SPLO*NA MATURA 2007

Download Report

Transcript SPLO*NA MATURA 2007

Kdo vodi splošno maturo?

Zunaj šole: Državna komisija za splošno maturo Državne predmetne komisije Državni izpitni center (RIC): Kajuhova 32 U 1000 Ljubljana Znotraj šole: Šolska maturitetna komisija – ŠMK Šolske izpitne komisije

Šolska maturitetna komisija SETŠ

Predsednica: Inga KRUSIČ LAMUT Tajnica: Valentina KOBAL Članice: Tatjana MUNIH –

namestnica preds.

Ester ŠULIGOJ Nataša DJUZIĆ KUNEJ

Zunanji član: Državna komisija za splošno maturo imenuje zunanje člane v aprilu 2015 ( univerzitetni profesorji in drugi strokovnjaki)

Zakonodaja

Akti ministrstva za šolstvo in šport

 Zakon o maturi   Pravilnik o maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Maturitetni izpitni katalog za maturo 2015 Predmetni izpitni katalogi

Predprijava k maturi za spomladanski rok 2015

Do sobote, 15. 11. 2014

 temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov  priprava podatkov za maturo

Predmaturitetni preizkus

     praviloma v marcu, v okviru pouka pri izbranem predmetu (ali več predmetih) namen: seznanitev kandidatov z izpitnim redom, šiframi, izpitnimi polami… povratna informacija dijakom ocena se ne vpisuje v redovalnico

Prijava k maturi

Rok: torek, 31. marec 2015

 Kandidati opravljajo maturo v enem izpitnem roku (izjema kandidati z odločbo in 21- letniki)

ŠTEVILO PREDMETOV NA SM

Kandidati opravljajo maturo iz petih (5) predmetov: trije (3) predmeti iz skupnega dela in dva (2) iz izbirnega dela mature.

Kandidat lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).

Predmeti, ki jih opravljajo na SETŠ

Skupni del:  SLOVENŠČINA   MATEMATIKA TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA) Izbirni del:  TUJ JEZIK (ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA)    EKONOMIJA SOCIOLOGIJA GEOGRAFIJA Na splošni gimnaziji: katerikoli predmet (plačljivo).

Tajnik SM: prof. Jurij Knez

Omejitve

sociologija ALI psihologija ALI filozofija

 Če kandidati izberejo še tretji izbirni predmet, omenjena omejitev NE velja!

Delež ocene

Maturitetni predmet Delež pisne ocene

Slovenščina Matematika Angleščina Italijanščina Nemščina Zgodovina Geografija Psihologija Sociologija Ekonomija 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Delež ustne ocene Delež ocene seminarske naloge ali vaj

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Trajanje pisnih izpitov

SLOVENŠČINA PREDMET MATEMATIKA (OSNOVNA RAVEN) MATEMATIKA (VIŠJA RAVEN) ANGLEŠČINA ITALIJANŠČINA EKONOMIJA PSIHOLOGIJA SOCIOLOGIJA ZGODOVINA GEOGRAFIJA Trajanje 1.del

9.00 – 11.00

9.00 – 11.00

9.00 – 10.30

9.00 – 10.10

9.00 – 10.10

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

Trajanje 2. del 9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

11.00 - 12.30

11.00 – 12.30

11.00 - 12.30

11.00 - 13.00

11.00 – 13.00

11.00 – 12.30

11.00 – 12.30

Višja raven zahtevnosti

     MATEMATIKA TUJ JEZIK Največ tri (3) predmete na višji ravni zahtevnosti, vendar se pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani lestvici največ pri enem (1) tujem jeziku Informacije o višjem nivoju – pri profesorjih Višja raven prinaša DODATNE TOČKE!

Ocenjevanje na maturi

 Naloge in vprašanja ter navodila za ocenjevanje pripravijo člani državnih predmetnih komisij za posamezen predmet.

 Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci (srednješolski učitelji posameznega predmeta) posebej usposobljeni v skladu z vnaprej pripravljenimi ocenjevalnimi merili, enakimi za vse kandidate.

SLO: Pisni izdelek esejskega tipa vedno ocenita dva zunanja ocenjevalca. Kadar se njuni oceni razlikujeta za več kot eno petino največjega možnega števila točk, pisni izdelek oceni še kontrolni ocenjevalec. Njegova ocena je dokončna.

 Vprašanja za ustni izpit pripravijo člani državnih predmetnih komisij , pravila za druge oblike notranjega ocenjevanja pa so enaka za vse kandidate.

