Интерактивна презентация- Норми в българския език

download report

Transcript Интерактивна презентация- Норми в българския език


Книжовните норми осигуряват единство в
многообразните речеви изяви, чрез което спомагат за
резултатното общуване.Под формата на правила
нормите се прояват в речта. Езиковедите описват
правилата и ги узаконяват (кодифицират) с помощта
на речници и граматики. Припомнете си кои норми
познавате.
назад към съдържанието

Граматична норма – свързана е с правилата за
строежа и образуването на думите и на изреченията.
Отклоненията от граматичната норма пораждат:
– словообразувателни грешки:
Пример:
заглавница вм. възглавница;
– граматични грешки:
Пример:
аз ми се струва вм. на мен ми се струва
на кой каза вм. на кого каза.
назад към съдържанието

Лексикална норма – урежда правилата за употреба
на думите според речниковото им значение.
Отклоненията от лексикалната норма (например
употреба на една дума вместо друга дума) довеждат
до лексикални грешки.
Пример:
континенти вм. комплименти;
комплекс вм. комплект;.
назад към съдържанието

Правописната норма - урежда начините за правилно
отбелязване на морфемите, за слято, полуслято и
разделно изписване на думи,за правилната
употреба на главни и малки букви; за съкратено
изписване на думи и изрази и др. Неспазването на
правописната норма е причина за правописни
грешки.
Пример:
разтояние вм. Разстояние
назад към съдържанието:

Пунктуационната норма - урежда начините за
използване на препинателните знаци. Отклоненията
от пунктуационната норма довеждат до
пунктуационни грешки.
Пример:
Въпреки, че е отскоро в града ни, Петър се ползва с
добро име вм. Въпреки че е отскоро в града ни,
Петър се ползва с добро име
назад към съдържанието:
Къде е допусната правописна
грешка?
 1.
•
•
ще изпека
ще облеча
•
ще пресека
•
ще скоча

•
2. Във всяко от посочените изречения има
грешка. В кое от тях тя е пунктуационна?
Върнах се вкъщи, само за да се преоблека.
• В нашия край често мислят малкият симпатичен таралеж
за вестител на берекет.
•
Днес никои не ми се обади за колата.
•
Върнах се вкъщи, защото бях изморен.

3. Къде е допусната грешка?
Новият (1) уред комбинира въздействието (2)
на три различни методи (3) електростимулация (4), точков и обикновен
масаж.
• (1)
• (2)
• (3)
• (4)
4.В кое изречение е нарушена
граматичната норма?
• Дълго време се чудех кого да избера за ролята.
• Вие сте решили проблема правилно, господине.
• Няколко учители бяха наградени.
• Няколко ученика напуснаха часа обидени.

5.Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Едва когато успея да разкажа всички тези
истории ще мога да заявя съвсем определено че
животът е едно безкрайно човешко
любопитство.
• четири запетаи
• три запетаи
• две запетаи
• пет запетаи

6.В кой ред има правописна грешка?
• беззвучно, беззлобно, беззаветно
• поддържам, наддавам, подтискам
• есенно, военно, именно
• наддумам, отдавам, надделявам

7. Посочете в кой от случаите важи
правилото за променливо Я:
• месо - месен
• пост - постен
• сняг - снежен
• вали - валежи

8.Посочете в коя от думите има
несъответствие между изговор и правопис:
• те благодарят
• те стрелят
• те смятат
• те създават

9. Посочете книжовния изговор:
• посяли
• спяли
• прояли
• видели

10. Посочете излишния израз:
• Хвърлям усилията си на вятъра.
• Хвърлям ненужните вещи.
• Хвърлям кал по някого.
• Хвърлям прах в очите.

10. Посочете излишния израз:
• Хвърлям усилията си на вятъра.
• Хвърлям ненужните вещи.
• Хвърлям кал по някого.
• Хвърлям прах в очите.
Изготвила: Дияна Марангозова