Po*íta*ové spracovanie informácií

download report

Transcript Po*íta*ové spracovanie informácií

Informačné a komunikačné
technológie
FBP SPU v NITRE
Cvičenia Letný semester 2014/2015
Každú stredu:
Každý štvrtok:
15:30-17:00
17:30-19:00
15:30-17:00
Kontakt:
Ing. Juraj Neománi, PhD.
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
Pavilón E, 8. posch. č. d. 805
E-mail: [email protected]
AS-35
AS-35
AS-03
S pavilón
S pavilón
S pavilón
Prednáška Letný semester 2014/2015
Každý pondelok: 11:00-12:30 Z-01 dlhá chodba
Kontakt:
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
Pavilón S, 2. posch. č. d. 216
E-mail: [email protected]
Obsah predmetu
Študent po absolvovaní predmetu získa nové
poznatky vyplývajúce z rozvoja a vývoja IKT. Bude
schopný využívať produkty štandardného balíka MS
OFFICE 2010 zamerané na spracovanie textu,
tabuliek a prezentácií pri vypracovávaní
semestrálnych projektov z predmetov študijného
programu. V budúcnosti využije tieto poznatky a
schopnosti pri vypracovaní bakalárskej, diplomovej
prípadne dizertačnej práce.
Zápočet
Podmienky udelenia zápočtu:
- aktívna účasť na cvičeniach (max. 2 absencie)
- úspešné absolvovanie 2 priebežných testov:
1. zápočtový test – približne v 6. týždni – formátovanie
textov vo Worde 2010, práca so súbormi v Total
Commanderi – 15 bodov
2. zápočtový test – 12. týždeň semestra – spracovanie
tabuliek a grafov v Exceli 2010 – 20 bodov
- vypracovanie prezentácie v MS Power Point – 5 bodov
Zápočet
Spolu po absolvovaní cvičení tak študent môže
získať max. 40 bodov zo zápočtu, čo predstavuje
40 % z celkového hodnotenia na skúške.
Minimálny počet bodov zo zápočtu je 24. Každý
zápočtový test je možné opraviť len raz.
Semestrálna práca - prezentácia
Prezentácia by mala byť vypracovaná v MS Power Point
(2003,2007,2010,2013).
Štruktúra by mala pozostávať z 12 – 15 slidov na
ľubovoľnú tému zameranú na informačné a
komunikačné technológie.
Odovzdaná v elektronickej forme na adresu:
[email protected]
Formátové úpravy (farebnosť , prechody slidov,
animácie a iné efekty dostupné v PwP).
Na každom slide bude meno a priezvisko spolu s číslom
slidu.
Skúška
Písomný test, praktická skúška pri počítači
+ hodnotenie z cvičení
+ hodnotenie prezentácie
+ spracovanie textu (ku skúške):
- obsah IKT
- rozsah 2 – 3 strany (v tlačenej forme)
- formátové úpravy textu + iné objekty (obrázky, grafy, atď.)
- na každej strane meno a priezvisko
- na každej strane literárny zdroj v bibliografickom odkaze
napr.:
PALKOVÁ, Z. – HENNYEYOVÁ, K. – OKENKA, I. 2008. Informatika a informačné
technológie. Nitra : SPU. 2008. 252 s. ISBN 978-80-552-0113-9.
Užitočné stránky
http://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ki/
http://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ki/neomani/
http://moodle.uniag.sk/
http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=100
http://www.uniag.sk/sk/
http://www.slpk.sk/
http://www.slpk.sk/sluzby/normaiso690-102012.html
Katedra informatiky
Ing. Neománi
Moodle SPU
Moodle IKT
Web SPU Nitra
Knižnica SPU Nitra
Norma pre citácie STN ISO 690
Doporučená literatúra
• Hennyeyová a kol.: Počítačové spracovanie
informácií (2009)
• Popelka – Hennyeyová a kol.: Informačné
technológie a spracovanie informácií (2011)
Ďakujem za pozornosť!