Må se langt etter justert nettolønn

download report

Transcript Må se langt etter justert nettolønn

8/2010
Må se langt etter
justert nettolønn
Side 3,14,15
og leder
.
Nettolønnsordningen
Innhold og leder
STORTINGSVALGET for fem år siden ble for mange sjøfolk et valg for eller mot egen
arbeidsplass. Regjeringen Bondevik hadde varslet kutt i nettolønnsordningen, mens det nye rødgrønne regjeringsalternativet bestående av Ap, SV og
Sp ville videreføre ordningen.
8/2010
FOR ET DRØYT ÅR SIDEN ble den rødgrønne regjeringen gjenvalgt, nok en gang med
støtte fra sjøfolkene som hørte på løftene fra regjeringen til Jens Stoltenberg
om å holde stø kurs i den maritime politikken.
ter
Må se langt etnn
lø
tto
ne
t
juster
SJØFOLKENE PUSTET LETTET UT for nå var ordningen som innebærer at rederiene
mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift
og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen, sikret i fire nye år.
Regjeringen viste seg tilliten verdig, og videreførte ordningen både i statsbudsjettet for 2010, og nå i oktober i statsbudsjettet for 2011.
Side 3,14,15
og leder
FORSIDEFOTO:
Martin Guttormsen Slørdal
Uavklart om bedre a-trygd for fiskere
4
Borgerlig skepsis til allmenngjøring
4
Diskuterte sosial dumping i Finland
6
Piratvirksomheten øker i Somalia
9
Frykter alvorlige ferjeulykker
10
Island Constructor på DSO-avtalen
12
Leverte underskrifter mot sjørøveri
13
Mener nettolønnsordningens svekkes
14
Flytende skoler får mer penger
16
To bøyelastere fortsatt på norsk flagg
17
Det var tider det…
16
Leserinnlegg
50
Jubilanter
52
Frivakta
54
Hedret sjøfolk med egen utstilling
56
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
20
NORSK SJØMANNFORBUND
30
NORSK SJØOFFISERSFORBUND
40
DET HAR VÆRT RØSTER som har påpekt at nettolønnsordningen burde lovfestes,
slik at man ikke risikerte å bli gjenstand for debatt i hver eneste budsjettbehandling. Det har regjeringen avvist, og argumentert med at de rødgrønne er
en like god garanti for nettolønnsordningen som en lovfesting av den.
DA REGJERINGEN MØTTES til budsjettkonferanse på vårparten i år ble det spekulert i kutt på en rekke områder. Ifølge Aftenposten var et av kuttforslagene at
nettolønnsordningen skulle fases ut. Først en drøy måned før statsbudsjettet
for 2011 ble framlagt, og etter massivt trykk, ble nettolønnsordningen fjernet fra regjeringens kuttliste.
ORDNINGEN ER ALLEREDE svekket i og med at det i 2008 ble satt tak på hvor mye
refusjon som kan gis per mannskap, og at dette taket ikke er blitt indeksregulert siden. Det er likevel langt fra å videreføre et gitt kronebeløp til å fase
ut hele ordningen, slik det opprinnelig ble foreslått.
NÅR ET FORSLAG om å kutte nettolønnsordningen allerede har vært på bordet en
gang, vil det være naivt å tro at det ikke kan dukke opp igjen. Fagbevegelsen
og sjøfolkene har kjempet og vunnet kampen om nettolønnsordningen tidligere. Den kampen vil garantert fortsette om det kommer nye angrep på ordningen, uansett hvem som måtte sitte i regjering.
Akkurat den garantien kommer det aldri til å kuttes i.
Når et forslag om å kutte nettolønnsordningen allerede har
vært på bordet en gang, vil det være naivt å tro at det ikke
kan dukke opp igjen.
UTGIVERE:
TRYKK:
Aktietrykkeriet
M
Ø
ILJ
M E RK
E
T
Det norske maskinistforbund
ANSVARLIG REDAKTØR:
Hans Sande
241
REDAKSJONEN AVSLUTTET:
11. oktober 2010
393
Trykksak
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
2 ■ Maritim Logg 8/2010
LAYOUT:
STIFTELSEN LO MEDIA,
Møllergt. 39, 0103 Oslo
OPPLAG: 35.000
10 nummer per år
NESTE NUMMER: 9. november 2010
ISSN: 1890-6095
MATERIELLFRIST: 25. oktober 2010
aktuelt
Nettolønnsordningen var på
regjeringens kuttliste
Press fra fagbevegelsen og
organisasjoner, lavere sykefravær, færre asylsøkere, høyere skatteinngang og bedre
avkastning på statsselskapene hindret utfasing av nettolønnsordningen.
■ TEKST:
■ FOTO:
Roy Ervin Solstad
Martin Guttormsen
Slørdal
Ikke før på regjeringens siste budsjettforhandling ble
nettolønnsordningen
fjernet fra regjeringens kuttliste,
skriver aftenposten.no.
Store kutt
Der hadde den vært helt
siden det første budsjettmøtet i mars. Årsaken var
at regjeringen ikke ønsket å
bruke mer oljepenger i 2011
enn i inneværende år. Samtidig var det forventet sterk
vekst i folketrygden og en
laber generell utvikling i
norsk økonomi. Dermed
måtte det kuttes.
I tillegg til forslaget om
å kutte i nettolønnsordningen, var det foreslått store
kutt på blant annet bistand
og miljø.
– Helt frem til august fryktet vi at budsjettet ville bli
KUNNE RAMMET MANGE: Over 10.000 sjøfolk kunne blitt berørt dersom regjeringen hadde innført kutt i nettolønnsordningen.
virkelig ille, sa en sentral
Ap-kilde til avisa.
Snudde
LOs leder Roar Flåthen
bekrefter i artikkelen at fagbevegelsen spilte en sentral
rolle i å bevare ordningen
og at den ble reddet helt på
slutten av budsjettforhandlingene. Det skyldtes at rapportene regjeringen mottok utover sommeren stadig ble bedre. Skatteinngangen økte, det samme gjorde
Vraker kompetansemodellen
Høyre har tidligere ment at
refusjon i samband med nettolønnsordningen kun skal
gis sertifikatpliktige sjøfolk,
det vil si offiserer. Det er historie skal man tro næringspolitisk talsmann i partiet,
Svein Flåtten.
– Vi støtter nå regjeringens modell for hvem som
skal omfattes av ordningen,
men med et tak på 120.000
kroner, sier Flåtten til Maritim Logg.
utbyttet fra statsselskapene, mens det både ble færre asylsøkere og lavere sykefravær.
De milliardene som da
ble gjort tilgjengelige valgte
regjeringen ikke å bruke på
nye satsingsområder. I stedet fjernet man kuttene i det
opprinnelige forslaget.
Resultatet ble derfor fort-
satt stø kurs i den maritime
politikken, der nettolønnsordningen fortsetter som
før med et tak på 198.000
kroner. Dog uten en indeksregulering som ville hevet
taket med nesten 8000 kroner i forhold til 2008-nivået. Regjeringen anslår at
10.500 sjøfolk vil omfattes
av ordningen i 2011.
Les mer om statsbudsjettet på side 14, 15 og 16.
FAKTA
Nettolønnsordningen
Ordningen innebærer ikke nettolønn for sjøfolkene. Navnet er
hentet fra den danske ordningen der sjøfolkene får nettolønn.
● I Norge får rederiene refusjon tilsvarende skatten og trygdeavgiftene sjøfolkene betaler inn, men med et tak oppad på kr.
198.000,-.
● Sjøfolkene betaler skatt som alle andre arbeidstakere i Norge.
● Ordningen innebærer krav om opplæringsstillinger om bord.
●
Maritim Logg 8/2010 ■ 3
aktuelt
Ingen avklaring
om a-trygd for fiskere
Fiskeriminister Lisbeth BergHansen utsetter nok en gang
innføringen av en skikkelig arbeidsledighetstrygd for
fiskere.
■ TEKST:
■ FOTO:
Roy Ervin Solstad
Martin Guttormsen
Slørdal
I dag får fiskerne kun 360
kroner dagen i arbeidsledighetstrygd når de mister jobben. Statssekretæren i Fiskeridepartementet lovet for
nesten nøyaktig ett år siden
at dette skulle bli rettet opp
fra 1. januar 2010.
Ut på høring
Både Norges Fiskarlag og
Sjømannsforbundet har bedt
om at arbeidsledighetstrygden skulle fastsettes ut fra
fiskernes inntekt, ikke være
en fast, lav sats slik som nå.
Derfor var det en viss forventning i salen da fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen inntok talerstolen på
landsmøtet til Norsk Sjømannsforbund på Oslo Plaza i september.
– I fjor foreslo dere at
arbeidsledighetstrygd
for
fiskere skal være inntektsbasert som for andre arbeidstagere. Jeg er opptatt av at
fiskerne skal ha en god kom-
INGEN DATO FOR BEDRET
A-TRYGD: Fiskeriminister Lisbeth
Berg-Hansen aner ikke når fiskerne får
inntektsbasert arbeidsledighetstrygd.
pensasjon når de mister jobben, begynte Berg Hansen
lovende.
Dessverre for fiskerne
kom det ingen konklusjon
fra statsråden. Snarere tvert
i mot.
– Et høringsnotat vil bli
sendt ut om kort tid. Jeg er
innstilt på å endre a-trygdordninga dersom hele næringa ønsker det, men kan ikke
love noen ny ordning fra 1.
januar 2011, sa hun.
Skulle bare mangle
Nestleder i Sjømannsforbundet, Johnny Hansen, la
ikke skjul på at han hadde
håpet på mer fra fiskeriministeren.
– Til statsråden kan jeg
bekrefte at vi synes det har
Dagens a-trygd
for fiskere
Fast sats på kr. 360 per
dag, seks dager per uke.
● Forsørgertillegg på kr. 15,per barn daglig de første
26 ukene, deretter kr. 23,per dag.
● Må stå på blad B i fiskermanntallet (dvs. være
heltidsfisker, red.anm.)
● Utbetales som minstelønnsgaranti uavhengig
av om man er i jobb eller
ikke.
● Beregnes ut fra gjennomsnittslønn i perioden. I
dag er det to perioder (2.
januar – 30. juni og 1. juli
– 23. desember).
● Hvis man har tjent godt i
en liten del av perioden,
og mister jobben, vil man
derfor ikke få a-trygd om
man gjennomsnittlig har
tjent 360 kroner eller mer
daglig i perioden.
●
tatt lang tid. Vi har gjentatte ganger etterlyst konklusjonen, og vi hører nå at det
skal ut på høring. Igjen. Jeg
er også litt bekymret for hva
du legger i begrepet «dersom
hele næringa ønsker det», sa
Hansen før han kom med
følgende kraftsalve:
– Jeg er glad for at regjeringa også har fokus på fiskernes sosiale ordninger,
men det skulle bare mangle. Hvordan skal vi ellers
få rekruttering til næringa? kom det retorisk fra forbundsnestlederen.
Allmenngjøring
Ga 8,5 millioner til redningskøyte
Innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale. Tiltaket
brukes for å bekjempe
dumping.
Norsk
Sjømannsforbund
har sosial
vedtatt
å
slik jeg ser det, kan en ny skøyte tidligst
● Sjømannsorganisasjonene ønsker å få adgang til å allmenngjøre skipsfarten på norsk sokkel.
garantere for 8,5 millioner kroner til en
bli satt i drift om et års tid, men helt sik●
ny redningsskøyte. Dermed kan det bli
klart for en redningsskøyte sponset av
Sjømannsforbundet i 2011 eller 2012.
– Redningsselskapet skal nå gå inn i en
dialog med Norsk Sjømannsforbund, men
4 ■ Maritim Logg 8/2010
Allmenn
kert til sommersesongen 2012, sier generalsekretær i Redningsselskapet Øyvind
Stene til Maritim Logg.
(Se også større reportasje på side 30 i
dette nummeret)
Sjømannsorganisasjonene vil
ha mulighet til allmenngjøring i
norsk farvann, inkludert norsk
sokkel. De får full støtte av SV.
Ap er «i utgangspunktet» for
det. KrF åpner for det, mens H
og FrP er meget skeptiske.
■ TEKST: Stig H. Christensen og
Roy Ervin Solstad
■ FOTO: Martin Guttormsen
Slørdal
Kampen mot sosial dumping
og spørsmålet om allmenngjøring sto sentralt i debatten mellom de fem partiene på landsmøtet til Norsk
Sjømansforbund i september.
Saken ble ytterligere aktualisert av rederiet Nor Lines
utflagging av norske fraktefartøyer til Færøyene.
En avtale fra 1800-tallet
mellom Norge og Danmark
gir nemlig skip fra Færøyene
fri adgang til å føre last mellom norske havner.
Må ha adgang
Sjømannsorganisasjonene
mener at man kan forhindre slike smutthull ved at det
gis adgang til å allmenngjøre tariffavtaler til sjøs, men at
det er ikke like lett å få forståelse for det på arbeidsgiversiden.
– Vi har samarbeidet om
mange ting med Rederiforbundet, blant annet om rederibeskatningen. Da vi kom til
spørsmålet om norske lønnsog arbeidsvilkår datt samarbeidet sammen, sa nestleder
i Sjømannsforbundet Johnny
Hansen i debatten.
Skepsis fra H og FrP
KrFs Malin Stensønes sa
at partiet ikke er avvisende til allmenngjøring, men
gjørings-ja fra SV og Ap
«Rederiene kan bytte ut mannskap over
natta, slikt hadde
aldri gått på land.»
Terje Lien-Aasland,
Arbeiderpartiet
DELT OM ALLMENNGJØRING: Fra venstre: Svein Flåtten (H), Terje Lien Aasland (Ap), Malin Stensønes (KrF), Per Østvold
(SV), Harald Tom Nesvik (Frp) og Johnny Hansen, Sjømannsforbundets nestleder diskuterte blant annet allmenngjøring av
tariffavtaler til sjøs. Ikke overraskende møtte det skepsis fra Høyre og FrP.
at spørsmålet er ekstremt
komplisert og sammensatt.
SVs Per Østvold ga uforbeholden støtte, og Terje LienAasland fra Arbeiderpartiet
sa det slik:
– I utgangspunktet er jeg
for det.
Harald Tom Nesvik fra
Frp inntok motsatt holdning:
– Jeg er svært skeptisk til
allmenngjøring, sa han, et
syn Svein Flåtten fra Høyre delte.
Ikke gått på land
gikk at «Nordvær» fra Nor
Lines ble flagget ut til Færøyene, og på den måten sikret seg muligheter for å bruke billig utenlandsk arbeidskraft. Det er slike forhold
Sjømannsforbundet vil til
livs.
– Rederiene kan bytte ut
mannskap over natta, slikt
hadde aldri gått på land, sa
Lien Aasland.
– Jeg er for konkurranse,
men våre lønns- og arbeidsforhold skal ligge fast, sa Per
Østvold til stor applaus fra
salen.
Forsamlingen ble presentert
for et videoklipp fra NRK
Vestlandet, der det fram-
FrPs Harald T. Nesvik prøv-
Nei til flere meldinger
de i sin innledning å friste sjøfolkene i salen med at
det burde utarbeides en ny
skipsfartsmelding.
– Fremskrittspartiet ønsker og tror at det på tide med
en ny skipsfartsmelding. Jeg
tror faktisk at det er på
tide at vi nå ser og setter
ut i livet alle de godordene
og fine ordene og festtale-
ne som man har hatt om vi
skal satse på den skipsfarten, sa han, men møtte ikke
gehør fra NSF-leder Jacqueline Smith.
- Vi trenger ikke flere skipsfartsmeldinger. Det har vært
skrevet så mye gode meldinger som ligger godt pakket
ned i en skuff. Vi trenger at
man gjennomfører de som
allerede ligger der, slo Smith
fast.
I sitt svar var det tydelig
at Harald T. Nesvik fra FrP
hadde skjønt tegninga.
– Hvis Sjømannsforbundet og andre organisasjoner ikke ønsker ny skipsfartsmelding, så legger jeg
den saken død her og nå. Så
får vi heller samarbeide om
hvordan det som allerede
ligger der i andre meldinger
kan iverksettes, slik at det er
lagt dødt en gang for alle, sa
Nesvik.
Allmenngjøring
Innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov
og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale. Tiltaket brukes for
å bekjempe sosial dumping.
● Sjømannsorganisasjonene ønsker å få adgang til å allmenngjøre skipsfarten på norsk sokkel.
●
Allmenngjøring
Toppledelsen gjenvalgt
Innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale. Tiltaket brukes for å bekjempe
dumping. til Norsk Sjø- for gjenvalg. Noen store overrasFørsosial
landsmøtet
● Sjømannsorganisasjonene
få adgangkelser
til å allmenngjøre
skipsfarten
på norsk
mannsforbund hadde ønsker
både åleder
skjedde ikke
under valget
og sokkel.
Jacqueline Smith (til venstre), nest- de tre kan nå belage seg på fire nye
leder Johnny Hansen og forbunds- år som den politisk valgte ledelsen
sekretær Anita Furuvik gitt valg- i Norsk Sjømannsforbund.
komiteen beskjed om at de åpnet
Foto: Mats Johannesen
●
Maritim Logg 8/2010 ■ 5
aktuelt
Nordisk fokus på sosial
UNDER KJØLEN
SAMLET TROPP: Deltakerne på Nordisk Navigatørkongress samlet i Lahti.
6 ■ Maritim Logg 8/2010
Flagger ut til Danmark
Foto: Colourbox.com
Danmarks Rederiforening tilbyr svenske rederier hjelp til å flagge ut
fra Sverige til Danmark, skriver Norsk Skipsfart og Fiskeriaktuelt i sitt
augustnummer.
De siste årene har to rederier byttet ut blågult med rødhvitt, men ifølge den danske avisen Børsen kan det raskt komme flere. Årsaken er at
rederinæringen har bedre vilkår i Danmark enn i Sverige, og prognosene
tyder på at en fjerdedel av den samlede svenske handelsflåten ved utgangen av 2009 kan bli flagget ut i løpet av 2010.
dumping
Nordisk Navigatørkongress Pedersen på Færøyene gjorinviterer alltid sjøfartsdirek- de det på sin side klart at
tørene til sitt årlige sjøsik- de har store ambisjoner om
å vokse til en betydelig sjøkerhetsseminar, som arranfartsnasjon.
geres i forbindelse med kongressens høstmøte. Maritim – Kan hvis de vil
Logg var til stede da kongres- – En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo fastslår at
sen nylig møttes i Lahti.
■ TEKST
OG FOTO:
Omar Jørgensen
norske myndigheter har
handlingsrom til å utforme et regelverk som sikrer norsk kystfart og norsk
kontinentalsokkel mot sosial dumping. I dag er Norge
og England de mest liberale sjøfartsnasjoner i verden,
sa han.
Han understreket at allmenngjøring av tariffavtaler er den beste løsningen.
Og det er viktig å merke
seg at allmenngjøring ikke
er i strid med internasjonalt
regelverk. Det er legitimt
hvis politikerne vil!
Temaet engasjerte forsamlingen og ble heftig debattert både rundt konferansebordet og i mer uformelle
omgivelser i løpet av møtedagene.
De nordiske landenes sjøfartspolitikk dannet naturlig nok bakteppe for de fleste temaer som ble diskutert.
Direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, sjøkaptein Hans
Sande gikk til kjernen av
problemet rundt sosial dumping da han åpnet sin orientering med å vise en NRKreportasje om utflaggingen
av M/S «Nordvær».
Skipet seiler nå under færøysk flagg. Full norsk besetning er byttet ut med filippinsk og færøysk. Dette er
bakgrunnen for at de tre
norske sjømannsorganisasjonene mener skip fra Færøyene seiler under bekvemmelighetsflagg (Flag of Con- – Ikke glem NIS
Hans Sande etterlyste også
vinience – FOC).
større samfunnsansvar fra
Sjøfartsdirektør Tommy
rederienes side. Han understreket at arbeidsgiversiden har et særlig ansvar for
eksempel når det gjelder
rekrutteringen til yrket.
Han benyttet også anledningen til å komme inn på
den negative utviklingen for
nordmenn på skip som seiler under NIS-flagg (Norsk
Internasjonalt
Skipsregister).
– Hvis ikke tiltak iverksettes mister vi verdifull kompetanse på ro-ro-skip, tankog kjemikalieskip, LNGog andre spesialfartøy, var
hans budskap.
Hviletid og fatigue
Seniorrådgiver
Christer
Lindvall fra Sveriges Fartygsbefälsförening
holdt
innlegg om bemanning, hviletid og fatigue. Han fastslo
nok en gang at det er vitenskaplig dokumentert at det
er nær sammenheng mellom bemanning/hviletid om
bord og graden av fatigue
(tretthet/utmattelse).
– International Federation of Shipmasters’ Organisation (IFSMA) jobber
knallhardt overfor International Maritime Organisa-
Gass som drivstoff på cruiseferjer
Fjord Line vurderer naturgass som drivstoff for sine
to nye cruiseferjer. De nye cruiseferjene skal inngå i
et EU-prosjekt om bruk av naturgass som drivstoff
på skip. – Det skal veldig mye til for at dette ikke blir
realisert. Prosjektet kan hjelpe oss å komme i gang.
