Същност на информационните технологии - E-DNRS

download report

Transcript Същност на информационните технологии - E-DNRS

Същност на информационните технологии
• Терминът "информационни технологии" се
използва от 70-те години на 20 век и се
свързва с развитието на средствата за:
- събиране,
- съхраняване,
- обработване и
- разпространяване на информацията.
1
Същност на информационните технологии
Информационни технологии, както е
определено от Американската Асоциация
по Информационни технологии (ITAA)
са:
"проучване, проектиране,
разработка, внедряване, поддръжка
и управление на компютърнобазирани информационни системи"
2
Същност на информационните технологии
В тесен смисъл се вземат предвид само
някои компютърни приложения. От
съдържателна гледна точка всяка
технология, в това число и
информационната, съдържа: знания,
умения, методи и технически средства за
боравене с информацията, приемане и
преобразуване на информацията.
3
Същност на информационните технологии
Информационните технологии се
състоят от компютри, мрежи, сателитни
комуникации, роботика, видеотехт,
кабелна телевизия, електронна поща,
електронни игри и автоматизирано офис
оборудване
4
Същност на информационните технологии
Информационната индустрия се
състои от всички компютри,
комуникации, както и електроника,
свързани с организации, включително
хардуер, софтуер и услуги. Тя включва
завършване на задачи, използване на
информационни технологии в бърза
обработка на резултатите и мобилност
на информацията, както и подобряване
на надеждността и целостта на
обработените данни.
5
Същност на информационните технологии
Едно обобщено определение за това понятие
е следното.
Информационната технология обхваща
всички човешки дейности, които имат
информационен характер и всички области,
в които се прилагат методите и
средствата на информатиката.
Информационната технология се разглежда
като методология и не е разновидност на
технологията сама за себе си, но и
технология, която оказва влияние на други
области, в които се използват технологии.
6
Същност на информационните технологии
В международен план техническата
продуктивност на една страна се
измерва по състоянието на ИТ.
В момента в световен мащаб
просперитета на една нация се
определя от качеството и приложението
на информационните технологии в
различни сфери на обществената
практика.
7
Същност на информационните технологии
Бизнесът и особено туристическия и
търговския в голяма степен зависи от
информационните технологии и тяхното
конкретно приложение.
Голям мултипликационен ефект в едно
съвременно общество може да се
получи, ако информационните
технологии се прилагат в сферата на
образованието.
8
Същност на информационните технологии
На базата на анализа на информационните
дейности в информатиката са създадени и се
прилагат следните ИТ:
1) Информационна технология за събиране на
информация (научна, образователна,
икономическа, управленска, фирмена и др).
В нея влизат:
•различни методи за търсене в бази данни,
особено чрез Internet;
•технология за ефективно разглеждане на данни
чрез апаратура (сензори, скенери, телевизионни
камери, експериментални установки и др);
•използване на телекомуникацията за доставяне
на необходимите данни.
9
Същност на информационните технологии
2) Информационна технология за
съхраняване оперативно и
дългосрочно на информацията:
•електронни бележници,
•електронни таблици,
•хипертекст,
•бази от данни;
•различни видове информационни
системи за данни с различни
модалности (числа, текстове, графики,
цветни изображения, звуци,
видеозапис),
•експертни и съветващи системи.
10
Същност на информационните технологии
3) Информационна технология за преработка
на информацията.
Тя включва технологии, алгоритми и съответни
програмни продукти за анализ и извличане на
данни (от текстове, изображения, електронни
таблици и др.), за преобразуване на тези данни
и синтезиране на нови информационни обекти.
За целта се прилагат методи и технологии от
областта на компютърната графика,
разпознаване на образи, изкуствен интелект,
математическа статистика и др.
11
Същност на информационните технологии
4) Информационна технология за обмен и
разпространяване на информацията. За
целта се използват текстообработващи
технологии, издателски системи,
технология за представяне на данни,
включително чрез автоматично създаване
на електронни изображения на сложни
динамични явления, средства на
телекомуникацията - от електронна покупка
до телекомуникационни системи.
12
Същност на информационните технологии
В учебния курс се разглеждат само две
информационни технологии, базирани
върху компютърна система, които наймасово се прилагат като:
• компютърни информационни технологии;
• телекомуникационни информационни
технологии.
13
Същност на информационните технологии
Графично връзката между технологиите е
показана на следващата фигура:
14
Същност на информационните технологии
От компютърните информационни технологии
ще се разглежда технологията за създаване и
обработка на бази от данни;
Съвременните телекомуникационни
технологии представляват симбиоза между
компютърните технологии, от една страна, и
телефонните, кабелните и безжичните канали
за връзка - от друга страна.
Всяка от двете страни непрекъснато се развива и
предлага нови възможности за разширяване и
създаване на нови приложения
15
Същност на информационните технологии
Телекомуникационните технологии
позволяват да се осигури достъп до
различни отдалечени източници за
информация - електронни библиотеки
(електронни книги) и виртуални
лаборатории.
По същество съвременните
информационни технологии се
изграждат по такъв начин, че осигуряват
информатизация на обществото.
16
Същност на информационните технологии
Специалистите са единодушни, че
информационните технологии
(често пъти наричани нови,
съвременни) са насочени към поефективни методи за обработка и
използване на информацията, към
по-пълно информационно
осигуряване на управлението и
неговата информатизация.
17
Същност на информационните технологии
Характерна тенденция в развитието на
информационните технологии е
създаването на човеко-машинни
технологии за обработка на
информацията.
Важна същностна страна на
информационните технологии е тази, че
всеки потребител става непосредствен
участник в тях и изпълнява определена
операция или процедура по обработка на
информацията.
18
Същност на информационните технологии
Информационните технологии от
съвременна гледна точка се възприемат
като сложни динамични системи.
Те се характеризират с няколко основни
свойства:
•целесъобразност;
•наличност на компоненти и структура;
•взаимодействие с външната среда;
•цялостност;
•развитие във времето.
19
Същност на информационните технологии
В заключение може да се отбележи, че
потребителят на технологията трябва да
знае последователността от нейното
приложение и да притежава знания и умения
по ползването на двата нейни основни
компоненти - приложната компютърна
програма и компютърната система.
Всеки технологичен процес, в това число и
компютърните информационни технологии
трябва умело да се управляват (ръководят)
от самия потребител.
20