INNKALLING TIL MØTE I FLEKKERØY MENIGHETSRÅD

download report

Transcript INNKALLING TIL MØTE I FLEKKERØY MENIGHETSRÅD

Møteprotokoll
Styre, råd, utvalg m.m.
Flekkerøy menighetsråd
Møtested
Flekkerøy kirke, ungdomsloft
Møtedato
Fra kl
Til kl
23.09.14
19:00
22:00
Tilstede på møtet
Medlemmer
(angi evt. hvem som
er fraværende)
Vidar Røsstad
Siv Ingrid Hansson
Åshild Guttormsen Olsen
Harald Fjell
Sverre Andås
Leif Pedersen
Paul Richardsen
Marte Stine Richardsen
Gunnar Lindtveit, sokneprest
Varamedlemmer
Tove Nilsen Grastveit
Kjetil Kragset, sekretær
Andre
Roy Øverland
- forfall
- forfall
- forfall
Tilstede på sak 59/14:
Jan Egil Norheim, misjonsforeningen.
Stein Abusdal, misjonsforeningen.
Magne Tønnessen, ungdomsforeningen.
Miriam Thomassen, ungdomsforeningen.
Behandlede saker
Sak nr./ år
59 – 69 / 14
Underskrifter
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet
59/14
MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT.
Jan Egil delte ut et hefte til hver enkelt (laget i powerpoint). Med støtte i heftet, redegjorde han om
bakgrunnen for, og historikk rundt, menighetens misjonsprosjekt. Han informerte avslutningsvis om at
SAT7-prosjektet videreføres kommende år.
Etter informasjonen, var det en liten ordveksling der ulike synspunkter kom fram, bl.a.:
- I større grad enn tidligere prosjekter, har misjonsprosjektet SAT7 blitt godt kjent og har vært lett å
”selge inn”. (Sitat Ungdomsforeningen)
- Viktig at menigheten blir involvert og får et eierskap til misjonsprosjektet. Forslag: Et prosjekt som
innebærer et besøk, der man kan se tydelige resultater av innsamlingen/arbeidet.
Vedtak:
Ressursgruppa involveres i arbeidet rundt misjonsprosjektet 2016.
60/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLER.
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 260814.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.
61/14
SKRIV OG MELDINGER.
1. Journalbok nr. 73 - 84
2. Plankomitèen. Møteprotokoll pr. 250814 og 080914.
3. Kommunikasjonsutvalget. Referat pr. 180814.
4. Ressursgruppen. Referat pr. 100914.
5. Kristiansand kirkelige fellesråd. Møteprotokoll pr. 170614.
6. Kirkerådet. Visjonsdokument 2015 – 2018.
62/14
REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET, 16. SEPTEMBER.
1. Se filmen: «Heaven is for real»- sammen som menighet?
På menighetsturen til Hove kom det opp et forslag fra Beate Austefjord om se filmen «Heaven is for
real» sammen som menighet. Hun har lest boka, og den gjorde inntrykk på henne.
Forslaget får ut på å leie en sal på Fønix kino, fredag 31. oktober kl. 18.00.
Det er forhåndsbestilt en sal på 104 plasser à kr. 110,- pr. billett.
Filmen har ingen nedre eller øvre aldersgrense, men den er på engelsk m/ norsk teksting. Det er opp til
vær enkelt om de ønsker å ta med barna med, men selvfølgelig er det en fordel om man klarer å lese
teksten.
Etter filmen ser hun for seg at de voksne møtes i kirka. Her spiser vi et måltid av et eller annet slag. Vi
kan dele inn i grupper å ha samtale om filmen, evt bare ha det fritt. Er litt åpen her, så hvis noen andre
kommer på noe annet de tror ville være bra er det kjempefint. Ungdomsloftet i kirka er forhåndsbestilt!
Det hadde vært fint om vi også kunne informere på gudstjenesten/gul lapp. Det er forhåndsannonsert
på hjemmesiden.
Har menigheten noe form for støtte(økonomisk) som de kunne bidra med her?
Påmelding og betaling?
Kinoen: Om ønskelig så kan jeg sette opp en "buffet" med popkorn og mineralvann på vei inn i salen,
så tar vi bare en avregning i etterkant av arrangementet av hvor mange som folket forsynte seg av
tilbudet. Så sender vi regning på dette!
Vedtak:
Arbeidsutvalget imøtekommer forespørselen om å se filmen «Heaven is for real» på Fønix kino i
Kristiansand, fredag 31. oktober kl. 18.00. Det kan reklameres for på hjemmeside, gul lapp,
gudstjenestene m.m. Menighetsrådet har ingen midler å støtte tiltaket med.
Initiativtaker er menighetens repr. for arrangementet og tar ansvar for alle sider ved arrangementet i
samråd med administrasjonen.
2. Innstilling av kirketjener i 50%, Flekkerøy menighet.
Etter søknadsfristen var det tre søkere til ledig stilling som kirketjener i Flekkerøy menighet.
Det var intervju med to av søkerne, mandag 8. september.
Intervjugruppen besto av: Jannicke Greipsland (personalsjef), Gunnar Lindtveit (menighetsrådsrepr.)
og Roy Øverland (daglig leder).
Vedtak:
Arbeidsutvalget har fått delegert myndighet av menighetsrådet til innstilling av kirketjener.
Vi følger innstillingen til intervjugruppen og innstiller Hilmar Hilmarsson til stillingen som kirketjener i
50% i Flekkerøy menighet.
3. Gave til Flekkerøy misjonsmenighet i forbindelse med deres oppstart, 31. august 2014.
Harald Fjell har i samråd med menighetsrådsleder, Vidar Røsstad overrekt en hilsen og gave til
Flekkerøy misjonsmenighet i anledning deres oppstart, søndag 31. august.
Vedtak:
Arbeidsutvalget synes det var et godt initiativ. Menighetsrådet dekker gaven på kr. 554,-.
63/14
UNGDOMSARBEIDERSTILLINGEN, 100%.
Etter andre gangs utlysning var det en søker til ledig stilling som ungdomsarbeider 100% i
Flekkerøy menighet. Det var intervju med søker, onsdag 17. september.
Intervjugruppen består av: Jannicke Greipsland (personalsjef), Siv Ingrid Hansson (menighetsrådsrepr.),
Magne Tønnessen (leder i ungdomsforeningen) og Roy Øverland (daglig leder).
Vedtak:
Menighetsrådet følger innstillingen til intervjugruppen og innstiller Jofrid Rypestøl til stilling som
ungdomsarbeider 100% i Flekkerøy menighet.
64/14
GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2014.
Menighetsrådet er medlem av Willow Creek Norge, og har i den forbindelse fått invitasjon til Global
Leadership Summit, 24.-25. oktober i Frøyland og Orstad kirke på Jæren eller 7.-8. november i
Filadelfiakirken, Oslo. Alle i menighetsrådet har mottatt mail på det, 10/9-14.
Denne årlige konferansen har vært til stor inspirasjon for de som har deltatt fra Flekkerøy menighet
tidligere. Det hadde vært fint å være sammen på konferansen.
Pris før 1. oktober: Medlem: 1298,-. Student: 900,-.
Etter 1.oktober: Medlem: 1398,-. Student: 950,-.
(OBS: Grupperabatt. Ønsker du å ta med deg en større gruppe kan du ta kontakt på
[email protected])
I tillegg kommer losji/ overnatting!
Vedtak:
Av de som var til stede på møtet, er konferansen aktuell for Vidar, Sverre og Harald.
Vidar sender en e-post til de som ikke var til stede på møtet, med informasjon og tilbud om å være med.
De som vil delta melder seg selv på via: http://www.willowcreek.no/view/article/826141
PS: Prisen for konferansen stiger fom. 1. oktober.
65/14
HANDLINGSPROGRAM FOR KR.SAND KIRKELIGE FELLESRÅD, 2015 -2015 – HØRING.
Vi har nå mottatt forslag til handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd, 2015 – 2018.
Høringsfrist: 15. oktober. Gunnar informerte om sentrale punkter i handlingsprogrammet.
Vedtak:
Menighetsrådet har ingen innspill til handlingsprogrammet for fellesrådet, 2015-2018.
66/14
MENIGHETENS ONSDAGSKVELDER – ANNENHVER ONSDAG.
Harald innledet med tanker om og informasjon rundt onsdagskveldene. Noen innspill fra MR:
- Fordele ansvar på forskjellige folk, dvs. at noen personer har ansvaret for kveldens innhold én
eller to kvelder i året.
- Innholdsforslag: Undervisning, delekveld, inviterte gjester, ”talkshow”, sang/vitnesbyrd,
informasjonskveld (f.eks. om menighetsprosjekter)
- Tanken er i utgangspunktet å arrangere to onsdagskvelder i måneden, men bør man begynne litt
i det små med én?
67/14
TV-AKSJONEN TIL KIRKENS NØDHJELP, SØNDAG 19. OKTOBER 2014.
Hege Richardsen var på informasjonsmøte18. september.
Kommunen har laget roder, og de er store og uoversiktlige. Harald lager nye roder ved hjelp av
Googles kart. Det må være minst 50 bøssebærere.
Vedtak:
Menighetsrådet skaffer tre personer hver (evt. inkludert seg selv) – og melder fra til Roy Øverland.
På kommende gudstjeneste må det informeres om aksjonen, både via projektoren og under
kunngjøringene. Tove Grastveit spør Roald Guttormsen om å komme for fortelle om KNs arbeid.
Det må også komme tydelig fram at vi trenger bøssebærere, og at man kan skrive seg på liste
under kirkekaffen.
68/14
GIVEROFFENSIV.
Kirkeutvidelse:
Menighetsrådet har i møte 260814 gitt givergruppen forslag til ulike tiltak som kan gjøres for å få inn
egenandel for kirkeutvidelsen. Det bør være et stunt i høst!
Leif Pedersen informerte fra givergruppen…
Leif Pedersen har innkalt arbeidsgruppa til møte 6. oktober. De jobber videre med saken der.
69/14
EVENTUELT.
Ingen.