PEFS - Instrukcja - pokl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Download Report

Transcript PEFS - Instrukcja - pokl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 – Poprawa Jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.1 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe

PEFS - Instrukcja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

System dokumentów OnLine FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

System dokumentów OnLine FRSE:

Służy do składania i odbierania na potrzeby realizacji projektu, takich jak: dokumentów od FRSE - Ankieta Beneficjenta Umowy 2013; - Umowa finansowa; - Formularz PEFS 2007 – PO KL.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

System dokumentów OnLine FRSE:

Składając Wniosek o aneks do Umowy finansowej dotyczący: zmiany formy prawnej, danych organu prowadzącego, numeru rachunku bankowego należy złożyć w Systemie dokumentów OnLine FRSE Ankietę Beneficjenta Umowy 2013 dla Projekty VTC/2013/VKL/ANK/….

zawierającą nowe dane.

Zmieniając dostęp do danych projektu dla osoby kontaktowej należy podać do wiadomości opiekunowi projektu w FRSE nazwę nowego użytkownika w Systemie dokumentów OnLine FRSE, któremu ma zostać włączony dostęp do projektu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

• • • • system informatyczny, ułatwienie realizacji projektu, ewaluacja i monitorowanie efektów realizacji projektu, przetwarzanie danych uczestników projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą: • umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczniów, jak i instytucji), • analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników, • sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie), • przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności wsparcia objętego dofinansowaniem.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL

• • • obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE w momencie podpisywania Umowy o staż/szkolenie z uczestnikiem; składa się wyłącznie drogą elektroniczną (nie drukować); składa się jednorazowo.

Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól zawierających dane osobowe w Formularzu PEFS 2007 - POKL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

1. Zaloguj się do systemu dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl

używając tego samego adresu mailowego i hasła, co przy wypełnianiu Ankiety Beneficjenta.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

2. Wybierz program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL).

3. Przejdź do zakładki „Projekty”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

4. Kliknij na link do swojej teczki projektu.

5. Z tabeli Formularze / Niezatwierdzone dokumenty / Szkice wybierz Formularz PEFS 2007 - PO KL i naciśnij ikonę „Nowy dokument”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

6. Przeczytaj podpowiedzi - informacje w nich zawarte pomogą podać prawidłowe dane.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

7. Wypełnij Formularz PEFS - PO KL.

8. W polu „Data rozpoczęcia udziału” , podaj

datę podpisania

Umowy o staż/szkolenie przez uczestnika!!!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

9. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk, należy kliknąć przycisk „Zapisz”, który znajduje się na dole formularza.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

10. Następnie, analogicznie podaj dane wszystkich uczestników jednej grupy staży/szkoleń, klikając przycisk „Dodaj”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

11. Po wpisaniu do formularza wszystkich uczestników z jednej grupy staży/szkoleń, kliknij pole „Wyślij dokument”, które znajduje się w górnej części strony.

12. Potwierdź opcję wysłania dokumentu klikając na pole „Tak, wyślij dokument” – formularz zostanie przesłany on-line do FRSE.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Formularz PEFS 2007 – PO KL instrukcja jak wypełnić formularz

13. Po prawidłowym złożeniu formularza powinien pojawić się komunikat z napisem: „Dokument wysłany”.

14. Należy złożyć tyle razy dokument Formularz PEFS 2007 – PO KL ile jest grup staży/szkoleń w projekcie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

|

www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego