Prezentacja Szpitale na czas zagrożenia i wojny

download report

Transcript Prezentacja Szpitale na czas zagrożenia i wojny

Departament Prawny i Kadr
Wydział Obronności i Bezpieczeństwa
Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.
KONSTYTUCJA RP
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów
i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych
w ustawie. (Art. 84)
Obowiązkiem obywatela polskiego
jest obrona Ojczyzny. (Art. 85. ust. 1)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
USTAWA O POWSZECHNYM
OBOWIĄZKU OBRONY
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
(…) należy do wszystkich organów władzy
i administracji rządowej oraz innych organów
i instytucji państwowych, organów samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek
organizacyjnych, organizacji społecznych,
a także do każdego obywatela(…)
Z Ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
CELE NADRZĘDNE FUNKCJONOWANIA
PODMIOTÓW LECZNICZYCH
•Zapewnienie
ciągłości świadczenia usług medycznych w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny
•W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w czasie
pokoju i wojny, wykonując zadania obronne
w Dziale Zdrowie, określone postanowieniami obowiązujących aktów
prawnych, należy mieć na uwadze zapobieganie zagrożeniom życia
i zdrowia, skutkom klęsk żywiołowych i innym nadzwyczajnym zagrożeniom,
•Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań,
na potrzeby obronne państwa w zakresie m.in. warunków i sposobu
przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów
w tych sprawach (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony…)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
USTAWA
O WOJEWODZIE…
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206)
Art. 22 pkt 2 - wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji
rządowej
i samorządowej działających w województwie i kieruje
ich działalnością w zakresie zapobiegania :
- zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia,
- zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa
i utrzymania porządku publicznego /.../,
- klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania
i usuwania skutków
ww. zagrożeń
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
USTAWA O SAMORZĄDZIE
WOJEWÓDZTWA
Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
- Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1590, z późn. zm.;
Samorząd województwa wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim określone ustawami,
w szczególności w zakresie:
• promocji i ochrony zdrowia,
• gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności
wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
• transportu zbiorowego i dróg publicznych,
• obronności,
• bezpieczeństwa publicznego,
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PRAWO ATOMOWE
Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
przy realizacji działań interwencyjnych
(takich jak np. ewakuacja, podawanie preparatów
ze stabilnym jodem czy czasowe lub stałe
przesiedlenie ludności)
organy i jednostki organizacyjne administracji
samorządu województwa
są podporządkowane wojewodzie.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PODSTAWOWE ZADANIA
OBRONNE OCHRONY ZDROWIA
•
stworzenie warunków do zabezpieczenia
zdrowia i życia ludności
(formalno-prawnych, planistycznych, organizacyjnych, logistycznych, itp.);
•
przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
•
łagodzenie (likwidacja) skutków kryzysu oraz ograniczenie powstawania strat masowych;
•
wsparcie systemu ochrony zdrowia Służb Mundurowych RP (MON, MSWiA, ABW)
•
realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych,
wynikających z programu „Wsparcie Państwa - Gospodarza”
(HNS - Host Nation Support)
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ROZPORZĄDZENIE RM
Z DNIA 27 CZERWCA 2012
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
– Dz.U. z 2012r.poz. 741
Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania
i uruchamiania realizacji zadań obronnych, są:
1) wojewoda - w odniesieniu do właściwych terytorialnie:
a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym
nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym
c)
podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego
miejscowo starosty;
2) Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - w odniesieniu do
podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZAGROŻENIA DLA
ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI
 nowe lub pojawiające się choroby;
 przypadkowe uwolnienie lub celowe użycie środków biologicznych,
chemicznych
lub promieniotwórczych;
 klęski żywiołowe (pożary, powodzie, susze, trzęsienia ziemi,
huraganowe wiatry);
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
Następstwa wtórne sytuacji kryzysowej
o niepomyślnym przebiegu:
• zniszczenie infrastruktury sanitarnej, prowadzące
do wzrostu zagrożenia epidemicznego;
• rozprowadzenie drobnoustrojów chorobotwórczych
i substancji toksycznych na obszarze objętych działaniami
terrorystycznymi;
• skażenie / zakażenie dostępnych zapasów żywności oraz sieci
wodociągowej;
• wyczerpanie możliwości leczniczych jednostek
ochrony zdrowia, niewydolność dostępnego na co dzień
transportu sanitarnego;
• wyczerpanie zapasów leków w magazynach szpitalnych, aptekach,
hurtowniach;
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok