Taklimat 1M 1S 1st August

download report

Transcript Taklimat 1M 1S 1st August

TAKLIMAT PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
KONSEP 1MURID 1SUKAN
Sukan Untuk
Kecemerlangan
Sukan Untuk Semua
(Dasar 1Murid 1Sukan)
Konsep Dasar 1M 1S
adalah penyertaan
semua murid secara
aktif dalam
sekurang-kurangnya
satu jenis sukan
sepanjang tahun bagi
melahirkan
masyarakat yang
mengamalkan gaya
hidup sihat dan
cergas
WAJIB SUKAN
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar
Pelajaran 1979, telah menetapkan bahawa sukan adalah
dimestikan di semua sekolah.
KPM mewajibkan aktiviti sukan di sekolah melalui SPI
Bil. 1/1989 : Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di
Sekolah bertarikh 3 Januari 1989.
WAJIB SUKAN
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar
Pelajaran 1979 adalah memperakukan :
Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramaiberamai yang melibatkan penyertaan semua murid.
Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh
hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti
dalam perlumbaan merentas desa, jalan kaki dan sebagainya.
Kegiatan sukan dan olahraga diperingkat sekolah, daerah,
negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya
matlamat perpaduan antara murid-murid berbilangan kaum
dan lapisan masyarakat dapat dicapai.
WAJIB SUKAN
Oleh kerana kegiatan sukan di
sekolah dilihat kurang meriah
maka, YAB Timbalan Perdana
Menteri merangkap Menteri
Pelajaran telah mengisytiharkan
Dasar 1Murid 1Sukan pada
17 Mac 2010.
Dasar ini dilaksanakan mulai
tahun 2011 dan dilancarkan pada
2 Julai 2011 melalui Larian
Serentak 1Murid 1Sukan
1Malaysia di Taiping, Perak.
OBJEKTIF PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN

Meningkat kecergasan dan
kesihatan murid

Memupuk nilai positif

Perpaduan kaum

Keseimbangan antara
keperluan akademik dengan
keperluan fizikal

Menambah bilangan atlet
murid yang berpotensi
PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN

Dasar ini bukan merupakan
satu dasar baru dalam sistem
pendidikan

Dasar ini merupakan
penjenamaan semula sukan di
sekolah

Bagi mengembalikan
kemeriahan sukan di sekolah
PRINSIP PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Sekolah Rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6),
Sekolah Menengah (Peralihan hingga
Tingkatan 6) wajib menyertai sekurangkurangnya satu jenis sukan
Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan
mengikut kemampuan dan sukan yang
ditawarkan oleh sekolah
Aktiviti sukan yang diceburi murid atas
inisiatif ibu bapa yang tidak ditawarkan oleh
pihak sekolah perlu mendapat kebenaran
pihak sekolah
Asas kepada 1Murid 1Sukan adalah
pelaksanaan mata pelajaran PJPK yang
berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk
mata pelajaran PJK hendaklah diguna sama
bagi melaksanakan 1Murid 1Sukan
PENDEKATAN PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Program Sukan Umum
Merentas Desa
Sukan Tara
Kejohanan Balapan & Padang
(mulai Jun setiap tahun)
Kelab Sukan Sekolah
Latihan pelbagai permainan &
Modified Games
PENDEKATAN PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Pertandingan Dalaman
Pertandingan antara rumah
sukan/kelab sukan sekolah
Pertandingan antara
tingkatan/kelas
Pertandingan antara dorm asrama
Pertandingan Lain
MSSD
MSSN
MSSM dan
Antarabangsa
SPI BERKAITAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Surat Pekeliling Ikhtisas 16/2010
(Pelaksanaan Dasar 1Murid
1Sukan)
Surat Pekeliling Ikhtisas 8/2009
(Langkah-Langkah Keselamatan
Semasa Mengikuti Aktiviti/Program
Lawatan Di Luar Waktu
Persekolahan)
Surat Pekeliling Ikhtisas 4/2008
(Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan Untuk Murid Sekolah
Malaysia (SEGAK)
SURAT SIARAN BERKAITAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Surat Siaran 49/2010 (Kebenaran Khas
Kepada Guru-Guru Dan Murid-Murid Yang
Melaksanakan Mata Pelajaran Pendidikan
Jasmani Dan Kesihatan (PJK) Memamkai
Pakaian Rasmi Sukan Sepanjang Hari
Berkenaan)
Surat Siaran 17/2010 (Penganjuran
Program / Aktiviti Sukan Tahunan /
Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah)
Surat Siaran 14/2009 (Penubuhan
Jawatankuasa Pembangunan Sukan)
PENGURUSAN PELAKSANAAN
FASA PERANCANGAN
Perancangan dalam konteks 1Murid 1Sukan hendaklah dibuat pada tahun sebelum dengan merujuk kepada mengenalpasti,
merangka, membina, menyusun, menjadualkan serta menghasilkan aktiviti-aktiviti sukan yang berkaitan dengan program
sukan di sekolah
seperti dalam Jadual I.
AKTIVITI
BULAN
Jan
Mesyuarat
Jawatankuasa
Pembangunan Sukan
Sekolah * untuk
merancang
pengurusan:
• Program Sukan
Sekolah
• Penubuhan Rumah
Sukan
• Penubuhan Kelab
Sukan & Permainan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
PENGURUSAN PELAKSANAAN
FASA PELAKSANAAN
Pelaksanaan program sukan sekolah dibawah Dasar 1M 1S hendaklah dijalankan sepanjang tahun seperti cadangan dalam
Jadual 2. Walau bagaimanapun, pihak sekolah digalakkan untuk merancang pelaksanaan program sukan mengikut
kesediaan, kemampuan serta kreativiti dan inovasi pihak sekolah.
AKTIVITI
BULAN
Jan
Pendaftaran Rumah Sukan
Pendaftaran murid di bawah kelab
sukan
Latihan & pertandingan rumah
sukan
Aktiviti kelolaan kelab sukan
Latihan merentas desa
Pertandingan merentas desa (SM)
& “School Run” (SR)
Latihan balapan & padang
Sukantara
Kejohanan balapan & padang
Pertandingan peringkat dalaman
(antara kelab / dorm / kelas)
Aktiviti sukan lain
Majlis anugerah sukan sekolah
Mesyuarat jawatankuasa
pembangunan sukan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
PENGURUSAN PELAKSANAAN
FASA PEMANTAUAN
Pemantauan terhadap pengurusan pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan oleh pihak pengurusan sekolah adalah sebahagian
daripada strategi untuk menilai dan memastikan kejayaan serta keberkesanan aktiviti sukan yang dilaksanakan. Hal ini
bertujuan meneliti aspek pengurusan, penggunaan peralatan, pematuhan peraturan, kesihatan, kebajikan serta keselamatan
dan penyertaan murid yang mengikuti program sukan sekolah. Proses pemantauan hendaklah dijalankan oleh pihak
pengurusan sekolah sepanjang tahun. Langkah penambahbaikan hendaklah dijalankan oleh pihak sekolah dari masa ke
semasa untuk memastikan pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan.
AKTIVITI
BULAN
Jan
Sepanjang
pelaksanaan Dasar
1Murid 1Sukan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
PENGURUSAN PELAKSANAAN
FASA PENILAIAN
Penilaian aktiviti sukan bertujuan menghasilkan maklumbalas secara langsung yang menjadi input kepada usaha
penambahbaikan aktiviti yang dijalankan serta bagi peningkatan penglibatan dan pencapaian murid. Penilaian hendaklah
berasaskan kehadiran dan penyertaan secara aktif setiap murid dalam aktiviti di bawah Program Sukan Sekolah. Selain
daripada penglibatan dalam aktiviti umum yang melibatkan semua murid, tumpuan hendaklah diberi kepada kehadiran dan
penyertaan murid dalam aktiviti Kelab Sukan / Permainan. Penilaian aktiviti sukan akan dijalankan secara berperingkat
mulai 2012.
AKTIVITI
BULAN
Jan
Bagi semua aktiviti