Način izračuna ocene: Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih predmetnih komisij določi merila za pretvorbo točk v ocene (koliko odstotnih točk je pri posameznem predmetu potrebnih za določeno oceno). Ta merila so v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku enaka.

Ocenjevalna lestvica: odlično(5), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2) in nezadostno (1)

Splošni uspeh na maturi

  Vsota ocen iz posameznih predmetov Dodatne točke: s lovenščina in višja raven: -zgornja polovica ocene odlično (5)

+ 3 točke

-spodnja polovica ocene odlično (5) in zgornja polovica ocene prav dobro (4)

+

2 točki

-spodnja polovica ocene prav dobro (4) in zgornja polovica ocene dobro (3)

+ 1 točka

  Največje možno število točk:

34

( 3* (5+3) + 2* 5) Najmanjše možno število točk:

10

( 5 * 2) Opravljena matura = vse ocene pozitivne.

Izjema (66. člen Pravilnika o splošni maturi)- nearly pass

Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov obveznega dela dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel oceno dobro (3). PRIMER: Predmet Slovenščina Ocena 4 Odstotki 85 % Točke 4 +2

Matematika

Angleščina Zgodovina Geografija 3 2

2

2

40 %

67 % 58 % 46 % 3 2

2

2

Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel oceno dobro (3). PRIMER Predmet Slovenščina Matematika Angleščina Zgodovina

Geografija

Ocena 4 2 2 3

2

Odstotki 85 % 45 % 67 % 58 %

40 %

Točke 4 + 2 2 2 3

2

Pomembni datumi

31. 3. 2015

– zadnji rok za prijavo k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta

17. 4. 2015

– rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli

30. 4. 2015

- rok za spremembo prijave (zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode) 18. 5. 2015 šola seznani kandidate s točkami internega dela maturitetnih predmetov

Maj 2014

20. 5. 2015

– zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov

26. 5. 2015

– zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev - zadnji rok za pisno odjavo od SM na spomladanskem roku Julij 2014

13. 7. 2015 16. 7. 2015

– objava rezultatov SM in svečana podelitev spričeval - zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo in prijavo na jesenski rok

Pisni in ustni izpiti

Maj 2014  5. 5. 2015 (torek) – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 1 – šolski esej)  30. 5. 2015 (sobota) – ANGLEŠČINA

• • • • • • Junij 2014 1. 6. 2015 – SLOVENŠČINA (Izpitna pola 2 ) 2. 6. 2015 – PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA 4. 6. 2015 – EKONOMIJA 6. 6. 2015 – MATEMATIKA 9. 6. 2015 – GEOGRAFIJA 13. 6. 2015 – ITALIJANŠČINA

Ustni izpiti:  od 15. 6. 2015 do 22. 6. 2015  13. 7. 2015 – objava rezultatov  16. 7. 2015 –zadnji rok za vložitev zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo

Objava rezultatov

 13. julij 2015  Informativni rezultati: na spletnih straneh Rica (http://matura.ric.si) od 5.00 zjutraj uporabniško ime: EMŠO kandidata geslo: šifra na nalepki  Uradni rezultati: na šoli ob 9.00

Vpogled v izpitno dokumentacijo

 v treh dneh (3 dni) po objavi rezultatov lahko kandidat pisno zahteva vpogled v: izpitno polo list za odgovore ocenjevalni list pravilne rešitve nalog pisno razlago izračuna pisne ocene Stroškov vpogleda NI.

Pritožba

Najkasneje

en dan

po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži pritožbo:   na izračun ocene na oceno Pritožbi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu stroškov: ugovor na izračun ocene – 4,50 EUR (lanska cena) za posamezni predmet ugovor na oceno – 25,00 EUR (lanska cena) za posamezni predmet Višina stroškov se lahko spreminja.

Natančne informacije o ugovoru dobijo kandidati pri tajniku ŠMK in na spletnih straneh www.ric.si

Popravljanje ocen

Kandidat, ki ima eno ali dve negativni oceni,

opravljanju mature (npr. spomladanski rok 2015 – spomladanski rok 2017)

Kandidat, ki ima tri ali več negativnih ocen, opravlja maturo v celoti.

Kaj pomeni imeti status?

Izboljševanje ocen

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do

enkratnega

ponovnega opravljanja izpitov še

dve leti

po prvem opravljanju splošne mature Upošteva se boljša ocena.

Dodatne informacije

URADNE URE Torek, od 10.30 do 11.00 v pisarni SM Telefon pisarne: 05 6205 604 GSM: 041 988 112 E-pošta: [email protected]