Opetushallituksen valtionavustukset

Download Report

Transcript Opetushallituksen valtionavustukset

Ammatillisen peruskoulutuksen
valtionavustukset 2013
TIEDOTUSTILAISUUS 7.2.2013
Ryhmä 1 klo 12.30 – 14.00
Opetusneuvos Leena Koski,
Opetusneuvos Pirkko Laurila,
Opetusneuvos Jouni Suoheimo,
Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetushallituksen valtionavustustoiminta
•
Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet
tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja
tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen
järjestäjien tarpeiden ja valtakunnallisiin tavoitteiden
yhteensovittamista
•
Tavoitteena saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai
rakenteellisia muutoksia ja parannuksia
•
Valtionavustustoiminnan tuloksellisuuteen ja
vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
VALTIONAVUSTUSTEN MÄÄRÄRAHAT JA TAVOITTEET
OPETUSHALLITUKSEN VALTIONAVUSTUSPROSESSI
Seuranta ja
arviointi
Selvityslomake
Käytönvalvonta
Toimeenpano
Tiedotus ja
levittäminen
Valmistelu
Hakutiedote
Hakulomake
Käsittely
Päätökset
Tuula Sumkin OPH
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtionavustusprosessin aikataulu 2013
TIEDOTUSTILAISUUS
HAKUAIKA
KÄSITTELY
PÄÄTÖKSET
VALTIONAVUSTUKSEN
KÄYTTÖAIKA
7.2.2013
7.2.2013-15.3.2013
15.3.2013 ~ 31.5.2013
~ 31.5.2013
SELVITYKSET
Laatustrategian tuki
Päätökset
31.1.2015 mennessä
19.8. – 30.9.2013
15.11. (tavoiteaikataulu)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
31.12.2014 saakka
Valtionavustuksen tavoitteet
Yleiset tavoitteet
Hakuryhmäkohtaiset tavoitteet
Hanketavoitteet
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustukset
2013
Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen
kehittäminen
Luettelo esiteltävistä hakuryhmistä:
Laatustrategian toimeenpanon tuki
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja
ammattiosaamisen näytöt
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet
Oppimisympäristöjen kehittäminen ja
monipuolistaminen
Työnjohtokoulutuskokeilut
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hankkeen vaikuttavuuden tarkastelu
•
•
•
oman organisaation,
•
hankeverkoston,
•
hankkeeseen osallistuneiden,
•
muiden organisaatioiden,
•
kansallisesti laadun kehittämisen kannalta tarkasteltuna.
• Kehittämishanke vai hyvien käytäntöjen siirtohanke tai
molempia
Tulosten pitkäjänteinen käytettävyys: toiminnan vakiintuminen
osaksi normaalia toimintaa.
Panokset/edellytykset – Prosessi – Tulokset – Vaikutukset
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Laatustrategian tuki- painopisteet
Hakuryhmän painopisteenä on laatustrategian toimeenpanon
tukeminen ja haettava on 1.000.000 €.
Verkostohankkeilla tuetaan laadun kehittämisen eri vaiheessa
olevia koulutuksen järjestäjiä laatustrategian ja
eurooppalaisten linjausten (EQAVET) suuntaisesti.
Erityisenä painopisteenä vuoden 2013 haussa on edistää
toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista
tukevan järjestelmän ja sen kriteerien käyttöönottoa.
Erityisenä painopisteenä on lisäksi henkilöstön
laadunhallintaosaamisen kehittäminen ottamalla heitä
aktiivisesti mukaan laadun kehittämiseen, muiden
sidosryhmien mukaanotto laatutyöhön sekä laadunhallinta
osana johtamista
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Laatustrategian tuki- painopisteet
Valintaperusteet
kehittämisverkoston monipuolisuus ja laatu laatustrategian
toimeenpanossa (sis. aiemmin rahoitetuissa laatuverkostoissa
saavutetut tulokset)
koordinaattorin ja partnerin toiminta verkoston yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi
henkilöstön laadunhallintaosaamisen lisääminen osallistamalla
henkilöstöä ja sidosryhmien mukaanotto
toimenpiteiden vaikuttavuuden edistäminen
verkoston sisäinen ja verkostojen välinen hyvien käytäntöjen
tunnistaminen ja niistä oppiminen
eri verkostojen kattavuus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja
ammattiosaamisen näytöt
Hakuryhmän tavoitteena on koulutuksen ja työelämän
yhteistyön sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun
kehittäminen, haettavana on 1 500 000 €
Hankkeet toteutetaan usean koulutuksen järjestäjän
toteuttamina verkostohankkeina, jossa painopisteenä on
•
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja
ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen (esim.
hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa)
•
Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudet menetelmät
Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset, jotta
uudenlaisten opetusmenetelmien ja ohjausjärjestelmien
hyödyntäminen olisi mahdollista
Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäisiä
toimintakäytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joita voidaan
hyödyntää ja levittää valtakunnallisesti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja
ammattiosaamisen näytöt
Valintaperusteet
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat
innovatiivisuus ja uutuusarvo
yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa
kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten soveltaminen
hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja
kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Laajennetun työssäoppimisen
kokeiluhankkeet -painopisteet
Hakuryhmän painopisteenä on laajennetun työssäoppimisen
kokeiluhankkeiden tukeminen ja haettavana on 1 000 000 €
Hankkeet toteutetaan usean koulutuksen järjestäjän
toteuttamina verkostohankkeina, jossa painopisteenä on
Hakea vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen
perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja
työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta
ja kehittää niihin liittyviä sopimusmenettelyjä
Kehittää pedagogisia malleja opiskelijaryhmän yksilöllisistä
opintopoluista laajamittaisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista
hyödyntäen.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Laajennetun työssäoppimisen
kokeiluhankkeet
Valintaperusteet
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat
innovatiivisuus ja uutuusarvo
yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa
kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten soveltaminen
hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja
kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Avustukset työnjohtokoulutuskokeiluun
Tavoitteena on kehittää työelämän työnjohdollisten
ammattitaitovaatimusten mukaista koulutusta. Erityisenä tavoitteena
on tuottaa työnjohtokoulutukseen vaihtoehtoisia toteutusmuotoja ja
opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja kouluttautumistapoja.
Haettavana on 100 000 €
Painopisteenä on
•
Työnjohtokoulutuskokeilun tulosten analysointi
•
Kokeilukoulutuksen vaikuttavuuden arviointi
•
Kokeilukoulutuksen järjestäjien ohjausryhmissä analysoitujen ja
arvioitujen tulosten raportointi
•
Alakohtaisten verkostojen toiminnan tuki
•
Kokeilujen koordinointi ja tuki sisältäen selvitysten ja