sukan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
PENGURUSAN PELAKSANAAN
FASA LAPORAN / DOKUMENTASI
Laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dan penilaian pelaksanaan Dasar 1M 1S
adalah penting dan perlu direkodkan. Pendokumentasian tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bahan
rujukan kepada usaha penambahbaikan dan tindakan susulan.
AKTIVITI
BULAN
Jan
Post Mortem keseluruhan
program sukan sekolah
Laporan keseluruhan
program sukan sekolah
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
CADANGAN / ALTERNATIF PELAKSANAAN PROGRAM SUKAN
AKTIVITI
BULAN
Jan
Mesyuarat dan pemilihan
rumah sukan
Latihan merentas desa
Merentas desa / School
Run
Latihan rumah sukan
Latihan kelab sukan
Kejohanan balapan &
padang
Pertandingan peringkat
dalaman (antara kelab /
dorm / kelas)
Latihan pasukan sekolah
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
PELAKSANAAN
DASAR 1MURID 1SUKAN
Memuat turun dan mengguna pakai Buku Panduan
Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan
www.moe.gov.my/dasar/bukupanduan1murid1sukan
 Memuat turun dan mengguna pakai Modul Latihan
Sukan Untuk Penasihat Kelab Sukan
www.moe.gov.my/bsukan/muatturun/modullatihansuk
anuntukpenasihatkelabsukan
CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN
PENILAIAN 1M 1S
SEKOLAH
RENDAH
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
2012
2013
2014
2015
Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 6 R
Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Tingkatan 6 R
Tingkatan 6 A
Tahun 4
SEKOLAH PEND.
KHAS
SEKOLAH
MENENGAH
LAMPIRAN 5
LANDASAN PENGLIBATAN MURID DALAM DASAR 1M 1S
JANUARI
DISEMBER
MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN ANTARA RUMAH SUKAN BAGI PELBAGAI SUKAN / PERMAINAN
1
1M 1S
LANDASAN
PASUKAN
RUMAH
SUKAN
B
Murid hadir
untuk pemilihan
Pasukan Rumah
Sukan /
permainan
sukan
JANUARI
LANDASAN
TETAP 1M 1S –
KELAB SUKAN
DAN PERMAINAN
2
Ada Murid dipilih
untuk mewakili
Rumah Sukan
Contoh :
Persatuan Hoki
3
4
Murid yang
dipilih akan
menghadiri
latihan Rumah
Sukan
Murid hadir
sesi untuk
pemilihan
Pasukan
Pelapis Rumah
Sukan
5
Murid dipilih
untuk Pasukan
Pelapis Rumah
Sukan untuk
tahun berikutnya
6 ***
Murid terus
terlibat dalam
persediaan dan
latihan untuk
persiapan bagi
tahun berikutnya
Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Rumah Sukan *
Ada sekolah
yang
mengadakan
aktiviti Kelab
Sukan &
Permainan /
Pasukan Sukan
Sekolah semasa
cuti sekolah
(Disember)
DISEMBER
S e t i a p m u r i d b e r d a f t a r & t e r l i b a t s e k u r a n g – k u r a n g n y a s at u k e l a b s u k a n & p e r m a i n a n .
A
M u r i d t e r l i b a t d e n g a n l a t i h a n / p e r t a n d i n g a n / k l i n i k / l a i n – l a i n : contoh – l a w a t a n / k u i z / k u r s u s
Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Pasukan Sekolah *
LANDASAN
PASUKAN
SUKAN
SEKOLAH
C
Murid hadir sesi
untuk pemilihan
pasukan sekolah
Ada murid
dipilih mewakili
pasukan sekolah
Murid yang
dipilih
menghadiri
latihan pasukan
sekolah.
Contoh :
B/Sepak
Murid hadir
sesi untuk
pemilihan
Pasukan
Pelapis
Sekolah
Murid dipilih
untuk Pasukan
Pelapis (cont:
B/Sepak) untuk
tahun berikutnya
Murid terus
terlibat dalam
persediaan &
latihan untuk
persiapan bagi
tahun berikut
MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN MSSD / MSSN / MSSM / ANTARABANGSA & PERTANDINGAN LAIN YANG DISERTAI
JANUARI
• Murid yang tidak terpilih untuk Rumah Sukan dan Pasukan Sekolah adalah
diwajibkan hadir aktiviti Kelab Sukan dan Permainan 1 kali seminggu
**Setiap murid diwajibkan untuk menyertai Sukan Tara dan Merentas Desa
DISEMBER
**Putaran langkah 1-6 bergantung kepada masa bermulanya langkah 1 yang
boleh dimulakan pada mana-mana bulan tertentu mengikut perancangan
sekolah.
RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM
DAN PERLUASAN DASAR 1MURID 1SUKAN (1M1S)
< 20 Tahun
< 6 Tahun
1
ASAS
J
A
S
M
A
N
I
M
U
R
I
D
6
Sukan & Gaya
Hidup Aktif
Sepanjang Hayat
Sukan Untuk Semua
*TD
**TID
SUKAN
DI SEKOLAH
(1M1S)
Ke arah Pembinaan Modal Insan
Yang Sihat dan Cergas
3
Sukan Untuk Kecemerlangan
Kecemerlangan
Sukan
2
Jalinan Kerjasama
Dengan Pelbagai
Agensi dan
Persatuan Sukan 5
Sukan Prestasi
Tinggi
4
Pertandingan
/ Penilaian
Membudayakan
Sukan di
Sekolah
8
PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN
(Kemahiran Asas Sukan dan Permainan)
PERSATUAN
SUKAN
KEBANGSAAN
SEKOLAH
MOM
PLD
MSN
LAIN-LAIN
AGENSI
SSN
SSM
\\\\\
SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH /
MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA
7
Memantapkan
Pembangunan
Sumber Manusia
TERAS 1
TERAS 2
Memperkasakan
Sistem
Pentadbiran
TERAS 3
Membangunkan
Membudayakan
Prasarana dan
Penyelidikan Untuk
Pembangunan Sukan Peralatan Sukan
Sekolah
TERAS 4
TERAS 5
5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM
*TD – Talent Detection
**TID – Talent Identification and Development
(National Glory)
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
R
E
M
A
J
A
Y
A
N
G
S
I
H
A
T
9
S
I
H
A
T
&
&
C
E
R
G
A
S
C
E
R
G
A
S
TERIMA KASIH…