Przyszłość zakresu częstotliwości 470

download report

Transcript Przyszłość zakresu częstotliwości 470

PRZYSZŁOŚĆ
ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI
470 – 790 MHz
Prace prowadzone w ITU, CEPT i KE
Przyszłość rynku medialnego w Polsce
Poznań 09 kwietnia 2014 r.
PLAN PREZENTACJI
•
•
•
•
•
Decyzje WRC-12
Prace w ramach ITU
Prace w ramach Unii Europejskiej
Prace w ramach CEPT
Decyzje podjęte w Europie
Decyzje WRC-12 (1)
• Uchwała 232 WRC-12:
– przeznaczenie zakresu (694)-790 MHz w Regionie 1 dla
służby ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na
zasadach służby pierwszej ważności (na równi z
radiodyfuzją),
– przeznaczenie ważne wraz zakończeniem WRC-15,
– zakres zidentyfikowany dla systemów IMT,
– dolna granica zakresu (694 MHz) będzie przedmiotem
analiz i ostatecznego zatwierdzenia przez WRC-15,
– na podstawie badań WRC-15 określi warunki techniczne dla
służby ruchomej,
– stacje służby ruchomej będą koordynowane z systemami
radionawigacji lotniczej (m.in. Białoruś, Ukraina i Rosja).
Decyzje WRC-12 (2)
• Uchwała 232 WRC-12 (c.d.):
– ITU-R przeanalizuje różne możliwości aranżacji
kanałów uwzględniając:
• kompatybilność z systemami w zakresie 790-862 MHz,
• możliwość harmonizacji we wszystkich Regionach,
• kompatybilność z innymi służbami pierwszej ważności,
– ITU-R przeanalizuje możliwości wykorzystania
zakresu przez systemy pomocnicze względem
radiodyfuzji.
Konferencja WRC-15
• Punkt agendy 1.2: …rozpatrzyć wyniki
studiów ITU-R na temat wykorzystania
zakresu częstotliwości 694-790 MHz przez
służbę ruchomą, z wyjątkiem ruchomej
lotniczej, oraz podjąć stosowne działania
zgodnie z Uchwałą 232 (WRC 12)
Udział sieci naziemnej w dostępie do telewizji (procent gospodarstw domowych)
źródło: Broadcast Networks Europe, http://www.broadcast-networks.eu/
Prace w ramach ITU (1)
• Joint Task Group 4-5-6-7 (JTG
4-5-6-7) – grupa w ramach
ITU-R odpowiedzialna
przygotowania do WRC-15 w
zakresie punktów agendy 1.1 i
1.2,
– odbyły się 4 z 6 zaplanowanych
spotkań JTG 4-5-6-7,
Prace w ramach ITU (2)
• Dotychczasowe rezultaty prac JTG 4-5-6-7
– rekomendowanie pozostawienia wartości 694
MHz jako dolnej granicy nowego przeznaczenia
dla służby ruchomej,
– ochrona dla telewizji w kanale 48 wynikająca z
porozumienia Genewa `06,
– prace nad raportem ITU-R dotyczącym
kompatybilności IMT i radiodyfuzji – w toku
– prace nad raportem ITU-R dotyczącym
systemów SAB/SAP – w toku
Prace w ramach Unii Europejskiej (1)
Możliwe scenariusze wykorzystania pasma 700 MHz:
• Scenariusz 1 - pozostawienie radiodyfuzji jako
podstawowego zastosowania,
• Scenariusz 2 – pasmo wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby sieci szerokopasmowej transmisji danych,
• Scenariusz 3 – współdzielenie pasma,
• Scenariusz 4 – konwergencja sieci, np.
– Evolved Multicast Broadcast Multimedia Services w LTE,
– Future Extension Frames w DVB-T2.
Prace w ramach Unii Europejskiej (2)
• 11 marca 2013 KE wydała mandat dla CEPT na
opracowanie warunków technicznych dla
systemów w zakresie 694 – 790 MHz,
• Zadania zlecone CEPT:
– opracowanie warunków technicznych (w tym
aranżacji kanałów) dla szerokopasmowych
systemów komunikacji elektronicznej oraz
systemów PPDR,
– przeprowadzenie analiz dotyczących
możliwości przeznaczenia podzakresu
dla systemów PMSE.
Prace w ramach CEPT (1)
• Przygotowania w zakresie punktu agendy WRC-15
1.2
– zespół projektowy PT1 – stały zespół działający w
ramach ECC, który zajmuje się systemami IMT,
– zespół projektowy PT D – zespół działający w ramach
przygotowań CEPT do konferencji WRC-15,
odpowiedzialny za punkty agendy 1.1 i 1.2,
– prace toczą się głównie w ramach wspólnych spotkań
obu zespołów.
• Strategia dla pasma UHF
– grupa zadaniowa TG6 – odpowiedzialna za
opracowanie raportu na temat różnych
scenariuszy rozwoju usług w paśmie UHF.
Prace w ramach CEPT (2)
• Dotychczasowe wyniki prac PT1 i PTD:
– 694 MHz – dolna granica zakresu nowego
przeznaczenia,
– utrzymanie porozumienia Genewa `06 w
mocy,
– ochrona dla kanału TV 48 (i poniżej),
– wstępne poparcie dla systemów PMSE w
paśmie 700 MHz,
– różne propozycje aranżacji kanałów dla
IMT…
Prace w ramach CEPT (3)
Prace w ramach CEPT (4)
• Elementy strategii opracowane przez TG6:
– sposób zagospodarowania w przyszłości (perspektywa 10, 20 lub
nawet 30 lat) zakresu częstotliwości 470 – 694 MHz
– analizowanie możliwości umieszczenia służb dotychczas
pracujących w całym zakresie UHF (470 – 862 MHz) takich jak np.
PMSE, DVB-T w zakresie 470 – 694 MHz
– przygotowanie raportu CEPT (planowane zakończenie prac
czerwiec 2014), zawierającego punkty:
- wprowadzenie oraz otoczenie regulacyjne,
- technika, usługi i ewolucja sieci,
- zagadnienia związane z długookresową strategią, czyli opis
możliwych scenariuszy rozwoju/zagospodarowania zakresu.
Prace w ramach CEPT (5)
• Elementy strategii opracowane przez TG6:
– opracowanie scenariuszy zagospodarowania zakresu 470 – 694
MHz do przekazywania głównie treści audio-wideo
– przekazywanie treści przy wykorzystaniu różnych systemów DVBT2, LTE – eMBMS oraz nowych opracowywanych w przyszłości
standardów
– wprowadzenie typów topologii sieci nadawczych (HTHP – High
Tower High Power oraz LPLT – Low Power Low Tower) zamiast
konkretnych standardów zapewnia neutralność technologiczną
oraz elastyczność we wprowadzaniu nowych standardów,
– zmiana, poprzez wprowadzenie nowych standardów, sposobów
dostarczania treści do odbiorcy - przekazywanie treści w sposób
linearny lub nielinearny, dwukierunkowa komunikacja na linii
nadawca-odbiorca, wprowadzenie usług interaktywnych itp.
Decyzje podjęte w Europie
• Finlandia
– jako pierwsza ogłosiła rezygnację z radiodyfuzji
powyżej 694 MHz,
– rezygnacja z T-DAB w paśmie 174-230 MHz –
możliwość odtworzenia dwóch pokryć DVB-T,
• Francja
– rząd podjął decyzję o udostępnieniu pasma 700
MHz dla IMT w 2015 roku,
• Niemcy, Wielka Brytania
– wewnętrzne konsultacje w toku.