Norge støtter allerede dette og nå håper vi å få støtte også fra EU, sier administrerende direktør Ingvald
Fardal i Fjord Line til bt.no.
Maritim Logg 8/2010 ■ 7
aktuelt
tion i denne saken, opplyste Lindvall.
Jørgen Lorén, styreformann samme sted og ny formann i Nordisk Navigatørkongress, påpekte at i denne
sammenheng jobber man til
beste for alle sjøfolk internasjonalt.
Fritz Ganzhorn, direktør
i Søfartens Ledere i Danmark, sa i en replikk at han
var forundret over forsikringsselskapenes manglende interesse når det gjelder
sikker bemanning.
Det er for øvrig iverksatt
et eget EU-prosjekt for å
undersøke sammenhengen
mellom antall sjøfolk, hviletid og fatigue.
Nordisk koordinator
UNDER KJØLEN
Kongressen utpekte avdelingsleder Rune Mortensen i
Norsk Sjøoffisersforbund til
å koordinere organisasjonenes arbeid i IMO.
– Det er tre hovedsaker
som peker seg ut. Kravet om
tre navigatører om bord på
skip som går i helkontinuerlig drift, etterforskning av
skipsulykker og piratvirksomhet, sier Mortensen til
Maritim Logg. Norsk Sjøoffisersforbund fortsetter som
sekretariat for kongressen.
Samme Mortensen holdt
også et innlegg om sjøfolkenes rett til å gå i land.
– ISPS-koden er definitivt
et hinder for sjøfolks rettigheter. Retten til å gå i land
8 ■ Maritim Logg 8/2010
SJØFARTSDIREKTØRER: Tommy Pedersen fra Færøyene (til venstre) og Olav Akselsen, Norge deltok aktivt i diskusjonene.
FAFO-RAPPORT: Direktør, sjøkaptein Hans Sande (til venstre) orienterte om Fafo-rapporten som fastslår at myndighetene
har handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak mot sosial dumping.
«Årets shippingnavn» Restis Group kjøper Golden Energy
Borgny Eidesvik er kåret til «Årets
shippingnavn» av WISTA Norge.
Eidesvik mottar prisen som en anerkjennelse av egen innsats for den
maritime næringen og som representant for Eidesvik Offshore.
Prisen ble delt ut på Bergen Shipping Conference 30. september
Aries Energy Corporation har
solgt sine aksjer i Golden
Energy Offshore, inkludert ulike
datterselskaper, til Restis Group
med hovedkontor i Hellas. Aries Offshore vil opprettholde og
beholde sine kontorer og styring
i Ålesund. Golden Energy har for
tiden fire skip, og administrerende direktør Per Ivar Fagervoll er
positiv til endringen i eierskap
og ønsker initiativet velkomment.
Og ser frem til å utforske nye
muligheter og øke flåten under
nye eiere og med ny kapital på
plass.
er grunnleggende og ikke et
privilegium tilfeldige havnemyndigheter kan innvilge
sjøfolk etter eget forgodtbefinnende, sa han.
Akselsen fornøyd
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen deltok på Nordisk Navigatørkongress for første
gang. Han syntes møtet var
både nyttig og relevant.
– Vi har ulike roller, men
står ikke så veldig langt fra
hverandre, sa Akselsen. Han
har som uttalt mål å møte
brukerne av Sjøfartsdirektoratet så mye som mulig
og vil prioritere slike møter
også i framtiden.
– Det er selvfølgelig spesielt interessant å høre om
erfaringene i nabolandene,
mente han.
Fakta
●
Nordisk
Navigatørkongress ble grunnlagt i
Stockholm i februar 1910.
Stiftelsesåret kom medlemmene fra Danmark,
Finland, Sverige og Norge. Senere er Færøyene
og Island kommet til.
●
Organisasjonen er i dag
talerør for over 14.000
skipsoffiserer og holder
møter to ganger per år.
Formannsstillingen går
på rundgang landene
mellom.
Urovekkende
om piratvirksomhet
20 skip og rundt 400 sjøfolk holdes i
skrivende stund som gisler av pirater i
Somalia. Samtidig øker volden i Nigeria.
– Dessverre ser det ut som om vi går
fra ille til verst når det gjelder piratvirksomhet. Monsuntiden går mot
slutten i Det indiske hav. Erfaringene tilsier at piratene da øker aktiviteten i farvannet utenfor Somalia voldsomt. Samtidig viser fersk statistikk
fra Sjøfartsdirektoratet at piratvirksomheten særlig i Nigeria øker faretruende, sier Rune Mortensen til
Maritim Logg.
Han holdt innlegg om piratvirksomhet under Nordisk Navigatørkongress i Lathi og viste der til at bildet ikke er helsvart.
– Skip som følger de internasjonalt
anbefalte sikkerhetsrutinene er sterkt
underrepresentert på kapringsstatistikken, opplyste Mortensen.
På møtet i Finland kom det fram at
alle nordiske land har sammenfallende syn når det gjelder nei til bevæpning av sjøfolk. Men samtidig etterlyste representantene fra samtlige
land større internasjonalt engasjement for å få bukt med problemet.
– Et internasjonalt rettssystem må
komme på plass for å straffe piratene, lød det samstemmig.
Ille også i Nigeria
Piratvirksomhet var også tema under
Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 22.-23. september.
– Det er få tegn til bedring når det
gjelder piratvirksomhet verden over,
sa seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Morten Lossius. Han opplyste at
hittil i år er det 90 kjente hendelser i
områdene utenfor Somalia, 59 kjente
hendelser utenfor Nigeria og ca 100
tilfeller i sørøst Asia.
Også han trakk fram Nigeria som et
område med en særlig negativ utvikling og la til at det sannsynligvis er
store mørketall i forbindelse med rapporteringen om piratvirksomhet.
Tendensen er at volden som brukes
under piratangrepene øker – uansett
hvor i verden angrepene finner sted.
NIS-skipet «Geo Barents» var for
eksempel vitne til skuddveksling mellom pirater og militære fra Tanzania
da skipet ble angrepet 70 nautiske mil
øst for Dar Es Salaam 26. september.
Takket være den militære hjelpen ble
piratangrepet avverget.
Tre dager senere ble det norskkontrollerte skipet «MT Asphalt Venture» kapret 120 nautiske mil øst for
Dar Es Salaam. Skipet har et mannskap på 15 indere og er registrert i
Panama.
Les mer om Sjøsikkerhetskonferansen på side 10-11 ➜
Hva betyr ordet kabotasje?
En av Maritim Loggs mange lesere har sett at det i bladet gjentatte ganger er benyttet fremmedordet kabotasje. Han er sikkert ikke
den eneste som lurer på hva ordet
betyr. Her er Store Norske Leksikon sin definisjon av kabotasje:
Opprinnelig innenriks kystfart, i
transportterminologien utvidet til
å bety transport av personer og
gods med ethvert transportmiddel innenlands i en annen stat enn
der transportmiddelet hører hjemme; f.eks. en nederlandsk lastebil
som frakter gods som er lastet i
Oslo og skal til Trondheim.
Mens kabotasje tidligere har
vært forbudt i europeiske land,
åpnes det nå gradvis for kabotasje for alle transportmidler i Den
europeiske union (EU). Dette er
et ledd i EUs transportpolitikk
og oppbygging av det frie marked; dvs. den frie konkurranse om
internasjonale transporter. Kabotasjereglene gjelder hele EØSområdet og dermed også i Norge
og for norske transportører.
Formen for kabotasje og tempoplaner varierer med transportmiddelet, avhengig av struktur,
markedsforhold m.m.
Maritim Logg 8/2010 ■ 9
aktuelt
FOREDRAGSHOLDERE OG DEBATTANTER: Fra venstre Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Maskinistforbundet, Bjørn Erik Kristoffersen, saksbehandler i Sjømannsforbundet, Rune Mortensen, avdelingsleder i Sjøoffisersforbundet og Odd Rune Malterud, fagsjef i Maskinistforbundet.
Frykter alvorlige fergeulykker
Stadig flere ferger kolliderer.
Sjømannsorganisasjonene
frykter alvorlige ulykker.
■ TEKST OG FOTO:
Omar Jørgensen
Et hovedtema under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 22.-23. september var
den nedslående utviklingen
når det gjelder skipsulykker.
10 ■ Maritim Logg 8/2010
Første halvår 2010 ble det
totalt registrert 265 ulykker.
Syv personer omkom i forbindelse med disse ulykkene.
Seks fartøy forliste i perioden. Både antall omkomne og antall forlis er under
gjennomsnitt
sammenlignet med første halvår i perioden 2000-2009. Totalt ble
det derimot i første halvår rapportert 145 ulykker
med skade på skip, noe som
er hele 23 flere enn samme
den videre utviklingen nøye,
periode i 2009.
sa sjøfartsdirektør Olav
Særlig negativ har utvik- Akselsen.
lingen vært når det gjelder grunnstøtinger og kon- Anbud en risikofaktor
– Ferger klasker i kai i hytt
taktskader.
– Denne økningen er skuf- og pine. Vi frykter det bare
et tidsspørsmål før det skjer
fende, særlig sett i lys av det
en alvorlig ulykke, sa saksstore fokus det har vært på
behandler Bjørn Kristofferforebygging av ulykker. Det
sen da han gikk på talerkan virke som om deler av
næringen ikke tar det ansva- stolen. Han mener den største utfordringen mot en sikret de er pålagt. Vi vil følge
PANELDEBATT: Etter korte innlegg var det tid for paneldebatt om bemanning. Fra venstre Rune Mortensen, Sjøoffisersforbundet, Jørgen Jørgensen, fraktefartreder og kaptein, Andreas Nordset, sjøfartsdirektør i Danmark og assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude.
ker bemanning er offentlige
anbud i fergesektoren.
– Det er laget konkurranse på et område der det nesten er umulig å drive kommersielt uten offentlig støtte eller garantier. De fleste
faktorer er utenfor rederienes kontroll kostnadsmessig og de er derfor tvunget
til å skjære ned på det eneste
de kan, nemlig bemanning
og lønn. Etter vår mening
er dette en alvorlig trussel
mot sikkerheten. Tenk dere
en alvorlig hendelse i dårlig
vær om bord i en ferge med
firemanns besetning. Hva
skjer da? Er besetningen
stor nok til å betjene redningsflåter og mob-båt? Og
hvordan takler man en eventuell brann, som krever eget
brannlag?
Kristoffersen lot spørsmålene henge i lufta. Haugesunds Avis fattet interesse for temaet og trykket en
dobbeltside om saken dagen
etter.
«Limited size»
Avdelingsleder Rune Mortensen fulgte opp temaet
da han holdt innlegg under
tittelen Sikker bemanning?
på konferansens andre dag.
Han fokuserte spesielt på det
internasjonale regelverkets
paragrafer som omhandler
skip av «limited size» – hvor
kapteinen kan inngå i et trevaktsystem.
– Problemet er at det ikke
foreligger noen eksakt definisjon av hva «limited size»
er. Man bør imidlertid merke seg at administrasjoner
som fastsetter bemanning
skal vurdere alle forhold veldig nøye før det tillates færre enn tre kvalifiserte dekksoffiserer, understreket Mortensen.
Vidt spekter
Hele 23 personer holdt foredrag i løpet av konferansen.
Sjøfartsdirektoratet
fortjener skryt for at det likevel maktet å sette sammen
et program hvor den enkelte sjømann og sikkkerhetsaspektet hele tiden var den
røde tråden.
Flere
foredragsholdere
pekte på utmattelse og mangel på søvn som årsak eller
delårsak til ulykker. Fiskerinæringen er spesielt utsatt
for alvorlige personulykker.
Underdirektør Lars Alvestad fra SD sammenliknet
i sitt foredrag fiskeri med
ER DU KLAR?: Avdelingsdirektør Knut
Kristiansen sender snart ut mannskap for å
kontrollere fraktefartøy.
landbruk, havbruk og off- Rapportert personskader og
shore. Tallenes taler er kla- ulykkesfrekvens
• Jord- og skogbruk: 2806
re:
skader – kalkulert risiko:
Yrkesdød – 9-årsperioden
4,7
2000 – 2008
• Fiske og fangst: 2002 ska• Jord- og skogbruk: 93
der – kalkulert risiko: 18,4
omkomne – kalkulert risi- • Offshoreflåten: 642 skader
ko: 0,16
– kalkulert risiko: 9,1
• Fiske og fangst: 67 omkomKontroll av fraktefartøy
ne – kalkulert risiko: 0,60
Underveis på konferansen
• Offshoreflåten: 10 omkomble det opplyst at direktone – kalkulert risiko: 0,13
ratet planlegger intensivert
Noen risikorelasjoner
inspeksjon av fraktefartøy
(yrkesdød)
etter samme lest som kam• Fiskeri kontra landbruk:
panjen overfor fiskeflåten
3,7 ganger farligere
nylig.
• Fiskeri kontra offshore:
– Inspeksjonskampanjen
4,6 ganger farligere
starter mandag 25. oktober
• Landbruk kontra offshore:
og varer fram til nyttår, sier
1,2 ganger farligere
avdelingsdirektør kontroll
og inspeksjon Knut Kristiansen til Maritim Logg.
Risiko for tre flåtegrupper
Han legger til at sjekklis(fiskeri) kontra offshore:
ter tidligere er sendt Frakte• Sjarkfiskeri: 10 ganger farfartøyenes Rederiforening
ligere enn offshore
og at de samme sjekklistene
• Kystfiskeri: 2,2 ganger farogså bli tilgjengelig på nettet
ligere enn offshore
før kampanjen starter.
• Havfiskeri: 1,1 ganger farligere enn offshore
De fleste foredrag fra
konferansen er lagt ut
på www.sjofarts.no
Markerte Sjøfolkenes år – se siste side
Maritim Logg 8/2010 ■ 11
aktuelt
Island Constructor på DSO-avtalen
Avtalen om overgang fra
NOR-registrerte
offshoreservicefartøyer til DSO-avtalen ble forhandlet fram med
bistand fra DSO, Safe og Norges Rederiforbund sentralt.
UNDER KJØLEN
6. oktober 2010 ble det forhandlet fram en lokal protokoll i forbindelse med
Island Constructors oppdrag på norsk sokkel. Avtalen ble forhandlet fram med
bistand fra DSO, Safe og
Norges Rederiforbund sentralt. DSO er tilfreds med
at partene endelig er kommet til enighet. Med virkning fra 16. september er
ansatte om bord og de som
etter denne dato kommer
om bord omfattet av riggavtalen (DSO avtalen). Partene lokalt er forpliktet til
å starte forhandlinger om
avtale dersom innretningen igjen skal i operasjon på
utenlandsk sokkel.
Island Constructor har
vært i operasjon på britisk
sokkel, mannskapet var da
omfattet av tariffavtale for
NOR-registrerte offshoreservicefartøyer. Skipet er
nå registrert som en såkalt
OMU og passert grensen til
norsk sokkel 7. september
Island Constructor. Foto Rune Larsen Røine.
2010. Island Constructor
opererer nå på norsk sokkel.
Evaluering
Klubblederne i DSO var forleden samlet til konferanse i Maritimt Hus i Oslo
for å evaluere årets tariffforhandlinger. I løpet av
møtet ble også de individuelle lokale lønnsforhandlingene diskutert.
Klubbledere møttes i Maritim Hus 30. september. Foto Omar Jørgensen.
Fikk ikke kapringserstatning
Den danske fagforeningen 3F og fire sjøfolk som ble holdt som gisler i 83 dager
i 2007, fikk ikke medhold i kravet om
erstatning mot rederiet. 3Fs transportgruppe krevde på vegne av sjøfolkene 1,3
millioner kroner i erstatning for ikke å ha
gjort nok for å forhindre kapringen, skriver
3F på sine nettsider.
12 ■ Maritim Logg 8/2010
Selv om dommen i Østre Landsret onsdag bekrefter at det ikke var sørget for å
holde utkikk eller ha ordentlige instrukser,
ble ikke rederiet vurdert som erstatningspliktig.
– Det er dessverre ikke mer vi kan gjøre
for dem som var gisler om bord, sier Søren
Sørensen, leder for 3F Sømændene.
Skipet «Danica White» ble for øvrig frigitt 22. august 2007 etter at kaprerne fikk
utbetalt et ukjent millionbeløp.
Stopp sjørøveriet!
Nær en million underskrifter
ble på World Maritime Day 24.
september overrakt den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) med krav om å få en
slutt på sjørøveriet i havområdene rundt Afrikas Horn.
■ TEKST:
Einar Fjellvik
Den internettbaserte underskriftsaksjonen, som Den
internasjonale
transportarbeiderføderasjonen
og
andre maritime organisasjoner har stått bak, har pågått
i fire måneder.
Oppropet stiller tre krav til
verdens regjeringer:
gene for å styrke kampen
mot sjørøveriet. Han listet
også opp en lang rekke tiltak IMO nå vil fokusere på:
• Bedre veiledning til rederiene om forebyggende tiltak.
• Bedre beskyttelse fra marinefartøyer.
• Bedre samarbeid mellom
stater, regioner og organisasjoner i antisjørøveriarbeidet.
• Bygge opp juridisk kapasitet i de aktuelle landene for
Godt mottatt
å få sjørøverne dømt.
IMOs generalsekretær, Eft- • Bedre støtte til sjøfolkene
himios E. Mitropoulos, tok
som blir angrepet og deres
imot underskriftene og lovfamilier.
te å øke presset på regjerin-
• Sett inn tilstrekkelige ressurser for å finne en varig
løsning på det voksende
sjørøveriet.
• Sett i verk umiddelbare tiltak for å få frigitt kidnappede sjøfolk så de kan gjenforenes med sine familier.
• Mobilisér det internasjonale samfunnet for å sikre
en stabil og fredlig framtid for Somalia og landets
befolkning.
GISLER: Bare de to siste årene er over 1 500 sjøfolk tatt til fange av pirater utenfor Afrika Horn. Nå krever sjøfolkene mer kraft i kampen mot sjørøverne.
Foto: Alastair Fyfe/ITF
KASSEVIS: Fra seremonien i London der nær en million underskrifter ble overlevert til Den internasjonale maritime organisasjon (IMO).
FOTO: Alastair Fyfe/ITF
Kranglet om forskningsskip
Krever bedre vern av havområder
Hele 1,1 milliarder skal staten bruke på et forskningsskip som et ledd
i nordområdesatsningen. Hvem som
skal bygge det, og hvem som skal eie
og drifte det, var derimot lenge helt i
det blå, skriver Norsk Skipsfart- og Fiskeriaktuelt i sitt juli-nummer.
Diskusjonene gikk hardt om det var
Verdens Naturfond (WWF), krever 20 prosent vern av havmiljøet innen 2020. Dette kommer frem etter Havmiljøkonferansen i Bergen i september. – Vi har store forventninger
til dette møtet og håper at Norge kan bidra til å sikre vern
av et omfattende nettverk av marine områder, sier WWFs
fagsjef Nina Jensen til Fiskeribladet Fiskaren. Norge har i
første omgang valgt ut 36 områder, i 17 av disse områdene ble verneplanarbeidet startet i 2009.
Polarinstituttet, Universitetet i Tromsø,
Havforskningsinstituttet,
Miljøverndepartementet eller Fiskeri- og Kystdepartementet som skulle kontrollere skipet. Til slutt ble det bestemt at
førstnevnte skal eie skipet med de
to neste som medeiere. Ifølge bladet
skal driften skje fra Bergen.
Maritim Logg 8/2010 ■ 13
statsbudsjettet
st
– Sigbjørn har
UNDER KJØLEN
TOK SEG IKKE RÅD: Norge går så det griner i forhold til de fleste andre land, men en indeksregulering av nettolønnsordningen tok ikke finansminister Sigbjørn Johnsen seg råd til da han la fram statsbudsjettet 5. oktober.
Vil nå flere sjøfolk
Nærings- og handelsdepartementet sier i sitt budsjettforslag at velferdstjenesten
for sjøfolk skal bestå, men at
muligheten for elektronisk distribusjon av aviser direkte til
norske skip skal utredes i løpet
av 2011. Det mener sjømanns-
14 ■ Maritim Logg 8/2010
organisasjonene er en positiv
utvikling.
– Erfaringene fra sjøfolkene er
positive når det gjelder elektroniske aviser. Hvis man klarer å
bygge ut dette, vil man nå langt
flere sjøfolk enn tidligere, sier
Ove R. Nielsen, og får støtte av
Johnny Hansen.
– Dersom det
utredes mulighet for å laste ned papirutgaver av avviser
direkte Ove R.
ombord i nor- Nielsen
ske skip så vil dette være en
effektiv måte for sjøfolk å få tilgang til sine lokalavviser. Allikevel så vil besøk fra velferdstjenesten i forbindelse med
havneanløp fortsatt være viktig, sier NSF-nestlederen.
svekket nettolønnsordningen
Siden 2008 har taket på nettolønnsordningen stått fast,
men finansminister Sigbjørn
Johnsen indeksregulerte ikke
ordningen i år heller. Det blir
ikke godt mottatt av de tre sjømannsorganisasjonene.
