Endodonti för Thyg, HT-2014

Download Report

Transcript Endodonti för Thyg, HT-2014

[email protected]
universitetsadjunkt endodonti
 Tand och pulpafysiologi
 Pulpans försvarsmekanismer
 Film om pulpans försvar
 Trauma
 Missfärgningar
Pulpans funktion:
• Tandbildande organet
• Sensorisk funktion
• Förhindrar att mikroorganismer koloniserar
pulparummet
• Endast ögat i kroppens periferi har tätare
med nerver.
• Innan tandens brottgräns nås sker reflektorisk
omkoppling till munöppnarmuskulatur- ett
överlevnadsvärde!
Pulpans
innervering
Myeliniserade nerver:
A-delta fibrer.
Omyeliniserade
nerver: C-fibrer.
De flesta nervändslut
finns i koronala
pulpan, mindre än
10% finns i rotens
pulpa.
A-delta fibrer:
Kort latens, hög impulsfrekvens, kort duration.
Isande smärta. Avgränsad.
Varningssystem! Frisk reaktion.
C-fibrer:
Lång latens, låg impuls frekvens, lång duration.
Dov, dunkande, diffus.
Skada har redan inträffat! Infektion
Dentinet och
dentinkanalerna
20.000-40.000 / mm2
Långa koner med
sidoförgreningar
Diametern är störst vid pulpan.
Rotdentinet har färre kanaler än
koronalt dentin.
Under tandens levnad fortsätter
pulpan att bilda dentin
(pulpan blir oblitererad).
Detta är en normal process.
Irreguljärdentin
bildning
Kan orsakas av yttre
retning såsom;
karies
erosion
abrasion
preparation
Irreguljärdentin
bildning
Fungerar som en
barriär.
Skyddar pulpan mot
yttre hot.
Lokalisationen
korresponderar till
skadans läge.
Vätskan i
dentinkanalerna kan
sättas i rörelse och
detta resulterar i en
aktivering av
nervändsluten. Det
känns som smärta.
Exempel på stimuli;
Luftblästring, kyla,
värme, ämnen som
orsakar osmos, tex
socker.
1.Försvarscellerna
Kronisk infektion >1 mm:
Lymfocyter,Plasmaceller ochMakrofager
Akut infektion < 1 mm:
Neutrofila granulocyter (PMN)
Monocyter ( Blivande makrofager)
2.Ökat tryck i pulpan:
Blodtrycket i pulpan varierar med pulpans
tillstånd
3.Lymfatiska systemet. Borttransport
4.Irreguljärdentinbildning
Försvårar för mikroorganismer att nå in till
pulpan
Vägar för bakterier
att nå in i pulpan
Karies
Läckande fyllning
Fraktur
Mikrofrakturer/ sprickor
Öppna dentinkanaler
Laterala kanaler
Apex via djupa fickor
Tidigare endodontisk
behandling
Via blodbanan?
Indelning av olika traumatyper
 Konkussion- Lättare stöt, ingen
lägesförändring av tanden
 Subluxation-Kraftigare stöt, rörlig tand
 Extrusiv luxation- Tand slagen utåt
 Lateral luxation- Tand slagen i sidled
 Intrusiv luxation- Tand slagen inåt
 Exartikulerad- Utslagen tand
 Frakturer- Tänder och käkben spruckna
Fall och sportolyckor i
7-9 års ålder vanligast.
Instruktioner till patienten/ föräldrarna:
 1. Lugna patienten
 2.Be pat plocka upp tanden genom att hålla i
krondelen
 3.Spola den ca 10 sek i rinnande kallt vatten om så
behövs
 4.Replantera den och bit på tex en näsduk
 5.Om replantering inte är möjlig så förvara den
under transport till tandläkare i NaCl, mjölk eller i
munnen tex mellan molarerna och kinden.
 Blödning (röd)
 Nekros (grå)
 Obliteration (gul)
Transient discoloration B Malmgren
and Sofie Hubel
Dental Traumatology 2011
The pulpal reaction in traumatized
permanent incisors in children aged 9-18
Arwill T et al Odont tidsskrift 1967;75:130-47