PosterPresentations.com - คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

download report

Transcript PosterPresentations.com - คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ความพึงพอใจตารับยาอมสมุนไพรที่ปรับเปลี่ยนสูตรจากคัมภีร์มุขโรคเพื่อดับ
กลิ่นปากช่ วยให้ มีลมหายใจสดชื่นและช่ วยย่ อยอาหารได้
บทคัดย่ อ
เนื่องด้ วยในยุคปัจจุบัน ผู้คนส่ วนใหญ่ ไม่ รู้ตัวว่ า ตนเองกาลังมีกลิน่ ปาก หรือ "ลมหายใจมีกลิน่ " หรือใน
บางรายอาจจะประสบปัญหาการมีกลิน่ ปากในระหว่ างวัน ทาให้ ไม่ มีความมั่นใจทีจ่ ะสนทนากับเพือ่ นร่ วมงานหรือ
บุคคลอืน่ ๆ รู้สึกไม่ สดชื่น ปัญหากลิน่ ปากนั้นเกิดขึน้ ได้ ท้งั สาเหตุทเี่ กิดจากภายในช่ องปากอาจเกิดเพราะโรคฟันผุ โรค
เหงือก ฝ้ าขาวบนลิน้ และแผลในช่ องปาก เศษอาหารทีต่ กค้ างอยู่ตามซอกฟัน บริเวณทีท่ าความสะอาดได้ ยาก และ
สาเหตุภายนอกช่ องปาก เช่ น อาจเกิดจากโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดจากอาหารบาง
ชนิด ทีท่ าให้ เกิดกลิน่ ปากได้ ผู้วจิ ัยจึงได้ ศึกษาเกีย่ วกับยาอมดับกลิน่ ปากตามคัมภีร์มุขโรคและได้ มกี ารปรับเปลีย่ นตัว
ยาในตาหรับเพือ่ ให้ รับประทานได้ ง่ายขึน้ สามารถดับกลิน่ ปากทาให้ มีลมหายใจหอมสดชื่นและตัวยาสมุนไพรในตารับ
ยังมีสรรพคุณช่ วยขับลม ช่ วยย่ อยอาหารได้ ขั้นตอนการทดลองโดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง คือ นิสิตคณะการแพทย์ แผนไทย
อภัยภูเบศรชั้นปี ที่ 3และนิสิตชั้นปี ที่ 4 ไม่ จากัดเพศและอายุทอี่ าศัยอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศรและ
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรจานวน 20 คน โดยการ สุ่ มแบบไม่ เฉพาะเจาะจง และเก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจสู ตรยาอมทั้งสู ตรที่ 1 และสู ตรที่ 2 แล้วนาข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม
วิเคราะห์ ข้อมูลสาเร็จรูป ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ า ประสิ ทธิผลในการช่ วยดับกลิน่ ปากและมีลมหายใจหอมสดชื่น
ของยาอมสู ตรที่ 1 และสู ตรที่ 2 มีความสามารถช่ วยดับกลิน่ ปากได้ ไม่ แตกต่ างกัน และทั้ง 2 สู ตรมีประสิ ทธิผลทา
ให้ มีความมั่นใจในการสนทนามากขึน้ ไม่ แตกต่ างกัน ยาอมสู ตรที1
่ และสู ตรที่ 2 มีประสิ ทธิผลทาให้ ชุ่ มคอมากขึน้ ไม่
แตกต่ างกัน และประสิ ทธิผลในด้ านการช่ วยย่ อยอาหาร ยาทั้ง 2 สู ตรนี้ มีประสิ ทธิผลลดอาการท้ องอืดท้ องเฟ้อมาก
ขึน้ ไม่ แตกต่ างกัน
สาหรับความพึงพอใจในรสชาติของยาและกลิน่ ยา พบว่ ายาอมสู ตรที่ 2 มีรสชาติและกลิน่ ของยาทีส่ ามารถ
รับประทานได้ ง่ายกว่ าสู ตรที่ 1 และยาอมสู ตรที่ 2 สามารถช่ วยให้ เรอมากขึน้ หรือช่ วยขับลมได้ มากกว่ าสู ตรที่ 1
เนื่องจากยาอมสู ตรที่ 2 มีส่วนผสมของกานพลู ซึ่งเป็ นสมุนไพรไทย เป็ นยารสเผ็ดร้ อนช่ วยกระจายลม แก้ธาตุท้งั 4