■ TEKST:
Roy Ervin Solstad
■ FOTO: Tri Nguyen Dinh,
LO Aktuelt
– Det må være åpenbart
at den norske nettolønnsordningen allerede er svekket i forhold til tilsvarende ordninger i konkurrerende EU-land siden taket har
blitt holdt konstant i flere
år nå, sier generalsekretær
i Det norske maskinistforbund, Hilde Gunn Avløyp
til Maritim Logg.
Når ikke målsetningen
Ove R. Nielsen, assisterende
direktør i Sjøoffisersforbundet vil i dialog med myndighetene snarest.
– Vi er i ferd med å nå en
grense for hvor svekket nettolønnsordningen kan bli,
så det er uheldig at taket
ikke ble indeksregulert, sier
han.
Nestleder i Norsk Sjø-
mannsforbund Johnny Hansen viser til at sjømannsorganisasjonen siden taket ble
innført, har påpekt at effekten av ordningen svekkes
uten regulering i takt med
den generelle lønnsutviklingen.
– Det betyr at vi ikke innfrir målsetningen om at norske sjøfolk skal ha like rammevilkår som sjøfolk fra
andre europeiske land med
tilsvarende ordninger. Vi ser
allerede nå at enkelte rederier bruker taket på nettolønnsordningen som argument for å flagge ut skip og
erstatte nordmenn med billigere utenlandske sjøfolk,
understreker Hansen.
Må inn i revidert
Hilde Gunn Avløyp sier rett
ut at det er for sent å vente med en regulering i statsbudsjettet for 2012.
– Dersom regjeringen
ønsker at ordningen skal virke effektivt og etter formålet, bør reguleringen komme
på plass snarest mulig, fortrinnsvis i revidert budsjett
for neste år, slår hun fast.
Ned og opp
ringen legges det til grunn
at om lag 10.500 sjøfolk vil
omfattes av tilskuddsordningen i 2011. Bevilgningsbehovet anslås til 1646,6
mill. kroner. Det er drøyt
100 millioner kroner mindre enn saldert budsjett for
2010, men snaut 14 millioner kroner mer enn regnskapet viser for 2009.
«Vi ser allerede nå at
enkelte rederier bruker taket på nettolønnsordningen som
argument for å flagge
ut skip.»
Johnny Hansen,
nestleder i Sjømannsforbundet
Nettolønnsordningen
• Ordningen innebærer ikke nettolønn for sjøfolkene. Navnet er
hentet fra den danske ordningen der sjøfolkene får nettolønn.
• I Norge innebærer nettolønnsordningen at rederiene mottar
refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen.
• De sjøfolkene som omfattes av nettolønnsordningen er:
• bemanningen som omfattes av skipenes alarminstruks på passasjerskip (ferjer) i utenriksfart i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
• skip i petroleumsvirksomhet (offshorefartøyer) i NOR
• øvrige fartøyer i NOR (lasteskip, brønnbåter, passasjerskip og
slepebåter i kystfart)
• sikkerhetsbemanningen på hurtigruteskip som betjener strekningen Bergen – Kirkenes
• Fra 1. juli 2008 ble det satt et øvre tak på refusjonen med kr.
198.000,- per år per ansatt omfattet av ordningen.
• Sjøfolkene betaler skatt som alle andre arbeidstakere i Norge.
• Ordningen innebærer krav om opplæringsstillinger om bord.
I budsjettforslaget fra regje-
Ingen penger til økt a-trygd
I sitt forslag til statsbudsjett for
2011 videreføres bevilgningen til
arbeidsledighetstrygd for fiskere på samme nivå som før. Dermed ligger det ikke an til noen
økning av a-trygden for fiskere
i 2011-budsjettet. Det reagerer
Johnny Hansen i Sjømannsfor-
bundet svært negativt på.
- Dette beklager vi sterkt da vi
hadde forventning om at denne
saken skulle være avklart for lenge siden. Fiskeriministeren lovte
for så vidt at dersom næringa selv
ønsket en forbedring av ordningen som foreslått fra Norsk Sjø-
mannsforbund
og Fiskarlaget
så ville dette
bli gjennomført
etter at høringensrunden var
avsluttet. Dette var noe som
kunne gjennomføres nærmest
uansett tidspunkt på året da
eventuelle økte kostnader vil bli
dekket ved en økning av produktavgifta, sier Hansen.
Johnny
Hansen, NSF
Maritim Logg 8/2010 ■ 15
st
statsbudsjettet
Gann» og «Sjøkurs» får mer
Økt elevtall og dyrere drift gir
de to flytende maritime skolene M/S «Gann» og M/S «Sjøkurs» 5,2 millioner kroner
ekstra neste år.
Ove R. Nielsen i NSOF er
glad for den økte bevilgningen, og peker på at tilbakemeldingen fra næringen er
gode. Nielsen får full støtte av Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.
– Vi er glade for at regjeringen har økt bevilgningen
til disse utdanningsinstitusjonene, og håper også at det
vil være mulig for «Sjøkurs»
og «Gann» å utnytte kapasiteten fullt ut. Dette vil kreve
at regjeringen gir unntak fra
begrensingen i friskoleloven,
sier Hansen.
Hilde Gunn Avløyp i
Maskinistforbundet skulle
ønsket seg enda mer til de
to skolene.
– Hele næringen med regjeringen i spissen har satset på
rekruttering av unge til maritim utdanning samt det å
sikre opplærings- og kadettplasser til de som har valgt
en karriere til sjøs. Regjeringen bør imidlertid lytte til de
meldinger som har kommet
fra «Gann» og «Sjøkurs».
Dette er en type skoledrift
som krever midler ikke bare
til regulære lokaler og drift,
men også til vedlikehold og
GLAD FOR ØKNING: Sjømannsorganisasjonene er fornøyd med at de to utdanningsinstitusjonene «Gann» og «Sjøkurs» (bildet) får 5,2 millioner mer i 2011 enn i
inneværende år.
Foto: Omar Jørgensen
klassing av fartøyene. Dette
er ikke tilstrekkelig ivaretatt
i 2011-budsjettet, poengterer Avløyp.
– Viktig med norsk flagg
I 2011 er det satt av 1,5 millioner kroner til å markedsføre NIS både innenlands og
utenlands for å få flere skip
på norsk flagg. Sjømannsorganisasjonene mener man
uansett ikke må glemme det
ordinære registeret.
UNDER KJØLEN
– Det er positivt med fokus
på NIS, men vi må også sørge for opplæringsstillinger,
sier Ove R. Nielsen i NSOF.
Johnny Hansen i NSF
mener det er viktig at Norge som skipsfartsnasjon har
en størst mulig flåte under
Norsk flagg.
– Men beklageligvis så vil
ikke en økning av skip i NIS
medføre at det blir automatisk flere norske sjøfolk. Her
bør det stilles større krav
til forpliktelser fra rederiene slik at også den NISregistrerte flåten er med på
å sikre fremtidig tilgang på
Hilde Gunn Avløyp, Dnmf.
norske sjøfolk som trengs
for å sikre Norge som en av
118 millioner ekstra
Regjeringen styrker oppfølgingen av Nasjonal transportplan
med 118 millioner kroner på
Fiskeri- og kystdepartementets område. Økningen fordeles med 8,8 millioner kroner til
fiskerihavner og farleier, 22,9
millioner kroner til tilskudd til
16 ■ Maritim Logg 8/2010
kommunale fiskerihavnetiltak,
4,5 millioner kroner til vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner, 20 millioner kroner til navigasjons- og meldesystemer og
2,6 millioner kroner til fornying
av utstyr ved sjøtrafikksentralene og transportplanlegging.
verdens største skipsfartsnasjoner, sier Hansen.
Hilde Gunn Avløyp i
Dnmf peker på at det er det
ordinære norske flagget som
bærer oppe Norges renomme som et kvalitetsflagg.
– Det er NOR som gir oss
norske arbeidsplasser og
rederidrift på fastlandet.
Satsingen på NIS-flagget
må derfor ikke komme på
bekostning av det ordinære
norske flagget, sier Avløyp.
Oljevern
For å ta høyde for sluttfinansiering av et nytt anleggs- og
oljevernfartøy foreslås det å
øke bevilgningen til fartøy med
30 millioner kroner til 76 millioner kroner i 2011.
Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til beredskap mot akutt
forurensning med 25 millioner
kroner i 2011.
To bøyelastere fortsatt på norsk flagg i Teekay
På et møte med den ledelsen av Teekays norske avdeling fikk de tillitsvalgte meldingen de håpet på. «Stena
Alexita» og «Stena Sirita» blir
ikke flagget ut.
■ TEKST
OG FOTO:
Roy Ervin Solstad
Midt under landsmøtet til
Norsk
Sjømannsforbund
deltok de tre delegatene som
jobber i Teekay, Kåre Westergren, Jan Lundgren og
Lisbeth Hanger Sivertsen på
et telefonmøte med rederiledelsen. Hovedtillitsvalgt
Lungren hadde allerede bedt
ledelsen finne en dato som
ikke kolliderte med landsmøtet til NSF. Likevel ble
det innkalt til et møte midt
under landsmøtet.
Sov ikke
Frykten var stor for at
beskjeden de skulle få var at
også de to siste skipene skulle bytte ut sitt norske flagg,
og at de dermed snart ville
stå uten jobb var stor. Det til
tross for at signalene presseansvarlig Ole Aga i Teekay Shipping Norway ga til
Maritim Logg da utflaggingen av de første båtene var et
faktum i februar 2009.
– To skip vil fortsette på
NOR-flagg, mens fem skip
blir flagget ut i løpet av
noen måneder. De to resterende av de ni bøyelasterne
vil også bli flagget ut, men
tidspunktet er uklart, sa
Aga den gang.
Lisbeth Hanger Sivertsen
var likevel bokstavelig talt
blek før møtet startet.
– Jeg har knapt nok fått
sove i natt. Hvis det går
som vi frykter står jeg uten
jobb snart, og det er ikke
lett å skaffe seg noe nytt, sa
en nervøs Lisbeth Hanger
Sivertsen før møtet.
Uklare signaler
Det var det heldigvis ingen
grunn til denne gang. På
møtet fikk de tillitsvalgte
beskjed om at de to båtene
skal fortsette på norsk flagg
på de kontraktene man allerede er inne på.
– Det var alt vi fikk vite,
og noe tidsperspektiv kunne
rederiledelsen heller ikke gi
oss, forteller Sivertsen.
Derfor har frykten for å
miste arbeidsplassen ikke
sluppet taket.
– Før vi får allmenngjøring
av tariffavtaler på sokkelen,
så føler jeg meg ikke trygg,
og signalene fra politikerne
har ikke vært klare, understreker hun.
Likevel snakker man ikke
om dette om bord på «Stena
Sirita» der Sivertsen jobber.
– Vi prater minst mulig om
det for å holde humøret vårt
oppe, innrømmer Lisbeth
Hanger Sivertsen.
Ikke tema
Drøyt halvannet år etter at
Teekay startet utflaggingen
sin, har ikke rederiet skiftet standpunkt. Det bekrefter Ole Aga i Teekay.
– Utflagging av «Stena
Sirita» og «Stena Alexita» er
det ingen diskusjon om for
tiden, sier han.
– Betyr det at de norske
sjøfolkene har trygg jobb i
uoverskuelig framtid i Teekay?
– Vi har mange gode, norske sjøfolk i Teekay, men verken du eller jeg kan garante-
IKKE TEMA: Lisbeth Hanger Siversten og de andre norske sjøfolkene i
Teekay kan foreløpig puste lettet ut.
Ifølge rederiet er utflagging av bøyelasterne «Stena Alexita» og «Stena
Sirita» ikke et tema.
re hva som vil skje i framtiden. Nå er dette derimot
ikke noe tema, understreker
Ole Aga i Teekay.
Maritim strategi
Departementet foreslår å føre
videre tildelinga på 18,5 mill.
kroner i 2011 for å holde oppe
satsinga på maritim utdanning
som ledd i den maritime strategien til regjeringa, Stø kurs.
Høgskolen i Vestfold koordinerer i 2010 et samarbeid mellom de fire høgskolene som tilbyr høgre maritim profesjons-
utdanning. Det blir jobbet for
tydeligere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)
i de maritime profesjonsutdanningene. Rapporten om maritim profesjonsutdanning, som
er utarbeidd av ei arbeidsgruppe nedsett av MARUT (Maritim
utvikling), vil bli fulgt opp.
PTS nærmer seg overskudd
Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser og er garantist for
ordningen. Trygden har hatt underskudd siden 1994. Den viktigste
årsaken til dette er at det er færre
aktive sjøfolk nå enn i store deler
av etterkrigstiden og at antall pensjonister ikke har hatt en tilsvaren-
de forholdmessig reduksjon.
I 2009 var tilgangen av antall
pensjonister 1 153, mens avgangen var 2 667, det vil si en netto
avgang på 1 514 pensjonister. Pr.
31. desember 2009 var det i alt 17
657 pensjonister.
Det er foretatt beregninger over
kontantverdien av statens estimerte underskuddsgaranti pr. 1. januar 2010 som viser at med uendret
antall medlemmer, 3 pst. økning i
grunnbeløpet pr. år og 3 pst. realrente, utgjør kontantverdien av
statsgarantien rundt 1 285 mill.
kroner for perioden 2010-2016.
Med disse forutsetningene vil trygden være i økonomisk balanse fra
2017 og senere gå med et stadig
økende overskudd.
For 2011 foreslås det bevilget
totalt 395,27 mill. kroner til Pensjonstrygden for Sjømenn.
Maritim Logg 8/2010 ■ 17
Rolf A. Michalsen fra Bærum har
sendt inn over 50 år gamle bilder
fra linjebåten «Trafalgar».
BUNKRING: M/S «Trafalgar» var eid av Wilh.
Wilhelmsens rederi og
gikk på Australialinjen.
Her ligger skipet og
bunkrer i Aden.
Båten brukte 32 døgn i sjøen fra siste bunkringshavn i Dakar til første lossehavn i Freemantle. I 1957 var Suezkanalen stengt,
så Australialinjen gikk rundt Afrika.
– Noen egenkomponert adspredelse hørte til, blant annet linjedåp når ekvatorlinjen
ble passert, forteller Michalsen til Maritim Logg.
«Trafalgar» hadde fullt passasjertillegg på
denne turen med 12 tyskere i forskjellig
alder.
– De hadde vel ikke så mange adspredelser på en lastebåt, men de likte seg
om bord og holdt seg mye sammen med
mannskapet og offiserene, skriver Rolf A.
Michalsen.
UBESEIRET: Fotballaget om bord var en fryktet motstander. På rundreisen spilte laget seks kamper uten
tap. Andrestyrmann Rolf A. Michalsen sees som
nummer tre fra høyre i bakre rekke.
det var tider, det...
Har du gamle bilder?
Bilder fra tidligere tiders arbeid og fritid for norske sjøfolk er populært lesestoff, men
vi er avhengige av din hjelp og dine bilder. Sitter du på gamle bilder som du ønsker
å dele med leserne av Maritim Logg, kan du sende dem til Maritim Logg, LO Media,
Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Bildene blir selvfølgelig returnert.
18 ■ Maritim Logg 8/2010
JEMENITTISK KLIPP: På hjemturen fra Australia
var det stopp i Aden i Jemen. Der fikk tredjestyrmannen tatt seg en hårstuss.
SALGSUTSTILLING OM
BORD: På vei gjennom
Suezkanalen kom handelsfolk om bord med
sine salgsvarer.
BARBERT: Passasjerene blir både barbert og medisinert før dåpen
i bassenget.
LINJEDÅP: På vei mot Australia da Suezkanalen var stengt passerte vi ekvator utenfor Vest-Afrika. Dermed ble det linjedåp.
KONGEPARET: Linjedåpen ble selvsagt fulgt av Kong Neptun
med sin havfrue.
Maritim Logg 8/2010 ■ 19
Det
Detnorske
norskemaskinistforbund
maskinistforbund
Hovedkontoret:
Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15
Postboks 2000, Vika, 0125 Oslo
Tlf. 24 14 83 70 / Fax 24 14 83 80
E-post: [email protected]
Internett: www.dnmf.no
Bank: DnB NOR 8380.08.69946
Generalsekretær
Hilde Gunn Avløyp
Mob. 917 10 501
E-post: [email protected]
Ass. generalsekretær
Bjørn Richard Gutterud
Mob. 994 80 245
E-post: [email protected]
Forhandlingssjef/Advokat
Hege-Merethe Bengtsson
Mob.414 41 818
E-post: [email protected]
Adminstrasjonssjef
Thor Eivind Halvorsen
Mob. 474 00 030
E-post: [email protected]
Fagsjef
Odd Rune Malterud
Mob 913 21 563
E-post: [email protected]
Redaktør
Vigdis Askjem Dahl
Mob. 924 12 163
E-post: [email protected]
Seniorrådgiver økonomi
Hanne Jørgensen
Mob. 994 58 240
E-post: [email protected]
Forhandlingsrådgiver/
Advokatfullmektig
Ole Jacob Støle
Tlf. 24 14 83 72, mob. 480 99 280
E-post: [email protected]
Forhandlingsrådgiver
Roger Mandal • Mobil 917 88 312
E-post: [email protected]
Regnskapskonsulent
Ragnhild Øverli - Tlf 24 14 83 78
E-post: [email protected]
Sekretær, medlemsservice
Silje M. Trovum - Tlf. 24 14 83 71, Mob. 932 05 561
E-post: [email protected]
Avdelingskontor Ålesund
Tollbugt. 10, 6002 Ålesund
Tlf. 24 14 83 70, Fax 70 12 71 62
E-post: [email protected]
Forhandlingsleder
Håkon Eidset
Mob. 469 51 528
E-post: h[email protected]
Forhandlingsrådgiver
Ulf Brekke
Mob. 954 69 804
E-post: [email protected]
Kontortid:
Man – fre: 0800–1600 (1/10–30/4)
Tlf. tid: 08.30–15.30 (1/10–30/4)
20 ■ Maritim Logg 8/2010
En fulltallig
Forhandlingsavdeling
Midt i august ble Forhandlingsavdelingen
fulltallig,
med fem medarbeidere i Oslo
og Ålesund. Mannskapet er
nå klare til å ta hånd om tillitsvalgte og medlemmers utfordringer, problemstillinger og
spørsmål knyttet til arbeidslivet.
■ TEKST
OG FOTO:
Vigdis Askjem Dahl
–Vi ser frem til et samarbeid
med medlemmer og tillitsvalgte, sier forhandlingsleder og advokat HegeMerethe Bengtsson.
Hun forteller at avdelingen består av fire rådgivere
og en avdelingsleder. Derav
to chiefer, eller maskinsjefer,
Ulf Brekke og Svein Roger
Mandal. Mandal er fortsatt
aktivt seilende og har jevnlig permisjon fra DNMF for
å opprettholde sine sertifikater.
Håkon Eidset har også tidligere vært sjømann og har
bakgrunn som elektriker.
I tillegg har avdelingen to
personer med juridisk kompetanse, sist ankomne jurist
Ole-Jacob Støle og advokat
Hege-Merethe Bengtsson.
– Avdelingen har også
erfarne folk innenfor tillitsvalgtsapparatet. Både Eidset,
Brekke og Mandal har seilt
innenfor de fleste sjøtariffer,
samt vært aktive tillitsvalgte i DNMF, inntil de begynte i sekretariatet, forteller
Bengtsson.
Arbeidsoppgaver
Bengtsson forteller at hovedoppgavene til Forhandlingsavdelingen er først og fremst
å forberede og gjennomføre tariffavtaleforhandlinger og besvare henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg arrangeres
kurs og tariffkonferanser,
de har jevnlig skipsbesøk og
driver rekrutteringsarbeid.
– Vi gir også juridisk- og
advokatbistand og prosederer saker for medlemmer
som havner i rettsapparatet,
sier Bengtsson.
Fagfelt
DNMF har tariffavtaler, forhandlingsrett og medlemmer
på veldig mange tariffområder, blant annet DSO (De
samarbeidende organisasjo-
5
i Forhandlingsavdelingen:
Hege-Merethe Bengtsson (44)
Forhandlingssjef og advokat, leder forhandlingsavdelingen og gir juridisk bistand og advokatbistand samt føre saker for retten på vegne
av medlemmer og forbundet.
STÅR PÅ: DNMFs Forhandlingsavdeling har en breddekompetanse som vil
komme tillitsvalgte og medlemmer til
gode. Fra venstre Ole Jacob Støle, deretter Svein Roger Mandal, Ulf Brekke,
Håkon Eidset og Hege-Merethe
Bengtsson.
Arbeidssted: Oslo siden februar 2010.
Kompetanse: Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har advokatbevilling. Har stort
sett arbeidet for fagforbund innen kollektiv og
individuell arbeidsrett, som forhandlingssjef
og leder av forhandlingsavdelinger, samt generalsekretær i fagforbund tilsluttet hovedorganisasjoner som Akademikerne, Unio og YS.
Jobb: Vil bruke min juridiske kompetanse og
erfaring til fordel for DNMFs yrkesaktive
medlemmer.
Fritid: Gå på tur i skog og mark, til fots eller på
ski. Dessuten er jeg en ivrig hobbyfisker. Har
tidligere vært aktiv konkurransesvømmer og
volleyballspiller, men med to barn på ni og tolv
år blir det lite egenaktivitet.
