Nasjonalt nivå - Norgesuniversitetet

download report

Transcript Nasjonalt nivå - Norgesuniversitetet

NUV: kriterier for kvalitetssikring av
teknologistøttet utdanning
Seniorrådgiver Astrid Børsheim.
NOKUT
Mandat
Ekspertgruppa skal
• bidra til å styrke kunnskapen innen sitt felt
(kartlegge, synliggjøre, bevisstgjøre)
• utvikle og formidle slik kunnskap
• identifisere problemstillinger for videre forskning
og utredning
• se på mulighetene for å utvikle kriterier på feltet
NUVs ekspertgruppe for kvalitet i
teknologistøttet utdanning 2011 – 14
• Yngve Nordkvelle, professor, Høgskolen i Lillehammer
(gruppens leder)
• Trine Fossland, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske
universitet (avløste i 2012 Hilde Pettersen, UiT)
• Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet
• Bent Kure, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
• Grete Netteland, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn
og Fjordane
• Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver, NTNU
• Astrid Børsheim, seniorrådgiver, NOKUT
Hva gjorde vi i løpet av 4 år?
•
•
•
•
•
•
•
Kompetanseoppbygging 2011 – 2014…
Seminarer 2011 - 2014
Artikkelsamlinger 2012- 2013
Kriterier 2012 - 2014
Artikkelsamlingene
• Yngve Nordkvelle, Trine Fossland og Grete
Netteland (red) 2013. Kvalitet i fleksibel høyere
utdanning – nordiske perspektiver. akademica”
forlag
• Trine Fossland, Kirsti R. Ramberg og Eva
Gjerdrum (red) 2013. Ulike forståelser av
kvalitet i norsk fleksibel høyere utdanning –
teknologi og læring på og utenfor campus.
Norgesuniversitets skriftserie 1/2013
Kriterier, disposisjon
Nivåene
• Nasjonalt nivå
• Institusjonsnivå
• Fakultetsnivå
• Utdanningsnivå
• Studnetnivå
Systematikk på hvert nivå
• Målgruppa – hvem
• Tekst om målgruppas ansvarsområder, problematisering,
henvisninger
• Hovedansvar, punktvis
• Refleksjonsspørsmål
Nasjonalt nivå
• Departement (lovverk, strategier,
budsjettene, strategier, prioriteringer,
styringsparametre),
• NOKUT (virkemidler for kontroll og utvikling)
• Norgesuniversitetet, eCampus, Uninett, IKTsenteret…………..
Nasjonalt nivå - hovedansvar
På det nasjonale nivå må det legges grunnlag for at teknologi bidrar til
kvalitetsutvikling i høyere utdanning, blant annet ved å
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sørge for at nettbasert utdanning inngår i det nasjonale strategiske arbeidet med
å sikre og videreutvikle utdanningskvalitet
sørge for at nettbasert utdanning inngår i det nasjonale systemet for
kvalitetssikring av hHU
gi tydelige styringssignaler til sektoren om at teknologi skal tas i bruk med
videreutvikling av utdanningskvalitet som primært mål.
støtte forskning og utvikling rettet mot teknologistøttet utdanning
støtte forsøk med innovativ teknologistøttet utdanning
samordne utviklingen av effektive og kvalitetssikrede digitale eksamensformer
stimulere til samarbeid med utdanningsinstitusjoner på internasjonalt og
nasjonalt nivå og med partene i arbeidslivet
sørge for at statlig satsing har en tydelig retning, ikke virker fragmenterende
…..
Nasjonalt nivå: Refleksjonsspørsmål
• Er det utarbeidet en nasjonal strategi knyttet til det økende tilbudet av
teknologistøttet utdanning nasjonalt og internasjonalt og
kvalitetssikringen av disse [K22,23 ]
• Finnes det en sentral strategi for gjenbruk og deling av eksisterende og
nye ressurser?
• Er det utviklet nasjonale kriterier og standarder for pedagogisk
kompetanse på og utdanningsledelse for teknologistøttet utdanning?
• Finnes det konkrete planer og tiltak for å sikre kvaliteten i
teknologistøttet utdanning?
• Hvordan bidrar myndighetenes krav til rapportering (av fleksibel
utdanning) til å sikre kvaliteten i teknologistøttet utdanning?
• Finnes det et nasjonalt hjelpeapparat som kan bistå med rådgivning om
og utvikling av teknologistøttet utdanning?
• Finnes det nasjonale ressurser til og strategier for evaluering av og
forskning på teknologistøttet utdanning?
Institusjonsnivå – hovedansvar
• styrke og koordinere institusjonens strategiske satsing på
nettbasert utdanning, herunder følge opp statlige strategier og
prioriteringer på området i eget planverk
• innarbeide satsing på nettbasert utdanning i institusjonens
budsjettplanlegging og oppfølging
• utvikle kompetanse på utdanningsledelse på flere nivå, med evne
til å ivareta helheten og sammenhengen i institusjonens faglige
aktivitet
• fastholde prinsippet om at hovedbegrunnelsen for bruk av
teknologi i utdanningen er potensialet for bedre læring for
studenten
• regelverk om bl.a opphavsrettslige forhold
• FoU for utvikling og spredning av kunnskap om god TU.
Institusjonsnivå - Refleksjonsspørsmål
• Omfatter institusjonens strategiske plan og annet planverk
teknologistøttet utdanning?
• Hvordan er statlig satsing på teknologistøttet utdanning fulgt opp?
• Hvordan er nasjonale forventninger om pedagogisk og teknologisk
innovasjon ivaretatt i institusjonens strategiske planverk og
handlingsplaner?
• Hvordan bidrar institusjonens strategier og ressursbruk til at teknologi
brukes i utd. primært på grunn av potensialet for bedre kvalitet?
• Hva gjøres for at problemstillinger knyttet til opphavsrett og "Intellectual
Propertyrights" blir løst og at løsningene støtter opp om fleksibel læring?
• Finnes det sentrale retningslinjer og prosedyrer som bl.a. sikrer
tilstrekkelig kompetanse i gruppene og ressurser i planleggingsfasen
• Hvordan stimuleres det til FoU på teknologistøttet utdanning?
• …….
Fakultetsnivå - hovedansvar
• Følge opp institusjonens strategiske planer, bl a når det gjelder
satsing på infrastruktur og planer for teknologistøttet utdanning
• Sørge for at avdelingens totale kompetanse er i samsvar med
utdanningstilbudet, bl.a. når det gjelder utdanningsledelse og
kompetanse på fag, pedagogikk og teknologi.
• Vedlikeholde og utvikle kompetanse gjennom tilsettingspolitikk og
kompetanseutviklingstiltak
• FoU basert utdanning og FoU på utdanning, bl.a. teknologistøttet
• Kvalitetssikre planleggings- og gjennomføringsprosessene
• Ta vare på ildsjelene, men gjøre dem overflødige/integrere
• Muliggjøre eksternt samarbeid om utdanning, bl.a utnyttelse av
felles/andres læringsressurser og åpne egne.
Fakultetsnivå - refleksjonsspørsmål
•
•
•
•
•
•
Hvilken strategi har enheten for beslutninger om og utvikling av fleksible
utdanningstilbud?
Finnes det og hvordan takles motsetninger mellom institusjonelle prioriteringer
for utvikling av teknologistøttet utdanning og fakultetets egne planer og ønsker?
Planlegging: Er utviklergruppen satt sammen av personer som dekker all
nødvendig kompetanse for å utvikle kurset / utdanningen: faglig, pedagogisk, IKT
og AV-teknisk, juridisk, studieadministrativt, kompetanse på fleksibel læring?
Analyseres muligheter for samarbeid og deling faglig og teknologisk sett, både
innad på institusjonen og med aktuelle eksterne fagmiljøer, med sikte på å oppnå
høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse? [K23]
Hvordan ivaretas spesielt problematiske elementer i teknologistøttet utdanning,
som f.eks. laboratoriearbeid og praksis i aktuelle profesjonsutdanninger [K3, 8].
Gjennomføres risikoanalyser for gjennomføring av kurset/emnene, og er det
konkrete og realistiske planer for avviksbehandling, slik at studentenes
læreprosess opprettholdes og deres rettigheter ivaretas?
Hvordan sikres det at fleksible studenters behov blir ivaretatt på lik linje med
andre studenter?
Utdanningsnivå – den nye hverdagen
• Lærerens muligheter for å oppnå kvalitet i sitt
arbeid kan begrenses eller utvides av
systemet rundt læreren, de styrende og
bevilgende organer, teknologisk og
administrativ infrastruktur, kulturen for
kvalitetssikring, planlegging og samarbeid i
organisasjonen som helhet og det nære
studiemiljøet, bl.a.
Utdanningsnivå - Hovedansvar
• Gjenstår
Utdanningsnivå - Refleksjonsspørsmål
• Er timer/ressurser som er satt av til
undervisning og veiledning i samsvar med
beskrivelsen i studieplanen og studentantall?
• Vil studentene oppleve en lærer og veileder som
er til stede og som ser dem?
• Er de som underviser og veileder tilgjengelig på
en slik måte at studentenes behov for kontakt,
respons og svar blir tilfredsstilt i rimelig grad?
• …….
• Refleksjonsspørsmål kommer også for mange
tema og tjenester
Studenten - hovedansvar
• Sette seg inn i all informasjon om studieplanen og
undervisningsopplegget
• Orientere seg om hva som kreves av studenten og hvilke krav og
forventninger studentene kan ha til fag og administrasjon fra
lærestedets side
• Sette seg inn i og bruke mulighetene for kommunikasjon og
samarbeid, med faglærere og andre institusjonsrepresentanter,
med-studenter og eventuelt eksterne samarbeidspartnere i
utdanningen (praksisfeltet, bedrifter mm)
• Bruke muligheter til tilbakemelding om utdanningens innhold og
opplegg, slik det gikk fram av planen og slik det ble realisert
• Komme med synspunkter på innhold og opplegg underveis,
• Holde frister som går fram av opplegget, og følge planlagt
studieprogresjon
• Delta i innledende opplæring i bruk av teknologi og programmer,
opplæring i studieteknikkk og bibliotekbruk, kildekritikk med mer
Studenten - refleksjonsspørsmål
• Er innhold og utdanningsforløpet i samsvar med informasjonen du
mottok før du begynte på studiet?
• I hvilken grad stimulerer skolens opplegg (bruken av teknologien,
faglærernes undervisning) deg til å være aktiv i studiene dine?
• Synes du det går for fort fram? Har du meldt fra om dette og hvilken
hjelp fikk du?
• I hvilken grad stimulerer skolens opplegg deg til å være strukturert?
• I hvilken grad stimulerer skolens opplegg og undervisning deg til å
samarbeide og kommunisere
– med andre studenter?
– med faglærere?
• Hvordan stimuleres du til å reflektere over / være kritisk til lærestoff og
undervisning?
• ……