Colné právo - Právnická fakulta

Download Report

Transcript Colné právo - Právnická fakulta

Colné právo / colné konanie

Právnická fakulta UK v Bratislave Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva doc. Mykola Sidak, DrSc.

Mgr. Lukáš Královič

Obsah

1. Clo - podstata, druhy a funkcie

2.

Právna úprava cla

3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu

4.

Colný dohľad

Colné právo / colné konanie White & Case 1

1. Clo - podstata, druhy a funkcie (1)

Clo

 Povinná platba súvislosti s prechodom tovaru cez štátnu (resp. colnú) hranicu od osôb, ktoré tovar dovážajú, resp. vyvážajú, alebo od osôb, pre ktoré sa takýto tovar dováža alebo vyváža

sui generis

stanovenú právnymi predpismi, ktorá je vyberaná v priamej 

Colné právo

 Súbor právnych noriem upravujúcich spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti colnoprávnej úpravy, čiže v súvislosti s prechodom tovaru cez colnú hranicu a v záujme colnej realizácie colnej politiky štátu alebo nadštátneho útvaru 

Colná politika

   Súhrn nástrojov, zásad a opatrení, ktorými štát zabezpečuje svoje záujmy v obchodných vzťahoch s inými štátmi pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru Nahradená širšou obchodnou politikou s prevažne proexportným zameraním Výlučná kompetencia EÚ Colné právo / colné konanie White & Case 2

1. Clo - podstata, druhy a funkcie (2)

Druhy ciel

 

Z hľadiska obchodnopolitického

  Autonómne Zmluvné

Z hľadiska účelu

  Fiškálne Ochranné (protekcionistické) – prohibitívne, negociačné, vyrovnávacie, kompenzačné, antidumpingové, colné kontingent, preferenčné, odvetné, výchovné  

Z hľadiska smeru pohybu tovaru

   Dovozné (importné) Vývozné (exportné) Tranzitné

Z hľadiska smeru pohybu tovaru

Špecifické / hodnotové (valorické) / diferencované / kombinované / pohyblivé (kĺzavé) Colné právo / colné konanie White & Case 3

1. Clo - podstata, druhy a funkcie (3)

Funkcie cla

Fiškálna funkcia

 vybraté clo je súčasťou príjmovej stránky príslušného verejného rozpočtu 

Obchodnopolitická funkcia

 Štát ovplyvňuje ceny dovážaného tovaru na domácom trhu 

Ochrana

vnútorného trhu

Výrazná v rámci EÚ 

Ďalšie funkcie cla

 Účinok na spotrebu / protekcionistický účinok / redistribučný účinok / konkurenčný účinok / dôchodkový účinok / účinok na platobnú bilanciu / účinok na menový kurz Colné právo / colné konanie White & Case 4

2. Právna úprava cla (1)

Voľný pohyb tovaru

  Odstránenie prekážok voľného pohybu tovaru Nariadenie tovaru medzi č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu členskými štátmi 

Prekážky voľného pohybu

    Tarifné prekážky (clá a opatrenia s rovnakým účinkom clám) Kvantitatívne obmedzenia (dovozné a vývozné kvóty) Štátne monopoly obchodnej povahy Štátne podpory 

Colná únia

 Nahradenie 2 a viacerých colných území jedným colným územím 

Zóna voľného obchodu

 Nižší stupeň integrácie (individuálna colná politika voči nečlenským štátom) Colné právo / colné konanie White & Case 5

2. Právna úprava cla (2)

Pramene colného práva

Zmluva o EÚ

 Výlučná právomoc EÚ v oblasti normotvorby colných predpisov   

Sekundárne komunitárne právo

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie Nariadenie Rady (EHS) colnom sadzobníku č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom

Vnútroštátne právne predpisy

  Zákon č. 199/2004 Z.z. colný zákon Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve

Medzinárodné zmluvy

   Medzinárodný dohovor o zjednodušení a zladení colných režimov Dohovor o spoločnom tranzitnom režime Medzinárodný dohovor o harmonizácii hraničných kontrol tovaru Colné právo / colné konanie White & Case 6

3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu (1)

Subjekt

   Deklarant – osoba, ktorá robí colnoprávne vyhlásenie vo vlastnom mene alebo osoba, v mene ktorej sa toto vyhlásenie robí Dlžník – osoba, ktorá je po podaní colného vyhlásenia zodpovedná za zaplatenie colného dlhu Orgány colnej správy – Finančné riaditeľstvo SR, colný úrad, Kriminálny úrad finančnej správy 

Predmet

 Tovar

Colné schválenie alebo použitie

 Prepustenie tovaru do colné režimu (voľný obeh, tranzit, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, prepracovanie pod colným dohľadom, dočasné použitie, pasívny zušľachťovací styk, vývoz)     Umiestnenie tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu Spätný vývoz tovaru Zničenie tovaru Prenechanie tovaru v prospech štátu Colné právo / colné konanie White & Case 7

3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu (2)

Základ

 Colná hodnota – skutočne platená cena tovaru alebo cena, ktorá má byť platená 

Sadzba

V zmysle colného sadzobníka; dva spôsoby výpočtu cla:  výška cla sa odvíja od vlastností tovaru, akými sú hmotnosť, objem alebo veľkosť (špecifické clo)  clo sa vypočíta na základe percentuálnej sadzby z hodnoty tovaru (valorické clo) 

Vymeranie a splatnosť

Colný dlh  povinnosť osoby zaplatiť dovozné clo (colný dlh pri dovoze) alebo vývozné clo (colný dlh pri vývoze)   vzniká prepustením tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu do voľného obehu / prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla zabezpečenia colného dlhu Colné právo / colné konanie White & Case 8

4. Colný dohľad (1)

§ 3 Colného zákona - colný dohľad sa vykonáva

    colnou kontrolou colným konaním následnou kontrolou iným postupom colného orgánu podľa Colného zákona alebo osobitného predpisu 

Charakteristika colného konania

  Začína podaním colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu alebo pridelenie iného colne schváleného určenia alebo použitia

Zjednodušený postup colného konania

 Osobitný druh správneho konania Neúplné colné vyhlásenie  

Miesto colného konania

 V priestoroch colných orgánov alebo v colnom priestore  Zjednodušené colné vyhlásenie Miestne colné konanie Mimo colného priestoru Colné právo / colné konanie White & Case 9

4. Colný dohľad (2)

Porušenie colných predpisov

   Colné priestupky (FO – nepodnikateľ) Colné delikty (PO, FO – podnikateľ) Kým na prerokúvanie colných priestupkov sa subsidiárne použije zákon o priestupkoch, na prerokúvanie colných deliktov sa vzťahuje správny poriadok Colné právo / colné konanie White & Case 10

Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň

 doc. Mykola Sidak, DrSc.

 Mgr. Lukáš Královič Colné právo / colné konanie White & Case 11