Håkon Eidset (55)
ner), Innenriks, Stat, Kommune, Spekter, Oslo-Kommune, Western Geco, Fisk,
Utenriks, totalt mer enn 20
tariffområder.
Kollegiet har nå lagt
bak seg en vår med hovedtariffoppgjør innen de fleste tariffområdene og streik i
kommunalsektor.
– Det har vært en vår med
mange krevende oppgaver.
Parallelt hadde vi et mannskapsbytte og gikk derfor
med noe redusert bemanning en periode, sier Bengtsson.
– Jeg er svært fornøyd med
at vi nå stiller «mannsterke»
og klare for å yte den service
som medlemmer og tillitsvalgte har behov for, avslutter Bengtsson.
Forhandlingsleder med ansvar for Utenriks
og DSO. Kurs og konferanser.
Arbeidssted: Ålesund siden mai 2006.
Kompetanse: Har seilt utenriks som smører og
motormann, deretter var jeg i Sjøforsvaret og
jobbet som elektriker på ubåt i fem år. I 1981
begynte jeg offshore og har siden seilt på skip
i de fleste havområder; Nordsjøen, Sør-Amerika, Antarktisk, Afrika og Europa. Tilbake
i Ålesund begynte jeg som bygningsinspektør. I 2000 kom jeg inn i forhandlingsutvalget for Utenriks og var styremedlem i DNMF
fra 2004 til 2008. Jeg var da hovedtillitsvalgt
i Farstad Shipping.
Jobb: Vil gjøre en god jobb for DMNFs yrkesaktive medlemmer, slik at de får hjelp og svar
på sine henvendelser. Få til bedre avtaler og
rettigheter for medlemmer og tillitsvalgte.
Fritid: Trives godt med friluftsliv som jakt og
fiske, ski og fotturer. Har også et golfsett jeg
bør bruke mer. Ellers slapper jeg godt av på
hytta - uten telefon og e-post.
Maritim Logg 8/2010 ■ 21
Det norske maskinistforbund
Svein Roger Mandal
(57)
Rådgiver spesielt innen
områdene Utenriks, Ferger
og cruise. Kurs og foredrag.
Arbeidssted: Oslo siden
2008.
Kompetanse: Maskinsjef på
cruise- og supplyskip. Forhandlingsrådgiver.
Jobb: Gjøre en best mulig
jobb som rådgiver i DNMF.
Fritid: Spille golf og dra på
storbyferie - helst i Roma
eller i Toscana.
Ulf Brekke (53)
Ole Jacob Støle (39)
Rådgiver og advokatfullmektig med hovedfokus på
områdene spekter og stat.
Arbeidssted: Oslo siden
august 2010
Kompetanse: Jeg kommer
fra Norsk Fysioterapeutforbund hvor jeg blant annet
arbeidet med juridisk rådgivning innen individuell- og kollektiv arbeidsrett. Har også erfaring fra
blant annet Statens Helsetilsyn og Justis- og politidepartementet. Av utdanning
er jeg jurist med tilleggsutdanning innen sosiologi og
psykologi.
Jobb: Vil sørge for at medlemmenes interesser blir
ivaretatt.
Fritid: Setter stor pris på
sosiale aktiviteter med
familie og venner. Trives på
hytteturer, sykkelturer og
trening.
22 ■ Maritim Logg 8/2010
Forhandlingsrådgiver med spesialfelt
Innenriks, Fisk og Fraktefart.
Arbeidssted: Ålesund siden mai 2010
Kompetanse: Som tenåring begynte jeg
på det som den gang het Østlandske sjøgutteskole «Christian Radic». Jeg begynte deretter i Møre og Romsdal Fylkesbåtar. Der var jeg helt frem til 2000, kun
avbrutt av skolegang og førstegangstjeneste i Sjøforsvaret. I 2000 begynte jeg
ved Troms fylkes Dampskibsselskap, i
dag Hurtigruten ASA. Jeg tjenestegjorde
på cirka 30 forskjellige ferjer på de fleste samband i Møre og Romsdal. Innimellom var jeg på rederiets datterselskap,
Mørerutenes skip, som gikk på norskekysten, Sverige og Danmark. I tillegg har
jeg vikariert i andre rederier og båter. Jeg
har vært medlem i DNMF siden 1988 og
tillitsvalgt i en årrekke. Har deltatt på to
landsmøter og har hatt plass i både fastlønnskomiteen og valgkomiteen.
Jobb: Bidra til at DNMFs medlemmer,
spesielt innen Innenriks, Fisk samt Fraktefartøyene, har best mulige arbeidsvilkår.
Fritid: Jeg trives godt med å være bestefar.
Kompetansebevis for sikkerhet
Som ISM revisor i et rederi kan
det være smart å få en offentlig godkjent sertifisering. Det
kan bety mye for egenutvikling, karrieremuligheter og
sjøsikkerheten til sjøs.
■
TEKST: Vigdis Askjem Dahl
– Personell som arbeider som
ISM revisorer i rederier har
i dag en varierende grad av
opplæring og erfaring, sier
Odd Rune Malterud, fagsjef
i DNMF.
Han forteller at det kan
være vanskelig å fastslå ISM
revisorers kompetanse, både
når det gjelder teori og praktisk erfaring. Han anbefaler
derfor ISM revisorer å skaffe
seg sertifisering. Det er sertifiseringsorganet Quality
Management Certification
som utfører ISM revisor sertifisering i Norge. Foreløpig
er det bare Quality Management Academy som arrangerer godkjente kurs.
– Gjennom normert opplæring, krav til erfaring og
bestått eksamen kan man
bli akkreditert ISM revisor.
Dette er også et kompetansesertifikat som er internasjonalt anerkjent, sier Malterud.
Internasjonalt
Akkreditert sertifisering av
personell, som er en offentlig godkjenning, har blitt en
verdensomspennende ordning. Sertifiseringen innebærer at man tilfredsstiller
krav til kunnskap i henhold
til Normativt Dokument og
tilfredsstiller
standarden
ISO/IEC 17024 «Samsvarsvurdering – Generelle krav
til organer for sertifisering
av personell».
I tillegg vil det statlige
akkrediteringsorganet,
Norsk Akkreditering, med
jevnlige revisjoner påse at
reglene innfris og at sertifiseringen gjennomføres på en
etisk riktig måte. Et sertifikat utstedt i et land vil også
ha gyldighet i alle andre
land med denne ordningen.
– Samtlige europeiske land
har vært med i dette samarbeidet over lang tid. Ordningen ekspanderer nå til
store deler av resten av verden, sier Malterud, som deltar i den rådgivende komiteen for sertifisering av ISM
revisorer.
Viktig og riktig
Malterud mener at en konsekvens av ordningen er at
det i fremtiden vil legges
økt vekt på at sertifikater er
Vil du bli offentlig godkjent ISM revisor?
Les om ISM revisor sertifisering på Quality
Management Certification http://www.qmce.no
Finn godkjente kurs på Quality Management
Academy www.qma.no
GODKJENT ISM REVISOR: – En profesjonelt gjennomført ISM revisjon kan
bidra til enda bedre sjøsikkerhet, sier Odd Rune Malterud, fagsjef i DNMF.
akkreditert av et nasjonalt
akkrediteringsorgan.
– Mange opplæringsorganer benytter begrepet «sertifisert». I og med at begrepet ikke er beskyttet kan
det anvendes av alle, uten at
det er noe krav til innhold.
Akkreditert sertifikat er noe
annet. Her sertifiseres man
under offentlig tilsyn, forklarer Malterud.
Det finnes foreløpig ingen
krav til at ISM revisorer
skal være sertifisert, men
er et viktig offentlig bevis
på at man besitter den kompetanse en ISM revisor bør
ha. Sertifiseringen kan også
være viktig ved videre karriereutvikling.
– Dessuten skapes tillit og
forutsigbarhet i revisjonsprosessen og til det endelige resultatet, avslutter Malterud.
ISM eller International Safety Management Code er et regelverk vedtatt av
International Maritime Organization
(IMO) som setter standarder for sikker
drift av skip.
Maritim Logg 8/2010 ■ 23
Det norske maskinistforbund
Cruiset seg om bord i Miami
I forbindelse med at DNMFs
forhandlingsrådgiver Roger
Mandal var i cruiseforhandlinger i Miami med flere rederier, fikk han også gleden av
å besøke flere av forbundets
medlemmer ombord.
■ TEKST:
Vigdis Askjem Dahl
■ FOTO: Roger Mandal
– Det kan være vanskelig å
få nødvendige tillatelser til
å komme om bord i cruiseskipene, men takket være
Norwegian Seamens Unions
(NSU) ansatte i Miami løste
det seg bra, sier Mandal.
DØRÅPNER: Lene
Dyring i Norwegian
Seamens Unions i Miami var en nøkkelperson
for Roger Mandals
muligheter til å komme
om bord i cruiseskipene.
Fornøyd
Mandal forteller at han fikk
gjennomført skipsbesøk i
Majesty of the Seas, Norwegian Epic, Liberty of the
Seas og Norwegian Sky.
– Om bord på Majesty
of the Seas traff jeg blant
annet Per Gunnar Lefstad,
eller Pedro som han blir kalt
blant venner. Pedro seiler
som 2. maskinist og er en
mann med en fantastisk livshistorie. Selv i en alder av 71
år, reiser han fortsatt noen
turer til sjøs, forteller Mandal imponert.
Han fikk også en prat med
maskinsjef Arnt Mentzoni,
som har hele 25 års fartstid
i rederiet.
– I tillegg er det veldig bra at
rederiet satser på norsk sjøfolk, med nyansatte Marius Stene fra Trondheim som
blivende kjølemaskinist, sier
Mandal.
Viktige innspill
Ombord i cruiseskipet Norwegian Epic var alle maskinistene svært travelt opp-
24 ■ Maritim Logg 8/2010
tatt. Årsaken var at skipet
snart er ett år gammelt, og
dermed må alle garantisaker følges opp i forhold til
skipsbyggeri og leverandører. Allikevel klarte de å finne tid til en prat om forskjellige saker som engasjerte
mannskapet.
Også om bord på Liberty of the Seas var det flere saker mannskapet mente
DNMF bør ta opp.
– Alle innspill bringer jeg
videre inn til forbundet og
forbundsledelsen, forteller
Mandal.
Glade gutter
Ombord i Norwegian Sky
var det en humørfylt gjeng
som møtte Mandal, med
maskinsjef Einar Otto Engmann og maskinist Inge
Iselvmo. I tillegg var det flere norske sjøfolk om bord.
Her var kunnskapen og
fortellergleden stor, og
Mandal ble beriket med
artige historier om blant
annet hvalfangst- og cruisehistorier.
– Takk til alle som tok seg
tid til et besøk fra DNMF.
Det satte jeg stor pris på, sier
Mandal.
MANGE ÅR: Maskinsjef Arnt Mentzoni på Majesty of the Seas er en trofast seiler.
FELLESSKAP: Fornøyd maskinmannskap på Norwegian Epic.
ENGASJERT: Maskinsjef Eldor Værnes på Liberty of the Seas tok
seg tid til en prat.
MÅ UT: Selv om Per Gunnar Lefstad har rundet 71 år, har han ikke gått i land for
godt.
NYANSATT: Trønderen Marius Stene har satset på en karriere til sjøs og jobber på Majesty
of the Seas.
GLADGUTTER: Maskinist Inge Iselvmo og maskinsjef Einar Otto Engmann (til høyre) på Norwegian Sky trimmet lattermusklene med sitt gode humør.
Maritim Logg 8/2010 ■ 25
Det norske maskinistforbund
S STOR DELTAGELSE: Deltagelsen og engasjementet fra DNMFs
medlemmer var upåklagelig.
S FULGTE MED: Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp (foran) og deltagere fulgte interessert
med i debatter og diskusjoner.
X GJENNOMFØRER: Forhandlingsleder
Håkon Eidset bidro godt til en vellykket gjennomført tariffkonferanse.
Tariffkonferanse og
nytt forhandlingsutvalg
DNMFs Forhandlingsavdeling
arrangerte nylig en vellykket
tariffkonferanse for medlemmer i utenriksfart. Deltagernes
engasjement var stort.
■
TEKST: Vigdis Askjem Dahl
Tariffkonferanse den
14.
og 15. september på Thon
Hotel Airport Gardermoen trakk 25 deltagere fra flere tariffområder. I tillegg
møtte flere fra administrasjonen og forbundsstyret.
Under konferansen ble blant
annet alle innkomne krav til
26 ■ Maritim Logg 8/2010
endringer i årets revisjon gjennomgått og diskutert, i grupper og plenum. Disse danner
dermed grunnlaget for årets
krav.
– Takk til alle engasjerte deltagere som bidro til at dette
ble en meget vellykket konferanse med mange interessante diskusjoner og meningsutvekslinger. Det gjør DNMF
sterkere både i forhandlingsposisjon og gir oss en bedre
forståelse for vårt arbeid for
å bedre arbeidstakernes rettigheter, sier Håkon Eidset fra
DNMF som halte arrangementet vel i havn.
Valgt Forhandlingsutvalg
Utenriks 2010-2012
Bøyelast
Kjartan Øvstdal
Offshore/NIS
Morten Reite
Passasjerskip
Knut Tvede
Rune Gjertsen
NIS
Rolf Morten Jacobsen
Offshore
Terje Møgster
Leif Einar Kristiansen
Lars-Atle Vågen (vara)
William Eide (vara)
Passasjerskip
Per Henri Riis
Roar Tverberg (vara)
Den gang da…fra landsmøtet 1914
I de hine, hårde dager var det ingen lettvint oppgave å skrive referat fra DNMFs landsmøtet. Lardex
Group fra Sandefjord har sendt DNMF landsmøtetreferatet fra 1914. Et fyldig dokument på 130
sider, hvor trolig alt er nevnt – ingenting glemt. Les utdrag fra dokumentet, fra den gang menn var
herrer, og språket de førte lignet gammel dansk.
Utdrag fra møte 13. juli
1914 kl. 10 ¼ til 12 ¼ fm.
Mine herrer!
Siden vi sidst var samlet til
landsmøtet i Trondhjem for
tre aar siden er der foregaat
begivenheter, som har sat
dype merker i organisationens historie. 1912 traadte
vi for første gang ut av vor
tilbaktrukkenhet saa at si.
Vi viste og vi lærte første
gang saavel autoriteter som
redere og almenheten, at her
i verden var der noget, som
het maskinister. Det var faa,
jeg kan næsten se ingen, som
før den tid hadde anelse om,
at der eksisterte nogen saadanne. Det var ingen som
visste av hvilken stor betydning maskinsterne var for
vort lands sjøfart og handel.
Dette viste de i 1912 under
streiken.
Avslutningsord
Protokollen vil foreligge til
underskrift om nogen faa
minutter; jeg vil anmode
repræsentantene om ikke at
fjerne sig før protokollen er
undertegnet.
Tak, mine herrer!
Jeg vil saa avslutte dette møte med at utbringe et
leve for den norske maskiniststand.
Dens fremgang og held
og trivsel!
Der utbringes et 3 gang 3
hurra.
Møtet hævet kl. 1.
HERRER: Forsiden av det stenografiske referatet fra forbundets femte landsmøtet i 1914 viser et foto av herrene som deltok under møtet.
Maritim Logg 8/2010 ■ 27
Det norske maskinistforbund
Jernteppe for norske sjøfolk
G
STENGT INNE: Mannskap blir nærmest nektet landlov utenfor kaiansattes
arbeidstid, skriver artikkelforfatteren.
Arkivfoto: Roy Ervins Solstad
28 ■ Maritim Logg 8/2010
jennom to verdenskriger har norske sjøfolk
gjort en innsats for land og
folk. I etterkrigstiden bidro
vi til inntjening av enorme
valutainntekter som kom
hele befolkningen til gode
da velferdsstaten skulle skapes. Riktignok satt oppgjøret fra Nortraship-fondet
langt inne, men så er heller
ikke Staten kjent for å være
raus med sine egne. Det er
mer stas å reise rundt i verden å predike menneskerettigheter og diskriminering.
Vel å merke når det gjelder
alle andre.
Her hjemme har det i
de senere år etablert seg
en uforståelig og merkelig
praksis som daglig griper
inn i norske sjøfolks hverdag: Ved kaier langs kysten er det grodd opp svære
gjerder og stengsler slik at
en passering nærmest blir
umulig. Dette skal visstnok
være et ledd i bekjempelse mot internasjonal terrorisme. I praksis rammer det
nordmenn, født i Norge og
med norske pass, som ikke
har gjort annet galt enn å
følge et ærlig arbeid ombord
i en norsk båt. Utenfor vanlig arbeidstid for de ansatte
på kaien er vi nærmest nektet landlov i vårt eget land.
I et land hvor man blir
bøtelagt for diskriminering bare ved å uttale ordet
«neger» blir norske sjøfolk behandlet som statsløse flyktninger, overlatt til
havnevakter og ekspeditørers godvilje for å bli låst ut
og inn. Ikke bare er dette
en diskriminering av norske
sjøfolk hinsides all sunn fornuft, skulle en ulykke inn-
treffe kan viktige minutter
gå tapt mens man venter på
at det behager en eller annen
viktig person å innfinne seg
med nøkkel slik at ambulanse får adgang.Tør man spørre hvilke andre yrkesgrupper i Norge som blir innelåst
på egen arbeidsplass?
Hørt om Loppa Havn? I
likhet med flere avkroker
rundt på kysten er man her
blitt så «importent» at skipet avkreves oppdaterte
crewlister og oversikt over
de 10 siste havner, som om
den faste besetningen på ni
nordmenn skulle være en
haug potensielle terrorister som bare venter på en
mulighet for et anslag. Vår
hverdag er slik at mannskaper har skadet seg under fortøyning fordi de har måttet
klatre over stengsler for å
utføre jobben sin.
Det paradoksale er at
Hurtigrutene - som kanskje
benytter samme kaianlegg slipper dette tøvet. Passasjerene - som kan komme hvor
som helst fra, og ha et hvilket som helst ærend - må
selvsagt ha fri adgang. Det
er verre med oss skattebetalende nordmenn på jobb. I
Tyskland, Holland og Polen
kan vi selvsagt komme og gå
som det passer, og som alle
andre av landets frie borgere. Hva er det som skjer i
dette landet? I det kommunistiske Polen var det 3 kontrollposter mellom skipet og
land. Vi er på full fart etter.
KRAGERØ 29.09.10.
MED VENNLIG HILSEN
UTFLAGGET MASKINSJEF
TERJE TOLNER
Til Minne
JOSEF LUND KNUTSEN
Medlem av Agder Maskinistforening, Josef Lund Knutsen, døde
den 6. august. Knutsen ble 75 år. Hans første medlemsskap
var i Arendals Maskinistforening, deretter Aust Agder Maskinistforening og sist Agder Maskinistforening. Han har også mottatt
fribrev etter 35-års medlemsskap. Vi lyser fred over Josef Lund
Knutsens minne.
Erik W. Tønnessen
Agder Maskinistforening
DNMFs styre og ledelse med nestformann Bjørn Andreassen (t.v.), generalsekretær
Bjørn Richard Gutterud, formann Jack Berstad og generalsekretær Hilde Gunn
Avløyp håper på stor deltagelse på arbeidsseminaret.
Del dine synspunkter
I forbindelse med prosjektet «Vi går for maskinistforbundet» inviteres inntil to
representanter fra hver lokalforening til arbeidsseminar.
Forbundsstyret og ledelsen
er opptatt av at organisasjonen med forbund og lokalforeninger, medlemmer og
tillitsvalgte, er forberedt på
DNMFs nye organisering og
hva fokuset på fagforbundsaktivitet vil innebære i fremtiden.
– Høringsfristen i forhold
til vedtekter og økonomi i
den nye strukturen er passert. Nå skal høringssvarene behandles og arbeidet vil
fortsette mot endelig rapport
til Landsmøtet i 2011, forteller generalsekretær Hilde
Gunn Avløyp.
Nå ønsker forbundsstyret
og ledelsen å diskutere med
representanter fra lokalforeningene hvordan de selv ser
situasjonen og mulighetene,
og hvordan de ønsker å drifte og innrette sin lokalforening.
-De fleste forutsetninger vil
være lagt i ny organisasjon
og økonomifordeling, men
det åpnes også opp for muligheter for lokalforeninger som
ønsker å bli møtesteder eller
på andre måter å drive fagforbundsaktivitet og ivareta
alle medlemsgrupper, forklarer Avløyp.
I den forbindelse inviteres inntil to representanter
fra hver av lokalforeningene
for å drøfte deres rolle i den
nye strukturen. Ønsket er at
representantene legger frem
og drøfter sine tanker og ideer. Det vil derfor avsettes
grupperom og tid for diskusjoner deltakerne imellom.
Fra forbundsledelsen møter
DNMFs formann Jack Berstad og nestformann Bjørn
Andreassen. Fra ledelsen deltar generalsekretær Hilde
Gunn Avløyp og assisterende
generalsekretær Bjørn Richard Gutterud.
Kurs og konferanser høsten 2010
Dato
17.-19.11.2010
Aktivitet
Erfaringskonferanse
Sted
Kiel-ferga
Almanakk 2011
Almanakken for 2010 var det siste året alle medlemmer automatisk fikk tilsendt denne. Hvis du ønsker å få tilsendt almanakken for 2011 må du sende navn og medlemsnummer til
[email protected] eller ringe 24 14 83 71.
