Bologna, University of Bologna, s. 67-73.
---, (2002). Good faith and fair dealing in the context of contract formation
by electronic agents. I: Proceedings of the AISB 2002 symposium on
intelligent agents in virtual markets, 2-5 april 2002. London, Imperial
College.
---, (2002). Determining applicable law and jurisdiction in contractual disputes regarding virutal enterprises. I: Pawar, K. S., et al. (red.) Proceedings of the 8th International Conference on Concurrent Enterprising:
‘Ubiquitous Engineering in the Collaborative Economy’, Rome, Italy,
17-19 June, 2002. Nottingham, University of Nottingham, s. 27-34.
---, (2003). Legal model contracts to support the creation and management
of Virtual Enterprises: results from the IST-2000-25459 ALIVE Project.
I: Proceedings / International Conference on Concurrent Enterprising.
---, (2004). Electronic agents and the law: foreword. I: Artificial intelligence
and law, 1/2, s. 1-3.
---, (2004). Electronic agents: spies, lies and villains in the online world? I:
Nilsen, R., et al. (red.) EU Electronic Commerce Law. Copenhagen,
DJØF, s. 209-221.
---, (2004). Good faith and fair dealing in contracts formed and performed
by electronic agents. I: Artificial intelligence and law, 1/2, s. 83-110.
--- (red.), (2004). Artificial intelligence and law: special issue on «Electronic
agents and the law». (Artificial intelligence and law, 12)
Bibliografi – alfabetisk på forfatter
167
---, (2005). Ruth Nilsen: E-Handelsret. 2. reviderte udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004. 417 s [bokanmeldelse]. I:
Tidsskrift for rettsvitenskap, 4/5, s. 666-669.
---, (2006). Prevention is better than cure: fostering the growth of dynamic
networked organisations through the use of proactive legal measures. I:
Torvund, O. and K. Pettersen (red.) Yulex 2006. Oslo, Unipub forlag, s.
145-158.
---, (2006). Prevention is better than cure: fostering the growth of dynamic
networked organisations through the use of proactive legal measures. I:
Scandinavian Studies in Law, 49, s. 305-317.
---, (2010). Between Contract and Partnership: Dynamic Networks as Collaborative Contracts and more. Oslo, Det jurdiske fakultet-Universitetet
i Oslo, (Doktoravhandlinger avlagt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Wilhelmsen, Jan-Fredrik, (1977). Rettsregler om datasikkerhet. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 80 s., 32 bl. (Jus og EDB,
23)
--- og Jon Bing, (1977). Brukerforsøk med tekstsøkesystemet Nova Status.
Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 149 s. (Jus og
EDB, 21)
--- og Valborg Wasmuth (red.), (1977). Lovgivning om personregistre: referat
fra et seminar om utkast til lov om personregistre m.m. Oslo, Institutt
for rettsinformatikk, 116 s. (Jus og EDB, 24)
---, (1978). Publikums adgang til forvaltningens presedenser. Oslo, Institutt
for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, Universitetet i Oslo, V, 54,
[14]s. (Jus og EDB, 30)
---, (1979). Domstolenes rettsskapende virksomhet. I: Jussens venner, 9, s.
303-330.
---, (1980). Public-access to precedent files. I: Information Privacy, 2, s. 8083.
Ødegaard, Magnus og Anders M. Wagle, (1996). Opphavsrettslig vern av
datamaskinprogrammer. [Oslo], Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 131 s.
--- og Anders M. Wagle, (1997). Opphavsrett i en digital verden. Oslo, Cappelen akademisk forl., 640 s.
168
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
--- og Anders M. Wagle, (1997). Opphavsrett på Internett. [Oslo], Statskonsult, 105 s.
--- og Anders M. Wagle, (1999). Opphavsrett til datamaskinprogrammer dommer og status. I: Blume, P. (red.) IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år: Nordisk årsbok i rättsinformatik 1998. Stockholm, Jure, s.
137-162.
Øren, Joakim S. T., (2001). Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel:
med Luganokonvensjonen art 5(5) og elektroniske agenter som eksempel. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 124 s. (CompLex, 03/01)
---, (2001). Electronic Agents and the Notion of Establishment. I: International Journal of Law and Information Technology, 3, s. 249-274.
---, (2003). International Jurisdiction over Consumer Contracts in e-Europe.
I: International Comparative Law Quarterly, 3, s. 665-696.
---, (2003). Internasjonale forretningstransaksjoner: Hvordan anvende Luganokonvensjonen? I: Tidsskrift for forretningsjus, 1, s. 26-48.
---, (2004). International jurisdiction and consumer contracts: section 4 of
the Brussels Jurisdiction Regulation. Oslo, Institutt for rettsinformatikk,
110, [118] s. (CompLex, 05/04)
Aakrann, Stine og Madli Åm, (1980). Innføring og opplæring i tekstsøkesystemet NOVA*STATUS. Oslo, Insitutt for privatrett, Avdeling for EDBspørsmål, 102 s. (Jus og EDB, 43)
Aakre, Hans Chr. (red.), (1985). Utvalgte artikler i rettsinformatikk. Oslo,
Universitetsforlaget, 187 s. (CompLex, 06/85)
Aakre, Haakon, (2000). Retten til å sitere fra åndsverk Oslo, [H.Aakre], 98
bl. [Studentavhandling].
Åm, Madli og Stine Aakrann, (1980). Innføring og opplæring i tekstsøkesystemet NOVA*STATUS. Oslo, Insitutt for privatrett, Avdeling for EDBspørsmål, 102 s. (Jus og EDB, 43)
Aanestad, Knut-Magnar og Tormod S. Johansen, (1995). Innsynsrett i
elektronisk post i offentlig forvaltning. Oslo, TANO, 174 s. (CompLex,
01/96)
4 Serier
4.1 �Skriftserien Jus og EDB
1971
Hauge, Erik. Juridiske informasjonssystemer: en rapport. 62 bl. (Jus og EDB, 1)
Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten 1970. 91 bl. (Jus og
EDB, 2)
Bing, Jon. JURIS: juridisk informasjonssystem. 62 s. (Jus og EDB, 3)
1973
Bing, Jon og Trygve Harvold. Rettskildebruk og informasjonssystemer. XVI,
323 bl. (Jus og EDB, 4A)
Bing, Jon og Trygve Harvold. Legal sources and information systems: a summary of NORIS(3) and (4). 100 bl. (Jus og EDB, 4B)
Føyen, Arve, Einar Harboe og Arne Lie, (1973). Rettskildebruk innen skatteadministrasjonen. 146 bl. (Jus og EDB, 5)
1974
Karlsen, Thore K. Informatics and administrative decisions: the decentralization issue : NORIS (10). The Norwegian contribution to the IISA
project. 39 bl. (Jus og EDB, 6)
Blekeli, Ragnar Dag og Knut S. Selmer. To artikler om individ og informasjonsbehandling. 66 bl. (Jus og EDB, 7)
Harboe, Einar, (1974). Administrativ rettsoppfatning og praksis som rettskildefaktortyper innen skatteretten. 45 bl. (Jus og EDB, 8)
Bing, Jon og Trygve Harvold. Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser
av svenskeforvaltningsdomstoler. 157 bl. (Jus og EDB, 9)
170
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
1975
Hafli, Tor (red). Lovgivning om personvern?: seminardiskusjoner over Datautvalgets utredning. 85 s. (Jus og EDB, 10)
Blekeli, Ragnar Dag, Lars Jakob Blanck og Cato Schiøtz, (1975). Personvern
og offentlig forvaltning: en studie av Direktoratet for sjømenn. 202 s.
(Jus og EDB, 11)
Totland, Helge. Programpakke for behandling av juridiske tekster (PROTEST): programbeskrivelse. 50, 93 s., 58 bl. (Jus og EDB, 12)
1976
Bull, Jørgen. Kort innføring i EDB-kontrakter. 228 s. (Jus og EDB, 13)
Hafli, Tor (red.). Utvalgte emner i jus og EDB. 111 s. (Jus og EDB, 14)
Harvold, Trygve. Performance of text retrieval systems. 103 s. (Jus og EDB,
15)
Fjeldvig, Tove. Kontrollert forsøk i tekstsøking på uttalelser fra skattedirektøren. 205 s. (Jus og EDB, 16)
Rynning, Paul. En fremstilling og vurdering av reglene for tildeling av
bostøtte. 53 s. (Jus og EDB, 17)
Bing, Jon. Kontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser:
NORIS (8) I. 190 s. (Jus og EDB, 18)
1977
Tysland, Sverre. Rettslig datamaskinbasert informasjonssystem hos forbrukerombudsmannen : rapport fra forundersøkelse. 254 s. (Jus og EDB, 19)
Hafli, Tor. En komparativ studie av datalover. 43 s. (Jus og EDB, 20)
Bing, Jon og Jan-Fredrik Wilhelmsen. Brukerforsøk med tekstsøkesystemet
Nova Status. 149 s. (Jus og EDB, 21)
Blanck, Lars Jakob, Ola Kjær og Tom Kolvig. Lønnsskattordningen. 108 s.
(Jus og EDB, 22)
Wilhelmsen, Jan-Fredrik. Rettsregler om datasikkerhet. 80 s., 32 bl. (Jus og
EDB, 23)
Serier
171
Wasmuth, Valborg og Jan-Fredrik Wilhelmsen (red.). Lovgivning om personregistre : referat fra et seminar om utkast til lov om personregistre m.m.
116 s. (Jus og EDB, 24)
1978
Hansen, Johs. og Thorbjørn Meringdal. Rapport om lovmodeller. 77 s. (Jus
og EDB, 25)
Blekeli, Ragnar Dag. Informasjonssystemer, forvaltning og klienter: sluttrapport fra prosjektet med samme navn, IFK-prosjektet. 71 s. (Jus og EDB,
26)
Bråthen, Bjørn. Underinstansavgjørelser som rettskilde. 55,[13]s. (Jus og
EDB, 27)
Fjeldvig, Tove. VEXT: et system for vektorsøking og resultatanalyse. privatrett, [6] bl.,129 s. (Jus og EDB, 28)
Blekeli, Ragnar Dag. Legeholdninger til behandling av pasientinformasjon:
sluttrapport fra prosjektet PVMSIS : Personvernundersøkelsen i forbindelse med prøveprosjektet for et meldesystem for infeksjonssykdommer.
[4] bl.,103 s. (Jus og EDB, 29)
Wilhelmsen, Jan-Fredrik. Publikums adgang til forvaltningens presedenser.
