Kunsten å skrive - Del 1 - Høgskolen i Lillehammer

Download Report

Transcript Kunsten å skrive - Del 1 - Høgskolen i Lillehammer

 Introduksjon – Akademisk integritet  Plagiat, juks og uselvstendig arbeid  Kildebruk  Litteraturhenvisninger  Vitenskaplige tekster - Bundne oppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 Kan dette være noe?

 ◦ ◦ ◦ Om, det er: Hva Hvorfor Hvordan (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 Hvordan du lærer å skrive en selvstendig oppgave  En oppslagsbok til bruk ved skriving av ◦ ◦ ◦ akademiske oppgaver Krav til oppgaver Forklaring av ulike typer oppgaver Bruk av ulike sjangere (http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245013290)

Dokumentasjon ◦ av en undersøkelse ◦ av et faglig relevant problem   ved bruk av fagets teorier og metoder ◦ ◦ ◦ med formål å overbevise andre fagfolk om riktigheten av undersøkelsens resultat og konklusjon i en framstilling som er akseptabel i det faglige fellesskap (Rienecker & Jørgensen, 2013, kap. 1) (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 ◦ Hva er vitenskap?

undersøkende virksomhet som forbinder Faglige prinsipper (teorier og metoder)

Spesifiserte, konkretiserbare, kontekstualiserte fenomener og krever

o presisjon i begreper o begrunnelser for oppgaveforfatterens ”handlinger” o o ut fra undersøkelsens formål eksplisittering av de viktigste forhåndsantakelser og framgangsmåter o dokumentasjon (Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

-rapporter - fortellinger beretninger - populariserende tekster -feltdag bøker –praksisrapporterselvstendige oppgavervitenskapligeartikler/ avhandlinger - leksikalske tekster - lærebøker -personlige essays - ”fristiler” - kronikker - kåserier - veiledninger - anmeldelser -faglige essays Undersøkende tekster Registrerende tekster Formidlende/ lærende tekster Resonnerende tekster Vurderende tekster Regulerende tekster (Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 25)

 ”Academic integrity” vs. ”Academic dishonesty”  Kildebruk og åpenhet (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 ◦ ◦ ◦ ◦ Regelverk Universitets og høgskoleloven Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for behandling av saker vedrørende fusk/forsøk på fusk ved eksamen Klagenemnda

 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Med fusk forstås: bruk av ulovlige hjelpemidler gjengivelse eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker eller andres oppgaver uten kildehenvisning at oppgaven eller deler av oppgaven er utarbeidet av en annen enn studenten at studenten urettmessig skaffer seg tilgang til eksamensoppgaver at studenten etter eksamen forsøker/greier å endre sin besvarelse.  Plagiatkontroll i Fronter (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 Hvorfor kildebruk?

  Hvilke kilder bruker vi?

Hva kan vi stole på?

 Hvordan skal vi bruke dem?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

 Infomengde (nesten) uendelig  Ofte gratis

 «High-tech Cheating» (http://essaygirl.com/)

 ◦ A) Wikipedia er godt egnet som kilde ved skriving av fagoppgaver  ◦ B) Wikipedia er ikke godt egnet som kilde ved skriving av fagoppgaver

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Www.wikipedia.org_screenshot_2013.png?uselang=no)

       Kildehenvisning nødvendig for troverdighet Skal vise hvor stoffet er hentet fra Harvard-systemet Henvisninger i teksten Sitering Fotnoter Referanseliste HiL laget noen egne sider på dette (Biblioteket)

 Primærkilde- og sekundærkilder ?

 ◦ I tekst Ulike type kilder  ◦ I referanselista Ulike type kilder (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten

Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten

      Viten ◦ referere, omskrive, gjenkjenne Forklare ◦ forklare med egne ord Anvendelse ◦ teste ut, bruke Analysere ◦ bryte ned i deler, skille, se struktur/system Syntese ◦ kombinere deler til helhet, tolke Vurdere ◦ bedømme ut fra ulike kriterier, perspektivisere, sette opp normer/handlingsforskrifter

 Akademisk skriving følger ofte visse standarder

 ”Fisken” eller ”den hellige treenhet”  Andre momenter  Innholdsfortegnelse    Vedlegg Figurer Paginering

   Fysiske avsnitt i oppgaven Serviceavsnittene

før

◦ Forside ◦ hovedavsnittet Sammendrag (abstrakt) kun på lengre oppgaver ◦ Innholdsfortegnelse Tekstens

hovedavsnitt

◦ Innledning ◦ Selve den faglige gjennomgangen ◦ Konklusjon Serviceavsnittene

etter

◦ Vedlegg, bilag ◦ Evnt. noter ◦ Kilde- og litteraturliste hovedavsnittet (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Forfatteren av oppgaven den gode oppgaven er tilstede som fagperson og viser selvstendighet i den gode Den gode oppgaven forholder seg til vitenskapen og sjangeren oppgave på universitet og høgskole

… bruker

fagets kunnskaper og redskaper … er fokusert ... ”skriver” høyt på Blooms taksonomi for læringsmål … er et argument … forholder seg til stoffet, faget og seg selv Den gode oppgaven metakommuniserer (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

 Oppgaveforfatteren ◦ ◦ sier hva hun vil gjøre  hvorfor og hvordan hun vil gjøre det skaper sammenheng mellom delene Funksjoner:    Viser hvordan hun forholder seg til fagligheten Signaliserer til leseren hvordan informasjonen skal oppfattes, og framviser derved oversikt Selvpedagogisk funksjon: tvinger hun til å vurdere og bestemme seg for hva informasjonen skal brukes til -> unngå bare beskrive, gjengi og fortelle (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og s. 268ff).

 ◦ ◦ ◦ Redegjørelse Gå gjennom, presentere hovedtrekkene ved et fenomen, tekst, begrep, teori Ta med det vesentligste Bruk egne ord for å vise at du har forstått det du redegjør for  ◦ ◦ ◦ Drøfting Se en sak fra flere sider Argumentere ut fra kriterier du gjør eksplisitte Veie forskjellige synspunkt mot hverandre

 Ved diskusjonsoppgaver, oppgavebesvarelser (også bundne oppgaver): ta utgangspunkt i at argumentasjonsmomentene skal tilfredsstille disse tre spørsmålene: 

Hva?

Hvorfor?

Hvordan?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

   Se på oppgaven som et argument som framføres i den faglige debatten Hent dokumentasjon for påstandene i troverdige kilder (jf. kildekritikk) Sørg for at konklusjons grad av sikkerhet samsvarer med metode og datagrunnlag (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og 11)