113 Havo A Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase

download report

Transcript 113 Havo A Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase

Moderne Wiskunde
11e editie
havo wiskunde A
Tom Eitjes
Rindert Reijenga
26 november 2014
Moderne Wiskunde
11e editie
inzicht, structuur, vernieuwing
Inhoud van de presentatie
Aanleiding voor herziening Moderne Wiskunde
Aard van de herziening
−
−
Concept/organisatie van lesmateriaal
Nieuwe opzet ICT
Inhoud van de herziening
Aanleiding voor herziening
Invoering nieuw examenprogramma
− Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016
Gebruikersonderzoeken
− Behouden
− Structuur en inzicht
− Uitdagen en motiveren
− Verbeteren
− Oefenstof
− Eindexamenvoorbereiding
Aard van de herziening
Nieuw in de structuur van het hoofdboek
− Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten
− Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend
− Na elke twee hoofdstukken 4 bladzijden Vaardigheden
(Rekenen, algebra, tellen)
− Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek
Nieuwe elementen in het hoofdboek
−
−
−
Uitdagende opdrachten
Achtergronden
Wiskundige Denk Activiteiten
Hulpboek en uitwerkingen
Hulpboek
Instructie rekenmachine (TI en Casio)
Per hoofdstuk:
− Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek)
− Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints +
verwijzingen.
Uitwerkingen en antwoorden:
− Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek.
− Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.
Didactische uitgangspunten verstevigd
Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben
het staande didactische model bevestigd en verstevigd:
Inzicht
−
−
Wiskundige denkactiviteiten
Meer algebraïsche vaardigheden
Heldere Structuur
− Eén les op een dubbele pagina
− Differentiëren binnen een hoofdstuk
− Hulpboek parallel aan het leerproces
Inhoud van de herziening
HAVO Wiskunde A
Analyse
− Telproblemen nu bij algebra/analyse (subdomein B3)
− Meer aandacht voor rekenregels,
maar wel uitgaan van toepassingen
− Rekenen apart subdomein B1
− Verder geen grote veranderingen
Statistiek
− Andere opzet: bewuste keuze voor ICT
uitgaan van reële databestanden
− Geen kansrekening
HAVO Wiskunde A
Nieuw:
Analyse
Domein B: Algebra en tellen met daarin expliciet gemaakte eindtermen
− B1: Rekenen (nadruk op rekenregels)
− B2: Algebra (meer herleiden van formules)
− B3: Telproblemen
Gehandhaafd:
Domein C: Verbanden (oud B1 en B2: uit veranderingen en oud E:
verbanden en oud F1: Toegepaste analyse)
Domein D: Verandering (apart beschreven D1: Helling)
Vervallen:
oud F2: gebroken lineaire functies en machtsfuncties.
HAVO Wiskunde A
Statistiek
Nieuw:
Uitgangspunt: Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen.
Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets)
− E1: presentaties van data interpreteren en beoordelen (CE)
− E2: Data verwerken (CE)
− E3: Data en verdelingen (CE)
− E4: Statistische uitspraken doen (CE)
− E5: Statistiek met ICT (alleen SE-stof)
Gehandhaafd:
Spreidingsmaten, boxplots e.d.
Normale verdeling als theoretisch model, inclusief gebruik vuistregels
Vervallen:
Kansrekening
Rekenen met normale verdelingen (oud D3)
HAVO Wiskunde A
Globale wijzigingen tov het 2007-programma
1. Meer aandacht voor rekenregels en algebraïsche vaardigheden
Domein B: Algebra en tellen
(B1 Rekenen, B2 Algebra, B3 Telproblemen)
2. Andere opzet domein E: Statistiek
Oude domein C2 (kansen), G2 (Rekenen met kansen) vervallen
Telproblemen bij domein B
Oude domein G3 (Binomiale verdeling vervalt)
Statistiek meer realistisch en probleemgestuurd benaderen.
Inzet ICT bij data-analyse (grote datasets)
3. Aandacht Wiskundige Denk Activiteiten (WDA)
(subdomein A3: wiskundige vaardigheden)
HAVO Wiskunde A
Wijzigingen tov het Pilot-programma
Onderdelen uitsluitend getoetst op het SE:
- Domein D: Verandering
- Subdomein B3: Telproblemen
- Subdomein E5: Statistiek met ICT
De andere subdomeinen van het domein E (Statistiek) kunnen in het CE
worden getoetst.
Algebra en
Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A
Analyse
1
2
4
5
6
8
Rekenen
Tabellen en grafieken
Systematisch tellen
Lineaire en exponentiële groei
Grafieken en vergelijkingen
Grafieken en veranderingen
1
2
4
5
Toegepast rekenen
Lineaire en exponentiële groei
Allerlei formules
Herleiden van formules
Klas 4
Klas 5
Statistiek
Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde A
Klas 4
3
7
7
Statistische vraagstellingen (met ICT)
Statistische verwerking (met ICT)
Statistische verwerking (zonder ICT)
Klas 5
3
3
Statistiek (met ICT)
Statistiek (zonder ICT)
Verschillende soorten verdelingen kwantitatief
Normale verdeling
Statistiek (zonder ICT)
Data-analyse/Statistisch Onderzoek/Conclusies
trekken
6
Demo ICT
Bij paragraaf 3-4: Verband tussen variabelen
Voorbeelden Statistiek ICT Hoofdstuk 3
Voorbeelden Statistiek ICT Hoofdstuk 3
T4c:
Steekproeven §3-5
Mbv ICT simuleren leerlingen het nemen van een
kleine steekproef (5) en een grote steekproef (20).
Uit een vaas met 1425 kaartjes waarvan 60%
blauw en 40% rood wordt het trekken (zonder
terugleggen) van 5 respectievelijk 20 kaartjes
2000 keer gesimuleerd. Zij krijgen dan
bijvoorbeeld onderstaand resultaat.
aantal blauwe kaartjes
Statistisch Onderzoek §3-6
WDA
4 havo A
- WDA meer dan alleen maar lampjes bij opgaven
- Examenpraktijk: In pilotexamens
‘onderzoeksachtige opgaven’ (geen deelvragen.
één vraag met behoorlijk veel punten)
- De opgave op de openingspagina van een
hoofdstuk kan een WDA zijn (vb die van
rekenen)
WDA
Voorbeelden WDA opdrachten
Opdracht bij H2 Tabellen en grafieken, paragraaf
2-4 Vensterinstelling
WDA
Voorbeelden WDA opdrachten
Opdracht 14e, 8-3: gemiddelde verandering
Varia
Uitdagend
Vragen ?