V,54,[14]s. (Jus og EDB, 30)
Blanck, Lars Jakob. Skjønn, regelanvendelse, og datamaskinassistert saksbehandling i forvaltningen. 66 s. (Jus og EDB, 31)
Hafli, Tor. Bostøtteordningen. [3] bl.,55 s. (Jus og EDB, 32)
1979
Johnsen, Kjetil og Berit Sollie. To utredninger om personvern. 145 s. (Jus og
EDB, 33)
Erikstad, Ole M. A comparative study in text retrieval. [4] bl.,125 s. (Jus og
EDB, 34)
Strømsheim, Aud og Vidar Sørensen. Informasjonssystem for et nordisk institutt for menneskerettigheter. [3] bl.,103 s. (Jus og EDB, 35)
Bing, Jon. Register over Trygderettens kjennelser. [150] bl. (Jus og EDB, 36)
172
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Fjeldvig, Tove. STANS: strategier for tekstsøking med argumenter i naturlig
språk. 93 s. (Jus og EDB, 37)
Hafli, Tor (red.). Utvalgte emner i jus og EDB. 320 s. (Jus og EDB, 38)
Tysland, Sverre. Rettslig datamaskinbasert informasjonssystem hos Forbrukerombudsmannen : rapport fra prøvedrift. 157 s.,[153] bl. (Jus og
EDB, 39)
1980
Henriksen, Roger. Signatur og bevis i det dokumentløse internationale handels- og transportsamfund. 55 s. (Jus og EDB, 40)
Bing, Jon. Lovspråk og juristspråk. 144 s.,[142] bl. (Jus og EDB, 41)
Schjølberg, Stein. Datamaskinassistert kriminalitet. Fl.pag. (Jus og EDB, 42)
Aakrann, S. og M. Åm. Innføring og opplæring i tekstsøkesystemet
NOVA*STATUS. 102 s. (Jus og EDB, 43)
Borchgrevink, Mette og Johs. Hansen. SARA: system for analyse av rettslige
avgjørelser. [3] bl.,147 s.,[141] bl.,127 s.,[145] bl. (Jus og EDB, 44)
Fjeldvig, Tove. STANS (Strategier for tekstsøking med argumenter i naturlig
språk): arbeidsnotat 2. 86 s. (Jus og EDB, 45)
Selmer, Knut S. (red.). Swansea debriefing: Workshop on Computer Science
and Law. 76 s. (Jus og EDB, 46)
1981
Nygaard, Erik. Toll på datamaskinanlegg og utstyr : TERESA 6 : arbeidsnotat ; Ansvar for informasjonsformidling : TERESA 7 : arbeidsnotat. 24,
64 s. (Jus og EDB, 47)
4.2 CompLex
1981
Hansen, Johs. Et EDB-system for analyse av rettslige avgjørelser: matematisk
grunnlag og utforming av systemet. 151 s. (CompLex, 01/81)
Serier
173
Hansen, Johs. Notater om deontiske systemer. 109 s. (CompLex, 02/81)
Sørensen, Vidar. Informasjonssystem m.m. for Norges geotekniske institutt.
85,[104] s. (CompLex, 03/81)
Johnsen, Kjetil. Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen.
202,[258] s. (CompLex, 04/81)
Thorvaldsen, Marit. Teledata og rettsinformasjon. 81 s. (CompLex, 05/81)
Brække, Anne Kirsti. Postmonopolet. 51 s. (CompLex 06/81)
Selmer, Knut S. (red.). The Lawdata papers. 47 s. (CompLex, 07/81)
1982
Nordiske personregisterlover, Council of Europe Convention, OECD guidelines. 63 s. (CompLex, 01/82)
Brænd, Harald og Vidar Sørensen. Oljevern : brukerbehov og kildemateriale.
IV,129 s. (CompLex, 02/82)
Bing, Jon og Dag Frøystad. Rettskildebruk : analyse av et utvalg
brukerundersøkelser. 161 s. (CompLex, 03/82)
Steen, Thomas Prebensen. Post- og Televerkets regulerte ansvar. 91 s. (CompLex, 04/82)
Datatilsynet. Årsmelding 1981. (CompLex, 05/82)
Eckhoff, Birger, Jon Bing, Dag Frøystad og Anja Oskamp. Catts : computer
aided program for teaching text retrieval. 119 s. (CompLex, 06/82)
Bing, Jon. Informasjonssystemer for Trygderettens kjennelser. 251 s. (CompLex, 07/82)
R.V. de Mulder et al. (red.). Sentencing by computer : an experiment : workshop for Computer science and law, Erasmus University Rotterdam –
Holland. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 08/82)
Tapper, Colin.. An experiment in the use of citation vectors in the area of
legal data. 101 s. (CompLex, 09/82)
1983
Føyen, Arve. Utredning om endringer i personregisterloven. 133 s. (CompLex, 01/83)
174
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Schjølberg, Stein. Computers and penal legislation : a study of the legal politics of a new technology. 147 s. (CompLex, 02/83)
Gulbrandsen, John S. og Terje Hoffmann. Rettigheter i idrettsarrangementer.
97 s. (CompLex, 03/83)
Moon, Sally og Anja Oskamp. The law of legal information systems: two essays. 1 b.(fl. pag.). (CompLex, 04/83)
Datatilsynet. Årsmelding 1982. 1 b.(fl. pag.). (CompLex, 05/83)
Torvund, Olav. Betalingsformidling : rettsspørsmål ved automatisering av
forbrukerrettede betalingssystemer. 226 s. (CompLex, 06/83)
Ryen, Else. Lov og lovmottaker : pragmatisk analyse av lov om sosial omsorg. 172 s. (CompLex, 07/83)
Stripinis, Daniel.. Probability theory and circumstantial evidence. 38 s.
(CompLex, 08/83)
Cappelen, Frede. EDB-basert informasjonssystem for forvaltningens praksis :
muligheter, forutsetninger, begrensninger. 46 s. (CompLex, 09/83)
Legal acceptance of international trade data transmitted by eletronic means.
276 s. (CompLex, 10/83)
Hafstad, Jørgen og Thomas Prebensen Steen, (1983). Merverdiavgift på
datamaskinprogrammer : Teleksrett og Merverdiavgift på programvare :
to artikler. 54 s. (CompLex, 11/83)
Kjelland-Mørdre, Kristin. Om forenkling av regler. 202 s. (CompLex, 12/83)
Bing, Jon. Edb : mulighet og problem ved forenkling av regelverk. 135 s.
(CompLex, 13/83)
Stensaasen, Tarjei. Utvalgte emner i jus og EDB. 3. utg., 361 s. (CompLex,
14/83)
Klafstad, Anette og Ulf Alex. Samer, (1984). Plan for et forsikringsrettslig
informasjonssystem. 100 s. (CompLex, 15/83)
1984
Skjørshammer, Jon. Kabelnett : bygnings- og ekspropiasjonslov. 24 s. (CompLex, 01/84)
Hauglie, Tore Andreas og Dag Wiese Schartum. Forslag til et helserettslig
informasjonssystem. 144 s. (CompLex, 02/84)
Serier
175
Høyer, Jon Bonnevie. Den Elektroniske grunnbok : rapport fra prøveprosjektet ved Strømmen sorenskriverembete. 40 s. (CompLex, 03/84)
Datatilsynet. Årsmelding 1983. 1 b.(flere pag.). (CompLex, 04/84)
Fjeldvig, Tove. Tekstsøking : teori, metoder og systemer. 89 s. (CompLex,
05/84)
Bing, Jon. Offentlighetsloven og EDB. 127 s. (CompLex, 06/84)
Bach, Gunnar, Beate Jacobsen og Vidar Stensland. The national social insurance system of Norway. 64 s. (CompLex, 07/84)
Frøystad, Dag. Data protection in practice I: Identifying and matching elements. 88 s. (CompLex, 08/84)
Fjeldvig, Tove og Anne Golden. Automatisk rotlemmatisering : et lingvistisk
hjelpemiddel for tekstsøking. 99 s. (CompLex, 09/84)
Ose, Elling Øyrehaug. Retstidende som informasjonssystem. 169 s. (CompLex, 10/84)
1985
Bing, Jon. Data protection in practice : international service bureaux and
transnational data flows. 63 s. (CompLex, 01/85)
Bing, Jon. Opphavsrett og EDB. 214 s. (CompLex, 02/85)
Schartum, Dag Wiese. Codex, calculations and computers : an investigation
of some administrative consequences of the introduction of new calculation principles in the Norwegian National Insurance Act of 1966. 60 s.
(CompLex, 03/85)
Torvund, Olav. To informasjonsrettslige arbeider. II, 70 s. (CompLex, 04/85)
Datatilsynet. Årsmelding 1984. 1 b.(flere pag.). (CompLex, 05/85)
Aakre, Hans Chr. (red.). Utvalgte artikler i rettsinformatikk. 187 s. (CompLex, 06/85)
Hansen, Johs. Sara : brukerveiledning og programdokumentasjon. 123, [192]
s. (CompLex, 07/85)
Hansen, Johs. Modelling knowledge, action, logic and norms. 34, [38], 40 s.
(CompLex, 08/85)
176
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Steen, Thomas Prebensen (red.). Kompendium i informasjonsrett. 48 s.
(CompLex, 09/85)
Stensaasen, Tarjei. Opphavsrettslovens § 43 («katalogregelen»). 134 s.
(CompLex, 10/85)
Bing, Jon. Straffelovens definisjon av «trykt skrift» anvendt på datamaskinbaserte informasjonssystemer. 69 s. (CompLex, 11/85)
Vyrje, Magnus Stray. Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogrammer.
VI, 252 s. (CompLex, 12/85)
1986
Brække, Anne Kirsti. Formidlingsplikt for kabeleier : og andre regler om
signaldistribuerte tjenester. 95 s. (CompLex, 01/86)
Schartum, Dag Wiese. Stans av edb-tjenester i krigs- og krisesituasjoner. 48 s.
(CompLex, 02/86)
Mestad, Ingvild. Elektroniske spor : nye perspektiver på personvern.115 s.
(CompLex, 03/86)
Skjørshammer, Jon. Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer :
kontraktsrettslige aspekter. 263 s. (CompLex, 04/86)
Datatilsynet. Årsmelding 1985. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 05/86)
Hansen, Johs. Simulation and automation of legal decisions. 1 b. (flere pag.).
(CompLex, 06/86)
Schjølberg, Stein. Datakriminalitet og forsikring. 53 s. (CompLex, 07/86)
Steen, Thomas Prebensen (red.). Kompendium i informasjonsrett. 2. utg. 67
s. (CompLex, 08/86)
Blume, Peter. EDB-retlige foredrag. 83 s. (CompLex, 09/86)
1987
Cannataci, Joseph A. Privacy and data protection law: international development and Maltese perspectives. 239 s. (CompLex, 01/87)
Bing, Jon og Jon Bonnevie Høyer. Publisering av rettsavgjørelser. 131 s.
