Morbus Parkinson

download report

Transcript Morbus Parkinson

MORBUS PARKINSON
I Danmark har ca. 7-8.000 ptt. Mb. Parkinson. Ca. 10- 15% er
yngre end 55 år. Incitensen er ca. 15- 25 nye tilfælde per. 100.000
indbygger per. År.
Lige hyppig blandt mænd og kvinder.
Både incidensen og prævalensen stiger med 1% af befolkning over
60 år.
Ætiologi
• Parkinson sygdom (PS) er en neurdegenerativ
lidelse. Symptomer forårsages tab af
pigmenterede neuroner i substantia nigra og
locus coeruleus, samt degeneration af den
dopaminerge nigrostriatabe bane.
Klinik
• Kardinalsymptomerne er hypokinesi, hviletremor,
rigiditet og postural instabilitet. Initial optræder
disse symptomer kun unilateralt.
• Andre symptomer der forekommer ofte dysarthri
med svag monoton stemme, facies oleosa,
sjældent blinken,pyramidestilling af hænder, øget
spytflåd, led/muskelsmerter pga immoilitet og
rigiditet. Langsom og trippende, foroverbøjet,
nedsat medsving af armene og besvær ved
vending.
Diagnose
• For at kunne stille diagnosen PS skal mindst to
af følgende hovedsymptomer være til stede:
bradykinesi, rigiditet og tremor. Unilateral
debut samt klar bedring af symptomer efter
levodopabehandling er med til at sikre
diagnosen. Klinisk erfaring og nogen tids
observation af sygdomsudviklingen er
nødvendig, før diagnosen er endeligt afklaret.
Diagnosen bør stilles af neurolog inden
behandling iværksættes.
sygdomsstadier
• Sygdommen er langsom progredierende og kan inddeles i nedenstående
stadieinddeling efter Hoehn & Yahr. Stadieinddelingen bør anvendes i
henholdsvis on- og off-fase i behandlinsforløbet.
• 0. Ingen tegn på sygdommen.
• 1. Symptomerne er unilateralt, lette og giver ikke anledning til invaliditet.
• 2. Symptomerne er bilateralt , giver anledning til let funktionspåvirkning.
Balance og gangen er påvirket.
• 3. General funktionpåvirning som er moderat til udtalt. (Første tegn på
defekte posturale reflexer i form af usikkerhed, når pt. Drejer, eller
demonstreret ved trækken i skuldrene, når pt. er i stående ligevægt med
let samlede fødder og lukkede øjne).
• 4. Udtalte symptomer. Ptt. kan stadig gå og stå uden assistance. Der er
rigiditet og badykinesi. Ptt. Kan ikke længere bor alene.
• 5. Kakektisk tilstand, komplet invaliditet. Ptt.kan ikke stå eller gå og har
behov for pleje. (Ptt. sengeliggende eller kørestolsbruger for bruge).
Klassifikation
•
•
•
•
•
•
•
•
Idiopatisk PS.
Parkinson plus/atypiske PS:
PSP(progressiv supranukleær parese).
CBD(coricobasal degeneration).
MSA(multiple system atrofi).
LBD(Lewy bady demens).
Sekundære parkinsonsyndromer:
1. Vaskuær betinget(infarkt i basalganglierne, vaskulær encefalopati).
2. Medikamentel induceret (dopaminreceptorblkerende f.eks. Antipykotika f.eks.
Litium, nogle calciumatagonister, antiemetika og antidepression).
3. Metabolisk (Wilsons sygdom, hypoparatyreoidisme).
4. Posttraumatisk (dementia pugulistica).
5. Toksisk (bl.a. mangan, CO,MPTP).
6.Postencefalitisk (f.eks. AIDS, andre vira).
Behandling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I Danmark behandles pt,rne i det tidlige stadie typisk med en MAO-B- hæmmer Rasagilin,Selegililn.
COMT-hæmmere(Catechol-O-metyl-transferase).,Tolkapon,Entakapon.
NMDA(Glutamat receptor antagonister) Amantadin.
eller dopaminagonist,Bromocriptin,Pergolid,Cabergolin. Den bedste behandling er forsat levodopa med dopadecarboxylasehæmmer (Madopar eller Sinemet).
Madopar - behandling: starter med 62,5 mg x 3, og stiger med 62,5 mg hver 3.dag. Dosis altid individuel og
afhængig af klinisk effekt.(herefter omstilles om muligt til depotpræparat).
Sinemet – behandling: begynd med Sinemet depot 100 mg x 2, stigende med 100 mg hver 3. dag indtil
tilstrækkelig effekt. (dosis altid individuel) .
Clozapin(Leponex): konfuse pt.med PS kan behandles med en lille dosis Leponex f.eks.6,25- 12,5 mg x 2-3
dg.(gradvis stigende).Leponex kan også anvendes til beh.af tremor,som ikke er led i PS.
Apomrfin : er en dopa-agosist, som er kort varighed. Anvendes ved svære ON-OFF fænomener ved senstadium af
PS.(Skal gives s.c. , evt. via infusionpumpe). Dosisforslag 0,8 – 6,4 mg / 3 timer. 4 – 10 mg/døgn. Virker efter 5-15
min.
Fysioterapi: fysioterapi og daglige øvelser er en meget vigtig del af beh. PS.( ptt.skal henvises via egen læge).
Diæt: enkelte ptt.kan have gavn af at indtage proteinfattige måltider til morgenmad, frokost og gemme
proteinindtagelsen til om aftenen.
Antidepressiva: mange ptt.har behov for antidepressiv behandling evt. Tricykliske antidepressiva.(CAVE:
interaktion mellem selektive serotonin-reuptake-hæmmere og Eldepryl,som er en MAO-B hæmmer).
Kirurgisk behandling
• Indikation for bilateral STN operation ( depp brain
stimulation).
• Ptt.med avanceret PS,som har et tydeligt respons på
levodopa. De skal være svært invaliderede af deres
symptomer(ON- OFF fænomen, hyperkinesi)på rtods af
optimal afprøvet medicinering.
• Ptt.skal være under 75 år, må ikke være demente og skal
kunne forstå indgrebets natur og være i stand til at
kooperere i vågen tilstand på operationslejet igennem det
meste af en dag med kun lokalbedøvelse.
• De må ikke være anden væsentlig cerebral sygdom.
• Henvisning: ptt.henvises til Rigshospitalt,neurokirurgisk
afdeling.
Instruks om Mb-parkison.
Redaktør 1.resevelæge Ajmal Habib.
Vejleder overlæge Kamaran Shorsh.
Neurologisk afdeling, Vejle sygehus.
Juli 2011.