Læsepolitikkens

download report

Transcript Læsepolitikkens

En læseindsats
der virker!
Program
Jeg har til hensigt at snakke ret meget
de næste 90 minutter.
Det eneste, der kan stoppe mig, er
spørgsmål fra jer.
Når mange er sammen kan man godt
synes, det er lidt farligt at stille
spørgsmål.
Det er det ikke…
En læseindsats – der måske vil virke!
Grundlag
Grundlæggende rammer
Teoretisk fundament
Et lokalt fokus
Læsepolitik
Kontinuitet
Progression
Test og
prøver
Samarbejde
Årsplanern
e
Lokal
videndeling
Forældreinddragelse
At sætte
grænser
En tidsplan
Grundlæggende rammer
2 læsevejledere
Ca. 300 timer
En ledelse, der vil…
Et år uden vejledning
Teoretisk fundament – tidligere…
Afkodning
forståelse
Læsning
Det er rigtigt nok, men det er svært at arbejde
videre ud fra…
Teoretisk fundament
Enkeltvis, parvis, i
grupper…
Viden om verden
at aktivere forforståelse
viden struktureret I skemaer
Viden om sprog
syntaks
semantik
pragmatik
Brainstorm, mindmap,
tipskupon…
Viden
om
verden
Viden
om
sprog
Vurdér
læsbarhed ved
indkøb…
Metabevidsthed
Viden om tekster
teksttyper
Bogstav-lyd kendskab
Den egentlige afkodning
Hukommelse for tekst
arbejdshukommelse
langtidshukommelse
Metabevidsthed
aktiv læseindstilling
læseformål
Berettende, beskrivende,
forklarende, instuerende,
diskuterende, grafik…
Formål, strukturer…
Læseforståelsesstrategier
Den
interaktive
læsemodel
Viden
om
tekster
Ordforråd
Ordkendskab
Hvis alle
elever var
sådan…
Bogstavlyd
Hukommelse
Ordkendskab
Fagets
ordbog,
ordkort,
lege…
Lokalt fokus – hvad vil vi?
1
En bestemt afdeling?
2
Bestemte elementer af læsefærdigheden?
3
Bestemte fag?
4
Kommunale planer?
5
Læsevejlederens rolle?
Det var grundlaget
Grundlag
Grundlæggende rammer
Teoretisk fundament
Et lokalt fokus
Læsepolitik
Kontinuitet
Progression
Test og
prøver
Samarbejde
Årsplanern
e
Lokal
videndeling
Forældreinddragelse
At sætte
grænser
En tidsplan
Læsepolitikkens opbygning
Indledende
afsnit om
teorien bag…
Om
læseforståelsesstrategier
2 sider pr.
Klasse, dansk
& øvrige
fag…
Test og
evaluering
Om læsning i
årsplanerne
Læsepolitikkens opbygning
Indledende
afsnit om
teorien bag…
Om
læseforståelsesstrategier
2 sider pr.
Klasse, dansk
& øvrige
fag…
Test og
evaluering
Om læsning i
årsplanerne
Læsepolitikkens opbygning
Indledende
afsnit om
teorien bag…
Om
læseforståelsesstrategier
2 sider pr.
Klasse, dansk
& øvrige
fag…
Test og
evaluering
Om læsning i
årsplanerne
Læsepolitikkens opbygning
Indledende
afsnit om
teorien bag…
Om
læseforståelsesstrategier
2 sider pr.
Klasse, dansk
& øvrige
fag…
Test og
evaluering
Om læsning i
årsplanerne
Læsepolitikkens opbygning
Indledende
afsnit om
teorien bag…
Om
læseforståelsesstrategier
2 sider pr.
Klasse, dansk
& øvrige
fag…
Test og
evaluering
Om læsning i
årsplanerne
Progression – læsehastighed
Udvalgte eksempler….
4. klasse
5. klasse
120-150 ord i
minuttet
Lix 20-25
150-170 ord i
minuttet
Lix 25-30
6. klasse
> 175 ord i
minuttet
Lix 30-35
7. klasse
200 ord i
minuttet
Lix 35 +
Progression – læseforståelsesstrategier
Udvalgte eksempler fra historie, kristendomskundskab….
4. klasse
Eleverne skal
kunne fastholde
det væsentlige i
en tekst vha.
stikord, resumé
og tidslinje
6. klasse
Eleverne skal
kunne fastholde
det væsentlige i
en tekst vha.
stikord, resumé,
referat, tidslinje
og kolonnenotat
8. klasse
Eleverne skal
kunne fastholde
det væsentlige i
en tekst vha.
selvvalgt
hensigtsmæssig
notatteknik
Progression – læsemængde
Udvalgte eksempler….
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Et godt
udgangspunkt
vil være ca.
1500 sider
Minimum det
samme som
årt før, men
gerne 20002500 sider
Minimum det
samme som
diste år, men
gerne mindst
3000 sider
7. klasse
Ikke fokus på
mængde, men
på variation i
det læste
Samarbejde – om læsning
Teksttyper
Notatteknikker
Hvem og
hvornår…
I årsplanerne…
Samarbejde i
teamet om
læsning
Læsebånd
Samarbejde – om læsning
Det var læsepolitikken
Grundlag
Grundlæggende rammer
Teoretisk fundament
Et lokalt fokus
Læsepolitik
Kontinuitet
Progression
Test og
prøver
Samarbejde
Årsplanern
e
Lokal
videndeling
Forældreinddragelse
At sætte
grænser
En tidsplan
Videndeling – overordnet set
læsevejleder
elev
lærer
Hvilken viden skal formidles mellem de enkelte
led, og hvordan?
Videndeling fra læsevejleder til lærer
Teorien
• Kurser for alle, gamle som
nye lærere
• Den interaktive
læsemodel
• Teksttyper og
notatteknikker
• Læsebånd
• Alt muligt andet!
Praksis
•
Supervision og evaluering af
faktisk forekommende
læseundervisning
•
Læsevejlederen underviser (fx
TL-2)
Materialetilgang
• Hjemmeside
• fagfoldere
Foldere til faglærerne
Folderne er altid til rådighed på
lærerværelsets opslagstavler
Videndeling fra lærer til elever
Dansklærerne
• Gennemgår teksttyper og
notatteknikker for eleverne
Faglærerne
• Bruger aktivt elevernes
viden om teksttyper og
notatteknikker i
undervisningen
Teksttyperne
Elevmateriale til genkendelse af
teksttyper
Teksttyperne
Elevmateriale til selv at kunne skrive i
teksttyperne
Forældreinddragelse
Vi har lavet foldere til hver klassetrins
forældre.
Folderne deles ud til årets første
forældremøde.
Læsevejlederen kan deltage på mødet
og give råd og vejledning.
At sætte grænser
Jamen, hvad
med
specialundervisningen?
Typisk – ikke
et ord om tysk
og fransk!
Hov, hov –
hvad skete
der lige med
it-området?
I har glemt
de
tosprogede!
Tidslinje – overordnet set…
Læsepolitik laves
Implementer lokale
fokusområder
Gentag sidste år!
Evt. nye tiltag
Tidsplan - implementering
Afklar lærernes
viden
maj
juni
Årsplaner
afleveres
august
Afhold kurser
Teams laver
aftaleskema
Sep.
Slutevaluering
Jan.
Midtvejsevaluering
maj
juni
Afklar viden – spørgeskema
1.Hvad kender I til
den interaktive
læsemodel?
2.Hvad ved I om
teksttyper?
3.Hvilke teksttyper
optræder hyppigst i
jeres fag?
4.Kender jeres elever
de enkelte
teksttyper?
5.Hvilke
notatteknikker har I
arbejdet med i de
enkelte fag?
6.Er der aftaler i
teamet om indførelse og anvendelse
af notatteknikker?
7.Arbejder I med at
give eleverne et
læseformlå?
8.Fører I noter om,
hvor meget jeres
elever læser af
frilæsning?
9.Gør I andet inden
for læsning i teamet?
10.Hvad kunne I godt
tænke jer, I allerede
gjorde?
11.Hvad kunne I
tænke jer at få hjælp
til?
12.Har I beskrevet
hvordan I arbejder
med læsning i
årsplanerne?
God
arbejdslyst
!
!