(CompLex, 02/87)
Serier
177
Kuehn, Hagen. The social security system in the Federal Republic of Germany. 55 s. (CompLex, 03/87)
Maartmann, Hanne Plathe. Personvern i sykepengerutinen : noen perspektiver på andre etaters bruk av trygdeopplysninger. 71 s. (CompLex, 04/87)
Datatilsynet. Årsmelding 1986. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 05/87)
Bing, Jon. Electronic publishing : data bases and computer programs. 56 s.
(CompLex, 06/87)
Somby, Ánde. Selektiv gjenfinning av bestemmelser i bygningslovgivningen.
149 s. (CompLex, 07/87)
Bing, Jon. F*Kus : knowledge based systems for public administration. 164
s. (CompLex, 08/87)
Schartum, Dag Wiese. The introduction of computers in the Norwegian local
insurance offices : corepoints and context. 400 s. (CompLex, 09/87)
Kaspersen, Knut B. Kredittopplysning : regelverk og praksis. 1 b. (flere pag.).
(CompLex, 10/87)
Buchberger, Ernst, Kristen Nygaard og Bo Göranzon. Artificial intelligence :
perspectives and implications. 157 s. (CompLex, 11/87)
Bing, Jon, Kjell Myrland og Kristine M. Madsen.Strafferettslig vern av immaterielle goder. 136 s. (CompLex, 12/87)
Fjeldvig, Tove. Effektivisering av tekstsøkesystemer : utvikling av språkbaserte metoder. 221 s. (CompLex, 13/87)
Bing, Jon.Journalister, aviser og databaser. 71 s. (CompLex, 14/87)
Galtung, Andreas. Skatterettslige ekspertsystem : et eksempel basert på skattelovens § 77. 90 s. (CompLex, 15/87)
1988
Thrap-Meyer, Robin. Utvalgte emner i rettsinformatikk. 4. utg., 392 s.
(CompLex, 01/88)
Buchberger, Ernst, Kristen Nygaard og Bo Göranzon. Artificial intelligence:
perspectives of AI as a social technology. 136 s. (CompLex, 02/88)
Bing, Jon og Anne Kirsti Brække.Satellittfjernsyn. 89 s. (CompLex, 03/88)
Bing, Jon. Journalists, databases and newspapers. (CompLex, 04/88)
178
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Cannataci, Joseph A. Liability and responsibility for expert systems: Teresa
(54) : a report from the project AI-based systems and the Future of
Language, Knowledge and Responibility in Professions funded by the
European Communities under the COST-13 program. 66 s. (CompLex,
05/88)
Datatilsynet. Årsmelding 1987. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 06/88)
Sinding-Larsen, Henrik (red.). Artificial intelligence and language : old questions in a new key. 248 s. (CompLex 07/88)
Bing, Jon. Database for offentlige publikasjoner (DOP) : fremtidig organisering. 135 s. (CompLex, 08/88)
Bing, Jon. Conceptual text retrieval. 82 s. (CompLex, 09/88)
Herrestad, Henning. Alderstrygden i et nøtteskall, eller skall, skal ikke : en
studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske
domene. 63 s. (CompLex, 10/88)
Mestad, Ingvild. L’informatique, la liberté individuelle et la recherche épidémiologique : une étude comparative entre le droit francais, le droit
norvégien et le droit suédois. 83 s. (CompLex, 11/88)
Hansen, Johs. Safe P: sikring av foretak, EDB-anlegg og personverninteresse
etter personregisterloven. (CompLex, 12/88)
Mæsel, Dag Syvert og Henning Herrestad. Five articles on artificial intelligence and legal expert systems. 78 s. (CompLex, 13/88)
1989
Schartum, Dag Wiese. En rettslig undersøkelse av tre edb-systemer i offentlig
forvaltning. 147 s. (CompLex, 01/89)
Datatilsynet. Årsmelding 1988. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 02/89)
Mæsel, Dag Syvert og Andreas Galtung. XCITE : et statsborgerrettslig ekspertsystem. 207 s. (CompLex, 03/89)
Thrap-Meyer, Robin. Pantsettelse av datamaskinprogrammer og databaser.
62 s. (CompLex, 04/89)
Thrap-Meyer, Ellen-Katrine. Forbrukerkjøp og edb. 123 s. (CompLex,
05/89)
Serier
179
Galtung, Andreas. Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem. v, 47 s.
(CompLex, 06/89)
1990
Schartum, Dag Wiese (red.). IRIs spektrum : 20 artikler i anledning Institutt
for rettsinformatikks 20 års jubileum. XXIII, 294 s. (CompLex, 01/90)
Vinje, Finn-Erik (red.). Språket i lover og annet regelverk. iii, 134 s. (CompLex, 02/90)
Datatilsynet. Årsmelding 1989. 1 b. (flere pag.). (CompLex, 03/90)
Djønne, Eirik (red.). Datatilsynet : 10 år som personvernets vokter. 87 s.
(CompLex, 04/90)
Riisnæs, Rolf (red.). Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 1 : Arbeidsdokumenter til den nordiske konferansen 1990. 207 s. (CompLex,
05/90)
Hasseltvedt, Beate H. Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer : en vurdering av enkelte sider ved TAXMAN. 59 s. (CompLex, 06/90)
Haugen, Anne Oline.Tilgjengelighet til offentlig informasjon. 80 s. (CompLex, 07/90)
Iversen, Frank (red.). Nordisk rettsinformatikk : foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989 152 s. (CompLex, 08/90)
Bing, Jon. Merverdiavgift og EDB. 93 s. (CompLex, 09/90)
Bing, Jon. Electronic copying. 44 s. (CompLex, 10/90)
Jarbo, Karl Fr. Kabelnett i Oslo-området : rettslige aspekter. 39 s. (CompLex, 11/90)
Herrestad, Henning. Norms and formalization. 105 s. (CompLex, 12/90)
1991
Sergot, Marek. The representation of law in computer programs : a survey
and comparison. 99 s. (CompLex, 01/91)
Bing, Jon. The portuguese infojur project and related issues. 78 s. (CompLex,
02/91)
180
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Hoff, Ola-Kristian (red.). 20 år med rettsinformatikk, 20 år i forvandlingens
tegn. 93 s. (CompLex, 03/91)
Galtung, Andreas. Paperless systems and EDI : a survey of Norwegian law.
138 s. (CompLex, 04/91)
Riisnæs, Rolf (red.). Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 2 :
Rapport fra den nordiske konferansen 1990 291 s. (CompLex, 05/91)
Rognlien, Knut. Forutberegnelighet og teknologisk utvikling som juridiske
argumenter. 155 s. (CompLex, 06/91)
Daae, Morten. Lovdata : historie, lov- og forskriftssystem. 64, [48] s. (CompLex, 07/91)
Brække, Anne Kirsti. Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenettet.
184 s. (CompLex, 08/91)
1992
Hasseltvedt, Beate H. Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør :
en nordisk studie. 95 s. (CompLex, 01/92)
Einstabland, Nils Kr. Kringkastingsbegrepet. iv, 148 s. (CompLex, 02/92)
Strøm, Maria. Rettskilderegistre i Helsedirektoratet. 168 s. (CompLex,
03/92)
Schwanenflügel, Ditlev. Softwarepatentet : immaterialrettens enfant terrible? :
en redegørelse for patenteringen af sofwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret. III, 78 s. (CompLex, 04/92)
Grindal, Lars Borchgrevink. Abonnementskontrakter for kabelfjernsyn. vi,
161, [111] s. (CompLex, 05/92)
Riisnæs, Rolf. Implementing EDI : a proposal for regulatory reform. 58 s.
(CompLex, 06/92)
Hagedal, Morten S. Deponering av kildekode : ”escrow”-klausuler. 89 s.
(CompLex, 07/92)
Hoff, Ola-Kristian. Edb i juridisk undervisning : med en reiserapport fra
England og USA. 248 s. (CompLex, 08/92)
Bing, Jon og Dag Elgesem. Universiteters ansvar for bruk av datanett. 149 s.
(CompLex, 09/92)
Galtung, Andreas. Rettslige sider ved teletorg. VII, 94 s. (CompLex, 10/92)
Serier
181
1993
Sartor, Giovanni. Artificial intelligence and law : legal philosophy and legal
theory. 117 s. (CompLex, 01/93)
Smidt, Connie. Informationsansvaret : erstatningsansvar for informasjonstjenester, særlig ved databaseydelser. 70, [32] s. (CompLex, 02/93)
Hanssen-Bauer, Ingvild. Personvern i digitale telenett. iii, 128 s. (CompLex,
03/93)
Benno, Joakim. Consumer purchases through telecommunications in Europe
: application of private international law to cross-border contractual
disputes. IX, 146 s. (CompLex, 04/93)
Hagedal, Morten S. Four essays on : computer and information technology
law. XXI, 145 s. (CompLex, 05/93)
Evensen, Marianne Rytter. Sendetidsfordeling i nærradio. 97 s. (CompLex,
06/93)
Susskind, Richard E. Essays on law and artificial intelligence. III, 107 s.
(CompLex, 07/93)
1994
Jones, Andrew J. I. og Marek Sergot (red.). Deon´94 : Workshop proceedings
: Second International Workshop on Deontic Logic in ComputerScience
: Oslo, Norway, 6-8 January 1994. 347 s. (CompLex, 01/94)
Jacobsen, Beate. Film- og videogramrett. 276 s. (CompLex, 02/94)
Riisnæs, Rolf. Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen : rettslige
spørsmål knyttet til TVINN. IV, 173 s. (CompLex, 03/94)
Haugstad, Mari Bø. Sykepenger og personvern noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd. III, 104 s. (CompLex, 04/94)
Andenæs, Mads T., Rolf Høyer og Nils Eivind Risvand. EØS, media og offentlighet. 82 s. (CompLex, 05/94)
Bing, Jon. Offentlige informasjonstjenester : rettslige aspekter. 101 s. (CompLex, 06/94)
Risvand, Nils Eivind. Satellittfjernsyn og norsk rett. 91 s. (CompLex, 07/94)
Jacobsen, Beate (red.). Videogram på forespørsel. 102 s. (CompLex, 08/94)
182
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Bjerke, Bjørn. ”Reverse engineering” av datamaskinprogrammer : en komparativ fremstilling av opphavsrettslige problemstillinger forbundet med
slik ”omvendt utvikling”. III, 140 s. (CompLex, 09/94)
Melsom, Gjert. Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer : særlig om avskrivninger. IV, 150 s. (CompLex, 10/94)
1995
Bing, Jon. Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon
og redaktøransvar i digitale nett. VII, 311 s. (CompLex, 01/95)
Sandvik, Sverre. Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av
standarder innen telekommunikasjon. 138 s. (CompLex, 02/95)
Smith, Tina. Legal expert systems : discussion of theoretical assumptions. XI,
227 s. (CompLex, 03/95)
Tokvam, Ole E. Personvern og straffeansvar : straffelovens § 390. 146 s.
