APA ITU LITERASI MAKLUMAT?

download report

Transcript APA ITU LITERASI MAKLUMAT?

INSTITUT PERGURUAN
TUANKU BAINUN
PULAU PINANG
Disediakan oleh:
UMMU SARAFILZA BT ZAMRI
PS/BI/BM2
DEFINISI – KONSEP

LITERASI – Keupayaan untuk membaca/dapat
makna daripada perkataan.

LITERASI MAKLUMAT – Keupayaan mendapat
makna daripada maklumat.
LITERASI MAKLUMAT:
Keupayaan
- mendapatkan maklumat yang relevan sesuai
dan berguna dengan berkesan dan cekap
-
Mengolah data kepada maklumat dan ilmu
yang berguna untuk kepentingan sejagat dan
dapat menyelesai masalah dan buat keputusan
Literasi maklumat atau celik maklumat adalah
kemahiran melakukan perkara-perkara berikut:
Mengenalpasti keperluan maklumat
Menenalpasti dan mencari sumber maklumat
Mengetahui cara mencapai maklumat daripada
sumber yang sudah di kenal pasti
Menilai kualiti maklumat yang diperoleh
Susur Galur Maklumat
Fakta
Maklumat
Ilmu
Kearifan
diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh
American Library Association (ALA).
ALA membentuk Forum Kebangsaan Mengenai Literasi
Maklumat (National Forum on Information Literacy)
dianggotai lebih 65 organisasi bagi
mengembangkan konsep literasi maklumat
atau celik maklumat
Pada tahun 1989, ALS mengeluarkan
definisi literasi maklumat yang diterima dan
diguna pakai oleh umum sehingga hari ini.
Seseorang perlu memahami
sifat maklumat dalam
pelbagai subjek ataupun
disiplin ilmu
Terdapat rujukan
umum dan sumber
rujukan khusus
kepada suatu disiplin
ilmu
a)
PEMAHAMAN
LUAS
BERRKENAAN
SIFAT
MAKLUMAT
Sumber- sumber
rujukan:
ensiklopedia,
kamus, bibliografi,
indeks dan abstrak
b) KEBOLEHAN MENCAPAI MAKLUMAT
Sumber maklumat yang berlainan akan mendapat
hasil dan penggunaan bagi tujuan yang berlainan
Mengenal pasti sumber- sumber maklumat
yang akan digunakan bagi suatu tujuan
Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit
maklumat supaya maklumat dapat digunakan
dengan efektif
Carian maklumat dalam pangkalan data ataupun
internet perlu kemahiran khusus dalam mencapai
maklumat elektronik.
c) Kebolehan menganalisis dan merumus
maklumat. Seseorang perlu tahu memilih maklumat
yang relevan dan sesuai sahaja bagi memenuhi
sesuatu keperluan
d) Kebolehan menilai kebenaran maklumat. Maklumat
yang diperoleh perlu dipastikan kesahihannya.
Contoh: meneliti nama pengarang, penerbit, tahun
terbitannya dan isi kandungan sumber maklumat.
Kemahiran dlm Literasi
Maklumat..
Mendefinisi
 Mengenalpasti Sumber
 Mengenalpasti Keperluan
 Mencari & Memilih Sumber
 Mentafsir & Menilai Maklumat
 Merekod Maklumat
 Mengelola & Menyampai
 Menilai Proses & Produk

Ciri-ciri seseorang yang
“Information-Literate”
1.
2.
3.
Mengakses maklumat secara efisien dan
berkesan.
Menilai maklumat secara kritis dan
cekap.
Mengguna maklumat secara kreatif dan
berkesan.
Ciri-ciri seseorang yang
“Information-Literate”
4.
5.
Berusaha mendapatkan maklumat
berhubung dengan kepentingan pribadi,
akademik dan kerjaya.
Menghargai dan seronok dengan bahanbahan sastra dan penulisan kreatif.
Ciri-ciri seseorang yang
“Information-Literate”
6.
7.
Berusaha ke arah kecemerlangan dalam
mendapatkan maklumat dan penjanaan
ilmu.
Menyedari kepentingan maklumat dalam
masyarakat demokratik.
Ciri-ciri seseorang yang
“Information-Literate”
8. Mengamalkan tingkahlaku yang baik
(etika) berhubung dengan maklumat dan
IT.
9. Mengambil bahagian secara berkesan
dalam kumpulan bagi mendapatkan
maklumat dan menjana ilmu.
MENGAPA LITERASI MAKLUMAT
PENTING DAN PERLU?

Polisi dan pembangunan negara
- Membangunkan ekonomi berasaskan
pengetahuan (k-ekonomi)
- Memperkukuhkan pembangunan sumber
manusia untuk menghasilkan tenaga
manusia berpengetahuan
- Kerajaan menghendaki seluruh rakyatnya
mempelajari, memahami dan menguasai
pengetahuan mengenai “Information
Technology” (IT)
•Perkembangan dalam KPM
-
Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan
insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,
berterampilan dan sejahtera
-
Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Bestari
yang berpusatkan pelajar dan dipermudahkan
dengan bantuan ICT
- Pembangunan ICT dalam pendidikan

Kemahiran Maklumat perlu untuk
- hidup dan bersaing dalam dunia dan ekonomi
global yang terlalu bergantung kepada
maklumat
- belajar berdikari secara beransur-ansur untuk
menghayati konsep pendidikan seumur hidup
- Penyumbang kepada pencapaian negara – KMasyarakat dan K-Ekonomi
Impak LM ke atas Pembelajaran
Pemb. menjadi lebih aktif
 Pemb. lebih bermotivasi
 Pemb.berlaku mengikut kebolehan pelajar
 Pemb.lebih fleksibel
 Pemb.menggunakan sumber yg ada
 Pemb.lebih imaginatif

Melahirkan individu yang
mempunyai kemahiran dalam
bidang maklumat
Bagi individu yang celik maklumat,
mereka mampu memilih istilah yang
sesuai bagi menyatakan konsep
bidang ataupun topik itu.
Dapat memahami di mana
dan cara mencari maklumat.
Menganalisis maklumat yang diperoleh
dari segi kualiti, kebolehpercayaan,
kesesuaian dan menjadikan maklumat
sebagai pengetahuan
Berkeupayaan menilai
kegunaan maklumat
Menyelesaikan masalah atau
isu yang perlu ditangani.
Menyedari kepentingan literasi maklumat,
Amerika Syarikat menjadikn literasi maklumat
sebagai agenda negara itu seawal tahun 1980an.
Ia selari dengan permulaan perkembangan
teknologi komputer dan komunikasi yang pesat
pada tahun 80-an sehingga mengakibatkan
ledakan maklumat.
http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ms.pdf.
Diakses pada 30 Ogos 2008
http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006ms.pdf. Diakses pada 31 Ogos 2008
http://www.lib.usm.my/equipusm/custom/Strategi%20pencarian-PPJJ08.htm. Diakses
pada 2 September 2008
http://lib.hukm.ukm.my/beritappm/isu1.pdf. Diakses
pada 3 September 2008
http://btpn.moe.edu.my/btpnpp/epusatsumber/literasimakl
umat/lessonplan3.pdf. Diakses pada 3 September 2008
http://pts.com.my/index.php/buku/35/. Diakses pada 3
September 2008