ващенко В. - term

Download Report

Transcript ващенко В. - term

ІСТОРІОГРАФІЯ ТЕРМІНОЗНАВСТВА:
МЕТАМОВА І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
В. Л. ІВАЩЕНКО
Історіографія термінознавства −
окремий дослідницький розділ
теорії термінознавства,
що є складником
історіографії мовознавства
та історіографії науки
Історіографія термінознавства
історія термінознавства
–
розділ термінознавства, який
займається історією становлення
й удосконалення предмета,
методів і структури
термінознавства, його місця в
системі наук, формування його
теорій і принципів, а також
окремих термінологічних шкіл
(С. В. Гриньов-Гриневич)
історичне термінознавство –
розділ термінознавства, який
вивчає історію термінологій для
того, щоб з’ясувати тенденції їх
формування й розвитку, а також
дати правильні рекомендації
щодо їх упорядкування
(С. В. Гриньов-Гриневич)
Завдання історіографії термінознавства

розробити принципи періодизації термінознавства;

виявити основні етапи історичного розвитку наукових знань про
термін і галузеві термінології, з’ясувати їх хронологічні межі;

розкрити еволюцію логіки внутрішнього розвитку термінознавста з
урахуванням історії розвитку мовознавства та власне історіографії
науки в цілому;

поетапно описати еволюцію термінознавчої думки на тлі вивчення
загальної динаміки наукового пізнання світу;

проаналізувати праці термінознавців-теоретиків і термінологівпрактиків минулого й сьогодення, дослідити їх наукову діяльність та
спадщину;
Завдання історіографії термінознавства

виявити й описати основні напрями історіографічних термінознавчих
досліджень;

з’ясувати й проаналізувати історичні етапи формування окремих
галузевих термінологій;

дослідити історію конкретних термінів;

розкрити еволюцію практичного впровадження здобутків
термінознавства;

показати практичне застосування й закріплення досягнень
теоретичного й прикладного термінознавства на тому чи тому етапі їх
історичного розвитку;

випрацювати засади термінологічного планування й термінознавчої
прогностики.
Метамова історіографії термінознавства
історіографії мовознавства −






періодизація в історії лінгвістики
напрям в історіографії лінгвістики
загальна історіографія лінгвістики
історіографія термінознавства
історіографія славістики
тощо
історіографії науки −












періодизація в історії науки
передісторія наукової дисципліни
допарадигмальна наука
парадигмальна наука
[наукова] парадигма знання /
парадигма наукового знання
нормальна (зріла) наука
постпарадигмальна наука
наукова революція
cтадія систематизації
теоретична стадія
догматична стадія
тощо
Структурні підрозділи історіографії термінознавства

історіографія системно-структурного / традиційного
термінознавства

історіографія функціонального термінознавства

історіографія когнітивного / гносеологічного термінознавства

історіографія методологічного термінознавства

історіографія типологічного термінознавства

історіографія порівняльного термінознавства

історіографія ономасіологічного термінознавства

історіографія семасіологічного термінознавства

тощо
Історіографія загального термінознавства −

один із підрозділів теоретичного термінознавства,
який на основі здійснення загального огляду
термінознавчих праць різних мовних спільнот
аналізує історію розвитку наукових теорій
(концепцій) терміна, термінологічних шкіл,
напрямів, методів дослідження, термінознавчої
проблематики, розробляє їх періодизацію
 Cabré M. T. Terminology. Theory, Methods and Applications / Ed. by J. C. Sager;
translated by J. A. DeCesaris. – Amsterdam, 1999. (Original title: La Terminolgia. La
teoria, els mètodes, les aplicacions. – Barcelona, 1992).
 Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичний та
соціолінгвістичний аспект. – К., 2000.
Історіографія національного термінознавства /
термінознавства конкретної мовної спільноти −

один із підрозділів загального термінознавства, який
вивчає історію розвитку або національної
термінологічної думки, або термінологічної думки
конкретної мовної спільноти з урахуванням її
культурно-історичних особливостей

Moschitz-Hagspiel B. Die Sowjetische Schule der Terminologie
(1931–1991). – Wien, 1994.
 Аспектуальний вияв −
загальна історіографія національних термінологій
 Bąk M. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych. – Wrocław, 1984.
 Коготкова Т. С. Национальные истоки русской терминологии. – М., 1991.
 Антонюк Л. А. Белорусская терминология (становление, развитие,
структура): Автореф. дисс. … докт. филол. наук: 10.02.02 / БГУ. – Минск, 1992.
 Honzak-Jahić J. Slovensko strokovno izrazje v 19. stoletju (s poudarkom na čeških
vplivih): Doktorska disertacija. – Ljubljana, 1999.
Історіографія термінологічної діяльності

як організації термінологічної роботи з
упорядкування тієї чи тієї галузевої термінології на тлі
розвитку всієї лексичної системи, матеріальної і
духовної культури того чи того етносу

Холодний Гр. До історії організації термінологічної справи
на Україні // Вісник IУНМ. – 1928. – Вип. 1. – С. 9–20.

