Veikla - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Download Report

Transcript Veikla - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

PRIEMONĖS VERSLO INOVACIJOMS 2014–2020 M.
Rita Armonienė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos
paramos koordinavimo departamento
direktorė
PAGRINDINIAI
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTAVIMO PRINCIPAI
•
Investavimo supaprastinimas
 Kuo platesnis fiksuotų sumų ar fiksuotų įkainių taikymas;
 Praplėstas visuotinės dotacijos būdu (čekiai) įgyvendinamų priemonių rūšių spektras;
 Vertinant dalį projektų, taikomas dviejų etapų konkursas – pirmu etapu ekspertai patikrina pačią idėją
(nepildant pilnos paraiškos), jei idėja yra tinkama – tik tokiu atveju pildoma visa paraiška.
•
Investavimo skaidrumas
 Viešas formuojamų priemonių pristatymas ir aptarimas su socialiniais ekonominiais partneriais;
 Viešas projektų atrankos kriterijų, naudos ir kokybės vertinimo kriterijų derinimas su socialiniais
ekonominiais partneriais;
 Didžiąją dalimi projektų atrankai taikomas konkursinis atrankos būdas pagal viešus, kiek įmanoma labiau
objektyvius ir pagrįstus atrankos kriterijus;
 Dalis priemonių įgyvendinami kaip finansinės priemonės, kurios yra grįžtančios ir gali pakartotinai būti
panaudotos kitų įmonių investicijoms finansuoti.
•
Investicijų kokybės ir efektyvumo didinimas
 Investuojant į MTEPI, parama bus teikiama tik sumanios specializacijos srityse, t. y. srityse, kuriose
Lietuva yra stipriausia, kuriose sutelktas mokslo ir verslo potencialas;
 Inovacijų paklausos skatinimas;
 Platesnis finansinių priemonių taikymas (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo fondai ir pan.);
 Intervencijos logikos pagrįstumas.
•
Regionų augimo skatinimas
 Skatinamos investicijos regionuose, numatant tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę paramą ten įsikūrusioms
įmonėms .
Kultūros ir gamtos
paveldo objektų
rinkodara ir ženklinimas
120,951 mln. Lt
1 VP prioritetas „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
1,126 mlrd. lt
(1)
Įmonių investicijos į
MTEPI
•
•
•
•
Inovaciniai čekiai
Intelektas LT
Inopatentas
Inosertifikavimas
TUI į MTEPI
• Smartparkas LT
• Smartinvest LT
• Smartinvest LT +
Klasterizacija ir
tinklaveika
• InoKlaster LT
• InoKlaster LT+
• InoConnect LT
Finansinės
priemonės į MTEPI
• Technostartas LT
Inovatyvios aplinkos
gerinimas
• Inogeb LT
MTEPI vieša
infrastruktūra
• Technologinių
centrų
infrastruktūra
ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI
(2)
INOVACINIAI ČEKIAI (35 mln. Lt)
Veiklos: techninių galimybių studijos /MTEP rezultatai; produkto prototipavimas; konsultacijos; teisių įsigijimas.
Intensyvumas: iki 50% techninių galimybių studijoms ir su moksliniais tyrimais susijusiai veiklai (60%
vidutinėms įmonėms, 70% mažoms įmonėms); iki 25% su eksperimentine plėtra susijusiai veiklai (60%
vidutinėms įmonėms; 70% mažoms įmonėms).
Paramos dydis: nuo 10 tūkst. Lt iki 50 tūkst. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys; be partnerių.
INTELEKTAS LT (450 mln. Lt)
Veikla: taikomieji moksliniai tyrimai; eksperimentinės (technologinės) plėtra; įmonių pradinės investicijos į
įmonės MTEPI infrastruktūrą (įskaitant pilotinę liniją); laboratorijų akreditacija įmonėse.
Intensyvumas: iki 80%: 50% pramoniniams tyrimams (60% vidutinėms įmonėms, 70% mažoms įmonėms);
25 % bandomajai taikomajai veiklai (35% vidutinėms įmonėms, 45% mažoms įmonėms). Intensyvumas
padidinamas 15 % už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis.
Paramos dydis: 1, 2 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt; didžiausias – 4 mln. Lt;
3 veiklai: mažiausias – 0,5 mln. Lt; didžiausias – 10 mln. Lt;
4 veiklai: mažiausias – 0,25 mln. Lt; didžiausias – 0,69 mln. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo
ir studijų institucijas) (numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams, su ne mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi;
pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50 darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas
socialinių inovacijų plėtojimui („minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).
Partneriai – privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.
ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI
(3)
INOPATENTAS LT (10,5 mln. Lt)
Veiklos: 1) Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu (3 etapai): veiklos, apimančios laikotarpį nuo
nacionalinės patento paraiškos pateikimo iki tarptautinės patento paraiškos padavimo; ekspertizės atlikimo
veiklos; veiklos, apimančios laikotarpį nuo ekspertizės ataskaitos gavimo iki pasirinktų valstybių patentų
gavimo.
2) Išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje (3 etapai): veiklos, apimančios laikotarpį
nuo nacionalinės patento paraiškos pateikimo iki pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą gavimo
(įskaitant Europos patento paraiškos padavimą ir ekspertizės atlikimo veiklas); veiklos, apimančios laikotarpį
nuo pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą gavimo iki Europos patento įteisinimo pasirinktose
valstybėse.
3) Dizaino registravimas tarptautiniu mastu (Bendrijos dizainas ir tarptautinis dizainas): veiklos,
apimančios laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki dizaino liudijimo gavimo.
Intensyvumas: iki 80 % (de minimis)
Paramos dydis:
• fiksuotas įkainis išradimų patentavimo tarptautiniu mastu atveju:
1 etapas – 14,4 tūkst. Lt, 2 etapas – 12 tūkst. Lt, 3 etapas – nuo 16 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt;
• fiksuotas įkainis išradimų patentavimo Europos patentų tarnyboje atveju: 1 etapas – 28 tūkst. Lt, 2 etapas –
36 tūkst. Lt;
• fiksuotas įkainis dizaino registravimo tarptautiniu mastu atveju: Bendrijos dizainas – 2 tūkst. Lt, tarptautinis
dizainas – 2,88 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys; be partnerių.
ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEPI
(4)
INOSERTIFIKAVIMAS (30 mln. Lt)
Veiklos:
1. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas, bandymai laboratorijose (validacija);
2. Naujų produktų ir technologijų pre-sertifikavimas, bandymai realiose sąlygose (jei tai sudėtinė validacijos
dalis).
Intensyvumas: iki 50 %
Paramos dydis: mažiausias – 0,05 mln. Lt
didžiausias – 0,5 mln. Lt
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys, be partnerių.
KLASTERIZACIJA IR TINKLAVEIKA
(5)
INOKLASTER LT (30 mln. Lt)
Veikla: parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui (pagalba teikiama ne ilgiau kaip 10 metų).
Intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų išlaidų per 10 metų laikotarpį.
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt, didžiausias – 1,5 mln. Lt.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius, besivystančius ir brandžius klasterius)
(parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui); be partnerių.
INOKLASTER LT+ (60 mln. Lt)
Veikla: parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui.
Intensyvumas: iki 65 %;
Paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt, didžiausias – 5 mln. Lt.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys, atstovaujantys besiformuojančius, besivystantančius ir brandžius klasterius ir
Lietuvoje veikiančius tarptautinius klasterius) (parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam
asmeniui), be partnerių.
INOCONNECT LT (5 mln. Lt)
Veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos verslo ir inovacijų
tinklo (EVIT) organizacijos, renginiuose.
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, klasterių
koordinatoriai); be partnerių.
INOVATYVIOS APLINKOS ĮMONĖMS GERINIMAS
(6)
INOGEB LT (30 mln. Lt)
Veikla: inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas.
Intensyvumas: iki 75%.
Paramos dydis: mažiausias – 0,01 mln. Lt; didžiausias – 2 mln. Lt (jei bus atskira valstybės pagalbos schema),
arba 690000 Lt (de minimis atveju).
Pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai
inkubatoriai) (atkira valstybės pagalbos schema/de minimis).
Partneriai : viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai
inkubatoriai).
Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ, ypač naujai susikūrusios technologinės įmonės (būtų skaičiuojama
valstybės pagalba pagal BBIR iki 50 proc.).
Inovacinės konsultacinės
paslaugos –
tai konsultavimas žinių perdavimo,
nematerialiojo turto nuosavybės teisių
įsigijimo, apsaugos bei naudojimo,
licencijų sutarčių ir standartų
naudojimo klausimais
TUI Į MTEPI
SMARTPARKAS LT
(7)
(45 mln. Lt)
Veiklos: 1) Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko ar LEZ inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas (infrastruktūra suinteresuotieji naudotojai gali naudotis atvirai, skaidriai ir be
diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą atitinka rinkos kainą); 2) pramoninio parko ar LEZ
rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, papildančios investicinį projektą.
Intensyvumas: 1 veiklai – finansavimo suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno
skirtumo; 2 veiklai – iki 85 proc.
Paramos dydis: mažiausias – 0,3 mln. Lt; didžiausias – 40 mln. Lt (taikoma 1 veiklai), 0,7 mln. Lt (taikoma 2
veiklai).
Pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybė ar
savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti lemiamą įtaką ir kurių planuojamas
įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu; pramoninių parkų ar LEZ operatoriai
(tik 2 veiklai).
Partneriai – pramoninių parkų ar LEZ operatoriai.
SMARTINVEST LT (20 mln. Lt)
Veikla: TUI investicijoms MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse pritraukti.
Intensyvumas: iki 100 %; paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt, didžiausias – 5 mln. Lt
Pareiškėjai: VšĮ Investuok Lietuvoje, be partnerių.
TUI Į MTEPI
(8)
SMARTINVEST LT+ (100 mln. Lt)
Veikla: Užsienio investicijos į:
1) Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;
2) Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant
pilotinę liniją);
3) Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Intensyvumas:
1 veiklai ir 2 veiklai iki 80 %: 50 % pramoniniams tyrimams; 25 % bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas
10 % padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 % mažoms įmonėms, 15 % už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR
nustatytomis sąlygomis;
3 veiklai iki 15 % didelėms įmonėms ir iki 50 % MVĮ (BBIR)
Paramos dydis: mažiausias – 0,25 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 0,05 mln. Lt (taikoma 2 veiklai); 0,5 mln. Lt
(taikoma 3 veiklai); didžiausias – 4 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 10 mln. Lt (taikoma 2 veiklai); 7,5 mln. Lt
(taikoma 3 veiklai).
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio įmonių filialai).
Partneriai : kai pareiškėjas didelė įmonė, 3 veiklai vykdyti privalomas partneris – MVĮ.
FINANSINĖS PRIEMONĖS Į MTEPI
TECHNOSTARTAS LT (apie 40 mln. Lt)
Veikla: inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyvių įmonių (pumpurinės įmonės, startuoliai)
kūrimosi skatinimas.
Paramos dydis priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės.
Galutiniai naudos gavėjai: jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai), be partnerių.
(8)
MTEPI VIEŠA INFRASTRUKTŪRA
TECHNOLOGINIŲ CENTRŲ INFRASTRUKTŪRA (100 mln. Lt)
Veikla:
bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos, rezidavimo
patalpos; rezidavimo patalpos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. bendrų patalpų ir pan.)
Intensyvumas: iki 50%, paramos dydis iki 10 mln. Lt.
Pareiškėjai:
1. privatūs juridiniai asmenys, investuojantys į mokslo ir technologijų parkų, esančių registre, teritoriją;
2. mokslo ir technologijų parkai, esantys registre, jei projektai įgyvendinami PPP būdu.
Partneriai: privatus juridinis asmuo (jei pareiškėjai mokslo ir technologijų parkai).
(9)
3 VP PRIORITETAS „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ 1,835 mlrd. Lt.
(1)
NAUJOVĖS
• Parama tik SVV. Parama verslui 2014–2020 m. periodu pasižymi tuo, kad kitaip nei
2007–2013 m. periodu, kai galėjo būti remiamas visas verslas, dabar bus remiamas
tik smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės 3 prioriteto lėšomis negalės būti
remiamos.
• Platesnis finansinių priemonių taikymas: nauju laikotarpiu bus plačiau taikomos
finansinės priemonės (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo fondai ir pan.) bei yra
numatytos ir verslo skatinimas, dalinai kompensuojant paimtos paskolos palūkanas
(priemonės Verslumas LT, Produktyvumas Lt)
• Naujos finansuotinos veiklos, pvz., bus remiamas verslo klasterizacijos
procesas, kai įmonės susiburia bendrai jungtinei veiklai, siekdamos didinti savo
konkurencingumą ir pelningumą.
• Konsultacijos bus teikiamos naujai kuriamo Nacionalinio Konsultantų registro
pagalba. Praplėstas visuotinės dotacijos būdu (čekiai) įgyvendinamų priemonių
rūšių spektras (priemonės Verslo konsultantas LT, Expo konsultantas LT, Ecokonsultantas LT, Naujos galimybės LT). Mažės administracinė našta pareiškėjams.
TIKSLINĖS INVESTICIJOS –
MVĮ
•
Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kategorijai priklauso įmonės,
 kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir
 kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR, ir (arba) bendra metinė
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.
•
MVĮ kategorijoje mažoji įmonė apibrėžiama kaip įmonė,
 kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir
 kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10
mln. EUR.
•
MVĮ kategorijoje labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė,
 kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų
 ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2
mln. EUR.
Šaltinis: Bendrojo Bendrosios išimties reglamento 1 priedo 2 straipsnis.
(2)
(3)
Verslumo
skatinimas
Tarptautiškumo
didinimas
Ekoinovacijų
diegimas
• Verslo
konsultantas
LT
• Expo
konsultantas
LT
• Eco
konsultantas
LT
• Inkubatoriai
LT
• Verslumas FI
• Verslumas
LT(dalinis
palūkanų
kompensavim
as)
• Naujos
galimybės
LT
• Verslo
klasteris LT
• Expo
sertifikatas
LT
• Faktoringas
LT
• Ecoinovacijos LT+
• Ecoinovacijos LT
Produktyvumo
didinimas
• Regio invest LT+
• Invest LT+ (FI)
• DPT pramonei
LT+
•
•
•
•
Dizainas LT
Procesas LT
E-verslas LT
Produktyvumas
LT (dalinis
palūkanų
kompensavimas)
VERSLUMO SKATINIMAS
(4)
VERSLO KONSULTANTAS LT (40 mln. Lt)
Veikla: Verslo paslaugų krepšelis:
• verslo čekis konsultacijoms apie verslo pradžią, pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ, ypatingą dėmesį
skiriant MVĮ, veikiančioms regionuose (de minimis);
• verslo čekis specializuotoms konsultacinėms paslaugoms, skirtas MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų iki 3
metų (de minimis);
• verslo čekis konsultacijoms (informacinių, konsultacinių ir ekspertinių: mokestiniais, teisiniais, finansiniais,
technologiniais, vadybiniais ir pan. klausimais) nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ (BBIR).
Intensyvumas: Pradedančiosioms iki 1 metų MVĮ – iki 100 %; MVĮ, veikiančioms nuo 1 metų iki 3 metų – iki
85 %; nuo 3 iki 5 metų veikiančioms MVĮ – iki 50 %;
Paramos dydis: iki 6 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
INKUBATORIAI LT+ (50 mln. Lt)
Veikla: Investicijos į inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą, siekiant sudaryti sąlygas teikti
kokybiškas inkubavimo paslaugas naujai įsisteigusiems ir ne ilgiau kaip 5 metus veikiantiems SVV subjektams.
Intensyvumas: vidutinėms įmonėms – 35% (25+10); labai mažoms ir mažoms įmonėms 45% (25+20).
Paramos dydis: iki 7 mln. Lt.
Pareiškėjai: juridiniai asmenys;
Partneriai: privatus juridinis asmuo, jeigu pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo (projektas įgyvendinamas
Viešosios ir privačios partnerystės (PPP) principu). Partneris yra privalomas.
Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip 5 metus, kurie galės būti inkubuojami
sukurtoje infrastruktūroje ne ilgiau negu 5 metus.
VERSLUMO SKATINIMAS
(5)
VERSLUMAS FI (290 mln. Lt)
Veikla: pradedančiojo verslo, veikiančio ne ilgiau kaip 5 metus, poreikius atitinkančių finansavimo modelių
rėmimas.
Paramos dydis priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Galutiniai naudos gavėjai: SVV iki 5 metų, be partnerių.
DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (VERSLUMAS LT) (30 mln. Lt)
Veikla:
• Garantuotų ir negarantuotų paskolų palūkanų dalinis kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą
per Verslumas FI priemonę arba iš banko.
• Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis
kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą per Verslumas FI priemonę arba iš banko.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties dydis
negali viršyti 2,5 mln. Lt, o kompensuotos vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt per 3 fiskalinius
metus.
Kompensuojama 80% sumokėtų palūkanų per nustatytą laikotarpį, bet ne daugiau kaip 5 % metinių
palūkanų.
Pareiškėjai: MVĮ iki 5 metų, be partnerių.
TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS
(6)
EXPO KONSULTANTAS LT (40 mln. Lt)
Veikla: Konsultacijos MVĮ eksporto klausimais – INVEGA išduodamas čekis, su kuriuo MVĮ gali kreiptis į
Nacionalinį konsultantų registrą ir gauti jai skirtas paslaugas.
Intensyvumas: MVĮ iki 3 metų – iki 85 %; MVĮ virš 3 metų – iki 50 %; paramos dydis: iki 10 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
NAUJOS GALIMYBĖS LT (100 mln. Lt)
Veikla: 1-a veikla – veikla, susijusi su MVĮ ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse parodose/mugėse. 2-a
veikla – įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose)
(galutinis naudos gavėjas – SVV subjektas).
Intensyvumas: 1-ai veiklai – iki 50 %; 2-ai veiklai:
iki 100 %, kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija;
iki 50 %, kai pareiškėjas klasterio koordinatorius;
iki 50 % galutiniam naudos gavėjui – SVV subjektui.
Paramos dydis: 1-ai veiklai – MVĮ: mažiausias finansavimo dydis projektui – 15.000 Lt; didžiausias –
150.000 Lt. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotasis įkainis – nuo 35.000 iki 37.400 Lt priklausomai nuo
šalies, į kurią vykstama.
2-ai veiklai – SVV subjektų grupėms: mažiausias finansavimo dydis projektui – 100.000 Lt; didžiausias –
690.000 Lt. Dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotasis įkainis (vienam parodos dalyviui) – iki
21.000 Lt;dalyvavimo tarptautinėse verslo misijose fiksuotasis įkainis (vienam dalyviui) – iki 10.000 Lt.
Pareiškėjai: MVĮ (pavienis dalyvavimas); Grupinis dalyvavimas: VšĮ Versli Lietuva; Asocijuotos verslo
struktūros; Pramonės, prekybos ir amatų rūmai; Klasterio koordinatorius.
(Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai).
Partneriai – nėra.
TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS
(7)
VERSLO KLASTERIS LT (45 mln. Lt)
Veiklos: Finansuotinos veiklos:
• Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis;
• Eksperto darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
• Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimu ;
• Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams
pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius) išlaidos.
Intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų išlaidų; iki 100 % – jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, asocijuota
verslo struktūra arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, intensyvumas g. b. (tik DU - projektą
administruojantiems ir vykdantiems asmenims; komandiruočių išlaidos - projektą vykdantiems asmenims ir
viešinimo išlaidos.;
paramos dydis iki 690.000 Lt vienai įmonei. Didžiausias projekto dydis – iki 1,5 mln. Lt., bet kiekvienas iš
verslo klasterio narių gali gauti ne daugiau kaip 690 000 litų per 3 fiskalinius metus.
Pareiškėjai:
• viena iš verslo klasterio įmonių: maža, labai mažai ar vidutinė įmonė;
• klasterio koordinatorius;
• asocijuotos verslo struktūros;
• pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
Partneriai – MVĮ.
Galutiniai naudos gavėjai – MVĮ.
Verslo
Klasteris
Verslo klasteris suprantamas kaip tarpusavyje ekonomiškai susijusių ir viena kitą
palaikančių įmonių, orientuotų į baigtinį skaičių galutinių produktų, visuma. Tai pagal
geografinį principą vienoje vietoje sukoncentruotos tarpusavyje sąveikaujančios įmonės,
vykdančios bendrą veiklą.
Gali būti regioniniai verslo klasteriai, kurie apima smulkųjį verslą, amatus, mažas įmones
arba pagal veiklos sritis – pramoniniai klasteriai, biotechnologijų, informacijos
technologijų, mašinų gamybos ir kt.
TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS
EXPO SERTIFIKATAS LT (5 mln. Lt)
Veikla: planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas.
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 500 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
FAKTORINGAS LT / PORTFELINĖS FAKTORINGO GARANTIJOS (14,5 mln. Lt)
Veikla: Finansavimo modelių, lengvinančių MVĮ atsiskaitymus su partneriais vietinėje ir užsienio rinkose,
rėmimas.
Paramos dydis priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Galutiniai naudos gavėjai: MVĮ, be partnerių.
(8)
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS
(9)
REGIO INVEST LT + (300 mln. Lt)
Veikla: Finansavimas teikiamas naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems produktams
gaminti ir inovatyvioms paslaugoms (įskaitant sveikatos ir medicininio turizmo paslaugas) teikti, kūrimą ir
įrengimą.
Intensyvumas: 25-45% (Regioninė investicinė pagalba): 35% vidutinėms įmonėms; 45% mažoms ir labai
mažoms įmonėms.
Paramos dydis: iki 3 mln. Lt (jeigu projektas skirtas tik įrangai/įrenginiams/technologijoms įsigyti);
iki 7 mln. Lt (jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui, tiek įrangai/įrenginiams/technologijoms
įsigyti).
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
DPT PRAMONEI LT + (180 mln. Lt)
Veikla: Didelio poveikio technologijų diegimas tradicinėje pramonėje (mikro- ir nanoelektronika, pažangiosios
medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, nanotechnologijos ir pažangiosios gamybos sistemos).
Intensyvumas: nuo 25 iki 45 %; 25% vidutinėms įmonėms; 35% mažoms ir labai mažoms;
35% vidutinėms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte; 45%
mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte,
Paramos dydis: 10 mln. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS
(10)
INVEST LT + (FI) (270 mln. Lt)
Veikla: modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo
pajėgumus naujiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.
Paramos dydis: priklausys nuo to, kokios konkrečios finansinės priemonės bus įgyvendinamos.
Galutiniai naudos gavėjai: MVĮ, partnerių nėra.
DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (PRODUKTYVUMAS LT) (30 mln. Lt)
Veikla:
• Garantuotų ir negarantuotų paskolų palūkanų dalinis kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą
per Invest LT+ (FI) priemonę.
• Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis
kompensavimas tiems MVĮ, kurie yra gavę paramą per Invest LT+ (FI) priemonę.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties
kompensuotos vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt per 3 fiskalinius metus.
Kompensuojama 50% sumokėtų palūkanų per nustatytą laikotarpį.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS
(11)
E-VERSLAS LT (50 mln. Lt)
PROCESAS LT (30 mln. Lt)
Veikla: Įmonės investicijos, tiesiogiai susijusios
su IRT sprendimo pritaikymu keliems įmonės
išoriniams verslo procesams (klientų
aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros,
valdymo informacijos, užsakymų pateikimo,
gamybos pateikimo, el. pirkimų, atsargų valdymo
arba distancinio darbo) suderinti, palaikant ryšį
kompiuteriu arba diegiant inovatyvius IRT
grindžiamus verslo procesus.
Veikla: MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis
tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais
standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų
ar valdymo sistemų diegimas (tinkamos išlaidos
įmonių išorinių konsultavimo paslaugų įsigijimas).
Intensyvumas: nuo 35 iki 45 %; 35% vidutinėms
įmonėms, 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms,
paramos dydis iki 200 tūkst. Lt
Intensyvumas: iki 50 %; paramos dydis: iki 200
tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių
DIZAINAS LT (20 mln. Lt)
Veikla: Gaminių/produktų dizaino kūrimas.
Intensyvumas: nesudėtingiems gaminiams/produktams – iki 50%; vidutinio sudėtingumo gaminiams/produktams –
iki 70%; sudėtingiems gaminiams/produktams –iki 85%.
Paramos dydis: Nesudėtingiems gaminiams/produktams –iki 10 000 Lt. Vidutinio sudėtingumo
gaminiams/produktams – iki 20 000 Lt. Sudėtingiems gaminiams/produktams – iki 35 000 Lt.
Pareiškėjai: MVĮ; be partnerių
EKO –INOVACIJŲ DIEGIMAS
ECO KONSULTANTAS
LT (5 mln. Lt)
Veikla: konsultacijos MVĮ
efektyvesnio išteklių
naudojimo, gamtinių resursų
tausojimo, eco-technologijų ir
kt. eko-klausimais
Intensyvumas: iki 85%;
paramos dydis:
iki 6 tūkst. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be
partnerių.
(12)
ECO-INOVACIJOS LT (15 mln. Lt)
Veikla:
• Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių
aplinkosaugos standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos
technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių rezultate pateiktos
racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos inovacijų
įvykdomumo analizė. (de minimis)
• Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo priemones,
atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus;
darnaus dizaino marketingo sprendimai; tokio dizaino registravimas.
(de minimis)
Intensyvumas: iki 50%; paramos dydis: iki 100 tūkst. Lt.
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
ECO-INOVACIJOS LT + (300 mln. Lt)
Veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas
Intensyvumas: nuo 25 iki 35% MVĮ; 25% vidutinėms įmonėms; 35% mažoms ir labai mažoms;
35% vidutinėms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte; 45%
mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu veiklą vykdo regionuose, nurodytuose nacionaliniame teisės akte.
Paramos dydis: iki 10 mln. Lt
Pareiškėjai: MVĮ, be partnerių.
ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS
AUDITAS PRAMONEI LT (25 mln. Lt)
Veikla: energetinio audito atlikimas pramonės
įmonėse
Intensyvumas: 50 % didelėms įmonėms;
60% vidutinėms įmonėms; 70% labai mažoms ir mažoms
įmonėms; paramos dydis: iki 250 tūkst. Lt
Pareiškėjai: pramonės įmonės, be partnerių.
(3)
Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 49 str. 5d. nuostatos
neleidžia teikti pagalbą didelių
įmonių energijos vartojimo auditams,
atliekamiems pagal Direktyvos
2012/27/ES 8 str.4 d., nebent
energijos vartojimo auditas
atliekamas papildomai su pagal tą
direktyvą privalomu energijos
vartojimu auditu.
PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS LT (15 mln. Lt)
Veikla:
• Garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių
didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.
• Palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, skirtų įrangos ir
technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą,
diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.
Paramos dydis: gautos garantuotos arba negarantuotos paskolos arba nuomos (lizingo) sutarties
kompensuotos vienai įmonei palūkanos negali viršyti 690 000 Lt per 3 fiskalinius metus.
Kompensuojama 100% sumokėtų palūkanų per nustatytą laikotarpį.
Pareiškėjai: pramonės įmonės, be partnerių.
ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS
(4)
RES PRAMONEI LT (35 mln. Lt)
Veikla: atsinaujinančių išteklių energijos gamybos skatinimas.
Intensyvumas: Didelėms įmonėms:
1) iki 60 % (45 %+ 15%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal
BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 45 % (30 %+ 15%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal
BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.
Vidutinėms įmonėms:
1) iki 70 % (45 %+ 15%+10%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos
pagal BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 55 % (30 %+ 15%+10%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos
pagal BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.
Labai mažoms ir mažoms įmonėms:
1) iki 80 % (45 %+ 15%+20%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos
pagal BBIR 41 str. 6 dalies a arba b punktą;
2) iki 65 % (30 %+ 15%+20%) tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos
pagal BBIR 41 str. 6 dalies c punktą.
Paramos dydis: iki 3 mln. Lt.
Pareiškėjai: pramonės įmonės, be partnerių.
RES
Atsinaujinantys energijos ištekliai (RES) suprantami kaip tokie atsinaujinantys
neiškastiniai energijos šaltiniai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir
hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė,
sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.
ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS
KOGENERACIJA PRAMONEI LT (11,98 mln. Lt)
Veikla: investicinė pagalba didelio naudingumo kogeneracijai (papildomos įrangos, kurios reikia, kad būtų
padidintas kogeneracinės jėgainės energetinis naudingumas, kai esama jėgainė jau atitinka didelio
naudingumo ribą, diegimas).
45 % didelėms įmonėms;
55% vidutinėms įmonėms;
65% labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Paramos dydis: iki 1 mln. Lt
Intensyvumas:
Pareiškėjai: pramonės įmonės (didelės ir MVĮ), be partnerių.
Priemonėmis RES pramonei LT+, Kogeneracija pramonei LT+ gali pasinaudoti
įmonės, siekiančios naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti,
sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į
centralizuotus energetinius tinklus.
(5)
5 VP PRIORITETAS „APLINKOSAUGA, GAMTOS
IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS
PRIE KLIMATO KAITOS“ 120,951 mln. Lt
(1)
NACIONALINIŲ TURIZMO MARŠRUTŲ, TRASŲ IR PRODUKTŲ RINKODARA BEI TURIZMO
ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (30 mln. Lt)
Veiklos:
• Turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių viešuosius kultūros ir gamtos
paveldo objektus, propagavimas ir rinkodara; leidiniai; e-rinkodara (Lithuania.travel, Lietuvosmarsrutai.eu
interneto svetainės, rinkodara socialiniuose tinklalapiuose, SEM (angl. search engine marketing) ir kita
reklama internete); reklama (radijo, televizijos, lauko ir kt.); renginiai, skirti vietiniam turizmui skatinti;
• Informacinių turizmo ženklų (didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių turizmo objektų) projektavimas,
gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: iki 100 %; paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt; didžiausias – 5 mln. Lt (rinkodara); 10
mln. Lt (ženklinimas).
Pareiškėjai: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.
Galimi partneriai : valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
(2)
PRIORITETINIŲ TURIZMO PLĖTROS REGIONŲ E-RINKODARA (70,95 mln. Lt)
Veiklos:
• Turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių viešuosius kultūros ir gamtos
paveldo objektus, propagavimas ir rinkodara; leidiniai; e-rinkodara (Lithuania.travel, Lietuvosmarsrutai.eu
interneto svetainės, rinkodara socialiniuose tinklalapiuose, SEM (angl. search engine marketing) ir kita
reklama internete); reklama (radijo, televizijos, lauko ir kt.); renginiai, skirti vietiniam turizmui skatinti;
• Informacinių turizmo ženklų (didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių turizmo objektų) projektavimas,
gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: iki 85%, paramos dydis: mažiausias – 0,1 mln. Lt, didžiausias – 1 mln. Lt.
Pareiškėjai:
• Savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos;
• Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Galimi partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra (20 mln. Lt)
Veikla: ženklų (išskyrus didžiųjų informacinių ženklų prie svarbiausių turizmo objektų), nuorodų, informacinių
stendų ir kitos informacinės infrastruktūros projektavimas, gamyba, įrengimas.
Intensyvumas: iki 85 %; paramos dydis mažiausias – 0,09 mln. Lt; didžiausias – 2 mln. Lt.
Pareiškėjai: savivaldybių administracijos.
Galimi partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.
