(Ne)tradičná krajina

download report

Transcript (Ne)tradičná krajina

NE-TRADIČNÁ KRAJINA
vybrané trendy využívania poľnohospodárskej pôdy a dôsledky pre vidiecku krajinu
Permakultúra v meste, Bratislava, 15.12.2013
Pochopiteľný ľudský rozmer a čaro pustej krajiny
http://www.paraglidingzv.eu
http://www.photoble.com/wp-content/uploads/2010/08/open_field.jpg
Vzhľad krajiny je vonkajším prejavom jej funkcie
Fungovanie je prejavom štruktúry a využitia.
Zmena štruktúry využívania poľnohospodárskej pôdy v SR (ha) v období 1990 až 2011. Zdroj: ÚGKK SR ,
Enviroportál a UKSUP.
1 600 000
90 000
1 509 465
1 415 679
80 000
1 400 000
77 948
76 565
1 200 000
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Vinice
Ovocné sady
70 000
60 000
Záhrady
výmera (ha)
1 000 000
Chmeľnice
874220
50 000
800 000
808 291
40 000
600 000
31 420
26 996
30 000
400 000
20 000
20 042
16 858
200 000
10 000
1 468
229
0
0
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fungovanie je prejavom štruktúry a využitia.
Vývoj poľnohospodárskych plôch a trendy vo využívaní poľnohospodárskej pôdy
rozdiely medzi rokmi 1990 a 2011
druh využitia
výmera (ha)
%
OP
-93 786
6
TTP
65 929
8,2
Vinice
-4 424
14,1
Ovocné sady
-3 184
15,9
Záhrady
-1 383
1,8
Chmeľnice
-1 239
84,4
Vývoj výmery ornej pôdy na jedného obyvateľa Slovenska
0,4
výmera OP (ha)
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Výmera ornej pôdy na obyvateľa v priebehu posledných
41 rokov (1970 - 2011) klesla o 0,11 ha (1100 m2).
Výmera ornej pôdy na obyvateľa v iných krajinách
Ako sa mení využitie pôvodne ornej pôdy?
Denne prichádzame v SR o 5 až 6 ha poľnohospodárskej pôdy
hektárov ornej pôdy by Slovensku malo stačiť z hľadiska
Sme sebestačný? Koľko
potravinovej bezpečnosti ?
Z hľadiska potravinovej bezpečnosti by našej krajine malo stačiť o niečo viac
ako milión ha ornej pôdy, čo je asi 76 % z jej terajšej celkovej výmery.
k 1. 1. 2013 bolo na Slovensku evidovaných 1 413 739 ha OP
k 31.3. 2013 bolo na Slovensku evidovaných 5 410 728 obyvateľov
Mesto a vidiek - potreba poľnohospodárskej krajiny
Trnava
• počet obyvateľov: 65 132 (2012)
• minimálna plocha poľnohospodárskej pôdy na človeka 0,2 ha (2000 m2)
• celková potreba poľnohospodárskej pôdy 13 026 ha (130,26 km2)
• kruh s polomerom 6,9 km
Báhoň – 1733 obyvateľov, 346 ha
potreba: 1,2 km polomer kruhu
Mesto a vidiek - potreba poľnohospodárskej krajiny
Bratislava
• počet obyvateľov: 411 465 (2011)
• minimálna plocha poľnohospodárskej pôdy na človeka 0,2 ha (2000 m2)
• celková potreba poľnohospodárskej pôdy 82 293 ha (822,93 km2)
• kruh s polomerom 17,08 km
Rezervy v zábere plochy
G raf č. 1 2
P or ovnanie s potr e by s odpor úč anými
dávk ami potr avín
R yby
T uky spol u
Obi l ni ny (m úka )
Z e m i a ky
Z e l e ni na
St rukovi ny
Ovoc i e
M l i e ko a m l . výr.
Hydi na
B ra vč ové m ä so
Hovä dz i e m ä so
-80
-60
-40
nedos t at očná s p ot reba (% )
-20
0
20
40
nadm erná s p ot reba (% )
P ram eň : S p o treb a p o travín , Š Ú S R 2 0 0 5
60
Zdá sa, že by sme mali jesť menej masa, a viac zeleniny...ako je to s chovom zvierat?
Trend vývoja počtu vybraných skupín hospodárskych zvierat v Slovenskej republike v rozmedzí rokov
1990 až 2010. Zostavené podľa http://portal.statistics.sk 15.6.2011
počet v 1000 kusoch
3000
15000
12991,92
13866,00
2500
12500
2521,00
Hovädzí dobytok
Ovce
2000
1500
Ošípané
Hydina
10000
1563,00
7500
1000
5000
687,25
531,00
467,13
500
2500
394,18
0
0
1990
1995
2000
roky
2005
2010
späť k ornej pôde...výživa rastlín z organických a lokálnych zdrojov
10
1800
maštaľný hnoj (t/ha p.p.)
9
1600
8
1400
hovädzí dobytok (počet v
1000 kusoch)
7
1200
6
1000
5
800
4
600
3
400
2
200
1
0
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
počet v 1000 kusoch
t/ha p.p.