Симоненко Л.О. Термінологічні студії в Україні //
Opera Slavica. Slavistické irozhledy jazykovědnýsešit. –
Брно, 2011. – С. 41–49.
 Аспектуальний виявів −
історіографія персоналій відомих термінознавців / термінологів

Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук. – К.: Вид-во
“Рада”, 2003. – Кн. 1. – 416 с; 2006. – Кн. 2. – 328 с.
Історіографія галузевого термінознавства
/історіографія галузевих термінологій

один із підрозділів теоретичного термінознавства й
аспектуальних підрозділів історичного
термінознавства, який вивчає особливості історії
розвитку термінологічної системи тіє чи тієї сфери
людської діяльностіз урахуванням культурноісторичних і суспільно-політичних чинників та
особливостей історичного розвитку відповідних
галузей знань
 Аndrews E. A History of Scientific English. The Story of its Evolution Based on a Study
of Biomedical Terminology. – N. Y.: Richard R. Smith, 1947. – 342 р.
 Mamić M. Hrvatsko pravno nazivlje u 2 polovici XIX stoljeca s opcejezićnog i
nazivoslovnog gledista: Doktorska disertacija / Sveučilište u Zagrebu, Filozofski
fakultet. – Zagreb,1990. – 252 str.
 Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. –
Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
Історіографія терміна

один із підрозділів теоретичного термінознавства й
аспектуальних підрозділів історичного
термінознавства, який вивчає історію виникнення,
функціонування та закріплення в конкретному
мовному ареалі того чи того терміна (й відповідного
йому поняття), еволюцію його фіксації в наукових
працях та лексикографічних джерелах, етимологію,
семантичний розвиток, починаючи від першої згадки
про цей термін
 Sager J. C. Essays on definition / With an Introduction by A. Rey. – Amsterdam: John
Benjamins Publishing Co, 2000. – 256 p.
 Lindström Т. The History of the Concept of Grammaticalisation: Dissertation
Submitted for the degree of PhD [Electronic Thesis] / Department of English
Language and Linguistics, University of Sheffield. – Sheffield, 2004. – 453 p.
 Дианова Г. А. Термин и понятие: проблемы эволюции (к основам
исторического терминоведения). – М.: Еврошкола, 2000. – 184 с.
Історіографія термінографії −

один із підрозділів прикладного
термінознавства, який вивчає
історію теорії і практики
укладання термінологічних
словників
Любецкая К. П. Немецкабеларуская лексікаграфія ХХ ст. і
фарміраванне беларускай
тэрміналогії: Дыс. ... канд. філал.
навук: 10.02.01 / ІМ НАН
Беларусі. − Мінск, 2004. − 186 л.

Термінографічна історіографія −
один із підрозділів прикладного
термінознавства, який вивчає історичні аспекти
галузевих термінологій, відбиті в історичних
словниках та словниках енциклопедичного типу

 Beal P. A Dictionary оf English Manuscript Terminology: 1450–2000. – Oxford:
Oxford University Press, 2008. – xviii, 457 p.
 Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. –
Полтава: “Довкілля-К”, 2008. – 712 с.
Бібліографічна історіографія
термінознавства / термінографії −
розкриває історію розвитку
термінознавства в самій
хронологічній послідовності їх
подання, що відбито більшою
мірою в бібліографічних
покажчиках

 Терминоведение на Украине.
Библиографический указатель 1947–
1980 / Сост. М. Ф. Богуцкая,
А. В. Лагутина. – К., 1982.
 Татаринов В. А. Терминоведение:
Указ. работ, опубл. отеч.
терминологами в ХХ веке. – М., 1998.
 Комова М. Українська термінографія
(1948–2002): Бібліограф. покажчик. –
Львів, 2003.
Дякую за увагу!