Lokalforeninger:
Oslo Maskinistforening
● Oslo Maskinistforening vil i år avholde julebord i foreningens
lokaler i Arbinsgt. 1, 4 etg. den 10. desember 2010 kl. 1800.
Påmelding til kontoret. Egenandel kr. 250,-.
● Oslo Maskinistforening vil, tradisjonen tro, også i år arrange-
Meld deg på arbeidsseminar:
Sted: Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen
Tidspunkt: Torsdag 25. og fredag 26. november
Kostnader:
DNMF
dekker opphold og overnatting.
Lokalforeningene bes om å
dekke reiseutgifter m.m. for
sine representanter.
re romjulstur til Kiel. Turen går fra Oslo 28. desember med tilbakekomst 30. desember. Bindene påmelding til kontoret. Pris
offentliggjøres senere.
Arendal Maskinistforening
● I november arrangeres møtet i Arendal i Fagforeningens Hus
den 16.november kl.19:00.
● Julemøte holdes i Foreningens lokaler den 14. desember kl.18:00
Påmelding senest 1.desember. Inngang kr 100,-.
Påmelding:
[email protected] innen 25.
oktober (oppgi navn og
lokalforening).
Hilsen sekretæren
Maritim Logg 8/2010 ■ 29
Norsk Sjømannsforbund
Besøksdresse:
Rosenkrantz’ gate 15-17
Postadresse:
Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Telefon:
Sentralbord 22 82 58 00
Telefaks: 22 33 66 18
Bankgiro: 9001.06.16300
E-post:
[email protected]
Web:
www.sjomannsforbundet.no
Forbundsleder: Jacqueline Smith
Norsk Sjømannsforbunds
kontorer:
Servicekontoret i Sandefjord
Jernbanealléen 13,
3210 Sandefjord.
Telefon: 33 46 33 49.
Faks: 33 46 08 03.
Servicekontoret i Bergen
Sjømennenes Hus, Østre Muralmenning 1 B, 5012 Bergen.
Kontortid: 1000–1500.
Telefon: 55 90 73 80.
Faks: 55 90 73 81.
Servicekontoret på Søre
Sunnmøre
Mjølstadneset,
6092 Eggesbønes
Telefon: 70 08 24 00
Kontortid: tirsdager
kl 1000-1500
Servicekontoret i Ålesund
Tollbugata 8, 6002 Ålesund.
Telefon: 70 10 16 30
Faks: 70 10 16 31
Servicekontoret i Tromsø
Søndre Tollbodgate 3 A, Postboks
144, 9252 Tromsø.
Telefon: 77 61 37 50.
Faks: 77 61 37 55.
Servicekontoret i Miami:
Norwegian Seafarers’ Union,
1001 North America Way,
Room 101, Miami, Florida 33132,
USA.
Telefon: +1 305 371 3120.
Faks: +1 305 371 2211.
E-post: [email protected]
30 ■ Maritim Logg 8/2010
TIDLIGST OM ET ÅR: Skøyta som Sjømannsforbundet har bevilget penger til vil senest bli satt i drift til sommersesongen
2012, men forhåpentligvis allerede om ett års tid. (Foto: Redningsselskapet)
Finansierer
ny redningsskøyte
Landsmøtet i Norsk Sjømannsforbund vedtok å bevilge 8,5
millioner kroner til en ny redningsskøyte. – Vi er opptatt
av sikkerhet til sjøs, og dette
er et symbol på det, sier forbundsleder Jacqueline Smith.
■ TEKST:
Roy Ervin Solstad
og Isabell Thorsen
■ FOTO: Roy Ervin Solstad
Hun forteller at det er bunnsolid økonomi og god finansforvaltning som muliggjør
en såpass spenstig gave, men
at når forslaget først hadde
sunket, var det full enighet
i landsstyret som innstilte
overfor landsmøtet å garantere for beløpet.
– Dette er ikke bare en gave
til Redningsselskapet, men
det gir oss noe vi kan være
stolte av, smiler Jacqueline
Smith.
Perfekt gave
En svært rørt fisker og
landsstyremedlem
Erlend
Hanssen gikk på talerstolen
for å begrunne forslaget om
bevilgning.
– Dette gjør meg stolt. Det
er stort å være med på å gi en
slik gave. Det finnes unger
som skriker seg til en Eliasbåt, mens vi får oss en ekte
redningsskøyte,
forteller
Hanssen til Maritim Logg.
Som fisker har han hatt
god nytte av redningsskøy-
FAKTA
Redningsselskapet
Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning
(Redningsselskapet) er en landsdekkende,
humanitær forening.
● Redningsselskapet har som sine fremste
formål å redde liv og berge verdier på sjøen,
samt å opprettholde og utføre søks-, redningsog hjelpetjeneste langs den norske kyst og i
tilstøtende havområder hvor det måtte oppstå behov for Redningsselskapets tjenester,
og å verne kystmiljøet.
● Redningsselskapet skal også drive opplysningsarbeid og forebyggende virksomhet for
å bedre sikkerheten for sjøfarende.
● Dette arbeidet gjennomføres med 40 redningsskøyter stasjonert rundt hele kysten,
samt på Femunden og Mjøsa, og med ansatte i 11 distrikter som gir opplæring i sjøvett.
● Siden stiftelsen i 1891 er mer enn 6 300
mennesker blitt reddet, rundt 538 000 personer assistert og ca 3 400 fartøy berget fra
totalforlis.
●
TAKKET FOR GAVEN: Øyvind Stene, generalsekretær i Redningsselskapet visste ingenting på forhånd
om bevilgningen fra Norsk Sjømannsforbund, men
var allerede dagen etter på plass på landsmøtet for å
takke forbundsleder Jacqueline Smith for gaven.
Operasjonstall 2009
● Oppdrag
totalt: 7 012
reddet: 11
● Fartøy berget: 88
● Antall søk: 171
● Antall fartøy assistert: 6 201
● Skyss av los: 1 759
● Antall slep: 2 330
● Antall dykkeoppdrag: 1 303
● Personer
EKTE ELIAS-BÅT: Landsmøtet ga forslaget om å bevilge 8,5 millioner kroner
stående ovasjoner. - Det finnes unger som skriker seg til en Elias-båt, mens vi får
oss en ekte redningsskøyte, sier fisker Erlend Hanssen (helt til høyre).
tene, og som forbundslederen ser også han dette som
den perfekte gave.
– Bare tenk på den publisiteten dette vil gi oss, sier
Hanssen med gledestårer i
øynene.
Tar sikkerhet på alvor
Ved å garantere for en ny
redningsskøyte, kan forbundet være med å bestemme
navnet på båten, men så
langt har man ikke kommet
i Sjømannsforbundet ennå.
– Det har vi god tid til å
tenke på, sier Jacqueline
Smith.
Det er en redningsskøyte
av SIMRAD-typen som forbundet har vedtatt å bevilge
penger til.
Per dags dato har Redningsselskapet 41 skøyter,
25 av dem er fast bemannet,
og resten blir driftet av frivillige. Hvert år skifter Redningsselskapet ut to av sine
båter, og de er avhengige av
slike gaver som de nå får av
Mange av fartøyene som hvert år blir berget
har miljøfarlig bunkers eller last om bord, og
dette skjer ofte på noen av våre mest sårbare
kyststrekninger. Redningsselskapets rolle i
sjøredningsberedskapen langs norskekysten og
i havområdene utenfor, blir stadig viktigere.
Sjømannsforbundet.
– Gjennom dette bekrefter
NSF nok en gang at de tar
sikkerhet på kysten på alvor,
sier Øyvind Stene generalsekretær i Redningsselskapet.
Tidligst om ett år
Enn så lenge er det usikkert
når skøyta settes i drift.
– Det er mye som må diskuteres, og Redningsselskapet skal nå gå inn i en dialog
med Norsk Sjømannsforbund, men slik jeg ser det,
blir det tidligst om et års tid,
men helt sikkert til sommersesongen 2012, sier Stene.
Båten kommer til å være i
den minste av de tre fartøysklassene til Redningsselskapet.
– Den kommer til å bli
bemannet av frivillige med
lang erfaring fra sjøredningstjenesten, avslutter Stene, og
sier at båten normalt har en
bemanning på tre personer.
Maritim Logg 8/2010 ■ 31
Norsk Sjømannsforbund
Aktivitetsplan NSF
Diverse fastsatte møter, konferanser og kurs for Norsk Sjømannsforbund,
med forbehold om enkelte endringer.
Oktober
18-20: [Sør-Øst] Kurs i trygderettigheter og sjømannslov på Park Hotel
i Sandefjord.
November
02-05: Forbundsskolen, trinn 2 – Hurdalsjøen Hotell – Påmeldingsrist 5. oktober.
17-19: [Sør-Øst] Tale- og kommunikasjonskurs på Park Hotel i Sandefjord.
Påmeldingsfrist 15. oktober.
30-1.12 [Sør-Øst] Kurs i skipsrett og sjømannslov på Park Hotel i Sandefjord.
Påmeldingsfrist 29. oktober.
Forbundsskolen 2010/2011
Trinn 2: 2-5. november 2010, Hurdalsjøen Hotell.
Påmeldingsfrist: 5. oktober.
Trinn 1: 8-11. februar 2011, Randsvangen Hotell.
Påmeldingsfrist 11. januar 2011.
Ledelsen ble
For første gang i Norsk Sjømannsforbunds historie kom det ikke et eneste
benkeforslag fra salen da ny ledelse,
forbunds- og landsstyret skulle velges.
Valgkomiteen fikk hundre prosent
støtte for sitt forslag.
■ TEKST:
Roy Ervin Solstad
Allerede før landsmøtet hadde leder
Jacqueline Smith, nestleder Johnny
Hansen og forbundssekretær Anita
Furuvik gitt valgkomitéen beskjed
om at de ønsket å fortsette, og verken valgkomiteen eller landsmøtet så
noen grunn til nekte dem det. De ble
alle valgt ved akklamasjon.
Foryngelse
Trinn 1: 13-16. september 2011, Randsvangen Hotell.
Påmeldingsfrist: 16. august 2011.
Den historien skulle gjenta seg også
Påmelding med navn, adresse og fartsområde (innenriks, utenriks eller fiske) sendes til:
Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, N-0125 OSLO
Administrasjonssekretær Torill Evensen ved Sjømannsforbundets hovedkontor (telefon
22 82 58 00) kan gi nærmere opplysninger om Forbundsskolen.
Utleie av hytte og leilighet
Norsk Sjømannsforbund har tilbud til medlemmene om leie av to leiligheter på Lemonsjøen i Vågå kommune, to leiligheter i Oslo og to leiligheter i Spania. Informasjon om
leilighetene og regler vedrørende dette, finnes på www.sjomannsforbundet.no.
Juridisk telefonservice
Hver fredag mellom 09.00 og 10.30 kan medlemmer i Norsk Sjømannsforbund kostnadsfritt be om juridisk bistand i saker av privat karakter. Du kan ringe advokatene på
tlf. 69 36 73 00. For mer informasjon, se www.sjomannsforbundet.no.
Juridisk assistanse
Norsk Sjømannsforbunds sin formålsparagraf sier at forbundet har som mål å yte medlemmer veiledning og rettshjelp i saker som er en følge av deres tjenesteforhold. Reglene for juridisk assistanse finner du på forbundets nettsider, www.sjomannsforbundet.no.
KONTROLLØRENE: Kun Gunhild Lie ble
gjenvalgt i kontrollkomitéen. Kaare Mathisen
(til venstre) ble valgt som ny leder, og inn som
medlem i komitéen kom også Jarl Steinar Odinsen. (Foto: Roy Ervin Solstad)
Kontrollkomiteen
Kaare Mathisen, leder, utenriks
ferje, Region Sør-Øst
Gunnhild Lie, innenriks ferje/
hurtigbåt, Region Vest
Jarl Steinar Odinsen, Kranskip,
Region Sør-Øst
Vara til kontrollkomiteen
Geir Martin Sørby, utenriks ferje,
Region Sør-Øst
Marianne Halseth McFarland,
innenriks ferje, Region Vest
Steven Andresen, Forskning,
Region Nord
32 ■ Maritim Logg 8/2010
gjenvalgt
DE VALGTE: Første rekke fra venstre: Roy Arne Rimestad, Terje Hals, Dag Gjerdrum, Sissel Kinn Berg, Hanne Aasvik, Monica Toft, Odd Magne Dalsvåg, Jacqueline Smith
(leder), Kjell Terje Vadseth, Anton Abrahamsen, Anita Furuvik (forbundssekretær), Alf Arne Hansen, Jan Nilsen, Gunhild Lie (kontrollkomiteen) og Jarl Steinar Odinsen
(kontrollkomiteen). Andre rad fra venstre: Johnny Hansen (nestleder), Jan Lundgren, Arnstein Aamås, Erlend Hansen, Jan Kilen, Harry Danielsen, Øyvor Sødlund (delvis
skjult), Kaare Mathisen (leder i valgkomiteen) og Arne Ringstad. Bakerst fra venstre: Ann Jorunn Olsen, Roy Arne Nilsen og Jahn Cato Bakken. (Foto: Roy Ervin Solstad)
når forbundsstyret, landsstyret og den nye kontrollkomitéen skulle velges. Valgkomiteens innstilling ble fulgt til
punkt og prikke. Dermed ble
den største spenningen utløst
allerede da leder for valgkomiteen, Kaare Mathisen la
fram sin innstilling. Flere
enten måtte eller ville ut av
sine tillitsverv, mens andre
lå mer eller mindre frivillig i
løypa for å bli skiftet ut med
yngre kandidater.
Dermed gikk det som
Kaare Mathisen hintet sterkt
om i forkant av landsmøtet. Det ble både foryngelse
og utskiftninger både i forbunds- og landsstyret, samt
kontrollkomiteen.
Valgt politisk ledelse
Jacqueline Smith, leder
Johnny Hansen, nestleder
Anita Furuvik, forbundssekretær
Forbundsstyret
Jahn Cato Bakken, utenriks
ferje, Region Sør-Øst
Anton Abrahamsen,
Hurtigruten, Region Vest
Kjell Terje Vadseth,
utenriks offshore,
Region Midt-Norge
Ann Jorunn Olsen, fiskeri,
Region Nord
Roy Arne Nilsen,
innenriks ferje, Region
Midt-Norge
Vara til forbundsstyret
Jan Nilsen, fraktefart,
Region Vest
Øyvor Sødlund, utenriks
ferje, Region Sør-Øst
Arne Ringstad, fiskeri,
Region Midt-Norge
Vanja Iren Eliassen, utenriks offshore, Region MidtNorge
Marlen Hauge, Hurtigruta,
Region Nord
Landsstyret
Jan Lundgren, bøyelast,
Region Sør-Øst
Personlig vara: Dag Gjerdrum, kranbåt, Region
Sør-Øst
forskningen, Region Nord
Sissel Kinn Berg, HurtigruPersonlig vara: Jørn Halten, Region Nord
sen, innenriks ferje, Region
Personlig: vara: Hanne AasMidt-Norge
vik, innenriks ferje, Region
Roy Arne Rimestad, innenNord
riks ferje, Region Vest
Terje Hals, innenriks ferje,
Personlig vara: Jon Kilen,
Region Midt-Norge
taubåt, Region Sør-Øst
Personlig vara: Laila HanOdd Magne Dalsvåg, utendrevet, Utenriks ferje, Regiriks offshore, Region Vest
on Sør-Øst
Personlig vara: Harald
Erlend Hanssen, fiskeri,
Aamaas, Hurtigruten, RegiRegion Nord
on Midt-Norge
Personlig vara: Monica
Toft, innenriks hurtigbåt,
Region Vest
Harry Danielsen, utenriks ferje,
Region SørØst
Personlig
vara: Jan
Olav Vadseth,
Utenriks offshore, Region FIRE NYE ÅR: Leder Jacqueline Smith (til venstre), nestleder Johnny Hansen og forbundssekretær Anita Furuvik
Midt-Norge
Magne Samu- ble gjenvalgt ved akklamasjon på landsmøtet i Oslo 24.
september. (Foto: Mats Johannesen)
elsen, Hav-
Maritim Logg 8/2010 ■ 33
Norsk Sjømannsforbund
Fire dager på «Norwegian Epic»
Norwegian Cruise Lines nyeste
skip, «Norwegian Epic» ble levert
17. juni. I august ble Norsk Sjømannsforbund med på tur.
Etter at skipet ble levert fra
verftet i Frankrike i juni, har
skipet gått syvdagerscruise fra
Miami, som det også skal gjøre
i vinterhalvåret.
God tid
Dyring og Espeli sier at et slikt
lengre opphold gjør at man får
god tid med mannskapet.
– Det er noe man sjelden får
når man besøker skip som ligger i havn, påpeker de.
Totalt jobber 1700 sjøfolk
fra ca. 60 nasjoner om bord i
«Norwegian Epic», og skipet
tar hele 4100 passasjerer.
«Earl» ødela planen
Til sommeren skal «Norwegian
Traff kursdeltagere
Epic» seile i Europa, men allere- – Vi var så heldige å treffe Selvin Knox som har seilt med NCL
de nå i august var Lena Dyring
siden 1969. Nå er han Senior
og Nina Espeli Allen med skipet
Stateroom Steward og planlegi fire dager.
ger å gi seg om ikke så alt for
– Originalplanen var at vi skulle
lenge for å dra hjem til Jamaica.
«mønstre av» i Sint Maarten på
De Nederlandske Antiller, men Vi traff også fem som har deltatt på NSF sine seminarer på
ruten ble omlagt på grunn av
Bali og i India, avslutter Nina
orkanen Earl. Dermed endte vi
opp i Cozumel i Mexico og Roa- Espeli Allen og Lena Dyring.
tan i Honduras, forteller de to.
VETERAN: Selvin Knox, Sr. Stateroom Stward som har jobbet for NCL
siden 1969. Her står han sammen med Nina Espeli Allen fra Norsk Sjømannsforbund.
AVISER HJEMMEFRA: Filippinske sjøfolk er glade for å få gratis aviser
hjemmefra når Norsk Sjømannsforbund kommer på besøk om bord på
«Norwegian Epic».
TIDLIGERE KURSDELTAGERE: Ayu Amabawati (fra venstre), Mahesh
Krishnankutty og Asmini Made. Alle tre har deltat på Sjømannsforbundets
seminar. Ayu og Asmini i Bali og Mahesh i India.
FORBUNDET PÅ SKIPSBESØK: Lena Dyring og Nina Espeli Allen foran «Norwegian
Epic» i Cozumel i Mexico.
34 ■ Maritim Logg 8/2010
Skryter av forbundsskolen
Thomas Kippe (34) og Bent Eliassen (40) er relativt nyvalgte
som tillitsvalgte på jobben. I
september deltok de på forbundsskolens første trinn. –
Dette gir oss god motivasjon
til videre tillitsvalgtarbeid,
sier de to sjømennene.
■ TEKST OG FOTO:
Roy Ervin Solstad
Thomas Kippe er kokk på
«Havila Mercury» og ble
tillitsvalgt for under ett år
siden. Det ble en liten ahaopplevelse.
– Jeg oppdaget at jeg ikke
hadde noen kunnskaper
om organisasjonsarbeid, og
det måtte jeg bare skaffe
meg, sier nordtrønderen fra
Inderøy.
På internett fant han
informasjon om forbundsskolen, og meldte seg på.
– Jeg hadde ingen forventninger til kurset da jeg
kom, men det har gitt meg
veldig mye. Aller viktigst er
kanskje nettverksbyggingen,
påpeker han.
Sikrere nå
På kurset som ble ledet av Jarl
Steinar Odinsen, Sissel Kinn
Berg og Øyvor Sødlund ble
det blant annet gjennomført
et «minilandsmøte» der deltagerne på forbundsskolen
fikk prøve seg på talerstolen
og som møteledere.
– Det var både morsomt og
lærerikt, sier Kippe som tror
han blir en bedre tillitsvalgt
av å ta forbundsskolen.
– Før var jeg en usikker
tillitsvalgt. Forbundsskolen
gjør at jeg føler meg sikrere
i rollen, sier han.
FORTSETTER GJERNE: Thomas Kippe (t.v) og Bent Eliassen har nettopp unnagjort Forbundsskolens trinn 1, men er enige
om å søke trinn 2 også.
Fornøyd
Trinn 2
Overstyrmannen Bent Eliassen fra Gravdal i Lofoten
kom til forbundsskolen full
av forventninger. De ble
ikke innfridd.
– Jeg trodde nok at forbundsskolen skulle handle
mer om lover og rettigheter,
men det lærer vi visst på
Trinn 2, smiler Bent Eliassen som uansett er veldig
godt fornøyd med Trinn 1.
– Jeg vil absolutt anbefale
andre til å ta forbundsskolen, understreker han.
Eliassen jobber i Sikkerhetsopplæringen for fiskere.
Der er samtlige fra maskinist til skipper organisert i
Sjømannsforbundet.
– Det var den forrige tillitsmannen som oppfordret
meg til å ta Forbundsskolen,
forteller han.
Både han og Thomas Kippe
blir nok å se på kurs i forbundsregi i framtiden.
– Vi kommer til å søke på
Trinn 2 også, avslutter Thomas Kippe og Bent Eliassen.