Trendy produkcie maštalného hnoja podľa stavu hovädzieho dobytka v
období 1990 - 2005 (zdroj: Bácsayová, 2006)
Demografický vývoj a trendy podieľu pracovnej sily v poľnohospodárstve
Vývoj štruktúry zamestnanosti podľa odvetví ekonomickej činnosti, zdroj:
http://portal.statistics.sk, www.nbs.sk 26.9.2007
% podiel v štruktúre zamestnanosti
60
50
poľnohospodárstvo
priemysel
stavebníctvo
služby
40
30
20
10
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Roky
Pred 50 – 60 rokmi bolo v poľnohospodárstve zamestnaných
50% EAO, v roku 2013 je to 3,3 %.
2006
Demografický vývoj a trendy podieľu pracovnej sily v poľnohospodárstve
Percentuálny podiel obyvateľov z celkového počtu obyvateľov SR, Zdroj: Koncepcia
územného rozvoja, ZMOS
40,00
Do 1000
obyvateľov
35,00
1,000 – 1,999
30,00
2,000 – 4,999
% podiel
25,00
5,000 – 9,999
20,00
10,000 – 19,999
15,00
20,000 – 49,999
10,00
50,000 – 99,999
5,00
100,000 a viac
0,00
1950
1961
1970
1980
Rok
1991
1999
2003
Intenzifikácia – imanentná ľudská vlastnosť?
Vývoj hektárových úrod plodín Slovenska. Zdroj: Štatistické ročenky ČSSR - 1967, 1978, 1983,
8,00
60,00
t.ha -1
t.ha -1
1985, 1986, 1987, 1988; Štatistické ročenky ČSFR - 1990, 1991; Štatistická ročenka SR - 1999;
Bácsayová 2006; Zelené správy 1999 - 2006
Pšenica
7,00
50,00
Raž
6,00
40,00
5,00
4,00
30,00
Jačmeň
Ovos
Kukurica
3,00
20,00
2,00
10,00
1,00
0,00
0,00
1920 - 1934 - 1946 - 1951 - 1956 - 1961 - 1966 - 1971 - 1976 - 1981 - 1986 - 1991 - 1996 - 2000 - 2005
1924 1938 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1995 1999 2004
Roky
Procesy intenzifikácie ale nutne charakter krajiny nemenia...
Slnečnica
Strukoviny
Repa
cukrová
Zemiaky
Ne-tradičná krajina, alebo svet za hranicou vyzerá inak...
Parndorfská plošina
AU
SK
Zmena krajiny a potenciálny úbytok vzácneho genofondu starých a krajových odrôd
1955
2010
Zistený a predpokladaný výskyt ovocných drevín v
štruktúrach NDV v k.ú. Žibritov
rok 1955
rok 2010
ha
počet stromov
ha
počet stromov
273
14999
52
2857
Žibritov
A to „naše“ rodinné striebro?
Biele Karpaty - Nová Bošáca
1949
Súčasnosť (2010)
A to „naše“ rodinné striebro?
Podpoľanie - Hriňová
1949
Súčasnosť (2010)
„Kordošova“ Hriňová
Prejavy v detaile
•
•
•
•
•
mikroštruktrúry
staré a krajové odrody a plemená
vzácne druhy divokej prírody
ohrozené sprievodná vegetácia
živá kultúra
http://slowfood-bb.webnode.sk
http://botany.cz
Jančura, 2008
(c) Zuzana Ištvánová
Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?
Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?
Vývoj krajiny na základe zmeny výmery krajinných štruktúr obce Budiná v
roku 1949 a 2010.
Rok 1949
Rok 2010
DKŠ
výmera (ha)
výmera (ha)
Les
241,15
625,35
Orná pôda
604,42
88,92
Trávne porasty
727,03
801,92
Nelesná drevinová vegetácia
54,42
117,53
Sady a záhrady
28,63
40,25
SOS
35,41
4,40
Vodný tok
1,11
1,11
Ostatné plochy
0,00
9,68
Zastavané plochy
9,50
11,48
Komunikácie spevnené
1,66
12,56
1703,34
1713,20
Spolu
Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?
Porovnanie využitia krajiny k.ú. Budiná v roku
1949 s produkčným potenciálom
poľnohospodárskej pôdy
Je dobové hospodárenie v súlade s dnešnými poznatkami o správnom využívaní pôdy?
Základné atribúty vhodného využívania krajiny:
• súlad s produkčným potenciálom
• záťaž hospodárskymi zvieratami
• osevný postup
• výživa a ochrana plodín
Princíp uzavretia cyklov v poľnohospodárstve
krmivo
exkrementy
hospodárske zvieratá
plodiny
záťaž
Osevný postup
Využitie krajiny
štruktúra OP/TTP
antropogénne narušenie
významné biotopy
úrodnosť pôdy
Možnosti výživy - úroda
Riešene nie je náročné, svojou podstatou však neodzrkadľuje dobu v ktorej žijeme.
„Navrhnúť a realizovať opatrenia podporujúce chov hospodárskych zvierat
v systémoch bezodpadového hospodárstva.“
Ďakujem za pozornosť