prezentacja Marcina Weindicha, Kierownika CIS w Chorzowie

download report

Transcript prezentacja Marcina Weindicha, Kierownika CIS w Chorzowie

CENTRUM
INICJATYW
SPOŁECZNYCH
W CHORZOWIE
www.cis-chorzow.pl


Budynek parafialny w którym obecnie znajduje
się CIS został powstał w 1980r , pierwotnie miał
służyć jako miejsce na salki katechetyczne
następnie jako przedszkole katolickie
Umową dzierżawy z dnia 17.04.2007r
proboszcz parafii św. Barbary przekazał
miastu budynek wraz z działką do użytkowania
na okres 20 lat tj. do 2027r.
Etap aplikacji Miasta Chorzów o
dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 na
adaptację budynku
 wnioskowane dofinansowanie - 1,6 mln
wkład własny + wyposażenie CIS - 360 tyś

 Cele
ujęte we wniosku aplikacyjnym:
-utworzenie punktu porad obywatelskich
-utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z
chorobą Alzheimera
- stworzenie punktu konsultacyjny dla osób
bezrobotnych
-udostepnienie zaplecza szkoleniowego dla kursów
zawodowych oraz spotkań hobbystycznych
-otwarcie obiektu 20 grudzień 2010r
- pierwsze formy aktywizacji
wprowadzono w styczniu 2011r
Aktywizacja zawodowa w CIS:
- KLUB PRACY
trwa przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie i składa
się z dwóch części:
Część I – dwa tygodnie – to 40 godzin zegarowych zajęć
prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych
Część II – trzeci tydzień – 40 godzin zegarowych aktywnego
poszukiwania pracy, spotkania z innymi uczestnikami, liderem
klubu pracy lub innymi specjalistami,
-Poradnictwo grupowe
- forma warsztatowa
- zajęcia w grupach liczących do 16 osób,
przez okres 2-3 dni.
- tematyka zajęć(poszukiwanie pracy, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informatycznych, określanie
preferencji zawodowych, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej)
- Projekty systemowe, kursy zawodowe
„Stawiam na Pracę”- adresowany do pacjentów ośrodków
terapii uzależnień pozostających bez pracy powyżej
12 miesięcy
„Teraz MY”- adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej
45 roku życia pozostających bez pracy powyżej 12
miesięcy ( prawo jazdy kat C, kurs komputerowy,
kurs kasy fiskalnej)
„Komputer dla seniora” – podstawy obsługi komputera,
korzystania z Internet, obsługa programów biurowych
Aktywizacja zdrowotna w CIS:
Dom Pobytu Dziennego do Osób z Zaburzeniami
Otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera
-zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości i
aktualnego stanu zdrowia podopiecznych
-terapia zajęciową oraz rehabilitację ruchową
-opiekę wykwalifikowanego personelu
-konsultacje psychiatryczne
-wyżywienie - 2 posiłki dziennie
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 do 14:00
Aktywizacja społeczna w CIS:
KLUB SENIORA
„Źle jest zmarnować młodość,
Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość„
- Klub seniora liczy 40 osób
-spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w miłej
przyjacielskiej atmosferze przy kawie i herbacie
-seniorzy poznają lub rozwijają umiejętności manualne pod
okiem fachowców.
- zajęcia w salce rehabilitacyjnej
-wieczorki taneczne , bale karnawałowe
„SKARB MATKI”
Grupa została stworzona przez wolontariuszy- społeczników
zamieszkujących dzielnicę Chorzowa II.
Spotkania maja na celu zaproponowanie mamom i ich
dzieciom alternatywy dla biernego spędzania wolnego
czasu poprzez:
- zajęcia fizyczne (aerobic)
- prelekcje z wizażu
- spotkania z pedagogiem , lekarzem pediatrą
- zajęcia plastyczne
- wspólne wyjścia do kina , teatru
Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 15:30 do
godz. 17:30
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJobejmuje działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej
gminy, których celem jest:
- podniesienie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie
problemów lokalnych
- rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego
- przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
Celem Programu Aktywności Lokalnej Chorzów II
jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu,
przygotowanie do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy oraz
ich integracja społeczna.
Docelowo uczestnicy projektu nabędą nowych umiejętności.
Działania w zakresie aktywnej integracji w ramach PAL
1.
2.
3.
4.
3.
4.
Szkoła rodziców „Dobry Rodzic”,
Warsztaty samoobrony dla kobiet „STOP”,
Warsztaty upiększania terenów zielonych,
Grupowe doradztwo „Prawo co dnia”
Terapia zajęciowa ,
Couch wizerunku zawodowego,
Działania o charakterze środowiskowym w ramach PAL
1.
3.
4.
5.
6.
Festyn inauguracyjny PAL,
Wycieczki integracyjne,
Warsztaty wokalno-taneczne,
Warsztaty fotograficzne „FLESZ”,
Smykolandia - świetlica opieki nad dziećmi.
PUNKTY PORAD OBYWATELSKICH :
-Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS prowadzi w
Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18
bezpłatne poradnictwo prawno-obywatelskie dla
mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają w zakresie
spraw rodzinnych, majątkowych, cywilnych, prawa pracy,
procedur administracyjnych a także uprawnień emerytalnorentowych.
Zadanie dofinansowane z budżetu UM Chorzów.
- Poradnictwo prawników Ośrodka Pomocy Społecznej
BIURO PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
BENEFICJENCI PROJEKTU
Łącznie 150 gospodarstw domowych w tym:
- rodziny zastępcze
- rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne
i przewlekle chore
FORMY WSPARCIA:
wyposażenie w sprzęt komputerowy , wsparcie techniczne,
pokrycie kosztów dostępu do sieci, szkolenie z zakresu
obsługi komputera dla dzieci i rodziców, zajęcia
pozalekcyjne z informatyki dla dzieci
BANK CZASU:
nieformalna instytucja opierająca się na bezgotówkowej wymianie
usług pomiędzy jej członkami, jednostka rozliczeniową jest godzina
zegarowa ( opieka nad dziećmi, krawiectwo, mycie okien, drobne
naprawy)
PROGRAM KOREKCYJNO –EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW
PRZEMOCY REALIZOWANY PRZEZ SPECJALISTYCZY OŚRODEK
WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
CELE:
- zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie
-uzyskanie większej świadomości własnych zachowań
-zrozumienie zjawiska przemocy przez jej uczestników
-zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich
-rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań
Zajęcia grupowe w ramach programu odbywają się w czwartki od
14:00-18:00
Konsultacje indywidualne z psychologiem odbywają się w
poniedziałki między 9:00-13:00
Centrum Inicjatyw społecznych daje także możliwość
skorzystania z kąpieli klientom OPS, którzy nie mają
odpowiednich warunków sanitarnych we własnych
mieszkaniach.
Ponadto z pomieszczeń piwnicznych budynku CIS
korzystają grupy przy parafialne organizując m.in. zajęcia
w formie półkolonii dla dzieci z ochronki .
Na stałe swoja siedzibę ma warsztat rękodzieła
artystycznego Stowarzyszenia „Nazaret”, który
nieodpłatnie zajmuje się prowadzeniem warsztatów z
zakresu szydełkowania , decoupage, malarstwa na szkle ,
technik zdobienia.
-
WSKAŹNIKI ZA 2011 ROK
-wymagana liczba osób z wniosku
o dofinansowanie: 2500 osób
-osiągnięty wskaźnik : 8494 osób !
Dziękuję za uwagę
-