พิการ ขับผายลม กดลมให้ ลงสู่ เบือ้ งต่า กระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้ปวดฟัน ดับกลิน่
ปาก และนอกจากนีใ้ นกานพลูมีนา้ มันกานพลู (Clove oil) มีสาร caryophyllene มีฤทธิ์ชาเฉพาะที่
แก้ปวดฟันได้ และสาร eugenol ลดอาการจุกเสี ยดทีเ่ กิดจากการย่ อยไม่ สมบูรณ์ และฆ่ าเชื้อแบคทีเรียหลาย
ชนิด
สูตรที่คนส่วนใหญ่พงึ พอใจในการทาให้ มีความมัน่ ใจใน
การสนทนามากขึ ้น
สูตรคนส่วนใหญ่พงึ พอใจในการแก้ ท้องอืดท้ องเฟ้อ
สูตรที่คนส่วนใหญ่พงึ พอใจในการช่วยให้ เรอมากขึ ้น
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของตารับยาอมสมุนไพรทีป่ รับเปลีย่ นสู ตรจากคัมภีร์มุขโรคให้ บุคคลทัว่ ไป
สามารถรับประทานได้ ง่ายขึน้
เพือ่ ศึกษาประสิ ทธิผลของยาอมสู ตรปรับปรุงทีช่ ่ วยดับกลิน่ ปากและทาให้ มีลมหายใจหอมสดชื่นมากขึน้
เพือ่ ศึกษาประสิ ทธิผลของยาอมสู ตรปรับปรุงทีช่ ่ วยในการขับลมและช่ วยย่ อยอาหารได้
วิธีการวิจัย
หากมียาอมสูตรที่1และ2ออกว่าจาหน่ายตามท้ องตลาดจะมีจานวนผู้ซื ้อหรื อมม่
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการสารวจโดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจประสิ ทธิผลของยาอมที่ช่วยดับ
กลิน่ ปาก ช่ วยให้ มีลมหายใจหอมสดชื่น และช่ วยย่ อยอาหารได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่ างเป็ นนิสิตคณะ
การแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศรชั้นปี ที่ 3และนิสิตชั้นปี ที่ 4 ไม่ จากัดเพศและอายุจานวน 20 คน
ผลการวิจัย
พบว่ าผู้ทมี่ ปี ัญหากลิน่ ปาก คิดเป็ นร้ อยละ 41โดยแบ่ งเป็ นผู้ทมี่ กี ลิน่ ปากก่ อนอาหารคิดเป็ นร้ อยละ 10 ผู้ทมี่ กี ลิน่ ปาก
หลังอาหารคิดเป็ นร้ อยละ 20 ผู้ทมี่ กี ลิน่ ปากหลังตืน่ นอน 35 กล่าวคือคนส่ วนใหญ่ มักมีกลิน่ ปากหลังตื่นนอน และหายใจมีกลิน่ คิด
เป็ นร้ อยละ 5 ขณะสนทนาไม่ มีความมั่นใจคิดเป็ นร้ อยละ 80 มีความมั่นใจในการสนทนาคิดเป็ นร้ อยละ 20 และผู้ทมี่ ีอาการ
ท้ องอืดท้ องเฟ้อร้ อยละ 15 สาหรับอาหารที่คนส่ วนใหญ่ มักรับประทานแบ่ งเป็ น ผักและสลัดผักสี เขียวคิดเป็ นร้ อยละ 30.8
รับประทานของทอดคิดเป็ นร้ อยละ 30.8 ขนมปังหรือแซนวิชคิดเป็ น 7.7 มักรับประทานข้ าวราดแกงคิดเป็ นร้ อยละ 30.8
สาหรับผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ดูแลความสะอาดในช่ องปากนอกจากการใช้ ยาสี ฟัน แบ่ งเป็ น ใช้ นา้ ยาบ้ วนปากคิดเป็ นร้ อยละ 55.2 รองลงมา
คือการใช้ ไหมขัดฟันคิดเป็ นร้ อยละ 13.8 และใช้ ยาอมดับกลิน่ ปาก เสปรย์ ดบั กลิน่ ปาก หมากฝรั่งดับกลิน่ ปากอย่ างละร้ อยละ
10.3 สาหรับประสิ ทธิผลในการช่ วยดับกลิน่ ปากและมีลมหายใจหอมสดชื่นของยาอมสู ตรที่ 1 และสู ตรที่ 2 มีความสามารถช่ วย
