Transcript H4s_Atom

ATOM
Atom je základní stavební částice látky.
Je to velmi malá částice (průměr se udává v nanometrech).
Jádro atomu obsahuje:
• kladně nabité protony
• elektroneutrální neutrony
nukleony
Obal atomu obsahuje:
• záporně nabité elektrony
Počet protonů = počet elektronů
Atom je elektroneutrální
ČÁSTICE SYMBOL
Proton
Neutron
Elektron
p
n
e
HMOTNOST
NÁBOJ
Absolutní
Relativní
1,673.10-27 kg
1
+1
1,675.10-27 kg
1
0
9,109.10-31 kg
1840 x lehčí
-1
Hmotnost protonu = hmotnost neutronu
Hmotnost elektronu je 1840x menší než hmotnost protonu
Hmotnost elektronového obalu je vůči atomovému jádru
zanedbatelná
1. Jaký náboj má jádro atomu:
2. Jaký náboj má elektronový obal:
3. Jaký náboj mají částice, které obsahují:
a) 1p, 1e
b) 8p, 10e, 9n
c) 17p, 18e, 18n
d) 13p, 10e, 14n
Atomy stejného prvku mají vždy stejný počet protonů:
• Atom vodíku: 1p + 1e
• Atom helia: 2p + 2e + 2n
• Atom lithia: 3p + 3e + 4n
• Atom berylia: 4p + 4e + 5n
Atomy různých prvků obsahují různý počet protonů.
Protonové číslo udává počet protonů v jádře.
(atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů, proto udává protonové číslo i počet elektronů)
Protonové číslo se značí Z.
X
z
Protonové číslo je shodné s pořadovým
číslem prvku v tabulce.
Nukleonové číslo udává celkový počet nukleonů v jádře.
Nukleony = protony + neutrony
Nukleonové číslo se značí A.
Číslo nad značkou prvku je
atomová relativní hmotnost Ar atomu.
Nukleonové číslo získáme zaokrouhlením
atomové relativní hmotnosti
AX
23
11
Na
Ar = 22,99
Z = 11
A = 23
p = 11
e = 11
n = 23 -11 = 12
AX
Atomy stejného prvku, mají stejný počet protonů,
liší se počtem neutronů v jádře atomu.
1. Prvek
1
C
A. částice vznikající sloučením dvou
nebo více atomů
2
D
B. látka obsahující dvě nebo více složek
3. Atom
3
E
C. látka tvořená atomy se stejným
protonovým číslem
4. Molekula
4
A
5. Látka
5
F
6
B
2. Sloučenina
6. Směs
D. látka vzniknuvší sloučením dvou nebo
více prvků
E. částice, v jejichž jádře najdeme
protony a neutrony a v obalu elektrony
F. tvoří tělesa
1 látky
S složené
M ze dvou
Ě neboSvíce složek
I
2 částice
P vyskytující
R Ose v jádřeTatomu,Omají kladný
N náboj
Y
3
E LčásticeEvyskytující
K se v obalu,
T mají
R záporný
O nábojN Y
4
P železo,
E hliník Va zlato patří
N dle É
skupenství mezi … látky
5
L jsou
Á základem
T těles
K Y
6 E směsMdvou kapalin,
U které
L se nemísí
Z E
němž jsou uváděny mezinárodní
7
Ljazyk, vAnázvy
T
I prvkůN A
chemických
velmi malé částice skládající se z jádra
8 A T a obalu
O M Y
9
P L velmiAdrahý kov
T značkyI Pt N A
10 žlutý
S nekov,
Í latinsky
R sulphur
A
prvku, zeIkterého
11 A L latinskýUnázevM
Nse děláI alobal U M
neutronyO
12 Jčást atomu
Á s protony
D aR
13 N U číslo udávající
K Lpočet protonů
E aOneutronůNv jádřeOatomu V
14 H O lehkýŘkov značky
Č Mg Í
K
15 Ž kovový
E prvek,
L latinsky
E ferrumZ O
16 N E neutrální
U částice
T jádra
R atomu
O N Y
17 R A prvek
D značkyI Ra U M
18 P R čísloOudávající
T početOprotonůNv jádře atomu
O V É
atomy se stejným
19 P látky tvořené
R
V číslemK Y
protonovým
É
Atomový obal je tvořen elektrony, proto má záporný náboj.
Velikost záporného náboje obalu odpovídá počtu elektronů.
Počet elektronů v obalu zjistíme z protonového čísla.
Elektrony se pohybují kolem jádra atomu v určitém prostoru.
Tento prostor se nazývá atomový orbital.
+
-
Orbital s: 1 tvar
Orbital p: 3 tvary
Orbital d:
5 tvarů
Orbital f:
7 tvarů
Se zvyšujícím se počtem elektronů v elektronovém obalu se
zvětšují orbitaly, ve kterých se elektrony pohybují.
Elektrony, které obíhají ve větších orbitalech, mají větší energii.
V každém orbitalu se mohou nacházet maximálně dva elektrony,
které mají opačnou rotaci.
Stejně velké orbitaly tvoří elektronovou vrstvu.
Vrstev je sedm.
1. vrstva: 1s
2. vrstva: 2s 2p
3. vrstva: 3s 3p 3d
4. vrstva: 4s 4p 4d 4f
Řazení orbitalů podle rostoucí energie:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …
Orbital s:
Orbital p (všechny tři mají stejnou energii):
Orbital d (všech pět má stejnou energii):
Orbital f (všech sedm má stejnou energii):
Nejmenší orbital s: 1s
Největší orbital s: 7s
1. pravidlo:
V každém orbitalu mohou být maximálně dva elektrony s opačnou rotací.


2. pravidlo:
Orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií.
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …
3. pravidlo:
V orbitalech se stejnou energií (degenerované orbitaly) vznikají
elektronové páry teprve po obsazení všech degenerovaných orbitalů
jedním elektronem.
 
  
  
Atom dusíku:
Zápis elektronového uspořádání:
7N 1s

2s

2p



N
7
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …
Nespárované elektrony vytvářejí chemické vazby
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …
Opravte nesprávně zapsané elektronové uspořádání (konfiguraci):
8O
1s
8O 1s
6C 1s
4Be 1s
8O 1s
16S 1s






2s
2s
2s
2s
2s
2s



2p
2p
3s

 

1s


 
2p
2p

 

 

2p



2s

 

  
3s

3p
 

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p …
Zapište elektronové uspořádání (konfiguraci) atomů:
5B
9F
15P
11Na
14Si
10Ne
1s
1s
1s
1s
1s
1s






2s
2s
2s
2s
2s
2s






2p 
2p 
2p 
2p 
2p 
2p 
 
 
 
 
 
Nespárované elektrony
vytvářejí chemické vazby
3s
3s
3s

3p


3p





Neon nemá nespárované
elektrony – neslučuje se
Obrázky:
AUTOR NEZNÁMÝ. http://www.omska.cz [online]. [cit. 13.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.omska.cz/wpcontent/uploads/2010/12/chemie.jpg
AUTOR NEZNÁMÝ. http://web.vscht.cz [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://web.vscht.cz/~nadhernl/psp.png
ARTWORKS. http://mizonuphys.blogspot.cz [online]. [cit. 14.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://1.bp.blogspot.com/_EnqmSS0duHA/TK5XY6V7V6I/AAAAAAAAAAo/pVrms_qKXyQ/s1600
GEEK3. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P3M0.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D3M1.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F4M0.png