PowerPoint-presentasjon

download report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Informasjon til vg1
Valg for neste skoleår
SØKNING TIL VG2
 Alle må søke om inntak til Vg2
www.vigo.no
 Inntakskontoret foretar inntaket
 Søknadsfrist 1. mars
 Svar på inntak ca. 15. juli
(1 ukes svarfrist)
 Mulighet for forhåndssvar
(www.vigo.no)
Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort
VEIEN VIDERE
Studiekompetanse
Formgivning
Formgivning
Nytt vg1
Yrkeskompetanse
Realfag
Språk
samfunnsfag
og økonomi
2 år læretid/
påbygg til generell
studiekompetanse
Realfag
Språk
samfunnsfag
og økonomi
IKT-servicefag/
laboratoriefag
Ren studiespesialisering
Studiespesialisering
m/formgivning
STUDIEKOMPETANSE
Fullført og bestått 3 år på
program for studiespesialisering
 Fullført: 2523/2943 klokketimer
(Gjennomsnitt 30/35 timer à 45 min per uke)
 Bestått: Karakter 2 eller bedre i alle
fag
FØRSTEGANGSVITNEMÅL
Bestått videregående opplæring
som gir studiekompetanse
innenfor normal tid.
Fordel ved innsøking til videre
studier t.o.m det året man fyller
21 år.
FAGVALG
FELLESFAG
Obligatoriske
PROGRAMFAG
Velges etter interesse
Ren studiespesialisering
Vg1

Fellesfag
• Engelsk
• Geografi
• Naturfag
• Samfunnsfag
• Matematikk
• Fremmedspråk
• Kroppsøving
• Norsk
Vg2
Vg3

 Fellesfag
• Matematikk
• Fremmedspråk
• Kroppsøving
• Norsk
• Historie
Fellesfag
• Kroppsøving
• Norsk
• Historie
• Religion og etikk
• Fremmedspråk

 Programfag fra valgt
programområde
Programfag fra valgt
programområde
•
3 fag á 140 timer
•
Velges individuelt
•
3 fag á 140 timer
(2 for elever med
fremmedspråk)
•
Velges individuelt
Studiespesialisering
m/formgivning
Vg2
Vg1


Fellesfag
•
•
•
•
•
•
Engelsk
Naturfag
Matematikk
Fremmedspråk
Kroppsøving
Norsk
Felles programfag
•
•


Visuelle kunstfag 1
Design og
arkitektur 1

Fellesfag
•
•
•
•
•
•
•
Matematikk
Fremmedspråk
Geografi
Samfunnsfag
Historie
Kroppsøving
Norsk
Vg3

Fellesfag

Felles programfag
Felles programfag
•
•
Visuelle kunstfag 2
Design og arkitektur 2 
Valgfrie programfag
•
Ett fag velges individuelt
•
•
•
•
•
•
Historie
Kroppsøving
Norsk
Religion og etikk
Visuelle kunstfag 3
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
•
To fag velges
individuelt
(ett, dersom fremmedspråk)
Valgfrie programfag
Språk, samfunnsfag og økonomi
 Engelsk
•Internasjonal engelsk
 Historie og filosofi
 Kommunikasjon og
kultur
 Politikk,
individ,samfunn
• Sosiologi og
sosialantropologi
 Næringslivsøkonomi
• økonomistyring
 Samfunnsøkonomi
 Markedsføring og
ledelse *
 Entreprenørskap og
bedriftsutvikling *
 Rettslære
 Medie- og
informasjonskunnskap *
 Psykologi
* Kan velges som linje
Valgfrie programfag
form
Realfag
Øvrige fag
Ikke fordypningsfag
 Matematikk
 R1/S1
X
 Kjemi
 Fysikk
 Biologi
 Informasjonsteknologi
 Teknologi og
forskningslære
 Trykk og foto
 Toppidrett
(Må avtales med utdanningsleder)
 Breddeidrett
Regler for fagvalg
3 programfag
Minimum 2 av programfagene må
være fra samme programområde og
må leses over 2 år (fordypningsfag).
Hvis et av programfagene er
matematikk R1 eller S1, må det
velges et 4. programfag som
erstatning for matematikk fellesfag
Overgang fra formgivning til realfag
eller språk, samfunnsfag og økonomi
Velger 2 programfag som leses over 2 år
Dersom timeplanteknisk mulig, får du
undervisning i geografi og samfunnsfag i
stedet for programfag nr. 3
Hvis man leser samfunnsfag og geografi på
egenhånd, kan man velge 3 programfag fra
ren studiespesialisering
Tilleggspoeng realfag
Matematikk R2 og Fysikk 2
 1 poeng for hvert fag
Andre programfag innenfor område
realfag med omfang 140 timer:
½ poeng for hvert fag
Tilleggspoeng fremmedspråk
Gjelder ikke engelsk
Fremmedspråk nivå III
 1 poeng for hvert fag
Øvrige programfag innen fremmedspråk
med omfang 140 timer:
½ poeng for hvert fag
Spesielle opptakskrav
/ = eller
Medisin, odontologi, ernæring
og farmasi
Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1 og Kjemi 1+2
Bioingeniørutdanning og
reseptar
Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1/Biologi1/Kjemi1
Ortopediingeniørutdanning
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Tannteknikerutdanning
Matematikk R1/(S1+S2)/Fysikk 1/Kjemi 1
Veterinærmedisin
Matematikk R1/(S1+S2) og Kjemi 1+2
Informatikkutdanning
Matematikk R1/(S1+S2)
Integrerte masterstudier i
informatikk UiO
Nano- og mikroelektronikk,
Avbilding, Robotikk, Simulering
og visualisering
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Realfag, natur- og miljøfag
Matematikk R1/(S1+S2) + høyeste nivå innen
fagområde
Spesielle opptakskrav
Arkitektutdanning ved NTNU
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Arkitektutdanning ved
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo og
Bergen arkitektskole
Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere
regler fastsatt av institusjonen.
Integrert masterstudium i
teknologiske fag
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
3-årig ingeniørutdanning
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1
Integrert masterstudium i
økonomisk-administrative fag
og samfunnsøkonomi
Matematikk R1/(S1+S2)
Grunnskolelærerutdanning og
5-årig integrertlærerutdanning
Minimum 35 skolepoeng og minimum snittkarakteren
3 i norsk og 3 matematikk
Faglærerutdanning i
formgiving, kunst og
håndverksfag
Søkeren må dokumentere kunnskaper og ferdigheter
i formgivingsfag eller kunstfag etter nærmere regler
fastsatt av institusjonen
Oversetting og interkulturell
kommunikasjon Universitetet
i Agder
Høyeste nivå i aktuelt språk
ELEKTRONISK VALG
• www.blokkvalg.no
• Alle vil motta brukernavn og passord på epost
• Hvis ikke send e-post til utdanningsleder
snarest: [email protected]
FØRSTE VALGRUNDE
• Flere fag her enn i endelig valg
• Velg de fag du vil ha
• Fag med få «søkere» fjernes i det
endelige fagvalg
ENDELIG FAGVALG
• Fagene er lagt i blokker
• Blokkene undervises på ulikt tidspunkt
• Velg ett fag i hver blokk
23
VIKTIGE DATOER
1. februar Fagorientering 2. og 3. økt
3. februar Frist for valg i første valgrunde
29. februar Frist for det endelige fagvalg
1. mars
Søknadsfrist for innsøking til Vg2
Medio juli Husk å svare på tilbud!