KUNNGJØRING
Hjelpefond for fiskere
Fiskerimedlemmer som enten er langtidssykmeldte, i økonomiske vanskeligheter, skadet eller
pensjonister, kan søke om midler fra Hjelpefond
for fiskere.
Søknadsskjema fås tilsendt ved henvendelse til
Norsk Sjømannsforbunds servicekontor i Tromsø på telefon 77 61 37 50.
Søknadsfrist er 1. desember 2010.
Ligningsattest for 2009 skal legges ved søknaden.
Maritim Logg 8/2010 ■ 35
Norsk Sjømannsforbund
Dekker også
veteranopphold
I forrige nummer av Maritim Logg
skrev vi at Sjømannsforbundet var
det eneste forbundet som dekket
veteranopphold for sine medlemmer.
Det gjør også Fagforbundet. De dekker en ukes opphold på Sørmarka for
sine medlemmer med ektefeller.
Dødsfall
LAILA ANITA EPSESETH, Florø.
Født 13. september 1939.
Død 2. september 2010.
Medlem siden 1. januar 1984.
Ble skolert på Randsvangen
Den 7-10. september ble Forbundsskolen, trinn 1 arrangert på Randsvangen
ved Jevnaker. Totalt 12 elever og tre veiledere deltok. På bildet sees fra venstre:
Nytilsatt inspektør i NSF, Astrid Smidt, Jonas André Nåvik, Liv Grønli, John
André Pettersen, Øyvor Sødlund (veileder), Ronny André Øksnes, Thomas
Kippe, Bent Eliassen, Cicilia Palmira Guedes (sittende), Jørn Henning Lorentzen, Jostein Samuelsen, Peter Karlsson, Ann-Cathrin Hansen, Sissel Kinn Berg
(veileder) og Jarl Steinar Odinsen (veileder).
ODDVAR DIMMEN, Arnatveit.
Født 24. januar 1928.
Død 18. september 2010.
Medlem siden 1. januar 1949.
KJELL HENRY BJØRKAVÅG, Ålesund.
Født 12. mai 1949.
Død 8. september 2010.
Medlem siden 1. februar 2010.
Verv en kollega!
Har du fått en ny kollega i det siste? Eller vet du om en kollega som
ikke har organisert seg?
Du er den beste til å fortelle ham eller henne om hvor viktig det er
å ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og alle fordeler og muligheter
medlemmer i Norsk Sjømannsforbund har!
Også for deg som allerede er medlem, er medlemsverving viktig.
Jo flere medlemmer, jo større gjennomslagskraft får forbundet og de
lokale tillitsvalgte.
Verv en kollega! Det tjener også du på!
10
TUSEN
KRONER
Hovedpremien er et reisegavekort på 10 000,Les mer om vervepremier på:
www.sjomannsforbundet.no
10 000
Foto: Roy Ervin Solstad
Maritim Logg retter
Skipsbesøk
I landsmøtebilaget som fulgte med Maritim Logg rett
før landsmøtet var det et intervju med Emil Mathisen.
Han ønsker å rette opp noen misforståelser i artikkelen.
2010
Landsmøte i Sjømannsforbundet
Delegat
for siste ggang
Side 4
en
Kaare leder valgkomit2éen
side
| Kabotasje og andre vanskelige
side 7
eslagside
ord | Solstads landsmøtside
8
06-09-10 10:11:55
– Det var ikke uenighet med ledelsen i
rederiet som gjorde
at jeg ikke ble gjenvalgt som tillitsvalgt
før landsmøtet i 1990,
men uenighet blant de
tillitsvalgte om hvem
som skulle få videreført sin konkurranseansiennitet. Derfor ble
jeg ikke gjenvalgt, forteller Mathisen som
jobber i ruteselskapet
Helgelandske.
Han er også lei seg
for at det er gitt inntrykk av at det ikke er
tillitsvalgte i rederiet
som kan overta når
han gir seg.
– Da snakket jeg om
jobben i ungdomslaget
Heimhug. I rederiet
samarbeider jeg godt
med de andre tillitsvalgte og er overhodet ikke bekymret for
framtiden i tillitsvalgtapparatet. Der har vi
mange gode kandidater, understreker Mathisen.
Maritim
Logg
beklager.
Nina Espeli Allen og Lena
Dyring
(28-31. august)
«Norwegian Epic»
Kurt Inge Angell
(20-26. juni)
«Brilliance of the Seas», «Voyager of
the Seas», «Navigator of the Seas»
og «Minerva»
taurus Leader», «Sagitarius Leader»,
«Trinidad», «Hoegh Trapeze», «Hoegh
Copenhagen», «Nobleza», «Star Kirkenes», «Hoegh Bangkok», «Hoegh
Shanghai», «Emu Arrow», «Morning
Celine», «Dyvi Puebla», «Siskin
Arrow», «Skaugran», «Morning Celine», «Plover Arrow», «Stolt Achievement», «Bow Fortune», «Takara» og
«Tamerlane»
Lena Dyring
Bjørn Erik Kristoffersen
(28-29. juli)
«Crystal Symphony» og «Seabourn
Sojourn»
(3. september)
«Tideprinsen»
Svenn Tore Falch
(22-27. august)
«Kabelferga», «Nordfjord», «Eid»,
«Aurland», «Kommandøren», «Førdefjord», «Vågsøy», «Halfdan Grieg»,
«Laustad», «Folkestad», «Kvam»,
«Tidefjord», «Bjørnsund», «Ørsta»,
«Eira», «Volda», «Tide Ekspress»,
«Emmy Dyvi», «Hardøy», «Dryn», «Os»,
«Fannefjord», «Sekken», «Romsdalsfjord», «Tresfjord», «Julsund», «Ivar
Aasen», «Midøy», «Nordmøre», «Glutra», «Tustna», «Driva», «Stordal»,
«Goma», «Bergensfjord», «Stavangerfjord», «Bjørnefjord», «Ullensvang» og «Tingvoll»
Oddvar Støylen og Mads Tjøtta
(28. juli – 3. august)
«Balder», «Nordfjell», «Elektron 2»,
«Leca Nord», «Hako», «Skagerak
Nexan», «Elektron» og «Stone»
Terje Grimsrud
(juli-august)
«Tamesis», «Salzgitter», «Bow Sea»,
«Star America», «Alioth Leader»,
«Hoegh Dehli», «Grebe Arrow», «Dyvi
Pamplona», «Kite Arrow», «Aphrodite Leader», «Tern Arrow», «Trinidad», «Brussel», «Tirranna», «Hoegh
St. Petersburg», «Skaubryn», «Jo
Selje», «Stolt Confidence», «Cen-
✂
Bli medlem av Norsk Sjømannsforbund!
❑ Ja, jeg ønsker medlemsskap i Norsk Sjømannsforbund.
Fylles ut av nytt medlem
Fornavn:........................................................................................................ Personnr. (11 siffer): .....................................................................................................
Etternavn: .................................................................................................... Fartøyets navn:..............................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................... Rederiets navn: .............................................................................................................
Postnr. .............................................................................. Sted: .................................................................................................... Kryss av hvis du er lærling
❑
E-post: ............................................................................... Tidligere fagorganisert – hvor og når: ....................................................
Telefon: ......................................................................................................... Din underskrift: ...........................................................................................................
Alternativt kan du melde deg inn via vår internettside på www.sjomannsforbundet.no
eller skrive en e-post til oss på adressen: [email protected]
Maritim Logg 7/2010 ■ 37
Norsk Sjømannsforbund
Brannsikkerhet i hjemmet
Sjekkliste for egenkontroll
Undersøk om det er svimerker
eller varmegang i sikringsskapet
2
Stram til skrusikringene
i sikringsskapet
3
Test røykvarsleren med røyk,
eller ved å bruke testknappen
Vennligst ikke fjern fra hjem / Please do not remove from home
1
LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet
ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavor.no/stoppbrannen for flere gode råd
om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg.
210x148 LOfavør.indd 1
04.08.10 12.40
✂
Norsk Sjømannsforbund
Svarsending 0688
0090 OSLO
38 ■ Maritim Logg 7/2010
Sjømennenes pensjonistforening, Oslo
Møteplan, høsten 2010
4. november
Møtene foregår klokka 13.00 i kantina i 7. etasje på
Martimt Hus i Rosenkrantzgate 15-17 i Oslo. Dersom
det ønskes ytterligere informasjon kontakt leder Odd
Skjønhaug på tlf. 67 90 45 23 eller sektretær Ralf
Stahlke på tlf. 22 16 66 78.
Sjøfolkenes Seniorklubb i Bergen
Møteplan andre halvår 2010
27. oktober
24. november
■
Møtene avholdes i Norsk Sjømannsforbunds lokaler
i Østre Muralmening 1B, Bergen kl. 12.30
■ Vi har plass til flere medlemmer. Møt opp eller ta
kontakt med foreningens sekretær Samuel Monslaup på telefon: 958 29 998.
Skal du gå av med pensjon?
Du kan opprettholde medlemskapet i Norsk Sjømannsforbund også etter at du er gått av med
pensjon. I medlemskapet ligger:
● Kollektiv Hjemforsikring innboforsikring)
● Gruppelivsforsikringen
● Lofavør kort med rabattordninger på blant annet
advokatbistand, reiser, bøker med mer.
● Medlemsbladet Maritim Logg.
● Du har også tilgang til å leie våre flotte hytter i
Jotunheimen og våre ferieleiligheter i Oslo og
Spania.
Alt dette betaler du kun 120,- per måned for! Vi
sender deg faktura automatisk hvert kvartal, eller
du kan opprette en avtalegiro på kontingenten.
Nå blir det liv, rai-rai
■ JEG HAR VÆRT på noen trønderfester i mitt liv. En påske haiket
jeg hele veien fra Sandefjord til Trondheim og tilbake. Det i mellom
bør jeg strengt tatt ikke si for mye om. Jeg tror nemlig moder’n leser
Maritim Logg.
Men det ble ikke bare lettmelk til kveldsmaten for å si det på den
måten.
I høst skulle Rosenborg spille cupfinale i fotball. Trodde de fleste.
Ikke minst hoteller og restauranter i Oslo hadde sett fram til å tjene
en ekstra slant på at bartefolket skulle ta en motsatt pilgrimsferd
fra Nidarosdomen og sørover til hovedstaden. Det meste tydet på at
Tigerstaden ville lukte bartevoks og karsk den andre helga i november.
Hadde det ikke vært for et av de dårligste lagene med profflisens
i den norske fotball-ligaen, Follo, så hadde kronene rullet inn på
serveringssteder og hoteller mellom Oslo S og Slottet. Det, for anledningen, rosakledde laget slo nemlig ut Rosenborg, og det er rimelig
å anta at Follo-supporterne ikke fyller opp hoteller og restauranter
i Oslo på samme måte som trønderne. Follo-folket tar bussen eller
toget hjem.
Etter landsmøtet til Sjømannsforbundet, ble jeg derimot litt i tvil
på om samtlige hoteller var mentalt forberedt på det trønderinnrykket. På Oslo Plaza virket de i hvert fall noe rådville og lett paniske
i blikket da det dukket opp en gitar, noen trøndere, og langt flere
skaptrøndere i baren rett ved hotellresepsjonen.
De ansatte tok det etter hvert med et smil nesten helt til frokost
neste dag. Da var imidertid smilene deres brukt opp for en stund.
Andre gjester på hotellet så derimot ut til å være litt i villrede på
hva som egentlig var i ferd med å utspille seg midt blant dem på et
sofistikert Oslo-hotell. Rolex-klokker, Lois Vutton-vesker, italienske
silkedresser og lekre kjolekreasjoner fra Milano og Paris er ikke standard-utrustning på trønderske fester på lokalet. Det ville være en
overdrivelse å påstå at samtlige av dem hadde de fleste av sangtekstene på reportoaret, men noen forsiktige smil bredte seg rundt i
baren, også blant dem som ikke er registrert som sjøfolk.
For sjøfolk uten trøndertendenser, er det derimot bare å stålsette
seg til 2014, samt å legge inn litt intensive rai-rai-øvelser slik at man
ikke gjør seg helt bort på landsmøtefesten om fire år.
For siden det neste landsmøte i Norsk Sjømannforbund skal legges til Region Midt-Norge, med Trondheim som et høyst aktuelt alternativ, faller det helt naturlig å sitere presidenten på Island. Han fikk
spørsmål om hva som ville skje med flytrafikken i Europa hvis den
store vulkanen Hekla fikk utbrudd, med tanke på de problemene
Eyafjallajøkulen skapte i vår. Svaret hans var kort og drepende konsist.
– Da kan dere anse dette som et lite vorspiel.
Ta kontakt med et av våre kontorer, slik at du blir
registrert som pensjonist – medlem:
Hovedkontoret: 22 82 58 18/ 22 82 58 09
Region Vest: 55 90 73 80
Region Midt Norge: 70 10 16 30
Region Nord: 77 61 37 50
Region Sør-Øst: 33 46 33 49
ss
Solstad
lagside
Maritim Logg 8/2010
7/2010 ■ 39
Norsk Sjøoffisersforbund
Hovedkontor Oslo
Maritimt Hus, Rosenkrantz´gt 15
Postadresse
Postboks 2000, Vika, N-0125 OSLO
Telefon
22 00 55 00
Faks
22 00 55 01
Bank
6027 05 11662
E-post:
[email protected]
Internett: www.sjooff.no
Avdelingskontor Ålesund
Tollbugt. 8, N-6002 Ålesund
Telefon
70 10 13 80
Faks
70 10 13 89
E-post:
[email protected]
Asbjørn Furnes, avdelingsleder
Telefon privat: 70 18 09 34
Trond A, Dyb, rådgiver
mobil: 91 75 21 42
Distriktskontor Bergen
Nordnesgt 35, N-5005 BERGEN
Telefon
55 90 24 66
Faks
55 90 24 67
E-post:
[email protected]
Leif Ivar Bakke, rådgiver
Mobil: 41 47 65 99
Kontaktpersoner Oslo-kontoret
Hans Sande, direktør
Mobil: 91 61 69 94
Ove R. Nielsen, ass. direktør
Mobil: 91 84 45 41
Tore Gjestrum, spesialrådgiver
Mobil: 95 13 84 35
Bernhard Lie-Nielsen, seniorrådgiver
Mobil: 95 92 37 57
Rune Larsen Røine, seniorrådgiver
Mobil: 95 13 84 32
Rune Mortensen, avdelingsleder
Mobil: 97 46 29 91
Omar Jørgensen, journalist
Mobil: 91 84 87 16
Hilde A. Brubakk, rådgiver informasjon
Mobil: 97 14 93 09
Styret
Harald Åge Weines, Harstad,
styreformann
Claus Horntvedt, Sandefjord,
nestformann
Edgar Andersen, Kvinesdal
Terje Bergesen, Sandnessjøen
Terje Kallevåg, Bømlo
Roy Kjellevold, Valevåg
Gøran Rishaug, Sortland
Johnny Skjevling, Kristiansund
Olav Støbakk, Godøya
Øystein Torp, Larvik
Erling Torpe, Øystese
Kjersti S. Wengshoel, Forsand
Alf Zachariassen, Hammerfest
Tommy Øvstegård, Fiksdal
40 ■ Maritim Logg 8/2010
«Norsk Sjøoffisersforbund
for at nettolønn skal følge
Harald Åge Weines (52) har
gått gradene på «gammelmåten». Nå ser han fram til spennende år som ny styreformann
i Norsk Sjøoffisersforbund.
■ TEKST OG FOTO:
Omar Jørgensen
Weines satte sjøbein som
dekksgutt for første gang i
1975. Han har aldri angret
på valg av karriere.
– Jeg kommer fra en familie
av sjøfolk. Både far og bror
valgte samme yrke og jeg trives veldig godt om bord, sier
Weines til Maritim Logg.
Han har seilt som kaptein
i ferge- og lokalfart de siste
15 årene, men har også bakgrunn fra Nordsjøfart.
Weines har siden 1993
deltatt aktivt i tillitsmannsarbeid, blant annet som
hovedtillitsvalgt både i Hurtigruten lokalt og daværende
TFDS. Han har også sittet
10 år i bedriftsforsamlingen
i TFDS og ble valgt inn i
Norsk Sjøoffisersforbunds
styre i 2008.
– Oppgavene som tillitsvalgt er interessante. På
mange måter føler jeg meg
beæret over at medlemmer
og kolleger har tillit til meg,
sier Weines.
Verv forplikter
Han mener fagforeningsarbeid har forandret seg mye
opp gjennom årene.
– I dag settes det strengere
krav til saklighet og korrekt
opptreden fra begge parter.
Vervet forplikter kanskje
mer enn tidligere, sier Weines, som har forståelse for
at de yngre ikke alltid engasjerer seg så sterkt i tillitsmannskorpset.
– Det kommer mye an på
hvor på tidslinja hver enkelt
befinner seg. For småbarnsfamilier er det for eksempel
neppe noe som verdsettes
høyere enn fritid. Dessverre
har vi ennå ikke kommet
fram til ordninger som kompenserer fullt ut for tap av
fritid for de tillitsvsalgte.
– Hva blir de største utfordringene for forbundet i de
nærmeste årene?
– De er selvfølgelig mange
og tunge. Umiddelbart vil
jeg trekke fram tre konkrete
problemstillinger.
Første
sak er kampen mot sosial
dumping. Enkeltrederiers
kontinuerlige jakt på å kutte
mannskapskostnader virker
nærmest uendelig. Jeg er
redd mangelen på kvalifiserte sjøfolk øker trusselen om
billig arbeidskraft ytterligere. Her vil kabotasjeregler
tvinge seg fram. Vi setter
vår lit til at myndighetene
sørger for allmenngjøring
av tariffavtaler. Den ferske
Fafo-rapporten åpner for at
Norge kan iverksette slike
tiltak.
Nedbemanningen vi ser i
kjølvannet av anbudsordningen er en annen viktig
problemstilling. Jeg mener
Sjøfartsdirektoratet
ved
flere tilfeller gambler med
sikkerheten når de fastsetter ny sikkerhetsbemanning.
Når det er sagt er det riktig
å påpeke at våre egne skipsførere og tillitsvalgte har
et selvstendig ansvar i den
sammenheng.
Samtidig må vi ikke glemme de medlemmer som seiler i tradisjonell langfart. De
har en totalt annen hverdag
enn vi her hjemme i fergeog lokalfart. Stikkord her
blir pirattrusselen og bedre
refusjonsordninger for skip
som seiler under NIS- eller
fremmed flagg. Nettolønn
er en bærebjelke for å sikre
framtidig norsk kompetanse
til sjøs. Norsk Sjøoffisersforbund kjemper som kjent
for at nettolønn skal følge
sjømannen og ikke flagget.
Landsmøte «hjemme»
Weines sier Norsk Sjøoffisersforbund hele tiden må
være åpen for samarbeid
med andre organisasjoner
som styrker sjømannsstanden. Han mener en sammenslåing av de tre sjømannsorganisasjonene må være
et mål på sikt, men at det
er flere praktiske spørsmål
som først må avklares.
– Jeg har uansett tro på den
norske sjømannens framtid.
Men vi må være sikret konkurranse på like vilkår, sier
Harald Åge Weines, som
allerede nå gleder seg til
kjemper som kjent
sjømannen og ikke flagget»
landsmøtet 2010 i hjembyen
Harstad.
– Det er et stort og ekte
engasjement for den norske sjømannen i regionen,
avslutter han.
AKTIV: Den nye styreformannen,
Harald Åge Weines, har solid ballast
fra mange års tillitsvalgtsarbeid.
Maritim Logg 8/2010 ■ 41
Norsk Sjøoffisersforbund
Lønnsforventninger
i cruise
Skipsbesøk
Temaene som ble tatt opp
under besøkene spendte
over et vidt spekter.
CBA-revisjon
n
l se
Seniorrådgiver Bernhard Lie-Nie
Seniorrådgiver Berhard LieNielsen var 17.-20. september
på skipsbesøk i Miami. Han
besøkte «Majesty of the Sea»,
«Norwegian Epic», «Liberty of
the Seas» og «Norwegian Sky».
Besøkene ble foretatt sammen
med Lena Dyring og Nina
Espelid Allen fra Sjømannsforbundet og Roger Mandal fra
Maskinistforbundet.
42 ■ Maritim Logg 8/2010
TRIO: Fra venstre Captain Arild Hansen, Staff Captain Ante Cavala og Cheif
Officer Safety John Nauckhoff.
Under noen av møtene
var det nødvendig å informere om at forbundet for
tiden var i forhandlinger
om revisjon av CBA’ene,
samt hvilke temaer som
partene diskuterte. Om
bord er det selvsagt forventinger om et lønnstillegg. Offiserene fortalte
at skipene gikk med fullt
belegg og at dette burde
medføre overskudd som
også skulle komme de
ansatte til gode.
en ordning. Videre ønsket
han at forbundene skulle ta
opp med rederiet å gjeninnføre erfaringstilleggene.
Tvistesaker
DUO: Deck Cadet Harry Yearwood og
2nd Officer Ariel Hortillas. Foto Bernhard Lie-Nielsen.
En kaptein var spesielt
opptatt av skattespørsmål.
