Transcript File

Сонирхолын бүлгүүдтэй
ажиллах
Бүлэг хамт олон
 Бүлэг гэдэг нь ямар нэгэн ерөнхий тшинж
хамтын үйл ажиллагааны төрлөөр нэгдсэн эсвэл
ижил төстэй нөхцөл байдалд байрласан
хүмүүсийн бодитоор оршин тогтнох бүрдлийг
бүлэг гэнэ.
 Бүлэг нь өөрөө үйл ажиллагаагаараа дамжигдаж
нийгмийн харилцааөны бүх тогтолцоонд
оролцогчид болон тэдгээрийн сонирхол,
хэрэгцээ, хэм хэмжэ зэрэг эдгээр бүрдэл нь сэтгэл
зүйн шинж чанарыг илтгэдэг.
Бүлгийн ангилал
 Бүлгийг том ба жижиг гэж хоёр ангилна.
 Том бүлгийг зохион байгуулалттай ба зохион
байгуулалтгүй гэж ангилна.
 Жижиг бүлгийн тоо 2+-5
 Бүлэг хамт олны онцгой шинж чанар нь бие
биенийхээ өмнө ажлын ахриуцлага хүлээлгэх
явдал юм. Бүлэг хамт олон бол битүү тогтолцоо
биш харин нийгмийн харилцааны бүх
тогтолцоонд оршиж байдаг.
Бүлэг бүрэлдэх үе шат
 1. элсэн ширхэг
 2. зөөлөн шавар
 3. алтан гадас
 4. хангарьд
 5. бадамлан ассан бамбар
Бүлэг нь: бие биедээ сайшаагдан, дэмжигдэн
тодорхой зорилгод хүрэх хүмүүсийн нэгдэл юм.
Сайн дурын шинжтэй байна.
Жижиг бүлэг
 Бүлгийн гишүүдийн хооронд шууд сэтгэл хөдлөл
голлоно.
 Харилцаа холбоо нь үйл ажиллагааны шинж
чанараар дамжигдана.
 Бүлгийн цөм нь бүх гишүүдэд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн нэгдмэл зорилго, үндсэн
харилцаа
Жижиг бүлгийг албан ёсны ба албан бус гэж
ангилна.
Албан ёсны бус буюу сонирхолын бүлгийн
үндсэн үүрэг
 Нийгэмшүүлэх
 Хөгжүүлэх
 Сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх
 Хамтын ажиллагаа
Сонирхолын бүлэг нь бүрэлдэхүүнээсээ
шалтгаалаад оршин тогтнох хугацаа харицан
адилгүй байдаг.
Хоёр хүнтэй бүлэг ДИАД
Гурван гишүүнтэй бүлэг ТРИАД
Сонирхолын бүлгийг судлах арга
 Социометрийн судалгааны аргаар судлана.
Судалгааг 5-аас дээш хүнтэй бүлэгт явуулана.
 Судалгааны асуулт:
1. чи хэнтэй хамт кино үзмээр байна.
1.
2.
2. чи төрсөн өдөртөө хэнийг урихгүй вэ?
1.
2.
СОНИРХОЛЫН БҮЛГҮҮДТЭЙ ХЭРХЭН
АЖИЛЛАХ ВЭ ?
 Бүлгийн хэмнэл, гишүүдийг тодорхойлох
хэрэгтэй
 Бүлгийн доторхи манлайлагч, удирдагчийг олж
тодорхойлох
 Бүлгийн гишүүдийн темпераментийг
тодорхойлж тэдний төрөлх зан авирт тохирсон
харилцааны арга барилыг хэрэглэх