Redegørelse fra arbejdsgruppen om *Social

Download Report

Transcript Redegørelse fra arbejdsgruppen om *Social

”Social dumping” indenfor
luftfart
Keld Ludvigsen
Vicedirektør
SOLA Konferencen 2014
Politisk perspektiv
- Bygge- og
anlægsbranchen
- Landbrug og
gartnerier
Rapport fra
Beskæftigelsesministeriet
- Vejtransport
www.trafikstyrelsen.dk
Definition på social dumping
”Begrebet social dumping betegner normalt et forhold,
hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår
under sædvanligt dansk niveau. Herved forstås vilkår,
som svarer til relevant overenskomst for det pågældende
faglige område.
Social dumping henviser også til situationer på
arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder operere
i Danmark uden at overholde danske love og regler om fx
skat, arbejdsmiljø, social sikring samt opholds- og
arbejdstilladelse.”
Beskæftigelsesministeriets rapport, oktober 2012
www.trafikstyrelsen.dk
Arbejdsgruppen
Opgaver
Deltagere
- Oversigt over forhold der
kan betegnes som social
dumping
- Luftfartsoperatører
- Vurdere om disse forhold
er mulige at regulere i
dansk sammenhæng
- Arbejdstagerorganisationer
- Overblik over initiativer i
andre europæiske lande,
udspil fra EU-Kommissionen og andre danske
ministerier
- Brancheorganisationer
- Ministerier
- Trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk
Luftfartens udvikling
Globale normer i FN
regi
Virtuelle
luftfartsselskaber
• Luftfart af natur
grænseoverskridende
• Chicago konventionen
1944
• En lang række
frihedsgrader
• Udbudt hjælpefunktioner
• Større fleksibilitet
Liberaliseringen i
90’erne
• Det indre marked for
luftfart
• Point-to-point selskaber
• Øget konkurrence
• Stor vækst
• Begyndende konvergens
Transnationale
selskaber
• Datterselskaber i flere
lande
• Stigende antal
hjemmebaser
• Utraditionelle
ansættelsesformer
www.trafikstyrelsen.dk
Social dumping/regel-shopping
Ansættelseskonstruktioner
Skat
Beskæftigelsesvilkår
Lønninger
Virtuelle
luftfartsselskaber
Transnationale
selskaber
Regelshopping
Arbejdsmiljø
Øget brug af
hjemmebaser
•
•
•
•
•
Arbejdsforhold
Arbejdsgiverforpligtelser
Værneting og lovvalg
Ansættelsesmåder og –former
Social sikring
Tredjelandes besætninger
Skat
www.trafikstyrelsen.dk
Resultatet af analyserne
Primært EU
regler
Lovlig regelshopping
indenfor
lovgivningens
rammer
Ingen akut
sikkerheds
risiko
Erkendelse i
andre lande
af
problemerne
Branchen
udvikler sig
hurtigt
www.trafikstyrelsen.dk
Forslag til initiativer
Sikre ensartet implementering,
administration og fortolkning af
EU regler
• Regler formuleres mere entydigt
• Forordninger i stedet for direktiver
Arbejdsgruppe
under Rådet for
Dansk Luftfart
Vurdering af danske regler der
understøtter regel-shopping
• Regler der tiltrækker udenlandske
virksomheder
• Regler der indeholder incitament til at
regelshoppe udenfor Danmark
Sikre at der ikke sker bevidst
omgåelse af regler
Fælles nordisk
myndigheds
samarbejde
• Prøvelse ved domstolene
• Kontrolforanstaltninger
www.trafikstyrelsen.dk
Forslag til initiativer
Sikre ensartet implementering,
administration og fortolkning af
EU regler
• Regler formuleres mere entydigt
• Forordninger i stedet for direktiver
Vurdering af danske regler der
understøtter regel-shopping
• Regler der tiltrækker udenlandske
virksomheder
• Regler der indeholder incitament til at
regelshoppe udenfor Danmark
Sikre at der ikke sker bevidst
omgåelse af regler
• Prøvelse ved domstolene
• Kontrolforanstaltninger
Social sikring:
Rejse en diskussion i den
Administrative Kommission om
arbejdsgiverbegrebet i forhold til
lovvalg om social sikring
Formidlingsvirksomheder/self
employed:
Arbejde for at medarbejdere der reelt
arbejder i et luftfartsselskab anses
som ansatte i dette
Hjemmebasebegrebet:
Arbejde for at gøre dette mere fast
Flyvesikkerhed:
Opfordre EASA til at iværksætte
kvalitative og kvantitative
undersøgelser af hvorvidt de
nuværende regler modsvarer
udviklingen i branchens produktionsog ansættelsesformer
www.trafikstyrelsen.dk
Forslag til initiativer
Sikre ensartet implementering,
administration og fortolkning af
EU regler
• Regler formuleres mere entydigt
• Forordninger i stedet for direktiver
Vurdering af danske regler der
understøtter regel-shopping
• Regler der tiltrækker udenlandske
virksomheder
• Regler der indeholder incitament til at
regelshoppe udenfor Danmark
Sikre at der ikke sker bevidst
omgåelse af regler
• Prøvelse ved domstolene
• Kontrolforanstaltninger
www.trafikstyrelsen.dk
Forslag til initiativer
Sikre ensartet implementering,
administration og fortolkning af
EU regler
• Regler formuleres mere entydigt
• Forordninger i stedet for direktiver
Vurdering af danske regler der
understøtter regel-shopping
• Regler der tiltrækker udenlandske
virksomheder
• Regler der indeholder incitament til at
regelshoppe udenfor Danmark
Sikre at der ikke sker bevidst
omgåelse af regler
• Prøvelse ved domstolene
• Kontrolforanstaltninger
www.trafikstyrelsen.dk
”Social dumping” indenfor
luftfart
Keld Ludvigsen
Vicedirektør
SOLA Konferencen 2014