Самотність та афективні розлади у людей похилого віку

download report

Transcript Самотність та афективні розлади у людей похилого віку

Презентація
дипломної роботи
Тема: «САМОТНІСТЬ
ТА АФЕКТИВНІ
РОЗЛАДИ У ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ»
Виконала студентка
групи ПС-09зс
Валевич Людмила
2014
Актуальність
•
Початок похилого віку приблизно співпадає з виходом
людини на пенсію. Зазвичай це веде до того, що з одного
боку відчувається своя незатребуваність, а з іншого – що
життя вже наближається до заходу. Часто все це
ускладнюється не зовсім добрим самопочуттям, як
фізичним, так і психічним. До того ж, люди похилого віку
нерідко почувають себе самотніми.
•
Всі ці фактори можуть сприяти
виникненню афективних розладів, а
саме – депресії, тривожності,
тривожно-депресивних розладів. І
незважаючи на те, що тема
психологічних
проблем
людей
похилого віку вивчалась і продовжує
вивчатися багатьма вітчизняними та
зарубіжними спеціалістами, на даний
момент не існує однозначного
вирішення цього питання. Саме тому
дослідження проблем похилих людей
продовжують
залишатися
актуальними.
Гіпотеза.
Існує
взаємозв`язок
між
відчуттям самотності та рівнем прояву
афективних розладів у людей похилого
віку.
Об`єкт
дослідження:
афективні
розлади та відчуття самотності у літніх
людей.
Предмет дослідження: вплив відчуття
самотності на виникнення афективних
розладів у людей похилого віку.
Мета: виявити взаємозв`язок рівня самотності
та рівня афективних розладів.
Респонденти - люди похилого віку, яких
обслуговує Територіальний центр соціального
обслуговування
Дніпропетровська.
Самарського
району
м.
Методики дослідження. Для емпіричного дослідження
респондентів нами були використані такі методики:
1.
Шкала вимірювання рівня самотності, автори Д. Рассел,
Л. Пепло, М. Фергюсон.
2.
Методика вимірювання рівня тривожності Тейлора.
3.
Методика диференціальної діагностики депресивних
станів В.А. Жмурова.
4.
Методика визнання типа характеру К. Юнга.
Похилий вік:
- 61—74 роки у чоловіків,
- 56—74 роки у жінок
Самотність
—
соціально-психологічне
явище, емоційний стан людини, пов'язане з
відсутністю
близьких,
позитивних
емоційних зв'язків з людьми та (або) зі
страхом їх втрати в результаті вимушеної або
наявної психологічної причини соціальної
ізоляції. Розрізняють два різних феномени —
позитивна (самітність) і негативна (ізоляція)
самотність,
однак
найчастіше
поняття
самотності сприймається як негативне.
Афективні розлади – загальна
назва
розладів,
чинником
групи
психічних
де
основним
вважають
порушення емоційного стану.
Депресія — стан, що характеризується
пригнобленим
настроєм,
душевними
стражданнями, зниженням здібності мати
задоволення,
зниженням
активності,
відхиленнями
органів.
психічної
різноманітними
у
роботі
внутрішніх
Тривожність
–
готовність
до
страху, індивідуальна чутливість
до різних стресорів і подразників.
Тривога - відчуття неконкретної,
невизначеної
загрози,
нечітке
відчуття безпеки, вияв психічного
неблагополуччя.
Рівень самотності респондентів
Низький рівень
самотності - 6,7%
Середній рівень
самотності - 53,3%
Високий рівень
самотності - 40%
Діаграма рівня афективних
розладів у респондентів з
низьким рівнем самотності
Низький - 50%
Середній - 25%
Високий - 25%
Діаграма рівня афективних
розладів у респондентів з середнім
рівнем самотності
Низький -18%
Середній - 28%
Високий - 54%
Діаграма рівня афективних
розладів у респондентів з високим
рівнем самотності
Низький - 8%
Середній - 21%
Високий - 71%
Таким чином, ми можемо зробити висновки,
що згідно з результатами дослідження,
середній
та
самотності
високий
рівень
респондентів
відчуття
відповідає
середньому та високому рівням депресії та
тривожності.
Тобто,
підтвердилась:
існує
рівнем
відчуття
наша
гіпотеза
взаємозв`язок
самотності
та
між
рівнем
афективних розладів у людей похилого віку.