შესვლის ახალი წესი

download report

Transcript შესვლის ახალი წესი

moxra-Sekvra-Serkineba
ragbis saerTaSoriso sabWom (irb) SemoiRo Serkinebis axali, sacdeli wesi, romlis
daniSnulebacaa morkinalTa usafrTxoebis uzrunvelyofa. misi meSveobiT elitarul doneze
SerkinebaSi Casvlisas Sejaxebis Zala 25%-iT mcirdeba.
siaxle moqmedebs 2013 wlis agvistodan.
qarTulad http://site.rugby.ge/ka-GE/laws/
inglisurad http://www.irblaws.com/index.php?domain=16

pirvel xazelebi dgebian ufro axlos.

pirvel xazelTa Tavebi iqneba erTad.

pirvel xazelma wonasworoba unda daicvas minimum cal fexze dayrdnobiT.
Semdegi kadrebi gviCvenebs moTamaSeTa pozicias sxvadasxva dros.

pirvel xazelebi Seikvrebian mowinaaRmdegesTan da darCebian ase.

marjvena burjs (3 nomers) SeuZlia xeli CasWidos mowinaaRmdeges
maisurze, magram ara mklavze.

marcxena burjs (1 nomers) SeuZlia xeli CasWidos mowinaaRmdeges
maisurze, oRondac mxolod gverdze an zurgze.

pirveli xazebi erTmaneTs erkinebian.
burjebs SeuZliaT ukeT moirgon Sekvra, magram metoqe qveviT ar unda
dawion.


Serkineba unda iyos mdgradi da burTis Segdebamde - uZravic.
morkinalebma ar gaakeTon biZgi da
ar miawvnen burTis Segdebamde.


msaji ambobs ”Seagde” an “Seagore”
◦ 9 nomerma burTi unda Seagdos maleve.
◦ ar unda Seagdos, sanam msaji ar etyvis.

SeuZlia burTi Seaxos morkinalebs, oRondac Segorebamde - gaimarTos da miartyas
burTi.

burTi boloebiT unda eWiros da Seagdos sworad - gvirabis SuaSi.

Serkineba iwyeba maSin, rodesac burTi Segordeba.
Tavisufali
• adre Sesvla
• adre miwola
• usworo Segdeba
• Segdeba msajis Tqmamde
jarima
• Caqceva (Cavardna)
• wamoSla (amosvla)
• usworo miwola
msajs SeuZlia xelaxla moawyos Serkineba, Tu is Caiqca an wamoiSala. mas am dros
TamaSis gagrZelebis ufleba ara aqvs.
zedized Tavisufalze iniSneba:
kacTa ligaSi
1 Tavisufali.
2 jarima.
3 jarima da gafrTxileba, sinbins miiRebTo.
4 jarima da sinbini.
danarCen ligebSi: Caemateba erTi Tavisufali.