Han mente forbundet kunne være mer aktive politisk
i forhold til generelle skattespørsmål for nordmenn som
jobber world wide på utenlandske skip og med utenlandske arbeidsgivere.
En sak som ble tatt opp av
var skipsledelsens mulighet
til å avgjøre hvem som gis
nye kontrakter og opprykk.
De følte at landorganisasjonen i mange tilfeller overprøver skipsledelsens behov.
I et møte med en staffkaptein som var relativt ny om
bord gikk mye av samtalen
ut på å forklare avtaleforholdet mellom sjømannsorganisasjonene og rederiet
RCCL for offiserer på RCIs
skip (Royal Carribian International).
Han mente at forbundene
burde fremme krav om å
få til en pensjonsparing der
rederiet og arbeidstakeren i
fellesskap gikk sammen om
Et annet medlem lurte på
hvordan de som offiserer
skulle forholde seg til en
eventuell tvist med rederiet?
Svaret er at selv om det
kun er Sjømannsforbundet
som er part i avtalen, er det
fortsatt slik at offiserene kan
henvende seg til Sjøoffisersforbundet. Ved en eventuell
tvistesak kan Sjøoffisersforbundet ta dette videre opp
med Sjømannsforbundet for
oppføling i henhold til overenskomstens
«Grievance
procedure».
Et annet spørsmål var i
hvilken grad sjømannen var
dekket av sykelønn hvis han
blir syk hjemme for eksempel dagen før han skal reise
ut igjen. Svaret på dette er at
det kun gis sykelønn for inntil 130 dager hvis sjømannen blir sykeavmønstret om
bord, dette gjelder uansett
sykdomstilfelle.
En annen styrmann lurte
på om de hadde krav på
godtgjørelse for i perioder å
gå med en mann mindre på
brua enn det som skipet er
satt opp med av bemanning.
Overenskomsten gir ingen
slik rett til kortmannshyre.
Bemanningsmøter langs kysten
Norsk Sjøoffisersforbunds bemanningsgruppe holdt 4. og
7. oktober møter med tillitsvalgte i Bodø og Ålesund hvor
man gjennomgikk prosedyrene rundt bemanningsforskriften. Det ble understreket at dersom de tillitsvalgte og
kapteinene allerede har godkjent den bemanning som fartøyet har fått har forbundet ingen mulighet til å påklage
dette.
Samtlige tillitsvalgte innenriks var invitert til møtene,
men dessverre var responsen heller laber. Det planlagte
møtet i Bergen måtte blant annet avlyses på grunn av for
få påmeldte.
– Forbundet kommer nå til å evaluere alt rundt bemanningssakene nøye. Ikke minst hvordan informasjonsflyten
skal foregå. Uansett er det viktig å opprettholde en god
dialog med både de tillitsvalgte og Sjøfartsdirektoratet,
sier assisterende direktør Ove R. Nielsen til Ukesinfo.
BODØ: Fra venstre Stig Rune Alexandersen, Johnny Hansen og Martin
Lilleholt.
Trives bra
Det er etter hvert blitt betydelig antall kroatiske offiserer om bord i cruiseskipene – særlig i maskinen.
Majoriteten av gjenværende
nordmenn er på dekksiden.
Gjennomgående uttrykker
de norske offiserene at de er
fornøyd med tjenesten om
bord.
– Men det er til syvende og
sist lønna vi lever av. Den
må bedres for at vi skal bli
værende, var omkvedet.
ÅLESUND: Sittende fra venstre Roger Svarholdt, Eldar Rasmussen, Reidar
Tangen og Geir Olsen. Bak står Leif Ivar Bakke og Asbjørn Furnes
Skipsbesøk på kontinentet
Seniorrådgiver Rune Larsen Røine var i begynnelsen av
oktober på skipsbesøk i Den Helder og Rotterdam.
– Det kommende lønnsoppgjøret utenriks har vært
heteste tema hittil, forteller Larsen Røine til Ukesinfo.
Det kommer mer stoff fra reisen i neste utgave av
Maritim Logg.
Maritim Logg 8/2010 ■ 43
Norsk Sjøoffisersforbund
FORHANLINGSUTVALG: Tariffkonferansen valgte disse tillitsvalgte til å sitte i forhandlingsutvalget utenriks: Fra venstre Børre Lindanger, Peder-Andrè Søvdsnes, Roar
Gallis og Henning Thomassen. Dessuten har styret valgt Knut-Arne Boge, Tommy Øvstegård, Kjersti Wengshoel og Per Talleraas til å sitte i forhandlingsutvalget.
Nærmer seg utenriksoppgjør
Norsk Sjøoffisersforbund har
valgt nytt forhandlingsutvalg
til utenriksforhandlingene 1.
november.
■ TEKST OG FOTO:
Omar Jørgensen
Tariffkonferansen på Hell
(Værnes) valgte i slutten av
september nytt forhandlingsutvalg utenriks. Det
nye utvalget består av Roar
Gallis (hovedtillitsvalgt i
Color Line), Børre Lindanger (HTV i Eidesvik), PederAndrè Søvdsnes (HTV i
Island Offshore) og Henning Thommassen (HTV i
Simon Møkster).
Styret har tidligere valgt
44 ■ Maritim Logg 8/2010
Knut-Arne Boge (Seatrans),
Tommy Øvstegård (Farstad),
Kjersti Wengshoel (Bourbon
Offshore) og Per Talleraas
(Kr. Gerhard Jebsen) til å
sitte i forhandlingsutvalget.
Hovedoppgjøret
NOR
finner sted i Oslo 1. og 2.
november. Tidspunkt for
hovedoppgjøret
Nordisk
NIS fastsettes senere.
Innspill fra medlemmer
Tariffkonferansen pågikk
over to dager og deltakerne
gjennomgikk alle innspill
og innsendte krav fra medlemmene i forbindelse med
tariffoppgjøret. Etter en
gjennomgang i plenum ble
forsamlingen delt i tre grupper som hver for seg foretok
en grovprioritering av kravene. Disse prioriteringslistene ble deretter presentert
i plenum på nytt. Videre
prosedyre er at det nyvalgte
forhandlingsutvalget møtes
i forkant av selve hovedoppgjøret for å foreta den endelige prioriteringen.
Konflikt?
Seniorrådgiver
Bernhard
Lie-Nielsen hadde også
en kort sekvens hvor han
orienterte om hvordan et
lønnsoppgjør gjennomføres
og regelverket for hvordan
en eventuell konflikt skal
håndteres.
– Det hersker tydeligvis en
del misforståelser omkring
regelverk og prosedyrer i
forbindelse med streik. Forbundet skal sende utfyllende
informasjon ut til medlemmer og tillitsvalgte dersom
det går mot konflikt, lover
Lie-Nielsen. Han legger til
at Norsk Sjøoffisersforbund
som en seriøs organisasjon
alltid går inn i et lønnsoppgjør med åpent sinn og med
vilje til å komme fram til en
løsning med motparten.
– Men som kjent er en
streik av og til eneste utvei,
fastslår han.
Informasjonsflyten
Deltakerne diskuterte også
hvilket innhold informasjonen rundt et lønnsoppgjør
bør ha.
– Utfordringen i denne
Møte om farledsbevis
Direktør, sjøkaptein Hans Sande og seniorrådgiver Bernhard Lie-Nielsen var i etterkant av tariffkonferansen i
møte med Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffbestemmelsen om kompensasjon for farledsbevis. Sande og
Lie-Nielsen hadde med et dokument hvor forbundets syn
på saken ble presisert. Dette skrivet er også sendt de tillitsvalgte utenriks.
– Vi har som følge av dette skrivet og tilbakemeldingene
fra møtet forstått det slik at NR vil sende ut et sirkulær til
medlemsrederiene der de vil oppfordre de rederiene som
ikke har inngått en avtale for skipsførerne om å gjennomføre reelle drøftelser i saken, sier Lie-Nielsen til Ukesinfo.
Teknisk feil i
medlemssystemet rettet opp
En feil i databasen for medlemsregisteret medførte dessverre at beløpet på enkelte medlemmers kontoutskrift ikke
var korrekt. Vi beklager og kan opplyse at feilen nå er rettet opp.
Årets siste fagkurs
Årets siste fagkurs arrangeres på Gol 15.–18. november.
Kurset dekker IMO-kravene i ISPS-koden for Ship Security Officer (SSO). Kursdeltakerne blir også assessor og
instruktør i henhold til STCW-konvensjonen.
Meld deg på til [email protected]
GRUPPEARBEID: Etter den innledende orienteringen ble deltakerne delt i
tre grupper som gjennomgikk og prioriterte samtlige forslag som medlemmene
hadde sendt forbundet i forkant av konferansen.
sammenheng er avveiningen av hvor tett forhandlingsutvalget
ønsker
å
holde kortene til brystet av
forhandlingstaktiske grunner kontra medlemmenes
informasjonsbehov, sier LieNielsen
Dagen før tariffkonferansen ble det holdt tillitsvalgtskonferanse samme sted.
Også her sto tariffrelaterte
saker i sentrum. De tillitsvalgte brukte blant annet
mye tid på diskusjoner rundt
fastlønn.
De tre sjømannsorganisasjonene møtte for øvrig
Norges Rederiforbund like
etter tariffkonferansen nettopp for å drøfte erfaringene
med fastlønn. Dette var det
tredje og siste evalueringsmøtet om temaet.
Bedrer sikkerhet
Kystverket har planer om å bruke over 58 millioner kroner
på å utbedre hovedleia for båttrafikken utenfor Meløy, der
hovedmålet er å forbedre sikkerheten for store skip.
Området som skal utbedres ligger i Olstokkvær rett
utenfor Meløya. De siste 25 årene er det registrert 9 ulykker i denne leden med 7 grunnstøtinger og to kollisjoner.
Alternativ led gjennom Meløysundet blir i dag benyttet
i dårlig vær, men her er det store begrensninger for store
skip som cruiseskip og tankskip. Kystverket har også vurdert å utbedre Meløysundet, men har kommet fram til at
det er uegnet som stamled på grunn av bredden på sundet
som på det smaleste er rundt 260 meter.
I 2008 var det registrert 2982 skip gjennom Olstokkvær.
Det tilsvarer ca 8 båter i døgnet.
Maritim Logg 8/2010 ■ 45
Norsk Sjøoffisersforbund
Medlemsfordeler:
■ Kollegastøtteordningen
Norsk Sjøoffisersforbunds kollegastøttegruppe er et tilbud til
medlemmer som har vært utsatt
for spesielle påkjenninger i tjenesten om bord. Som medlem kan
du når som helst kontakte koordinatoren. Han formidler kontakt til
gruppens medlemmer eller andre
som kan være en samtalepartner
eller støtte for deg.
Kollegastøttegruppen:
22 00 55 00
91 84 45 41 (mobil)
■ Gratis advokathjelp
Som medlem i Norsk Sjøoffisersforbund kan du få gratis
juridisk bistand også i private
saker. Forutsetningener at du
INNMELDING
kontakter advokaten, Sigmund
Z. Berg, på avtalte tidspunkter
og at henvendelsen kan besvares på telefon. Dersom henvendelsen fører til en konkret sak for
medlemmet, må videre oppfølging
og betaling avtales direkte med
advokaten.
Advokaten har satt av tid til å
hjelpe medlemmer av forbundet
hver fredag fra kl. 09.00-10.30.
I dette tidsrommet kan du ta
direkte kontakt på telefon 69 36
73 00. Mener du at du trenger
juridisk assistanse i en jobbsak,
kontakter du Norsk Sjøoffisersforbund, tlf. 22 00 55 00.
■ Forsikringer
Dette er inkludert
i medlemskapet:
Medlemmer som betaler aktiv
medlemskontingent, er dekket av
en livsforsikring på kr 150 000.
Forsikringen gjelder til du fyller
62 år, og Norsk Sjøoffisersforbund
betaler premien.
Ingen andre forsikringer følger
automatisk gjennom medlemskapet. Du må selv melde deg på for
å være på de øvrige medlemsforsikringene.
Dette kan du kjøpe:
Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund kan du få gode forsikringer til en gunstig pris.
Norsk Sjøoffisersforbund
• innboforsikring
• livsforsikring for ektefelle/
samboer
• bilforsikring
• villaforsikring
• fritidsbåtforsikring
• fritidshusforsikring
• ulykkesforsikring
• verdigjenstandsforsikring
• reiseforsikring
• barneforsikring
Du kan sjekke priser og få mer
informasjon på www.sjooff.no –
velg Forsikring.
22 00 55 00
[email protected]
Hvori opptatt
Norsk Skibsførerforbund (stiftet 1889)
Norsk Styrmandsforening (stiftet 1910)
Maritimt Hus • Rosenkratz´gt 15 • Postboks 2000 Vika • 0125 Oslo • Telefaks: 22 00 55 01 • Telefon: 22 00 55 00
Bankgiro: 6027.05.11662 • Org. nr.:974 266 997
E-postadresse:
(navn/deler av navn som ikke brukes, skrives i parentes)
Skipets navn:
Fødselsdato:
Rederi:
Norsk personnummer:
Fartsområde (innenriks/utenriks etc):
Sertifikat (hva slags):
Stilling:
Utstedt når (år):
Tariffavtale:
Gateadresse:
Postadresse/-sted:
Telefon (privat/mobil/arbeid):
Er du, eller har du tidligere vært medlem
av enn annen maritim fagforening?
Ja
Nei
Hvis ja, oppgi hvilket forbund?
Jeg tillater og ønsker at Norsk
Sjøoffisersforbund
sender meg informasjon per e-post
i spesielle/viktige saker:
Ja
Undertegnede ønsker med dette å melde seg inn i Norsk Sjøoffisersforbund, og
forplikter seg samtidig til å opptre som en lojal kollega. Videre lover jeg å overholde forbundets lover, og vil ikke ta plassen etter en kollega som har mistet
denne fordi han har overholdt forbundets bestemmelser.
I tillit til forbundet og dets styre, undertegner jeg dette under forutsetning av at erklæringen aldri
vil bli anvendt til lojale medlemmers skade.
Nei
Dato:
Underskrift:
Opphørte år:
Kontingenten er kr 320,- pr. måned.
46 ■
■ Maritim
Maritim Logg
Logg 8/2010
1/2010
46
Ta kopi av siden eller kontakt Sjøoffisersforbundet for eget skjema dersom du ikke vil klippe i bladet.
Les forbundets vedtekter før du sender din innmelding.
Fullt navn:
Gratulerte Norsk Sjømannsforbund
Arkivfoto: Omar Jørgensen
Direktør, sjøkaptein Hans
Sande
(bildet)
gratulerte
Norsk Sjømannsforbund med
100-årsjubileet ved åpningen
av landsmøtet.
– Dere har all grunn til å feire
100 år med stolthet, understreket han, og trakk fram viktige kampsaker i forbundets
historie, før han fortsatte:
– Sjømannsorganisasjonenes
evne til å mobilisere gjennom raske skiftninger vil
være avgjørende framover. Vi
må mobilisere enda raskere
og enda kraftigere når norske arbeidsplasser trues. Vi
må spille sammen og på hele
repertoaret vårt for å møte
utfordringene.
I dag har vi én felles, over-
Kjøp i nettbutikken
ordnet målsetting – nemlig å
trygge den norske sjømanns
konkurranseevne
uansett
kategori, sa Sande og la til at
organisasjonene også har én
felles trussel: Kampen mot det
stadig økende antall skip som
seiler under bekvemmelighetsflagg.
– Det er viktig at vi i fremtiden også står samlet i solidaritet til de sjøfolk - uansett
nasjonalitet - som tjenestegjør
på denne type skip og at vi
sammen jobber aktivt for at
de har lønns- og arbeidsvilkår
som ivaretar deres behov for
forutsigbarhet og sosial trygghet, sa Sande, som også representerte forbundet på den
offisielle jubileumsmiddagen.
kr 259,-
Bestill i dag på http://shop.sjooff.no
opp.ssjo
joof
of f.f.no
Softshell jakke til
dame/herre
Størrelse s-xxl
Farge: Navy,
varm rød, sort
Kr 599,-
Midjeveske
Lett og rommelig midjeveske med
god polstring og gode justeringsmuligheter for optimal bærekomfort. To
utvendige flaskelommer og elastiske
bånd for feste av f. eks. vått tøy
Lommebok
Skinnlommebok med blant annet
futteral for kredittkort og god
plass sedler og mynter. Diskré
logo preget i skinnet. 10x13 cm
Allround-sekk
Solid ryggsekk
med mange detaljer.
Mål: 47x37x17 cm
Ca. 27 L.
kr 395,-
kr 195,-
Sjekk også våre
andre nyheter:
Toalettmappe til håndbagasjen
Lommebok i ny design
Prisen inkluderer frakt til ditt lokale postkontor.
… men ikke glem våre klassikere. I vår nettbutikk finner du også en rekke
andre nyttige produkter. Bestill nå på www.shop.sjooff.no
Maritim Logg 8/2010 ■ 47
Norsk Sjøoffisersforbund
Nye fagkurs på Gol i 2010
ISPS – STCW
SIKKERHET OG OPPLÆRING: Innholdet i forbundets fagkurs oppdateres stadig.
TEORI OG PRAKSIS: Anerkjente foredrags-
Nå dekker kurset IMO-kravene i ISPS-koden for Ship Security Officer (SSO). Kurs-
holdere sørger for teoridelen som blir fulgt
deltakerne blir også assessor og instruktør i henhold til STCW-konvensjonen.
opp av gruppearbeid og praktiske øvelser.
■ KURSINFO
■ Sted
Alle fagkurs holdes på Pers Hotel på Gol
■ Kursets innhold
Kurset skal gi deltakerene økt kunnskap om
– godkjenning som assessor og instruktør fra
Sjøfartsdirektoratet
– STCW-konvensjonens avsnitt A I/6.4, 6.6 krav
til opplæring og bedømmelse.
■ Kursavgift
Ordinær kursavgift er kr. 9 800,–
Aktive medlemmer av Norsk
Sjøoffisersforbund betaler kun
egenandel på kr. 2 250,–.
For medlemmer dekker forbundet også
dokumenterte utgifter til reise og opphold.
■ Påmeldingsfrist
Frist for påmelding er fire uker før kursstart.
Fagkursene på Gol er meget populære.
■ Instruktører og
samarbeidspartnere
Kursene arrangeres av Norsk Sjøoffisersforbund
i samarbeid med Norwegian Maritime Safety
Consultans.
Faks eller send påmeldingen til Norsk Sjøoffisersforbund,
Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Faks: 22 00 55 01 E-post: [email protected]
PÅMELDING
■ Uke 46: 15.- 18. november
Navn:
Adresse:
Medlemsnr.
Stilling/rederi:
48 ■ Maritim Logg 8/2010
4/2010
Telefon:
(Forbundet tar forbehold om at endringer kan skje)
Talte varmt for skipstunnel
Avdelingsleder Asbjørn Furnes (bildet) holdt innlegg på vegne av
de tre sjømannsorganisasjonene under en workshop om Stadt
skipstunnel i Ålesund nylig. Hans hovedpoeng var at sikkerhetsmessig vil en slik tunnel være et enormt framskritt for sjøfolk
som krysser det værutsatte havstykket.
– Som representanter for sjøens folk både på handels- og
fiskefartøy vil vi denne sammenheng komme med noen
betraktninger. Det er tross
alt vi som har kysten, havet
og da også Stadt-havet som
arbeidsplass som kanskje
best vet hva dette dreier seg
om, innledet Furnes.
– Vi vil her kort begrense
oss til det sikkerhetsmessige,
og det psykososiale aspektet.
I løpet av det siste århundre
har ca 100 menneskeliv gått
tapt ved om lag like mange
skipsforlis på denne kyststrekningen. Kanskje ikke så
mye vil mange si i løpet av
så mange år, men ethvert liv
som går tapt i sjøulykker er
et for mye. Dessuten vet vi at
denne statistikken var bare
noen få meter fra å bli mer
enn fordoblet for noen få år
siden. Vi tenker på dramaet
som utspant seg da hurtigruteskipet M/S «Midnatsol»
holdt på å havarere ved Bukketjuvane med 163 personer
om bord. Dette kunne lett
blitt norgeshistoriens største
skipskatastrofe i fredstid, sa
Furnes.
Under tidspress
Han forklarte videre at kravet til mannskapene om bord
i kystflåten har blitt betydelig
skjerpet i løpet av de senere
år.
– Tidligere var det akseptert
at fartøyer tok nødhavn både
ett og to døgn før en krysset
Stadt-havet når været var på
det mest eksreme. Kravet til
logistikk tillater ikke dette
lenger. Nå skal det legges
utpå uansett hvordan det ser
ut der ute, og uansett hvorledes det går med skip, mannskap, last eller passasjerer.
Dette setter mannskapet
generelt, og kapteinen spesielt, til tider under et nesten
umenneskelig press. Kravet
til effektivitet øker samtidig
som det har blitt foretatt en
betydelig nedbemanning av
flåten som går langs kysten.
Sjøklaring og sikring av last
etter prinsipper om godt sjømannskap blir det knapt om
tid med av en nedpint bemanning. Derfor oppstår det til
stadighet skade på last som
følge av uvær på de åpne havområdene. Skade som i verste
fall kan gå ut over både liv og
helse til mannskap, skip, og
sjøsikkerheten totalt sett, sa
Asbjørn Furnes, og fortsatte:
– Nå vil sikkert noen hev-
de at dette er å sette saken på
spissen, og at en med dagens
teknologi og moderne skip
trygt kan passere Stadt-havet
uansett vær. En skulle selvfølgelig ønske at det var slik.
