Sumani specializacija

Download Report

Transcript Sumani specializacija

Trumpai apie diskusijas dėl MTEP
finansavimo
Švietimo ir mokslo ministerija
2014-07-03
Diskusijos dėl finansavimo principų, schemų, apimčių ir pan.
Biudžetinis finansavimas:
• Darbo grupė: ar ką keisti?
• MOSTA SU LMT pasitelkusi užsienio ekspertus –
benchmarking‘as – tikimasi naujų idėjų.
• LMT schemos finansuojamos iš valst. biudžeto lieka
SF 2014-2020 pagrindiniai akcentai:
• Sumani specializacija;
• Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas MTEP srityje;
• Didesnis dėmesys MTEP veikloms;
• MTEP rezultatų komercinimas;
• LMT schemų finansuojamų iš SF daugėja
VP 1 prioritetas
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
Sumani specializacija!
1.1.1. uždavinio „Aktyvesnio turimos ir naujai
kuriamos MTEPI infrastruktūros
panaudojimas“ priemonės (veiklos) - 679 mln.
Lt
1.2.3. uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir
technologijų perdavimo mastą” priemonės
(veiklos) - 538 mln. Lt
VP 1 prioritetas
1.2.3. uždavinys „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą”
Sumani specializacija!
Veiklų grupės
Priemonės lėšos
(mln. Lt)
Tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimas per bendrai
vykdomas jungtines mokslo-verslo MTEPI iniciatyvas bei
kompetencijos centrų vykdomas MTEPI veiklas
288
MTEP rezultatų komercinimo (spin-off‘ai, inovacijų ir
technologijų perdavimo centrai), tarptautiškumo skatinimas
(EUREKA)
100
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityse,
įskaitant užsienio mokslininkų pritraukimą šiems tyrimams
150
Iš viso:
538
VP 1 prioritetas
1.1.1. uždavinys „Aktyvesnis turimos ir naujai kuriamos MTEPI
infrastruktūros panaudojimas“
Sumani specializacija!
Veiklų grupės
Lėšos (mln.
Lt)
Studijų ir tyrimų infrastruktūros mokslo studijų institucijose
atnaujinimas (fakultetai vykdantys mokslinius tyrimus sumanios
specializacijos prioritetuose) pagal sumanios specializacijos
prioritetus
209
Aukšto mokslinio lygio (ekselencijos) centrų kūrimas ir
integracija į europines infrastruktūras, MT infrastruktūrų projektų
su kitomis ES šalimis vystymas, publikacijų duomenų bazės,
LITNET
350
Įrangos
atnaujinimas,
mokslo
ir
verslo
jungtiniam
bendradarbiavimui (kompetencijos centrams) skirtos MTEPI
infrastruktūros plėtra
120
Iš viso:
679
VP 1 prioritetas
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
Sumani specializacija!
Bet bent jau VP 1 prioriteto pinigai – pagal
sumanios specializacijos prioritetų
įgyvendinimo planus –
ryšių su MTEP naujausius rezultatus
naudojančiu ir į MTEP investuojančiu verslu
stiprinimas
VP 9 prioritetas
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
9.3.3. uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus
tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto
lygio MTEP veiklas “ priemonės (veiklos) – 394
mln. Lt
VP 9 prioritetas
9.3.3. uždavinys „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus
bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas “
Nebūtinai sumani specializacija!
Veiklų grupės
Priemonės lėšos
(mln. Lt)
Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas (doktorantūra,
„Lituanistika“, TYKU, LITNET, komercinimo gebėjimai)
108
MTEP rezultatų viešinimas ir sklaida, tinklaveika, tyrėjų
įdarbinimas įmonėse
34
Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai
(LMT įgyvendinamų schemų tąsa)
252
Iš viso:
394
Ačiū ir sėkmės plečiant
bendradarbiavimą!