ดับกลิน่ ปากได้ ไม่ แตกต่ างกัน และทั้ง 2 สู ตรมีประสิ ทธิผลทาให้ มคี วามมั่นใจในการสนทนามากขึน้ ไม่ แตกต่ างกัน ยาอมสู ตรที1
่ และ
สู ตรที่ 2 มีประสิ ทธิผลทาให้ ช่ ุ มคอมากขึน้ ไม่ แตกต่ างกัน และประสิ ทธิผลในด้ านการช่ วยย่ อยอาหาร ยาทั้ง 2 สู ตรนี้ มีประสิ ทธิผล
ลดอาการท้ องอืดท้ องเฟ้อมากขึน้ ไม่ แตกต่ างกัน
สาหรับความพึงพอใจในรสชาติของยาและกลิน่ ยา พบว่ ายาอมสู ตรที่ 2 มีรสชาติและกลิน่ ของยาทีส่ ามารถรับประทานได้ ง่ายกว่ าสู ตร
ที่ 1 และยาอมสู ตรที่ 2 สามารถช่ วยให้ เรอมากขึน้ หรือช่ วยขับลมได้ มากกว่ าสู ตรที่ 1เนื่องจากยาอมสู ตรที่ 2มีกานพลูเป็ น
ส่ วนประกอบของตารับยา ซึ่งกานพลูเป็ นสมุนไพรทีม่ ีรลร้ อน ช่ วยกระจายลม แก้ ธาตุท้งั 4 พิการ ขับผายลม กดลมให้ ลงสู่ เบือ้ งตา่
กระจายเสมหะ แก้ เสมหะเหนียว แก้ เลือดออกตามไรฟัน แก้ ปวดฟัน ดับกลิน่ ปาก และนอกจากนีใ้ นกานพลูมีนา้ มันกานพลู (Clove
oil)มีฤทธิ์ชาเฉพาะที่ แก้ ปวดฟันลดอาการจุกเสี ยดทีเ่ กิดจากการย่ อยไม่ สมบูรณ์ และฆ่ าเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ทั้งนีใ้ นยาอมทั้งสอง
สู ตรประกอบไปด้ วยเทียนทั้ง 5 ซึ่งในเทียนขาว มีนา้ มันยีห่ ร่ า (cumin oil) นา้ มันหอมระเหยจากผลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่ านา้ มันหอมระเหยมีฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobacter pylori (เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้ เกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร) ได้ ดกี ว่ าสารสกัดนา้ และมีเทียนตาตั๊กแตนมีนา้ มันหอมระเหย(dill seed oil)มีฤทธิ์ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย
หลายชนิด ซึ่งสารสาคัญ คือ carvoneช่ วยทาลายแบคทีเรียในช่ องปากได้ ด้ วยสาเหตุนีจ้ ึงทาให้ ยาอมทั้งสองสู ตรนีม้ ปี ระสิ ทธิภาพ
ในการดับกลิน่ ปากและช่ วยแก้ อาการท้ องอืดท้ องเฟ้อได้ ไม่ ต่างกัน
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012
www.PosterPresentations.com
สรุ ป
ยาอมสู ตรที่ 2 มีรสชาติยาและกลิน่ ของยาเป็ นที่พงึ พอใจและรับประทานได้ ง่ายกว่ ายาอม
สู ตรที่ 1 และนอกจากนีย้ าอมสู ตรที่ 2 ยังช่ วยให้ เรอมากขึน้ หรือช่ วยขับลมมากกว่ ายาอมสู ตรที่ 1 แต่
สาหรับประสิ ทธิผลที่ช่วยดับกลิน่ ปาก ทาให้ ลมหายใจหอมสดชื่นและประสิ ทธิผลของการลดอาการ
ท้ องอืดท้ องเฟ้อของยาอมทั้งสองสู ตรนีไ้ ม่ มคี วามแตกต่ างกันและถ้ าหากมียาอมสู ตรที่ 1 และ 2
ออกวางจาหน่ ายตามท้ องตลาดจะมีจานวนผู้สนใจซื้อไม่ แตกต่ างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการปรับสั ดส่ วนของส่ วนประกอบสมุนไพรในตารับยาเพือ่ ให้ ประสิ ทธิผลของ
การช่ วยลดอาการแก้ ท้องอืดท้ องเฟ้ อได้ มากขึน้ และควรเพิม่ ปริมาณของชะเอมไทยในตาหรับ
ยาเพือ่ ช่ วยให้ ร้ ู สึกชุ่มคอมากขึน้