Men det er slett ikke tilfellet.
Sannheten er at frakteflåten
på kysten har en gjennomsnittsalder på mer enn 30 år.
Nå er ikke alder i seg selv noe
grunnlag for å hevde at et skip
er i dårlig forfatning. Men på
grunn av dårlig inntjening
innen næringen er store deler
av denne flåten teknisk sett
nesten utslitt. Vi opplever stadig at fartøyer ligger å driver
langs kysten med maskinhavari på grunn av manglende
vedlikehold. Måtte det ikke
skje på Stadt-havet en skikkelig uværsnatt!
Han understreket at dette
ikke har sin årsak i manglende evne eller vilje blant manskapet om bord.
– Ei heller vil vi bebreide
rederiene for mye for dette.
Det har sin bakgrunn i de
totale
rammebetingelsene
for denne næringen. Selv
om Nasjonal Transportplan
hvert fjerde år slår fast at nå
skal gods flyttes over fra vei
til å fraktes på kjøl, så viser
utviklingen det stikk motsatte. Våre myndigheter ilegger
skipsfarten på kysten stadig
nye avgifter og gebyrer, samtidig som landtransporten
går fri. Dette har også i siste
instans med sjøsikkerhet å
gjøre, påsto Furnes og understreket at mange av problemstillingene ville ha blitt sterkt
redusert med en tunnel.
– Samtidig kunne myndighetene bidra til å oppfylle
sine egne løfter om å overføre frakt av gods fra vei- til sjøtransport, slik det er skissert i
utallige NasjonaleTransportplaner.
Vi føler at det er vår tur
nå!
SJØKAPTEINSRING
Sjøkapteinsringen er en solid, elegant signetring. Plate
i sort emalje med gull kommando-striper. Leveres i flott
gaveetui.
Pris kr. 7.500,Sjøkapteinsringen kan bare bestilles gjennom Norsk
Sjøoffisersforbund, og kjøper må være
medlem.
Ved bestilling oppgi riktig ringstørrelse,
som du må ta hos gullsmeden. Ringen
kan senere reguleres 2–3 nr. ut/inn.
Dette vil bli gjort gratis.
Påregn 4–6 ukers leveringstid.
Bestillingen sendes:
Norsk Sjøoffisersforbund
Postboks 2000, Vika N-0125 Oslo
E-post: [email protected] / Tlf 22 00 55 00
Faks 22 00 55 01
Maritim Logg 8/2010 ■ 49
leserinnlegg
Struktur i maritim STCW-utdanning
M
arutrapporten
som
nylig kom ut tar opp
igjen en problemstilling
maritim utdanning i Norge
har dvelt ved siden høyskolene ble opprettet på 1980
tallet: Er den utdanning vi
tilbyr våre sjøfolk, langs
det ganske land tilfredsstillende? Makter utdanningen
med dagens struktur å følge
opp internasjonalisering og
nye tekniske løsninger?
Ja, ja og tja tja, den kan
alltid bli bedre, men det
er da også mye bra. Vi har
utdanning på videregående
skole, teknisk fagskole og
ved høyskolene. Den styrke
utdanningen har i Norge er
«geografisk bredde» langs
det ganske land. Men vi har
lite drøfting rundt nivå og
krav til «nivå».
Negative faktorer ved
dagens struktur:
Høyskolene makter i liten
grad å markere seg på nivå
ut over STCW-kravene. Vi
finner noe forskning og
utvikling men det er lite.
STCW-utdanning på alle
tre nivå er i stor grad del av
en større skoleenhet med
mange
utdanningstilbud.
STCW-utdanningen
må
kjempe om oppmerksomhet
og midler blant andre linjer i
utdanningsinstitusjonen.
Kunnskap gitt i videregående skole blir lite bygget videre på i fagskolen da
de ikke har vært en del av
STCW.
Skolereformen med lokale
fagplaner fra 2005 åpnet for
små forskjeller og nyanser
skolene imellom og skaper
mye diskusjon i forhold til
STCW (de internasjonale
kravene til opplæringsplaner). Et annet moment er
strukturen i samarbeidssirkler skolene imellom. Denne
er noe tilfeldig og fungerer
sånn passe. Funksjon tre
fungerer dårlig.
Hva så ved Marutrapporten, ny STCW og struktur?
Kan vi strukturere STCW-
maitim utdanning i klynger rundt høyskolen som
ligger i Tromsø, Ålesund,
Haugesund og Tønsberg?
Kan vi ved en slik struktur
beholde bredden i utdanningen geografisk og utfordre
høyskolene til mer utvikling
og forskning? Spesielt forskning innen STCWs mange
spesielle fagretninger. En
slik struktur kan ha utviklingspotensiale utdanningen savner i dag. Drøftinger
rundt ny STCW og Marutrapporten kan åpne for ny
struktur.
Slike klynger eller kvalitetssirkler vil styrke både
bredde og nivå. Vi som
arbeider i fagskole savner forskning og utvikling
innen STCW-kravene. Vi
savner forskning i tråd med
de mange modellkursene og
deres tema. Skal utdanningen være dagsaktuell må vi
også følge med og endre oss.
Ved en struktur knyttet i
klynger rundt høyskolene
mener jeg at vi kan opprettholde bredde langs det
ganske land og samtidig få
bedre nivå som vil nedfelle
seg fra høyskolen og ned
gjennom fagskolen og videregående skole.
PAUL UTNE
LEKTOR VED BERGEN
MARITIME FAGSKOLE
Skriv til
Maritim Logg!
Har du synspunkter, bilder eller historier du vil
dele med leserne av Maritim Logg? Da kan du sende
det til Maritim Logg, postboks 8964 Yongstorget,
0028 Oslo eller fortrinnsvis
på epost til [email protected]
no. Maritim Logg forbeholder seg retten til å forkorte
lange innlegg. Anonyme innlegg aksepteres som hovedregel ikke.
Registrer din CV
på www.hr-center.no og se vår nettside www.hr-center.no
for utlyste maritime jobber over hele verden.
Registrer your CV at www.hr-center.no and follow our Vacancy
list for annonced maritime jobs world wide.
Phone: +47 7000 8650 - Fax: +47 7000 8651 - P.box 40 - 6069 Hareid - Norway
E-mail: [email protected] - www.hr-center.no
50 ■ Maritim Logg 8/2010
P o l a r
i n t e r n a t i o n a l
A S
-
e s t a b l i s h e d
1 9 3 8
>oZhef^eh[FejWXb[MWj[hJh[Wjc[dj
IJEFHkijo<h[i^MWj[h
IJEFIH;:9EBEKH;:M7J;H
H;CEL;IHKIJ7D:I97B;<HECF?F?D=
EH?=?D7B<BEMH;#IJEH;:
FHEJ;9JI<HEC<KHJ>;H9EHHEI?ED
7LE?:IIJ7?DFHE8B;CI?DB7KD:HO
;7IOJE?DIJ7BB
H;:K9;:C7?DJ;D7D9;
M;BBFHEL;D
Je9MWdZ>M
9edikcfj_ed
8o#FWiiLWbl[
FebWhI_]dWb
MWj[hC[j[h
?d`[Yj_ed\hecFebWh
C_d[hWb_iWj_edJWda
I[hl_Y[LWbl[
FebWhHkijWdZIYWb[
:_iiebl_d]Kd_j
<hec<h[i^MWj[h
>oZhef^eh[Fkcfi
I[hl_Y[LWbl[
FebWhCW]d[j_Y
<_bjhWj_ed
For further information and references please contact:
Polar International AS
P.O.Box 1240
N-3205 Sandefjord
Norway
Tel: + 47 33 47 61 00
Fax: +47 33 47 63 60
E-mail: [email protected]
jubilanter
Det norske maskinistforbund
75 år
04.11. Steinvin Bernhard Myrlund, BORGHEIM
06.11. Einar Hjelseth, KRISTIANSUND N
26.11. Bjørn Blomfeldt, HORTEN
16.11. Johan Jonas Schei, BUVIKA
70 år
05.11. Karstein Agnar Heggøy, ARNATVEIT
06.11. Arnold Eriksen, KALDFARNES
17.11. Jens Olav Lillegraven, VALEN
19.11. Tore Helge Helgesen, FREDRIKSTAD
20.11. Harald Johan Åse, SAUDA
26.11. Svein Roar Vagli, OSLO
65 år
02.11. Reidar Nygård, OSLO
03.11. Kjell Ingvald Nesse, UTSIRA
06.11. Bjørn Einar Malmø, SALTNES
06.11. Jan Erik Gamst, TØNSBERG
07.11. Steinar A. Larsen , FREDRIKSTAD
12.11. Kristian Kristiansen, TRONDHEIM
12.11. Steinar Albrigtsen, SANDNESSJØEN
19.11. Rolf Grytbak, OSLO
07.11. Jan-Petter Lein, HAUGLANDSHELLA
10.11. Bjørn Tore Langli, VEAR
26.11. Kåre Oddvar Langedal, LYNGDAL
43.11. Grzegorz Staszcyk, POLEN
50 år
02.11. Noralf Sindre Fylling, LANGEVÅG
09.11. Kristian Johannes Christiansen, FÆRØYENE
14.11. Allan Bjørn Storjord, HALSA
60 år
03.11. Andrzej Fiedorwicz, HARSTAD
05.11. Inge Troli, SILSAND
06.11. Jan Magne Berg, HARSTAD
Norsk Sjøoffisersforbund
80 år
06.11. Øivind Bjørn Olsen, SANDEFJORD
07.11. Erling M. Fredriksen, ARNAVIK
24.11. Jostein Stokke, BERGEN
75 år
05.11. Lyder Solem, AUKRA
18.11. Jan A. Pedersen, STORBRITTANNIA
26.11. Sigurd Skagen, STRAUMSGREND
27.11. Johan O. Finnvik, SANDEID
70 år
01.11. Karl Jacob Birkeland, KRISTIANSUND N
11.11. Alf Edvard Opsal, FREI
13.11. Reidar O. Valhammer, HAFRSFJORD
25.11. Reidar Henning Jacobsen, HAUGESUND
26.11. Magnar Harald Misje, MISJE
52 ■ Maritim Logg 8/2010
60 år
01.11. Thore Mangersnes, MANGER
04.11. Arnolf F. Remø, ÅLESUND
09.11. Jan Vetting, PHILLIPPINES
10.11. Roald Asmund Dyrnes, STORSLETT
12.11. Ola Biribakken, FARSUND
14.11. Svein H. Holmås, HEIMDAL
15.11. Bjørn Lukassen, TJØTTA
16.11. Norleif Støbakk, GODØYA
19.11. Osvald Amland, KOPERVIK
21.11. John Helge Hansen, LAKSEVÅG
22.11. Leiv A. Tveitsme, BERGEN
24.11. Jan Bjørge Jacobsen, GREÅKER
24.11. Reidar Liknes, ÅKREHAMN
26.11. Alf Egil Rasmussen, KONSMO
28.11. Per K. Gulbrandsen, SANDEFJORD
28.11. Fredrik Lie-Gjeseth, RØRVIK
28.11. Harry Ytrøy, URANGSVÅG
30.11. Iver Bremnes, KRISTIANSUND N
30.11. Lars M. Kvamme, HAUGSVÆR
50 år
01.11. Geir Alme, VIK I SOGN
11.11. Atle Bernes, FOTLANDSVÅG
12.11. Willy Paulsen, BRØSTADBOTN
13.11. Frode Dyb-Sandnes, VALDERØYA
15.11. Ronald Giskegjerde, GISKE
15.11. Sune Rasmus Einar Johannessen,
FÆRØYENE
19.11. Roger Palmqvist, SVERIGE
20.11. Jan Erik Christoffersen,TJØME
26.11. Jarle Sanden, MIDSUND
28.11. Geir Bjarne Håkonsen, ÅKREHAMN
28.11. Odd Magne Sundnes, VALDERØYA
Norsk sjømannsforbund
95 år
29.11 Trygve Krossholm, HALDEN
90 år
03.11 Karl Harry Olausson, SKI
06.11 Almar Nordstrøm Dahl, LYNGSEIDET
85 år
13.11 Gunnar Dahl, SORTLAND
23.11 Hans Ludvig Schjerven, HOLMESTRAND
80 år
16.11
22.11
23.11
28.11
John B Gyldensten, STAVERN
Gunnar Karlsen, SORTLAND
Magnus Nappen, VALEVÅG
Nils Hveding, LYNGSEIDET
23.11 Jan Øivind Fagervik, ÅKREHAMN
25.11 Arvid Jakobsen, BODØ
25.11 Linmar Nordvik, KLEPPE
28.11 Ana Paula A. S. Knudsen, KRISTIANSAND S
28.11 Harry Wahlvåg, SISTRANDA
29.11 Harald Heitmann REINE
50 år
07.11 Knut Alfred Hansen, NORDVÅGEN
11.11 Asbjørn Petter Aronsen, BALLANGEN
15.11 Ingvar Johan Elnes, ELNESVÅGEN
15.11 Janne Augdahl, NESØYA
24.11 Odd Inge Hjartøy, RONG
25.11 Arne Kristian Brødreskift, NORGE
27.11 Geir Fuglår, STEINSHOLT
75 år
02.11 Roald Jørgensen, SØRREISA
14.11 Halfdan Johan Hansen, VIKRAN
18.11 Jann Hansen, HERØY
70 år
02.11 Helge Werner Fredriksen, LARVIK
08.11 John Marvin Antonsen, ÅFARNES
12.11 Kristian Syraksen, VÅG
15.11 Svein Jakob Dyngeland, BØNES
30.11 Harald Nyhus, UNITED KINGDOM
Løsningen på sudoku-oppgavene side 54
60 år
04.11 Steinar Oddbjørn Melkild, EIDSVÅG I
ROMSDAL
05.11 Nils Johan Skagen, SILSAND
06.11 Per Følsvik, FOLKESTAD
13.11 Cato Christensen, BJARKØY
13.11 Steinar Bruun, SANDTORG
13.11 Finn Rosenvinge, KOLVEREID
14.11 Herbjørn Rikard Mekiassen, BRAZIL
19.11 Kai Egil Gilberg, LILLEHAMMER
19.11 Odd T. Karlsen, BODØ
ITF Norge
ITF Norge er en del av den Internasjonale
Transportarbeiderføderasjonen (ITF), og som
en del av den internasjonale FOC-kampanjen
inspiserer og kontrollerer de skip under
bekvemmelighetsflagg som anløper Norge.
ITF-koordinator
Kurt-Inge Angell
Tlf. 22 82 58 27 Mob. 908 26 926
ITF-inspektør, Grenland og Sørlandet
Truls M. Hellenes
Tlf. 35 54 82 40 Mob. 909 80 487
ITF-inspektør, Oslofjord-området
Angelica Gjestrum
Tlf. 22 82 58 24 Mob. 977 29 357
ITF-inspektør, Bergen
Tore Steine
Tlf. 55 23 00 59 Mob. 907 68 115
Saksbehandler ITF
Erling Chr. Ween
Tlf. 22 82 58 25
Maritim Logg 8/2010 ■ 53
frivakta
RIKTIG SVAR på «Hvor er dette» i nr. 7/2010 var Peterhead i
Skottland. Det visste VINNEREN Kjetil Østensjø Knutsen
fra Torvastad.
➜
SUDOKU
Løsningen står
nederst på
side 53.
KRYSSORD: Vi trekker ut en vinner som får en hyggelig overraskelse i posten. Legg kryssordet i en konvolutt merket «x-ord nr. 8-2010»
og send det til Maritim Logg, LO Media, Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Kryssordet må være hos oss innen 2. november 2010.
Skriv navn og adresse under kryssordet eller merk konvolutten med avsenderadresse.
NAVN:
ADRESSE:
54 ■ Maritim Logg 8/2010
POSTNR OG STED:
HVOR ER DETTE? Ser du hvor i verden dette er? Send svaret innen 2. november
2010 til Maritim Logg, LO Media, Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo
eller på epost til [email protected] Husk å oppgi både navnet ditt
og adressen din sammen med svaret.
Når og
hvorbeste
opplevde du
Hva
er det
din verste
høst- eller
med
høsten?
vinterstorm?
Må nok innrømme at sommeren
er en del bedre enn høsten. Men
når den først er her, liker jeg å
gå turer i fjellet. Høstens farger
er fantastiske. Reise på ferie er
også fint om høsten, da er mesteparten av turistene borte og
prisene på et akseptabelt nivå.
Rolf Morten Jacobsen (31),
bosatt i Steiermark i Østerrike.
Maskinsjef på bøyelasteren M/T Vigdis Knutsen
i Knutsen OAS Shipping.
Egentlig føler jeg meg ikke ferdig
med sommeren ennå, men OK,
høstfargene er jo vakre. Og med
nattefrost og knallvær er det klar
og fin luft. Dessuten slipper jeg
å male hus utover høsten... Men
jeg lengter ikke akkurat etter
høststormene!
Roy Tore Fjærli (34), Kolvereid i
Nord-Trøndelag.
Skipsfører på M/S «Foss» i DFDS Lys-Line.
VINNEREN av kryssordet i Maritim Logg nr. 7/2010:
Søren J. Christensen fra Saltrød.
➜
Hmm.... fine farger....? Jeg har
ikke noe kjempe godt svar på
den der. Jeg er nok mer en sommerperson.
Monica Toft (33), Bergen. Båtvertinne på «Kommandøren» i
Fjord1 Fylkesbaatane.
REDAKTØRER
ANNONSEPRISER
■ Vigdis Askjem Dahl
[email protected]
mob. 92 41 21 63
eks. moms
¼-side
½-side
hel-side
■ Roy Ervin Solstad
[email protected]
tlf. 23 06 33 75
mob. 97 70 73 03
■ Omar Jørgensen
[email protected]
tlf. 22 00 55 27
mob. 91 84 87 16
6.000
12.000
18.000
UTGIVELSESPLAN 2010
Utgivelse
Materiellfrist
Nr. 09
25. oktober
Nr. 10
22. november
Levering post
09. november
07. desember
ANNONSEANSVARLIG:
Omar Jørgensen
[email protected]
tlf. 22 00 55 27
mob. 91 84 87 16
Maritim Logg 8/2010 ■ 55
B-PostAbonnement
Returadresse:
Postboks 2000 Vika, N-0125 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring,
men returneres med melding om ny adresse.
Hedret sjøfolkene
UTSTILLING: Det er FNs sjøfartsorganisasjon IMO som har tatt initiativ til å feire Sjøfolkenes år. Den norske markeringen ble lagt til Haugesund og Sjøsikkerhetskonferansen. Her rådgiver Per-Erik Nielsen foran Sjøfartsdirektoratets spesiallagde utstilling.
Sjøfolkenes år ble markert med egen utstilling under Sjøsikkerhetskonferansen i
Haugesund.
■ TEKST
OG FOTO: Omar Jørgensen
– Både norske og internasjonale sjøfolk
fortjener all den heder de kan få, sa generalsekretær Hilde Gunn Avløyp på konferansen. Hun er stolt over at norske sjøfolk seiler på alle typer skip – over hele
verden.
– De maritime næringer har enorm
betydning for verdiskapning og sysselsetting – ikke minst ute i distriktene,
fastslo Avløyp og understreket at maritim kompetanse er avgjørende for næringens videre utvikling.
denne transporten stanset opp. Direktoratet har arbeidet aktivt, og skal arbeide aktivt videre, for å bidra til at sjøfolkene skal ha gode arbeids- og levevilkår,
sa han.
Hanna Lee Behrens, direktør for sikkerhet, miljø og innovasjon i Norges
Retten til å gå i land
Kø av honnørord
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen satte
også fokus på viktigheten av den jobben
som sjøfolkene gjør for hele samfunnet
under sin åpningstale.
– Sjøtransport er viktig for hele verdensøkonomien. Uten sjøfolkene hadde
Rederiforbund benyttet også anledningen til å gi sjøfolk verden over sin anerkjennelse.
– Norges Rederiforbund er også opptatt av trivsel om bord. Vi ønsker gode
arbeidsforhold, skip som er i god stand,
trygge arbeidsplasser og gode tariffavtaler, sa Behrens før hun ga sjømannsorganisasjonene honnør:
– Sjøfolkene er den viktigste ressursen,
mente hun.
PÅ PLASS: Sjømannsorganisasjonene hadde felles
stand på utstillingen. Til venstre Bjørn Richard Gutterud, ass. generalsekretær i Maskinistforbundet og Ove
R. Nielsen, ass. direktør i Sjøoffisersforbundet.
Avdelingsleder Rune Mortensen i Norsk
Sjøoffisersforbund minnet forsamlingen
om at det også er mørke skyer i horisonten.
– Det er et tankekors at i Sjøfolkenes
år nektes stadig flere sjøfolk landlov av
sikkerhetsgrunner. Sjøfolks mulighet til
å gå i land er ikke er å betrakte som en
luksus. Landlov er en fundamental rettighet som er forankret i internasjonale
konvensjoner, fastslo Mortensen.
Les mer om Sjøsikkerhetskonferansen
på side 10-11.