Tatarinov_28.04.2012_vistup

download report

Transcript Tatarinov_28.04.2012_vistup

Татаринов М.В., завідувач Центру
методичної роботи з керівними кадрами
комунального
вищого
навчального
закладу
«Харківська
академія
неперервної освіти»
Пріоритетні напрями методичної роботи в
умовах організованого закінчення навчального
року
Звернути увагу на зміст наказу, виданого на
початку 2011/2012 навчального року «Про організацію
та проведення методичної роботи з педагогічним
працівниками _____________________ школи у
2011/2012 навчальному році»:
 заходи, які були заплановані (шкільні, районні (міські),
обласні);
 терміни їх проведення або виконання;
 проведення глибокого, системного аналізу.
Нормативно-правове
забезпечення
для
проведення аналізу стану навчально-виховного процесу
та
організаційно-методичної
роботи
у
загальноосвітньому навчальному закладі
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі
змінами):
Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи
загальної середньої освіти (статті № 41 та № 42):
 діяльність методичних об'єднань;
 навчальні програми, навчально-методичні посібники…;
 підвищення кваліфікації…;
 вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів…(читай:
предметних компетентностей);
Нормативно-правове забезпечення для проведення
аналізу стану навчально-виховного процесу та
організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому
навчальному закладі
Положення про загальноосвітній навчальний
заклад (постанова Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 № 778):
Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:
 Пункт 38 про поєднання навчально-виховної роботи з
науково-методичною у загальноосвітніх навчальних
закладах.
Нормативно-правове забезпечення для проведення
аналізу
стану
навчально-виховного
процесу
та
організаційно-методичної роботи у загальноосвітньому
навчальному закладі
Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:
 Пункт 85 про участь учителів у роботі методичних
об'єднань, підвищення кваліфікації, проведення науководослідної, експериментальної та пошукової роботи;
 Пункт 86 про обов'язок учителів…постійно підвищувати
професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати
накази керівника навчального закладу, органів управління
освітою, вести відповідну документацію.
 Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань
про методичне забезпечення навчально-виховного процесу,
підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД.
Управлінська
діяльність
адміністрації
загальноосвітнього навчального закладу з вечірньою
(змінною) та заочною формами навчання
 Управлінська





діяльність
адміністрації
школи
передбачає взаємодію п'яти видів управлінських
дій:
аналіз;
планування;
організація;
керівництво;
контроль.
Контроль за станом виконання
навчальних програм
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі
змінами):
Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення
системи загальної середньої освіти (стаття № 41):
 навчальні
програми,
навчально-методичні
посібники…;
Контроль
за
навчальних програм
станом
виконання
Положення про загальноосвітній навчальний
заклад
(постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 27 серпня 2010 № 778):
 Пункт 86, абз. 2 забезпечення належного рівня
викладання навчальних дисциплін відповідно до
навчальних програм з дотриманням вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти (розділ «Учасники
навчально-виховного процесу»).
 Пункт 95, абз. 4 - про контроль за станом виконання
навчальних планів і програм… (розділ «Управління
навчальним закладом»).
Контроль
за
навчальних програм
станом
виконання
Статут
загальноосвітнього
навчального
закладу, розроблений на підставі Примірного статуту
загальноосвітнього
навчального
закладу
(наказ
Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002
№ 284):
Розділ ІV «Управління навчальним закладом»,
п. 4.6, абз. 4 – про забезпечення директором закладу
контролю за виконанням навчальних планів і
програм…
Нормативні основи
навчальних програм
використання
 У 2011/2012 навчальному році перелік
навчальних програм…- рекомендовані
листом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-622
«Про
перелік
навчальних
видань,
рекомендованих Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України»
Протокол виконання навчальних
програм
 Приклад протоколу виконання навчальних
програм у загальноосвітніх навчальних
закладах
Харківської
області
у
2011/2012 навчальному році
Результативність проведення навчальних
занять за вечірньою (змінною) та заочною
формами навчання у Харківській області
 Нормативно-правові засади:
 Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти (постанова Кабінету Міністрів України від
14.01.2004 № 24).
 Чинні програм з базових навчальних дисциплін.
 Інструктивно-методичні
рекомендації
(лист
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
09.06.2011 № 1/9-454 щодо вивчення у загальноосвітніх
навчальних закладах предметів інваріантної складової
робочого навчального плану в 2011/2012 навчальному
році).
Результативність проведення навчальних
занять за вечірньою (змінною) та заочною
формами навчання у Харківській області
 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 за № 566/19304.
 Програм підготовки до ЗНО з базових
дисциплін.
Чинні моделі організації навчального
процесу за вечірньою (змінною) та заочною
формами навчання
 Моделі
розроблені у 2008 році та
модифіковані
у
серпні
2011
року
директорами загальноосвітніх навчальних
закладів із вечірньою (змінною) та заочною
формами навчання Харківської області
Приклад
алгоритму
навчальних занять на базі
установ області
 Алгоритм
відвідування
пенітенціарних
відвідування
навчального заняття
уроку,
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Первомайської міської ради
(Первомайська виправна колонія № 117)
№
з/п
Назва
предмета
П.І.Б учителя
Рівень проведення
навчального
заняття
1. Російська
мова
Ряпусова
Ельвіра Олександрівна
Високий
2. Математика
Червонець
Інна Олександрівна
Достатній
3. Хімія
Авдєєва
Тетяна Онисимівна
Задовільний
4. Фізика
Припута Ганна Яківна
Достатній
Курязька загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів
(Курязька виховна колонія)
№
з/п
Назва
предмета
П.І.Б учителя
Рівень проведення
навчального
заняття
1 Українська
література
Бондар
Анатолій Анатолійович
Достатній
2 Читання
Дашкевич
Олександра Григорівна
Високий
3 Астрономія
Туранський
Олександр Григорович
Високий
4 Хімія
Колесник
Юрій Миколайович
Достатній
Забезпечення контролю за станом
виконання наказів
 Проаналізувати видані накази по школі,
рішення педагогічної ради, методичної
ради, предметних методичних об'єднань
протягом навчального року.
 Звернути увагу на структуру і зміст
довідок про стани викладання предметів,
перевірки
інших
ланок
навчальновиховного процесу (обласні стани та
програми
покращення
якості
відповідного навчального предмета).
Запрошуємо до співпраці!
Контактний телефон:
731-27-01
[email protected]
Дякую за увагу!