9 VP PRIORITETAS „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“
368,978 mln. Lt
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS PROGNOZAVIMAS IR PLĖTROS
MECHANIZMAI (19 mln. Lt)
Veikla:
• vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos sukūrimas bei jos
funkcionalumo palaikymo ir tobulinimo užtikrinimas, periodiškas žmogiškųjų išteklių paklausos
darbo rinkoje informacinės bazės atnaujinimas;
• žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinių tyrimų rezultatų apdorojimas ir
sklaida, vykdant profesinį orientavimą;
• visaverčio instrumento, paremto išplėstine Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versija (ISCO-08
pagrindu), skirto darbo rinkos profesinės struktūros palyginimui tarptautiniu ir šalies mastu,
apimančio nuolat atnaujinamą profesijų sąrašą, visų profesijų aprašus ir jų sąsajas su
išsilavinimo ir kvalifikacijų lygiais, sukūrimas;
• darbinėje veikloje įgyjamų kvalifikacijų posistemės sukūrimas bei jos funkcionalumo palaikymo
ir tobulinimo užtikrinimas.
Intensyvumas: 100 %.
Paramos dydis: 1-ai veiklai – 9 mln. Lt;
2-ai veiklai – 3,7 mln. Lt;
3-ai veiklai – 1,5 mln. Lt;
4-ai veiklai – 4,8 mln. Lt.
Pareiškėjai: Ūkio ministerija, Žmogiškųjų išteklių skyrius; be partnerių.
(1)
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS
KOMPETENCIJŲ VAUČERIS
(216,98 mln. Lt)
Veikla: bendrieji ir specialieji mokymai
įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“
sistemą.
Intensyvumas: iki 50 proc.
60 proc. vidutinėms įmonėms;
70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Paramos dydis: Iki 10.000 Lt (vienam
darbuotojui).
• Kompetencijų vaučerio dydis priklausys nuo:
• mokymų pobūdžio (bendrieji ar specialieji
mokymai);
• įmonės dydžio;
• fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos
dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių
duomenų arba ESTEP atlikto tyrimo.
Pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys ir
valstybės bei savivaldybės valdomos
bendrovės, prioritetą teikiant labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms įmonėms, be
partnerių.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+
(40 mln. Lt)
Veikla: užsienio investuotojų, investuojančių
Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir
paslaugas, darbuotojų mokymas ir
kvalifikacijos tobulinimas (mokymas,
suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją,
specializuotas profesines žinias ir įgūdžius,
bendruosius įgūdžius), įskaitant mokymo darbo
vietoje organizavimą.
Intensyvumas: iki 50 proc.
60 proc. vidutinėms įmonėms;
70 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Paramos dydis:
Projektui iki 2 mln. Lt.; vienam darbuotojui iki
15.000 Lt.
Pareiškėjai: užsienio investuotojai (įmonės)
arba užsienio įmonių filialai; be partnerių.
(2)
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS
(3)
PAMEISTRYSTĖ IR SEKTORINIŲ
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
(38 mln. Lt)
INOMOKYMAI LT (5 mln. Lt)
Veiklos: veikla, skirta remti įmonių mokymus,
vykstančius pameistrystės būdu, prioritetą
teikiant MVĮ. Prioritetas – regioninės
dimensijos užtikrinimas.
Veikla: Įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų
mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas
užsienio MTEPI centruose/įmonėse.
Viena iš sąlygų – užsienio MTEPI centro/įmonės
kvietimas.
Parama teikiama iki 6 mėn. praktiniams mokymams.
Intensyvumas: iki 50%;
60 % vidutinėms įmonėms;
70 % labai mažoms ir mažoms
įmonėms.
Paramos dydis: iki 20.000 Lt (vienam
darbuotojui). Priklausys nuo fiksuoto įkainio
arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus
nustatytas iš istorinių duomenų arba tyrimo.
Pareiškėjai: juridiniai privatūs ir viešieji
asmenys.
Partneriai: mokymo įstaigos.
Intensyvumas: iki 50%;
60 % vidutinėms įmonėms;
70 % labai mažoms ir mažoms
įmonėms.
Paramos dydis:
Nuo 10.000 iki 50.000 Lt (vienam darbuotojui)
Pareiškėjai: MVĮ, vykdančios MTEPI veiklas; be
partnerių.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS
MOKYMAI LT (30 mln. Lt)
Veikla: specialiųjų mokymų įmonėms teikimas.
Intensyvumas: pareiškėjui – iki 100 proc. (projekto administravimo išlaidoms);
galutiniam naudos gavėjui – įmonei – iki 50 proc.
60 % vidutinėms įmonėms;
70% labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Didžiausias projekto dydis – iki 2 mln. Lt.
Pareiškėjai:
• Asocijuotos verslo struktūros;
• Pramonės, prekybos ir amatų rūmai;
• Klasterio koordinatorius.
(Galutiniai naudos gavėjai – įmonės).
Partneriai – nėra.
(4)
AČIŪ UŽ DĖMESĮ