(CompLex, 04/95)
Andenæs, Johs. Juridisk utredning om filmen «To mistenkelige personer». 98
s. (CompLex, 05/95)
Bing, Jon og Dag Wiese Schartum. Public administration and information
technology : compendium to the Erasmus course. 295 s. (CompLex,
06/95)
Frosini, Vittorio. Law and liberty in the computer age : the Harvard papers.
119 s. (CompLex, 07/95)
1996
Aanestad, Knut-Magnar og Tormod S. Johansen. Innsynsrett i elektronisk
post i offentlig forvaltning. 174 s. (CompLex, 01/96)
Saxby, Stephen. Public policy and legal regulation of the information market
in the digital network environment. XIII, 184 s. (CompLex, 02/96)
Lange, Ellen. Opplysning på spill? : opplysning, motivasjon, interaktivitet og
dataprogrammet Human Quest I. VIII, 176, VIII s. (CompLex, 03/96)
Jarbekk, Eva I. E. Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet. 154 s. (CompLex, 04/96)
Serier
183
Jakhelln, Henning. Fjernarbeid: noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former
for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet.
189 s. (CompLex, 05/96)
Mitrakas, Andreas. A legal advisory system concerning electronic data interchange within the European Community : a report for the programme
Human Capital & Mobility. 87 s. (CompLex, 06/96)
Bing, Jon og Ole E. Tokvam. Elektronisk publisering : utvalgte rettslige aspekter. 147 s. (CompLex, 07/96)
Langfjell, Finn-Øyvind H. Fjernsynsovervåking og personvern. 90 s. (CompLex, 08/96)
1997
Steen, Therese. Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk : en
fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk,
samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk. Oslo, 98, XV s. (CompLex, 01/97)
Tokvam, Camilla S. Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi : særlig
om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt 131 s. (CompLex, 02/97)
Madssen, Eiliv B. Rettslige spørsmål i tilknytning til Oppgaveregisteret. IV,
126 s. (CompLex, 03/97)
Manshaus, Halvor. Private pengespill på Internett. 110, V s. (CompLex,
04/97)
Krogh, Christen. Normative structures in natural and artificial systems. V,
212 s. (CompLex, 05/97)
Bing, Jon. Rettslige aspekter ved digital kringkasting. 142 s. (CompLex, nr
6/97)
Myrbostad, Tomas. Elektronisk informasjonsansvar : om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk
informasjonsformidling. 112 s. (CompLex, 7/97)
Mauritzen, Ingrid. Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 : med særlig vekt på
de krav som stilles til organisasjon, jfr. § 38a. 70 s. (CompLex, 08/97)
184
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Engebretsen, Svein. Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter : elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv. 108, XVI s. (CompLex, 09/97)
Hoida, Jason A. American telephony : 120 years on the road to full-blown
competition. 100 s. (CompLex, 10/97)
Bjelke, Harald C. Rettslig vern av databaser : med Det norske
meterologisk[e] institutts databaser som eksempler. 295, [216] s. (CompLex, 11/97)
1998
Krabbe-Knudsen, Johan. Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43A : med særlig vekt på forskjellene i det materielle
vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske verk
og fotografiske bilder. 109 s. (CompLex, 01/98)
Wanvik, Guru Wanda. Straffbar hacking : straffelovens § 145 annet ledd.
167 s. (CompLex, 02/98)
Mahieu, Katinka. Interconnection : the obligation to interconnect telecommunications networks under EC law. 86 s. (CompLex, 03/98)
1999
Gulliksen, Tonje Røste. International regulation and protection of Internet
domain names and trademarks. 174 s. (CompLex, 01/99)
Wollan, Camilla Julie. Betaling via Internett : et utvalg av juridiske problemstillinger. 183 s. (CompLex, 02/99)
Fuglesang, Andreas Frølich og Georg Philip Krog. Internett og jurisdiksjon
: jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom
Internett 117 s. (CompLex, 03/99)
2000
Lange, Anne Elisabeth B. Klassikervernet i norsk åndsrett. 128 s. (CompLex,
01/00)
Serier
185
Lenth, Claude A. Adgangen til å benytte personopplysninger : med vekt på
det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor. 114 s.
(CompLex, 02/00)
Coll, Line M. Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser.
103 s. (CompLex, 03/00)
2001
Lenda, Peter. Internet and choice-of-law : the international sale of digitised
products through the internet in a European context. 183 s. (CompLex,
01/01)
Gulliksen, Tonje Røste. Internet domain names and trademarks. 140 s.
(CompLex, 02/01)
Øren, Joakim S. T. Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel : med
Luganokonvensjonen art 5(5) og elektroniske agenter som eksempel.
124 s. (CompLex, 03/01)
Weitzenböck, Emily M. Legal issues of maritime virtual organisations. 99 s.
(CompLex, 04/01)
Spang-Hanssen, Henrik S. Cyberspace jurisdiction in the U.S : from an alien’s
point of view : the international dimension of due process. VIII, 447 s.
(CompLex, 05/01)
Karanja, Stephen Kabera. Norwegian border control in a Europe without
internal frontiers : implications for data protection and civil liberties.
157 s. (CompLex, 06/01)
2002
Garder, Ole Jacob. Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art. 54(d). 110 s. (CompLex, 1/02)
Aambø, Bjarte. Opphavsrettslige rettsmangler : tredjemanns rettigheter til
åndsverk som rettsmangel. / Efskind, Erlend Ringnes. Skjermbildets rettslige natur : rekkevidden av visningsretten etter åndsverksloven §20 ved
skjermutlesning av billedkunstverk, fotografiske verk, fotografiske bilder
og litterære tekster. 122 s. (CompLex, 2/02)
186
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler: innstilling fra et
utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000 :
avgitt til Universitets- og høgskolerådet i oktober 2001. 130 s. (CompLex, 03/02)
Tøien, Irina Eidsvold. Utøvende kunstneres direkteoverføringer på internett :
med hovedvekt på kringkastingsbegrepet. 142 s. (CompLex, 04/02)
Haugen, Øyvind. Administrasjon av radiofrekvensspekteret : rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene. 106 s. (CompLex, 05/02)
Lintvedt, Mona Naomi og Christopher J. Helgeby. Overføring av personopplysninger til tredjeland : kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EUdirektivet om personvern art. 25. 102 s. (CompLex, 06/02)
Balstad, Just. Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer :
e-handelsdirektivet art. 12-14. 111 s. (CompLex, 07/02)
Berge, Øyvind. Platekontrakten : eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. 145 s. (CompLex, 08/02)
Johannessen, Silje. Varemerkerettslige konflikter under .no : i hvilken grad
kan registrering og bruk av et domenenavn medføre inngrep i en varemerkerett? Hvordan løses konflikter under .no i dag, og hva kan være
en mer hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme i fremtiden? 118 s.
(CompLex, 09/02)
Graasvold, Hans Marius. Pekeransvaret : straffe- og erstatningsansvar for
publisering av pekere til informasjon på internett. / Hagen, Vegard.
Pekeransvar : spørsmålet om ansvar for publisering av pekere på verdensveven (world wide web) 144 s. (CompLex, 10/02)
Aronsen, Karen Elise Haug. Personopplysningsloven § 7 : en analyse av
forholdet mellom personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i personopplysningsloven § 7. 119 s. (CompLex, 11/02)
Lorentzen, Lisa Vogt. Databasevern : sui generis-vern av sammenstillinger
etter gjennomføringen av databasedirektivet i åndsverksloven § 43 127
s. (CompLex, 12/02)
2003
Nerskogen, Even. IT i domstolene : en analyse av norske domstolers teknologianvendelse fra 1970 til 2001. 209 s. (CompLex, 01/03)
Serier
187
Støren, Martin. Hvorfor vokser Norsk lovtidend? : en empirisk analyse av
veksten. 43 s. (CompLex, 02/03)
Thaulow, Jon Christian. Etableringslandsprinsippet : en analyse av E-handelsdirektivets art 3 og prinsippet om fri bevegelighet av tjenester ved
elektronisk handel. 129 s. (CompLex, 03/03)
Bing, Jon og Giovanni Sartor (red.).The Law of electronic agents : legal
contributions to ALFEBIITE - a logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the
Universal Information Ecosystem, IST-1999-10298. 222 s. (CompLex,
04/03)
LEA 2003: The law and electronic agents: proceedings of the second LEA
workshop, 24th June 2003, inconnection with the ICAIL 2003 conference (Ninth International Conference on Artificial Intelligence and
Law), Edinburgh,Scotland, UK. 139 s. (CompLex, 05/03)
Walle, Stig A. Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av
musikk. 87 s. (CompLex, 06/03)
Endresen, Edle. Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling. 67 s. (CompLex,
07/03)
Hauknes, Christian B. User-centred privacy aspects in connection with location based services. 126 s. (CompLex, 08/03)
Foss, Morten. Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder : eksemplifisert ved Luganokonvensjonens bestemmelser om forbrukerkjøp.
93 s. (CompLex, 09/03)
2004
Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene :
innstilling fra Immaterialrettsutvalget, oppnevnt av Universitets- og
høgskolerådet 31. januar 2000 : avgitt til Universitets- og høgskolerådet
8. oktober 2003. 214 s. (CompLex, 01/04)
Standal, Bård. Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonssamfunnstjenester. 208 s. (CompLex, 02/04)
Jørstad, Stefan. Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte. 117 s. (CompLex, 03/04)
Dahlgren, Christian. Elektroniske spor fra mobiltelefoner. 66 s. (CompLex,
04/04)
188
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Øren, Joakim S. T. International jurisdiction and consumer contracts : section 4 of the Brussels Jurisdiction Regulation. 110, [118] s. (CompLex,
05/04)
Sunde, Lars Christian. Elektronisk dokumentfalsk. 109 s. (CompLex, 06/04)
2005
Manshaus, Halvor. Renessansen som unnfanget Corpus iuris civilis : keiser
Justinians gjenerobring av Romerriket. 142 s. (CompLex, 01/05)
Engum, Anette.Personvern og ytringsfrihet : fotografering av siktede i straffesaker - et vern for ytringsfriheten? 75 s. (CompLex, 02/05)
Taubøll, Steinar. Rettigheter til geografisk informasjon: opphavsrett, databasevern og avtalepraksis. 120 s. (CompLex, 03/05)
Bing, Jon og Thomas Dreier (red.). «The answer to the machine is in the
machine» and other collected writings [by Charles Clark]. 256 s. (CompLex, 04/05)
Syversen, Kristian. Digital rights management : promises, problems and alternative solutions. 122 s. (CompLex, 05/05)
Haugseth, Jan Frode. DRM og demokrat i: argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av Åndsverksloven 2003-2005.
137 s. (CompLex, 06/05)
Jenssen, Torger Kielland. Copyleft : en analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett. 200 s. (CompLex,
07/05)
2006
Cojocarasu, Dana Irina. Anti-spam legislation between privacy and commercial interest : an overview of the European Union legislation regarding
the e-mail spam. 103 s. (CompLex, 01/06)
Haug, Are Vegard. Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet. 278 s.
(CompLex, 02/06)
Kierkegaard, Sylvia Mercado (red.). Legal, privacy, and security issues in
information technology : the first International conference on legal,
privacy and security issues in IT, Hamburg, Germany April 30-May 2,
2006 : proceedings. Vol 1. (CompLex 03/06)
Serier
189
Kierkegaard, Sylvia Mercado (red.). Legal, privacy, and security issues in
information technology : the first International conference on legal,
privacy and security issues in IT, Hamburg, Germany April 30-May 2,
2006 : proceedings. Vol 2. . (CompLex, 04/06)
Jongers, Maria. Retten til eget bilde: en redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven. 132 s. (CompLex, 5/06)
Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer. [Slagsvold, Per Marius.
Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft / Miazine, Kirill.
Rettskilder og hyperstrukturer : om alternative grensesnitt til rettslige
informasjonssystemer ]146 s. (CompLex, 06/06)
2007
Iversen, Vebjørn Krag. Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved
elektronisk handel: kompetansemuligheter og -begrensninger i Brüsselforordningen (nr. 44/2001) artiklene 5.1 og 23 - avtaler om verneting og
oppfyllelsessted. (CompLex, 1/07)
ZEBLEX H06: tre avhandlinger om fildeling, it-sikkerhet og e-postkontroll.
[Otterstad, Ida. Fildeling og privatkopiering / Stub-Christiansen, René.
NorCERT : rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for
metodebruk
/ Søvik, Cecilie Wille. Kontroll av ansattes e-post] 231 s. (CompLex, 02/07)
Schartum, Dag Wiese. Personvern og transportsikkerhet : personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige
anslag. 203 s. (CompLex, 03/07)
Olsen, Thomas og Tobias Mahler. Privacy & identity management : data
protection issues in relation to networked organisations utilizing identity
management systems. 155 s. (CompLex, 04/07)
Rødland, Martin. Gjennomgang av arkivretten. 83 s. (CompLex, 05/07)
2008
Jørgensen, Ingvild. Internet search engines’ collecting and processing of webpages : from the perspective of copyright law. 110 s. (CompLex, 01/08)
190
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Nuth, Maryke Silalahi. Electronic contracting in Europe: benchmarking of
national contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway
in light of the EU e-commerce directive. 127 s. (CompLex, 02/08)
Rynning, Ole Christian. Juristopia: semantic wiki for legal information. 157
s. (CompLex, 03/08)
Schartum, Dag Wiese. It-støtte for arbeid med lovsaker. 78 s. (CompLex,
04/08)
Østberg, Bjørn Ivar Christie. Telekirurgi i et rettslig perspektiv : med spesiell
vekt på etikk, samtykke og ansvar. 111 s. (CompLex, 05/08)
Langeland, Frederik.. Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer : med spesielt fokus på forestående,
antatte opphavsrettskrenkelser. 88 s. (CompLex, 06/08)
Norum, Andreas. Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens §53a. 102 s. (CompLex, 07/08)
Berg, Jens Petter. Rett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. XIX, 401 s. (CompLex, 08/08)
2009
Kleiva, Odd Randgaard. Åpen programvare : noen rettslige problemstillinger.
148 s. (CompLex, 01/09)
Cojocarasu, Dana Irina. Legal issues regarding WHOIS databases. 170 s.
(CompLex, 02/09)
Blume, Peter. Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001-2008. 566 s.
(CompLex, 03/09)
Tranvik, Tommy. Personvern og informasjonssikkerhet : en studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor. 130 s. (CompLex, 04/09)
Fjerdrumsmoen, Ranveig Tufte. Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det
handles mot et konsesjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig
forføyning. 57 s. (CompLex, 05/09)
2010
Geist, Anton. Using citation analysis techniques for computer-assisted legal
reseach in continental jurisdictions. 139 s. (CompLex, 01/10)
Serier
191
Mironenko, Olga. Air passenger data protection: data transfer from the European Union to the United States. 86 s. (CompLex, 02/10)
Rydning, Christian. Extended collective licenses: the compatibility of the
Nordic solution with the international conventions and EC law. 125 s.
(CompLex, 03/10)
Schartum, Dag Wiese. Personvern og trafikksikkerhetsteknologi. 117 s.
(CompLex, 04/10)
Schartum, Dag Wiese. Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk
forvaltning: resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig
forvaltning. 101 s. (CompLex, 05/10)
4.3 Forvaltningsinformatisk notatserie
1993
Herrestad, Henning og Dag Wiese Schartum, (1993). From a seminar on
Computerization of public administration - work division and organizational change : three papers. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
Universitetet i Oslo, 31 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/93)
1994
Herrestad, Henning og Christen Krogh, (1994). Individuals & obligations.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 13 bl.
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/94)
Schartum, Dag Wiese, (1994). To artikler om forvaltningsinformatikk hovedfag. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 29 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/94)
Hoddevik, André, Elisabeth Strand, Even Harket, Irene Driveklepp og
Marianne Johansen, (1994). IT-anvendelse i et utvalg offentlige virksomheter - et forprosjekt. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 29 bl.
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/94)
192
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
1995
Krogh, Christen, (1995). Obligations in multiagent systems. Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 15 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie 1/95)
Krogh, Christen, (1995). The rights of agents. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 12 bl. (Forvaltningsinformatisk
notatserie 2/95)
Herrestad, Henning og Christen Krogh, (1995). Getting personal : some
notes on the relationship between personal and impersonal obligation
Oslo, Universitetet, 16 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/95)
Nauen, Kai-Ove, (1995). Informasjonsteknologi i offentlig forvaltning: rasjonalt valg eller institusjonelt betinget. Oslo, Universitetet, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/95)
Hoddevik, André, Elisabeth Strand, Even Harket, Irene Driveklepp og Marianne Johansen, (1995). Tilsyn med næringsmidler som importeres. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/95)
1996
Sunde, Elisabeth, (1996). Oppfølgning av sykmeldte - i et forvaltningsinformatisk perspektiv. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/96)
Herrestad, Herrestad, (1996). Norms and institutions ; Modal logic and legal
expert systems : two papers based on the lecture given in connection
with the doctoral disputation Oslo, Universitetet, 18, 16 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/96)
Berg, Jens Petter, (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til
Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for
«informant»-samfunnet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 12
s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/96)
Bygrave, Lee A., (1996). Ensuring right information on the right person(s).
[Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 23 bl.
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/96)
Serier
193
Lied, Maisen Frimann, (1996). Offentlig elektronisk informasjon - en oversikt. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/96)
1997
Schartum, Dag Wiese, (1997). Hva vil vi egentlig med informasjonsteknologien? [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo,
[8 bl.]. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/97)
Schartum, Dag Wiese, (1997). Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger. Oslo, Avdeling for Forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/97)
Eggen, Kyrre, (1997). Noen aspekter mellom ytringsfriheten og ny lov om
behandling av personopplysninger. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, 17 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/97)
Herrestad, Henning, (1997). En kort presentasjon av boken ”Formal theories
of rights”. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i
Oslo, 6 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie 4/97)
1998
Foss, Espen Marius, (1998). Det offentlige Norge på internett - organisering
av arbeidet med elektronisk informasjon Oslo, Avd. for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/98)
Vigeland, Eivind Wiese, (1998). Det offentlige Norge på internett - informasjonsinnhold og tjenestetilbud Oslo, Avd. for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/98)
Schartum, Dag Wiese, (1998). Innlegg fra seminaret ”Offentlighet i Forvaltningen”. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/98)
Schartum, Dag Wiese, (1998). Forventede endringer i norsk personvernlovgivning. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/98)
Schartum, Dag Wiese, (1998). Et møte mellom personvernretten og forvaltningsretten. Oslo, Avd. for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/98)
194
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
1999
Birkeland, Nils Rune, (1999). Ideelle organisasjoners bruk av offentlig informasjon på nettet. [Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 40 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/99)
Schartum, Dag Wiese, (1999). Offentlig innsyn i praksis. [Oslo], Avdeling for
forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, 40 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/99)
Seltveit, Anne Helga, (1999). Utvikling av beslutningsstøttesystemer og persondatabaser (informatisk del). Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/99)
2000
Schartum, Dag Wiese, (2000). Kommentarer og forslag til justeringer av
forslaget til lov om behandling av personopplysninger, Ot.prp. nr 92,
1998-99 : notat til Stortingets justiskomité. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 9 bl. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/00)
Schartum, Dag Wiese, (2000). Plikt- og rettighetsinformasjon på Internett.
[Oslo], Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo, [7] bl.
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/00)
Storsul, Tanja, (2000). Bredbånd til folket - hva er mulig? Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/00)
Berg, Jens Petter, (2000). Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av
personopplysningslovsproposisjonen. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 21 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/00)
Schartum, Dag Wiese, (2000). Omsorgsteknologi og personvern for eldre
som er i offentlig pleie og omsorg. Oslo, Avdeling for Forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/00)
Boe, Erik, (2000). Nye helseregistre inn bakveien? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 6/00)
Alpsten, Börje, (2000). Något om utvecklingen av rättsinformationen i Sverige. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 7/00)
Serier
195
2001
Schartum, Dag Wiese, (2001). Personvern og lokasjonsbaserte tjenester.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 1/01)
Karanja, Stephen Karanja, (2001). Crossing the Schengen External Border.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 2/01)
Bygrave, Lee A., (2001). Et grunnlag for utvikling av en helhetlig nasjonal
kryptopolitikk. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/01)
Røise, Ivar Ekholt, (2001). Elektroniske valg - muligheter, problemer og noen
løsninger. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/01)
2002
Haug, Are Vegard, (2002). E-demokrati : Vil øket bruk av IKT i de lokale
styringssystemene supplere eller undergrave det lokale representative
demokratiet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/02)
Skagemo, Steinar og Katrine Høvik, (2002). Judicial Electronic Data Interchange in European Civil Proceedings and Criminal Matters. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/02)
Schartum, Dag Wiese, (2002). IKT, åpenhet og innsyn. Systematikk, begreper
og rettspolitiske utfordringer. Oslo, Avdling for foraltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/02)
Schartum, Dag Wiese, (2002). Personvern og offentlig innsyn. Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/02)
2003
Bing, Jon, (2003). Offentlighetsloven og datamaskinbaserte systemer: Særlig
om dokumentbegrepet. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 127
s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/03)
196
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Schartum, Dag Wiese, (2003). Krav til åpenhet på nettsider i offentlig forvaltning. Forslag til åpenhetskriterier basert på en evaluering av Larvik
kommunes nettsider. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/03)
Jansen, Arild J. og Svein Ølnes, (2003). Kvalitetsevaluering av offentlege
nettstader : kva er det vi evaluerer? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/03)
2004
Haug, Are Vegard, (2004). Demokratisk IKT- profil Larvik kommune Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/04)
Arnesen, Ragni Ryvold og Jerker Danielsson, (2004). Personvernet kan
bevares med ny teknologi Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltingsinformatisk notatserie, 3/04)
Haug, Are Vegard og Arild J. Jansen, (2004). The window of opportunity for
e-democracy is wide open. Some take advantage of it, some don’t! Why?
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 4/04)
Haug, Are Vegard, (2004). Innsyn for ungdom med IKT - Erfaringer med
et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 95 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 6/04)
Schartum, Dag Wiese, (2004). Forvaltningsinformatikk i 10 år. Universitetet
i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 7/04)
Schartum, Dag Wiese, (2004). Ti år med undervisning i forvaltningsinformatikk - hva skjedde og hva gjorde kvalitetsreformen med oss? Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 8/04)
Jansen, Arild J. og Dag Wiese Schartum, (2004). Høring - Forprosjektrapport om arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 9/04)
Serier
197
Arnesen, Ragni Ryvold og Jerker Danielsson, (2004). Personvern: en forutsetning for samhandling og nye tjenester Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltingsinformatisk notatserie, 10/04)
Schartum, Dag Wiese, (2004). Regulering av informasjonssikkerhet : XX:e
Nordiska rättsinformatikkonferensen, Stockholm 21. – 22. oktober.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 11/04)
Coll, Line og Dag Wiese Schartum, (2004). Rettslige spørsmål knyttet til
innsamling og bruk av digitale bevis. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltingsinformatisk notatserie, 12/04)
Jansen, Arild J., (2004). Informasjonssikkerhet for alle - er det mulig og
ønskelig? Foredrag på AFINs jubileumskonferanse 7.september 2004.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 13/04)
Jansen, Arild J. og Svein Ølnes, (2004). Quality Assessment and Benchmarking of Norwegian Public Web Sites. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 14/04)
2005
Schartum, Dag Wiese, (2005). Utvikling av beslutningssystemer - Fra lovtekst
til programkode. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/05)
Jansen, Arild J. og Terje Nes, (2005). Information Systems as Structure or
Actor A study of the implementation of a case processing system in an
organisation. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/05)
Schartum, Dag Wiese, (2005). Notater om å ivareta informasjonssikkerhet
ved hjelp av regelverk. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/05)
Aasen, Henriette Sinding, (2005). Om selvbestemmelse og integritetsvern ved
medisinsk og helsefaglig forskning: behov for nye regler? Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/05)
Schartum, Dag Wiese, (2005). Security i transport. Personvernets grenser.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 5/05)
198
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Jansen, Arild J. og Petter Nielsen, (2005). Theorizing Convergence: Co-Evolution of Information Infrastructures. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 6/05)
Jansen, Arild J., (2005). Assessing E-government progress - why and what
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 7/05)
2006
Jansen, Arild J. og Dag Wiese Schartum, (2006). IKT-politikken – Invitasjon
til å komme med synspunkter : Innspill fra Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), UiO. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/06)
Jansen, Arild J., (2006). High level strategies for user involvement in e-Government projects: What role has Scandinavian IS tradition in eGovernment implementations. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/06)
Schartum, Dag Wiese og Erik Boe, (2006). Argumenter i anledning lov om
endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister), ot.prp. nr. 49
(2005-2006) : Innlegg på åpen høring om forslaget til Norsk Pasientregister i Stortinget 6.11.2006. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/06)
Alpsten, Börje, (2006). Grundläggande rättsinformation för Allmänheten.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk
notatserie, 4/06)
Jansen, Arild J. og Marius Pellerud, (2006). Tverrsektorielt IKT-samarbeid
i staten En undersøkelse av etableringen av Altinn. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 5/06)
2007
Jansen, Arild J. og Marius Pellerud, (2007). Cross-agency cooperation based
on ICT in public sector. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
(Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/07)
Jansen, Arild J., (2007). Fra EMMA til MinSide : IKT som et redskap for
automatisering eller drivkraft for endring. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/07)
Serier
199
2008
Schartum, Dag Wiese, (2008). Personvern for skoleelever. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/08)
Jansen, Arild J., (2008). Forvaltningpolitikk eller IKT-politikk Oslo, Avdeling
for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/08)
2009
Schartum, Dag Wiese, (2009). Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning : Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009
- Foreløpig rapport, august 2009. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 1/09)
Hornnes, Erik og Øyvind Langeland, (2009). Felles IKT-arkitektur i offentlig
sektor: masteroppgave våren 2009 Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, (Forvaltningsinformatisk notatserie, 2/09)
4.4 Hovedfags- og masteroppgaver fra Avdeling for
forvaltningsinformatikk
Hovedfagsoppgaver
Harket, Even, (1996). Oppgaveplikt og ligning i omstillingens tegn: et
forvaltningsinformatisk perspektiv på oppgaveplikt etter ligningsloven.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IX, 82 s. (Hovedfagsserien,
1/1996)
Sunde, Elisabeth, (1999). Fagavdelingenes innsyns- og styringsmuligheter
ved utvikling av saksbehandlingssystemer: en studie av systemutvikling
i Rikstrygdeverket og Skattedirektoratet. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 114 s. (Hovedfagsserien, 2/1999)
Hoddevik, André, (1998). Beslutningsstøttesystemer for offentlige anskaffelser: innkjøpsfaglige, rettslige og systemmessige krav i et forvaltningsinformatisk perspektiv på systemutvikling. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, VI, 144 s. (Hovedfagsserien, 3/1999)
200
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Lied, Maisen, (1998). Offentlig informasjon på verdensveven: rettssikkerhet
og informasjonslikhet. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 85 s.
(Hovedfagsserien, 4/1999)
Andresen, Herbjørn, (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk,systemdokumentasjon som viser til rettskilder. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IV, 145 s. (Hovedfagsserien, 5/2000)
Rundevold, Fredd G., (2000). Rettslige og systemmessige krav til inntakssystemet for søkere til videregående opplæring. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 176 s. (Hovedfagsserien, 1/2000)
Seim, Bjørg Leinum, (2001). Serviceerklæringer: verktøy eller symbol for
problemløsning i statlig forvaltning? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 154 s. (Hovedfagsserien, 1/2001)
Lind, Trine, (2001). Sikring av kvalitet på personopplysninger ved behandling av offentlig tjenestepensjon. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 103 s. (Hovedfagsserien, 2/2001)
Aspevik, Gunn-Merethe, (2001). «Rettssikker» kredittvurdering i bank?: om
IT-støttet kredittvurdering ved søknad om bolig privatbank [sic]. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, 99 s. (Hovedfagsserien, 3/2001)
Driveklepp, Irene, (2002). «Stortinget i endring?»: korleis IT kan endre vårt
demokratiske styresett. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 90 s.
(Hovedfagsserien, 1/2002)
Lømo, Lise N., (2002). Redegjørelse for E-businesskonseptet: systemmessige aspekter og anvendelighet i offentlig forvaltning. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, 124 s. (Hovedfagsserien, 6 [i.e. 2]/2002)
Lima, Berit, (2002). Elektronisk pasientjournal og personvern i allmennlegetjenesten. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 121 s.
(Hovedfagsserien, 6 [i.e. 3]/2002)
Jenssen, Eirik, (2002). Omorganisering av den lokal ligningsforvaltningen:
om tilgjengelighet og ivaretagelse av rettssikkerhet. Oslo, Avdeling for
forvaltningsinformatikk, 118 s. (Hovedfagsserien, 6 [i.e. 4]/2002)
Lie, Toril, (2002). «Du skal høre mye»: elektroniske høringer - erfaringer
og utfordringer. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 134 s.
(Hovedfagsserien, 6 [i.e. 5]/2002)
Serier
201
Engebretsen, Line M., (2002). Privat sfære på Internett?: en diskusjon av
tilgangen til anonym bruk av Internett. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, III, 104 s. (Hovedfagsserien, 5 [i.e. 6]/2002)
Smith, Cynthia S., (2003). PETs to the people: the role of data protection agencies in the distribution of information on PETs on the internet to the public. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 95 s.
(Hovedfagsserien, 1/2003)
Haug, Are Vegard, (2003). Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 163 s. (Hovedfagsserien, 2/2003)
Gundersen, Ragnhild Bassøe, (2005). Realisering av innsyns- og informasjonsrettigheter ved etsykehjem. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
121 s. (Hovedfagsserien, 1/2005)
Sundbø, Ingrid, (2005). Fra geodata og GIS til GII: fra geodata og Geografiske Informasjonssystem (GIS) til Geografisk Informasjonsinfrastruktur (GII). Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 162 s.
(Hovedfagsserien, 2/2005)
L›Abée-Lund, Åsa, (2006). Pseudonymisering av personopplysninger i sentrale helseregistre. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 158 s.
(Hovedfagsserien, 1/2006)
Helberg, Kjetil og Steinar Skagemo, (2007). Semantisk Minside: semantisk
web og rettighetsinformasjon. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, VIII, 154 s. (Hovedfagsserien, 1/2007)
Masteroppgaver
Alle oppgaver er elektronisk tilgjengelig på DUO - http://www.duo.uio.no/sok/
search.html?ORGID=267
Tellesbø, Ola, (2005). Terror til besvær: G8, FN, EU, Europarådet og
OECDs hånd om norsk rettsutvikling vedrørende overvåking. Oslo,
Avdeling for forvaltningsinformatikk, 166 s.
Pellerud, Marius, (2006). Tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten: en undersøkelse av etableringen av Altinn. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 145 s.
Amdam, Ragnhild og Øyvind Karlstad, (2007). Pensjonister i informasjonssamfunnet. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 181 s.
202
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
Martinussen, Ida, (2008). Digitale skiller og etniske minoriteter: hvordan
motvirker norske myndigheter digitale skiller blant innvandrere i Norge?
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 154 s.
Skjetne, Endre Helgesen, (2008). Rettssikkerhet og personvern i elektronisk
forvaltning: ivaretas brukernes rettssikkerhet og personvern i automatiserte beslutningssystemer? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
68 s.
Hornnes, Erik og Øyvind Langeland, (2009). Felles IKT-arkitektur i offentlig
sektor: en drøftelse av IKT-arkitekturen med utgangspunkt i teori om
informasjonsinfrastrukturer, arkitekturprinsippene og meldingsboksen
som en felleskomponent. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk,
145 s.
Hornnes, Stig, (2009). Elektronisk identitetstyveri: hva er et identitetstyveri
og hvordan kan det motvirkes? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 118 s.
Storm, Ørnulf, (2009). Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet
i kommuner. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 123 s. +
vedlegg.
Grønntun, Marit, (2010). Universell utforming av kommunale hjemmesider.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 126 s.
Jenssen, Lars Haatveit, (2010). Organisering av informasjonssikkerhet i
interkommunale IKT – samarbeid: særlig om rettslige krav knyttet til
sikring av personopplysninger. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 101 s.
Vamos, Ann Elisabeth Gabrielsen, (2010). Fiktiv identitet og vold i nære
relasjoner. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 117 s.
Vånge, Cathrine og Bjørn Ingvar Kydland, (2010). Teknologiske beslutningssituasjoner i praksis: rasjonelle, forhandlingsbaserte eller tilfeldige?: en studie omkring valg av søketeknologi i NAV og Skatteetaten.
Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 146 s.
Aas, Helle Maria Rollag, (2010). IKT i offentlig forvaltning og New Public
Management: Norsk filmfond og implementeringen av saksbehandlingssystemet Detektor. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 132 s.
Tidligere utgitt i Complex-serien
CompLex er Senter for rettsinformatikks skriftserie. Serien startet i 1981, og det
har blitt utgitt mer enn hundre titler. Bøkene i CompLex-serien kan bestilles fra
Akademika (se bestillingsskjema bak i boken eller www.akademika.no).
2011
1/11
Styring av den elektroniske forvaltning i Norge – en tilstandsrapport
Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen....................................NOK 108,-
2/11
Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger
Herbjørn Andresen......................................................... NOK 589,50
3/11
Automatisert inndragning
Inger Marie Sunde.......................................................... NOK 502,50
2010
3/10
Extended collective licences – the compatibility of the Nordic
solution with the international conventions and EC law
Christian Rydning..............................................................NOK 192,-
2/10
Air Passenger Data Protection – Data Transfer from the European
Union to the United States
Olga Mironenko................................................................NOK 132,-
1/10
Using Citation Analysis Techniques for Computer-Assisted Legal
Research in Continental Jurisdictions
Anton Geist.......................................................................NOK 210,-
2009
5/09
Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles
mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved
midlertidig forføyning
Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen.............................................NOK 87,-
204
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
4/09
Personvern og informasjonssikkerhet
Tommy Tranvik.................................................................NOK 195,-
3/09
Vurdering af PersonVernnemndas Praksis 2001–2008
Peter Blume.......................................................................NOK 852,-
2/09
Legal issues regarding whois databasis
Dana Irina Cojocarasu......................................................NOK 258,-
1/09
Åpen programvare – noen rettslige problemstillinger
Odd Randgaard Kleiva......................................................NOK 225,-
2008
8/08
Rett og rimelighet i moralsk belysning og andre grunnproblemer i norsk rettsliv
Jens Petter Berg.................................................................NOK 657,-
7/08
Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens
§53a
Andreas Norum.................................................................NOK 156,-
6/08
Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige
forføyninger mot ytringer – med spesielt fokus på forestående,
antatte opphavsrettskrenkelser
Frederik Langeland............................................................NOK 132,-
5/08
Telekirurgi i et rettslig perspektiv – med spesiell vekt på etikk,
samtykke og ansvar
Bjørn Ivar Christie Østberg...............................................NOK 201,-
4/08
IT-støtte for arbeid med lovsaker
Dag Wiese Schartum..........................................................NOK 144,-
3/08
Juristopia: Semantic Wiki for Legal Information
Ole Christian Rynning.......................................................NOK 243,-
2/08
Electronic Contracting in Europe. Benchmarking of national contract
rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light of the
EU E-commerce Directive
Maryke Silalahi Nuth.........................................................NOK 192,-
Tidligere utgitt i Complex-serien
1/08
205
Internet search engines» collecting and processing of web pages
– from the perspective of copyright law
Ingvild Jørgensen...............................................................NOK 165,-
2007
5/07
Gjennomgang av arkivretten
Martin Rødland.................................................................NOK 129,-
4/07
Privacy & Identity Management
Thomas Olsen, Tobias Mahler, et al...................................NOK 234,-
3/07
Personvern og transportsikkerhet
Dag Wiese Schartum..........................................................NOK 306,-
2/07
ZEBLEX 06 – Tre avhandlinger om fildeling, IT-sikkerhet og
e-postkontroll
Ida Otterstad, René Stub-Christiansen
& Cecilie Wille Søvik.........................................................NOK 348,-
1/07
Kontraktsregulering av domstolens kompetanse ved elektronisk handel
Vebjørn Krag Iversen.........................................................NOK 186,-
2006
6/06
Lover – fra kunngjøring til hyperstrukturer: to avhandlinger
Per Marius Slagsvold & Kirill Miazine...............................NOK 222,-
5/06
Retten til eget bilde
Maria Jongers....................................................................NOK 198,-
4/06
Legal, Privacy, and Security Issues
in Information Technology Vol. 2
Kierkegaard, Sylvia Mercado (editor).................................NOK 783,-
3/06
Legal, Privacy, and Security Issues
in Information Technology Vol. 1
Kierkegaard, Sylvia Mercado (editor).................................NOK 918,-
2/06
Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet
Are Vegard Haug...............................................................NOK 420,-
206
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
1/06
Anti-spam Legislation Between Privacy And
Commercial Interest. An overview of the European
Union legislation regarding the e-mail spam
Dana Irina Cojocarasu......................................................NOK 155,-
2005
1/05
Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis.
Keiser Justinians gjenerobring av Romerriket
Halvor Manshaus..............................................................NOK 249,-
2/05
Personvern og ytringsfrihet. Fotografering av siktede
i straffesaker – et vern for ytringsfrihet?
Anette Engum....................................................................NOK 132,-
3/05
Rettigheter til geografisk informasjon.
Opphavsrett, databasevern og avtalepraksis.
Steinar Taubøll...................................................................NOK 206,-
4/05
«The Answer to the Machine is in the Machine» and Other Collected
Writings
Charles Clark.....................................................................NOK 401,-
5/05
Digital Rights Management – Promises, Problems and Alternative
Solutions
Kristian Syversen...............................................................NOK 201,-
6/05
DRM og Demokrati. Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og
strategier bak endringen av åndsverksloven 2003–2005
Jan Frode Haugseth...........................................................NOK 224,-
2004
1/04 Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene.
Innstilling fra immaterialrettsutvalget, oppnevnt av Universitetsog Høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til universitets- og
høgskolerådet 8. oktober 2003
Immaterialrettsutvalget......................................................NOK 341,-
Tidligere utgitt i Complex-serien
207
2/04 Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av
informasjonssamfunnstjenester
Bård Standal......................................................................NOK 311,3/04 Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte
med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av
personopplysninger i arbeidslivet
Stefan Jørstad....................................................................NOK 191,4/04 Elektroniske spor fra mobiltelefoner – om politiets bruk og
teleoperatørenes lagring av trafikkdata.
Christian Dahlgren............................................................NOK 117,5/04 International Jurisdiction and Consumers Contracts – Section 4
of the Brussels Jurisdiction Regulation.
Joakim S. T. Øren........................................................... NOK 172,50
6/04 Elektronisk dokumentfalsk.
Lars Christian Sunde................................................ NOK 60,502003
2003
1/03 IT i domstolene. En analyse av norske domstolers
teknologianvendelse fra 1970 til 2001
Even Nerskogen.................................................................NOK 330,2/03 Hvorfor vokser Norsk Lovtidend? En empirisk analyse av veksten
Martin Støren......................................................................NOK 87,3/03 Etableringslandsprinsippet. En analyse av e-handelsdirektivet art 3 og
prinsippet om fri bevegelighet av tjenester ved elektronisk handel
Jon Christian Thaulow......................................................NOK 213,4/03 The Law of Electronic Agents. Legal contributions to ALFEBIITE –
A Logical Framework for Ethical Behaviour between Infohabitants
in the Information Trading Economy of the Universal Information
Ecosystem, IST-1999–10298
Jon Bing and Giovanni Sartor (eds)...................................NOK 351,5/03 LEA 2003: The Law and Electronic Agents Proceedings of the
Second LEA Workshop, 24th June 2003, in connection with the
208
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
ICAIL 2003 Conference (Ninth International Conference on Artificial
Intelligence and Law), Edinburgh, Scotland, UK
Seminarrapport).................................................................NOK 228,-
6/03 Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av musikk
Stig Walle . ........................................................................NOK 153,7/03 Sceneinstruktørens opphavsrettslige stilling
Edle Endresen....................................................................NOK 119,8/03 User-Centred Privacy Aspects In Connection With Location Based
Services
Christian B. Hauknes.........................................................NOK 203,-
2002
1/02
Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i
relasjon til EØS-avtalens art.54(d)
Ole Jacob Garder..............................................................NOK 180,-
2/02
To opphavsrettslige arbeider:
Bjarte Aambø – Opphavsrettslige rettsmangler
Erlend Ringnes Efskind – Skjermbildets rettslige natur
Aambø / Ringnes Efskind..................................................NOK 201,-
3/02
Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler. Innstilling
fra et utvalg oppnevnt av universitets- og høgskolerådet 31 januar
2000. Avgitt til universitets- og høgskolerådet i oktober 2001
..........................................................................................NOK 213,-
4/02
Utøvende kunstneres direkteoverføringer på Internett – med
hovedvekt på kringkastingsbegrepet
Irina Eidsvold Tøien..........................................................NOK 225,-
5/02
Administrasjon av radiofrekvensspekteret. Rettslige problemstillinger
knyttet til telemyndighetenes forvaltning av frekvensressursene
Øyvind Haugen.................................................................NOK 177,-
6/02
Overføring av personopplysninger til tredjeland. Kravet til
tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25
Mona Naomi Lintvedt og Christopher J. Helgeby..............NOK 198,-
Tidligere utgitt i Complex-serien
209
7/02
Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer.
