obveze političkih stranaka

Download Report

Transcript obveze političkih stranaka


Sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne
novine”, broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni tekst,
u daljnjem tekstu: Zakon o financiranju) političke stranke su
dužne voditi poslovne knjige, na način koji je utvrđen
propisima o vođenju računovodstva
neprofitnih
organizacija.

NAPOMENA: Pročišćeni tekst Uredbe o računovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 10/08. i 7/09.)
dostupan je na linku http://www.mfin.hr/hr/neprofitnoracunovodstvo Na navedenom linku možete pronaći upute te
obrasce koje je potrebno popunjavati.
Političke stranke dužne su donijeti:
1.
GODIŠNJI PROGRAM RADA i
2.
FINANCIJSKI PLAN
*Sukladno članku 28. Zakona o financiranju
Napomena: Novoosnovane političke stranke dužne su
donijeti navedene dokumente za razdoblje od osnivanja do
kraja godine u kojoj su osnovane.

Političke stranke, koje su u prvih šest mjeseci tekuće godine primile
donacije, dužne su najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, javno
objaviti podatke o donacijama koje su, za potporu njihova političkog
djelovanja, primili u prvih 6 mjeseci tekuće godine (polugodišnje
izvješće).

Polugodišnje izvješće objavljuje se na obrascu IZ-D (Pravilnik o
načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku
dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim
donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o
troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim
izvještajima za financiranje izborne promidžbe “Narodne novine”,
broj 50/11., 93/11. i 55/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Političke stranke, koje u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primile
donacije, dužne su najkasnije do 15. srpnja tekuće godine javno
objaviti obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.
*
•
•
Polugodišnje izvješće o donacijama, odnosno obavijest da u
predmetnom razdoblju nisu primili donacije, političke
stranke su dužne javno objaviti na svojim web stranicama.
Napomena: Političke stranke dužne su do 15. srpnja tekuće
godine dostaviti, elektroničkom poštom, obavijest
Državnom izbornom povjerenstvu o adresi web stranice na
kojoj su objavili polugodišnje izvješće i obavijest da nisu
primili donacije.
E-mail adresa Državnog izbornog povjerenstva je
[email protected]

Dostavu godišnjeg financijskog izvještaja potrebno je izvršiti u roku od 60
dana od dana isteka izvještajnog razdoblja (izvještajno razdoblje je
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca protekle godine).

Dostavu je potrebno izvršiti putem preporučene pošiljke na adresu:
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Visoka 15
Zagreb
S naznakom:“Godišnji financijski izvještaj”
Dostavu je potrebno izvršiti i Državnom uredu za reviziju, Tkalčićeva 19,
Zagreb
Godišnji financijski izvještaj sastoji se od:
1.
2.
3.
4.
GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA (za prethodno izvještajno
razdoblje – 2013.)
FINANCIJSKOG PLANA (za prethodno izvještajno
razdoblje – 2013.)
IZVJEŠĆA O DONACIJAMA PRIMLJENIM TIJEKOM
GODINE (obrazac IZ-D iz Pravilnika)
Napomena: Novoosnovane političke stranke dužne su
dostaviti godišnji financijski plan sa sastavnim dijelovima za
razdoblje od osnivanja do kraja godine u kojoj su osnovane.
*
Političke stranke dužne su godišnje financijske
izvještaje objaviti na svojim web stranicama,
najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu.
*
Političke stranke dužne su najkasnije do 1. ožujka
tekuće godine Državnom izbornom povjerenstvu
dostaviti, elektroničkom poštom, podatke o adresi web
stranice na kojoj su objavili godišnje financijske
izvještaje.
*
E-mail adresa
[email protected].
Državnog
izbornog
povjerenstva
1.
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
2. GODIŠNJI PROGRAM RADA
3. FINANCIJSKI PLAN
4. IZVJEŠĆE O DONACIJAMA PRIMLJENIM TIJEKOM
GODINE (obrazac IZ-D iz Pravilnika)
Neovisno o prekršajnoj odgovornosti obustavit će se isplata sredstava za redovito
godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave političkoj stranci:


koja ne dostavi Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu
godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku,
koja ne objavi podatke o donacijama primljenim tijekom godine.
Odluku o obustavi isplate za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na
prijedlog Državnog ureda za reviziju, odnosno Državnog izbornog povjerenstva
donosi Odbor za Ustav poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, dok odluku o
obustavi isplate za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave na prijedlog Državnog ureda za reviziju, odnosno
Državnog izbornog povjerenstva
Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje traje do dostave
godišnjeg financijskog izvješća Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom
povjerenstvu, odnosno do objave podataka o donacijama.
Gubitak prava na redovito godišnje financiranje iz državnog
proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave za razdoblje od tri mjeseca izreći
će se političkoj stranci:

koja u propisanom roku ne objavi godišnji financijski
izvještaj.
Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje
(za razdoblje od tri mjeseca) donosi Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, odnosno
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna
kazniti će se politička stranka:



koja ne donese program rada i financijski plan
koja ne dostavi Državnom uredu za reviziju i
Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski
izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku
koja u popisanom roku javno ne objavi godišnje
financijsko izvješće.
Državno izborno povjerenstvo će o utvrđenim
povredama
obavijestiti
Državno
odvjetništvo
Republike Hrvatske.