Kapitel 1

download report

Transcript Kapitel 1

Virksomhedens interessenter
Leverandører
Kunder
Långivere
Virksomheden
Myndigheder
Medarbejdere
Ledelse
Ejere
Ejere
Ledelsen
Medarbejdere
Kunder
Leverandører
Långivere
Myndigheder
• Bidrag: Ejer virksomheden og har stillet risikovillig kapital til rådighed for
virksomheden.
• Belønning: Får virksomhedens eventuelle overskud.
• Bidrag: Arbejdskraft (typisk veluddannet).
• Belønning: Løn og spændende udfordringer.
• Bidrag: Arbejdskraft.
• Belønning: Løn og gode forhold.
• Bidrag: køber virksomhedens produkter og skaber virksomhedens
omsætning.
• Belønning: Får de produkter de har brug for, til tiden, i rette kvalitet osv.
• Bidrag: forsyner virksomheden med varer og serviceydelser.
• Belønning: En pris for deres varer der mindst modsvarer hvad de kan få andre
steder.
• Bidrag: Stiller kapital til rådighed.
• Belønning: Renter.
• Bidrag: Sikre den infrastruktur, sikkerhed og uddannede arbejdskraft, der er
nødvendig for at virksomheden kan fungere optimalt.
• Belønning: Skatter og muligheden for at stille krav til virksomheden.
Konflikt mellem interessegrupper
• Fordi interessegrupperne har forskellige
bidrag, belønninger og behov, vil der ofte
opstå konflikter imellem dem. Hvis
konflikterne bliver meget store kan det svække
virksomheden. Ses f.eks ved strejker hvis
medarbejderne og ledelsen ikke kan blive
enige om løn og arbejdsvilkår.
Konflikt inden for samme
interessegruppe
• Konflikter kan også opstå internt i samme
interessegruppe. F.eks vil nogle kunder ønske
så billige varer som muligt, mens andre ønsker
så god en kvalitet som muligt. Det kunne også
være blandt ejerne hvor nogle vil ønske at
virksomheden opfører sig etisk og påtager sig
et socialt ansvar, mens andre vil
profitoptimere. (Udviklingsafdeling,
Skoleelever, diskussion af lønnedgang)
Styrkeforholdet
• På kort sigt kan én interessegruppe have en
meget stærk position over for virksomheden. En
meget stærk position vil betyde at gruppen har
nemmere ved at få opfyldt deres krav. (IT folk
• En sådan magtposition vil dog meget sjældent
være stadig, og hvis den viser sig at være stabil vil
virksomheden gøre hvad den kan for at
reducere/eliminere denne gruppe, eller minimere
deres indflydelse. (SAS, trykkere)
Styrkeforholdet
• Virksomheden kan ikke undvære
interessenterne, men virksomheden kan søge
at udskifte i de enkelte interessentgrupper for
på den måde at styrke virksomhedens
position. (Mærsk)
Bidrag og belønning
• Som det fremgår af figur 1.9 på side 35/29 så vil
en interessent på LANGT sigt kræve at den
belønning de modtager fra virksomheden er
større end det bidrag de yder. Dette betyder IKKE
at virksomheden bidrager med mere end den får i
belønning. Fra virksomhedens synspunkt er
værdien af interessenternes bidrag større end
den belønning virksomheden giver! Dette skyldes
at der skabes en såkaldt win-win situation, hvor
begge parter nyder godt af udvekslingen.
(pareto-optimal fordeling)
Bidrag og belønning
• På KORT sigt kan en interessent godt modtage en
belønning som er mindre end sit bidrag. F.eks
aktionærer når virksomheden taber penge.
• På KORT sigt kan en virksomhed godt fastholde
en interessent selv om interessentens bidrag ikke
dækker den belønning som virksomheden skal
betale. F.eks fastholdelse af specialuddannet
arbejdskraft i virksomheder med sæsonudsving.
(flyveledere)
Undtagelsen der bekræfter reglen
• Det der normalt er gældende for interessenter
angående styrkeforhold samt bidrag og
belønning, gælder ikke nødvendigvis for
myndigheder.
• Myndigheder er ikke en interessent
virksomheden kan vælge fra eller til, selv om
virksomheden mener, at den bidrager med mere
end den får i belønning. På samme måde er
virksomhedens mulighed for at påvirke
myndighederne meget små.