E-handelsdirektivet art. 12–14
Just Balstad........................................................................NOK 186,-
8/02
Platekontrakten. Eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til
eksemplarfremstilling og spredning
Øyvind Berge.....................................................................NOK 237,-
9/02
Varemerkerettslige konflikter under .no. I hvilken grad kan
registrering og bruk av et domenenavn medføre inngrep i en
varemerkerett? Hvordan løses konflikter under .no i dag, og
hva kan være en mer hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme
i fremtiden?
Silje Johannessen................................................................NOK 192,-
10/02 Vegard Hagen – Pekeransvar. Spørsmålet om ansvar for publisering
av pekere på verdensveven (World Wide Web)
Hans Marius Graasvold – Pekeransvaret. Straffe- og
erstatningsansvar for publisering av pekere til informasjon på
Internett
Vegard Hagen / Martin Grasvold.......................................NOK 234,11/02 Personopplysningsloven § 7. En analyse av forholdet mellom
personvern og ytringsfrihet slik det er uttrykt i person­
opplysningsloven § 7
Karen Elise Haug Aronsen.................................................NOK 198,12/02 Databasevern. Sui generis-vern av sammenstillinger etter
gjennomføringen av databasedirektivet i åndsverkloven § 43
Lisa Vogt Lorentzen...........................................................NOK 210,-
2001
1/01
Internet and Choice-of-Law – The International Sale of Digitised
Products through the Internet in a European Context
Peter Lenda.......................................................................NOK 275,-
2/01
Internet Domain Names and Trademarks
Tonje Røste Gulliksen........................................................NOK 227.-
210
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
3/01
Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel – med
Luganokonvensjonen art 5 (5) og elektroniske agenter som eksempel
Joakim S. T. Øren..............................................................NOK 204.-
4/01
Legal issues of maritime virtual organisations
Emily M. Weitzenböck.......................................................NOK 164.-
5/01
Cyberspace jurisdiction in the U.S. – The International Dimension of
Due Process
Henrik Spang-Hanssen......................................................NOK 685.-
6/01
Norwegian border control in a Europe without Internal Frontiers
– Implications for Data Protection and civil liberties
Stephen Kabera Karanja....................................................NOK 252,-
2000
1/00
Klassikervernet i norsk åndsrett
Anne Beth Lange...............................................................NOK 268.-
2/00
Adgangen til å benytte personopplysninger. Med vekt på det
opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor
Claude A. Lenth................................................................NOK 248.-
3/00
Innsyn i personopplysninger i elektroniske markedsplasser.
Line Coll............................................................................NOK 148.-
1999
1/99
International regulation and protection of Internet domain and
trademarks
Tonje Røste Gulliksen........................................................NOK 248.-
2/99
Betaling via Internett
Camilla Julie Wollan..........................................................NOK 268.-
3/99
Internett og jurisdiksjon
Andreas Frølich Fuglesang & Georg Philip Krog...............NOK 198.-
Tidligere utgitt i Complex-serien
211
1998
1/98
Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43 a
Johan Krabbe-Knudsen......................................................NOK 198.-
2/98
Straffbar hacking, straffelovens § 145 annet ledd
Guru Wanda Wanvik.........................................................NOK 238.-
3/98
Interconnection – the obligation to interconnect telecommunications
networks under EC law
Katinka Mahieu.................................................................NOK 198.-
1997
1/97
Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk
Therese Steen.....................................................................NOK 158.-
2/97
Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi
Camilla Sivesind Tokvam...................................................NOK 175.-
3/97
Rettslige spørsmål knyttet til Oppgaveregisteret
Eiliv Berge Madsen............................................................NOK 170.-
4/97
Private pengespill på Internett
Halvor Manshaus..............................................................NOK 160.-
5/97
Normative Structures in Natural and Artificial Systems
Christen Krogh..................................................................NOK 255.-
6/97
Rettslige aspekter ved digital kringkasting
Jon Bing.............................................................................NOK 178.-
7/97
Elektronisk informasjonsansvar
Tomas Myrbostad...............................................................NOK148.-
8/97
Avtalelisens etter åndsverksloven § 36
Ingrid Mauritzen................................................................NOK 120.-
9/97
Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter
Svein Engebretsen..............................................................NOK 168.-
10/97 American Telephony: 120 Years on the Road to Full-blown
Competition
Jason A. Hoida..................................................................NOK 140.-
212
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
11/97 Rettslig vern av databaser
Harald Chr Bjelke..............................................................NOK 358.-
1996
1/96
Innsynsrett i elektronisk post i offentlig forvaltning
Knut Magnar Aanestad og Tormod S. Johansen.................NOK 218.-
2/96
Public Policy and Legal regulation of the Information Market in the
Digital Network Enviroment
Stephen John Saxby...........................................................NOK 238.-
3/96
Opplysning på spill
Ellen Lange........................................................................NOK 218.-
4/96
Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet
Eva I. E. Jarbekk...............................................................NOK 198.-
5/96
Fjernarbeid
Henning Jakhelln...............................................................NOK 235.-
6/96
A Legal Advisory System Concerning Electronic Data Interchange
within the European Community
Andreas Mitrakas..............................................................NOK 128.-
7/96
Elektronisk publisering: Utvalgte rettslige aspekter
Jon Bing og Ole E. Tokvam...............................................NOK 186.-
8/96
Fjernsynsovervåking og personvern
Finn-Øyvind H. Langfjell..................................................NOK 138.-
1995
1/95
Rettslige konsekvenser av digitalisering: Rettighetsadministrasjon og
redaktøransvar i digitale nett
Jon Bing.............................................................................NOK 368.-
2/95
Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder
innen telekommunikasjon
Sverre Sandvik...................................................................NOK 178.-
Tidligere utgitt i Complex-serien
213
3/95
Legal Expert Systems: Discussion of Theoretical Assumptions
Tina Smith.........................................................................NOK 278.-
4/95
Personvern og straffeansvar – straffelovens § 390
Ole Tokvam.......................................................................NOK 198.-
5/95
Juridisk utredning om filmen «To mistenkelige personer»
Johs. Andenæs...................................................................NOK 138.-
6/95
Public Administration and Information Technology
Jon Bing and Dag Wiese Schartum....................................NOK 348.-
7/95
Law and Liberty in the Computer Age
Vittorio Frosini..................................................................NOK 158.-
1994
1/94
Deon’94, Second International Workshop on Deontic Logic in
Computer Science
Andrew J. I. Jones & Mark Sergot (ed)..............................NOK 358.-
2/94
Film og videogramrett. TERESA (60)
Beate Jacobsen...................................................................NOK 318.-
3/94
Elektronisk datutveksling i tollforvaltingen – Rettslige spørsmål
knyttet til TVINN
Rolf Risnæs.......................................................................NOK 225.-
4/94
Sykepenger og personvern – Noen problemstillinger knyttet til
behandlingen av sykepenger i Infotrygd
Mari Bø Haugestad............................................................NOK 148.-
5/94
EØS, medier og offentlighet. TERESA (103)
Mads Andenæs, Rolf Høyer og Nils Risvand.....................NOK 148.-
6/94
Offentlige informasjonstjenester: Rettslige aspekter
Jon Bing..............................................................................NOK148.-
7/94
Sattelittfjernsyn og norsk rett. MERETE (3) IV
Nils Eivind Risvand...........................................................NOK 138.-
8/94
Videogram på forespørsel. MERETE (14) IV
Beate Jacobsen (red)..........................................................NOK 158.-
214
Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010
9/94
«Reverse engineering» av datamaskinprogrammer. TERESA (92) IV
Bjørn Bjerke......................................................................NOK 198.-
10/94 Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av
datamaskinprogrammer. TERESA (75)
Gjert Melsom.....................................................................NOK 198.-
1993
1/93
Artificial Intelligence and Law. Legal Philosophy and Legal Theory
Giovanni Sartor.................................................................NOK 148.-
2/93
Erstatningsansvar for informationstjenester, særlig ved databaseydelser
Connie Smidt.....................................................................NOK 138.-
3/93
Personvern i digitale telenett
Ingvild Hanssen-Bauer.......................................................NOK 178.-
4/93
Consumers Purchases through Telecommunications in Europe. –
Application of private international law to cross-border contractual
disputes
Joachim Benno..................................................................NOK 198.-
5/93
Four essays on: Computers and Information Technology Law
Morten S. Hagedal.............................................................NOK 218.-
6/93
Sendetidsfordeling i nærradio MERETE (3) III
Marianne Rytter Evensen...................................................NOK 148.-
7/93
Essays on Law and Artificial Intelligence
Richard Susskind...............................................................NOK 158.-
1992
1/92
Avskriving av mikrodatamaskiner med tilbehør – en nordisk studie
TERESA (87)
Beate Hesseltvedt...............................................................NOK 138.-
2/92
Kringkastingsbegrepet TERESA (78)
Nils Kr. Einstabland...........................................................NOK 208.-
Tidligere utgitt i Complex-serien
215
3/92
Rettskilderegistre i Helsedirektoratet NORIS (94) I & II
Maria Strøm......................................................................NOK 228.-
4/92
Softwarepatent – Imaterialrettens enfant terrible. En redegjørelse
for patenteringen af softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og
europæisk ret
Ditlev Schwanenfügel........................................................NOK 158.-
5/92
Abonnementskontrakter fro kabelfjernsyn TERESA (78II)
Lars Borchgrevink Grindal................................................NOK 248.-
6/92
Implementing EDI – a proposal for regulatory form
Rolf Riisnæs......................................................................NOK 118.-
7/92
Deponering av kildekode»escrow»-klausuler TERESA (79)
Morten S. Hagedal.............................................................NOK 128.-
8/92
EDB i juridisk undervisning – med en reiserapport fra England og
USA
Ola-Kristian Hoff..............................................................NOK 228.-
9/92
Universiteters ansvar for bruk av datanett TERESA (94)
Jon Bing & Dag Elgesem...................................................NOK 198.-
10/92 Rettslige sider ved teletorg
Andreas Galtung................................................................NOK 148.-
BESTILLING
Jeg bestiller herved følgende CompLex-utgivelser:
Number / year:_ _________________________________________________
Title:_________________________________________________________
Number / year:_ _________________________________________________
Title:_________________________________________________________
Number / year:_ _________________________________________________
Title:_________________________________________________________
Number / year:_ _________________________________________________
Title:_________________________________________________________
Number / year:_ _________________________________________________
Title:_________________________________________________________
Name:_ _______________________________________________________
Adress:________________________________________________________
Zip code:_ _____________________________________________________
Telephone number:________________________________________________
The reports can be ordered from Akademika:
Avd. juridisk litteratur Aulabygningen
Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo
Telefon: 22 42 54 50
Telefaks: 22 41 17 08
(www.akademika.no) or Unipub (www.unipub.no)