raportointiyhteenvetojen laadinnan ja niistä tiedottamisen sekä
verkostotapaamisten toteuttamisen.
Lisätietoja Seppo Valio, Opetushallitus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Avustukset työnjohtokoulutuskokeiluun
Valintaperusteet
Kokeilukoulutuksen laajuus
Aikaisemman toiminnan laatu ja hyödynnettävyys
Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Avustukset oppimisympäristöjen
kehittämiseen ja monipuolistamiseen
Hakuryhmän tavoitteena on kehittää ammattitaidon
saavuttamista tukevia uusia toimintamalleja ja
oppimisratkaisuja, joissa hyödynnetään digitaalisia ja muita
avoimia ympäristöjä. Keskeistä on tieto- ja
viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen uusilla
tavoilla. Haettavana on 961 000 €
Hankkeet toteutetaan usean koulutuksen järjestäjän
toteuttamina verkostohankkeina, jossa painopisteenä on
•
Ammattitaidon saavuttamista tukevat uudet toimintamallit
ja oppimisratkaisut, joissa hyödynnetään digitaalisia ja
muita avoimia ympäristöjä eri koulutusaloilla
•
Ammatillisten perustutkintojen verkko-opiskelua tukevat
mallit
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Avustukset oppimisympäristöjen
kehittämiseen ja monipuolistamiseen
Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset, jotta
uudenlaisten opetusmenetelmien ja ohjausjärjestelmien
hyödyntäminen on mahdollista
Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäisiä
toimintakäytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joita
voidaan hyödyntää ja levittää valtakunnallisesti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hakuryhmä: Avustukset oppimisympäristöjen
kehittämiseen ja monipuolistamiseen
Valintaperusteet
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat
innovatiivisuus ja uutuusarvo
yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa
kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten soveltaminen
hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja
kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kokeiluista levitettäviksi
toimintamalleiksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
www.edu.fi/ammattipeda -sivusto ja kehitysversio avoinna
http://dev.datafisher.com/ammattipeda/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
https://hyvatkaytannot.oph.fi/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan
Arviointi
Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,
työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon
suorittajien käyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja
toteuttamista.
Julkaisu on saatavissa linkistä
http://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opas.pdf
Kestävä kehitys
Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen,
kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen
http://www.oph.fi/download/125366_Kestavaa_ammatillista_koulutusta.pdf
Laatutyö
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2
011_2020.html
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mediakastavatus
Lapset ja nuoret mediaosallistujina
Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma
Toimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa,
menetelmiä, materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.
Julkaisu osoitteessa
http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujina
Strateginen ja pegagoinen johtajuus
Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii
niin tutustuttaviksi kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteisk
untakehityksen+strateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621
Opettajien työelämäjaksot
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen
http://www.educainstituutti.fi/media/pdf/FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksoje
n_toteuttamiseen.pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöt
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä
Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla
tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehitta
massa
Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä
oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa
http://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf
Oppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wiki
http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/
KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutusten
tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.
Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja
ajatusmaailma http://www10.edu.fi/kenguru/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNEkirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdf
Ope.fi-taitotasot
http://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihin
Laatua e-oppimateriaaleihin
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihin
Tutkintojen perusteiden toimeenpano
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden
laadukkaan toimeenpanon tueksi
http://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toim
eenpano.pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työpaikkaohjaajien osaaminen
Opetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi
työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje
kumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste
2/2004.
Ohje on saatavissa osoitteessa
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutu
s
Työpaikkaohjaajien osaamiskartta
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskartta
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen
http://www.educainstituutti.fi/media/pdf/Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_tote
uttamiseen.pdf
Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana
http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdf
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana
http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-ohjaajana.pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen
kehittämishankkeissa
toimivien yhteinen työskentelyalusta http://top-patteri.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteuttajien yhteinen
työskentelyalusta
http://toplaaja.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksia http://toplaaja.purot.net/
Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöihin
osoitteessa http://www.tyossaoppimaan.fi/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työturvallisuus
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_kauneudenhoitoalan_oppimisymparistoj
en_turvallisuusopas
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen
turvallisuusopas
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/rakennus_pintakasittely_ja_talotekniikka_alojen
_oppimisymparistojen_turvallisuusopas
Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys
YKOONTI yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –tutkimuksen tutkimusraportti
on nyt julkaistu ja tässä käyttöösi, ole hyvä:
http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
KIITOS !
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi