Protokoll pr. 28.10.14

download report

Transcript Protokoll pr. 28.10.14

Møteprotokoll
Styre, råd, utvalg m.m.
Flekkerøy menighetsråd
Møtested
Flekkerøy kirke, menighetssalen
Møtedato
Fra kl
Til kl
28.10.14
19:00
22:30
Tilstede på møtet
Medlemmer
(angi evt. hvem som
er fraværende)
Vidar Røsstad
Siv Ingrid Hansson
Åshild Guttormsen Olsen
Harald Fjell
Sverre Andås
Leif Pedersen
Paul Richardsen
Marte Stine Richardsen
Gunnar Lindtveit, sokneprest
Varamedlemmer
Tove Nilsen Grastveit
Andre
Roy Øverland
Tilstede på sak 70/14:
Hans Erik Ruud, kirkeverge
Bjarne Sveinall, domprost
Behandlede saker
Sak nr./ år
70 – 81 / 14
Underskrifter
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet
70/14
PROSTEBESØK / KIRKEVERGEBESØK.
Domprost og kirkeverge besøkte Flekkerøy menighetsråd:
Etter presentasjon av menighetsråd, kirkeverge og domprost ble det samtalt om følgende:
Kirkevergen:
- Kirkevergens oppgave er å arbeide for menigheten.
- Påser at en får mye menighetsarbeid igjen for det som investeres.
- Kristiansand kirkelige fellesråd har en stødig økonomi sett i forhold til andre fellesråd.
- Besøksrunden til menighetsrådene i Kristiansand gir god inspirasjon. Mye god aktivitet. Flott at
menighetsrådene også har god aldersmessig representasjon.
- Det er større bredde og muligheter i Den norske kirke i dag enn det var før.
Oppfølging av visitas:
Visitasforedraget savnes på Flekkerøya: Bjarne Sveinall sender det over…
Tilbakemeldinger fra menighetsrådet på bispevisitasen:
- Inspirerende dager.
- Biskopen gjorde inntrykk og favner bredt.
- Mange synes det var flott.
- Biskopens konservative ståsted i Den norske kirke gir god gjenklang på Flekkerøy.
-
Opplevde biskopen som lydhør.
Menneskelig, varm og folkelig. Ikke høytidelig som type.
Samlingene vi hadde sammen var flotte.
-
Ungdomsskolen: Biskopen møtte elevenes spørsmål på en fin måte. Lærere og elever var
imponert.
-
Møte med Kristiansand kommune var flott. Et viktig møte som biskopen ble med på.
Biskopen ser Flekkerøyas behov for økt gudstjenesteforordning.
Visitasforedrag:
Biskopen ga mye gode tilbakemeldinger på den aktivitet og det arbeidet som utføres.
Det hadde vært ønskelig om biskopen hadde spisset litt mer de områder han mener menigheten
kunne arbeidet videre med.
Kirkeutvidelse:
- Hadde møte med formannskapet i kommunen i uke 43/14.
Hovedfokus: Å bygge Flekkerøy kirke.
-
NAL (Norske arkitekters landsforbund) er rådført mht. kvalitetssikring av prosjektet.
Prekvalifisert konkurranse: Sendes ut via nettverket til NAL.
-
Premiss fra Kristiansand kommune: Kirkesal og tårn bør stå. Har lokal verneverdi.
Evt. rivning av eksisterende bygninger: Mange usikkerhetsmomenter. Hvilke materialer er i
dagens bygninger? Eks. asbest? Bør undersøkes…
-
To byggetrinn? Konsulenter kirkevergen har vært i kontakt med fraråder å ha to byggetrinn.
Alt bør bygges på en gang.
Menigheten bør finne annet lokale til menighetens arbeid i byggeperioden.
Gudstjenesteforordning:
- Menigheten har søkt om 55 stk. forordnede gudstjenester + 20 stk. andre
(skole, barnehage, servicesenter.)
-
Biskopen har forståelse for ønske om å øke gudstjenesteforordningen og øker med 8 stk.
forordnede i året. Dvs. prosten gir Flekkerøy presteressurs i form av soknepreststillingen på
Flekkerøy. (Soknepresten reduserer sin tjeneste i Voie menighet tilsvarende).
-
Ny gudstjenesteforordning på Flekkerøy: 37 stk. gudstjenester pr. år.
Fellesrådet bør se på mulighet for å innlemme 8 ekstra gudstjenester for fellesrådsansatte i
nåværende stillinger.
71/14
UTBYGGING AV FLEKKERØY KIRKE - PROSJEKTBESKRIVELSE.
Plankomitèen har i møte pr. 061014 vedtatt følgende fremdriftsplan for prosjektet:
28.10.14:
Forslag til prosjektbeskrivelse fremlegges for Flekkerøy menighetsråd.
Nov. 2014:
Orientering om prosjektet for Kristiansand kirkelige fellesråd.
Nov. 2014:
Utlysningsannonse til prekvalifisert arkitektkonkurranse. (NB: Tidlig november).
Jan./ febr. 2015: Arkitektkonkurranse.
Invitasjon til arkitektkonkurranse og prosjektbeskrivelse: Sverre orienterte.
- Invitasjon til arkitektkonkurranse.
- Plankomitèens forslag til prosjektbeskrivelse for utvidelse av Flekkerøy kirke.
Vedtak:
Menighetsrådet gir sin tilslutning til plankomitèens forslag til prosjektbeskrivelse for utvidelse av
Flekkerøy kirke.
Evt. mindre innspill til prosjektsbeskrivelsen gis innen 3. nov. kl. 12.00 pr. epost til Roy.
Plankomitèen gis fullmakt til å vurdere innspillene inn i prosjektbeskrivelsen.
Invitasjon til arkitektkonkurranse: Ble justert med små skrivefeil og mindre justeringer.
72/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLER.
Møteprotokoll for Flekkerøy menighetsråd, pr. 230914.
Vedtak:
Protokollen godkjennes med følgende endret vedtak i sak 59/14:
«Høsten 2016 forbereder misjonsforeningen 4-5 ulike prosjekter fra Normisjon.
Disse presenteres for 2 repr. fra ungdomsforeningen og 2 stk. fra menighetsrådet som sammen med
repr. fra misjonsforeningen står for utvelgelsen av misjonsprosjektet for 2016 og 2017.
Ressursgruppen tilsvarer denne representasjonen og får derfor ansvar for 2016.
73/14
SKRIV OG MELDINGER.
1. Journalbok nr. 85 – 99.
2. Plankomitèen. Møteprotokoller pr. 220914 og 061014.
3. Undervisningsutvalget. Referat pr. 240914.
4. Flekkerøyguttene: Informasjonsskriv til samarbeidspartnere om helg med
Evangeliesenteret i Flekkerøyhallen, 17.-19. april 2015.
Menighetsrådet viser til utfordringen i brevet. Var litt uklart hvem som ble utfordret…
Daglig leder spør avsender….
5. Gullkonfirmanter 50 år med markering i søndag 16. november:
Vedtak:
Diakoniutvalget har ansvar for arrangementet med gullkonfirmantene.
De kjøper rose til gullkonfirmantene, bestiller blaudis, tar ansvar roseutdeling og utvidet kirkekaffe.
Daglig leder utfordrer noen fra årets konfirmanter til å dele ut rosene.
Alle menighetsrådet medlemmer og varamedlemmer ordner en skuffekake/ boller hver til
søndag 16. november. Leveres på kjøkkenet innen kl. 10.00.
74/14
TVERRKIRKELIG MANNSHELG FOR FLEKKERØY.
Ole Tørressen har gått med tanker/ drømmer om en mannshelg i løpet av 2015.
Han ønsker at helgen skal være for alle menigheter og kristne forsamlinger på Flekkerøy.
Vidar Røsstad informerte.
Vedtak:
Menighetsrådet gir sin tilslutning til å delta på mannshelg i løpet av 2015.
Dato for helgen må koordineres med alle samarbeidspartnere.
75/14
ORGANISTSTILLINGEN, 30%.
Oscar Jansen har sagt opp sin stilling som organist i Flekkerøy menighet. Sluttdato: 311214.
Utkast til utlysningstekst. Orientering ved Roy.
Vedtak:
Stillingsutlysningsteksten vedtas. Dersom det går an er det ønskelig å omformulere ønskede
kvalifikasjoner, slik at det ikke oppleves så firkantet.
Stillingen utlyses omgående.
76/14
UNGDOMSARBEIDER 100% - STILLINGSBESKRIVELSE.
Jofrid Rypestøl har nå startet i sin stilling som ungdomsarbeider 100% i Flekkerøy menighet.
Det foreligger kun stillingsbeskrivelse for 50% stilling.
I stillingsutlysningen ble det supplert med trosopplæring for ungdom 13 – 18 år.
Menighetsrådet har også sagt at de ønsker et særlig fokus på overgangen barn til ungdom.
Vedtak:
Menighetsrådet foreslår ny stillingsinstruks for ungdomsarbeider i 100%. Forslaget oversendes
ungdomsarbeider og samarbeidspartnerne ungdomsforening og misjonsforening for evt. uttalelse.
Stillingsinstruks for ny ungdomsarbeider 100% vedtas i menighetsrådets november møte.
77/14
KIRKELIG INNDELING I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME – HØRING.
Agder og Telemark bispedømmeråd nedsatte i desember 2013 et utvalg for å vurdere soknestrukturen
og prostistrukturen i bispedømmet. Utvalget har i august 2014 avgitt sin rapport som ble framlagt for
bispedømmerådet i møte 8. september. Bispedømmerådet tok utvalgsrapporten til orientering og
vedtok å sende denne på høring til berørte instanser før bispedømmerådet vil realitetsbehandle saken.
Det er en relativt omfattende omlegging av soknestrukturen som utvalget legger opp til, ved at det
totale antall sokn i bispedømmet i følge utvalgets rapport bør kunne reduseres fra dagens antall på
135 til 79.
Bispedømmerådet ber om at høringsinstansene i hovedsak har fokus på tre hovedområder:
- Vurdere om kriteriene som er lagt til grunn er dekkende som grunnlag for en framtidig
sokneinndeling.
- Høringsinstansen bes først og fremst uttale seg om endringer i de sokn/ prostier som
høringsinstansen tilhører.
- Har høringsinstansen innspill til endringer i prostistrukturen i bispedømmet?
Høringsfrist: 151114.
Vedtak:
Flekkerøy menighet er ikke foreslått endret i forslag til ny kirkelig inndeling og har derfor ingen
merknader.
78/14
«SAMMEN FOR BYEN I BØNN».
«Sammen for byen i bønn» v/ Eddie Salvesen har tatt kontakt med menigheten.
De ønsker å kunngjøre samarbeide bedre i de ulike menighetene / forsamlinger som er representert i
ledergruppen.
Derfor ønsker de å spørre om følgende:
Kan menigheten legge inn en dag i året, høst eller vår der «Bønnens hus» kan være med?
De kan delta med informasjon og / eller som en del av programmet med bønn eller annet som måtte
passe.
Vedtak:
Menigheten kan legge ut link/ informasjon om «Bønnens hus» på egen hjemmeside. I tillegg kan vi ta
med litt info. på informasjonsskjerm på menighetstorget i kirken.
79/14
GUL LAPP 2015 – DISTIBUTØRER.
Menighetsrådet er en av aktørene som bidrar med distributører til gul lapp.
For 2015 er det behov for 10 stk. distributører som menighetsrådet skaffer tilveie.
Hver distributør får ansvar for en rute på ¼ del av Flekkerøy i 1 måned. (4-5 ganger).
Frist for tilbakemelding: 30. november 2014.
Vedtak:
Tove tar ansvar for å skaffe 10 stk. distributører for menighetsrådet til gul lapp i 2015.
Daglig leder kan gi oversikt over de som har vært med tidligere år.
Tilbakemelding om distributører gis til daglig leder innen 30.11.14.
80/14
GIVEROFFENSIV - KIRKEUTVIDELSE.
Menighetsrådet oppdateres på arbeidet i givergruppen. Orientering ved Leif Pedersen.
Giverkomitèen:
- Ønsker å benytte menighetens disponible kveld, onsdag 12. november kl. 19.30 for å
markedsføre innsamlingen. Få idèer, tips og inspirere.
Ønsker en fra plankomitèen som kan inspirere og gi informasjon om prosjektet slik det nå
foreligger. Kanskje kirkevergen kan bli med?
-
Komitèen ønsker å få til 4-5 årlige tiltak. De ønsker ikke å offentliggjøre dem nå.
Tiltak høsten 2014:
Vedtak:
Det er viktig at alle menighetsrådsmedlemmer og varamedlemmer blir med på kvelden,
onsdag 12. november kl. 19.30 i kirka. Obligatorisk oppmøte! 
81/14
EVENTUELT.
1. Ny gudstjenesteforordning.
Gunnar Lindtveit redegjorde for ny gudstjenesteforordning og administrasjonen ulike forslag til
fordeling av 8 stk. nye gudstjenester fra 2015.
Vedtak:
Forslag til lokal tilpasning for ny gudstjenesteforordning tas opp med Show and tell,
misjonsforeningen og gudstjenesteutvalget. Endelig vedtak i menighetsrådets novembermøte.
2. Kirkelig inndeling.
Gunnar Lindtveit redegjorde for høringsnotatet om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille.
Høringsfrist: 1. november 2014.
Vedtak:
Menighetsrådet slutter seg til hovedlinjene i høringen om Staten og Den norske kirke.
3. Diakoniutvalget.
a. Gatefest, våren 2015.
Vedtak:
Tas opp som sak i novembermøte.
b. Sammensetningen i diakoniutvalget.
Einar Kristiansen har trekt seg ut av diakoniutvalget. I tillegg er en til på vei ut.
Det er behov for tips til hvem som kan spørres….
Vedtak:
Daglig leder fronter behovet for nye medlemmer i diakoniutvalget på gudstjenesten,
2. november 2014.
4. Staben innkalles til menighetsrådet.
Vedtak:
Staben innkalles til neste møte i menighetsrådet, tirsdag 25. november kl. 19.00.
Hensikt: God relasjon mellom ansatte, menighetsrådet og menighetsarbeidet.